SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Na wykonanie awaryjnych prac remontowo-budowlanych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie sporządzona przez: FIRMĘ INśYNIERYJNO-KONSULTINGOWĄ ARCUS S.C MIKOŁÓW UL.WOLNOŚCI 15 Obiekty : Rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Bluszcza 6 Naprawa uszkodzonych gzymsów - budynek przy ul. Górniczej 4 Naprawa uszkodzonych gzymsów - budynek przy ul. Górniczej 6 Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Jana Pawła II 14 Remont płyty balkonowej w budynku przy ul. Katowickiej 34 DemontaŜ betonowych kul z dachu budynku przy ul. Konstytucji 3-Maja 13 Naprawa muru granicznego przy ul. Lompy 1 A Rozbiórka komórek gospodarczych Rynek 4 Przemurowanie uszkodzonych kominów Rynek 19 Przemurowanie uszkodzonych kominów Rynek 20 Remont sklepienia ceglanego w części gospodarczej budynku Wolności 11 Częściowa naprawa dachu budynku przy ul. świrki i Wigury 22 BranŜa : ogólnobudowlana Inwestor : Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie. ul. Kolejowa 2 Zakres robót objętych ST Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 1. Roboty ciesielskie - CPV Roboty pokrywcze - CPV Roboty murowe - CPV Tynki - CPV Usuwanie gruzu - CPV Roboty w zakresie burzenia - CPV Mikołów sierpień 2012r

2 Kod CPV Roboty ciesielskie uzupełnienia deskowania dachu 1.Wstęp. 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i wykonania robot dotyczące drewnianych konstrukcji dachowych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót Zakres robót wymienionych w SST Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie i montaŝ konstrukcji drewnianych występujących na obiekcie. W zakres tych robót wchodzą : naprawa i częściowa wymiana drewnianej konstrukcji dachu / odeskowania / 1.4.Określenie podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 2.Materiały 2.1.Drewno Do konstrukcji drewnianych naleŝy stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np. FOBOS M2 posmarowany 3-krotnie Preparaty do nasycania drewna naleŝy stosować zgodnie z instrukcją ITB Do robót do konstrukcji drewnianej więźby dachowej stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm: - PN-82/D Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. - PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŝ: - dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23% - dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%

3 Tolerancje wymiarowe tarcicy. a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: w długości : do +50 mm lub do 20 mm dla 20% ilości w szerokości : do + 3 mm lub do 1 mm w grubości : do +1 mm lub do 1 mm b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i 1 mm dla 20% ilości w szerokości +2 mm i 1mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyŝej 50 m - w szerokości +2 mm i 1 mm dla 20% ilości - w grubości +2 mm i 1 mm dla 20% ilości d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŝ +3 mm i 2 mm e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŝ +3 mm i 2 mm 2.2. Łączniki Gwoździe NaleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/ Śruby NaleŜy stosować : Śruby sześciokątne wg PN-EN-ISO Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M Nakrętki NaleŜy stosować : Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M Podkładki pod śruby NaleŜy stosować : Podkładki kwadratowe wg PN-59/M Wkręty do drewna NaleŜy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M Wkręty do drewna z łbem stoŝkowym wg PN-85/M Środki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja Nr 2/ITB-ITD./87 z dnia r. A/ środki do ochrony przed grzybami i owadami B/ środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem C/ środki zabezpieczające przed działaniem ognia 2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłoŝu odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie spowodować ich deformacji. Odległości składowanych elementów od podłoŝa

4 Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŝy składować w oryginalnych opakowaniach zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych Badania na budowie. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 3. Sprzęt Do transportu i montaŝu konstrukcji naleŝy uŝywać dowolnego sprzętu. - sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach - stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŝarowymi zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 4.Transport Materiały i elementy mogą być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 5. Wykonanie robót 5.1.Roboty naleŝy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji Więźba dachowa Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną Przy wykonaniu jednakowych elementów naleŝy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna róŝnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek lub krokwi: - do 2 cm w osiach rozstawu belek - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi - w długości elementu do 20 mm - w odległości między węzłami do 5 mm - w wysokości do 10 mm Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w

5 6. Obmiar robót miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. Jednostkami obmiaru są: ilość m 3 wykonanej konstrukcji powierzchnia wykonana w m 2 7. Odbiór robót Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 8. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 9. Przepisy związane PN-B :2000/Az2:2003 PN-EN 844-3:2002 PN-EN 844-1:2001 PN-82/D PN-EN :2003 PN-ISO 8991:1996 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. Gwoździe z drutu stalowego. System oznaczania części złącznych Roboty pokrywcze 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany pokrycia dachowego 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku, to znaczy:

6 1. Pokrycie dachu. 2. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 3. Rynny i rury spustowe Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1. Blacha stalowa powlekana płaska do obróbek blacharskich według PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 Jakość powłok musi być zgodna z normą PN-84/H Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne podłoŝe drewniane Paroizolacja bitumiczna Na przygotowane i zagruntowane podłoŝe naleŝy zgrzać papę paroizolacyjną. Zakłady podłuŝne zgrzewać na szerokość 10 cm, zakłady poprzeczne na szerokość 12 cm. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. Papę paroizolacyjną wyprowadzić na powierzchnię pionową co najmniej na wysokość przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrzać do podłoŝa. Wypływy masy asfaltowej wzdłuŝ zakładów uzyskać poprzez dociśnięcie wałkiem. ZuŜycie ok. 1,17 m2 mater5iału na 1 m2 dachu. ZuŜycie materiału: Około 1,05 m2 płyty na 1 m2 dachu. Warstwa podkładowa / zgrzewana / Jako podkładową warstwę wodoszczelną naleŝy zastosować papę modyfikowaną SBS lub asfaltową / Junior PF, ZDUNBIT PF, HYDROBIT V60 S35, EKSTRADACH PF PYE PV 200 S5 / papę naleŝy zgrzać na całej powierzchni do podłoŝa Zakłady boczne o szerokości 10 cm zgrzać tak aby w spoinie nastąpił, wypływ bitumu o szerokości 0,5 1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokość cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. ZuŜycie materiału około 1,17 m2 papy na 1 m2 podłoŝa. Uwaga! Na czas prowadzenia robót naleŝy zabezpieczyć połać dachową folią osłonową w taki sposób, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń mieszkalnych uŝytkowanego budynku Rynny i rury spustowe. Rynny z blachy tytan-cynkowej przynaleŝnymi akcesoriami jak: - naroŝniki - złączki - denka

7 - leje spustowe 3. Sprzęt Roboty moŝna wykonać ręcznie lub przy uŝyciu dowolnego sprzętu. 4. Transport Materiały i elementy mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu 5.3. Obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci Roboty blacharskie z blachy moŝna wykonywać o kaŝdej porze roku lecz temp. Nie niŝszej od C Robót nie moŝna wykonywać na oblodzonych podłoŝach Rynny Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi W odstępach nie większych niŝ 50 cm Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem Rury spustowe Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niŝ 3 m Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 6. Kontrola jakości Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŝdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest: - m 2 pokrytej powierzchni - 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 8. Odbiór robót 8.1. Odbiór podłoŝa

8 Sprawdzenie równości powierzchni podłoŝa (deskowania) naleŝy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm Odbiór robót pokrywczych Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego naleŝy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŝliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - podłoŝa ( deskowania i łat) - jakości zastosowanych materiałów - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. - badania końcowe pokrycia naleŝy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: - dokumentacja techniczna - dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŝa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia - zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów - protokoły odbioru materiałów i wyrobów Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich, i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŝe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: - sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych - sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian - sprawdzenie prawidłowości spadków rynien - sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŝności przewodów kanalizacyjnych. 9. Podstawa płatności Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość m 2 obróbki według ceny jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie - zmontowanie i umocowanie w podłoŝu - uporządkowanie stanowiska pracy

9 Rynny i rury spustowe. Płaci się za ustaloną ilość m rynien według ceny jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie - zmontowanie, umocowanie i uporządkowanie stanowiska pracy 10. Przepisy związane PN-61/B PN-71/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze Roboty murowe 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie: Kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej zwykłej i klinkierowej Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować moŝna kaŝdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u uŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

10 2.2. Wyroby ceramiczne Cegła budowlana pełna klasy 15 według PN-B-12050: Wymiary jak w pozycji Masa 4,0-4,5 kg - Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych - Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% - Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa - Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa - Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŝe natomiast wystąpić jej wyszczerbienie lub pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŝszego wymagania nie powinna być większa niŝ: - 2 na 15 sprawdzanych cegieł - 3 na 25 sprawdzanych cegieł - 5 na 40 sprawdzanych cegieł 2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 1 : 1 : 6 1 : 1 : 7 - Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. - Zaprawę naleŝy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŝliwie wcześnie po jej przygotowaniu, to jest około 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŝy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŝy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŝycia zaprawy nie będzie niŝsza niŝ +5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŝy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŝy dobierać doświadczalnie, w zaleŝności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 3. Sprzęt Roboty moŝna wykonać przy uŝyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport Materiały i elementy mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu.

11 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 5. Wykonanie robót Wymagania ogólne: - Kominy naleŝy wznieść tak wysoko ponad dachem, aby jego wylot znajdował się powyŝej strefy moŝliwego zagęszczenia powietrza, przy wietrze natrafiającym na pobliskie przeszkody. - Wyloty zbiorczych przewodów jednej funkcji powinny być przykryte prefabrykowaną czapką betonową. - Czapki betonowe powinny być: wykonane z betonu klasy co najmniej B15 zatarcie z wierzchu zaprawą cementową Kominy wyprowadzone ponad dach na wysokość ponad 1,5 m powinny być zakotwione w sposób zabezpieczający ich stateczność. Górne wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru. Analogicznie dla przewodów dymowych. 6. Kontrola jakości 6.1. Materiały ceramiczne Przy odbiorze cegły naleŝy przeprowadzić na budowie: - sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla W przypadku niemoŝności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŝy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŝy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów powinny być kaŝdorazowo wpisywane do dziennika budo 7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m 3 muru komina. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 8. Odbiór robót

12 8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: a). dokumentacja techniczna b). dziennik budowy c). zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę d). protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających e). protokoły odbioru materiałów i wyrobów f). wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę g). ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: - dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy - wykonanie ścian, naroŝy, przewodów dymowych i wentylacyjnych - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań - uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 10. Przepisy związane PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŝytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŝytku. PN-97/B Cement murarski 15. PN-88/B Cement hutniczy 25. PN-86/B Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Tynki Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 1.2. Zakres stosowania SST

13 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu według poniŝszego: - tynki wewnętrzne 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować moŝna kaŝdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł Piasek (PN-EN 13139: Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych mieć frakcje róŝnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 2,0 mm Do spodnich warstw tynku naleŝy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. - Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. - Zaprawę naleŝy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŝliwie wcześnie po jej przygotowaniu, to jest około 3 godzin.

14 - Do zapraw tynkarskich naleŝy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw cementowo-wapiennych naleŝy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŝycia zaprawy nie będzie niŝsza niŝ +5stopni C. - Do zapraw cementowo-wapiennych naleŝy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŝy dobierać doświadczalnie, w zaleŝności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 3. Sprzęt Roboty moŝna wykonać przy uŝyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport Materiały i elementy mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków a). Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŝnice drzwiowe i okienne. b). Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, to jest po upływie 4 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. c). Tynki naleŝy wykonywać w temperaturze nie niŝszej niŝ +5 o C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŝej 0 o C. W niŝszych temperaturach moŝna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŝowych w okresie obniŝonych temperatur. d). Zaleca się chronić świeŝo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŝszym niŝ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŝo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilŝane wodą Przygotowanie podłoŝy Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŝy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŝe naleŝy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŝna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŝa naleŝy zwilŝyć wodą.

15 5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŝy wykonać według pasów i listew kierunkowych Gładź naleŝy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie naraŝonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach naraŝonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 6. Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŝenia wykładzin sprawdzenie odbiorów miedzyoperacyjnych podłoŝa i materiałów sprawdzenie dokładności spoin według normy PN-72/B Kontrola jakości 7.1. Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŝy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŝdorazowo wpisywane do dziennika budowy Płyty gipsowo-kartonowe Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 8. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 9. Odbiór robót 9.1. Odbiór podłoŝa Odbiór podłoŝa naleŝy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie JeŜeli odbiór podłoŝa odbywa się po dłuŝszym czasie od jego wykonania, naleŝy podłoŝe oczyścić i zmyć wodą Odbiór tynków Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

16 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej-nie większe niŝ 3 mm i w liczbie nie większej niŝ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: * pionowego nie większe niŝ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŝ 4 mm w pomieszczeniu * poziomego nie większe niŝ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŝ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŝa, pilśni itp. - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŝa Odbiór suchych tynków Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŝ 1 mm/1 m. 10. Podstawa płatności 10.1.Tynki wewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ściany według ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie zaprawy dostarczenie materiałów i sprzętu ustawienie i rozbiórkę rusztowań umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich osiatkowanie bruzd obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów reperacje tynków po dziurach i hakach oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów Płaci się za 1 m 2 okładziny według ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu przygotowanie podłoŝa (wykonanie rusztu) mocowanie listew boazeryjnych zaimpregnowanie 3 x drewnochronem uporządkowanie miejsca pracy 11. Przepisy związane PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

17 PN-70/B PN-EN 1008:2004 PN-EN 459-1:2003 PN-EN 13139:2003 PN-EN 771-6:2002 PN-B-11205:1997 PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 PN-72/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy. Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. Elementy kamienne. Płyty kartonowo - gipsowe. Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Roboty w zakresie usuwania gruzu. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie usuwania gruzu 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: transport gruzu budowlanego i drewna budowlanego 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 2. Materiały 2.1. Do wykonania materiały nie występują

18 3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST Wymagania ogólne 3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. Do załadunku gruzu budowlanego moŝna uŝywać: ładowarek koparek Drewno budowlane oraz złom naleŝy załadowywać i rozładowywać ręcznie. 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST Wymagania ogólne 4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 5. Obmiar robót - transport gruzu i drewna budowlanego {m 3 } z uwzględnieniem odległości transportu 6. Podstawa płatności Transport gruzu budowlanego i drewna budowlanego płaci się za m 3 wywiezionego z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: - załadowanie gruzu i drewna budowlanego na środki transportu - przewóz na wskazaną odległość - wyładunek Roboty w zakresie burzenia 1. ZAŁOśENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1.2 Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

19 1.3 Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1.SST i obejmują: 1. Prace przy dokonywaniu rozbiórki budynku gospodarczo-magazynowego o konstrukcji murowanej z drewnianą konstrukcją dachu pokrytego papą DemontaŜ pokrycia dachowego z papy Rozbiórka łacenia dachu; 1.3. Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu; 1.4. Rozbiórka drewnianego stropu 1.5. Rozbiórka ścian murowanych 1.6. Transport gruzu na składowisko odpadów wraz z kosztami przyjęcia odpadów na wysypisko (wykonawca na koniec zadania winien okazać się stosownymi dokumentami przyjęcia odpadów na wysypisko lub do odpowiedniego zakładu utylizacji); 1.7. Transport papy z rozbiórki do utylizacji Prace przy dokonywaniu rozbiórki budynku części murowanej. Obiekt jednokondygnacyjny Dach budynku drewniany jednospadowy Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z elementów drewnianych aby zapobiec dostępowi osób postronnych; Wykonanie drewnianej rynny do usuwania gruzu i cegieł itp. (Wykonawca w kalkulacji moŝe przyjąć wykonanie innego pionowego transportu gruzu) - Ustawienie rynny do gruzu; - Podparcie więźby dachowej w miejscach zagroŝonych; - Rozbiórka pokrycia dachowego - Rozbiórka łacenia dachu; - Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu; - Rozbiórka murów -.Rozbiórka stropu drewnianego - Rozbiórka podłoŝa betonowego; Rozbiórka rynny do gruzu; UWAGA - Wykonawca winien zapoznać się z placem budowy i w swojej ofercie przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania ze szczególnym uwzględnieniem robót j.w. 2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2.1 Roboty związane z rozbiórką obiektu postanowienia ogólne Istniejący obiekt winien być rozbierany z zachowaniem wszelkich środków ostroŝności, a przed rozpoczęciem rozbiórki naleŝy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, w szczególności prądu elektrycznego. Teren rozbiórki naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone ręcznie w przypadku

20 rozbiórki ścian obiektu zlokalizowanego na granicy działki lub z naleŝytą ostroŝnością. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaŝ wszystkich elementów poszczególnych obiektu oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. W świetle przepisów gospodarki odpadami Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko. Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy Wykonawcy robót. 2.2 Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. 2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 2.4 Ochrona przeciwpoŝarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bezie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawcza będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE Nakłada się obowiązek na przyszłego Wykonawcę do osobistego zapoznania się z placem budowy i złoŝenia oferty, w której zawarte będą wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania. 4. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeŝeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13

Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 1 SPIS TREŚCI ST-00.00.00 Wymagania ogólne ST-0001 Kalkulacje własne ST-0002 Podłogi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48 655202698 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Remont łazienki na parterze w Katolickim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Adres zadania: Łomża ul. Sadowa 12 SPIS TREŚCI ST-00.00.00.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo