P.1 POSADZKI P.2 ŚCIANY P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38"

Transkrypt

1 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2 ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW... 5 C.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI... 6 C.4 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU URSYNÓW-KABATY Z DNIA R C.5 UZGODNIENIE ZUD... 8 C.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA... 9 D INFORMACJA BIOZ D.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW D.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH D.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA LUDZI D.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY D.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA D.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH D.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ E UWAGI WYKONAWCZE: F INFORMACJE OGÓLNE F.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO F.2 LOKALIZACJA F.3 PODSTAWA OPRACOWANIA G ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI G.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE TERENU, ZABUDOWA ISTNIEJĄCA G.2 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA G.3 UZBROJENIE TERENU G.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU H PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI H.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE BUDYNKU H.2 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH H.3 OGÓLNE KSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI H.4 KOMUNIKACJA, PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ H.5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH H.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKÓW STAŁYCH H.7 UZBROJENIE TERENU I BILANS POWIERZCHNI, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE J DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW K DANE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ L OCHRONA ŚRODOWISKA M WYKAZ RYSUNKÓW... 30

2 N INFORMACJE OGÓLNE N.1 PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU N.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU N.3 KONSTRUKCJA N.4 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE O ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE O.1 FUNDAMENTY O.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE O.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE O.4 STROPY O.5 SCHODY O.6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE O.7 IZOLACJE TERMICZNE P ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH P.1 POSADZKI P.2 ŚCIANY P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE Q ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKOŃCZEŃ WEWNĘTRZNYCH Q.1 POSADZKI Q.2 ŚCIANY Q.3 SUFITY Q.4 BALUSTRADY SCHODÓW R ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA S STOLARKA OKIENNA S.1 OKNA T OCHRONA P. POŻ T.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU T.2 KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU T.3 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA T.4 STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE T.5 WARUNKI EWAKUACJI T.6 ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ T.7 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE T.8 HYDRANTY WEWNĘTRZNE T.9 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY T.10 ZAPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU T.11 DROGI POŻAROWE T.12 ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD INNYCH OBIEKTÓW I OD GRANIC DZIAŁKI T.13 PRZED ODDANIEM OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA NALEŻY T.14 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY U BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA W WYKAZ RYSUNKÓW... 44

3 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO L.p. Tytuł opracowania Jednostka projektowa 1. Tom I Projekt zagospodarowania terenu Szmyd, Zaborowski Architekci Sp. z o. o Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2B i Projekt budowlany architektura 2. Tom I Projekt budowlany konstrukcja T.K.M. Dariusz Karolak Warszawa, ul. Piękna 31/37 lok Tom I Projekt budowlany Szmyd, Zaborowski Architekci Sp. z o. o. instalacje sanitarne 4. Tom I Projekt budowlany instalacje elektryczne Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2B Polterms Sp. z o. o Warszawa, ul. Jagielońska 55 Stosowne oświadczenia poszczególnych projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaświadczenia o przynależności do Izb Zawodowych załączono w odpowiednich tomach dokumentacji.

4 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH

5 C.2 ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

6 C.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Oświadczam, że: PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU EDUKACYJNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z FUNKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI, przy ul. Dembego, Zaruby, Kabackiej, na działkach o nr. ewid. 81/2, 81/3, 81/4, 81/16, 78/7 w obrębie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: mgr inż. arch. Jakub Bazelak Wa-36/01 Sprawdzający:

7 C.4 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU URSYNÓW-KABATY z dnia r.

8 C.5 UZGODNIENIE ZUD

9 C.6 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 INFORMACJA BIOZ D INFORMACJA BIOZ D.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Zakres robót - zgodnie z dokumentacją techniczną. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. D.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Na terenie działki znajduje się czteropiętrowy budynek szkolny (lewe skrzydło kompleksu edukacyjnego). W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajduje się przedszkole i internat dla Sióstr. Obie części łączy Kaplica. Poza zespołem obiektów edukacyjnych na terenie jest wiata śmietnikowa i stacja trafo. D.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA LUDZI Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wyszczególnia się na podstawie Rozdziału 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). D.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, które powinny być zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry, doprowadzenia mediów, odprowadzenia ścieków, urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych bhp - (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), urządzenia punktu pomocy przedmedycznej, zapewnienia oświetlenia, zapewnienia właściwej wentylacji, zapewnienia łączności telefonicznej urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych, wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) należy zorganizować punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy.

21 D.5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z wykonywaniem następujących typów robót: robót ziemnych i drogowych: możliwość naruszenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych w wyniku prowadzenia robót w ich pobliżu, możliwość wpadnięcia do wykopu, przysypanie. robót na wysokości : upadek z wysokości, uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji. robót impregnacyjno-odgrzybieniowych: zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pożar, wybuch. robót ciesielskich: upadek z wysokości, uderzenie spadającymi przedmiotami, niewłaściwa obsługa elektronarzędzi, przygniecenie przy transporcie ręcznym. robót murarskich i tynkarskich: j-w. robót zbrojarskich i betoniarskich: j-w. robót montażowych: j-w. robót spawalniczych: robót dekarskich i izolacyjnych : zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: od wirujących części maszyn i urządzeń, podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń, podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości, podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych, podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających wymaganego świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny. zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: lekceważenie zagrożenia, niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, zmęczenie, zdenerwowanie, stres, nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp. zagrożenie pożarem: podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

22 na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych. zagrożenie pożarowe mogą stanowić: zwarcia w instalacji elektrycznej, nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych, zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych, zagrożenie pożarowe mogą stworzyć także osoby postronne działaniem umyślnym. Sytuacje nadzwyczajne: klęska żywiołowa, katastrofa budowlana, zalanie, podtopienie, obalenie, zerwanie konstrukcji, osunięcie, erozja gruntu. Na stanowiskach pracy mogą wystąpić inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w planie bioz. D.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 150 z r. poz. 1560). Wykaz stanowisk pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca Wykaz wymaganych szkoleń bhp: Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Uwaga : Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. D.7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie następujących środków organizacyjnych i technicznych: Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. Wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne, wodne, które mogą być udostępniane w chwili zagrożenia na żądanie kierującego akcją pomocową. Należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych. Bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, Do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczających przed wypadkiem, dbać o bezpieczny i

23 higieniczny stan pomieszczeń pracy. Tworzyć dobrą atmosferę wśród pracowników, Na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna się znajdować kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeni życia i zdrowia. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z póż. zm.). Teren budowy powinien być ogrodzony, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m lub oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. W ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować materiałów ani sprzętu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów powinna być wygrodzona i oznakowana. Na placu budowy stosuje się rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zasilania urządzeń, elektronarzędzi i oświetlenia.przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie należy kierować się tylko napięciem i prądem znamionowym, liczbą gniazd wtykowych czy ceną, ale też bezpieczeństwem użytkownika. Muszą one być skutecznie zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób, wpływami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Instalacje energii elektrycznej powinny być wykonane i użytkowane w sposób nie stwarzający zagrożenia pożarem lub wybuchem. Roboty związane z montażem i konserwacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby posiadające uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolować (min. 1 raz w miesiącu), a także kontrolować po dokonaniu napraw i remontów, po przemieszczeniu urządzenia lub przed uruchomieniem jeżeli były nie użytkowane co najmniej 1 miesiąc. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higienicznosanitarne i socjalne. Na terenie budowy powinny być urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami składowiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsunięcie lub spadnięcie wyrobu. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i użytkowane zgodnie z

24 przeznaczeniem. Montaż rusztowań może być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montażu (demontażu) powinny stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Opracował: arch. Jakub Bazelak

25 E UWAGI WYKONAWCZE: Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wydanymi przez Wydawnictwo Arkady, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, dla opracowania dokumentacji i rysunków warsztatowych Wykonawcy obowiązujące są wymogi zawarte w, części konstrukcyjnej opracowania. W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować Projektanta. Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się uzupełniają, przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacja, o wszelkich zauważonych jej defektach powiadomi nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski. Wszystkie materiały i elementy wyposażenia należy rozumieć jako komplet niezbędnych części składowych koniecznych do właściwego ich wbudowania i użytkowania zgodnie z właściwymi zaleceniami poszczególnych producentów. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego, Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót, odbiór przez Inspektora Nadzoru części lub całości robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót, Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym, do obowiązków Wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna inwestycji we wszystkich branżach i pracach, Specyfikowane materiały i elementów wyposażenia należy przewozić, składować, stosować, wbudowywać i eksploatować zgodnie z właściwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach i katalogach. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych. Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.

26 Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktów zamiennych w stosunku do specyfikowanych po uzgodnieniu z Projektantem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji inwestycji, oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu śmieci oraz przechowywania materiałów Wykonawca powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, Należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem konieczności wykonania dodatkowych czasowych konstrukcji które Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzania projektu organizacji prac budowlanych. Przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić, wzajemne skoordynowanie poszczególnych projektów branżowych a o wszelkich zauważonych jej defektach powiadomić nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski.

27 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU F INFORMACJE OGÓLNE F.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do decyzji nr z dnia r. Zmiana planowanej rozbudowy istniejącego Kompleksu Edukacyjnego polega na korekcie lokalizacji i gabarytów zaprojektowanej sali gimnastycznej, likwidacji attyk oraz zmiany geometrii dachów oraz zmiany materiałów pokrycia dachów i wykończeń elewacji. F.2 LOKALIZACJA Teren projektowanej inwestycji położony jest w Warszawie, dzielnica Ursynów, przy ul. Zaruby 2 w kwartale ulic Dembego, Zaruby, Kabackiej, na działkach o nr. ewid. 81/2, 81/3, 81/4, 81/16, 78/7 w obrębie F.3 PODSTAWA OPRACOWANIA Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty z dnia r. Zaktualizowany dla wymienionej działki podkład geodezyjny w skali 1:500, Dokumentacja geotechniczna Przepisy i normy związane z tematem G ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI G.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE TERENU, ZABUDOWA ISTNIEJĄCA Przedmiotowy teren przeznaczony pod projektowaną zabudowę, jest ogrodzony i ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 100x109x107x110 m. Łączna powierzchnia opisywanej działki wynosi m². Działka ograniczona jest od Zachodu ulicą Zaruby, od Południa ulicą Kabacką, od Wschodu ulicą Dembego natomiast od Północy niezabudowaną sąsiednią działką. Główny wjazd do zespołu jest od ulicy Zaruby. Na terenie działki znajduje się czteropiętrowy budynek szkolny (lewe skrzydło kompleksu edukacyjnego). W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajduje się przedszkole i internat dla Sióstr. Obie części łączy Kaplica. Dojście do budynku szkoły od strony ulicy Kabackiej z kostki betonowej (trelinka) oraz chodnikiem z płyt betonowych. Od strony północnej przy głównym wejściu do Kaplicy znajduje się utwardzony plac wykonany z prasowanej kostki betonowej, a przed placem znajdują się boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Od południa Kompleksu Edukacyjnego części działki znajduje się tymczasowy namiot (kryte boisko sportowe). Teren stanowi docelowo miejsce pod zabudowę przedmiotowej sali sportowej wraz z zapleczem. Wysokość istniejących budynków wraz z kondygnacjami technicznymi wynosi ok. 19m. Na sąsiednich zabudowanych działkach znajdują się budynki wielorodzinne o wysokości od IV do VII kondygnacji. Teren w całości jest ogrodzony w granicach nieruchomości, od strony ul. Kabackiej i Dembego znajdują się dodatkowe bramy wjazdowe. G.2 ZIELEŃ ISTNIEJĄCA Na opisywanym obszarze opracowania istniejąca zieleń występuje głównie w postaci szpalerów nasadzeń drzew i krzewów iglastych wzdłuż ogrodzeń od strony ulicy Kabackiej i Dembego oraz wzdłuż ogrodzenia od strony północnej niezabudowanej działki. Niewielkie grupy wysokich drzew liściastych występują w narożnikach północno-wschodnim i południowo-wschodnim działki. Istniejąca zieleń nie koliduje z planowana rozbudową i zostanie zachowana bez zmian.

28 G.3 UZBROJENIE TERENU Obecnie przedmiotowy teren ma zapewnioną obsługę następujących mediów: woda przez przyłącze z wodociągu D=160 mm prowadzonego w ulicy Kabackiej, odprowadzenie ścieków przez przyłącze do kanalizacyjnej sanitarnej D=0,20 m prowadzonej w ulicy Zaruby odprowadzenie wód opadowych przez przyłącze do kanalizacyjnej burzowej D=0,30 m prowadzonej w ulicy Zaruby energia elektryczna przez przyłącze z istniejącej sieci energetycznej prowadzonej w ulicy Zaruby gaz przez przyłącze prowadzone z gazociągu prowadzonego w ulicy Dembego, Przez teren działki nie przebiega żadna magistrala wymagająca przełożenia. Na terenie działki prowadzone są następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczna. Przewiduje się prace likwidacyjne odcinków instalacji kanalizacyjnej i gazowej. Podłączenie projektowanego budynku nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania na media. G.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren będący przedmiotem opracowania charakteryzuje się jednostajnym łagodnym spadkiem w kierunku południowo - wschodnim o średnim nachyleniu poniżej 1%. Rzędne poziomu terenu wahają się od 28,5 do 30,35 m n.p.w. H PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI H.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE BUDYNKU Projektowany obiekt to sala gimnastyczna wraz zapleczem szatniowo-magazynowym i technicznym. Budynek ma kształt prostokąta i jest ustawiony równolegle do ścian istniejącego budynku szkoły i kaplicy. Jest on połączony łącznikiem z korytarzem istniejącego budynku szkoły na poziomie jej parteru. Główne wejście do budynku prowadzi przez łącznik. Wyjścia ewakuacyjne od strony południowej i wschodniej zostały skomunikowane z ciągami pieszymi i wyjściami na ulicę Kabacką i Dembego. Dostęp dla wozów straży pożarnej zapewniony został poprzez wjazd od strony ul. Dembego. Dodatkowe wejście przez nowoprojektowaną w istniejącym ogrodzeniu furtkę usytuowano od strony ulicy Kabackiej. Projektowany budynek w części socjalnej ma 2 użytkowe kondygnacje naziemne i poddasze oraz do 11,0 m wysokości w kalenicy. Dachy zaprojektowane jako spadowe o spadku na poziomie 20 O. Ściany z oknami mają ekspozycję południową. Główne elewacje budynku: południowa i wschodnia eksponowane są od ulicy Kabackiej i Dembego. Długość elewacji od strony ulicy Kabackiej wynosi 36,21 m a od strony ul. Dembego 18,58m. Poziom zera budynku określono na rzędnej 28,60 m n. p. W. Parter budynku ukształtowano tak, aby zapewnić bezstopniowe wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie dojścia do budynku i dojazdy wewnątrz zespołu zaprojektowano w sposób zapewniający dostępność osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. H.2 ODLEGŁOŚCI OD GRANIC I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH Zgodnie z planem miejscowym budynek odsunięty został poza nieprzekraczalną linię zabudowy na odległość 5,00 od granicy działki zarówno od strony ulicy Dembego, jak i od ulicy Kabackiej. Ściany oddzielenia pożarowego północnej elewacji oddalone są od budynku istniejącego o 3,00m natomiast elewacji zachodniej o 3,50m.

29 H.3 OGÓLNE KSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI W obszarze planowanej rozbudowy poza obiektami kubaturowymi planuje się budowę ciągów pieszych pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi oraz od wyjść ewakuacyjnych z budynku do furtek i bram w ogrodzeniu zewnętrznym działki. Teren poza budynkiem uformowano ze spadkami do 5%. Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejąca oraz nasadzeń nowej zieleni w postaci drzew i krzewów. Teren poza ciągami pieszymi urządzony zostanie w formie trawnika. Nie przewiduje się dodatkowego oświetlenia na terenie wokół budynku. Nie planuje się zmiany istniejącego ogrodzenia. H.4 KOMUNIKACJA, PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Obsługa komunikacyjna projektowanego zespołu zapewniona zostanie przez: Istniejące wjazdy i wejścia od ulic Zaruby, Kabackiej i Dembego, Łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Dojścia do wejść do budynku zapewniono przez utwardzone chodniki o szerokości min. 1,50 m. Planowana inwestycja nie wymaga zwiększenia ilości miejsc postojowych na działce. Usytuowanie budynku umożliwia dostęp dla straży pożarnej bezpośrednio z ulic Kabackiej i Dembego. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zapewnione będzie przez hydranty zewnętrzne, istniejące zlokalizowane przy ul. Kabackiej. H.5 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Wody opadowe z powierzchni dróg i dojść na terenie działki odprowadzane będą do gruntu rodzimego. H.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKÓW STAŁYCH Dla planowanej rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejącego śmietnika zlokalizowanego przy ul. Zaruby. H.7 UZBROJENIE TERENU Przewiduje się następujące prace związane z wykorzystaniem istniejących sieci na terenie własnej działki: Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku kaplicy. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej od strony budynku szkoły. Pozostałe media prowadzone będą łącznikiem z istniejącego budynku szkoły I BILANS POWIERZCHNI, PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze, na którym wymagane jest zachowanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej powyżej 30% oraz zachowanie wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy 1,5. Powierzchnia całkowita istniejących budynków wynosi ok m², budynek istniejący ma 798,93 m². Powierzchni całkowita łącznie wynosi ok m², co przy powierzchni działki ,00 m² daje wskaźnik intensywności na poziomie 0,875 i nie przekracza wartości 1,5.

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel/fax (12) 412 48 14, kom. 0-609-474-301 BIOZ

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel/fax (12) 412 48 14, kom. 0-609-474-301 BIOZ Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel/fax (12) 412 48 14, kom. 0-609-474-301 BIOZ TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM UZDROWISKOWE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL

OŚWIADCZENIE. upr. bud. 122/75/OL Olsztyn, 24.03.2012r. OŚWIADCZENIE W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE STREFA WEJŚCIA TYLNEGO OBIEKT INWESTOR SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie 1.1 Ogrodzenie systemowe 1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci systemowe, wiata na śmietnik, urządzenie placu

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo