(opinia MRiRW / DROW / DP) DROW /SIGR/BA/05 z 31 sierpnia 2005 r. Opinia zespołu interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwiec 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(opinia MRiRW / DROW / DP) DROW-6131-78-2/SIGR/BA/05 z 31 sierpnia 2005 r. Opinia zespołu interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwiec 2005 r."

Transkrypt

1 DZIAŁANIE Beneficjenci 2 2. Zakres wsparcia 9 3. Obliczanie żywotności ekonomicznej Staż / okresy wyłączeń Wykształcenie Minimalne standardy Inne kryteria dostępu Koszty kwalifikowane Procedura, formularze, załączniki, instrukcje Procedury weryfikacji Wniosków o przyznanie dofinansowania Różne 111 1

2 1. Beneficjenci Zagadnienie sytuacji, w której małżonkowie złożyli dwa wnioski o dofinansowanie na wspólne gospodarstwo a następnie w trakcie uzupełnień złożyli akt rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez osoby, którym przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez Numer pisma odpowiedzi (opinia MRiRW / DROW / DP) DROW /SIGR/BA/05 z 31 sierpnia 2005 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w załączeniu przekazuje interpretację MRiRW dotyczącą sposobu postępowania w przypadku, gdy o maksymalny limit pomocy ubiegają się małżonkowie, składając dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie realizacji projektu dotyczące tego samego gospodarstwa. ROW/ws/mm/823/4696/05 z 24 sierpnia 2005 r. Z treści pisma wynika, że małżonkowie złożyli wnioski opisując w projekcie wspólne gospodarstwo, a następnie, jako uzupełnienie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, dostarczyli akt rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego. W związku z tym można przypuszczać, że po dokonaniu podziału majątku nie istnieje gospodarstwo rolne opisane we wnioskach małżonków. W takiej sytuacji nie ma podstaw, by uznać informacje zawarte we wnioskach i w planach projektu za zgodne ze stanem faktycznym i na ich podstawie przyznać pomoc w zakresie Działania 1.1. Opinia zespołu interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwiec 2005 r. Czy osoba, otrzymująca stałą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, może ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.1? Czy osoba, której przysługuje prawo do renty z tytułu całkowitej, okresowej niezdolności do pracy może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.1? Wykluczenie dotyczy tylko osób, które mają ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej, trwałej niezdolności do pracy lub stałej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Okresowa lub częściowa niezdolność do pracy nie wyklucza możliwości realizacji projektu. DROW /SIGR/LZ/05 z 29 marca 2005 r. 1. W Działaniu 1.1 wnioskodawca nie może być emerytem, który na pięć lat zawiesił prawo do pobierania emerytury. Zgodnie z interpretacją MRiRW przepis wykluczający z grona Beneficjentów osoby pobierające emeryturę należy 2

3 osoby, które zawieszą prawo do pobierania emerytury zatrudnienia przez osobę prawną (do prowadzenia gospodarstwa) emeryta lub rencisty o odpowiednich kwalifikacjach interpretować szerzej; należy także wykluczyć osoby mające ustalone prawo do emerytury. ( ) DROW /SIGR/MR/04 z 29 listopada 2004 r. Uzupełnienie Programu nie wprowadza zakazu zatrudniania emerytów lub rencistów do prowadzenia gospodarstwa, stanowiącego własność osoby prawnej nie określa też formy, w jakiej powinna być zatrudniona osoba kierująca gospodarstwem (umowa o pracę, umowa zlecenie i inne). Wymóg związany z zatrudnianiem do prowadzenia gospodarstwa osób o odpowiednich kwalifikacjach, sformułowany w Uzupełnieniu Programu w ślad za wymogami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady 1257/1999, ma na celu zapewnienie, że wspierane gospodarstwo, dzięki fachowemu kierownictwu, prowadzi gospodarkę w sposób racjonalny i w związku z tym ma szanse na rozwój. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma znaczenia, czy osoba odpowiedzialna za bieżące zarządzanie działalnością gospodarstwa jest udziałowcem spółki właściciela gospodarstwa, członkiem spółdzielni czy też zatrudnionym pracownikiem. ( ) ROW/ws/mwm/823/4557/04 z 17 grudnia 2004 r. W nawiązaniu do postanowień podjętych podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 2 grudnia 2004r. oraz roboczych uzgodnień z przedstawicielami ARiMR przekazujemy następujące informacje: W związku z wymogiem zatrudniania przez Beneficjenta do prowadzenia gospodarstwa osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (dotyczy osób prawnych korzystających z pomocy w ramach Działania 1.1), już w chwili obecnej należy stosować rozwiązanie zbieżne z zapisem zaakceptowanym przez Komitet Monitorujący uznając, że warunek jest spełniony w przypadku, gdy za kierowanie gospodarstwem spółdzielczym odpowiada członek spółdzielni, w spółce jej właściciel itp.). przekazania gospodarstwa następcy przed upływem 5 lat od dokonania ostatniej płatności DROW /SIGR/BA/04 z 16 grudnia 2004 r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO zobowiązania wnioskodawcy są następujące: I. "Wnioskodawca nie może dokonać zmiany przeznaczenia projektu oraz przeniesienia na rzecz innych osób prawa własności lub zawierać umów przenoszących posiadanie gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi oraz inwentarza żywego nabytych, wybudowanych lub zmodernizowanych z wykorzystaniem środków z pomocy przyznanej na podstawie umowy zawartej z ARiMR, przed upływem 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności w ramach projektu. 3

4 Ponadto Beneficjent ma obowiązek: 1. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR ostatniej płatności związanej z jego realizacją; 2. umożliwienia dokonywania przez ARiMR lub inne uprawnione do tego podmioty kontroli dokumentów lub kontroli na miejscu (wizytacji terenowej); 3. złożenia ankiety monitorującej. Inne zobowiązania Beneficjenta są określone w umowie o dofinansowanie projektu zawartej z ARiMR." możliwości uzyskania podwyższonego poziomu pomocy o 5% przez młodego rolnika, który prowadzi gospodarstwo we współwłasności (w Dz. 1.1) zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych DROW /SIGR/MC/05 z 12 kwietnia 2005 r. W ramach Działania 1.1: Wnioskodawca, który posiada grunty we współwłasności może ubiegać się o podwyższony poziom pomocy pod warunkiem, że rozpoczął po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem przyznania pomocy oraz w chwili rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa nie przekroczył 40 roku życia. Kryteria określone w Uzupełnieniu SPO muszą być spełnione przez Wnioskodawcę. Nie ma wymogu spełniania kryteriów przez wszystkich współwłaścicieli gospodarstwa rolnego. Kwestia wyrażenia zgody przez współwłaścicieli na realizację projektu, została ściśle określona w procedurach W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez współwłaścicieli / współdzierżawców będących osobami fizycznymi i dotyczy on zakupu rzeczy innej niż ruchoma, na podpisanie umowy muszą stawić się wszyscy współwłaściciele/współposiadacze wraz ze współmałżonkami, o ile pozostają oni w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona odrębność majątkowa. Wyrażenie zgody odbywa się na etapie podpisywania umowy poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu. Od pozostałych współwłaścicieli nie należy wymagać dokumentów z Urzędu Skarbowego, KRUS, ZUS, itp. DROW /SIGR/JJB/04 z 17 grudnia 2004 r. W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w sprawie interpretacji pojęcia zatrudnienie w kontekście rozpatrywania kwestii wykonywania pracy w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych uprzejmie informuję, że MRiRW poinformowało Agencję, iż w przypadku osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.1 kryterium kwalifikacji zawodowych należy odnosić do osoby pełniącej funkcje kierownicze w gospodarstwie niezależnie od zasad, na jakich funkcje te są jej powierzone. Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 16 marca 2005 r. 4

5 Centrali Nasiennej jako Beneficjenta Działania 1.1 Czy w Działaniu 1.1 Beneficjentem pomocy może być Centrala Nasienna zajmująca się kontraktacją materiału siewnego, jego czyszczeniem i zaprawianiem a następnie sprzedażą materiału? Tak, jeżeli Centrala Nasienna spełnia definicję Beneficjenta, posiada gospodarstwo rolne i planowany projekt będzie związany z prowadzoną działalnością rolniczą w tym gospodarstwie. Nie ma natomiast możliwości realizacji takiego projektu, który dotyczyłby działalności związanej z usługami i sprzedażą. gruntów będących w użytkowaniu grup producentów Opinia zespołu interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwca 2005 r. Czy grunty będące w użytkowaniu grupy producentów, a wchodzące w skład gospodarstw poszczególnych producentów mogą stanowić podstawę do wykazania ich przez grupę w planie projektu jako własnych w celu zakupienia przez nią maszyn rolniczych? Czy grupa może wybudować przechowalnie w gospodarstwach rolników? Nie. Jako osoba prawna grupa producentów może ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu pod warunkiem, że zajmuje się produkcją rolną i jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, tzn. posiada tytuł prawny do gruntów wykazanych w planie projektu. W przypadku budowy budynku na gruncie nie należącym do grupy, możliwa jest realizacja projektu pod warunkiem, że właściciel gruntu zgodzi się na realizację projektu, a pozwolenie na budowę dotyczyć będzie wnioskodawcy (grupy producentów będącej osobą prawną). możliwości zmiany własności majątku; żona Beneficjenta zostałaby właścicielką nieruchomości z zabudowaniami i przylegającej działki rolnej (ok. 4 ha) przy zachowaniu celu projektu wysokości wsparcia Opinia zespołu interpretacyjnego -zatwierdzona 20 czerwca 2005 r. W opisanym przypadku wydaje się, że planowane zmiany w strukturze własności gospodarstwa nie wpływają na utrzymanie projektu zgodnie z pierwotnym celem - rolnik kontynuuje działalność rolniczą w gospodarstwie, którego dotyczył projekt. Należy więc uznać, że warunki umowy nie zostały naruszone, mimo że wskazany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu adres gospodarstwa jest nieaktualny. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Wnioskodawca musi poinformować ARiMR o zmianie adresu. DROW /SIGR/BA/05 z 13 czerwca 2005 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich potwierdza, że kwota pomocy wykorzystana w jednym gospodarstwie 5

6 możliwej do uzyskania przez beneficjenta posiadającego gospodarstwo we współwłasności możliwości sfinansowania projektu na poziomie 60% z tytułu położenia gospodarstwa na ONW; projekt polega na założeniu sadu oraz zakupu maszyn; gospodarstwo jednak nie posiada wymaganych co najmniej 50% użytków rolnych położonych na ONW zakupu przez Wnioskodawcę sprzętu, którego użytkowanie byłoby uzasadnione ekonomicznie; jedna umowa dzierżawy uwzględniana jest przy wyliczaniu środków dostępnych na realizację projektu w drugim gospodarstwie, także w przypadku, gdy współwłasność ogranicza się do drugiego gospodarstwa. W rezultacie zostanie spełniony poniższy zapis Uzupełnienia SPO: Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu, w ramach działania, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. Oznacza to, że: 1) jeden Beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości nie wyższej niż 300 tys. zł w okresie realizacji Programu; 2) w przypadku projektów realizowanych w gospodarstwie rolnym stanowiącym współwłasność dwóch lub więcej osób, pomoc w okresie realizacji Programu może być przyznana jednemu lub więcej współwłaścicielom w łącznej wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł. DROW /SIGR/LZ/05 z 9 maja 2005 r. DROW uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO finansowanie projektu na poziomie 60% możliwe jest tylko wówczas, gdy co najmniej połowa użytków rolnych gospodarstwa jest położona na obszarach ONW, lub gdy całość projektu dotyczy budowy lub wyposażenia nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i położonej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że żaden z powyższych warunków nie jest spełniony. Gospodarstwo nie jest położone w większości na obszarach ONW a projekt obejmuje zarówno założenie sadu wraz z konstrukcją wspierającą rośliny jak i zakup maszyn. Fakt, że działka, na której ma być założony sad, jest położona na obszarze ONW jest w przedstawionym przypadku bez znaczenia, gdyż kupowana w ramach tego samego projektu maszyna będzie wykorzystywana także w pozostałej części gospodarstwa, zlokalizowanej poza obszarem ONW. Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy gospodarstwo nie spełnia kryteriów podanych we wstępie, a projekt dotyczy między innymi wyposażenia lub budowy nieruchomości położonej na obszarach ONW oraz zakupu maszyn i urządzeń nie związanych bezpośrednio z tą nieruchomością, poziom refundacji całego projektu nie może być wyższy niż 50% kosztów kwalifikowalnych. Nie jest możliwe, aby w ramach jednego projektu poziom refundacji był różny dla poszczególnych zadań. Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 17 czerwca 2005 r. Wnioskodawca posiada 1000 ha użytków rolnych, w tym 500 ha na podstawie umowy dzierżawy, która wygasa za 10 lat i 500 ha na podstawie umowy dzierżawy, która wygasa za 3 lata. Przedmiotem projektu jest sprzęt lub urządzenie, którego użytkowanie byłoby ekonomicznie uzasadnione na powierzchni np. 900 ha. Czy można zakwalifikować do współfinansowania taki sprzęt? 6

7 wygasa za 10 lat, druga za 3 lata dotyczy jeziora będącego we współwłasności Wnioskodawcy Tak, pod warunkiem, że w stanie docelowym, tj. rok po realizacji projektu, Wnioskodawca będzie nadal posiadał taką powierzchnię gruntów, na której użytkowanie sprzętu będzie ekonomicznie uzasadnione. Jeżeli w okresie 12-stu miesięcy po zakończeniu projektu Beneficjent nie będzie posiadał powierzchni gruntów, która by uzasadniała realizację projektu, powinien liczyć się z koniecznością zwrotu udzielonej pomocy. Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 17 czerwca 2005 r. Wnioskodawca użytkuje prawie 400 ha, w tym prawie 300 ha to grunty własne, otaczające jezioro o powierzchni 8 ha, stanowiące współwłasność Wnioskodawcy. Jezioro to jest w całości w użyczeniu trzeciej osoby. Czy drugi współwłaściciel musi wyrazić zgodę na realizację inwestycji oraz podpisać weksel z deklaracją wekslową i - w związku z powyższym - czy limit pomocy finansowej (300 tys. zł) będzie dotyczył obydwu współwłaścicieli? W przypadku, gdy jezioro nie wchodzi w skład gospodarstwa, którego dotyczy projekt zgoda pozostałych współwłaścicieli jeziora na realizację inwestycji nie jest konieczna. Jeżeli jakikolwiek grunt (także pod jeziorem) został wydzierżawiony przez Wnioskodawcę osobie trzeciej gruntu tego nie traktujemy jako części gospodarstwa, którego dotyczy projekt. Wnioskodawcy posiadającego dwie fermy drobiu, który planuje inwestycję na jednej z nich możliwości podpisania umowy z Wnioskodawcą, który nie ma uregulowanych zobowiązań z tytułu dzierżawienia gruntów od ANR; grunty dzierżawione od ANR są ROW/ws/ab/823/363/04 z 21 października 2004 r. Jeśli każdą z ferm można potraktować jako odrębne gospodarstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego, zlokalizowane są np. w różnych gminach i jedynymi elementami je łączącymi są osoba właściciela oraz przepływy środków finansowych, to w przypadku, gdy rolnik chce realizować projekt na jednej z ferm, nie pytajmy go o standardy na drugiej fermie. Wówczas we wniosku i załącznikach wykazuje dane dotyczące tylko jednej fermy. Do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględnia się wówczas ESU tylko z tej jednej fermy. Standardy odnośnie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt też powinny być spełnione dla tej jednej fermy. DROW /SIGR/LZ/05 z 1 sierpnia 2005 r. W odpowiedzi na pismo dotyczące możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu z osobą dzierżawiącą grunty od ANR i posiadającą z tego tytułu zaległości w opłacaniu czynszu, w załączeniu przekazuję stanowisko DP ARiMR w przedmiotowej sprawie. DP /JAS/05 z 26 lipca 2005 r. W tekście Uzupełnienia do SPO dotyczącego Działania 1.1 w części kryteria dostępu znajduje się zapis mówiący iż w 7

8 decydujące dla osiągnięcia żywotności ekonomicznej gospodarstwa i ekonomicznego uzasadnienia projektu przypadku gdy projekt dotyczy gospodarstwa rolnego, które w całości lub w części jest w posiadaniu zależnym Beneficjenta i uzyskana z tego gospodarstwa lub jego części nadwyżka bezpośrednia ma wpływ na osiągnięcie wymaganego progu żywotności ekonomicznej gospodarstwa, konieczne jest przedstawienie pisemnej umowy, która określa, że Beneficjent będzie w posiadaniu danej nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w okresie obejmującym co najmniej 5 lat od planowanej daty dokonania ostatniej płatności w ramach projektu oraz pisemnej zgody właściciela nieruchomości na realizację projektu. Powyższy zapis oznacza, że Wnioskodawca (Beneficjent) musi legitymować się pisemną umową z właścicielem nieruchomości, o przekazaniu gruntów w posiadanie zależne (dzierżawę) na wskazany wyżej, odpowiednio długi okres. Należy natomiast podkreślić, że nie ma prawnej możliwości zagwarantowania, że nieruchomość faktycznie pozostanie w posiadaniu Wnioskodawcy we wskazanym terminie i zawsze istnieje możliwość rozwiązania umowy, na mocy której nieruchomość przeszła w posiadanie zależne Beneficjenta, zarówno z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta (posiadacza zależnego) jak i wynikających z praw własności nieruchomości, określonych w treści umowy. Ponadto można przyjąć, że zgoda właściciela nieruchomości wymagana zgodnie z ww. zapisem Uzupełnienia do SPO przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, stanowi potwierdzenie, że okoliczność zalegania z opłatami związanymi z posiadaniem zależnym przez Beneficjenta jest właścicielowi znana i nie jest przez niego traktowana jako przyczyna do rozwiązania w najbliższym czasie umowy. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi należy opowiedzieć się za poglądem wyrażanym w ww. piśmie DROW i uznać, że samo zaleganie z czynszem dzierżawnym wobec ANR nie powinno być powodem odmowy podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli spełnione są pozostałe warunki wymienione w zapisach SPO. 8

9 2. Zakres wsparcia Zagadnienie możliwości realizacji projektu związanego z dokończeniem rozpoczętej budowy realizowanej ze środków właśnych sytuacji, w której rolnik posiada własne gospodarstwo i jest współwłaścicielem innego i chce otrzymać 300 tys. zł na to pierwsze a drugi współwłaściciel chce 300 tys na drugie udzielenia pomocy rolnikowi, który posiada nieruchomość obciążoną hipoteką możliwości dofinansowania Numer pisma odpowiedzi (opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 16 marca 2005 r. Czy w Działaniu 1.1 można zakwalifikować do realizacji projekt polegający na dokończeniu rozpoczętej budowy, która była realizowana ze środków własnych Wnioskodawcy? Tak, pod warunkiem, że Wnioskodawca przedstawi dokładny opis stanu wyjściowego. W zakres projektu dofinansowywanego w ramach SPO nie mogą oczywiście wejść zadania zrealizowane przed podpisaniem umowy. Wszystkie projekty polegające na dokończeniu wcześniej rozpoczętej budowy będą podlegały kontroli na miejscu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r. Rolnik posiada własne gospodarstwo i jest współwłaścicielem innego gospodarstwa. Czy może otrzymać 300 tys. zł pomocy na to pierwsze, zaś inny współwłaściciel tego drugiego gospodarstwa 300 tys. zł na to drugie? Nie, nie może. Kwota pomocy wykorzystana w jednym gospodarstwie uwzględniana jest przy wyliczaniu środków dostępnych na realizację projektu w drugim gospodarstwie, także w przypadku, gdy współwłasność ogranicza się do drugiego gospodarstwa. DROW /SIGR/JJB/04/05 z 11 stycznia 2005 r. Fakt istnienia tego rodzaju obciążeń nie jest okolicznością, która podlega weryfikacji w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Uzupełnienie SPO nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość udzielania pomocy finansowej Wnioskodawcom, którzy z uwagi na np. realizowane w okresie wcześniejszym inwestycje (nierzadko z wykorzystaniem kredytów) mają z tego tytułu obciążoną hipotekę. ROW/ws/mm/823/3697/04 z 26 października 2004 r. W sprawie możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez szkoły wyższe i ponadgimnazjalne, prowadzące 9

10 projektów realizowanych przez szkoły wyższe i ponadgimnazjalne, prowadzące działalność rolniczą w formie gospodarstw pomocniczych obliczania limitu pomocy finansowej przypadającej na jednego Beneficjenta i gospodarstwo rolne działalność rolniczą w formie gospodarstw pomocniczych MRiRW przedstawia następujące wyjaśnienie. Zgodnie z SPO i Uzupełnieniem SPO pomoc inwestycyjna dla gospodarstw w ramach Działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność rolniczą: osób prawnych, wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz osób fizycznych. Na etapie przygotowania założeń wdrożeniowych dla Działania 1.1 wzięto pod uwagę potrzeby inwestycyjne podmiotów zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z koniecznością dostosowania się do warunków konkurencji na Jednolitym Rynku oraz do standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. Nie przewidziano natomiast w ramach SPO wsparcia inwestycyjnego w gospodarstwach stanowiących bazę dydaktyczną szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych. Przyjęte podejście stanowi odzwierciedlenie ogólnych celów, jakie dla Działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych wyznacza rozporządzenie Rady z dnia 17 maja 1999 r. Nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Pragniemy poinformować, że zgodnie z przepisami wspólnotowymi oraz krajowymi dokumentami programowymi, zadania w zakresie infrastruktury społecznej (obejmującej instytucje z dziedziny oświaty) mogą być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego środki są do wykorzystania m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach ZPORR zaplanowano Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna oraz 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, skierowane m.in. na rozwój bazy dydaktycznej w szkołach wyższych oraz ponadgimnazjalnych. W związku z tym, że nie istnieje możliwość wspierania takich samych działań w ramach różnych programów operacyjnych, ZPORR jest jedynym możliwym źródłem współfinansowania inwestycji w gospodarstwach pomocniczych przy szkołach wyższych oraz ponadgimnazjalnych w obecnym okresie programowania. DROW /SIGR/LZ/ML/06 z 4 stycznia 2006r. W związku z tym, iż w systemie prawa polskiego brak jest jednolitej definicji gospodarstwa rolnego, należy uznać, że z punktu widzenia SPO Rolnego Wnioskodawcy mogą korzystać z pewnej swobody, jeżeli chodzi o deklarowanie obszarów, jakie stanowić mają gospodarstwo rolne na użytek danego projektu. Oznacza to, że Wnioskodawca ma prawo zgłosić we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu część gruntów, np. te grunty, których jest wyłącznym właścicielem, z tym skutkiem, że jedynie wykazane we wniosku grunty będą stanowić podstawę do wyliczania danych istotnych do kwalifikacji projektu, a także jego oceny ekonomicznej i technicznej. W trakcie konsultacji dot. współfinansownia MRiRW przedstawiło stanowisko, iż w przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia przez współwłaściciela lub jego przedstawiciela zgody na realizację projektu należy oczekiwać, że Wnioskodawca nie wykaże we wniosku nieruchomości stanowiących współwłasność i projekt odnosić się będzie jedynie do tej części gospodarstwa, której jedynym właścicielem lub dzierżawcą jest Wnioskodawca. Jednocześnie MRiRW potwierdziło jako prawidłowy następujący sposób postępowania przy sprawdzaniu limitu 10

11 przypadającego na jednego Beneficjenta i gospodarstwo: W przypadku, gdy całe gospodarstwo stanowi współposiadanie, maksymalna kwota dofinansowania dla wszystkich współposiadaczy nie może przekroczyć 300 tys. złotych. W przypadkach dwóch lub więcej Wnioskodawców, którzy posiadają własne gospodarstwa oraz jednocześnie są współposiadaczami innej nieruchomości użytkowanej rolniczo, mają oni prawo wykazania we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jedynie tych gruntów, których są wyłącznymi właścicielami. Jeżeli zatem żaden ze współposiadaczy w złożonym w Oddziale Regionalnym ARiMR wniosku nie uwzględni nieruchomości stanowiącej współposiadanie, każdemu z nich przysługiwać będzie prawo do ubiegania się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300 tys. złotych. Natomiast w przypadkach, gdy którykolwiek ze współposiadaczy zadeklaruje we wniosku użytkowanie nieruchomości stanowiącej współposiadanie, limit 300 tys. złotych przypadających na jednego Beneficjenta i gospodarstwo rolne obejmował będzie wszystkich współposiadaczy. możliwości ubiegania się o podwyższony poziom pomocy finansowej; Wnioskodawca posiada grunty (własne i dzierżawione) na terenach ONW DP /JAS/05 z 13 grudnia 2005 r. Departament Prawny przekazuje następującą opinię: Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że nie istnieje ani w treści SPO ani Uzupełnienia, ani jakichkolwiek rozporządzeń wykonawczych, związanych z SPO, ogólny przepis nakazujący Wnioskodawcom zgłaszanie we wnioskach składanych w ramach SPO wszystkich posiadanych przez siebie gruntów. Należy zatem przyjąć jako ogólną zasadę, że o ile fakt posiadania jakichś gruntów nie będzie miał wpływu na spełnienie przez wnioskodawcę podmiotowych kryteriów dostępu dla danego działania (jak może to mieć miejsce np. przy Działaniu 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom ), Beneficjent nie jest zobowiązany do deklarowania tych gruntów w ramach gospodarstwa przedstawionego we wniosku. Odnosząc się do zagadnienia stosunku powyższej zasady ogólnej do kwestii obliczania ONW należy odnotować, że zgodnie z treścią definicji ONW, zawartych w przepisach dotyczących Działania 1.1 Uzupełnienia do SPO, za gospodarstwo rolne położone na ONW uznaje się gospodarstwo, w którym co najmniej 50% użytków rolnych położone jest na obszarach określonych w rozporządzeniu RM z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania pomocy na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 37 poz.657 z późn. zm.). Oznacza to, że przepisy dotyczące podwyższonego poziomu pomocy dla Beneficjentów gospodarujących na ONW ( Maksymalny poziom pomocy wynosi ( ) 60 % kosztów kwalifikowalnych projektu, jeżeli modernizowane gospodarstwo rolne położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ) w sposób wyraźny uzależniają zakwalifikowanie danego gospodarstwa do ONW w zależności od tego, czy co najmniej 50 % gruntów, w ramach tego gospodarstwa (a nie 50 % wszystkich gruntów posiadanych przez wnioskodawcę) stanowią grunty, o których mowa w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów. Niemniej jednak, zdaniem DP w przypadkach gdy uwzględnienie w ramach projektu jedynie części posiadanych przez beneficjenta gruntów będzie miało wpływ na wyliczenie procentowe gruntów charakterze ONW w ramach zgłoszonego we wniosku gospodarstwa, należy przyjąć, kierując się zastrzeżeniami wyrażonymi również w ww. piśmie DROW, że zachodzi 11

12 poważne podejrzenie celowego obejścia prawa, poprzez sztuczne zawyżenie wskaźnika ONW, w celu podwyższenia należnej kwoty pomocy. Trzeba w związku z powyższym zaznaczyć, że w podobnego rodzaju sytuacjach zastosowania analogii do zaproponowanego przez DP rozwiązania kwestii możliwości deklarowania w projekcie jedynie części gruntów posiadanych przez Beneficjentów (pismo DP /JAS/05) nie będzie miało miejsca, albowiem ww. opinia odnosiła się do odrębnej kwestii szczegółowej, a mianowicie możliwego sposobu postępowania względem gruntów znajdujących się we współposiadaniu Beneficjentów i osób trzecich, odmawiających albo nie mogących udzielić zgody na realizację projektu przez Beneficjentów. Należy również podkreślić, że użyte w ww. piśmie DP stwierdzenie, że Beneficjenci korzystać mogą z daleko posuniętej swobody jeżeli chodzi o deklarowanie obszarów, jakie stanowić mają gospodarstwo rolne na użytek danego projektu nie oznacza, że Beneficjentom przysługuje w tym zakresie pełna swoboda, a w kontekście którego dotyczyła ww. opinia DP, granice tej swobody zostały w ww. piśmie wyraźnie wskazane (możliwość niezgłaszania gruntów będących przedmiotem współposiadania lub współwłasności, gdy zachodzą trudności z uzyskaniem zgody współposiadacza na realizację projektu). Przechodząc do oceny, w świetle powyższych rozważań, jednostkowego przypadku, o którym mowa w ww. piśmie DROW należy zauważyć, że wśród obowiązujących przepisów znajdują się jedynie zobowiązanie do: nieprzenoszenia przez beneficjenta na rzecz innych osób prawa własności a także niezawierania umów przenoszących posiadanie m.in. gruntów zmodernizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z pomocy przed upływem 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności w ramach projektu (Uzupełnienie SPO), oraz do nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wyremontowanych, wybudowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem w ramach środków pomocy przyznanej na podstawie umowy, przez okres 5 lat od dokonania przez Agencję płatności/ostatniej płatności. Wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że przeniesienie posiadania części gruntów objętych projektem, na skutek wcześniej wygaśniętej umowy dzierżawy (a nie zawarcia nowej umowy przenoszącej posiadanie tych gruntów), nie stanowi naruszenia zobowiązania zawartego w Uzupełnieniu SPO. Podobnie, sama utrata posiadania gruntów w zakresie obowiązywania umowy nie stanowi naruszenia zakazu przenoszenia posiadania dóbr, budynków lub budowli. Należy zatem stwierdzić, że zgłoszenie w ramach projektu gruntów posiadanych na podstawie umów dzierżawy z ANR, obowiązujących jedynie do wiosny roku 2006, nie niesie ze sobą żadnego ryzyka złamania, ze względu na okoliczności niezależne od beneficjenta, warunków przyznanej pomocy. Tym samym okoliczność ta nie stanowi obiektywnej przyczyny uzasadniającej pominięcie wydzierżawionych gruntów we wniosku. Jednocześnie DP zaznacza jednak, że nie leży w jego kompetencjach ani możliwościach precyzyjna całościowa ocena opisanego przypadku. Powinna zostać ona dokonana w oparciu o całokształt danych dotyczących omawianej sprawy w szczególności należy w niej uwzględnić charakter projektu, uwarunkowania faktyczne, ekonomiczne i techniczne dotyczące niezgłoszonych gruntów. W przypadku niepodania przez beneficjenta innych przekonujących powodów nieuwzględnienia w dokumentacji wspomnianych gruntów, ich wyłączenie z projektu uznać należy za niedopuszczalne. Jednocześnie ze względu na zachodzące z jednej strony niezwykle wysokie w omawianego rodzaju sytuacjach ryzyko obejścia przepisów dotyczących podwyższonego poziomu pomocy dla projektów realizowanych w gospodarstwach wysokim procencie 12

(opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r.

(opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r. DZIAŁANIE 1.2 1. Beneficjenci 2 2. Zakres wsparcia 9 3. Obliczanie żywotności ekonomicznej 15 4. Staż / okresy wyłączeń 20 5. Wykształcenie 27 6. Minimalne standardy 33 7. Inne kryteria dostępu 35 8. Procedura,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM W-1/112 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Informacje wstępne Pomoc dla młodego rolnika przyznaje się na postawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1.

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1. \ Załącznik nr 7 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 8 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%).

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%). UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r.

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Spis treści 1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych... 3 2 Pytania dotyczące załączników... 14 3 Pytania dotyczące gotowości projektu,

Bardziej szczegółowo