Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego, m.in. w dziale Rolnictwo i łowiectwo 17,24%, Transport i łączność 31,82%, Nauka 13,60%, wynika głównie z faktu znacznego udziału w 2007r. realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Zasadnicze przyczyny to: - nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów, - częste błędy we wnioskach beneficjentów, co uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą i dołączenie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, - długi proces weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą (tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Fundację Uniwersytetu im A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny). Brak ostatecznego zatwierdzenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz szczegółowych procedur, dotyczących uzyskania dofinansowania i realizacji zadań w ramach tego programu, spowodował, że w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację zaplanowanych zadań w ramach tego programu. Niskie wykonanie w działach: Różne rozliczenia 0,15% oraz Obsługa długu publicznego - 17,14%, związane jest z planowaną realizacją wydatków w II półroczu br. Na niewielkie wykonanie wydatków wpływ miało również niskie wykonanie wydatków majątkowych, co związane jest m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, które nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji zadań. W niniejszej Informacji zwraca się również uwagę na istotne wydatki budżetu, których realizacja wykazuje znaczne odchylenia od planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2007 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę ,29 zł, co stanowi 34,73 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu: Lp. Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. % 4/3 Struktura wykonania w % Rolnictwo i łowiectwo ,87 17,24 5,67 2 Górnictwo i kopalnictwo ,00 7,19 0,00 3 Przetwórstwo przemysłowe ,91 36,38 2,48 4 Transport i łączność ,81 31,82 39,84 5 Turystyka ,80 31,52 0,06 6 Gospodarka mieszkaniowa ,15 44,14 0,54 7 Działalność usługowa ,52 45,90 0,66 8 Nauka ,46 13,60 0,31 9 Administracja publiczna ,45 30,88 5,74 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 52,74 0,15 124

2 Obsługa długu publicznego ,66 17,14 0,31 12 Różne rozliczenia ,07 0,15 0,01 13 Oświata i wychowanie ,11 46,88 7,05 14 Szkolnictwo wyższe ,37 81,51 0,73 15 Ochrona zdrowia ,59 38,12 5,15 16 Pomoc społeczna ,58 35,61 0,60 17 Pozostałe zadania w zakresie ,61 52,72 7,65 polityki społecznej 18 Edukacyjna opieka ,30 70,08 5,05 wychowawcza 19 Gospodarka komunalna ,50 77,40 3,10 i ochrona środowiska 20 Kultura i ochrona dziedzictwa ,79 46,29 13,43 narodowego 21 Kultura fizyczna i sport ,74 56,11 1,47 Razem: ,29 34,73 100,00 125

3 i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2007 roku Wykonanie Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Kult. i ochr. dz. narod. Pozostałe działy Administracja publiczna Oświata i wychowanie Pozost. zadania w zakr. polit. społ. Ochrona zdrowia Różne rozliczenia Edukacyjna opieka wychowawcza 126

4 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2007 roku Administracja publiczna 5,74% Rolnictwo i łowiectwo 5,67% Ochrona zdrowia 5,15% Transport i łączność 39,84% Oświata i wychowanie 7,05% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,65% Pozostałe działy 15,47% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,43% 127

5 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych zł Wykonanie ,75 zł 48,31 % Środki w ww. rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu. W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco: Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za % Struktura I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,32 55,32 72,92 Pozostałe wydatki bieżące ,43 43,44 27,08 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 RAZEM ,75 48,31 100,00 Głównymi składnikami wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zostały zrealizowane w I półroczu br. w 55,32%, z uwagi na wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2007r. za 2006r. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w Pracowni Terenowej Biura w Kaliszu będą realizowane w lipcu 2007 r., natomiast zakupy inwestycyjne (samochody) w sierpniu 2007 r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,28 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. oraz niezapłaconych faktur za usługi. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę ,35 zł (w tym zaległości i należności wymagalne ,84 zł) i dotyczyły głównie należności za usługi geodezyjne. 128

6 ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Wykonanie ,16 zł 47,75 % W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco: Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za % Struktura I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,32 48,24 77,94 Pozostałe wydatki bieżące ,87 52,05 18,27 Wydatki majątkowe ,97 29,76 3,79 RAZEM ,16 47,75 100,00 Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. W ramach wydatków majątkowych w wysokości zł na koniec czerwca wykonanie wyniosło ,97 zł, tj. 29,76 % planu, z tego: w zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono zgodnie z planem: samochody osobowe, kserokopiarkę, sprzęt komputerowy oraz skaner, piec centralnego ogrzewania, rzutnik z ekranem kwota ,97 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych przewidziano dwa zadania: - wykonanie radiowej sygnalizacji alarmowania pożaru w całym budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. owany termin realizacji robót o wartości zł wg harmonogramu przewidziany jest na lipiec-listopad 2007 r. Na przełomie czerwca-lipca przygotowano dokumentację oraz dokumenty związane z wszczęciem postępowań o zamówieniach publicznych na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji robót określono w SIWZ na 30.XI.2007 r. - wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 p.poż. w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu - planowany koszt zł. Zgodnie z harmonogramem przewidziany termin realizacji robót ustalono na III i IV kw. 2007r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,40 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę ,34 zł (w tym zaległości ,80 zł), w tym wymagalne ,07 zł i dotyczyły głównie niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, kosztów eksploatacyjnych. 129

7 ROZDZIAŁ Melioracje wodne zł Wykonanie ,87 zł 10,63 % Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się: wydatki bieżące, z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej plan w wysokości zł, wykonanie ,68 zł, - zwrot dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę ,40 zł, który dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki majątkowe, z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie ,79 zł, - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego plan zł, wykonanie 0,00 zł, - środki z pomocy finansowej przyznane z budżetu gminy Ryczywół plan zł, wykonanie 0,00 zł. W oparciu o Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) WZMiUW realizuje w imieniu Samorządu Województwa zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wydatki bieżące - eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych W I półroczu 2007r. wydatki bieżące wyniosły: Wyszczególnienie Źródła finansowania Wykonanie % Wydatki bieżące Budżet państwa ,68 22,09 Informacja o wykonaniu robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w I połowie 2007 r. Przebieg realizacji planu Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2007 r. z budżetu państwa pierwotnie przyznana kwota w wysokości zł została, decyzją Ministra Finansów z dnia r. (pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia ), zwiększona o kwotę zł do kwoty zł. Wielkość środków na realizację powyższych zadań na 2007r. jest niewystarczająca i stanowi zaledwie 8,4 % faktycznych potrzeb. 130

8 Zgodnie z urealnionym planem na 2007 r. w wyniku wprowadzenia rezerwy zatwierdzonym w dniu r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 909,579 km rzek i kanałów tj. 12,8 % ich stanu ewidencyjnego. W ramach robót konserwacyjnych planuje się wykonane: - 313,518 km odmuleń dna cieków podstawowych, - 84,580 km hakowań dna cieków, - 832,240 km wykoszeń skarp cieków, - 633,082 km wykoszeń dna cieków, oraz wykonanie prac na: - 237,972 km wałów p.powodziowych, - 4 zbiornikach wodnych, budowlach piętrzących, - 6 pompowniach podstawowych. Wykonanie robót na 30 czerwca 2007r. Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna), wykonano roboty eksploatacyjne za kwotę ,57 zł, tj. 43,1 % robót planowanych. Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 89,585 km rzek i kanałów (9,86 % planu) wykonując: - 25,307 km odmuleń cieków, tj. 8,1% planowanych robót, - 76,8 km wykoszeń skarp, tj. 9,2% planowanych robót, - 65,168 km wykoszeń dna cieków, tj. 10,3 % planowanych robót. Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 6 budowlach piętrzących, 3 zbiornikach wodnych oraz na 1 pompowni melioracyjnej. Wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca wyniosła ,50 zł. Łączna wartość wykonanych na r. robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych wynosi ,07 zł. Niskie wykonanie robót konserwacyjnych w okresie do 30 czerwca spowodowane jest tym, że wykonanie robót konserwacyjnych zgodnie z już zawartymi umowami przewidziane jest w okresie od lipca do października br. Natomiast zwiększenie w dniu r., dotacji celowej w kwocie zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, skierowanych głównie na wykonanie robót konserwacyjnych oraz zatwierdzenie urealnionego u robót konserwacyjnoeksploatacyjnych... w dniu 18 czerwca br. sprawia, iż uruchomienie tych środków nastąpi dopiero w III dekadzie lipca br. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót. Roboty wykonywane są planowo zgodnie z zawartymi umowami i wykonane zostaną w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo. Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót konserwacyjnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy, starostwami, i urzędami gmin, planował uruchomienie programu ROWY 2007 na urządzeniach melioracji podstawowych w ramach projektu Nie jesteś sam. Z uwagi na nieprzyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację ww. projektu, WZMiUW czyni starania o wprowadzenie elementów programu Rowy do realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe miejscowych programów zwalczania bezrobocia. Efektem tych działań jest wykonanie, w ramach lokalnych programów zwalczania bezrobocia (powiaty Leszno, Krotoszyn, Kępno, Ostrzeszów, Piła, Wolsztyn i Wągrowiec) konserwacji 36,28 km cieków i 5,8 km wałów przeciwpowodziowych o wartości robót ,24 zł. 131

9 Ponadto staraniem WZMiUW zostały wykonane roboty konserwacyjne na 24,775 km cieków podstawowych przez inne jednostki, które są zainteresowane lub zobowiązane do odcinkowego ich utrzymania. Łączna wartość tych robót wykonywanych pod nadzorem WZMiUW wyniosła ,22 zł. Wydatki majątkowe Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco: Lp. Źródła finansowania Wykonanie % Budżet państwa ,10 1, Budżet województwa wielkopolskiego ,00 0, Pomoc finansowa ,00 0, Budżet państwa ,61 13, Budżet państwa ,08 0,10 Razem ,79 9,16 Wykonanie finansowe wydatków majątkowych wg źródeł finansowania: Lp. Nazwa zadania Gmina Nakłady z budżetu państwa na inwestycje melioracyjne Powiat na Wykonanie za % Dział 010, rozdział 01008, r. I półrocze 2007r. (4:3) Razem ,10 3,33 A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE ,57 0,57 1 Polder Dobrów-Radyczyny modernizacja ,17 7,03 wału lewostronnego rzeki Warty Etap I gmina: Kościelec, Koło, powiat: Koło, 2 Zbiornik wodny Murowaniec etap II ,00 0,00 gmina: Koźminek 3 Zbiornik Laskownica ,40 0,03 gmina: Gołańcz powiat: Wągrowiec B: INWESTYCJE NOWE ,53 4,04 4 Likwidacja ujemnych skutków napełniania ,00 0,00 zbiornika Stare Miasto gmina: Stare Miasto powiat: Konin 5 Odbudowa przepustu w km kanału ,10 0,02 Marunowskiego gmina: Ryczywół powiat: Oborniki Wlkp. 6 Odbudowa rzeki Bolemki Etap I ,00 0,00 gmina: Chodzież powiat: Chodzież 7 Zabezpieczenie skarpy rzeki Wełny w Obornikach ,00 0,00 132

10 Modernizacja mnicha staw B w m. Gaj, ,00 0,00 pow. Śremski 9 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach ,00 0,00 gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie 10 Odbudowa jazu Krajenka ,00 0,00 gmina: Krajenka powiat Złotów 11 Dokumentacja budowlana dla zadań ,43 5,48 przyszłościowych Nazwa zadania Dotacja z rezerwy celowej budżetu Lp. Gmina państwa Program dla Odry 2006 Powiat na Wykonanie za % Dział 010, rozdział 01008, r. I półrocze 2007r. (4:3) A: INWESTYCJE NOWE ,00 0,00 12 Polder Dobrów-Radyczyny-modernizacja wału ,00 0,00 lewostronnego rzeki Warty Etap II gmina: Kościelec powiat: Koło, Turek 13 Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny ,00 0,00 gmina: Żerków powiat: Jarocin 14 Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece ,00 0,00 Prośnie etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu Lp. Nazwa zadania Dotacja samorządowa gminna Gmina na Wykonanie za % Powiat 2007r. I półrocze 2007r. (4:3) Dział 010, rozdział 01008, A: INWESTYCJE NOWE ,00 0,00 15 Odbudowa przepustu w km kanału Marunowskiego gmina: Ryczywół powiat: Oborniki Wlkp ,00 0,00 Lp. Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, 6050 Środki budżetu województwa Wykonanie za I półrocze 2007r. na 2007r. % (4:3) Dokumentacja dla zadań przyszłościowych ,00 0,00 16 Zbiornik wodny Jaraczewo, gmina: Jaraczewo ,00 0,00 133

11 Lp. Nazwa zadania Gmina Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Powiat Dział 010, rozdział 01008, 6058 na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. % (4:3) Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL ,61 13,85 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 17 Rzeka Orla regulacja i obwałowanie w km ,63 56, gmina: Pakosław, Jutrosin powiat: Rawicz 18 Jazy na rzece Orli w km , ,00 0,17 gmina: Pakosław powiat: Rawicz 19 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej ,00 0,00 linii brzegów odbudowa w km gmina: Dąbie powiat: Koło 20 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner ,00 0,00 gmina: Dąbie powiat: Koło 21 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km ,00 0, w m. Rzuchów 22 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach ,37 5,31 gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie 23 Odbudowa jazu Krajenka ,20 74,71 gmina: Krajenka powiat: Złotów 24 Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km ,44 73, do km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Jaraczewo województwo wielkopolskie 25 Przepompownia na rzece Bartosz ,97 70,22 gmina: Pyzdry powiat: Września 26* Rzeka Rów Polski regulacja i obwałowanie ,00 0,00 w km gmina: Świeciechowa i Rydzyna powiat Leszno 27* Odbudowa Kanału Białego 1 od km do ,00 0,00 km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Książ Wlkp powiat: Śrem 28 Pozostałe zadania inwestycyjne ponad limit środków przyznanych dla województwa wielkopolskiego w okresie programowania (21 zadania) ,00 0,00 134

12 Lp. Nazwa zadania Gmina Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Powiat Dział 010, rozdział 01008, 6059 na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. % (4:3) Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL ,08 0,10 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 29 Rzeka Orla regulacja i obwałowanie w km ,00 0, gmina: Pakosław, Jutrosin powiat: Rawicz 30 Jazy na rzece Orli w km , ,00 0, gmina: Pakosław powiat: Rawicz 31 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej ,08 1,06 linii brzegów odbudowa w km gmina: Dąbie powiat: Koło 32 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner ,00 0,00 gmina: Dąbie powiat: Koło 33 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km ,00 0, w m. Rzuchów 34 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach ,00 0,00 Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie 35 Odbudowa jazu Krajenka ,00 0,00 gmina: Krajenka powiat: Złotów 36 Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km ,00 0, do km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Jaraczewo województwo wielkopolskie 37* Rzeka Rów Polski regulacja i obwałowanie ,00 0,00 w km gmina: Święciechowa i Rydzyna powiat Leszno 38* Odbudowa Kanału Białego 1 od km do ,00 0,00 km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Książ Wlkp powiat: Śrem 39 Pozostałe zadania inwestycyjne ponad limit ,00 0,00 środków przyznanych dla województwa wielkopolskiego w okresie programowania (21 zadania) * Zadania nie zostaną zrealizowane ze źródeł programu SPO z powodu niewystarczającego limitu środków, zostaną one wyłączone z ww. wykazu po zatwierdzeniu planu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 135

13 Powyższa informacja dotyczy u inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2007 r. zaktualizowanego i zatwierdzonego 29 maja 2007r. przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotem analizy za I półrocze 2007r. są wydatki na inwestycje, finansowane w ramach: środków budżetu państwa przekazanych do budżetu województwa, środków z innych źródeł potwierdzonych zawartymi już umowami. o Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, że część środków, zaplanowana w budżecie województwa wielkopolskiego w łącznej wysokości zł*, przewidziana do wydatkowania w roku bieżącym w ramach inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego , nie może być wydatkowana z uwagi na: - niewystarczającą ilość środków limitowych dla Województwa Wielkopolskiego ustaloną w tzw. kopertach regionalnych dla okresu programowania , - niedostateczne przygotowanie legislacyjne nowego programu operacyjnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ww. kwota obejmuje realizację 23 zadań inwestycyjnych, które z powyższych przyczyn nie mogły być rozpoczęte. Starania czynione przez WZMiUW, Marszałka Województwa oraz Wojewodę Wielkopolskiego doprowadziły do wstępnej akceptacji zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przeniesienia kwoty zł** do paragrafu 6510 (wniosek WZMiUW do UW o przeniesienie środków, pismo z dnia 29 marca 2007r. znak PL- 022/24/07). Umożliwiło by to rozpoczęcie zadań inwestycyjnych poza programami operacyjnymi. Jednakże Ministerstwo Finansów na takie działania nie wyraziło zgody o czym poinformował Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 18 lipca 2007r. znak FBI /07. *) kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wszystkimi środkami przewidzianymi do wydatkowania na inwestycje melioracyjne w bieżącym roku budżetowym, tj zł a środkami, które mogą zostać wydatkowane do wysokości obowiązującego limitu wg u inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2007 r., tj zł, **) ilość środków stanowiąca różnicę pomiędzy środkami zaplanowanymi w budżecie wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań przy współudziale środków z Unii Europejskiej, tj zł a ilością środków możliwych do wykorzystania z programów unijnych wg stanu na dzień 29 marca 2007 roku, tj zł Na niskie wykonanie finansowe w I półroczu 2007 roku miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: - uchwalenie budżetu państwa przez Sejm określające wysokość środków na inwestycje melioracyjne dla województwa dopiero w lutym br. i przekazanie informacji o ostatecznej wysokości środków od Wojewody Wielkopolskiego do Marszałka Województwa 19 lutego 2007 roku. Przyjęcie środków do budżetu województwa wielkopolskiego pod koniec I kwartału br. oraz procedury opracowania planu inwestycji, uniemożliwiły wcześniejsze podejmowanie zobowiązań finansowych wobec wykonawców zadań, które znalazły się w planie inwestycji melioracyjnych, - zadania nowe można było rozpocząć dopiero po uchwaleniu budżetu państwa i budżetu województwa wielkopolskiego. Podlegały one w większości procedurom przetargowym, co również uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlano-montażowych i powodowało mniejsze wykorzystanie środków, 136

14 - okres zimowy, który powoduje znaczne utrudnienia w realizacji robót budowlano - montażowych oraz związany z nim wysoki stan wód powierzchniowych i gruntowych, - opóźnienia w realizacji programów operacyjnych oraz niewystarczająca ilość środków limitowych przyznana dla województwa wielkopolskiego w całym okresie programowania Program Operacyjny PROW został przedłożony do zaakceptowania Komisji Europejskiej dopiero 12 czerwca br., - okresy lęgowe ptactwa zadania zlokalizowane na obszarach chronionych (np. obszar Natura 2000); szczególnie w odniesieniu do zadań realizowanych w dolinie rzeki Ner (Rejonowy Oddział w Koninie); roboty budowlano-montażowe na tych terenach można było rozpocząć dopiero po 15 czerwca, - otrzymanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa Programu dla Odry 2006 w połowie II kwartału br. Środki te zostały umieszczone w urealnionym ie inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim w 2007 roku aktualizacja maj 2007 zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki roku. Dopiero po przyjęciu tych środków do budżetu województwa i zatwierdzeniu planu, możliwe było rozpoczęcie procedur przetargowych na zadaniach RO Konin (Polder Dobrów-Radyczyny etap I), - rozpoczęcie zadania RO Konin pn. Polder Dobrów-Radyczyny etap II możliwe będzie dopiero w II połowie roku z uwagi na fakt otrzymania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec II kwartału (wprowadzona do budżetu Województwa Wielkopolskiego w lipcu br.). Rozpoczęcie zadania RO Konin pn. Przebudowa mostu przez rzekę Ner uzależnione jest od wydania decyzji na realizację zadania ze środków programu operacyjnego SPO , przez Marszałka Województwa, co nastąpi z początkiem III kwartału br. Wykonanie rzeczowe inwestycji na 30 czerwca 2007r. Lp. Rodzaj inwestycji Jedn. miary na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. I. Melioracje użytków rolnych, ha - 0,00 - w tym nowe drenowanie ha - 0,00 - a) melioracje gruntów ornych - 0, w tym nowe drenowanie ha - 0,00 - b) melioracje użytków zielonych ha - 0, w tym nowe drenowania ha - 0,00 - II. Regulacja rzek na potrzeby rolnictwa km 31,815 3,90 12,30 III. Odbudowa i modernizacja kanałów km 5,94 2,08 35,00 IV. Budowle piętrzące na ciekach szt 12 0,00 0,00 V. Obwałowania km 34,45 8,87 25,75 VI. Zbiornik małej retencji szt/mln m³ 0 0,00 0,00 % Zakres robót objęty harmonogramami realizacji, przewidziany na I półrocze 2007 r. został wykonany. Na 30 czerwca 2007r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,96 zł i dotyczyły faktur za roboty konserwacyjne, za aktualizację projektu Rzeki Rów Polski, faktur w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. 137

15 ROZDZIAŁ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł Wykonanie ,63 zł 3,63 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Na realizację projektów w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na rok 2007 r. przyznane zostały dla Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości zł, w tym zł na realizację nowych projektów do końca 2007 roku: Usprawnienie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Program szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za wdrażanie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"- kontynuacja. Zakup oprogramowania komputerowego dla pracowników Oddziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kontynuacja. W związku z tym, że dopiero r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, wydatkowanie środków, dotyczących trzech wymienionych projektów, rozpoczęło się w lipcu 2007 r. Wykorzystanie środków rezerwy celowej w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, jako wydatki niewygasające ujęte były w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r. wydatkowano kwotę ,63 zł na realizację projektów z 2006r.: 1. Cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania Programu. 2. Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na terenie Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część środków niewygasających z upływem 2006 roku nie została wykorzystana z uwagi m.in na: ad 1 - zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego projektu (zmniejszenie ilości konferencji i spotkań, rezygnacja z wyjazdu studyjnego), spowodowane ograniczeniem terminu wydatkowania środków do dnia r., ad 2 - mniejsze niż planowano koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz rezygnację z organizacji konferencji wojewódzkiej, podsumowującej SPO ROL, ze względu na brak zainteresowania beneficjentów. Na 30 czerwca 2007r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.842,15 zł i dotyczyły głównie umów o dzieło. 138

16 ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie ,46 zł 6,43 % W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano w I półroczu 2007r.: - wydrukowanie informatora o grupach producentów rolnych oraz owoców i warzyw kwota 7.198,00 zł, - wyjazd studyjny do Niemiec dla rolników ekologicznych kwota ,46 zł, - przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia przez Komisję kategoryzacji polnych obwodów łowieckich kwota 5.000,00 zł. W związku z zakończonym przetargiem w sprawie kontynuacji programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce, przygotowaniem umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych oraz trwającymi pracami zmierzającymi do określenia kosztów nowego rejestru obwodów łowieckich, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2007r. 2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie 3.100,00 zł 7,19 % Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - kwota zł oraz z dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota zł. Wydatkowana kwota 3.100,00 zł stanowi dotację WFOŚiGW przeznaczoną na wsparcie finansowe zadania pn. Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie. Niskie wykonanie wydatków związane jest z pozyskiwaniem dalszych środków finansowania przedsięwzięcia pn. Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie. 139

17 2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości zł Wykonanie ,91 zł 36,38 % Środki wydatkowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone były na realizację ZPORR: Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości- plan zł, wykonanie ,63 zł, tj. 33,68%, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - plan zł, wykonanie ,58 zł, tj. 38,71%, Priorytet IV Pomoc techniczna - plan zł, wykonanie ,70 zł, tj. 83,27%. Realizacja zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości odbywa się zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów w Instytucji Wdrażającej harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Dla działań 2.5 okres realizacji projektów wynosi od 1 roku do 2,5 lat. Wszystkie projekty są w trakcie realizacji. Według stanu na 30 czerwca nie ma projektów, dla których został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. W I półroczu 2007 r. wystąpiły opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność ze względu na: skumulowanie się zadań związanych z weryfikacją wniosków, dotyczących finalizowanych projektów z konkursów z 2005 r. oraz wniosków, dotyczących projektów z konkursów z 2006 r., ograniczone zasoby kadrowe spowodowane zbyt niskimi środkami przyznanymi na ten cel w Pomocy Technicznej, rotację osób ds. weryfikacji wniosków o płatność. W ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność wynikają z wielu różnorodnych przyczyn i dotyczą wszystkich stron związanych z wdrażaniem Działania 3.4 ZPORR. Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców do Działania 3.4 ZPORR oraz zapisami w umowie o dofinansowanie projektu, możliwość składania wniosków o płatność przez beneficjentów powstaje z dniem podpisania umowy (pierwsze umowy zostały podpisane w IV kwartale 2005r.). Opóźnione wejście w życie rozporządzenia, dotyczącego wzorów umów dla Działania 3.4 ZPORR (dopiero r.) skutkowało skumulowaniem procesu podpisywania umów, a następnie skumulowanym napływem pierwszej partii wniosków o płatność (IV kwartał 2005r.) i spiętrzeniem prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność. Ponadto opóźnienia w weryfikowaniu wniosków o płatność powstały na skutek: braku jasnych i pełnych zasad wdrażania Działania 3.4 (podręcznika procedur, wytycznych dla beneficjentów), zmiany instrukcji do wniosku o płatność, zbyt sformalizowanego systemu weryfikacji wniosków o płatność, gdzie za błędy nieistotne kilkakrotnie zwracano wnioski do uzupełnień, zbyt mało szkoleń dotyczących płatności i kontroli, szczególnie w początkowym okresie wdrażania ZPORR, 140

18 zbyt wysokiego wymagania w zakresie kontroli finansowej projektów, błędów systemowych, dotyczących finansowania kosztów wdrażania ZPORR w ramach Pomocy Technicznej, wykraczających poza instrukcję wymagań formalnych i merytorycznych Instytucji Pośredniczącej, zbyt małych zasobów osobowych i o niewystarczających kwalifikacjach do wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR będących m.in. wynikiem ograniczonych środków na Pomoc Techniczną. Na niski poziom wykorzystania środków funduszy unijnych, jak i środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działań 2.5 i 3.4 duży wpływ miała również jakość przygotowanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Zbyt sformalizowane i niejasne wytyczne wypełniania wniosków o płatność, powodowały, że składane przez beneficjentów wnioski do Instytucji Wdrażającej zawierały wiele błędów, co z kolei uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzanie i dołączanie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Kolejne przyczyny niskiego wykorzystania tych środków to nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów oraz długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą. Wszystkie przedstawione powyżej przyczyny w ww. działaniach występujące po różnych stronach skutkowały wielokrotnymi uzupełnieniami wniosków o płatność (5-6 razy), powstawaniem i narastaniem zaległości, wydłużaniem się czasu oczekiwania wniosku po uzupełnieniach na ponowną weryfikację. Problem płatności w ZPORR ma charakter ogólnopolski. Wykorzystanie środków rezerwy celowej dla Działań 2.5 i 3.4 oraz Pomocy Technicznej zostały ujęte jako wydatki niewygasające w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r.: - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości - wykorzystano wszystkie środki niewygasające kwota ,00 zł - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa wykorzystano kwotę ,19 zł, środki niewykorzystane w wysokości ,81 zł, - Priorytet IV Pomoc Techniczna - wykorzystano kwotę ,70 zł, środki niewykorzystane w wysokości 8.620,30 zł. Środki z rezerwy celowej przyznanej na Pomoc Techniczną dla ARR w Koninie wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą i po złożeniu przez tą instytucję zapotrzebowania na środki. W I półroczu 2007r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami na kwotę ,24 zł, która dotyczyła środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 141

19 2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Wykonanie ,12 zł 50,50 % Wydatki bieżące kwota ,12 zł obejmują: Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich kwota ,00 zł Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową 63/DT/III/07 z dnia roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w województwie wielkopolskim, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na okres od r. do r. Pozostałe wydatki bieżące kwota ,12 zł, w tym: - wykonanie projektu dwóch wariantów rozkładu jazdy kolejowych połączeń regionalnych w województwie wielkopolskim na rozkład jazdy 2007/2008 wykonany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgodnie z umową nr 65/DT/III/07 kwota ,00 zł, - ubezpieczenie autobusów szynowych zgodnie z umową nr 68/DT/III/07 z dnia 29 marca 2007r. Umowy ubezpieczenia pojazdów szynowych łączna kwota ,00 zł, z tego: SA na kwotę ,00 zł SA na kwotę ,00 zł SA na kwotę ,00 zł SA na kwotę ,00 zł Niskie wykonanie budżetu w ramach pozostałych wydatków bieżących spowodowane jest realizacją zadań, których wykonanie oraz płatności nastąpią w II półroczu 2007r. Na zakup usług remontowych w I półroczu 2007r. nie zostały wydane żadne środki z uwagi na niewykonanie, z przyczyn technicznych, w zaplanowanym terminie rewizji szynobusu SA przez ZNTK Poznań. Środki te zostaną wydane w II półroczu br. Rezerwa celowa kwota zł. Zgodnie z planem finansowym na 2007 rok środki z rezerwy celowej zaplanowano na powołanie i zorganizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie. Do chwili obecnej nie podpisano umowy Spółki; w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2007r. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Z zaplanowanych środków w łącznej kwocie zł, wydatkowano zł, z tego: 1) 6068 plan zł, wykonanie zł. Środki te dotyczą współfinansowania zakupu 8 sztuk autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, które zostaną zapłacone ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2007r. wykorzystano środki, pochodzące z pożyczki na prefinansowanie, na zakup 4 sztuk autobusów szynowych: SA ,00 zł 142

20 SA ,00 zł SA ,00 zł SA ,00 zł Ponadto w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w kwocie ,00 zł na promocję projektu SPOT/1.1.2/104/04 zgodnie z umową DT.V.333/2/6/2006r. z dnia 22 listopada 2006r. 2) 6069 plan zł, wykonanie zł. Środki finansowe zaplanowano w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - jako udział własny Samorządu Województwa w zakupie 8 sztuk autobusów szynowych w ramach SPOT. W I półroczu zakupiono 4 sztuki autobusów szynowych wykonanych przez PESA Bydgoszcz zgodnie z umową nr DT.IV.333/1/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku. Autobusy szynowe: SA ,00 zł SA ,00 zł SA ,00 zł SA ,00 zł Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,63 zł i dotyczyły nieuregulowanych faktur za: - zakup autobusu szynowego SA zgodnie z Umową nr DT.IV.333/1/2006 (SPOT) kwota zł, - uruchomienie pociągu relacji Poznań Główny - Krzesiny - Poznań Główny w dniu r. kwota ,63 zł, - zawarcie umowy ubezpieczenia CASCO pojazdów szynowych: nr kolejowy SA na okres kwota 9.661,00 zł. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę ,43 zł (w tym zaległości ,15 zł) w tym wymagalne ,21 zł i dotyczyły grzywny i kar za odwołane i opóźnione pociągi, mniejsze niż zakładano zestawienie taboru, naprawy rewizyjnej pojazdu szynowego. ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Wykonanie ,91 zł 58,44 % W pierwszym półroczu 2007 roku wydatkowano środki w wysokości ,91 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami. Kwoty dopłat do biletów w I półroczu 2007r. otrzymali poszczególni przewoźnicy: Lp. Przewoźnik Kwota dopłaty Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie ,00 2 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie ,44 3 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Turku ,32 143

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Zielonej Górze LZG 4100-01-01/2013 P/13/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2006. Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Wstęp 2. Dochody budżetowe. 2.1. Plan

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo