Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego, m.in. w dziale Rolnictwo i łowiectwo 17,24%, Transport i łączność 31,82%, Nauka 13,60%, wynika głównie z faktu znacznego udziału w 2007r. realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Zasadnicze przyczyny to: - nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów, - częste błędy we wnioskach beneficjentów, co uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą i dołączenie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, - długi proces weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą (tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Fundację Uniwersytetu im A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny). Brak ostatecznego zatwierdzenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz szczegółowych procedur, dotyczących uzyskania dofinansowania i realizacji zadań w ramach tego programu, spowodował, że w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację zaplanowanych zadań w ramach tego programu. Niskie wykonanie w działach: Różne rozliczenia 0,15% oraz Obsługa długu publicznego - 17,14%, związane jest z planowaną realizacją wydatków w II półroczu br. Na niewielkie wykonanie wydatków wpływ miało również niskie wykonanie wydatków majątkowych, co związane jest m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, które nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji zadań. W niniejszej Informacji zwraca się również uwagę na istotne wydatki budżetu, których realizacja wykazuje znaczne odchylenia od planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2007 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę ,29 zł, co stanowi 34,73 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu: Lp. Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. % 4/3 Struktura wykonania w % Rolnictwo i łowiectwo ,87 17,24 5,67 2 Górnictwo i kopalnictwo ,00 7,19 0,00 3 Przetwórstwo przemysłowe ,91 36,38 2,48 4 Transport i łączność ,81 31,82 39,84 5 Turystyka ,80 31,52 0,06 6 Gospodarka mieszkaniowa ,15 44,14 0,54 7 Działalność usługowa ,52 45,90 0,66 8 Nauka ,46 13,60 0,31 9 Administracja publiczna ,45 30,88 5,74 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 52,74 0,15 124

2 Obsługa długu publicznego ,66 17,14 0,31 12 Różne rozliczenia ,07 0,15 0,01 13 Oświata i wychowanie ,11 46,88 7,05 14 Szkolnictwo wyższe ,37 81,51 0,73 15 Ochrona zdrowia ,59 38,12 5,15 16 Pomoc społeczna ,58 35,61 0,60 17 Pozostałe zadania w zakresie ,61 52,72 7,65 polityki społecznej 18 Edukacyjna opieka ,30 70,08 5,05 wychowawcza 19 Gospodarka komunalna ,50 77,40 3,10 i ochrona środowiska 20 Kultura i ochrona dziedzictwa ,79 46,29 13,43 narodowego 21 Kultura fizyczna i sport ,74 56,11 1,47 Razem: ,29 34,73 100,00 125

3 i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2007 roku Wykonanie Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Kult. i ochr. dz. narod. Pozostałe działy Administracja publiczna Oświata i wychowanie Pozost. zadania w zakr. polit. społ. Ochrona zdrowia Różne rozliczenia Edukacyjna opieka wychowawcza 126

4 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2007 roku Administracja publiczna 5,74% Rolnictwo i łowiectwo 5,67% Ochrona zdrowia 5,15% Transport i łączność 39,84% Oświata i wychowanie 7,05% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,65% Pozostałe działy 15,47% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,43% 127

5 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych zł Wykonanie ,75 zł 48,31 % Środki w ww. rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu. W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco: Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za % Struktura I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,32 55,32 72,92 Pozostałe wydatki bieżące ,43 43,44 27,08 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 RAZEM ,75 48,31 100,00 Głównymi składnikami wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zostały zrealizowane w I półroczu br. w 55,32%, z uwagi na wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2007r. za 2006r. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w Pracowni Terenowej Biura w Kaliszu będą realizowane w lipcu 2007 r., natomiast zakupy inwestycyjne (samochody) w sierpniu 2007 r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,28 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. oraz niezapłaconych faktur za usługi. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę ,35 zł (w tym zaległości i należności wymagalne ,84 zł) i dotyczyły głównie należności za usługi geodezyjne. 128

6 ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Wykonanie ,16 zł 47,75 % W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco: Wyszczególnienie na 2007r. Wykonanie za % Struktura I półrocze 2007r. (3:2) wykonania Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,32 48,24 77,94 Pozostałe wydatki bieżące ,87 52,05 18,27 Wydatki majątkowe ,97 29,76 3,79 RAZEM ,16 47,75 100,00 Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. W ramach wydatków majątkowych w wysokości zł na koniec czerwca wykonanie wyniosło ,97 zł, tj. 29,76 % planu, z tego: w zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono zgodnie z planem: samochody osobowe, kserokopiarkę, sprzęt komputerowy oraz skaner, piec centralnego ogrzewania, rzutnik z ekranem kwota ,97 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych przewidziano dwa zadania: - wykonanie radiowej sygnalizacji alarmowania pożaru w całym budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. owany termin realizacji robót o wartości zł wg harmonogramu przewidziany jest na lipiec-listopad 2007 r. Na przełomie czerwca-lipca przygotowano dokumentację oraz dokumenty związane z wszczęciem postępowań o zamówieniach publicznych na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji robót określono w SIWZ na 30.XI.2007 r. - wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 p.poż. w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu - planowany koszt zł. Zgodnie z harmonogramem przewidziany termin realizacji robót ustalono na III i IV kw. 2007r. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,40 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę ,34 zł (w tym zaległości ,80 zł), w tym wymagalne ,07 zł i dotyczyły głównie niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, kosztów eksploatacyjnych. 129

7 ROZDZIAŁ Melioracje wodne zł Wykonanie ,87 zł 10,63 % Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się: wydatki bieżące, z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej plan w wysokości zł, wykonanie ,68 zł, - zwrot dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę ,40 zł, który dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki majątkowe, z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie ,79 zł, - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego plan zł, wykonanie 0,00 zł, - środki z pomocy finansowej przyznane z budżetu gminy Ryczywół plan zł, wykonanie 0,00 zł. W oparciu o Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) WZMiUW realizuje w imieniu Samorządu Województwa zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wydatki bieżące - eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych W I półroczu 2007r. wydatki bieżące wyniosły: Wyszczególnienie Źródła finansowania Wykonanie % Wydatki bieżące Budżet państwa ,68 22,09 Informacja o wykonaniu robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w I połowie 2007 r. Przebieg realizacji planu Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2007 r. z budżetu państwa pierwotnie przyznana kwota w wysokości zł została, decyzją Ministra Finansów z dnia r. (pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia ), zwiększona o kwotę zł do kwoty zł. Wielkość środków na realizację powyższych zadań na 2007r. jest niewystarczająca i stanowi zaledwie 8,4 % faktycznych potrzeb. 130

8 Zgodnie z urealnionym planem na 2007 r. w wyniku wprowadzenia rezerwy zatwierdzonym w dniu r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 909,579 km rzek i kanałów tj. 12,8 % ich stanu ewidencyjnego. W ramach robót konserwacyjnych planuje się wykonane: - 313,518 km odmuleń dna cieków podstawowych, - 84,580 km hakowań dna cieków, - 832,240 km wykoszeń skarp cieków, - 633,082 km wykoszeń dna cieków, oraz wykonanie prac na: - 237,972 km wałów p.powodziowych, - 4 zbiornikach wodnych, budowlach piętrzących, - 6 pompowniach podstawowych. Wykonanie robót na 30 czerwca 2007r. Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna), wykonano roboty eksploatacyjne za kwotę ,57 zł, tj. 43,1 % robót planowanych. Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 89,585 km rzek i kanałów (9,86 % planu) wykonując: - 25,307 km odmuleń cieków, tj. 8,1% planowanych robót, - 76,8 km wykoszeń skarp, tj. 9,2% planowanych robót, - 65,168 km wykoszeń dna cieków, tj. 10,3 % planowanych robót. Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 6 budowlach piętrzących, 3 zbiornikach wodnych oraz na 1 pompowni melioracyjnej. Wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca wyniosła ,50 zł. Łączna wartość wykonanych na r. robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych wynosi ,07 zł. Niskie wykonanie robót konserwacyjnych w okresie do 30 czerwca spowodowane jest tym, że wykonanie robót konserwacyjnych zgodnie z już zawartymi umowami przewidziane jest w okresie od lipca do października br. Natomiast zwiększenie w dniu r., dotacji celowej w kwocie zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, skierowanych głównie na wykonanie robót konserwacyjnych oraz zatwierdzenie urealnionego u robót konserwacyjnoeksploatacyjnych... w dniu 18 czerwca br. sprawia, iż uruchomienie tych środków nastąpi dopiero w III dekadzie lipca br. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót. Roboty wykonywane są planowo zgodnie z zawartymi umowami i wykonane zostaną w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo. Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót konserwacyjnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy, starostwami, i urzędami gmin, planował uruchomienie programu ROWY 2007 na urządzeniach melioracji podstawowych w ramach projektu Nie jesteś sam. Z uwagi na nieprzyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację ww. projektu, WZMiUW czyni starania o wprowadzenie elementów programu Rowy do realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe miejscowych programów zwalczania bezrobocia. Efektem tych działań jest wykonanie, w ramach lokalnych programów zwalczania bezrobocia (powiaty Leszno, Krotoszyn, Kępno, Ostrzeszów, Piła, Wolsztyn i Wągrowiec) konserwacji 36,28 km cieków i 5,8 km wałów przeciwpowodziowych o wartości robót ,24 zł. 131

9 Ponadto staraniem WZMiUW zostały wykonane roboty konserwacyjne na 24,775 km cieków podstawowych przez inne jednostki, które są zainteresowane lub zobowiązane do odcinkowego ich utrzymania. Łączna wartość tych robót wykonywanych pod nadzorem WZMiUW wyniosła ,22 zł. Wydatki majątkowe Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco: Lp. Źródła finansowania Wykonanie % Budżet państwa ,10 1, Budżet województwa wielkopolskiego ,00 0, Pomoc finansowa ,00 0, Budżet państwa ,61 13, Budżet państwa ,08 0,10 Razem ,79 9,16 Wykonanie finansowe wydatków majątkowych wg źródeł finansowania: Lp. Nazwa zadania Gmina Nakłady z budżetu państwa na inwestycje melioracyjne Powiat na Wykonanie za % Dział 010, rozdział 01008, r. I półrocze 2007r. (4:3) Razem ,10 3,33 A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE ,57 0,57 1 Polder Dobrów-Radyczyny modernizacja ,17 7,03 wału lewostronnego rzeki Warty Etap I gmina: Kościelec, Koło, powiat: Koło, 2 Zbiornik wodny Murowaniec etap II ,00 0,00 gmina: Koźminek 3 Zbiornik Laskownica ,40 0,03 gmina: Gołańcz powiat: Wągrowiec B: INWESTYCJE NOWE ,53 4,04 4 Likwidacja ujemnych skutków napełniania ,00 0,00 zbiornika Stare Miasto gmina: Stare Miasto powiat: Konin 5 Odbudowa przepustu w km kanału ,10 0,02 Marunowskiego gmina: Ryczywół powiat: Oborniki Wlkp. 6 Odbudowa rzeki Bolemki Etap I ,00 0,00 gmina: Chodzież powiat: Chodzież 7 Zabezpieczenie skarpy rzeki Wełny w Obornikach ,00 0,00 132

10 Modernizacja mnicha staw B w m. Gaj, ,00 0,00 pow. Śremski 9 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach ,00 0,00 gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie 10 Odbudowa jazu Krajenka ,00 0,00 gmina: Krajenka powiat Złotów 11 Dokumentacja budowlana dla zadań ,43 5,48 przyszłościowych Nazwa zadania Dotacja z rezerwy celowej budżetu Lp. Gmina państwa Program dla Odry 2006 Powiat na Wykonanie za % Dział 010, rozdział 01008, r. I półrocze 2007r. (4:3) A: INWESTYCJE NOWE ,00 0,00 12 Polder Dobrów-Radyczyny-modernizacja wału ,00 0,00 lewostronnego rzeki Warty Etap II gmina: Kościelec powiat: Koło, Turek 13 Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny ,00 0,00 gmina: Żerków powiat: Jarocin 14 Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece ,00 0,00 Prośnie etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu Lp. Nazwa zadania Dotacja samorządowa gminna Gmina na Wykonanie za % Powiat 2007r. I półrocze 2007r. (4:3) Dział 010, rozdział 01008, A: INWESTYCJE NOWE ,00 0,00 15 Odbudowa przepustu w km kanału Marunowskiego gmina: Ryczywół powiat: Oborniki Wlkp ,00 0,00 Lp. Nazwa zadania Gmina Powiat Dział 010, rozdział 01008, 6050 Środki budżetu województwa Wykonanie za I półrocze 2007r. na 2007r. % (4:3) Dokumentacja dla zadań przyszłościowych ,00 0,00 16 Zbiornik wodny Jaraczewo, gmina: Jaraczewo ,00 0,00 133

11 Lp. Nazwa zadania Gmina Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Powiat Dział 010, rozdział 01008, 6058 na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. % (4:3) Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL ,61 13,85 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 17 Rzeka Orla regulacja i obwałowanie w km ,63 56, gmina: Pakosław, Jutrosin powiat: Rawicz 18 Jazy na rzece Orli w km , ,00 0,17 gmina: Pakosław powiat: Rawicz 19 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej ,00 0,00 linii brzegów odbudowa w km gmina: Dąbie powiat: Koło 20 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner ,00 0,00 gmina: Dąbie powiat: Koło 21 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km ,00 0, w m. Rzuchów 22 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach ,37 5,31 gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie 23 Odbudowa jazu Krajenka ,20 74,71 gmina: Krajenka powiat: Złotów 24 Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km ,44 73, do km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Jaraczewo województwo wielkopolskie 25 Przepompownia na rzece Bartosz ,97 70,22 gmina: Pyzdry powiat: Września 26* Rzeka Rów Polski regulacja i obwałowanie ,00 0,00 w km gmina: Świeciechowa i Rydzyna powiat Leszno 27* Odbudowa Kanału Białego 1 od km do ,00 0,00 km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Książ Wlkp powiat: Śrem 28 Pozostałe zadania inwestycyjne ponad limit środków przyznanych dla województwa wielkopolskiego w okresie programowania (21 zadania) ,00 0,00 134

12 Lp. Nazwa zadania Gmina Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Powiat Dział 010, rozdział 01008, 6059 na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. % (4:3) Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL ,08 0,10 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 29 Rzeka Orla regulacja i obwałowanie w km ,00 0, gmina: Pakosław, Jutrosin powiat: Rawicz 30 Jazy na rzece Orli w km , ,00 0, gmina: Pakosław powiat: Rawicz 31 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej ,08 1,06 linii brzegów odbudowa w km gmina: Dąbie powiat: Koło 32 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner ,00 0,00 gmina: Dąbie powiat: Koło 33 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km ,00 0, w m. Rzuchów 34 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach ,00 0,00 Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie 35 Odbudowa jazu Krajenka ,00 0,00 gmina: Krajenka powiat: Złotów 36 Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km ,00 0, do km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Jaraczewo województwo wielkopolskie 37* Rzeka Rów Polski regulacja i obwałowanie ,00 0,00 w km gmina: Święciechowa i Rydzyna powiat Leszno 38* Odbudowa Kanału Białego 1 od km do ,00 0,00 km gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Książ Wlkp powiat: Śrem 39 Pozostałe zadania inwestycyjne ponad limit ,00 0,00 środków przyznanych dla województwa wielkopolskiego w okresie programowania (21 zadania) * Zadania nie zostaną zrealizowane ze źródeł programu SPO z powodu niewystarczającego limitu środków, zostaną one wyłączone z ww. wykazu po zatwierdzeniu planu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 135

13 Powyższa informacja dotyczy u inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2007 r. zaktualizowanego i zatwierdzonego 29 maja 2007r. przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotem analizy za I półrocze 2007r. są wydatki na inwestycje, finansowane w ramach: środków budżetu państwa przekazanych do budżetu województwa, środków z innych źródeł potwierdzonych zawartymi już umowami. o Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, że część środków, zaplanowana w budżecie województwa wielkopolskiego w łącznej wysokości zł*, przewidziana do wydatkowania w roku bieżącym w ramach inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego , nie może być wydatkowana z uwagi na: - niewystarczającą ilość środków limitowych dla Województwa Wielkopolskiego ustaloną w tzw. kopertach regionalnych dla okresu programowania , - niedostateczne przygotowanie legislacyjne nowego programu operacyjnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ww. kwota obejmuje realizację 23 zadań inwestycyjnych, które z powyższych przyczyn nie mogły być rozpoczęte. Starania czynione przez WZMiUW, Marszałka Województwa oraz Wojewodę Wielkopolskiego doprowadziły do wstępnej akceptacji zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przeniesienia kwoty zł** do paragrafu 6510 (wniosek WZMiUW do UW o przeniesienie środków, pismo z dnia 29 marca 2007r. znak PL- 022/24/07). Umożliwiło by to rozpoczęcie zadań inwestycyjnych poza programami operacyjnymi. Jednakże Ministerstwo Finansów na takie działania nie wyraziło zgody o czym poinformował Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 18 lipca 2007r. znak FBI /07. *) kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wszystkimi środkami przewidzianymi do wydatkowania na inwestycje melioracyjne w bieżącym roku budżetowym, tj zł a środkami, które mogą zostać wydatkowane do wysokości obowiązującego limitu wg u inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2007 r., tj zł, **) ilość środków stanowiąca różnicę pomiędzy środkami zaplanowanymi w budżecie wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań przy współudziale środków z Unii Europejskiej, tj zł a ilością środków możliwych do wykorzystania z programów unijnych wg stanu na dzień 29 marca 2007 roku, tj zł Na niskie wykonanie finansowe w I półroczu 2007 roku miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: - uchwalenie budżetu państwa przez Sejm określające wysokość środków na inwestycje melioracyjne dla województwa dopiero w lutym br. i przekazanie informacji o ostatecznej wysokości środków od Wojewody Wielkopolskiego do Marszałka Województwa 19 lutego 2007 roku. Przyjęcie środków do budżetu województwa wielkopolskiego pod koniec I kwartału br. oraz procedury opracowania planu inwestycji, uniemożliwiły wcześniejsze podejmowanie zobowiązań finansowych wobec wykonawców zadań, które znalazły się w planie inwestycji melioracyjnych, - zadania nowe można było rozpocząć dopiero po uchwaleniu budżetu państwa i budżetu województwa wielkopolskiego. Podlegały one w większości procedurom przetargowym, co również uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlano-montażowych i powodowało mniejsze wykorzystanie środków, 136

14 - okres zimowy, który powoduje znaczne utrudnienia w realizacji robót budowlano - montażowych oraz związany z nim wysoki stan wód powierzchniowych i gruntowych, - opóźnienia w realizacji programów operacyjnych oraz niewystarczająca ilość środków limitowych przyznana dla województwa wielkopolskiego w całym okresie programowania Program Operacyjny PROW został przedłożony do zaakceptowania Komisji Europejskiej dopiero 12 czerwca br., - okresy lęgowe ptactwa zadania zlokalizowane na obszarach chronionych (np. obszar Natura 2000); szczególnie w odniesieniu do zadań realizowanych w dolinie rzeki Ner (Rejonowy Oddział w Koninie); roboty budowlano-montażowe na tych terenach można było rozpocząć dopiero po 15 czerwca, - otrzymanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa Programu dla Odry 2006 w połowie II kwartału br. Środki te zostały umieszczone w urealnionym ie inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim w 2007 roku aktualizacja maj 2007 zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki roku. Dopiero po przyjęciu tych środków do budżetu województwa i zatwierdzeniu planu, możliwe było rozpoczęcie procedur przetargowych na zadaniach RO Konin (Polder Dobrów-Radyczyny etap I), - rozpoczęcie zadania RO Konin pn. Polder Dobrów-Radyczyny etap II możliwe będzie dopiero w II połowie roku z uwagi na fakt otrzymania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec II kwartału (wprowadzona do budżetu Województwa Wielkopolskiego w lipcu br.). Rozpoczęcie zadania RO Konin pn. Przebudowa mostu przez rzekę Ner uzależnione jest od wydania decyzji na realizację zadania ze środków programu operacyjnego SPO , przez Marszałka Województwa, co nastąpi z początkiem III kwartału br. Wykonanie rzeczowe inwestycji na 30 czerwca 2007r. Lp. Rodzaj inwestycji Jedn. miary na 2007r. Wykonanie za I półrocze 2007r. I. Melioracje użytków rolnych, ha - 0,00 - w tym nowe drenowanie ha - 0,00 - a) melioracje gruntów ornych - 0, w tym nowe drenowanie ha - 0,00 - b) melioracje użytków zielonych ha - 0, w tym nowe drenowania ha - 0,00 - II. Regulacja rzek na potrzeby rolnictwa km 31,815 3,90 12,30 III. Odbudowa i modernizacja kanałów km 5,94 2,08 35,00 IV. Budowle piętrzące na ciekach szt 12 0,00 0,00 V. Obwałowania km 34,45 8,87 25,75 VI. Zbiornik małej retencji szt/mln m³ 0 0,00 0,00 % Zakres robót objęty harmonogramami realizacji, przewidziany na I półrocze 2007 r. został wykonany. Na 30 czerwca 2007r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,96 zł i dotyczyły faktur za roboty konserwacyjne, za aktualizację projektu Rzeki Rów Polski, faktur w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. 137

15 ROZDZIAŁ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł Wykonanie ,63 zł 3,63 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Na realizację projektów w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na rok 2007 r. przyznane zostały dla Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości zł, w tym zł na realizację nowych projektów do końca 2007 roku: Usprawnienie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Program szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za wdrażanie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"- kontynuacja. Zakup oprogramowania komputerowego dla pracowników Oddziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kontynuacja. W związku z tym, że dopiero r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, wydatkowanie środków, dotyczących trzech wymienionych projektów, rozpoczęło się w lipcu 2007 r. Wykorzystanie środków rezerwy celowej w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, jako wydatki niewygasające ujęte były w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r. wydatkowano kwotę ,63 zł na realizację projektów z 2006r.: 1. Cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania Programu. 2. Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na terenie Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część środków niewygasających z upływem 2006 roku nie została wykorzystana z uwagi m.in na: ad 1 - zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego projektu (zmniejszenie ilości konferencji i spotkań, rezygnacja z wyjazdu studyjnego), spowodowane ograniczeniem terminu wydatkowania środków do dnia r., ad 2 - mniejsze niż planowano koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz rezygnację z organizacji konferencji wojewódzkiej, podsumowującej SPO ROL, ze względu na brak zainteresowania beneficjentów. Na 30 czerwca 2007r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.842,15 zł i dotyczyły głównie umów o dzieło. 138

16 ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie ,46 zł 6,43 % W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano w I półroczu 2007r.: - wydrukowanie informatora o grupach producentów rolnych oraz owoców i warzyw kwota 7.198,00 zł, - wyjazd studyjny do Niemiec dla rolników ekologicznych kwota ,46 zł, - przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia przez Komisję kategoryzacji polnych obwodów łowieckich kwota 5.000,00 zł. W związku z zakończonym przetargiem w sprawie kontynuacji programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce, przygotowaniem umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych oraz trwającymi pracami zmierzającymi do określenia kosztów nowego rejestru obwodów łowieckich, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2007r. 2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wykonanie 3.100,00 zł 7,19 % Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - kwota zł oraz z dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota zł. Wydatkowana kwota 3.100,00 zł stanowi dotację WFOŚiGW przeznaczoną na wsparcie finansowe zadania pn. Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie. Niskie wykonanie wydatków związane jest z pozyskiwaniem dalszych środków finansowania przedsięwzięcia pn. Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie. 139

17 2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości zł Wykonanie ,91 zł 36,38 % Środki wydatkowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone były na realizację ZPORR: Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości- plan zł, wykonanie ,63 zł, tj. 33,68%, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - plan zł, wykonanie ,58 zł, tj. 38,71%, Priorytet IV Pomoc techniczna - plan zł, wykonanie ,70 zł, tj. 83,27%. Realizacja zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości odbywa się zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów w Instytucji Wdrażającej harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Dla działań 2.5 okres realizacji projektów wynosi od 1 roku do 2,5 lat. Wszystkie projekty są w trakcie realizacji. Według stanu na 30 czerwca nie ma projektów, dla których został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. W I półroczu 2007 r. wystąpiły opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność ze względu na: skumulowanie się zadań związanych z weryfikacją wniosków, dotyczących finalizowanych projektów z konkursów z 2005 r. oraz wniosków, dotyczących projektów z konkursów z 2006 r., ograniczone zasoby kadrowe spowodowane zbyt niskimi środkami przyznanymi na ten cel w Pomocy Technicznej, rotację osób ds. weryfikacji wniosków o płatność. W ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność wynikają z wielu różnorodnych przyczyn i dotyczą wszystkich stron związanych z wdrażaniem Działania 3.4 ZPORR. Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców do Działania 3.4 ZPORR oraz zapisami w umowie o dofinansowanie projektu, możliwość składania wniosków o płatność przez beneficjentów powstaje z dniem podpisania umowy (pierwsze umowy zostały podpisane w IV kwartale 2005r.). Opóźnione wejście w życie rozporządzenia, dotyczącego wzorów umów dla Działania 3.4 ZPORR (dopiero r.) skutkowało skumulowaniem procesu podpisywania umów, a następnie skumulowanym napływem pierwszej partii wniosków o płatność (IV kwartał 2005r.) i spiętrzeniem prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność. Ponadto opóźnienia w weryfikowaniu wniosków o płatność powstały na skutek: braku jasnych i pełnych zasad wdrażania Działania 3.4 (podręcznika procedur, wytycznych dla beneficjentów), zmiany instrukcji do wniosku o płatność, zbyt sformalizowanego systemu weryfikacji wniosków o płatność, gdzie za błędy nieistotne kilkakrotnie zwracano wnioski do uzupełnień, zbyt mało szkoleń dotyczących płatności i kontroli, szczególnie w początkowym okresie wdrażania ZPORR, 140

18 zbyt wysokiego wymagania w zakresie kontroli finansowej projektów, błędów systemowych, dotyczących finansowania kosztów wdrażania ZPORR w ramach Pomocy Technicznej, wykraczających poza instrukcję wymagań formalnych i merytorycznych Instytucji Pośredniczącej, zbyt małych zasobów osobowych i o niewystarczających kwalifikacjach do wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR będących m.in. wynikiem ograniczonych środków na Pomoc Techniczną. Na niski poziom wykorzystania środków funduszy unijnych, jak i środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działań 2.5 i 3.4 duży wpływ miała również jakość przygotowanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Zbyt sformalizowane i niejasne wytyczne wypełniania wniosków o płatność, powodowały, że składane przez beneficjentów wnioski do Instytucji Wdrażającej zawierały wiele błędów, co z kolei uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzanie i dołączanie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Kolejne przyczyny niskiego wykorzystania tych środków to nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów oraz długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą. Wszystkie przedstawione powyżej przyczyny w ww. działaniach występujące po różnych stronach skutkowały wielokrotnymi uzupełnieniami wniosków o płatność (5-6 razy), powstawaniem i narastaniem zaległości, wydłużaniem się czasu oczekiwania wniosku po uzupełnieniach na ponowną weryfikację. Problem płatności w ZPORR ma charakter ogólnopolski. Wykorzystanie środków rezerwy celowej dla Działań 2.5 i 3.4 oraz Pomocy Technicznej zostały ujęte jako wydatki niewygasające w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r.: - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości - wykorzystano wszystkie środki niewygasające kwota ,00 zł - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa wykorzystano kwotę ,19 zł, środki niewykorzystane w wysokości ,81 zł, - Priorytet IV Pomoc Techniczna - wykorzystano kwotę ,70 zł, środki niewykorzystane w wysokości 8.620,30 zł. Środki z rezerwy celowej przyznanej na Pomoc Techniczną dla ARR w Koninie wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą i po złożeniu przez tą instytucję zapotrzebowania na środki. W I półroczu 2007r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami na kwotę ,24 zł, która dotyczyła środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 141

19 2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Wykonanie ,12 zł 50,50 % Wydatki bieżące kwota ,12 zł obejmują: Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich kwota ,00 zł Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową 63/DT/III/07 z dnia roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w województwie wielkopolskim, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na okres od r. do r. Pozostałe wydatki bieżące kwota ,12 zł, w tym: - wykonanie projektu dwóch wariantów rozkładu jazdy kolejowych połączeń regionalnych w województwie wielkopolskim na rozkład jazdy 2007/2008 wykonany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgodnie z umową nr 65/DT/III/07 kwota ,00 zł, - ubezpieczenie autobusów szynowych zgodnie z umową nr 68/DT/III/07 z dnia 29 marca 2007r. Umowy ubezpieczenia pojazdów szynowych łączna kwota ,00 zł, z tego: SA na kwotę ,00 zł SA na kwotę ,00 zł SA na kwotę ,00 zł SA na kwotę ,00 zł Niskie wykonanie budżetu w ramach pozostałych wydatków bieżących spowodowane jest realizacją zadań, których wykonanie oraz płatności nastąpią w II półroczu 2007r. Na zakup usług remontowych w I półroczu 2007r. nie zostały wydane żadne środki z uwagi na niewykonanie, z przyczyn technicznych, w zaplanowanym terminie rewizji szynobusu SA przez ZNTK Poznań. Środki te zostaną wydane w II półroczu br. Rezerwa celowa kwota zł. Zgodnie z planem finansowym na 2007 rok środki z rezerwy celowej zaplanowano na powołanie i zorganizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie. Do chwili obecnej nie podpisano umowy Spółki; w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2007r. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Z zaplanowanych środków w łącznej kwocie zł, wydatkowano zł, z tego: 1) 6068 plan zł, wykonanie zł. Środki te dotyczą współfinansowania zakupu 8 sztuk autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, które zostaną zapłacone ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2007r. wykorzystano środki, pochodzące z pożyczki na prefinansowanie, na zakup 4 sztuk autobusów szynowych: SA ,00 zł 142

20 SA ,00 zł SA ,00 zł SA ,00 zł Ponadto w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w kwocie ,00 zł na promocję projektu SPOT/1.1.2/104/04 zgodnie z umową DT.V.333/2/6/2006r. z dnia 22 listopada 2006r. 2) 6069 plan zł, wykonanie zł. Środki finansowe zaplanowano w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - jako udział własny Samorządu Województwa w zakupie 8 sztuk autobusów szynowych w ramach SPOT. W I półroczu zakupiono 4 sztuki autobusów szynowych wykonanych przez PESA Bydgoszcz zgodnie z umową nr DT.IV.333/1/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku. Autobusy szynowe: SA ,00 zł SA ,00 zł SA ,00 zł SA ,00 zł Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę ,63 zł i dotyczyły nieuregulowanych faktur za: - zakup autobusu szynowego SA zgodnie z Umową nr DT.IV.333/1/2006 (SPOT) kwota zł, - uruchomienie pociągu relacji Poznań Główny - Krzesiny - Poznań Główny w dniu r. kwota ,63 zł, - zawarcie umowy ubezpieczenia CASCO pojazdów szynowych: nr kolejowy SA na okres kwota 9.661,00 zł. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę ,43 zł (w tym zaległości ,15 zł) w tym wymagalne ,21 zł i dotyczyły grzywny i kar za odwołane i opóźnione pociągi, mniejsze niż zakładano zestawienie taboru, naprawy rewizyjnej pojazdu szynowego. ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Wykonanie ,91 zł 58,44 % W pierwszym półroczu 2007 roku wydatkowano środki w wysokości ,91 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami. Kwoty dopłat do biletów w I półroczu 2007r. otrzymali poszczególni przewoźnicy: Lp. Przewoźnik Kwota dopłaty Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie ,00 2 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie ,44 3 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Turku ,32 143

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł.

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł. UCHWAŁA Nr 815/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY 420.066.981 zł Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2015 rok wynoszą 420.066.981 zł i w poszczególnych działach,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.1 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie za 2009r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo