P.1 POSADZKI P.2 ŚCIANY P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38"

Transkrypt

1 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2 ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW... 5 C.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI... 6 C.4 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU URSYNÓW-KABATY Z DNIA R C.5 UZGODNIENIE ZUD... 8 C.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA... 9 D INFORMACJA BIOZ D.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW D.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH D.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA LUDZI D.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY D.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA D.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH D.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ E UWAGI WYKONAWCZE: F INFORMACJE OGÓLNE F.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO F.2 LOKALIZACJA F.3 PODSTAWA OPRACOWANIA G ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI G.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE TERENU, ZABUDOWA ISTNIEJĄCA G.2 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA G.3 UZBROJENIE TERENU G.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU H PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI H.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE BUDYNKU H.2 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH H.3 OGÓLNE KSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI H.4 KOMUNIKACJA, PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ H.5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH H.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKÓW STAŁYCH H.7 UZBROJENIE TERENU I BILANS POWIERZCHNI, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE J DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW K DANE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ L OCHRONA ŚRODOWISKA M WYKAZ RYSUNKÓW... 30

2 N INFORMACJE OGÓLNE N.1 PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU N.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU N.3 KONSTRUKCJA N.4 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE O ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE O.1 FUNDAMENTY O.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE O.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE O.4 STROPY O.5 SCHODY O.6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE O.7 IZOLACJE TERMICZNE P ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH P.1 POSADZKI P.2 ŚCIANY P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE Q ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZEŃ WEWNĘTRZNYCH Q.1 POSADZKI Q.2 ŚCIANY Q.3 SUFITY Q.4 BALUSTRADY SCHODÓW R ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA S STOLARKA OKIENNA S.1 OKNA T OCHRONA P. POŻ T.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU T.2 KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU T.3 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA T.4 STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE T.5 WARUNKI EWAKUACJI T.6 ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ T.7 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE T.8 HYDRANTY WEWNĘTRZNE T.9 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY T.10 ZAPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU T.11 DROGI POŻAROWE T.12 ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD INNYCH OBIEKTÓW I OD GRANIC DZIAŁKI T.13 PRZED ODDANIEM OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA NALEŻY T.14 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY U BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA W WYKAZ RYSUNKÓW... 44

3 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO L.p. Tytuł opracowania Jednostka projektowa 1. Tom I Projekt zagospodarowania terenu Szmyd, Zaborowski Architekci Sp. z o. o Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2B i Projekt budowlany architektura 2. Tom I Projekt budowlany konstrukcja T.K.M. Dariusz Karolak Warszawa, ul. Piękna 31/37 lok Tom I Projekt budowlany Szmyd, Zaborowski Architekci Sp. z o. o. instalacje sanitarne 4. Tom I Projekt budowlany instalacje elektryczne Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2B Polterms Sp. z o. o Warszawa, ul. Jagielońska 55 Stosowne oświadczenia poszczególnych projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaświadczenia o przynależności do Izb Zawodowych załączono w odpowiednich tomach dokumentacji.

4 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH

5 C.2 ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

6 C.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Oświadczam, że: PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU EDUKACYJNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z FUNKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI, przy ul. Dembego, Zaruby, Kabackiej, na działkach o nr. ewid. 81/2, 81/3, 81/4, 81/16, 78/7 w obrębie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: mgr inż. arch. Jakub Bazelak Wa-36/01 Sprawdzający:

7 C.4 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU URSYNÓW-KABATY z dnia r.

8 C.5 UZGODNIENIE ZUD

9 C.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 INFORMACJA BIOZ D INFORMACJA BIOZ D.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Zakres robót - zgodnie z dokumentacją techniczną. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. D.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Na terenie działki znajduje się czteropiętrowy budynek szkolny (lewe skrzydło kompleksu edukacyjnego). W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajduje się przedszkole i internat dla Sióstr. Obie części łączy Kaplica. Poza zespołem obiektów edukacyjnych na terenie jest wiata śmietnikowa i stacja trafo. D.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA LUDZI Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wyszczególnia się na podstawie Rozdziału 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). D.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, które powinny być zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry, doprowadzenia mediów, odprowadzenia ścieków, urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych bhp - (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), urządzenia punktu pomocy przedmedycznej, zapewnienia oświetlenia, zapewnienia właściwej wentylacji, zapewnienia łączności telefonicznej urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych, wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) należy zorganizować punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy.

21 D.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z wykonywaniem następujących typów robót: robót ziemnych i drogowych: możliwość naruszenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych w wyniku prowadzenia robót w ich pobliżu, możliwość wpadnięcia do wykopu, przysypanie. robót na wysokości : upadek z wysokości, uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji. robót impregnacyjno-odgrzybieniowych: zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pożar, wybuch. robót ciesielskich: upadek z wysokości, uderzenie spadającymi przedmiotami, niewłaściwa obsługa elektronarzędzi, przygniecenie przy transporcie ręcznym. robót murarskich i tynkarskich: j-w. robót zbrojarskich i betoniarskich: j-w. robót montażowych: j-w. robót spawalniczych: robót dekarskich i izolacyjnych : zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: od wirujących części maszyn i urządzeń, podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń, podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości, podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych, podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających wymaganego świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny. zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: lekceważenie zagrożenia, niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, zmęczenie, zdenerwowanie, stres, nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp. zagrożenie pożarem: podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

22 na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych. zagrożenie pożarowe mogą stanowić: zwarcia w instalacji elektrycznej, nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych, zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych, zagrożenie pożarowe mogą stworzyć także osoby postronne działaniem umyślnym. Sytuacje nadzwyczajne: klęska żywiołowa, katastrofa budowlana, zalanie, podtopienie, obalenie, zerwanie konstrukcji, osunięcie, erozja gruntu. Na stanowiskach pracy mogą wystąpić inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w planie bioz. D.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 150 z r. poz. 1560). Wykaz stanowisk pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca Wykaz wymaganych szkoleń bhp: Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Uwaga : Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. D.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie następujących środków organizacyjnych i technicznych: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. Wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne, wodne, które mogą być udostępniane w chwili zagrożenia na żądanie kierującego akcją pomocową. Należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych. Bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, Do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczających przed wypadkiem, dbać o bezpieczny i

23 higieniczny stan pomieszczeń pracy. Tworzyć dobrą atmosferę wśród pracowników, Na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna się znajdować kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeni życia i zdrowia. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z póż. zm.). Teren budowy powinien być ogrodzony, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m lub oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. W ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować materiałów ani sprzętu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów powinna być wygrodzona i oznakowana. Na placu budowy stosuje się rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zasilania urządzeń, elektronarzędzi i oświetlenia.przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie należy kierować się tylko napięciem i prądem znamionowym, liczbą gniazd wtykowych czy ceną, ale też bezpieczeństwem użytkownika. Muszą one być skutecznie zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób, wpływami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Instalacje energii elektrycznej powinny być wykonane i użytkowane w sposób nie stwarzający zagrożenia pożarem lub wybuchem. Roboty związane z montażem i konserwacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby posiadające uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolować (min. 1 raz w miesiącu), a także kontrolować po dokonaniu napraw i remontów, po przemieszczeniu urządzenia lub przed uruchomieniem jeżeli były nie użytkowane co najmniej 1 miesiąc. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higienicznosanitarne i socjalne. Na terenie budowy powinny być urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami składowiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsunięcie lub spadnięcie wyrobu. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i użytkowane zgodnie z

24 przeznaczeniem. Montaż rusztowań może być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montażu (demontażu) powinny stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Opracował: arch. Jakub Bazelak

25 E UWAGI WYKONAWCZE: Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wydanymi przez Wydawnictwo Arkady, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, dla opracowania dokumentacji i rysunków warsztatowych Wykonawcy obowiązujące są wymogi zawarte w, części konstrukcyjnej opracowania. W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować Projektanta. Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się uzupełniają, przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacja, o wszelkich zauważonych jej defektach powiadomi nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski. Wszystkie materiały i elementy wyposażenia należy rozumieć jako komplet niezbędnych części składowych koniecznych do właściwego ich wbudowania i użytkowania zgodnie z właściwymi zaleceniami poszczególnych producentów. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego, Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót, odbiór przez Inspektora Nadzoru części lub całości robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót, Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym, do obowiązków Wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna inwestycji we wszystkich branżach i pracach, Specyfikowane materiały i elementów wyposażenia należy przewozić, składować, stosować, wbudowywać i eksploatować zgodnie z właściwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach i katalogach. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych. Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.

26 Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktów zamiennych w stosunku do specyfikowanych po uzgodnieniu z Projektantem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji inwestycji, oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu śmieci oraz przechowywania materiałów Wykonawca powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, Należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem konieczności wykonania dodatkowych czasowych konstrukcji które Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzania projektu organizacji prac budowlanych. Przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić, wzajemne skoordynowanie poszczególnych projektów branżowych a o wszelkich zauważonych jej defektach powiadomić nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski.

27 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU F INFORMACJE OGÓLNE F.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do decyzji nr z dnia r. Zmiana planowanej rozbudowy istniejącego Kompleksu Edukacyjnego polega na korekcie lokalizacji i gabarytów zaprojektowanej sali gimnastycznej, likwidacji attyk oraz zmiany geometrii dachów oraz zmiany materiałów pokrycia dachów i wykończeń elewacji. F.2 LOKALIZACJA Teren projektowanej inwestycji położony jest w Warszawie, dzielnica Ursynów, przy ul. Zaruby 2 w kwartale ulic Dembego, Zaruby, Kabackiej, na działkach o nr. ewid. 81/2, 81/3, 81/4, 81/16, 78/7 w obrębie F.3 PODSTAWA OPRACOWANIA Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty z dnia r. Zaktualizowany dla wymienionej działki podkład geodezyjny w skali 1:500, Dokumentacja geotechniczna Przepisy i normy związane z tematem G ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI G.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE TERENU, ZABUDOWA ISTNIEJĄCA Przedmiotowy teren przeznaczony pod projektowaną zabudowę, jest ogrodzony i ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 100x109x107x110 m. Łączna powierzchnia opisywanej działki wynosi m². Działka ograniczona jest od Zachodu ulicą Zaruby, od Południa ulicą Kabacką, od Wschodu ulicą Dembego natomiast od Północy niezabudowaną sąsiednią działką. Główny wjazd do zespołu jest od ulicy Zaruby. Na terenie działki znajduje się czteropiętrowy budynek szkolny (lewe skrzydło kompleksu edukacyjnego). W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajduje się przedszkole i internat dla Sióstr. Obie części łączy Kaplica. Dojście do budynku szkoły od strony ulicy Kabackiej z kostki betonowej (trelinka) oraz chodnikiem z płyt betonowych. Od strony północnej przy głównym wejściu do Kaplicy znajduje się utwardzony plac wykonany z prasowanej kostki betonowej, a przed placem znajdują się boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Od południa Kompleksu Edukacyjnego części działki znajduje się tymczasowy namiot (kryte boisko sportowe). Teren stanowi docelowo miejsce pod zabudowę przedmiotowej sali sportowej wraz z zapleczem. Wysokość istniejących budynków wraz z kondygnacjami technicznymi wynosi ok. 19m. Na sąsiednich zabudowanych działkach znajdują się budynki wielorodzinne o wysokości od IV do VII kondygnacji. Teren w całości jest ogrodzony w granicach nieruchomości, od strony ul. Kabackiej i Dembego znajdują się dodatkowe bramy wjazdowe. G.2 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA Na opisywanym obszarze opracowania istniejąca zieleń występuje głównie w postaci szpalerów nasadzeń drzew i krzewów iglastych wzdłuż ogrodzeń od strony ulicy Kabackiej i Dembego oraz wzdłuż ogrodzenia od strony północnej niezabudowanej działki. Niewielkie grupy wysokich drzew liściastych występują w narożnikach północno-wschodnim i południowo-wschodnim działki. Istniejąca zieleń nie koliduje z planowana rozbudową i zostanie zachowana bez zmian.

28 G.3 UZBROJENIE TERENU Obecnie przedmiotowy teren ma zapewnioną obsługę następujących mediów: woda przez przyłącze z wodociągu D=160 mm prowadzonego w ulicy Kabackiej, odprowadzenie ścieków przez przyłącze do kanalizacyjnej sanitarnej D=0,20 m prowadzonej w ulicy Zaruby odprowadzenie wód opadowych przez przyłącze do kanalizacyjnej burzowej D=0,30 m prowadzonej w ulicy Zaruby energia elektryczna przez przyłącze z istniejącej sieci energetycznej prowadzonej w ulicy Zaruby gaz przez przyłącze prowadzone z gazociągu prowadzonego w ulicy Dembego, Przez teren działki nie przebiega żadna magistrala wymagająca przełożenia. Na terenie działki prowadzone są następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczna. Przewiduje się prace likwidacyjne odcinków instalacji kanalizacyjnej i gazowej. Podłączenie projektowanego budynku nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania na media. G.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren będący przedmiotem opracowania charakteryzuje się jednostajnym łagodnym spadkiem w kierunku południowo - wschodnim o średnim nachyleniu poniżej 1%. Rzędne poziomu terenu wahają się od 28,5 do 30,35 m n.p.w. H PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI H.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE BUDYNKU Projektowany obiekt to sala gimnastyczna wraz zapleczem szatniowo-magazynowym i technicznym. Budynek ma kształt prostokąta i jest ustawiony równolegle do ścian istniejącego budynku szkoły i kaplicy. Jest on połączony łącznikiem z korytarzem istniejącego budynku szkoły na poziomie jej parteru. Główne wejście do budynku prowadzi przez łącznik. Wyjścia ewakuacyjne od strony południowej i wschodniej zostały skomunikowane z ciągami pieszymi i wyjściami na ulicę Kabacką i Dembego. Dostęp dla wozów straży pożarnej zapewniony został poprzez wjazd od strony ul. Dembego. Dodatkowe wejście przez nowoprojektowaną w istniejącym ogrodzeniu furtkę usytuowano od strony ulicy Kabackiej. Projektowany budynek w części socjalnej ma 2 użytkowe kondygnacje naziemne i poddasze oraz do 11,0 m wysokości w kalenicy. Dachy zaprojektowane jako spadowe o spadku na poziomie 20 O. Ściany z oknami mają ekspozycję południową. Główne elewacje budynku: południowa i wschodnia eksponowane są od ulicy Kabackiej i Dembego. Długość elewacji od strony ulicy Kabackiej wynosi 36,21 m a od strony ul. Dembego 18,58m. Poziom zera budynku określono na rzędnej 28,60 m n. p. W. Parter budynku ukształtowano tak, aby zapewnić bezstopniowe wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie dojścia do budynku i dojazdy wewnątrz zespołu zaprojektowano w sposób zapewniający dostępność osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. H.2 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH Zgodnie z planem miejscowym budynek odsunięty został poza nieprzekraczalną linię zabudowy na odległość 5,00 od granicy działki zarówno od strony ulicy Dembego, jak i od ulicy Kabackiej. Ściany oddzielenia pożarowego północnej elewacji oddalone są od budynku istniejącego o 3,00m natomiast elewacji zachodniej o 3,50m.

29 H.3 OGÓLNE KSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI W obszarze planowanej rozbudowy poza obiektami kubaturowymi planuje się budowę ciągów pieszych pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi oraz od wyjść ewakuacyjnych z budynku do furtek i bram w ogrodzeniu zewnętrznym działki. Teren poza budynkiem uformowano ze spadkami do 5%. Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejąca oraz nasadzeń nowej zieleni w postaci drzew i krzewów. Teren poza ciągami pieszymi urządzony zostanie w formie trawnika. Nie przewiduje się dodatkowego oświetlenia na terenie wokół budynku. Nie planuje się zmiany istniejącego ogrodzenia. H.4 KOMUNIKACJA, PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Obsługa komunikacyjna projektowanego zespołu zapewniona zostanie przez: Istniejące wjazdy i wejścia od ulic Zaruby, Kabackiej i Dembego, Łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Dojścia do wejść do budynku zapewniono przez utwardzone chodniki o szerokości min. 1,50 m. Planowana inwestycja nie wymaga zwiększenia ilości miejsc postojowych na działce. Usytuowanie budynku umożliwia dostęp dla straży pożarnej bezpośrednio z ulic Kabackiej i Dembego. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zapewnione będzie przez hydranty zewnętrzne, istniejące zlokalizowane przy ul. Kabackiej. H.5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Wody opadowe z powierzchni dróg i dojść na terenie działki odprowadzane będą do gruntu rodzimego. H.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKÓW STAŁYCH Dla planowanej rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejącego śmietnika zlokalizowanego przy ul. Zaruby. H.7 UZBROJENIE TERENU Przewiduje się następujące prace związane z wykorzystaniem istniejących sieci na terenie własnej działki: Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku kaplicy. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej od strony budynku szkoły. Pozostałe media prowadzone będą łącznikiem z istniejącego budynku szkoły I BILANS POWIERZCHNI, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze, na którym wymagane jest zachowanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej powyżej 30% oraz zachowanie wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy 1,5. Powierzchnia całkowita istniejących budynków wynosi ok m², budynek istniejący ma 798,93 m². Powierzchni całkowita łącznie wynosi ok m², co przy powierzchni działki ,00 m² daje wskaźnik intensywności na poziomie 0,875 i nie przekracza wartości 1,5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo