P.1 POSADZKI P.2 ŚCIANY P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38"

Transkrypt

1 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2 ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW... 5 C.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI... 6 C.4 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU URSYNÓW-KABATY Z DNIA R C.5 UZGODNIENIE ZUD... 8 C.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA... 9 D INFORMACJA BIOZ D.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW D.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH D.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA LUDZI D.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY D.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA D.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH D.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ E UWAGI WYKONAWCZE: F INFORMACJE OGÓLNE F.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO F.2 LOKALIZACJA F.3 PODSTAWA OPRACOWANIA G ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI G.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE TERENU, ZABUDOWA ISTNIEJĄCA G.2 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA G.3 UZBROJENIE TERENU G.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU H PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI H.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE BUDYNKU H.2 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH H.3 OGÓLNE KSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI H.4 KOMUNIKACJA, PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ H.5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH H.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKÓW STAŁYCH H.7 UZBROJENIE TERENU I BILANS POWIERZCHNI, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE J DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW K DANE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ L OCHRONA ŚRODOWISKA M WYKAZ RYSUNKÓW... 30

2 N INFORMACJE OGÓLNE N.1 PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU N.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU N.3 KONSTRUKCJA N.4 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE O ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE O.1 FUNDAMENTY O.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE O.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE O.4 STROPY O.5 SCHODY O.6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE O.7 IZOLACJE TERMICZNE P ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH P.1 POSADZKI P.2 ŚCIANY P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE Q ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZEŃ WEWNĘTRZNYCH Q.1 POSADZKI Q.2 ŚCIANY Q.3 SUFITY Q.4 BALUSTRADY SCHODÓW R ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA S STOLARKA OKIENNA S.1 OKNA T OCHRONA P. POŻ T.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU T.2 KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU T.3 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA T.4 STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE T.5 WARUNKI EWAKUACJI T.6 ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ T.7 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE T.8 HYDRANTY WEWNĘTRZNE T.9 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY T.10 ZAPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU T.11 DROGI POŻAROWE T.12 ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD INNYCH OBIEKTÓW I OD GRANIC DZIAŁKI T.13 PRZED ODDANIEM OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA NALEŻY T.14 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY U BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA W WYKAZ RYSUNKÓW... 44

3 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO L.p. Tytuł opracowania Jednostka projektowa 1. Tom I Projekt zagospodarowania terenu Szmyd, Zaborowski Architekci Sp. z o. o Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2B i Projekt budowlany architektura 2. Tom I Projekt budowlany konstrukcja T.K.M. Dariusz Karolak Warszawa, ul. Piękna 31/37 lok Tom I Projekt budowlany Szmyd, Zaborowski Architekci Sp. z o. o. instalacje sanitarne 4. Tom I Projekt budowlany instalacje elektryczne Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2B Polterms Sp. z o. o Warszawa, ul. Jagielońska 55 Stosowne oświadczenia poszczególnych projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaświadczenia o przynależności do Izb Zawodowych załączono w odpowiednich tomach dokumentacji.

4 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH

5 C.2 ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

6 C.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Oświadczam, że: PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU EDUKACYJNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z FUNKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI, przy ul. Dembego, Zaruby, Kabackiej, na działkach o nr. ewid. 81/2, 81/3, 81/4, 81/16, 78/7 w obrębie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: mgr inż. arch. Jakub Bazelak Wa-36/01 Sprawdzający:

7 C.4 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU URSYNÓW-KABATY z dnia r.

8 C.5 UZGODNIENIE ZUD

9 C.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 INFORMACJA BIOZ D INFORMACJA BIOZ D.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Zakres robót - zgodnie z dokumentacją techniczną. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. D.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Na terenie działki znajduje się czteropiętrowy budynek szkolny (lewe skrzydło kompleksu edukacyjnego). W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajduje się przedszkole i internat dla Sióstr. Obie części łączy Kaplica. Poza zespołem obiektów edukacyjnych na terenie jest wiata śmietnikowa i stacja trafo. D.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA LUDZI Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wyszczególnia się na podstawie Rozdziału 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). D.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, które powinny być zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry, doprowadzenia mediów, odprowadzenia ścieków, urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych bhp - (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), urządzenia punktu pomocy przedmedycznej, zapewnienia oświetlenia, zapewnienia właściwej wentylacji, zapewnienia łączności telefonicznej urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych, wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) należy zorganizować punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy.

21 D.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z wykonywaniem następujących typów robót: robót ziemnych i drogowych: możliwość naruszenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych w wyniku prowadzenia robót w ich pobliżu, możliwość wpadnięcia do wykopu, przysypanie. robót na wysokości : upadek z wysokości, uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji. robót impregnacyjno-odgrzybieniowych: zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pożar, wybuch. robót ciesielskich: upadek z wysokości, uderzenie spadającymi przedmiotami, niewłaściwa obsługa elektronarzędzi, przygniecenie przy transporcie ręcznym. robót murarskich i tynkarskich: j-w. robót zbrojarskich i betoniarskich: j-w. robót montażowych: j-w. robót spawalniczych: robót dekarskich i izolacyjnych : zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: od wirujących części maszyn i urządzeń, podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń, podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości, podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych, podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających wymaganego świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny. zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: lekceważenie zagrożenia, niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, zmęczenie, zdenerwowanie, stres, nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp. zagrożenie pożarem: podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

22 na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych. zagrożenie pożarowe mogą stanowić: zwarcia w instalacji elektrycznej, nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych, zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych, zagrożenie pożarowe mogą stworzyć także osoby postronne działaniem umyślnym. Sytuacje nadzwyczajne: klęska żywiołowa, katastrofa budowlana, zalanie, podtopienie, obalenie, zerwanie konstrukcji, osunięcie, erozja gruntu. Na stanowiskach pracy mogą wystąpić inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w planie bioz. D.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 150 z r. poz. 1560). Wykaz stanowisk pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca Wykaz wymaganych szkoleń bhp: Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Uwaga : Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. D.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie następujących środków organizacyjnych i technicznych: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. Wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne, wodne, które mogą być udostępniane w chwili zagrożenia na żądanie kierującego akcją pomocową. Należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych. Bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, Do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczających przed wypadkiem, dbać o bezpieczny i

23 higieniczny stan pomieszczeń pracy. Tworzyć dobrą atmosferę wśród pracowników, Na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna się znajdować kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeni życia i zdrowia. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z póż. zm.). Teren budowy powinien być ogrodzony, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m lub oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. W ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować materiałów ani sprzętu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów powinna być wygrodzona i oznakowana. Na placu budowy stosuje się rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zasilania urządzeń, elektronarzędzi i oświetlenia.przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie należy kierować się tylko napięciem i prądem znamionowym, liczbą gniazd wtykowych czy ceną, ale też bezpieczeństwem użytkownika. Muszą one być skutecznie zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób, wpływami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Instalacje energii elektrycznej powinny być wykonane i użytkowane w sposób nie stwarzający zagrożenia pożarem lub wybuchem. Roboty związane z montażem i konserwacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby posiadające uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolować (min. 1 raz w miesiącu), a także kontrolować po dokonaniu napraw i remontów, po przemieszczeniu urządzenia lub przed uruchomieniem jeżeli były nie użytkowane co najmniej 1 miesiąc. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higienicznosanitarne i socjalne. Na terenie budowy powinny być urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami składowiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsunięcie lub spadnięcie wyrobu. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i użytkowane zgodnie z

24 przeznaczeniem. Montaż rusztowań może być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montażu (demontażu) powinny stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Opracował: arch. Jakub Bazelak

25 E UWAGI WYKONAWCZE: Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wydanymi przez Wydawnictwo Arkady, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, dla opracowania dokumentacji i rysunków warsztatowych Wykonawcy obowiązujące są wymogi zawarte w, części konstrukcyjnej opracowania. W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować Projektanta. Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się uzupełniają, przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacja, o wszelkich zauważonych jej defektach powiadomi nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski. Wszystkie materiały i elementy wyposażenia należy rozumieć jako komplet niezbędnych części składowych koniecznych do właściwego ich wbudowania i użytkowania zgodnie z właściwymi zaleceniami poszczególnych producentów. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego, Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót, odbiór przez Inspektora Nadzoru części lub całości robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót, Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym, do obowiązków Wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna inwestycji we wszystkich branżach i pracach, Specyfikowane materiały i elementów wyposażenia należy przewozić, składować, stosować, wbudowywać i eksploatować zgodnie z właściwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach i katalogach. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych. Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.

26 Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktów zamiennych w stosunku do specyfikowanych po uzgodnieniu z Projektantem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji inwestycji, oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu śmieci oraz przechowywania materiałów Wykonawca powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, Należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem konieczności wykonania dodatkowych czasowych konstrukcji które Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzania projektu organizacji prac budowlanych. Przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić, wzajemne skoordynowanie poszczególnych projektów branżowych a o wszelkich zauważonych jej defektach powiadomić nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski.

27 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU F INFORMACJE OGÓLNE F.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do decyzji nr z dnia r. Zmiana planowanej rozbudowy istniejącego Kompleksu Edukacyjnego polega na korekcie lokalizacji i gabarytów zaprojektowanej sali gimnastycznej, likwidacji attyk oraz zmiany geometrii dachów oraz zmiany materiałów pokrycia dachów i wykończeń elewacji. F.2 LOKALIZACJA Teren projektowanej inwestycji położony jest w Warszawie, dzielnica Ursynów, przy ul. Zaruby 2 w kwartale ulic Dembego, Zaruby, Kabackiej, na działkach o nr. ewid. 81/2, 81/3, 81/4, 81/16, 78/7 w obrębie F.3 PODSTAWA OPRACOWANIA Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty z dnia r. Zaktualizowany dla wymienionej działki podkład geodezyjny w skali 1:500, Dokumentacja geotechniczna Przepisy i normy związane z tematem G ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI G.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE TERENU, ZABUDOWA ISTNIEJĄCA Przedmiotowy teren przeznaczony pod projektowaną zabudowę, jest ogrodzony i ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 100x109x107x110 m. Łączna powierzchnia opisywanej działki wynosi m². Działka ograniczona jest od Zachodu ulicą Zaruby, od Południa ulicą Kabacką, od Wschodu ulicą Dembego natomiast od Północy niezabudowaną sąsiednią działką. Główny wjazd do zespołu jest od ulicy Zaruby. Na terenie działki znajduje się czteropiętrowy budynek szkolny (lewe skrzydło kompleksu edukacyjnego). W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajduje się przedszkole i internat dla Sióstr. Obie części łączy Kaplica. Dojście do budynku szkoły od strony ulicy Kabackiej z kostki betonowej (trelinka) oraz chodnikiem z płyt betonowych. Od strony północnej przy głównym wejściu do Kaplicy znajduje się utwardzony plac wykonany z prasowanej kostki betonowej, a przed placem znajdują się boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Od południa Kompleksu Edukacyjnego części działki znajduje się tymczasowy namiot (kryte boisko sportowe). Teren stanowi docelowo miejsce pod zabudowę przedmiotowej sali sportowej wraz z zapleczem. Wysokość istniejących budynków wraz z kondygnacjami technicznymi wynosi ok. 19m. Na sąsiednich zabudowanych działkach znajdują się budynki wielorodzinne o wysokości od IV do VII kondygnacji. Teren w całości jest ogrodzony w granicach nieruchomości, od strony ul. Kabackiej i Dembego znajdują się dodatkowe bramy wjazdowe. G.2 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA Na opisywanym obszarze opracowania istniejąca zieleń występuje głównie w postaci szpalerów nasadzeń drzew i krzewów iglastych wzdłuż ogrodzeń od strony ulicy Kabackiej i Dembego oraz wzdłuż ogrodzenia od strony północnej niezabudowanej działki. Niewielkie grupy wysokich drzew liściastych występują w narożnikach północno-wschodnim i południowo-wschodnim działki. Istniejąca zieleń nie koliduje z planowana rozbudową i zostanie zachowana bez zmian.

28 G.3 UZBROJENIE TERENU Obecnie przedmiotowy teren ma zapewnioną obsługę następujących mediów: woda przez przyłącze z wodociągu D=160 mm prowadzonego w ulicy Kabackiej, odprowadzenie ścieków przez przyłącze do kanalizacyjnej sanitarnej D=0,20 m prowadzonej w ulicy Zaruby odprowadzenie wód opadowych przez przyłącze do kanalizacyjnej burzowej D=0,30 m prowadzonej w ulicy Zaruby energia elektryczna przez przyłącze z istniejącej sieci energetycznej prowadzonej w ulicy Zaruby gaz przez przyłącze prowadzone z gazociągu prowadzonego w ulicy Dembego, Przez teren działki nie przebiega żadna magistrala wymagająca przełożenia. Na terenie działki prowadzone są następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczna. Przewiduje się prace likwidacyjne odcinków instalacji kanalizacyjnej i gazowej. Podłączenie projektowanego budynku nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania na media. G.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren będący przedmiotem opracowania charakteryzuje się jednostajnym łagodnym spadkiem w kierunku południowo - wschodnim o średnim nachyleniu poniżej 1%. Rzędne poziomu terenu wahają się od 28,5 do 30,35 m n.p.w. H PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI H.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE BUDYNKU Projektowany obiekt to sala gimnastyczna wraz zapleczem szatniowo-magazynowym i technicznym. Budynek ma kształt prostokąta i jest ustawiony równolegle do ścian istniejącego budynku szkoły i kaplicy. Jest on połączony łącznikiem z korytarzem istniejącego budynku szkoły na poziomie jej parteru. Główne wejście do budynku prowadzi przez łącznik. Wyjścia ewakuacyjne od strony południowej i wschodniej zostały skomunikowane z ciągami pieszymi i wyjściami na ulicę Kabacką i Dembego. Dostęp dla wozów straży pożarnej zapewniony został poprzez wjazd od strony ul. Dembego. Dodatkowe wejście przez nowoprojektowaną w istniejącym ogrodzeniu furtkę usytuowano od strony ulicy Kabackiej. Projektowany budynek w części socjalnej ma 2 użytkowe kondygnacje naziemne i poddasze oraz do 11,0 m wysokości w kalenicy. Dachy zaprojektowane jako spadowe o spadku na poziomie 20 O. Ściany z oknami mają ekspozycję południową. Główne elewacje budynku: południowa i wschodnia eksponowane są od ulicy Kabackiej i Dembego. Długość elewacji od strony ulicy Kabackiej wynosi 36,21 m a od strony ul. Dembego 18,58m. Poziom zera budynku określono na rzędnej 28,60 m n. p. W. Parter budynku ukształtowano tak, aby zapewnić bezstopniowe wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie dojścia do budynku i dojazdy wewnątrz zespołu zaprojektowano w sposób zapewniający dostępność osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. H.2 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH Zgodnie z planem miejscowym budynek odsunięty został poza nieprzekraczalną linię zabudowy na odległość 5,00 od granicy działki zarówno od strony ulicy Dembego, jak i od ulicy Kabackiej. Ściany oddzielenia pożarowego północnej elewacji oddalone są od budynku istniejącego o 3,00m natomiast elewacji zachodniej o 3,50m.

29 H.3 OGÓLNE KSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI W obszarze planowanej rozbudowy poza obiektami kubaturowymi planuje się budowę ciągów pieszych pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi oraz od wyjść ewakuacyjnych z budynku do furtek i bram w ogrodzeniu zewnętrznym działki. Teren poza budynkiem uformowano ze spadkami do 5%. Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejąca oraz nasadzeń nowej zieleni w postaci drzew i krzewów. Teren poza ciągami pieszymi urządzony zostanie w formie trawnika. Nie przewiduje się dodatkowego oświetlenia na terenie wokół budynku. Nie planuje się zmiany istniejącego ogrodzenia. H.4 KOMUNIKACJA, PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Obsługa komunikacyjna projektowanego zespołu zapewniona zostanie przez: Istniejące wjazdy i wejścia od ulic Zaruby, Kabackiej i Dembego, Łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Dojścia do wejść do budynku zapewniono przez utwardzone chodniki o szerokości min. 1,50 m. Planowana inwestycja nie wymaga zwiększenia ilości miejsc postojowych na działce. Usytuowanie budynku umożliwia dostęp dla straży pożarnej bezpośrednio z ulic Kabackiej i Dembego. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zapewnione będzie przez hydranty zewnętrzne, istniejące zlokalizowane przy ul. Kabackiej. H.5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Wody opadowe z powierzchni dróg i dojść na terenie działki odprowadzane będą do gruntu rodzimego. H.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKÓW STAŁYCH Dla planowanej rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejącego śmietnika zlokalizowanego przy ul. Zaruby. H.7 UZBROJENIE TERENU Przewiduje się następujące prace związane z wykorzystaniem istniejących sieci na terenie własnej działki: Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku kaplicy. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej od strony budynku szkoły. Pozostałe media prowadzone będą łącznikiem z istniejącego budynku szkoły I BILANS POWIERZCHNI, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze, na którym wymagane jest zachowanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej powyżej 30% oraz zachowanie wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy 1,5. Powierzchnia całkowita istniejących budynków wynosi ok m², budynek istniejący ma 798,93 m². Powierzchni całkowita łącznie wynosi ok m², co przy powierzchni działki ,00 m² daje wskaźnik intensywności na poziomie 0,875 i nie przekracza wartości 1,5.

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym. 2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na podst. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY RAMPY ROZŁADUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel/fax (12) 412 48 14, kom. 0-609-474-301 BIOZ

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel/fax (12) 412 48 14, kom. 0-609-474-301 BIOZ Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel/fax (12) 412 48 14, kom. 0-609-474-301 BIOZ TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM UZDROWISKOWE

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL Olsztyn, 24.03.2012r. OŚWIADCZENIE W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT Budowa obiektu sportowego Skateparku ARDES INWESTYCJI Działka nr 568, obręb Stepnica Przy działce drogowej nr 578, 545 w Stepnicy Gmina Stepnica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE STREFA WEJŚCIA TYLNEGO OBIEKT INWESTOR SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 W POZNANIU PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INWESTOR: IV LO UL. SWOJSKA 6 POZNAŃ LOKALIZACJA: IV LO UL. SWOJSKA 6 POZNAŃ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY strona 1 z 8 - ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REMONTU

DOKUMENTACJA REMONTU Załącznik nr 9 do siwz DOKUMENTACJA REMONTU TEMAT OPRACOWANIA Remont pracowni i sal w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ADRES INWESTYCJI Szczecin ul. Unisławy 32/33 71-402

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo