PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, Gdańsk biuro: ul. Świętokrzyska 69 lok. 2, Gdańsk tel./fax (58) Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni Obręby i nr ewidencyjne działek: dz. 293/180, KM 65, obręb Gdynia Nazwa tomu: PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Nazwa teczki/ Nazwa opracowania: - Branża: Konstrukcyjno budowlana Kod CPV: Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: Projektant inż. Bartłomiej Figur POM/0087/POOK/07 spec. konstrukcyjnobudowlana Opracował mgr inż. Zofia Poznańska - mgr inż. Marcin Szymański - Nr sprawy: 248/JB/2014 Nr archiwalny: 18/2014 Data opracowania: r. Nr tomu: II Nr teczki: - Nr egz.: Projektowanie i doradztwo techniczne 1

2 Stadium projektu Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany S P I S D O K U M E N T A C J I PROJEKT BUDOWLANY I Nr archiwalny 18/2014 WYKONAWCZY Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni Lp. Nr tomu Nr teczki Branża Części składowe dokumentacji / Nazwa opracowania 1. I - konstrukcyjno - budowlana INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2. II - 3. III - 4. IV - konstrukcyjno - budowlana konstrukcyjno - budowlana konstrukcyjno - budowlana PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Projektowanie i doradztwo techniczne 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 4 I. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LOKALIZACJA DZIAŁKI STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRACE ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU ETAPY ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DANE LICZBOWE UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE UWAGI WYKONAWCZE INFORMACJA BIOZ ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 15 II. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wykaz stali zbrojeniowej Z4 17 III. KARTY TECHNICZNE Nawierzchnia poliuretanowa Bramka do piłki ręcznej Kosz do koszykówki Zestaw do piłki siatkowej 57 IV. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 63 V. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH 64 VI. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW 67 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 68 Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10000 Rys. 2 Plan sytuacyjno - wysokościowy 1:500 Rys. 3 Konstrukcja nawierzchni. Pozostałe szczegóły konstrukcyjne i montażowe 1:10, 1:20, 1:50 Rys. 4 Posadowienie koszy do koszykówki 1:20 Rys. 5 Wzór regulaminu - Projektowanie i doradztwo techniczne 3

4 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 248/JB/2014 zawartej w dniu r. pomiędzy Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, Gdynia, a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem dokumentacji projektowej jest projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, w dzielnicy Witomino Radiostacja w Gdyni. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania i układu przestrzenno-funkcjonalnego działki, na której zlokalizowane jest boisko oraz rozwiązań techniczno-materiałowych związanych z budową boiska MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA [1]. Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej dn r. [2]. Mapa do celów informacyjnych, z dn r. skala 1:500. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni. [3]. Wypisy z rejestru gruntów, z dn r. [4]. Geodezyjne uzupełniające pomiary sytuacyjne i wysokościowe przeprowadzone w dn r. [5]. Opracowanie p.n. Geotechniczne warunki posadowienia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej w Gdyni, lipiec 2014r. [6]. Przepisy i normy związane RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA Planowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę, o nawierzchni poliuretanowej, na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni z betonu asfaltowego. Założenie przedsięwzięcia polega na przywróceniu funkcji sportowej boiska poprzez prace nawierzchniowe, a także montaż nowych urządzeń wyposażenia. Projektowana inwestycja nie wpływa na sąsiednie budynki, nie ogranicza możliwości użytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesów osób trzecich OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Szczegółowy opis stanu istniejącego zagospodarowania działki oraz stanu technicznego istniejących urządzeń zawarto w Tomie I. Inwentaryzacja zagospodarowania działki LOKALIZACJA DZIAŁKI Boisko znajduje się na nieruchomości gruntowej: działka nr 293/180, KM 65, obręb Gdynia, zlokalizowanej w dzielnicy Witomino Radiostacja, rejon ulicy Uczniowskiej 40. Działka jest własnością Gminy Miasta Gdynia. Dla wyżej wymienionej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2002 jest w trakcie opracowania STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DANE LICZBOWE I UKŁAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY Istniejące boisko o wymiarach ~27,0x53,0m i powierzchni ~1421m 2 zlokalizowane jest w centralnej części działki o numerze 293/180. Oś podłużna boiska wyznacza kierunek wschód zachód z niewielkim odchyleniem w kierunku południowym. W chwili obecnej boisko nie posiada wyposażenia i nie spełnia swojej założonej funkcji. W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony wschodniej znajduje się wysoka zabudowa mieszkalna. Od strony północno wschodniej działka graniczy z pasem drogowym ul. Nauczycielskiej, a od strony południowej z pasem drogowym ul. Uczniowskiej. Od strony północno zachodniej działka odgrodzona jest ogrodzeniem stalowym z siatką, za którą znajduje się nieumocniona skarpa. Teren przed ogrodzeniem porośnięty jest drzewami, Projektowanie i doradztwo techniczne 4

5 krzewami i wieloletnią roślinnością. W rejonie przedsięwzięcia inwestycyjnego znajduje się zabudowa użyteczności publicznej, tj. budynek szkoły od strony południowo wschodniej oraz budynek przedszkola od strony południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie boiska od strony budynku szkoły znajduje się ogrodzenie wewnętrzne z furtką zlokalizowaną przy jego krawędzi, umożliwiającą dostęp na teren boiska. Po stronie południowo zachodniej przedmiotowego boiska znajduje się boisko do siatkówki o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wzdłuż boiska od strony północnej znajduje się niewielka, nieumocniona skarpa. W północno wschodnim narożniku boiska zlokalizowane są schody terenowe, porośnięte trawą. Od strony północnej, północno wschodniej i południowej boiska znajduje się teren zielony. Szczegółowy pomiar wysokościowy nawierzchni wykazał różnicę poziomu równą ~0,26m (119,80 do 120,06m n.p.m.) ze spadkiem w kierunku północnym. Teren zielony wokół boiska waha się w granicach od 18cm poniżej do 5cm powyżej płaszczyzny boiska ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWE Na cele projektu wykonano dokumentację geotechniczną [5], w której określono istniejące warunki gruntowo-wodne posadowienia boiska. Pod konstrukcją nawierzchni określoną w p do głębokości 0,5m występują nasypy budowlane zbudowane z piasków drobnych i gruzu, poniżej zalegają spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym. W zbadanym podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej w postaci sączenia. Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE Nawierzchnia boiska Nawierzchnia utwardzona o konstrukcji, wg [5]: - warstwa wierzchnia (użytkowa): beton asfaltowy, gr. ~3cm - podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy, gr. ~13cm - podbudowa pomocnicza: kruszywowa, gr. ~8cm Nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem betonowym. Przewiduje się demontaż obrzeży betonowych oraz sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni w celu wykonania nowej warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu na całej powierzchni boiska i nawierzchni poliuretanowej na jego części. Wyposażenie boiska Kotwy montażowe bramek do piłki ręcznej Boisko wyposażone jest w cztery kotwy montażowe bramek do gry w piłkę ręczną o konstrukcji stalowej w gnieździe betonowym przeznaczone do odcięcia na głębokość umożliwiającą wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni boiska INWENTARYZACJA ZIELENI W sąsiedztwie boiska wzdłuż ogrodzenia od strony północno zachodniej oraz przy schodach terenowych w północno wschodnim narożniku boiska znajdują się zadrzewienia. Istniejący drzewostan zlokalizowany jest poza terenem inwestycji, a zakres projektowanych prac nie wpłynie negatywnie na jego stan, w związku z czym nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Szczegółowy opis stanu technicznego istniejących elementów zagospodarowania działki zawarto w Tomie I. Inwentaryzacja zagospodarowania działki PRACE ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE 6.1. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU Na terenie działki będącej przedmiotem projektu znajdują się elementy o zróżnicowanym stanie technicznym. Obiekty w złym stanie technicznym, niespełniające wymogów bezpieczeństwa oraz nie nadające się do ponownego wykorzystania w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej przeznaczono do demontażu/rozbiórki. Przewiduje się: rozbiórkę obrzeży betonowych nawierzchni w celu wykonania nowych, sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni w celu wykonania warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu na całej powierzchni boiska i nawierzchni poliuretanowej na jego części, odcięcie kotew montażowych bramek do piłki ręcznej w celu wykonania nowej konstrukcji nawierzchni boiska. Projektowanie i doradztwo techniczne 5

6 Ponadto przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni w zakresie niezbędnym do wykonania gniazd montażowych bramek do piłki ręcznej, słupków siatki do gry w piłkę siatkową oraz fundamentów pod kosze do koszykówki ETAPY ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU NAWIERZCHNIA Rozbiórka obrzeży wokół boiska, sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni oraz lokalna rozbiórka nawierzchni jest niezbędna w celu wykonania nowej nawierzchni boiska, obrzeży betonowych, gniazd montażowych bramek do piłki ręcznej i słupków siatki do gry w piłkę siatkową oraz fundamentów pod kosze do koszykówki. Wszystkie zdemontowane elementy stanowić będą odpad. Kolejność prac: 1. Rozbiórka obrzeży po obwodzie istniejącego boiska. 2. Sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni boiska. 3. Rozbiórka nawierzchni pod obrzeża ograniczające nawierzchnię poliuretanową. 4. Wycięcie otworów i rozbiórka nawierzchni pod nowe gniazda montażowe bramek do piłki ręcznej. 5. Wycięcie otworów i rozbiórka nawierzchni pod nowe gniazda montażowe słupków siatki do gry w piłkę siatkową. 6. Wycięcie otworów i rozbiórka nawierzchni pod fundamenty koszy do koszykówki. UWAGA Zakres i grubości warstw frezowanych powinny uwzględniać docelowe spadki płaszczyzny nawierzchni. KOTWY MONTAŻOWE BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ Odcięcie kotew montażowych bramek do piłki ręcznej znajdujących się na boisku służy wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni boiska. Wszystkie ucięte elementy stanowić będą odpad. Kolejność prac: 1. Odkucie kotew. 2. Ucięcie kotew montażowych bramek do piłki ręcznej na odpowiednią głębokość. Zakres prac rozbiórkowych/demontażowych przedstawiono na rys. nr POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: Gruz betonowy Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Asfalt zawierający smołę Asfalt inny niż wymieniony w Żelazo i stal Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Zakłada się, że frez zostanie przekazany do zakładu produkcji mieszanek bitumicznych (ul. Budowlanych w Gdańsku) STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 7.1. DANE LICZBOWE Na terenie działki projektuje się: boisko o wymiarach w świetle obrzeży 32,70x16,80m i powierzchni 549,36m 2, na którym zlokalizowano boisko do piłki ręcznej o wymiarach 30,10x15,10m (w zewnętrznych Projektowanie i doradztwo techniczne 6

7 krawędziach linii), boisko do piłki siatkowej o wym. 9,0x18,0 (w zewnętrznych krawędziach linii) oraz boisko do koszykówki o wym. 30,10x15,10m (w zewnętrznych krawędziach linii). wyposażenie boiska: - bramki do piłki ręcznej 2szt., - zestaw do piłki siatkowej (słupków montażowych siatki) 1kpl. (2szt.), - kosze do koszykówki 2szt., - tablica informacyjna z regulaminem 1szt UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami wyposażenia zaprojektowano w istniejącej lokalizacji. Projektowane boisko zajmować będzie znaczną powierzchnię istniejącego boiska. Oś podłużna boiska wyznacza kierunek wschód zachód z niewielkim odchyleniem w kierunku północnym. Projektowane wyposażenie boiska stanowić będzie: bramki do piłki ręcznej (z możliwością użytkowego montażu i demontażu), zestaw do piłki siatkowej, w tym słupki montażowe siatki (z możliwością użytkowego montażu i demontażu), kosze do koszykówki (z możliwością użytkowego montażu i demontażu), tablica informacyjna z regulaminem zlokalizowana przy wejściu na teren boiska. Projekt zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na całej powierzchni istniejącego boiska (po sfrezowaniu wierzchniej warstwy nawierzchni). Projektowane boisko usytuowano w taki sposób, aby pozostawić opaski wokół boiska o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego. Po wschodniej stronie boiska przewidziano pozostawienie pasa o szerokości 5m, umożliwiającego komunikację z terenu szkoły (poprzez furtkę zlokalizowaną w ogrodzeniu przy krawędzi istniejącego boiska) na boisko i pozostałą część działki. Za liniami bocznymi zakłada się pozostawienie opaski o szerokościach ~5m. Za linią końcową boiska, po stronie zachodniej zakłada się pozostawienie pasa szerokości ~15m ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W niniejszym punkcie opisano rozwiązania techniczne. Rozwiązania materiałowe opisano w pkt BOISKO WIELOFUNKCYJNE Zaprojektowano boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego wykonanej na istniejącej nawierzchni boiska. Odwodnienie boiska odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy teren zielony w obrębie przedmiotowej działki, dzięki wyniesieniu i wyprofilowaniu płaszczyzny nawierzchni boiska oraz wymianie gruntu wzdłuż krawędzi nawierzchni utwardzonej. Lokalizacja i rozwiązania wysokościowe boiska wg rysunku nr 2. NAWIERZCHNIA Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego. Przewidziano następującą konstrukcję nawierzchni: L.p. Materiał Gr. warstwy [mm] 1. warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcja 0/1,5mm warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych - 3. warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR frakcja 1/4mm powłokowa warstwa gruntująco impregnująca na bazie żywicy poliuretanowej - 5. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego min. 30, śr skropienie emulsją asfaltową - Powyższą konstrukcję należy wykonać na istniejącej nawierzchni boiska, po sfrezowaniu wierzchniej warstwy z betonu asfaltowego, którą należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostałości po frezowaniu. Średnia grubość warstwy frezowanej wynosi 5cm. Minimalna grubość frezowania powinna obejmować istniejącą warstwę wierzchnią z betonu asfaltowego o gr. ~3cm. Szczeliny (szwy robocze) w podłożu należy wypełnić masą zalewową do szczelin i dylatacji na bazie asfaltów. W przypadku, gdy po sfrezowaniu podłoże wykaże zniszczenia w postaci siatki spękań poprzecznych należy powiadomić Projektanta w celu przyjęcia ewentualnych zamiennych rozwiązań technicznych. Podłoże powinno być skropione emulsją asfaltową, w celu zwiększenia połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenia przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Projektowanie i doradztwo techniczne 7

8 Warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego należy nadać projektowane nachylenie płaszczyzny boiska. Przygotowanie podłoża oraz technologię układania nawierzchni poliuretanowej należy wykonać wg zaleceń Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni. Przewiduje się ograniczenie nawierzchni poliuretanowej obrzeżem. Obrzeża betonowe należy również wykonać wokół nawierzchni z betonu asfaltowego. Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm ustawione na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Obrzeża wokół nawierzchni poliuretanowej należy zlicować z warstwą nośną z granulatu gumowego SBR. Obrzeża wokół nawierzchni z asfaltobetonu należy zlicować z płaszczyzną warstwy wyrównawczej. Konstrukcja nawierzchni wg rys. nr 3. WYPOSAŻENIE W ramach wyposażenia przewidziano: Bramki do piłki ręcznej Przyjęto montaż nowych bramek w postaci elementów gotowych dostarczonych od Producenta. Wymiary światła bramki 3,0x2,0m. Głębokość bramki 0,6m (mierzona do początku łuku szkieletu bramki). Konstrukcja i montaż: Konstrukcja bramek aluminiowo stalowa. Komplet montażowy jednej bramki stanowią: słupki i poprzeczka o profilu aluminiowym z rury kwadratowej 80x80mm (1kpl.), szkielet bramki z rur okrągłych stalowych, ocynkowanych (1kpl.), montażowa tuleja aluminiowa (2szt.) siatka do bramki o grubości splotu 3 do 5mm i oczkach 100x100mm, kolor siatki niebieski (1kpl.) oraz listwy, zastrzały, zawiasy, łączniki śrubowe, zaczepy z tworzywa sztucznego (1kpl.). W celu montażu słupków należy wykonać gniazda montażowe w projektowanej nawierzchni boiska. Gniazdo należy wykonać w postaci tulei o profilu rury kwadratowej osadzonej w fundamencie betonowym o średnicy ø600mm i głębokości min. 1m poniżej wierzchu płaszczyzny nawierzchni. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z gruboziarnistego żwiru umożliwiającej odprowadzenie wody z tulei montażowej poprzez rurę PCV DN50. Jako szalunek tracony zastosować rurę PCV-u DN200. Górna krawędź tulei powinna być zlicowana z płaszczyzną nawierzchni poliuretanowej. Montaż gniazd i bramki należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja gniazd montażowych wg rys. nr 2. Konstrukcja gniazda montażowego wg rys. nr 3. Konstrukcja bramki do piłki ręcznej wg karty technicznej. Kosze do koszykówki Przyjęto montaż nowych koszy w postaci elementów gotowych dostarczonych od Producenta. Wysięg 2000mm, wymiar tablicy 1200x900mm, wysokość montażowa obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m. Konstrukcja i montaż: Konstrukcja koszy stalowa, ocynkowana. Element gotowy od producenta. Komplet kosza stanowią: fundamentowe tuleje montażowe, słup pionowy i poziomy o przekroju kwadratowym 120x120mm wyposażony w głowicę do montażu tablicy, tablice epoksydowa, laminowana, obręcze stalowe z siatką łańcuchową oraz elementy montażowe: odciągi, łączniki śrubowe tj. śruby i nakrętki metryczne oraz podkładki. W celu posadowienia koszy zaprojektowano fundamenty blokowe o wymiarach bxlxh: 0,8x0,8x1,10m, w których należy obsadzić fundamentowe tuleje montażowe. Górna krawędź tulei powinna być zlicowana z płaszczyzną nawierzchni poliuretanowej. Fundament należy wykonać w szalunku traconym z płyty OSB, na warstwie podkładu betonowego gr. 10cm. Powierzchnie fundamentu należy zabezpieczyć papą asfaltową. W fundamencie należy wykonać odwodnienie tulei montażowej w postaci rury PCV DN50. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z gruboziarnistego żwiru umożliwiającej odprowadzenie wody z tulei montażowej. Poszczególne elementy kosza należy montować zgodnie z zaleceniami Producenta przy zastosowaniu odpowiednich łączników śrubowych. Przyjęta lokalizacja fundamentów blokowych uwzględnia montaż koszy o wysięgu 2000mm. W przypadku montażu koszy o innym wysięgu należy zweryfikować geometrię malowania linii pola gry boiska do koszykówki. W rzędnej posadowienia fundamentów należy uwzględnić wysokość obręczy kosza nad nawierzchnią równą 3,05m. Lokalizacja fundamentów koszy wg rys. nr 2. Konstrukcja fundamentów koszy wg rys. nr 4. Konstrukcja koszy wg karty technicznej. Projektowanie i doradztwo techniczne 8

9 Zestaw do piłki siatkowej Przyjęto zastosowanie uniwersalnych słupków montażowych umożliwiających wykorzystanie siatki do gry w piłkę siatkową, tenisa ziemnego lub badmintona. Nowe słupki montażowe siatki przyjęto jako gotowe elementy od Producenta. Przyjęto osiowy rozstaw słupków równy 11,0m o wysokości 2,65m powyżej płaszczyzny nawierzchni. Konstrukcja i montaż: Konstrukcja słupków aluminiowa. Komplet montażowy stanowią: słupki aluminiowe o profilu rury kwadratowej 80x80mm (2szt.), montażowa tuleja aluminiowa (2szt.), pokrywa tulei (2szt.), listwy z napinaczami śrubowymi (1kpl.), listwa bierna górna i dolna (1szt.), korba do naciągu (1szt.), siatka do piłki siatkowej (1szt.), antenki do siatki (1kpl.). W celu montażu słupków należy wykonać gniazda montażowe w projektowanej nawierzchni boiska. Gniazdo wykonane jest w postaci tulei o profilu rury kwadratowej osadzonej w fundamencie betonowym o średnicy ø600 i głębokości min. 1m poniżej wierzchu płaszczyzny nawierzchni. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z gruboziarnistego żwiru umożliwiającej odprowadzenie wody z tulei montażowej poprzez rurę PCV DN50. Jako szalunek tracony zastosować rurę PCV-u DN200. Górna krawędź tulei powinna być zlicowana z płaszczyzną nawierzchni poliuretanowej, a oś pionowa odchylona o 1 do 2 o na zewnątrz od linii bocznych boiska do piłki siatkowej. Montaż gniazd i słupków należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja gniazd montażowych wg rys. nr 2. Konstrukcja gniazda montażowego wg rys. nr 3. Konstrukcja zestawu do piłki siatkowej wg karty technicznej. Tablica informacyjna Przyjęto montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o nawierzchni poliuretanowej. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. Tarczę tablicy należy wykonać z blachy gr. min. 0,7mm lub płyty z tworzywa sztucznego, mocowanej do ramy stalowej lub drewnianej. Tablica posadowiona na nawierzchni boiska z asfaltobetonu za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych bezszalunkowych. Lokalizacja tablicy informacyjnej wg rys. nr 2. Przykładową treść regulaminu oraz wygląd graficzny tarczy tablicy przedstawiono na rys. nr PRACE TOWARZYSZĄCE WYMIANA GRUNTU W ramach prac towarzyszących wykonaniu boiska przewiduje się roboty ziemne związane z wymianą gruntu, w związku przyjęciem odwodnienia terenu na przyległy teren zielony. W obrębie projektowanego boiska występują grunty nieprzepuszczalne. Projekt przewiduje wymianę gruntu wzdłuż krawędzi istniejącego boiska, w pasie o szerokości od 0,5do1,0m na głębokości ~0,6m. Zakres wymiany gruntu wg rys. nr ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE NAWIERZCHNIA BOISKA Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje się materiały na bazie żywic poliuretanowych z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegółowa specyfikacja materiału wg kart technicznych Producenta i Dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. W projekcie przyjęto system NOVOFLOOR odmiana NT typ 01 firmy NOVOL: - żywica stosowana do warstwy użytkowej: NOVOFLOOR P46. - żywica stosowana do warstwy zamykającej: NOVOFLOOR P33. - żywica stosowana do warstwy nośnej: NOVOFLOOR P22. - materiał gruntująco - impregnujący: NOVOFLOOR P11A. Minimalne wybrane wymagania dla nawierzchni poliuretanowej: - certyfikat lub aprobata techn. ITB lub rekomendacja ITB - atest PZH - autoryzacja producenta nawierzchni na konkretne zadanie - parametry nawierzchni: - grubość nawierzchni: 13±1mm - wytrzymałość na rozciąganie: 0,9N/mm 2 - wydłużenie względne: 80% Projektowanie i doradztwo techniczne 9

10 - wytrzymałość na rozdzieranie: 140N - ścieralność: 0,1mm - twardość: wg metody Shore a - mrozoodporność: 1, 0% (ubtek masy) - wsp. tarcia kinetycznego: w stanie suchym 0,40 po zawilgoceniu 0,25 - przyczepność: do podkładu asfaltobetonowego: 0,5 MPa do podkładu betonowego: 0,6 MPa Pozostałe podstawowe i dodatkowe wymagania określono w STWiORB. Nawierzchnia poliuretanowa musi spełniać warunki określone w PN-EN Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych specyfikacja. UWAGA Przyjęty system nawierzchni poliuretanowej jest przykładowy i można go zastąpić innym równoważnym spełniającym minimalne parametry techniczne i wytrzymałościowe BETON Fundamenty blokowe koszy, beton gniazd montażowych, Klasa betonu: C20/25 Parametry betonu: - max. wskaźnik W/C: 0,60 - min. zawartość cementu: 280kg/m 3 Ławy betonowe pod obrzeża Klasa betonu: C12/15 Prefabrykowane elementy betonowe Obrzeża betonowe: min. C25/ STAL ZBROJENIOWA Zbrojenie główne fundamentów blokowych koszy: stal żebrowana #16 A-IIIN (RB500W) Zbrojenie poprzeczne fundamentów: stal żebrowana #6 A-IIIN (RB500W) Otulina: 40 mm Ilości, średnice i kształt zbrojenia wg wykazu stali zbrojeniowej nr Z4 Zbrojenie fundamentów blokowych koszy wg rys. nr POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Bramki do piłki ręcznej (dostarczane przez Producenta) Słupki, poprzeczka, tuleje aluminiowe. Szkielet bramki stalowy, ocynkowany. Siatka polipropylenowa. Szalunek tracony, odwodnienie gniazda rury PCV. Parametry materiałów wg danych Producenta. Kosze do koszykówki (dostarczane przez Producenta) Słup, wysięgnik, tuleje, obręcz stalowe. Tablica epoksydowa, laminowana. Siatka łańcuchowa. Szalunek tracony płyty OSB. Odwodnienie gniazda rura PCV. Parametry materiałów wg danych Producenta. Zestaw do piłki siatkowej (dostarczany przez Producenta) Słupki, tuleje aluminiowe. Siatka polipropylenowa. Szalunek tracony, odwodnienie gniazda rury PCV. Parametry materiałów wg danych Producenta. Tablica informacyjna (dostarczana przez Producenta) Konstrukcja ramy (stelażu) stalowa ocynkowana i malowana lub drewniana. Tarcza tablicy blacha stalowa lub płyta z tworzywa sztucznego. Parametry materiałów wg danych Producenta. Materiał do wymiany gruntu i pod warstwy drenażowe Do wykonania wymiany gruntu i warstw drenażowych pod fundamenty i gniazda montażowe urządzeń należy stosować grunt o parametrach: - żwir płukany (frakcja 8/31,5mm) dla warstwy drenażowej, Projektowanie i doradztwo techniczne 10

11 - pospółka (frakcja 0/32mm) dla wymiany gruntu, - wodoprzepuszczalność (K>8m/dobę), - nierównomiernie uziarnienie (wskaźnik różnoziarnistości U 5, wskaźnik krzywizny (1<C<3), - zagęszczalny, - nieagresywna ph 6-8, - moduł edometryczny zasypki kPa, - wolny od zbryleń, zmarzliny i elementów organicznych ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW Elementy dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie odpowiednie dla środowiska o korozyjności C3, wg PN EN ISO o średnim okresie trwałości. Fundamenty blokowe należy zabezpieczyć dyspersyjnymi bitumicznymi powłokami izolacyjnymi WYKOŃCZENIE/KOLORYSTYKA Kolorystyka: Nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i koszykówki: RAL 2002 (czerwony ceglasty), wg Prod. Nawierzchnia boiska do piłki siatkowej: RAL 6001 (zielony), wg Prod. Malowanie linii boiska farba poliuretanowa: - do piłki ręcznej: RAL 9010 (biały alpejski), wg Prod. - do koszykówki: RAL 1016 (żółty siarkowy), wg Prod. - do piłki siatkowej RAL 5007 (niebieski brylantowy), wg Prod. Słupki montażowe siatki malowane proszkowo: RAL 3020 (czerwień kubańska), wg Prod. Bramki do piłki ręcznej malowane proszkowo: RAL 9010/RAL 5010 (biały alpejski/niebieski Chagall), wg Prod. Siatka w bramce niebieski, wg Prod. Słupy, wysięgniki koszy do koszykówki, obręcz, siatka ocynkowane, wg Prod. Tablica koszy RAL 9010 (biały alpejski), wg Prod. Krawędzie tablic koszy RAL 9005 (czarny głęboki), wg Prod. Tablica informacyjna rama (stelaż) RAL 6005 (zielony mech), wg Prod. UWAGA Na nawierzchni boiska w kole centralnym należy umieścić logo GDYNIA sport wg wzoru monochromatycznego (wzór 1). Malowanie logo farbami poliuretanowymi - kolor RAL 9010 (biały alpejski), wg Prod. Tło logo stanowi nawierzchnia poliuretanowa boiska kolor RAL 2002 (czerwony ceglasty), wg Prod. Na tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o nawierzchni poliuretanowej należy umieścić logo GDYNIA sport wg wzoru (wzór nr 2). Logo submarki GDYNIA sport, kolorystykę, wzory oraz czcionkę (titillium) należy wykonać zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. Wzór nr 1 Wzór nr 2 Projektowanie i doradztwo techniczne 11

12 7.5. UWAGI WYKONAWCZE 1. Przedstawione elementy wyposażenia boiska, tj. bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestaw do piłki siatkowej oraz tablica informacyjna są przykładowe. Można zastąpić je innymi równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montażu. 2. Wszystkie elementy wyposażenia boiska muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty zgodności z normami i uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie materiały wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 3. Wykaz norm związanych: PN-EN Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badania. PN-EN 749 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do piłki ręcznej. Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa. PN-EN 1270:2006P Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1271:2006P Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań. 4. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania. 5. Boisko i jego wyposażenie powinno być systematycznie kontrolowane. Kontrolowanie należy przeprowadzać zgodnie z PN-EN Wszystkie elementy wyposażenia boiska powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 7. Uzupełniające informacje dot. wykonania robót znajdują się w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 8. Zgodnie z mapą do celów informacyjnych wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni bezpośrednio pod nawierzchnią istniejącego boiska nie występuje uzbrojenie w postaci sieci infrastruktury technicznej. Projektowanie i doradztwo techniczne 12

13 8.0. INFORMACJA BIOZ Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych budową boiska. Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA w przypadku, gdy: 1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U poz. 1650); 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Inwestycja obejmuje wykonanie projektowanego boiska o nawierzchni poliuretanowej. Z wykonaniem obiektu związane są: prace rozbiórkowe/demontażowe istniejących obrzeży wokół nawierzchni, nawierzchni w rejonie projektowanych gniazd montażowych i fundamentów. prace przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, tj.: o wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego boiska; prace ziemne, tj.: o usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; o wykopy pod gniazda montażowe, fundamenty urządzeń wyposażenia boiska, fundamenty obrzeży; o wymianę gruntu wokół krawędzi boiska; prace budowlano-montażowe, tj.: o wykonanie konstrukcji nawierzchni boiska; o montaż urządzeń wyposażenia boiska; prace towarzyszące i porządkowe: o wykonanie warstwy ziemi urodzajnej i obsiew trawą terenu bezpośrednio przy boisku; o prace porządkowe na terenie budowy WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: obiekty kubaturowe, tj.: budynek szkoły boisko do gry w piłkę siatkową; schody terenowe; ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne. Projektowanie i doradztwo techniczne 13

14 8.3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz NIE DOTYCZY wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz wykopy o stromych ścianach Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych NIE DOTYCZY Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców NIE DOTYCZY Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv NIE DOTYCZY 5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI Roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10 c Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z NIE DOTYCZY użyciem izotopów ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30m NIE DOTYCZY dla linii o napięciu znamionowym = 110 kv Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15m NIE DOTYCZY dla linii o napięciu znamionowym >110 kv budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia NIE DOTYCZY ruchu kolejowego ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych NIE DOTYCZY niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, NIE DOTYCZY przecisku lub podobnymi ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejących NIE DOTYCZY obiektów ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Montaż i demontaż elementów o masie > 1,0 t NIE DOTYCZY Projektowanie i doradztwo techniczne 14

15 8.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika, sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające), wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki), określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia, zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy, zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką, zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: o posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki). Projektowanie i doradztwo techniczne 15

16 Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia: Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać ręcznie. W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach. Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu, studni. Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U Nr 47, poz. 401, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem urządzeń ruchomych: żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości od linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed rozpoczęciem pracy. Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: dziennik budowy w biurze kierownika budowy, dokumentacja techniczna j.w., dokumentacja budowy w zakresie BHP: o szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, o szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy. Projektowanie i doradztwo techniczne 16

17 II. WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej, położonym przy Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni Nr Projektu: 18/2013 OBIEKT: Fundament blokowy koszy do koszykówki WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR Z4 Nr Rys. Rev. 4 0 Element ilość Nr Rodzaj średnica Ilość w 1 elemencie Ogółem ilość prętów Długość pręta [mm] Ogólna długość prętów [m] Kształt pręta 01 # , Fundament blokowy - szt # , Stal Σ [m] kg/mb #16 8,16 1,58 RB500W #6 17,52 0, kg 12,9 3,9 Σ kg 16,8 * UWAGA: pręty zaginane podano w wymiarach zewnętrznych. Projektowanie i doradztwo techniczne 17

18 III. KARTY TECHNICZNE 1. Nawierzchnia poliuretanowa boiska Projektowanie i doradztwo techniczne 18

19 Projektowanie i doradztwo techniczne 19

20 Projektowanie i doradztwo techniczne 20

21 Projektowanie i doradztwo techniczne 21

22 Projektowanie i doradztwo techniczne 22

23 Projektowanie i doradztwo techniczne 23

24 Projektowanie i doradztwo techniczne 24

25 Projektowanie i doradztwo techniczne 25

26 Projektowanie i doradztwo techniczne 26

27 Projektowanie i doradztwo techniczne 27

28 Projektowanie i doradztwo techniczne 28

29 Projektowanie i doradztwo techniczne 29

30 Projektowanie i doradztwo techniczne 30

31 Projektowanie i doradztwo techniczne 31

32 Projektowanie i doradztwo techniczne 32

33 Projektowanie i doradztwo techniczne 33

34 Projektowanie i doradztwo techniczne 34

35 Projektowanie i doradztwo techniczne 35

36 Projektowanie i doradztwo techniczne 36

37 Projektowanie i doradztwo techniczne 37

38 Projektowanie i doradztwo techniczne 38

39 Projektowanie i doradztwo techniczne 39

40 Projektowanie i doradztwo techniczne 40

41 Projektowanie i doradztwo techniczne 41

42 2. Bramka do piłki ręcznej Wymiary światła bramki 3,0x2,0m. Głębokość bramki 0,6m szkieletu bramki). (mierzona do początku łuku Projektowanie i doradztwo techniczne 42

43 Projektowanie i doradztwo techniczne 43

44 Projektowanie i doradztwo techniczne 44

45 Projektowanie i doradztwo techniczne 45

46 Projektowanie i doradztwo techniczne 46

47 Projektowanie i doradztwo techniczne 47

48 Projektowanie i doradztwo techniczne 48

49 Projektowanie i doradztwo techniczne 49

50 Projektowanie i doradztwo techniczne 50

51 3. Kosz do koszykówki Projektowanie i doradztwo techniczne 51

52 Projektowanie i doradztwo techniczne 52

53 Projektowanie i doradztwo techniczne 53

54 Projektowanie i doradztwo techniczne 54

55 Projektowanie i doradztwo techniczne 55

56 Projektowanie i doradztwo techniczne 56

57 4. Zestaw do piłki siatkowej Projektowanie i doradztwo techniczne 57

58 Projektowanie i doradztwo techniczne 58

59 Projektowanie i doradztwo techniczne 59

60 Projektowanie i doradztwo techniczne 60

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. + 48 61 864 93 00, fax + 48 61 864 93 01 e-mail: biuro@grontmij.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SEGMENTU STABILIZACJI/ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo