OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego, komputerów i gablot muzealnych w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze w ramach zadania: Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego, komputerów i gablot muzealnych w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze w ramach zadania: Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego, komputerów i gablot muzealnych w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze w ramach zadania: Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania obejmujące w szczególności dostawę: 1)Zadanie 1: meble biurowe, w tym: biurka, stoły, szafy, krzesła, fotele, lada (hole), kuchnie; akcesoria sanitarne i kuchenne; 2)Zadanie 2:urządzenia multimedialne, w tym: monitory, spliter, ekran elektryczny, projektory, notebook, zestawy komputerowe, cyfrowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne; 3)Zadanie 3: gabloty muzealne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 2.Miejsce dostawy i montażu: Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze. 3.Wszystkie sprzęty oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe. Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. 4.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określony w niniejszej SIWZ sprzęt i wyposażenie oraz dokona jego montażu. Transportu sprzętu i wyposażenia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 5.Ponadto, w ramach zadania wymagane jest oznakowanie sprzętu i wyposażenia naklejkami (wlepkami). Wymagania w ww. zakresie zawarte są w wytycznych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia w zakresie informacji i

2 promocji dla beneficjentów zawartych w załączniku nr 4 do SIWZ i na stronie internetowej 6.Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Użyte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 7.Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia , zadanie Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych. 8.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) potwierdzające spełnienie przez zaoferowany sprzęt i wyposażenie wymagań określonych w pkt I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ. I. Zadanie nr 1 MEBLE, AKCESORIA KUCHENNE I SANITARNE Opisane meble muszą być elementami seryjnymi, z gwarancją ciągłości produkcji minimum 36 miesięcy oraz ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, wytrzymałości i stateczności, zgodnie z normami podanymi poniżej, lub równoważnymi, wydanymi przez niezależne jednostki certyfikujące: Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2275). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DZ. U. nr 148, poz.973 z dnia 10 grudnia1998 r.) EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania - bezpieczeństwa EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji EN Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa EN Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa. 2. Dla stołów zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia pozytywnej oceny ergonomicznej przygotowanej w oparciu o normę PN EN 527-1, oraz Rozporządzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973). 3. Dla mebli zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy przedstawienia atestu higieniczności na całą linię meblową. 4. Dla wszystkich krzeseł, foteli obrotowych oraz materiałów tapicerskich Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia atestów potwierdzających spełnienie poniżej zamieszczonych norm, wyszczególnionych w opisie danego produktu. 5. Zamawiający wymaga przed podpisaniem dostarczenia wyników badań potwierdzających, iż powierzchnie malowane proszkowo spełniały warunki nie gorsze niż: -Badanie odporności powierzchni na uderzenia wg. normy PN-ISO :1999: przy wysokości uderzenia 150 mm stopień zmian nie wyższy niż: 4 oraz średnica śladu nie większa niż 1,3 mm; -Badanie odporności powłoki lakierowanej na ścieranie aparatem Tabera wg normy PN-EN ISO :2006: przy obciążeniu 1000g i 500 obrotach wynik nie wyższy niż: 0,0210 g 3. KOLORYSTYKA Lada - kolor szary RAL 7035, na froncie kolory: szary RAL 7035 niebieski RAL 5021, zielony RAL 6018, pomarańczowy RAL 200, zielony RAL 3000 Szafki szatniowe - obudowa: szary RAL 7035, drzwiczki: niebieski RAL 5021, zielony RAL 6018, pomarańczowy RAL 200, zielony RAL 3000 Kanapa okrągła - boki w kolorze szarym, siedziska w kolorze niebieskim, zielonym, pomarańczowym, czerwonym Krzesła konferencyjne K4 - niebieskie 10 szt., zielone 10 szt., pomarańczowe 10 szt., czerwone 10 szt. Meble biurowe: płyty meblowe - klon stelaże, RAL 9006 krzesła, fotele tapicerowane - kolor popielaty, chyba że podano inaczej Wszystkie meble posiadające szuflady, drzwi wyposażyć w zamki. Wymiary mebli i wyposażenia sprawdzić na budowie. Ostateczne kolory mebli i wyposażenia należy uzgodnić z projektantem. UWAGA Dla krzeseł zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie ±4 %. Dla mebli zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów blatów biurek i stołów, wysokości biurek i stołów, oraz głębokości i szerokości szaf, dla pozostałych wymiarów zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wartości na poziomie ±3 % - przy czym wymiary poszczególnych wysokości OH musza być spójne dla wszystkich elementów. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów dla lady recepcyjnej. Zestawienie rodzajowo - ilościowe: biurko 200x100x72-1 szt. biurko180x80x72-2 szt. biurko ramowe 160x80x72-3 szt. Stół z blatem zmywalnym 160 cmx80x72cm - 6 szt. Panel dolny frontowy montowany do biurka 180x32-2 szt. Dostawka prostokątna 80x60x72-1 szt. Dostawka prostokątna 80x60x72-2 szt. Kontener gabinetowy mobilny 43x60x57-1 szt. Kontener mobilny 43x60x60 cm - 5 szt. Stół konferencyjny gabinetowy 240x100x72-1 szt. Stolik kawowy wysokość: 46 cm, blat: 55x55

3 cm - 3 szt. Stół do zaplecza socjalnego prostokątny 140x70x72-1 szt. Lada recepcyjna dł. 860cm -1 szt. Stolik pod laptop 80x60 x72-1 Szafa z drzwiami uchylnymi 80x44,5x189,5-13 szt. witryna z drzwiami uchylnymi 80x44,5x115,5-2 szt. Regał otwarty 80x44,5x189,5 cm - 2 szt. Komoda gabinetowa z drzwiami wahadłowymi 80 x44,5x111,7-2 szt. Komoda z drzwiami uchylnymi, płytowymi 80 x 44,5 x 115,5 cm - 3 szt. Szafa ubraniowa 242x60x305-1 szt. Szafa szatniowa 119x50x180 drzwi z ogranicznikiem kąta otwarcia, zamykana na monetę, podzielona na 8 schowków w segmencie, w każdym drążek z przesuwanymi haczykami - 8 szt. Szafka szatniowa 119x50x180 drzwi z ogranicznikiem kąta otwarcia, zamykana na monetę, podzielona na 8 schowków w segmencie, w każdym drążek z przesuwanymi haczykami - 7 szt. Fotel biurowy gabinetowy obrotowy z podłokietnikami z wysokim oparciem - 1 szt. Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami z niskim oparciem - 14 szt. Krzesło konferencyjne na płozie z podłokietnikami w całości tapicerowane oparcie i siedzisko tkaniną - 6 szt. Krzesło konferencyjne na ramie na 4 nogach - 40 szt. Krzesło do zaplecza socjalnego - 6 szt. Fotel do stolika kawowego gabinetowego z podłokietnikami drewnianymi - 2 szt. Fotel do stolika kawowego na ramie na 4 nogach - 6 szt. Kanapa okrągła moduł - łącznik wewnętrzny 90 z tapicerowanym siedziskiem 4 moduły - 7x4 moduły Wieszak szatniowy stojący wykonany z systemu rur prostokątnych - 2 szt. Zestaw mebli kuchennych z lodówką do zabudowy - 1 szt. Kosz biurowy perforowany - 8 szt. Kosz WC zamykany stalowy - 12 szt. Kosz WC zamykany stalowy, mały - 11 szt. Kosz stalowy, otwarty - 6 szt. Dozownik mydła w płynie - 8 szt. Lustro uchylne dla niepełnosprawnych z rączką - 2 szt. Szczotka do muszli WC - 13 szt. Suszarka elektryczna do rąk o wymiarach 25,5x30,5x14 cm - 8 szt. Pojemnik na papier toaletowy jumbo o wym. 25,5x32x12-13 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny o dł. 60cm - 4 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych stały 60cm - 2 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych stały 30cm - 2 szt. II. zadanie nr 2 Urządzenia multimedialne 1.Monitor dotykowy 55 cali a.technologia LED IR-PRO b.rozdzielczość Full HD z powłoką anti-glare c. 16mln barw d.hdmi, VGA, Display port, Audio, Component, RS232, USB 2.Uchwyt do monitora z regulacją wysokości typu Sliding mechanism 3. Spliter 4.Ekran Elektryczny a.wymiary powierzchni : szerokość netto: 280 [cm], wysokość netto: 210 [cm] b.maskowania boczne w kolorze czarnym c.sterowanie z pilota d.kolor kasety biały 5.Projektor multimedialny a.rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 (HD1080) pikseli b.ilość pikseli 2,073,600 pikseli c.liczba wyświetlanych kolorów 1,06 mld d.rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9 e.jasność (tryb normalny) min 4200 ANSI lumen f.kontrast (tryb normalny) min 12000:1 g.poziom hałasu (tryb cichy) max 32 db h.głośniki i.moc głośnika j.zintegrowana karta sieciowa k.pilot w zestawie, wskaźnik laserowy (w pilocie) l.pilot z funkcją myszy (PC control) 6.Uchwyt sufitowy do projektora 7.Notebook a.przekątna ekranu LCD min 15.6 cali b.procesor minimum 2 rdzeniowy c.wielkość pamięci RAM min 4 GB d.pojemność dysku SSD 256 GB e.karta graficzna - pamięć 1024 MB f.napęd optyczny DVD+/-RW DL g.wyjście HDMI h.system operacyjny (możliwość natywnego uruchomienia gry edukacyjnej Fly Space, która tworzona jest przez Instytut Astronomii UZ w systemie Windows 8.1) i.bateria, zasilacz, torba, mysz bezprzewodowa 8.Stolik pod notebooka 9.Okablowanie niezbędne do instalacji 10.Dostawa i instalacja pozycji Monitor 60-calowy - przekątna 60 cali, LED, Full HD, z funkcją telewizora, wbudowane głośniki 12.Projektor multimedialny a.rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 (HD1080) pikseli b.ilość pikseli 2,073,600 pikseli c.liczba wyświetlanych kolorów 1,06 mld d.rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9 e.jasność (tryb normalny) min 4200 ANSI lumen f.kontrast (tryb normalny) min 12000:1 g.poziom hałasu (tryb cichy) max 32 db h.głośniki i.moc głośnika j.zintegrowana karta sieciowa k.pilot w zestawie, wskaźnik laserowy (w pilocie) l.pilot z funkcją myszy (PC control) m.torba 13.Zestaw komputerowy (3 szt): a.stacja robocza i.procesor minimum 2 rdzeniowy ii.ilość pamięci operacyjnej min 6 GB iii.pojemność dysku twardego SSD min 60 GB iv.pojemność dysku twardego min 1000 GB v.napęd optyczny DVD+/-RW vi.karta graficzna zintegrowana vii.karta dźwiękowa viii.system operacyjny (możliwość natywnego uruchomienia gry edukacyjnej Fly Space, która tworzona jest przez Instytut Astronomii UZ w systemie Windows 8.1) b.monitor 24-calowy c.klawiatura, myszka 14.Cyfrowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne: a.kopiowanie, drukowanie dwustronne oraz skanowanie z kartą sieciową b.rozmiar papieru: A6-A3, zoom: min %, podajnik papieru Zestawienie rodzajowo - ilościowe: zestaw: monitor dotykowy 55, uchwyt do monitora, spliter, ekran elektryczny, projektor multimedialny, uchwyt sufitowy do projektora, notebook 15,6, stolik pod notebooka, wraz z okablowaniem - 1 szt. Monitor 60-1 szt. Projektor multimedialny z torbą - 1 szt. Zestaw komputerowy - 3 szt. Cyfrowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. Zadanie nr 3: Gabloty muzealne 1. Gabloty stolikowe - 10 szt. Gablota stolikowa o wymiarach 120 x 80 x 75 x 30cm. - gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych, kolor srebrny mat - kopuła wykonana ze szkła hartowanego klejonego krawędziami metodą UV - dno wyłożone wykładziną koloru jasna zieleń - oświetlenie LED Liczba sztuk: 10 UWAGA zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie ±3 % - przy czym wymiary wszystkich oferowanych gablot stolikowych muszą być spójne. 2. Gabloty stojące - 2 sztk. Gablota

4 stojącą na kółkach o wymiarach 100 x 50 x 190 cm. - gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych kolor srebrny mat - szkło hartowane - wzmocnienie półek do obciążenia 25 kg - oświetlenie LED Liczba sztuk: 2 UWAGA zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie ±3 % - przy czym wymiary wszystkich oferowanych gablot stojących musza być spójne.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia - spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik 2.1 do formularza oferty będącego integralną częścią siwz. III.3.2) Wiedza i doświadczenie o W szczególności Wykonawca musi wykazać się: W przypadku składania oferty na: - zadanie nr 1 - wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania o minimalnej wartości ,00 zł (sto tysięcy) brutto w zakresie dostawy i montażu mebli, potwierdzonego dowodami, że zostało wykonane należycie; -zadanie nr 2 - Zamawiający nie precyzuje warunku; -zadanie nr 3 - Zamawiający nie precyzuje warunku; Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia - spełnia, w oparciu o przedstawione wykazy, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 6 do formularza oferty będącego integralną częścią siwz. III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia - spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik 2.1 do formularza oferty będącego integralną częścią siwz. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia - spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik 2.1 do formularza oferty będącego integralną częścią siwz. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia - spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik 2.1 do formularza oferty będącego integralną częścią siwz. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

5 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian nie dotyczy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, w pokoju 101. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:00, miejsce: ZGKiM, ul. Zjednoczenia 110, Zielona Góra, w pokoju 101, lub przesłać na adres Zamawiającego. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -

6 Inwestujemy w Waszą Przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia , tytuł projektu: Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: MEBLE, AKCESORIA KUCHENNE I SANITARNE. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Zadanie nr 1 MEBLE, AKCESORIA KUCHENNE I SANITARNE Opisane meble muszą być elementami seryjnymi, z gwarancją ciągłości produkcji minimum 36 miesięcy oraz ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, wytrzymałości i stateczności, zgodnie z normami podanymi poniżej, lub równoważnymi, wydanymi przez niezależne jednostki certyfikujące: Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2275). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DZ. U. nr 148, poz.973 z dnia 10 grudnia1998 r.) EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania - bezpieczeństwa EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji EN Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa EN Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa. 2. Dla stołów zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia pozytywnej oceny ergonomicznej przygotowanej w oparciu o normę PN EN 527-1, oraz Rozporządzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973). 3. Dla mebli zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy przedstawienia atestu higieniczności na całą linię meblową. 4. Dla wszystkich krzeseł, foteli obrotowych oraz materiałów tapicerskich Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia atestów potwierdzających spełnienie poniżej zamieszczonych norm, wyszczególnionych w opisie danego produktu. 5. Zamawiający wymaga przed podpisaniem dostarczenia wyników badań potwierdzających, iż powierzchnie malowane proszkowo spełniały warunki nie gorsze niż: -Badanie odporności powierzchni na uderzenia wg. normy PN-ISO :1999: przy wysokości uderzenia 150 mm stopień zmian nie wyższy niż: 4 oraz średnica śladu nie większa niż 1,3 mm; -Badanie odporności powłoki lakierowanej na ścieranie aparatem Tabera wg normy PN-EN ISO :2006: przy obciążeniu 1000g i 500 obrotach wynik nie wyższy niż: 0,0210 g 3. KOLORYSTYKA Lada - kolor szary RAL 7035, na froncie kolory: szary RAL 7035 niebieski RAL 5021, zielony RAL 6018, pomarańczowy RAL 200, zielony RAL 3000 Szafki szatniowe - obudowa: szary RAL 7035, drzwiczki: niebieski RAL 5021, zielony RAL 6018, pomarańczowy RAL 200, zielony RAL 3000 Kanapa okrągła - boki w kolorze szarym, siedziska w kolorze niebieskim, zielonym, pomarańczowym, czerwonym Krzesła konferencyjne K4 - niebieskie 10 szt., zielone 10 szt., pomarańczowe 10 szt., czerwone 10 szt. Meble biurowe: płyty meblowe - klon stelaże, RAL 9006 krzesła, fotele tapicerowane - kolor popielaty, chyba że podano inaczej Wszystkie meble posiadające szuflady, drzwi wyposażyć w zamki. Wymiary mebli i wyposażenia sprawdzić na budowie. Ostateczne kolory mebli i wyposażenia należy uzgodnić z projektantem. UWAGA Dla krzeseł zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie ±4 %. Dla mebli zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów blatów biurek i stołów, wysokości biurek i stołów, oraz głębokości i szerokości szaf, dla pozostałych wymiarów zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wartości na poziomie ±3 % - przy czym wymiary poszczególnych wysokości OH musza być spójne dla wszystkich elementów. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów dla lady recepcyjnej. Zestawienie rodzajowo - ilościowe: biurko 200x100x72-1 szt. biurko180x80x72-2 szt. biurko ramowe 160x80x72-3 szt. Stół z blatem zmywalnym 160 cmx80x72cm - 6 szt. Panel dolny frontowy montowany do biurka 180x32-2 szt. Dostawka prostokątna 80x60x72-1 szt. Dostawka prostokątna 80x60x72-2 szt. Kontener gabinetowy mobilny 43x60x57-1 szt. Kontener mobilny 43x60x60 cm - 5 szt. Stół konferencyjny gabinetowy 240x100x72-1 szt. Stolik kawowy wysokość: 46 cm, blat: 55x55 cm - 3 szt. Stół do zaplecza socjalnego prostokątny 140x70x72-1 szt. Lada recepcyjna dł. 860cm -1 szt. Stolik pod laptop 80x60 x72-1 Szafa z drzwiami uchylnymi 80x44,5x189,5-13 szt. witryna z drzwiami

7 uchylnymi 80x44,5x115,5-2 szt. Regał otwarty 80x44,5x189,5 cm - 2 szt. Komoda gabinetowa z drzwiami wahadłowymi 80 x44,5x111,7-2 szt. Komoda z drzwiami uchylnymi, płytowymi 80 x 44,5 x 115,5 cm - 3 szt. Szafa ubraniowa 242x60x305-1 szt. Szafa szatniowa 119x50x180 drzwi z ogranicznikiem kąta otwarcia, zamykana na monetę, podzielona na 8 schowków w segmencie, w każdym drążek z przesuwanymi haczykami - 8 szt. Szafka szatniowa 119x50x180 drzwi z ogranicznikiem kąta otwarcia, zamykana na monetę, podzielona na 8 schowków w segmencie, w każdym drążek z przesuwanymi haczykami - 7 szt. Fotel biurowy gabinetowy obrotowy z podłokietnikami z wysokim oparciem - 1 szt. Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami z niskim oparciem - 14 szt. Krzesło konferencyjne na płozie z podłokietnikami w całości tapicerowane oparcie i siedzisko tkaniną - 6 szt. Krzesło konferencyjne na ramie na 4 nogach - 40 szt. Krzesło do zaplecza socjalnego - 6 szt. Fotel do stolika kawowego gabinetowego z podłokietnikami drewnianymi - 2 szt. Fotel do stolika kawowego na ramie na 4 nogach - 6 szt. Kanapa okrągła moduł - łącznik wewnętrzny 90 z tapicerowanym siedziskiem 4 moduły - 7x4 moduły Wieszak szatniowy stojący wykonany z systemu rur prostokątnych - 2 szt. Zestaw mebli kuchennych z lodówką do zabudowy - 1 szt. Kosz biurowy perforowany - 8 szt. Kosz WC zamykany stalowy - 12 szt. Kosz WC zamykany stalowy, mały - 11 szt. Kosz stalowy, otwarty - 6 szt. Dozownik mydła w płynie - 8 szt. Lustro uchylne dla niepełnosprawnych z rączką - 2 szt. Szczotka do muszli WC - 13 szt. Suszarka elektryczna do rąk o wymiarach 25,5x30,5x14 cm - 8 szt. Pojemnik na papier toaletowy jumbo o wym. 25,5x32x12-13 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny o dł. 60cm - 4 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych stały 60cm -2 szt. Uchwyt dla niepełnosprawnych stały 30cm - 2 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Urządzenia multimedialne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania: Parametry: 1.Monitor dotykowy 55 cali a.technologia LED IR-PRO b.rozdzielczość Full HD z powłoką antiglare c. 16mln barw d.hdmi, VGA, Display port, Audio, Component, RS232, USB 2.Uchwyt do monitora z regulacją wysokości typu Sliding mechanism 3. Spliter 4.Ekran Elektryczny a.wymiary powierzchni : szerokość netto: 280 [cm], wysokość netto: 210 [cm] b.maskowania boczne w kolorze czarnym c.sterowanie z pilota d.kolor kasety biały 5.Projektor multimedialny a.rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 (HD1080) pikseli b.ilość pikseli 2,073,600 pikseli c.liczba wyświetlanych kolorów 1,06 mld d.rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9 e.jasność (tryb normalny) min 4200 ANSI lumen f.kontrast (tryb normalny) min 12000:1 g.poziom hałasu (tryb cichy) max 32 db h.głośniki i.moc głośnika j.zintegrowana karta sieciowa k.pilot w zestawie, wskaźnik laserowy (w pilocie) l.pilot z funkcją myszy (PC control) 6.Uchwyt sufitowy do projektora 7.Notebook a.przekątna ekranu LCD min 15.6 cali b.procesor minimum 2 rdzeniowy c.wielkość pamięci RAM min 4 GB d.pojemność dysku SSD 256 GB e.karta graficzna - pamięć 1024 MB f.napęd optyczny DVD+/-RW DL g.wyjście HDMI h.system operacyjny (możliwość natywnego uruchomienia gry edukacyjnej Fly Space, która tworzona jest przez Instytut Astronomii UZ w systemie Windows 8.1) i.bateria, zasilacz, torba, mysz bezprzewodowa 8.Stolik pod notebooka 9.Okablowanie niezbędne do instalacji 10.Dostawa i instalacja pozycji Monitor 60-calowy - przekątna 60 cali, LED, Full HD, z funkcją telewizora, wbudowane głośniki 12.Projektor multimedialny a.rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 (HD1080) pikseli b.ilość pikseli 2,073,600 pikseli c.liczba wyświetlanych kolorów 1,06 mld d.rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu 16:9 e.jasność (tryb normalny) min 4200 ANSI lumen f.kontrast (tryb normalny) min 12000:1 g.poziom hałasu (tryb cichy) max 32 db h.głośniki i.moc głośnika j.zintegrowana karta sieciowa k.pilot w zestawie, wskaźnik laserowy (w pilocie) l.pilot z funkcją myszy (PC control) m.torba 13.Zestaw komputerowy (3 szt): a.stacja robocza i.procesor minimum 2 rdzeniowy ii.ilość pamięci operacyjnej min 6 GB iii.pojemność dysku twardego SSD min 60 GB iv.pojemność dysku twardego min 1000 GB v.napęd optyczny DVD+/-RW vi.karta graficzna zintegrowana vii.karta dźwiękowa viii.system operacyjny (możliwość natywnego uruchomienia gry edukacyjnej Fly Space, która tworzona jest przez Instytut Astronomii UZ w systemie Windows 8.1) b.monitor 24-calowy c.klawiatura, myszka 14.Cyfrowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne: a.kopiowanie, drukowanie dwustronne oraz skanowanie z kartą sieciową b.rozmiar papieru: A6-A3, zoom: min %, podajnik papieru Zestawienie rodzajowo - ilościowe: zestaw: monitor dotykowy 55, uchwyt do monitora, spliter, ekran elektryczny, projektor multimedialny, uchwyt sufitowy do projektora, notebook 15,6, stolik

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702. Płońsk: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Numer ogłoszenia: 75107-2015; data zamieszczenia: 25.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja.

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumsztuki.pl Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-07-09 16:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 188234-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Numer ogłoszenia: 188234-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Gdańsk: Świadczenie usług wyceny dóbr wartości niematerialnych i prawnych wybranych produktów projektu pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. 1 z 5 Nowy Sącz: Dostawa platformy e-learning, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PCFE Numer ogłoszenia: 121838-2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-04-24 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.com.pl Warszawa: Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 5 czerwca 2014 r. Numer ogłoszenia: 46027-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo