PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN TOM XIV, ZESZYT 3 PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania Redakcja Andrzej Marjański Łódź 2013

2 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany ze środków Społecznej Akademii Nauk Zeszyt recenzowany Redakcja naukowa: Andrzej Marjański Komputerowy skład tekstu, redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright: Społeczna Akademia Nauk ISSN Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk (poprzednio SWSPiZ): e mail: tel , w Wersja papierowa wydania jest wersją podstawową Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Duża 1, Marki tel

3 Spis treści Wstęp... 5 I. Kreowanie postaw przedsiębiorczych w organizacji Piotr Bartkowiak, Jakub Domański, Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych Wojciech Popczyk, Przedsiębiorczość międzynarodowa a rozwój biznesu analiza wybranych przypadków branży akcesoriów medycznych i biotechnologii Aneta Ejsmond, Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej poziomej jako podstawowego czynnika rozwoju internacjonalizacji sektora MSP w Polsce (na przykładzie firmy CSY S.A. z Iławy) Iwona Przychocka, Model biznesowy jako innowacyjne narzędzie zarządzania II. Menedżer kompetencje przedsiębiorcze Renata Beata Dylkiewicz, Zarządzanie przez motywację w procesach podejmowanych decyzji gospodarczych Katarzyna Świerszcz, Innowacja wartości w kształtowaniu satysfakcji klienta podstawą przedsiębiorczości menedżera Katarzyna M. Orzechowska, Kompetencyjne wyzwania menedżera Maciej Dębski, Menadżer regionu turystycznego uwarunkowania i specyfika funkcjonowania Henryk Wnorowski, Poszukiwanie najbardziej pożądanych cech menedżera w warunkach kryzysu III. Przedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach Julita E. Wasilczuk, Kreowanie miejsc pracy czy jest to powód dla wspierania MSP? Jarosław Korpysa, Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MSP

4 4 Spis treści Elżbieta Klamut, Przedsiębiorczy menedżer w małym podmiocie gospodarczym Monika Szafrańska, Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej menedżerów mikro i małych przedsiębiorstw Eugeniusz Brzuska, Zarządzanie firmą z sektora MŚP a pomoc publiczna Teresa Piecuch, Podobieństwa i różnice między przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym Danuta Janczewska, Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikroprzedsiębiorstwie IV. Firmy rodzinne szczególny rodzaj przedsiębiorczości Ewa Więcek Janka, Firmy rodzinne przedsiębiorczość długowieczna Alicja Winnicka Popczyk, Bariery finansowania a rozwój dojrzałych przedsiębiorstw rodzinnych Joanna Stefańska, Planowanie w firmach rodzinnych Elżbieta Klamut, Firmy rodzinne a outsourcing finansowo księgowy Izabela Konieczna, Spółdzielnia jako zrzeszenie firm rodzinnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Kanady Edward Wiśniewski, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie rodzinnym na przykładzie Zakładu Piekarniczo Cukierniczego A.B.R. Wierzbowscy w Kołobrzegu Agnieszka Wróblewska Kazakin, Proces decyzyjny według reguły Pareto jako kluczowe narzędzie planowania sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych Michał Śnierzyński, Przedsiębiorstwo rodzinne w dobie kryzysu V. Komunikaty Komunikat 1, Prof. zw. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz sylwetka jubilata Komunikat

5 Wstęp Rola przedsiębiorczości we współczesnych systemach społeczno gospodarczych jest ogromna. Wiek XXI przynosi dalszy dynamiczny rozwój procesów globalizacyjnych oraz innowacji zwiększając tym samym rolę przedsiębiorczości we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka. Zmiany zachodzące w sytuacji współczesnych organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych wymuszają na nich kreowanie nowych standardów działania i strategii dostosowanej do funkcjonowania w turbulentnym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Przedsiębiorczość rozumiana jako poszukiwanie, tworzenie i wykorzystywanie szans, posiada wiele postaci i przejawów. Tradycyjnie przedsiębiorczość utożsamiana jest z zakładaniem nowego przedsiębiorstwa, a pod pojęciem przedsiębiorcy rozumiemy osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą. Współcześnie przedsiębiorczość obejmuje także działania w obrębie istniejących już organizacji bez względu na ich wielkość. Przedsiębiorczość może cechować także społeczności lokalne oraz podmioty publiczne i organizacje społeczne. W sferze zarządzania organizacją doskonalenie kompetencji przedsiębiorczych przez menedżerów jest zadaniem niezwykle istotnym. Przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacjami przejawia się poprzez wybór odpowiedniej strategii, tworzenie elastycznych struktur, promowanie innowacyjności, samodzielności, inicjatywy a także unikaniu biurokracji oraz znajdowaniu skutecznych sposobów prowadzenia działalności w konkurencyjnym i turbulentnym otoczeniu Rozważania nad przedsiębiorczością wskazują na nieograniczone obszary ludzkiej aktywności nakierowanej na realizację wielu różnorodnych misji i celów jej podejmowania wyznaczane z jednej strony przez koncepcje teoretyczne, a z drugiej praktykę działania zarówno na polu biznesu jaki i działalności publicznej i społecznej. Pierwsze przyjmują postać teorii, pomysłu, projektu czy też planu działania, a drugie są

6 6 Wstęp związane z praktyką działania oraz świadomym i celowym przekształcaniem zasobów. Można uznać, że przedsiębiorczość jest specyficzną filozofia działania ludzi i funkcjonowania organizacji. Stanowi ogromną siłę sprawczą rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych jak i regionów i gospodarek narodowych. Przedsiębiorczość stanowi zatem jeden z najistotniejszych atrybutów rynkowego modelu gospodarowania. W prezentowanym zeszycie 3 tomu XIV czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie znajdują się teksty poświęcone różnorodnym przejawom przedsiębiorczości. Zawartość zeszytu została podzielona na cztery części. W pierwszej części znajdują się artykuły poświęcone kreowaniu postaw przedsiębiorczych w działalności organizacji. Dynamika współczesnych procesów ekonomiczno społecznych wymusza na wszystkich organizacjach konieczność budowania nowych modeli zarządzania uwzględniających przedsiębiorczość jako jeden z kluczowych obszarów warunkujących odniesienie sukcesu. Odniesiono się do zagadnień związanych ze specyfiką szpitalnych grup zakupowych, specyfiki przedsiębiorczości międzynarodowej oraz aspektów kooperacji międzynarodowej i roli modeli biznesowych w innowacyjnym zarządzaniu. Druga część poświęcona jest problematyce roli menedżerów w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami i potrzebie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. Biorąc pod uwagę fakt, iż to menedżerowie w zasadniczy sposób decydują o sukcesie lub porażce kierowanej przez nich organizacji, ich wiedza, umiejętności i kompetencje oraz postawy są niezwykle istotne. Poruszono w tej części niezwykle ważne aspekty takie jak: zarządzanie przez motywację, rolę innowacji jako podstawę przedsiębiorczości menedżera a także analizę wyzwań kompetencyjnych i niezbędnych cech menedżera. Trzecia część dotyczy specyfiki przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Biorąc pod uwagę fakt, iż stanowią one kluczowy element polskiej gospodarki niezwykle istotne wydają się podnoszone w artykułach zagadnienia związane z problematyką wpierania podmiotów z sektora MSP i znaczeniem rozwoju kompetencji przedsiębiorczych wśród właścicieli. Istotne są aspekty związane z determinantami poziomu wiedzy finansowej wśród menedżerów zarządzających

7 Wstęp 7 mikro i małymi przedsiębiorstwami oraz możliwości wykorzystania pomocy publicznej jako w rozwoju małego podmiotu. Wskazano także na podobieństwa i różnice pomiędzy przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym oraz na uwarunkowania logistyczne strategii rynkowej w mikroprzedsiębiorstwach. Ostatnia, czwarta część tomu porusza zagadnienia najbardziej pierwotnej formy przedsiębiorczości jaką są firmy rodzinne. Ten obszar badawczy jest istotny nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa i rodziny prowadzącej biznes, lecz także z punktu widzenia społeczeństwa jako całości, ponieważ przyczynia się do poznawania ważkiej tematyki jak łączyć pracę i życie rodzinne. Odniesiono się do zagadnień związanych z czynnikami związanymi z długowiecznością oraz rolą planowania w przedsiębiorczości rodzinnej. Wskazano także na specyficzne obszary zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym takie jak: rola outsourcingu finansowo księgowego, zarządzanie jakością oraz zarządzanie biznesem rodzinnym w dobie kryzysu. Różnorodność podejmowanej w artykułach problematyki nie jest przejawem braku dyscypliny merytorycznej autorów, ale świadomie zaaranżowanym posunięciem mającym potwierdzić, że problematyka przedsiębiorczości w zarządzaniu organizacjami wiąże się z szeroką liczbą problemów, które właśnie w efekcie kreowania postaw przedsiębiorczych mogą być rozwiązywane. Poszczególni Autorzy wykazali się dużymi walorami badawczymi, łącząc szeroką wiedzę teoretyczną z aspektem praktycznym, co nadaje dużą wartość poszczególnym częściom niniejszego opracowania. Andrzej Marjański

8 8 Wstęp

9 I. Kreowanie postaw przedsiębiorczych w organizacji

10

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Wydawnictwo SAN ISSN Tom XIV Zeszyt ss Piotr Bartkowiak, Jakub Domański Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych Group Purchasing Organizations in the formation of the value chain in the market of hospital services Abstract: Group Purchasing Organizations in the present difficult financial situation of hospitals can be a turning point in the supply of materials used range directly in the process of hospital treatment. Undoubtedly, it can be a significant part of building a new quality in the organization and management of hospitals and payer. The greatest benefit, however, should receive the patient, as a recipient of public hospital services. 1. Wstęp Zaopatrzenie medyczne szpitali amerykańskich z udziałem Szpitalnych Grup Zakupowych zdecydowanie dominuje nad jakąkolwiek formą bezpośredniego handlu dostawców z lecznicami. Szacuje się, że około 85% placówek realizuje 50% i więcej wolumenu zakupowego zużywalnego sprzętu medycznego oraz 80% szpitali kupuje minimum 50% leków za pośrednictwem grup zakupowych [Burns, Lee 2008, s ]. Zaopatrzenie materiałowe w zakresie asortymentu bezpośrednio wykorzystywanego w procesie leczenia szpitalnego to punkt wyjścia na drodze do budowania wartości dodanej i oczekiwanej przez pacjenta, jaką jest usługa lecznicza, po którą trafia do szpitala. Rzecz jasna ta część wartości jest jedynie dodatkiem do pracy lekarza oraz zespołu, a także całej wartości niematerialnej, na którą składają się: wiedza, kompetencje,

12 12 P. Bartkowiak, J. Domański umiejętności i autorytet. Jednak wartość traktowana w sferze materialnej znajduje wyraz właśnie w fizycznym produkcie, który wędruje w łańcuchu zaopatrzenia od producenta do szpitala. 2. Konsolidacja zakupów szpitalnych jako podstawa funkcjonowania Szpitalnych Grup Zakupowych Proces konsolidacji zakupów na dojrzałych rynkach medycznych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych inicjowany jest poprzez zawiązanie się Szpitalnych Grup Zakupowych, których odpowiednikiem w nomenklaturze angielskojęzycznej są Group Purchasing Organizations (GPOs). Idea stworzenia wspólnej grupy zakupowej przez różne szpitale polega na zagregowaniu popytu wielu podmiotów, których łączny wolumen deklarowanych potrzeb zakupowych daje bez porównania większą siłę przetargową wobec dostawców niż każdego szpitala osobno. Ta skumulowana siła negocjacyjna pozwala osiągnąć efekt w postaci warunków lepszego zakupu niż w przypadku pojedynczego klienta szpitala. Efekt ten dotyczy przede wszystkim: niższych cen zakupu, lepszych warunków obsługi np. serwis posprzedażowy, standaryzację i unifikację asortymentu stosowanego w różnych placówkach, które z kolei mają wpływ na rzetelność dostaw. Poza wymiernymi ekonomicznymi warunkami zakupów, członkowie grupy zakupowej mogą liczyć także na szereg innych korzyści, do których zaliczyć można między innymi transfer wiedzy oraz innowacyjność. Wzrost efektywności procesów zakupowych prowadzonych w grupie, wiąże się z powierzeniem szeregu prac i czynności negocjacyjnych, zakupowych, prawnych i administracyjnych najpierw liderowi grupy, a następnie zewnętrznemu podmiotowi. W modelu amerykańskim jest nim bądź spółka córka grupy zakupowej, bądź też podmiot trzeci, tak zwany operator [Improving Health Care: A Dose of Competition 2004, s. 199]. W rozwiniętych modelach funkcjonujących już w Europie Zachodniej i USA, usługi operatora obsługującego grupę znacznie wykraczają poza

13 Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha 13 sam proces zakupu. Warto wymienić takie obszary współdziałania, jak [www.premierinc.com, oraz gpo.com]: wzajemna pomoc i wsparcie prawne członków grupy ze strony operatora; koordynacja badań klinicznych prowadzonych przez przemysł w placówkach medycznych; konsulting finansowy i zarządczy; prowadzenie platformy dla spójnych działań promocyjnych, dostawców, w postaci organizacji szkoleń produktowych; działania PR w zakresie ważnych problemów z zakresu ochrony zdrowia. Działania operatora (grupy zakupowej) wykraczające poza negocjacje cenowe, a w szczególności współpraca z dostawcami polegająca na koordynacji promocji produktów, usług, technologii w wykonaniu sił sprzedażowych i marketingowych oferentów, służą przede wszystkim transferowi innowacji technologicznej, pod postacią nowych produktów i usług. W zależności od odpowiedzi rynku, a więc zainteresowania i w konsekwencji preferencji produktowych w postaci zapotrzebowania na produkty zgłaszane przez indywidualnych lekarzy w poszczególnych szpitalach, powstają ramy specyfikacji asortymentowych dla dalszych zamówień. Rolą operatora na tym etapie jest scalenie, unifikacja i standaryzacja tych specyfikacji pochodzących od poszczególnych członków grupy zakupowej. Jednocześnie rozpoczyna się na tym etapie analiza akceptowalnego poziomu kosztów, jakie niesie ze sobą zakup innowacyjnych rozwiązań, a koniecznością dążenia do obniżenia kosztów zakupów danego zakresu asortymentowego. 3. Łańcuch dostaw do szpitala a proces tworzenia wartości dla pacjenta Organizowanie wspólnych zakupów przez grupę szpitali determinuje określone warunki dla kształtowania łańcucha dostaw do każdego z nich. O ile płaszczyzna fizycznej dystrybucji towarów od dostawców i pośredników (hurtownie, dystrybutorzy) do szpitala nie różni się zasadniczo

14 14 P. Bartkowiak, J. Domański w zależności od formy zakupów, tj. indywidualnych, czy grupowych, o tyle sfera wymiany informacji pomiędzy uczestnikami łańcucha odgrywa rolę kluczową. To właśnie przepływ informacji i wzajemne relacje pomiędzy partnerami łańcucha są nie tylko pierwotne, w stosunku do fizycznego przepływu towarów i usług, ale to one głównie decydują o kreowaniu wartości, powiększanej (dodanej) na kolejnych etapach łańcucha. Rolę wymiany informacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw eksponuje L. Johansson, który uważa, że wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw byli właściwie informowani. W zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styku oraz przepływy informacji pomiędzy różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych wyników jego funkcjonowania [Johansson 1994, s. 525]. Tabela 1. Zestawienie wybranych interpretacji zarządzania łańcuchem dostaw Rok Autor Definicja 1994 L. Johansson D. Lambert, M. Cooper, J. Pagh M. Christopher W zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styku oraz przepływy informacji pomiędzy różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych wyników jego funkcjonowania integracja kluczowych procesów biznesowych od końcowych użytkowników, poprzez początkowych dostawców, którzy dostarczają produkty, usługi i informacje oraz dodają wartość dla klientów i innych udziałowców łańcucha dostaw zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami w górę i dół łańcucha w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klientów i przy kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rutkowski 2004]. Akcent na integrację procesów biznesowych w łańcuchu dostaw, w aspekcie kreowania wartości dodanej dla klienta i pozostałych uczestników łańcucha dostaw można znaleźć w koncepcji takich autorów, jak: D. Lambert, M. Cooper i J. Pagh (tabela 1). Z kolei M. Christopher zwraca uwagę na konieczność zarządzania relacjami wzdłuż całego łańcucha tak, by kreowaniu wartości towarzyszyła optymalizacja kosztów tych procesów.

15 Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha 15 W takim ujęciu relacji łańcucha dostaw i łańcucha tworzenia wartości rodzą się dwie kluczowe wątpliwości dotyczące kreowania wartości dodanej na rynku usług szpitalnych, a mianowicie: 1) Co stanowi istotę wartości dla pacjenta korzystającego z usług szpitalnych? 2) Kto będzie pełnił określone role i zadania, tj.: integratora i koordynatora przepływu informacji w dół i w górę łańcucha zaopatrzenia medycznego, optymalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego szpitali, kształtowania partnerskich relacji biznesowych pomiędzy wszystkimi podmiotami, a zwłaszcza dostawcami produktów i usług oraz szpitalami. Dla pacjenta liczy się efekt końcowy w postaci zaspokojenia jego potrzeby zdrowotnej, z powodu której znalazł się w szpitalu. W pewnym uproszczeniu można to sprowadzić do procesu leczenia, na który składają się między innymi takie elementy, jak: faza badań poprzedzających diagnozę, kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do zabiegu, interwencja operacyjna, monitoring i faza badań obserwacyjnych po zabiegu, rehabilitacja oraz inne. Wśród nich można wyróżnić działania i funkcje podstawowe oraz pomocnicze, co obrazuje schemat łańcucha wartości Portera, zaadoptowany dla potrzeb analizy wartości dodanej z punktu widzenia pacjenta (rys. 1). Wartość dla pacjenta to efekt terapeutyczny, jaki zostanie osiągnięty na drodze realizacji wszystkich procesów głównych i pomocniczych. Jednak dla potrzeb prowadzonych rozważań istotne jest dostrzeżenie związku pomiędzy składowymi i etapami procesu leczniczego, na które wpływ mają decyzje zakupowe szpitala oraz działania zewnętrznego podmiotu obecnego w łańcuchu dostaw. Kształtowanie łańcucha wartości dla pacjenta ukazuje, że praktycznie w ramach wszystkich procesów głównych i pomocniczych ma się do czynienia z wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które szpital musi zakupić. Pominąwszy kwestię wyposażenia trwałego i całej sfery inwestycji, która może być także częściowo obsługiwana przez zewnętrznego operatora zakupowego, całość asortymentu podlegającego regularnym zakupom i zużywanego na poszczególnych

16 16 P. Bartkowiak, J. Domański etapach procesu terapeutycznego w szpitalu, może być objęta procesem konsolidacji zakupów. Rys. 1. Łańcuch powstawania wartości dodanej dla pacjenta w procesie leczenia szpitalnego Procesy pomocnicze Monitoring i profilaktyka Diagnoza Proces informowania pacjenta Proces badań Proces przyjęcia do szpitala Przygotowanie do zabiegu Zabieg operacyjny Stabilizacja po zabiegu Monitoring i profilaktyka Wartość dodana dla pacjenta Procesy główne Źródło: opracowanie własne na podstawie [Porter 2006]. Warto również spojrzeć na ten łańcuch kreowania wartości z punktu widzenia innych ról i funkcji zewnętrznego operatora grupy zakupowej, do jakich należy na przykład koordynacja przepływu informacji w łańcuchu, w tym informacji o produkcie dla użytkownika czy też wsparcie dostawcy dla szpitala przy tworzeniu indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjenta. To także są przykłady na to, że potencjalny zasięg oddziaływania takiego koordynatora dotyczy praktycznie całego szpitala i większości procesów, jakie w nim zachodzą. Odpowiadając zatem na postawione wcześniej pytanie dotyczące tego, kto może pełnić rolę koordynatora i integratora przepływu informacji, kształtowania relacji między podmiotami w łańcuchu oraz optymalizacji kosztów zakupu, wskazać można Szpitalną Grupę Zakupową.

17 Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha Organizacja łańcucha zaopatrzenia medycznego szpitala z udziałem Szpitalnych Grup Zakupowych Szpital jest świadczeniodawcą, którego klientem i finalnym konsumentem usług medycznych jest pacjent, jako ostateczny beneficjent wartości dodanej wytworzonej przez medyczny łańcuch zaopatrzenia. Określenie miejsca i roli Szpitalnych Grup Zakupowych w funkcjonowaniu łańcucha zaopatrzenia medycznego szpitala implikuje treść i zakres wymiany informacji oraz relacje tych podmiotów z dostawcami wyrobów i usług medycznych z jednej strony oraz finalnymi ich użytkownikami, czyli szpitalami z drugiej strony. W typowym łańcuchu zaopatrzenia medycznego wykorzystującym funkcjonowanie Szpitalnych Grup Zakupowych, wyróżnić można trzy grupy uczestników: producentów i wytwórców produktów leczniczych i wyrobów medycznych; zamawiających i pośredniczących w wymianie, a więc hurtownie, dystrybutorzy oraz Szpitalne Grupy Zakupowe; świadczeniodawcy, czyli podmioty wykonujące usługę leczniczą wobec pacjenta: indywidualne szpitale i sieci placówek leczniczych oraz lekarze indywidualni i apteki. Producenci dostarczają produkty w ilościach określonych przez dystrybutorów i grupy zakupowe, jako sumę zagregowanego popytu szpitali, które skonsolidowały swoje siły w celu zwiększenia siły przetargowej wobec dostawców (rys. 2). Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, którymi są szpitale, konsumują dostarczane wyroby i produkty, realizując w ten sposób usługę medyczną dla pacjenta. Ta zaś finansowana jest przez płatnika indywidualnego bądź systemowego. Dla właściwego postrzegania przebiegu procesów zaopatrzenia medycznego szpitala z udziałem grup zakupowych, ważne jest odnotowanie faktu, że podmioty te nie biorą udziału w fizycznym obiegu towarów i tym samym nie są włączone w obieg płatności. Zewnętrzne, samodzielne i odrębne od pozostałych uczestników wymiany podmioty, jakimi są Szpitalne Grupy Zakupowe, negocjują w imieniu i na rzecz szpitali, zaś finanso

18 18 P. Bartkowiak, J. Domański wane są z dwóch źródeł: opłata członkowska od szpitala z tytułu przynależności do grupy oraz opłata administracyjna pokrywana przez dostawców, jako procent od wartości wynegocjowanych i realizowanych dostaw. Rysunek 2. Łańcuch tworzenia wartości na rynku usług szpitalnych porównanie systemu polskiego i amerykańskiego USA Płatnicy Pośrednicy składki Świadczeniodawcy Zamawiający Producenci Pracodawcy, Indywidualni Ubezpieczyciele Organizacje Pożytku Publicznego Szpitale indywidualne oraz sieci placówek Lekarze Apteki Dystrybutorzy Hurtownie Szpitalne Grupy Zakupowe (GPOs) Leków Wyrobów medycznych Polska Płatnicy Pośrednicy składki Świadczeniodawcy Zamawiający Producenci Pracodawcy, Indywidualni Narodowy Fundusz Zdowia Inni Ubezpieczyciele -??? brak! Organizacje Pożytku Publicznego Szpitale indywidualne oraz sieci placówek Lekarze Apteki Dystrybutorzy Hurtownie Organizacje zakupowe -??? brak! Leków Wyrobów medycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie [Burns 2002]. Tak przebiegający łańcuch powstawania wartości usługi medycznej oraz źródeł i mechanizmu jej finansowania ma miejsce w amerykańskim systemie leczenia szpitalnego. Szpitalne Grupy Zakupowe mają w nim trwałe miejsce i pozycję ugruntowaną wieloletnim doświadczeniem. Po

19 Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha 19 równując ten system z realiami polskimi (rys. 2) widać nie tylko brak obecności i doświadczeń organizacji zakupowych, ale również zasadniczą różnicę w sposobie finansowania świadczenia szpitalnego. Polega ona na braku konkurencji dla jedynego płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, będący w tej sytuacji monopolistą w dystrybucji składki, wyrażającej się wielkością kontraktu. Może mieć to realny związek z zarządzaniem kosztami zaopatrzenia medycznego, bowiem brak konkurencji nie zachęca bezpośrednio do konkurencyjności kosztowej placówek świadczących podobne usługi. Zatem zmiana tego elementu systemu byłaby dodatkowym katalizatorem zmian w strategiach zakupowych szpitali, szczególnie publicznych i nie nastawionych na zysk. 5. Perspektywy rozwoju współpracy i kreowania wartości w łańcuchu zaopatrzenia medycznego Optymalizacja kosztów zaopatrzenia medycznego szpitala i całkowite koszty jego funkcjonowania, to nie jedyna, a już dziś na pewno nie wystarczająca strategia osiągania przewagi konkurencyjnej. Szpitale będą coraz bardziej rywalizowały o pacjenta, a to stwarza dostawcom nowe możliwości kształtowania relacji zarówno ze szpitalami, jak też grupami zakupowymi. Tendencja widoczna już dziś i polegająca na wzbogacaniu produktu o dodatkowe usługi wyraźnie się rozwija. Przykładem tego jest zaangażowanie dostawców produktów służących zarówno opiece szpitalnej, jak też ambulatoryjnej i domowej, w kontynuację leczenia pacjenta po zakończeniu pobytu szpitalnego. Jeżeli szpital monitoruje pacjenta i świadczy jemu w dalszym ciągu pewne usługi, kiedy ten już opuścił placówkę co jest działaniem które ma wyróżnić szpital na tle konkurencji potrzebuje on wsparcia dostawców. To z kolei generuje potrzebę koordynacji działań między placówkami w grupie, przez operatora zakupowego. Spektrum działań, jakie grupa zakupowa może przejmować zarówno od dostawcy, jak i szpitala jest szerokie i wykracza dalece poza negocjacje cen i warunków dostaw. Oprócz funkcji stricte związanych z przepływem towarów, jak: zarządzanie zapasami, logistyka dostaw czy platforma sprzedażowa (e commerce), istnieje wiele innych

20 20 P. Bartkowiak, J. Domański obszarów, gdzie można prowadzić wspólne działania dla kilku (wszystkich) członków grupy zakupowej. Należą do nich przykładowo: koordynacja promocji, szkoleń i konferencji, standaryzacja procedur i norm jakościowych, koordynacja badań klinicznych. Rysunek 3 ilustruje tendencję przejmowania kolejnych funkcji od dostawców przez porozumienia zakupowe, które będą przygotowywały i oferowały obydwu stronom programy wiążące w coraz większym stopniu różne elementy dodatkowe, wykraczające poza negocjacje cenowe. Taka ewolucja form współpracy pozwala na zacieśnianie relacji między partnerami oraz koncentrację wielu funkcji na ogniwie, jakim jest Szpitalna Grupa Zakupowa. Rysunek 3. Zacieśnianie relacji i koncentracja funkcji w łańcuchu wartości Porozumienia zakupowe Dzisiaj Dostawca Sprzedawcy szpitalni Szkolenia i konferencje Wsparcie badawcze Wsparcie logistyczne Zarządzanie zapasami E-handel Szpital Jutro Dostawca - Wsparcie logistyczne - Zarządzanie jakością - Wycena potrzeb produktowych - Wsparcie użytkowników - Optymalizacja procesów Wiązane porozumienia zakupowe Oferty szyte na miarę Szpital Żródło: [Kruetten, Rautenberg, Liefner 2005].

21 Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha 21 Innym aspektem i konsekwencją takiej ewolucji jest konieczność adaptacji modelu sprzedażowego stosowanego przez dostawców w relacjach z grupami zakupowymi oraz ze szpitalami. Doświadczenia organizacji sprzedażowych wytwórców i dystrybutorów sprzętu medycznego oraz produktów leczniczych w USA i krajach Europy Zachodniej pokazują potrzebę silniejszego rozwoju kompetencji ekonomicznych handlowców, czego szczególną formą są dualne organizacje działów sprzedaży: przedstawicieli medycznych oraz tzw. key accout managerów. Jeśli grupy zakupowe rozwijają swoje działania powiększając portfolio swoich usług, również dostawcy muszą silniej akcentować potrzebę przygotowania partnerów zorientowanych na kształtowanie oferty wiązanej produkt usługa wspierająca sprzedaż. Konieczność rozwoju kompetencji ekonomicznych handlowców dystrybutora ilustruje rysunek 4. Stan obecny to akcent na promocję w oparciu o argumenty merytoryczne, podczas kiedy wyzwania dnia jutrzejszego będą zmuszały do równoległego rozwoju narzędzi ekonomicznych. Rys. 4. Kierunki rozwoju i ewolucji modelu sprzedażowego dostawców Zakres obowiązków we współpracy z grupą zakupową Key Account Manager Wzrost odpowiedzialności Przyszłe oczekiwania Jutro Nowy Model Sprzedażowy Relacje biznesowe zarządzane przez Managerów ds. Kluczowych Klientów (KAMs) i/lub Dualny zespół sprzedażowy: specjaliści kliniczni i eksperci ekonomiczni Regionalny Przedstawiciel Medyczny Dzisiaj Merytoryczna wiedza produktowa Wzrost kompetencji Wiedza ekonomiczna Kompetencje zespołu sprzedażowego Wiązane konsorcja zakupowe lub zintegrowane organizacje sprzedażowe Żródło: [Kruetten, Rautenberg, Liefner 2005].

22 22 P. Bartkowiak, J. Domański 6. Podsumowanie Przeprowadzając analizę łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych należy stwierdzić, że jest on w dużej części swojej konstrukcji analogiczny do łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych, gdyż uwzględnia elementy zaopatrzenia materiałowego czy chociażby procesy fizycznego przemieszczania produktów. Takie odniesienie pozwala bardzo łatwo wskazać punkty styczne relacji z zewnętrznym partnerem zaangażowanym w proces zakupowy. Jednak wartość Szpitalnych Grup Zakupowych dla pacjenta szpitala jest pojęciem znacznie wykraczającym poza fizyczność produktu, bowiem ten jest tylko częścią tej wartości. Aby była ona maksymalnie satysfakcjonująca pacjenta powinna być efektem finalnym pracy całego szpitala. Wtedy będzie świadczyła o jego konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów na rynku, które wybiera klient (zarządzający szpitalem), płatnik (Narodowy Fundusz Zdrowia) i pośrednio pacjent. W związku z tym warto zadbać o to, aby o konkurencyjności decydowały nie tylko koszty, ale też inne elementy obsługi, wypracowane w całym łańcuchu zaopatrzenia medycznego. Bibliografia Burns L.R., Lee J.A. (2008), Hospital purchasing alliances: Utilization services and performance, Healthcare Management Review, nr 33. Hendrik T. (2000), Purchasing Consortiums: Horizontal Alliances among firms buying common goods and services, Arizona State University. Improving Health Care: A Dose of Competition (2004), A Report by the Federal Trade Commission and the Department of Justice. Johansson L. (1994), How Can a TQEM Approach Add Value to Your Supply Chain?, Total Quality Environmental Management, Vol. 3, No. 4. Kruetten J.M., Rautenberg F., Liefner M. (2005), Future Relevance and Consequences of Hospital Purchasing Cooperatives for Medical Technology Supliers in Germany, Simon, Kucher & Partners. Porter M.E. (2006), Redefining Health Care: Creating Value Based Competition on Results, Health Information Technology Symposium, Massachusetts Institute of Technology. Rutkowski K. (2004), Zarządzanie łańcuchem dostaw próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12.

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Anna Rogut Bogdan Piasecki Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Łódź - 2007 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wiktor Biernikowicz Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7 FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą Redakcja naukowa Andrzej Marjański Łódź 2011 Recenzenci: Andrzej Blikle,

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 16 http://piz.san.edu.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE Redakcja Katarzyna Kolasińska Morawska Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 16 sfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA XXI WIEKU Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Warszawa 2009 3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP / Alicja Adamczak........................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja A R T Y K U ł Y Ewa Radomska* Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Streszczenie Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM REDAKCJA NAUKOWA MAŁGORZATA PONIATOWSKA-JAKSCH OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo