PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, Gdańsk biuro: ul. Świętokrzyska 69 lok. 2, Gdańsk tel./fax (58) Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni Obręby i nr ewidencyjne działek: dz. 293/180, KM 65, obręb Gdynia Nazwa tomu: PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Nazwa teczki/ Nazwa opracowania: - Branża: Konstrukcyjno budowlana Kod CPV: Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: Projektant inż. Bartłomiej Figur POM/0087/POOK/07 spec. konstrukcyjnobudowlana Opracował mgr inż. Zofia Poznańska - mgr inż. Marcin Szymański - Nr sprawy: 248/JB/2014 Nr archiwalny: 18/2014 Data opracowania: r. Nr tomu: II Nr teczki: - Nr egz.: Projektowanie i doradztwo techniczne 1

2 Stadium projektu Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany S P I S D O K U M E N T A C J I PROJEKT BUDOWLANY I Nr archiwalny 18/2014 WYKONAWCZY Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni Lp. Nr tomu Nr teczki Branża Części składowe dokumentacji / Nazwa opracowania 1. I - konstrukcyjno - budowlana INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2. II - 3. III - 4. IV - konstrukcyjno - budowlana konstrukcyjno - budowlana konstrukcyjno - budowlana PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Projektowanie i doradztwo techniczne 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 4 I. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LOKALIZACJA DZIAŁKI STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRACE ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU ETAPY ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DANE LICZBOWE UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE UWAGI WYKONAWCZE INFORMACJA BIOZ ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 15 II. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wykaz stali zbrojeniowej Z4 17 III. KARTY TECHNICZNE Nawierzchnia poliuretanowa Bramka do piłki ręcznej Kosz do koszykówki Zestaw do piłki siatkowej 57 IV. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 63 V. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH 64 VI. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW 67 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 68 Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000 Rys. 2 Plan sytuacyjno - wysokościowy 1:500 Rys. 3 Konstrukcja nawierzchni. Pozostałe szczegóły konstrukcyjne i montażowe 1:10, 1:20, 1:50 Rys. 4 Posadowienie koszy do koszykówki 1:20 Rys. 5 Wzór regulaminu - Projektowanie i doradztwo techniczne 3

4 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 248/JB/2014 zawartej w dniu r. pomiędzy Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, Gdynia, a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem dokumentacji projektowej jest projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, w dzielnicy Witomino Radiostacja w Gdyni. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania i układu przestrzenno-funkcjonalnego działki, na której zlokalizowane jest boisko oraz rozwiązań techniczno-materiałowych związanych z budową boiska MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA [1]. Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej dn r. [2]. Mapa do celów informacyjnych, z dn r. skala 1:500. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni. [3]. Wypisy z rejestru gruntów, z dn r. [4]. Geodezyjne uzupełniające pomiary sytuacyjne i wysokościowe przeprowadzone w dn r. [5]. Opracowanie p.n. Geotechniczne warunki posadowienia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej w Gdyni, lipiec 2014r. [6]. Przepisy i normy związane RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA Planowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę, o nawierzchni poliuretanowej, na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni z betonu asfaltowego. Założenie przedsięwzięcia polega na przywróceniu funkcji sportowej boiska poprzez prace nawierzchniowe, a także montaż nowych urządzeń wyposażenia. Projektowana inwestycja nie wpływa na sąsiednie budynki, nie ogranicza możliwości użytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesów osób trzecich OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Szczegółowy opis stanu istniejącego zagospodarowania działki oraz stanu technicznego istniejących urządzeń zawarto w Tomie I. Inwentaryzacja zagospodarowania działki LOKALIZACJA DZIAŁKI Boisko znajduje się na nieruchomości gruntowej: działka nr 293/180, KM 65, obręb Gdynia, zlokalizowanej w dzielnicy Witomino Radiostacja, rejon ulicy Uczniowskiej 40. Działka jest własnością Gminy Miasta Gdynia. Dla wyżej wymienionej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2002 jest w trakcie opracowania STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DANE LICZBOWE I UKŁAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY Istniejące boisko o wymiarach ~27,0x53,0m i powierzchni ~1421m 2 zlokalizowane jest w centralnej części działki o numerze 293/180. Oś podłużna boiska wyznacza kierunek wschód zachód z niewielkim odchyleniem w kierunku południowym. W chwili obecnej boisko nie posiada wyposażenia i nie spełnia swojej założonej funkcji. W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony wschodniej znajduje się wysoka zabudowa mieszkalna. Od strony północno wschodniej działka graniczy z pasem drogowym ul. Nauczycielskiej, a od strony południowej z pasem drogowym ul. Uczniowskiej. Od strony północno zachodniej działka odgrodzona jest ogrodzeniem stalowym z siatką, za którą znajduje się nieumocniona skarpa. Teren przed ogrodzeniem porośnięty jest drzewami, Projektowanie i doradztwo techniczne 4

5 krzewami i wieloletnią roślinnością. W rejonie przedsięwzięcia inwestycyjnego znajduje się zabudowa użyteczności publicznej, tj. budynek szkoły od strony południowo wschodniej oraz budynek przedszkola od strony południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie boiska od strony budynku szkoły znajduje się ogrodzenie wewnętrzne z furtką zlokalizowaną przy jego krawędzi, umożliwiającą dostęp na teren boiska. Po stronie południowo zachodniej przedmiotowego boiska znajduje się boisko do siatkówki o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wzdłuż boiska od strony północnej znajduje się niewielka, nieumocniona skarpa. W północno wschodnim narożniku boiska zlokalizowane są schody terenowe, porośnięte trawą. Od strony północnej, północno wschodniej i południowej boiska znajduje się teren zielony. Szczegółowy pomiar wysokościowy nawierzchni wykazał różnicę poziomu równą ~0,26m (119,80 do 120,06m n.p.m.) ze spadkiem w kierunku północnym. Teren zielony wokół boiska waha się w granicach od 18cm poniżej do 5cm powyżej płaszczyzny boiska ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWE Na cele projektu wykonano dokumentację geotechniczną [5], w której określono istniejące warunki gruntowo-wodne posadowienia boiska. Pod konstrukcją nawierzchni określoną w p do głębokości 0,5m występują nasypy budowlane zbudowane z piasków drobnych i gruzu, poniżej zalegają spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym. W zbadanym podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej w postaci sączenia. Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE Nawierzchnia boiska Nawierzchnia utwardzona o konstrukcji, wg [5]: - warstwa wierzchnia (użytkowa): beton asfaltowy, gr. ~3cm - podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy, gr. ~13cm - podbudowa pomocnicza: kruszywowa, gr. ~8cm Nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem betonowym. Przewiduje się demontaż obrzeży betonowych oraz sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni w celu wykonania nowej warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu na całej powierzchni boiska i nawierzchni poliuretanowej na jego części. Wyposażenie boiska Kotwy montażowe bramek do piłki ręcznej Boisko wyposażone jest w cztery kotwy montażowe bramek do gry w piłkę ręczną o konstrukcji stalowej w gnieździe betonowym przeznaczone do odcięcia na głębokość umożliwiającą wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni boiska INWENTARYZACJA ZIELENI W sąsiedztwie boiska wzdłuż ogrodzenia od strony północno zachodniej oraz przy schodach terenowych w północno wschodnim narożniku boiska znajdują się zadrzewienia. Istniejący drzewostan zlokalizowany jest poza terenem inwestycji, a zakres projektowanych prac nie wpłynie negatywnie na jego stan, w związku z czym nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Szczegółowy opis stanu technicznego istniejących elementów zagospodarowania działki zawarto w Tomie I. Inwentaryzacja zagospodarowania działki PRACE ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE 6.1. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU Na terenie działki będącej przedmiotem projektu znajdują się elementy o zróżnicowanym stanie technicznym. Obiekty w złym stanie technicznym, niespełniające wymogów bezpieczeństwa oraz nie nadające się do ponownego wykorzystania w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej przeznaczono do demontażu/rozbiórki. Przewiduje się: rozbiórkę obrzeży betonowych nawierzchni w celu wykonania nowych, sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni w celu wykonania warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu na całej powierzchni boiska i nawierzchni poliuretanowej na jego części, odcięcie kotew montażowych bramek do piłki ręcznej w celu wykonania nowej konstrukcji nawierzchni boiska. Projektowanie i doradztwo techniczne 5

6 Ponadto przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni w zakresie niezbędnym do wykonania gniazd montażowych bramek do piłki ręcznej, słupków siatki do gry w piłkę siatkową oraz fundamentów pod kosze do koszykówki ETAPY ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU NAWIERZCHNIA Rozbiórka obrzeży wokół boiska, sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni oraz lokalna rozbiórka nawierzchni jest niezbędna w celu wykonania nowej nawierzchni boiska, obrzeży betonowych, gniazd montażowych bramek do piłki ręcznej i słupków siatki do gry w piłkę siatkową oraz fundamentów pod kosze do koszykówki. Wszystkie zdemontowane elementy stanowić będą odpad. Kolejność prac: 1. Rozbiórka obrzeży po obwodzie istniejącego boiska. 2. Sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni boiska. 3. Rozbiórka nawierzchni pod obrzeża ograniczające nawierzchnię poliuretanową. 4. Wycięcie otworów i rozbiórka nawierzchni pod nowe gniazda montażowe bramek do piłki ręcznej. 5. Wycięcie otworów i rozbiórka nawierzchni pod nowe gniazda montażowe słupków siatki do gry w piłkę siatkową. 6. Wycięcie otworów i rozbiórka nawierzchni pod fundamenty koszy do koszykówki. UWAGA Zakres i grubości warstw frezowanych powinny uwzględniać docelowe spadki płaszczyzny nawierzchni. KOTWY MONTAŻOWE BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ Odcięcie kotew montażowych bramek do piłki ręcznej znajdujących się na boisku służy wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni boiska. Wszystkie ucięte elementy stanowić będą odpad. Kolejność prac: 1. Odkucie kotew. 2. Ucięcie kotew montażowych bramek do piłki ręcznej na odpowiednią głębokość. Zakres prac rozbiórkowych/demontażowych przedstawiono na rys. nr POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: Gruz betonowy Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Asfalt zawierający smołę Asfalt inny niż wymieniony w Żelazo i stal Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Zakłada się, że frez zostanie przekazany do zakładu produkcji mieszanek bitumicznych (ul. Budowlanych w Gdańsku) STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 7.1. DANE LICZBOWE Na terenie działki projektuje się: boisko o wymiarach w świetle obrzeży 32,70x16,80m i powierzchni 549,36m 2, na którym zlokalizowano boisko do piłki ręcznej o wymiarach 30,10x15,10m (w zewnętrznych Projektowanie i doradztwo techniczne 6

7 krawędziach linii), boisko do piłki siatkowej o wym. 9,0x18,0 (w zewnętrznych krawędziach linii) oraz boisko do koszykówki o wym. 30,10x15,10m (w zewnętrznych krawędziach linii). wyposażenie boiska: - bramki do piłki ręcznej 2szt., - zestaw do piłki siatkowej (słupków montażowych siatki) 1kpl. (2szt.), - kosze do koszykówki 2szt., - tablica informacyjna z regulaminem 1szt UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami wyposażenia zaprojektowano w istniejącej lokalizacji. Projektowane boisko zajmować będzie znaczną powierzchnię istniejącego boiska. Oś podłużna boiska wyznacza kierunek wschód zachód z niewielkim odchyleniem w kierunku północnym. Projektowane wyposażenie boiska stanowić będzie: bramki do piłki ręcznej (z możliwością użytkowego montażu i demontażu), zestaw do piłki siatkowej, w tym słupki montażowe siatki (z możliwością użytkowego montażu i demontażu), kosze do koszykówki (z możliwością użytkowego montażu i demontażu), tablica informacyjna z regulaminem zlokalizowana przy wejściu na teren boiska. Projekt zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na całej powierzchni istniejącego boiska (po sfrezowaniu wierzchniej warstwy nawierzchni). Projektowane boisko usytuowano w taki sposób, aby pozostawić opaski wokół boiska o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Po wschodniej stronie boiska przewidziano pozostawienie pasa o szerokości 5m, umożliwiającego komunikację z terenu szkoły (poprzez furtkę zlokalizowaną w ogrodzeniu przy krawędzi istniejącego boiska) na boisko i pozostałą część działki. Za liniami bocznymi zakłada się pozostawienie opaski o szerokościach ~5m. Za linią końcową boiska, po stronie zachodniej zakłada się pozostawienie pasa szerokości ~15m ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W niniejszym punkcie opisano rozwiązania techniczne. Rozwiązania materiałowe opisano w pkt BOISKO WIELOFUNKCYJNE Zaprojektowano boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego wykonanej na istniejącej nawierzchni boiska. Odwodnienie boiska odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy teren zielony w obrębie przedmiotowej działki, dzięki wyniesieniu i wyprofilowaniu płaszczyzny nawierzchni boiska oraz wymianie gruntu wzdłuż krawędzi nawierzchni utwardzonej. Lokalizacja i rozwiązania wysokościowe boiska wg rysunku nr 2. NAWIERZCHNIA Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego. Przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni: L.p. Materiał Gr. warstwy [mm] 1. warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcja 0/1,5mm warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych - 3. warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcja 1/4mm powłokowa warstwa gruntująco impregnująca na bazie żywicy poliuretanowej - 5. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego min. 30, śr skropienie emulsją asfaltową - Powyższą konstrukcję należy wykonać na istniejącej nawierzchni boiska, po sfrezowaniu wierzchniej warstwy z betonu asfaltowego, którą należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostałości po frezowaniu. Średnia grubość warstwy frezowanej wynosi 5cm. Minimalna grubość frezowania powinna obejmować istniejącą warstwę wierzchnią z betonu asfaltowego o gr. ~3cm. Szczeliny (szwy robocze) w podłożu należy wypełnić masą zalewową do szczelin i dylatacji na bazie asfaltów. W przypadku, gdy po sfrezowaniu podłoże wykaże zniszczenia w postaci siatki spękań poprzecznych należy powiadomić Projektanta w celu przyjęcia ewentualnych zamiennych rozwiązań technicznych. Podłoże powinno być skropione emulsją asfaltową, w celu zwiększenia połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenia przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Projektowanie i doradztwo techniczne 7

8 Warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego należy nadać projektowane nachylenie płaszczyzny boiska. Przygotowanie podłoża oraz technologię układania nawierzchni poliuretanowej należy wykonać wg zaleceń Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Przewiduje się ograniczenie nawierzchni poliuretanowej obrzeżem. Obrzeża betonowe należy również wykonać wokół nawierzchni z betonu asfaltowego. Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm ustawione na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Obrzeża wokół nawierzchni poliuretanowej należy zlicować z warstwą nośną z granulatu gumowego SBR. Obrzeża wokół nawierzchni z asfaltobetonu należy zlicować z płaszczyzną warstwy wyrównawczej. Konstrukcja nawierzchni wg rys. nr 3. WYPOSAŻENIE W ramach wyposażenia przewidziano: Bramki do piłki ręcznej Przyjęto montaż nowych bramek w postaci elementów gotowych dostarczonych od Producenta. Wymiary światła bramki 3,0x2,0m. Głębokość bramki 0,6m (mierzona do początku łuku szkieletu bramki). Konstrukcja i montaż: Konstrukcja bramek aluminiowo stalowa. Komplet montażowy jednej bramki stanowią: słupki i poprzeczka o profilu aluminiowym z rury kwadratowej 80x80mm (1kpl.), szkielet bramki z rur okrągłych stalowych, ocynkowanych (1kpl.), montażowa tuleja aluminiowa (2szt.) siatka do bramki o grubości splotu 3 do 5mm i oczkach 100x100mm, kolor siatki niebieski (1kpl.) oraz listwy, zastrzały, zawiasy, łączniki śrubowe, zaczepy z tworzywa sztucznego (1kpl.). W celu montażu słupków należy wykonać gniazda montażowe w projektowanej nawierzchni boiska. Gniazdo należy wykonać w postaci tulei o profilu rury kwadratowej osadzonej w fundamencie betonowym o średnicy ø600mm i głębokości min. 1m poniżej wierzchu płaszczyzny nawierzchni. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z gruboziarnistego żwiru umożliwiającej odprowadzenie wody z tulei montażowej poprzez rurę PCV DN50. Jako szalunek tracony zastosować rurę PCV-u DN200. Górna krawędź tulei powinna być zlicowana z płaszczyzną nawierzchni poliuretanowej. Montaż gniazd i bramki należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja gniazd montażowych wg rys. nr 2. Konstrukcja gniazda montażowego wg rys. nr 3. Konstrukcja bramki do piłki ręcznej wg karty technicznej. Kosze do koszykówki Przyjęto montaż nowych koszy w postaci elementów gotowych dostarczonych od Producenta. Wysięg 2000mm, wymiar tablicy 1200x900mm, wysokość montażowa obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m. Konstrukcja i montaż: Konstrukcja koszy stalowa, ocynkowana. Element gotowy od producenta. Komplet kosza stanowią: fundamentowe tuleje montażowe, słup pionowy i poziomy o przekroju kwadratowym 120x120mm wyposażony w głowicę do montażu tablicy, tablice epoksydowa, laminowana, obręcze stalowe z siatką łańcuchową oraz elementy montażowe: odciągi, łączniki śrubowe tj. śruby i nakrętki metryczne oraz podkładki. W celu posadowienia koszy zaprojektowano fundamenty blokowe o wymiarach bxlxh: 0,8x0,8x1,10m, w których należy obsadzić fundamentowe tuleje montażowe. Górna krawędź tulei powinna być zlicowana z płaszczyzną nawierzchni poliuretanowej. Fundament należy wykonać w szalunku traconym z płyty OSB, na warstwie podkładu betonowego gr. 10cm. Powierzchnie fundamentu należy zabezpieczyć papą asfaltową. W fundamencie należy wykonać odwodnienie tulei montażowej w postaci rury PCV DN50. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z gruboziarnistego żwiru umożliwiającej odprowadzenie wody z tulei montażowej. Poszczególne elementy kosza należy montować zgodnie z zaleceniami Producenta przy zastosowaniu odpowiednich łączników śrubowych. Przyjęta lokalizacja fundamentów blokowych uwzględnia montaż koszy o wysięgu 2000mm. W przypadku montażu koszy o innym wysięgu należy zweryfikować geometrię malowania linii pola gry boiska do koszykówki. W rzędnej posadowienia fundamentów należy uwzględnić wysokość obręczy kosza nad nawierzchnią równą 3,05m. Lokalizacja fundamentów koszy wg rys. nr 2. Konstrukcja fundamentów koszy wg rys. nr 4. Konstrukcja koszy wg karty technicznej. Projektowanie i doradztwo techniczne 8

9 Zestaw do piłki siatkowej Przyjęto zastosowanie uniwersalnych słupków montażowych umożliwiających wykorzystanie siatki do gry w piłkę siatkową, tenisa ziemnego lub badmintona. Nowe słupki montażowe siatki przyjęto jako gotowe elementy od Producenta. Przyjęto osiowy rozstaw słupków równy 11,0m o wysokości 2,65m powyżej płaszczyzny nawierzchni. Konstrukcja i montaż: Konstrukcja słupków aluminiowa. Komplet montażowy stanowią: słupki aluminiowe o profilu rury kwadratowej 80x80mm (2szt.), montażowa tuleja aluminiowa (2szt.), pokrywa tulei (2szt.), listwy z napinaczami śrubowymi (1kpl.), listwa bierna górna i dolna (1szt.), korba do naciągu (1szt.), siatka do piłki siatkowej (1szt.), antenki do siatki (1kpl.). W celu montażu słupków należy wykonać gniazda montażowe w projektowanej nawierzchni boiska. Gniazdo wykonane jest w postaci tulei o profilu rury kwadratowej osadzonej w fundamencie betonowym o średnicy ø600 i głębokości min. 1m poniżej wierzchu płaszczyzny nawierzchni. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z gruboziarnistego żwiru umożliwiającej odprowadzenie wody z tulei montażowej poprzez rurę PCV DN50. Jako szalunek tracony zastosować rurę PCV-u DN200. Górna krawędź tulei powinna być zlicowana z płaszczyzną nawierzchni poliuretanowej, a oś pionowa odchylona o 1 do 2 o na zewnątrz od linii bocznych boiska do piłki siatkowej. Montaż gniazd i słupków należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja gniazd montażowych wg rys. nr 2. Konstrukcja gniazda montażowego wg rys. nr 3. Konstrukcja zestawu do piłki siatkowej wg karty technicznej. Tablica informacyjna Przyjęto montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o nawierzchni poliuretanowej. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. Tarczę tablicy należy wykonać z blachy gr. min. 0,7mm lub płyty z tworzywa sztucznego, mocowanej do ramy stalowej lub drewnianej. Tablica posadowiona na nawierzchni boiska z asfaltobetonu za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych bezszalunkowych. Lokalizacja tablicy informacyjnej wg rys. nr 2. Przykładową treść regulaminu oraz wygląd graficzny tarczy tablicy przedstawiono na rys. nr PRACE TOWARZYSZĄCE WYMIANA GRUNTU W ramach prac towarzyszących wykonaniu boiska przewiduje się roboty ziemne związane z wymianą gruntu, w związku przyjęciem odwodnienia terenu na przyległy teren zielony. W obrębie projektowanego boiska występują grunty nieprzepuszczalne. Projekt przewiduje wymianę gruntu wzdłuż krawędzi istniejącego boiska, w pasie o szerokości od 0,5do1,0m na głębokości ~0,6m. Zakres wymiany gruntu wg rys. nr ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE NAWIERZCHNIA BOISKA Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje się materiały na bazie żywic poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegółowa specyfikacja materiału wg kart technicznych Producenta i Dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. W projekcie przyjęto system NOVOFLOOR odmiana NT typ 01 firmy NOVOL: - żywica stosowana do warstwy użytkowej: NOVOFLOOR P46. - żywica stosowana do warstwy zamykającej: NOVOFLOOR P33. - żywica stosowana do warstwy nośnej: NOVOFLOOR P22. - materiał gruntująco - impregnujący: NOVOFLOOR P11A. Minimalne wybrane wymagania dla nawierzchni poliuretanowej: - certyfikat lub aprobata techn. ITB lub rekomendacja ITB - atest PZH - autoryzacja producenta nawierzchni na konkretne zadanie - parametry nawierzchni: - grubość nawierzchni: 13±1mm - wytrzymałość na rozciąganie: 0,9N/mm 2 - wydłużenie względne: 80% Projektowanie i doradztwo techniczne 9

10 - wytrzymałość na rozdzieranie: 140N - ścieralność: 0,1mm - twardość: wg metody Shore a - mrozoodporność: 1, 0% (ubtek masy) - wsp. tarcia kinetycznego: w stanie suchym 0,40 po zawilgoceniu 0,25 - przyczepność: do podkładu asfaltobetonowego: 0,5 MPa do podkładu betonowego: 0,6 MPa Pozostałe podstawowe i dodatkowe wymagania określono w STWiORB. Nawierzchnia poliuretanowa musi spełniać warunki określone w PN-EN Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych specyfikacja. UWAGA Przyjęty system nawierzchni poliuretanowej jest przykładowy i można go zastąpić innym równoważnym spełniającym minimalne parametry techniczne i wytrzymałościowe BETON Fundamenty blokowe koszy, beton gniazd montażowych, Klasa betonu: C20/25 Parametry betonu: - max. wskaźnik W/C: 0,60 - min. zawartość cementu: 280kg/m 3 Ławy betonowe pod obrzeża Klasa betonu: C12/15 Prefabrykowane elementy betonowe Obrzeża betonowe: min. C25/ STAL ZBROJENIOWA Zbrojenie główne fundamentów blokowych koszy: stal żebrowana #16 A-IIIN (RB500W) Zbrojenie poprzeczne fundamentów: stal żebrowana #6 A-IIIN (RB500W) Otulina: 40 mm Ilości, średnice i kształt zbrojenia wg wykazu stali zbrojeniowej nr Z4 Zbrojenie fundamentów blokowych koszy wg rys. nr POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Bramki do piłki ręcznej (dostarczane przez Producenta) Słupki, poprzeczka, tuleje aluminiowe. Szkielet bramki stalowy, ocynkowany. Siatka polipropylenowa. Szalunek tracony, odwodnienie gniazda rury PCV. Parametry materiałów wg danych Producenta. Kosze do koszykówki (dostarczane przez Producenta) Słup, wysięgnik, tuleje, obręcz stalowe. Tablica epoksydowa, laminowana. Siatka łańcuchowa. Szalunek tracony płyty OSB. Odwodnienie gniazda rura PCV. Parametry materiałów wg danych Producenta. Zestaw do piłki siatkowej (dostarczany przez Producenta) Słupki, tuleje aluminiowe. Siatka polipropylenowa. Szalunek tracony, odwodnienie gniazda rury PCV. Parametry materiałów wg danych Producenta. Tablica informacyjna (dostarczana przez Producenta) Konstrukcja ramy (stelażu) stalowa ocynkowana i malowana lub drewniana. Tarcza tablicy blacha stalowa lub płyta z tworzywa sztucznego. Parametry materiałów wg danych Producenta. Materiał do wymiany gruntu i pod warstwy drenażowe Do wykonania wymiany gruntu i warstw drenażowych pod fundamenty i gniazda montażowe urządzeń należy stosować grunt o parametrach: - żwir płukany (frakcja 8/31,5mm) dla warstwy drenażowej, Projektowanie i doradztwo techniczne 10

11 - pospółka (frakcja 0/32mm) dla wymiany gruntu, - wodoprzepuszczalność (K>8m/dobę), - nierównomiernie uziarnienie (wskaźnik różnoziarnistości U 5, wskaźnik krzywizny (1<C<3), - zagęszczalny, - nieagresywna ph 6-8, - moduł edometryczny zasypki kPa, - wolny od zbryleń, zmarzliny i elementów organicznych ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie odpowiednie dla środowiska o korozyjności C3, wg PN EN ISO o średnim okresie trwałości. Fundamenty blokowe należy zabezpieczyć dyspersyjnymi bitumicznymi powłokami izolacyjnymi WYKOŃCZENIE/KOLORYSTYKA Kolorystyka: Nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i koszykówki: RAL 2002 (czerwony ceglasty), wg Prod. Nawierzchnia boiska do piłki siatkowej: RAL 6001 (zielony), wg Prod. Malowanie linii boiska farba poliuretanowa: - do piłki ręcznej: RAL 9010 (biały alpejski), wg Prod. - do koszykówki: RAL 1016 (żółty siarkowy), wg Prod. - do piłki siatkowej RAL 5007 (niebieski brylantowy), wg Prod. Słupki montażowe siatki malowane proszkowo: RAL 3020 (czerwień kubańska), wg Prod. Bramki do piłki ręcznej malowane proszkowo: RAL 9010/RAL 5010 (biały alpejski/niebieski Chagall), wg Prod. Siatka w bramce niebieski, wg Prod. Słupy, wysięgniki koszy do koszykówki, obręcz, siatka ocynkowane, wg Prod. Tablica koszy RAL 9010 (biały alpejski), wg Prod. Krawędzie tablic koszy RAL 9005 (czarny głęboki), wg Prod. Tablica informacyjna rama (stelaż) RAL 6005 (zielony mech), wg Prod. UWAGA Na nawierzchni boiska w kole centralnym należy umieścić logo GDYNIA sport wg wzoru monochromatycznego (wzór 1). Malowanie logo farbami poliuretanowymi - kolor RAL 9010 (biały alpejski), wg Prod. Tło logo stanowi nawierzchnia poliuretanowa boiska kolor RAL 2002 (czerwony ceglasty), wg Prod. Na tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o nawierzchni poliuretanowej należy umieścić logo GDYNIA sport wg wzoru (wzór nr 2). Logo submarki GDYNIA sport, kolorystykę, wzory oraz czcionkę (titillium) należy wykonać zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. Wzór nr 1 Wzór nr 2 Projektowanie i doradztwo techniczne 11

12 7.5. UWAGI WYKONAWCZE 1. Przedstawione elementy wyposażenia boiska, tj. bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestaw do piłki siatkowej oraz tablica informacyjna są przykładowe. Można zastąpić je innymi równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montażu. 2. Wszystkie elementy wyposażenia boiska muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty zgodności z normami i uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie materiały wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 3. Wykaz norm związanych: PN-EN Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badania. PN-EN 749 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do piłki ręcznej. Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa. PN-EN 1270:2006P Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1271:2006P Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań. 4. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania. 5. Boisko i jego wyposażenie powinno być systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie należy przeprowadzać zgodnie z PN-EN Wszystkie elementy wyposażenia boiska powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 7. Uzupełniające informacje dot. wykonania robót znajdują się w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 8. Zgodnie z mapą do celów informacyjnych wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni bezpośrednio pod nawierzchnią istniejącego boiska nie występuje uzbrojenie w postaci sieci infrastruktury technicznej. Projektowanie i doradztwo techniczne 12

13 8.0. INFORMACJA BIOZ Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych budową boiska. Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA w przypadku, gdy: 1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U poz. 1650); 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Inwestycja obejmuje wykonanie projektowanego boiska o nawierzchni poliuretanowej. Z wykonaniem obiektu związane są: prace rozbiórkowe/demontażowe istniejących obrzeży wokół nawierzchni, nawierzchni w rejonie projektowanych gniazd montażowych i fundamentów. prace przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, tj.: o wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego boiska; prace ziemne, tj.: o usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; o wykopy pod gniazda montażowe, fundamenty urządzeń wyposażenia boiska, fundamenty obrzeży; o wymianę gruntu wokół krawędzi boiska; prace budowlano-montażowe, tj.: o wykonanie konstrukcji nawierzchni boiska; o montaż urządzeń wyposażenia boiska; prace towarzyszące i porządkowe: o wykonanie warstwy ziemi urodzajnej i obsiew trawą terenu bezpośrednio przy boisku; o prace porządkowe na terenie budowy WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: obiekty kubaturowe, tj.: budynek szkoły boisko do gry w piłkę siatkową; schody terenowe; ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne. Projektowanie i doradztwo techniczne 13

14 8.3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz NIE DOTYCZY wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz wykopy o stromych ścianach Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych NIE DOTYCZY Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców NIE DOTYCZY Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv NIE DOTYCZY 5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI Roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10 c Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z NIE DOTYCZY użyciem izotopów ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30m NIE DOTYCZY dla linii o napięciu znamionowym = 110 kv Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15m NIE DOTYCZY dla linii o napięciu znamionowym >110 kv budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia NIE DOTYCZY ruchu kolejowego ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych NIE DOTYCZY niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, NIE DOTYCZY przecisku lub podobnymi ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejących NIE DOTYCZY obiektów ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Montaż i demontaż elementów o masie > 1,0 t NIE DOTYCZY Projektowanie i doradztwo techniczne 14

15 8.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika, sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające), wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki), określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia, zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy, zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką, zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: o posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki). Projektowanie i doradztwo techniczne 15

16 Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia: Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać ręcznie. W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach. Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu, studni. Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U Nr 47, poz. 401, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem urządzeń ruchomych: żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości od linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed rozpoczęciem pracy. Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: dziennik budowy w biurze kierownika budowy, dokumentacja techniczna j.w., dokumentacja budowy w zakresie BHP: o szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, o szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy. Projektowanie i doradztwo techniczne 16

17 II. WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni Nr Projektu: 18/2013 OBIEKT: Fundament blokowy koszy do koszykówki WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR Z4 Nr Rys. Rev. 4 0 Element ilość Nr Rodzaj średnica Ilość w 1 elemencie Ogółem ilość prętów Długość pręta [mm] Ogólna długość prętów [m] Kształt pręta 01 # , Fundament blokowy - szt # , Stal Σ [m] kg/mb #16 8,16 1,58 RB500W #6 17,52 0, kg 12,9 3,9 Σ kg 16,8 * UWAGA: pręty zaginane podano w wymiarach zewnętrznych. Projektowanie i doradztwo techniczne 17

18 III. KARTY TECHNICZNE 1. Nawierzchnia poliuretanowa boiska Projektowanie i doradztwo techniczne 18

19 Projektowanie i doradztwo techniczne 19

20 Projektowanie i doradztwo techniczne 20

21 Projektowanie i doradztwo techniczne 21

22 Projektowanie i doradztwo techniczne 22

23 Projektowanie i doradztwo techniczne 23

24 Projektowanie i doradztwo techniczne 24

25 Projektowanie i doradztwo techniczne 25

26 Projektowanie i doradztwo techniczne 26

27 Projektowanie i doradztwo techniczne 27

28 Projektowanie i doradztwo techniczne 28

29 Projektowanie i doradztwo techniczne 29

30 Projektowanie i doradztwo techniczne 30

31 Projektowanie i doradztwo techniczne 31

32 Projektowanie i doradztwo techniczne 32

33 Projektowanie i doradztwo techniczne 33

34 Projektowanie i doradztwo techniczne 34

35 Projektowanie i doradztwo techniczne 35

36 Projektowanie i doradztwo techniczne 36

37 Projektowanie i doradztwo techniczne 37

38 Projektowanie i doradztwo techniczne 38

39 Projektowanie i doradztwo techniczne 39

40 Projektowanie i doradztwo techniczne 40

41 Projektowanie i doradztwo techniczne 41

42 2. Bramka do piłki ręcznej Wymiary światła bramki 3,0x2,0m. Głębokość bramki 0,6m szkieletu bramki). (mierzona do początku łuku Projektowanie i doradztwo techniczne 42

43 Projektowanie i doradztwo techniczne 43

44 Projektowanie i doradztwo techniczne 44

45 Projektowanie i doradztwo techniczne 45

46 Projektowanie i doradztwo techniczne 46

47 Projektowanie i doradztwo techniczne 47

48 Projektowanie i doradztwo techniczne 48

49 Projektowanie i doradztwo techniczne 49

50 Projektowanie i doradztwo techniczne 50

51 3. Kosz do koszykówki Projektowanie i doradztwo techniczne 51

52 Projektowanie i doradztwo techniczne 52

53 Projektowanie i doradztwo techniczne 53

54 Projektowanie i doradztwo techniczne 54

55 Projektowanie i doradztwo techniczne 55

56 Projektowanie i doradztwo techniczne 56

57 4. Zestaw do piłki siatkowej Projektowanie i doradztwo techniczne 57

58 Projektowanie i doradztwo techniczne 58

59 Projektowanie i doradztwo techniczne 59

60 Projektowanie i doradztwo techniczne 60

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY i Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni (N1): L.p. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y EGZEMPLARZ NR 1 P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa Obiektów: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 w

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Bardziej szczegółowo

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów STRONA 12 TEKSTU W TOMIE PB PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ III INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 5 Egz. 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O K O S Z T O R Y S O W A PROJEKT BUDOWLANOWYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 INFORMACJA BIOZ NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 4 5 Odpis uprawnień projektanta 5 8

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal ul.perzanowskiej 59K tel. (48) 360 55 13 26-600 Radom korma3@gmail.com Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Inwestor: URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ YDROTECH. P r o j e k t u z u p e ł n i a j ą c y

INFORMACJA BIOZ YDROTECH. P r o j e k t u z u p e ł n i a j ą c y YDROTECH tel. (95)765 52 64 kom. 605 082 735 NIP 594 112 23 47 regon 210308770 email: hydrotech.skubicki@onet.pl INFORMACJA BIOZ na wykonanie mostku z kładką drewnianą, odbudowę rowu melioracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

c) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

c) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego IV. BIOZ 1. Zakres robót branży sanitarnej roboty ziemne, układanie rurociągów DN32-DN25 wraz z uzbrojeniem. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z OGRODZENIEM W RAMACH ZADANIA BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM. egz. nr 1. mgr. Andrzej JĘDRZEJCZYK

PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z OGRODZENIEM W RAMACH ZADANIA BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM. egz. nr 1. mgr. Andrzej JĘDRZEJCZYK USŁUGI PROJEKTOWE - Andrzej JĘDRZEJCZYK - 33-335 NAWOJOWA 417 - tel. 44-57-331 egzemplarz - nr 1 archiwalny organu AAB - nr 2 archiwalny organu PINB nr 3-4 inwestorskie egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY obiekt

Bardziej szczegółowo

7.4 STUDIUM PRZYPADKU 4: JAK KROK PO KROKU STWORZYĆ DOBRY PLAN BIOZ

7.4 STUDIUM PRZYPADKU 4: JAK KROK PO KROKU STWORZYĆ DOBRY PLAN BIOZ Rysunek 7.4 Zdjęcie ukończonego i użytkowanego Stadionu Narodowego w Warszawie Źródło: www.wikipedia.org 7.4 STUDIUM PRZYPADKU 4: JAK KROK PO KROKU STWORZYĆ DOBRY PLAN BIOZ 7.4.1 Informacje ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów OPIS ROBÓT Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego polegający na położeniu nawierzchni poliuretanowej. Działka

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

SST- 10.10.01 URZĄDZENIA SPORTOWE 1.WSTĘP 2.MATERIAŁY

SST- 10.10.01 URZĄDZENIA SPORTOWE 1.WSTĘP 2.MATERIAŁY Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacje techniczne - 15 SST- 10.10.01 URZĄDZENIA SPORTOWE 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Grójcu.

Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Grójcu. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Grójcu. ADRES: Liceum Ogólnokształcące w Grójcu ul. Poświętne 17 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Branża: Przedmiot opracowania: miejscowość Gdów, Bilczyce województwo małopolskie WIELOBRANŻOWY BUDOWA OBWODNICY GDOWA Zadanie 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nawierzchnia poliuretanowa Kody CPV : 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki 45232451-8 Odwodnienie ST 5.0 Żórawina

Bardziej szczegółowo

ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 58/4 tel. 62 / 735 27 73 fax 62 / 735 92 83 tel. kom. 601 / 78 12 62 e-mail: asp-96@wp.pl NIP 622-109-16-36 REGON 250699463

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: Projekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE 1. Podstawa opracowania: Ustalenia z inwestorem. matryca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie. Adres: Miłakowo działka nr 647/6

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie. Adres: Miłakowo działka nr 647/6 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie Adres: 14-310 Miłakowo działka nr 647/6 Inwestor: Gmina Miłakowo, Urząd Miejski w Miłakowie 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA)

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) J &A Ratajczak BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. JACEK RATAJCZAK SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4 TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. adres obiektu: Gimnazjum w Posądzy działka nr 428/1 Obr. Posądza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

DOKUMENTACJA BUDOWLANA Usługi Projektowe DAGBUD Dariusz Gendera Gostyń ul: Mieszka I 3/41 www.dagbud.com.pl tel: (065) 614 20 08 email: dariuszgendera@dagbud.com.pl DOKUMENTACJA BUDOWLANA branża obiekt: inwestor: DROGOWA REMONT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dane obiektu budowlanego: budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki aktualizacja

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: BIURO PROJEKTOWE D-9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 811 47 84, e-mail: biuro@biurod9.pl www.biurod9.pl UMOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZADANIA : Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Malborku Układ komunikacyjny działka nr 38/24 i 38/29, obręb 11 miasto Malbork.

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 ul. Jastrzębska w gminie Hażlach w km od do BIOZ.

Projekt budowlany Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 ul. Jastrzębska w gminie Hażlach w km od do BIOZ. Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Inwestor 3. Informacja BIOZ 3.1. Zakres i kolejność robót 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia PROJEKT BUDOWLANY ARCHTEKTONICZNY Inwestycji polegającej na przystosowaniu do przepisów przeciwpożarowych oraz remont budynku Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 39 dz. ewid. Nr 44/3

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo