PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi:"

Transkrypt

1 Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) fax (081) numer konta: w Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Lublinie oraz w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaguje zespół: Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec, Sławomir Pilipiec, Iwona Szpringer, Tomasz Woś tel. (081) Komisja Wydawnicza (Rada Programowa): Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec, Mariusz Nawachowicz, Sławomir Pilipiec, Iwona Szpringer, Tomasz Woś. Materiałów niezamówionych Re dak cja nie zwraca i rezerwuje sobie pra wo do skracania, poprawiania oraz uzu peł nia nia otrzymanych tekstów, a także do da wa nia i zmiany tytułów. Druk i łamanie: Drukarnia EMBE Press Lublin, ul. Tokarska 9A tel.: (81) PRAWNIK Nr 2/30/2013 PRAWNIK Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr 2/ W numerze między innymi: INFORMACJE I KOMUNIKATY Podziękowania od ustępującego Dziekana...2 Z posiedzeń Rady...3 IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji...9 I Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji...11 Ślubowanie Radców Prawnych...14 Z życia Klubu Seniora: Wycieczka do Dęblina...15 Harmonogram spotkań Klubu Seniora...17 Lista osób, które zrealizowały obowiązek szkoleniowy II cyklu szkolenia...18 Program szkoleń w IV kwartale 2013 roku...20 Konferencja szkoleniowa OIRP w Lublinie w Wólce Nadbużnej czerwca 2013 r Tradycyjny mecz z okazji Dnia Radcy Prawnego...22 X Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowbordowe Radców Prawnych i Aplikantów...23 XXX-lecie sądownictwa administracyjnego na Lubelszczyźnie - sprawozdanie z konferencji (Lublin 24 czerwca 2013 r. )...25 Ogłoszenie o projekcie EIPA...27 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ Arkadiusz Bereza Kartka z dziejów pełnomocników kasacyjnych na ziemiach polskich w XIX wieku...29 Marzena Świstak Zamówienia na świadczenie usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych w świetle obowiązujących przepisów prawa wątpliwości w zakresie wykładni Monika Lejcyk Odpowiedzialność cywilna strony podejmującej się pośrednictwa w obrocie nieruchomościami...42 Tomasz Woś Nadzór samorządu zawodowego nad działalnością notariuszy i radców prawnych w Polsce...53 Paweł Witkowski Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych...67 Renata Flis Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

2 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY Od Dziekana Koleżanki i Koledzy fot. Ł. Kamiński W dniu 30 sierpnia 2013 roku zakończyłem drugą kadencję jako Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Był to dla mnie szczególny okres w życiu, sześć lat pełnienia zaszczytnej funkcji i dużego zaangażowania w pracę na rzecz samorządu radcowskiego. Traktowałem pełnienie tej funkcji jako swoistą misję, która miała na celu budowę prestiżu zawodu radcy prawnego oraz pozycji Izby w regionie lubelskim, jak i na szczeblu krajowym samorządu radcowskiego. Udało się wiele osiągnąć dzięki Waszej życzliwości i wsparciu oraz gotowości do współpracy każdego radcy prawnego, do którego zwróciłem się o pomoc. Zmiany jakie miały miejsce w naszej Izbie oraz w sposobie jej funkcjonowania łatwiej będzie ocenić z perspektywy czasu. Determinowały je nowe wyzwania stające przed samorządem (organizacja aplikacji, szkolenie ustawiczne, informatyzacja), rosnące szeregi radców prawnych naszej Izby (jako dziekan odebrałem ślubowanie od blisko 25 % lubelskich radców prawnych) oraz konieczność większego udziału w życiu publicznym. Starałem się funkcję Dziekana pełnić jak najlepiej, podejmując decyzje zgodnie z interesem samorządu i własnym sumieniem. W trakcie tej służby spotykałem na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi i miałem przyjemność z nimi współpracować. Starałem się osobiście poznać wszystkich radców prawnych i aplikantów, ale z uwagi na fakt, iż nasza Izba liczy obecnie około 1650 radców prawnych i 450 aplikantów, trochę zabrakło czasu. Wszystkim chciałbym podziękować za pomoc, życzliwość i dobrą atmosferę naszych kontaktów. Dzięki zaufaniu i serdeczności z jaką spoty- 2

3 INFORMACJE I KOMUNIKATY PRAWNIK Nr 2/30/2013 kałem się na urzędzie, praca w Izbie przynosiła mi dużą satysfakcję. Jestem dumny, że mogłem reprezentować lubelską Izbę i wszystkich jej radców prawnych przez te lata. Wybory w Izbie lubelskiej odbyły się w chwili szczególnej. W momencie, gdy delegaci wybierali nowe organy, Sejm RP przegłosował zmiany dotyczące procedury karnej i ustawy o radcach prawnych, zakładające m. in. powiększenie zakresu świadczonej pomocy prawnej przez radców prawnych o prawo występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym (zmiana art. 82 KPK). Można więc powiedzieć, że kadencja Dziekana i organów IX kadencji Izby lubelskiej rozpoczęła się pod szczęśliwą gwiazdą. Składam gratulacje dla nowo wybranego Dziekana Rady Mecenasa Marka Pawłowskiego. Jestem przekonany, że stawi on czoła poważnemu wyzwaniu, jakim jest kierowanie Izbą. W pracy tej życzę mu powodzenia, utrzymania takiego wskaźnika popularności, jakim cieszył się w trakcie wyborów oraz satysfakcji z pełnionej funkcji, której miernikiem jest zaufanie i uznanie wśród radców prawnych. Były Dziekan Rady Dr hab. Arkadiusz Bereza Z posiedzeń Rady W dniu 15 kwietnia 2013 r. odbyło się XXIII posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza otworzył posiedzenie i powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Skarbnik Rady Hanna Chabros przedstawiła Radzie: projekt budżetu na 2013 r., sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r., a Rada jednogłośnie zaakceptowała przedstawione projekty przedłożone do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Dziekan przedstawił postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego: o trzech przypadkach wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego, o jednym przypadku umorzenia dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego oraz o jednym przypadku umorzenia dochodzenia w sprawie aplikantki radcowskiej, o dwóch przypadkach odmo- 3

4 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY wy wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na zachowanie radcy prawnego, przy czym jednemu z nich towarzyszyło wystąpienie do Dziekana Rady z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia w trybie art. 66 ustawy o radcach prawnych. Następnie Dziekan przedstawił wniosek Pana Mariusza Lewandowskiego o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych, a Rada podjęła uchwałę zgodnie z wnioskiem. Dziekan poinformował także, iż wnioski o skreślenie z listy radców prawnych złożyli: Piotr Kowalik i Paulina Piekarek, po czym Rada podjęła stosowne uchwały zgodnie z wnioskami. W grupie spraw związanych z aplikacją radcowską i jej organizacją Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany patrona, dwie uchwały w sprawie usunięcia wpisu z listy aplikantów radcowskich w związku z ich przeniesieniem na listy innych Izb, dokonała zmian uchwał w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej. Na zakończenie, w ramach ostatniego punktu porządku obrad sprawy różne Dziekan przypomniał o terminie Zgromadzenia Delegatów, w dniu 10 czerwca 2013 r. godz Dziekan zaprosił także na spotkanie z Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Panią Barbarą Piwnik (Minister Sprawiedliwości w latach ), które miało się odbyć w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 14:30 w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Konrada Wallenroda 4C w Lublinie. Tematem spotkania miała być przyszłość zawodów prawniczych w Polsce. Dziekan poinformował, iż została zamknięta lista kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji wybieranych na zebraniu rejonowym rejonu lubelskiego wyznaczonym na dzień 7 maja 2013 r.; zgłoszono 124 kandydatów na 113 miejsc. Okręgowa Komisja Wyborcza przekazała także listę osób uprawnionych do głosowania. Na tym obrady zakończono, a Dziekan podziękował wszystkim za przybycie W dniu 27 maja 2013 r. odbyło się XXIV posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Otworzył je Dziekan Rady Arkadiusz Bereza i powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Dziekan przedstawił postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego: jedno o wszczęciu dochodzenia na skutek skargi na postępowanie radcy prawnego oraz dwa o umorzeniu dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego, przy czym jedno połączone z wystąpieniem do Dziekana Rady OIRP w Lublinie z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia w trybie art. 66 ustawy o radcach prawnych. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Rada wpisała na listę 4

5 INFORMACJE I KOMUNIKATY radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych następujące osoby, które w tym roku uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego: PRAWNIK Nr 2/30/2013 5

6 6 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY

7 INFORMACJE I KOMUNIKATY Rada wpisała także na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ustawy o radcach prawnych trzy osoby, a mianowicie: Agnieszkę Goldiszewicz, Sławomira Kuśmickiego i Sławomira Patyrę. Dziekan poinformował, iż w dniu 23 kwietnia 2013 r. zmarła Koleżanka Irena Rudna, a wszyscy obecni uczcili Jej pamięć minutą ciszy. Następnie Rada skreśliła Zmarłą Koleżankę z listy radców prawnych. Kolejne punkty porządku obrad obejmowały podjecie uchwał w sprawie: skreślenia z listy radców prawnych Koleżanki Marianny Adamczyk i Kolegi Zdzisława Pawłowskiego na ich wniosek, usunięcia wpisu Kolegi Jacka Pydo w związku z jego przeniesieniem na listę radców prawnych prowadzoną PRAWNIK Nr 2/30/2013 przez Radę OIRP w Warszawie, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Kolegi Pawła Gozdóra w związku z podjęciem pracy w Kancelarii Notarialnej w Rykach oraz umorzenia dwóch postępowań w sprawie wpisu na listę radców prawnych ze względu na cofniecie wniosków w tym zakresie. W grupie spraw wniesionych przez Skarbnika Rada umorzyła składki członkowskie jednemu radcy prawnemu ze względu na trudną sytuację materialną. Następnie członek Komisji ds. wykonywania zawodu Kol. Marzena Kucharska Derwisz przedstawiła wyniki dokonanej przez tę komisję weryfikacji czynności dwóch radców prawnych, nie dopatrując się przy tym podstaw, by skierować tę sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego. Dziekan poinformował Radę o planowanym dofinansowaniu szkoleń wyjazdowych dla aplikantów I i III roku aplikacji. Omówiono także kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem ślubowania radców prawnych, które planowane było na dzień 6 lipca br. Na zakończenie obrad, Dziekan przekazał Radzie, że Okręgowa Komisja Rewizyjna złożyła na jego ręce Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie za 2012 rok

8 PRAWNIK Nr 2/30/2013 W dniu 5 lipca 2013 r. odbyło się XXV posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji, które otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, witając wszystkich zgromadzonych. Na początku obrad Dziekan przedstawił postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia w sprawie ze skargi na zachowanie radcy prawnego oraz o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego. Następnie Dziekan poinformował o śmierci radców prawnych: Koleżanki Jadwigi Ćwiklińskiej oraz Kolegi Jerzego Dzirby, a wszyscy obecni uczcili Ich pamięć minutą ciszy. Rada natomiast podjęła uchwały o skreśleniu z urzędu Zmarłych z listy radców prawnych. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Rada podjęła uchwałę w przedmiocie wpisu Filipa Radoniewicza na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych oraz Wojciecha Konaszczuka na podstawie art. 25 ustawy o radcach prawnych. Rada podjęła także uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w odniesieniu do jednej osoby w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, a w odniesieniu do drugiej w związku z uprawomocnieniem się kary dyscyplinarnej wynikającej z orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Następnie Rada podjęła dwie uchwały w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich oraz uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia uchwał o wpisie na listę aplikantów radcowskich w związku z uzyskaniem przez te osoby wpisu na listę radców prawnych, po zdanym egzaminie radcowskim. Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia uchwały w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w odniesieniu do radcy prawnego Małgorzaty Dąbek, która z dniem 16 sierpnia br. podjęła wykonywanie zawodu radcy prawnego. W grupie spraw wniesionych przez Skarbnika Rada rozłożyła na raty jednej osobie opłatę roczną za aplikację radcowską oraz umorzyła jednemu radcy prawnemu składkę członkowską ze względu na trudną sytuację materialną. Skarbnik Rady przedstawiła także Radzie wykaz osób z wnioskiem o wszczęcie postępowań o skreślenie z listy radców prawnych z uwagi na zaległości w płaceniu składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, a Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z wnioskiem Skarbnika. Na zakończenie omówiono przebieg i organizację szkolenia dla radców prawnych w Wólce Nadbużnej, a następnie Rada podjęła stosowną uchwałę o dofinansowaniu tego szkolenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Sekretarz Rady Anna Fermus-Bobowiec 8

9 PRAWNIK Nr 2/30/2013 IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji W dniu 10 czerwca 2013 r. odbyło się IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który przywitał delegatów. Po wstępnym zagajeniu, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kol. Sławomira Bartnika, a na Sekretarza Zgromadzenia Kol. Annę Fermus Bobowiec. Następnie odbył się wybór Komisji Mandatowej, którą Zgromadzenie powołało w składzie: Kol. Edward Kaczor na przewodniczącego Komisji oraz Kol. Halina Ejsmond Zając i Kol. Rafał Sobuś na członków Komisji. Po ukonstytuowaniu się i po stosownych obliczeniach Komisja Mandatowa przedstawiła protokół, z którego wynikało, iż IV Zgromadzenie Delegatów OIRP w Lublinie, ze względu na posiadane kworum, jest ważne i władne do podejmowania uchwał. Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie sprawozdania z działalności Rady OIRP w Lublinie za rok 2012, które zaprezentowała Sekretarz Rady Anna Fermus Bobowiec, informując także, iż w 2012 r. z grona radców prawnych tutejszej Izby odeszli na zawsze Koleżanki i Koledzy: Danuta Doraczyńska, Ewa Wasiluk, Ryszard Czekierdowski, Ryszard Gołąb, Wiesław Juszczak, Jan Klimkowicz, Tadeusz Parczyński, Krzysztof Pietras, Mieczysław Sawa, Jan Śliwiński, Franciszek Toczek. Na prośbę Sekretarza Rady, Zgromadzeni Pamięć o Zmarłych Koleżankach i Kolegach uczcili minutą ciszy. Następnie sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2012 przedstawiła Skarbnik Rady Hanna Chabros, a sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za ostatni rok Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Dubiel. Z kolei Rzecznik Dyscyplinarny Patrycja Kozłowska Kalisz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2012, a w zastępstwie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Grażyny Czerwińskiej, Kol. Monika Kępa, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Komisji 9

10 PRAWNIK Nr 2/30/2013 Rewizyjnej, zgłaszając przy tym wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Radzie OIRP w Lublinie za 2012 r. Po krótkiej dyskusji, Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za rok Następnie Skarbnik Rady Hanna Chabros przedstawiła sprawozdanie finansowe OIRP w Lublinie za rok 2012, a Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę zatwierdzającą je. W ramach kolejnych punktów porządku obrad Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę udzielającą absolutorium Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, uchwałę przyjmującą budżet Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok 2013 oraz uchwałę przyjmującą plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok Na zakończenie obrad głos zabrał obecny na posiedzeniu Gość - Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, który podkreślił, iż jest pod wrażeniem ośrodka dydaktycznego tut. Izby. Skierował podziękowania do wszystkich tych, którzy przez ostatnie 3 lata pracowali na rzecz tut. Izby: do Dziekana, Rady OIRP w Lublinie, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Sędziów Sądu Dyscyplinarnego, członków komisji oraz wszystkich zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu. W sposób szczególny podziękował Dziekanowi Arkadiuszowi Berezie, który zajmuje także stanowisko Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i Hannie Charbros, przewodniczącej Wyższej Komisji Rewizyjnej. Następnie, odnośnie przyszłości zawodu radcy prawnego, Prezes Maciej Bobrowicz zwrócił uwagę, że ważna jest nie tylko wiedza, ale także umiejętność konkurowania na rynku z innymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami. Poinformował także, że trwają prace dotyczące nowych zasad wynagradzania pełnomocników z urzędu i z wyboru, zakładające zlikwidowanie niczym nieuzasadnionej równości między płacą radcy prawnego z wyboru i z urzędu. Po wystąpieniu Prezesa Macieja Bobrowicza, zabrał głos Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który podziękował Prezesowi za ciepłe słowa skierowane pod adresem tut. Izby i poprosił go o wręczenie srebrnych odznak Zasłużony dla samorządu radców prawnych, które otrzymali: Greta Kulińska Pobielska, Alfred Kuranc, Leszek Liszcz, Maria Tyszkiewicz i Iwona Szpringer. Prezes wręczył także medale z okazji 30 lecia samorządu radców prawnych następującym osobom: Urszuli Adamczuk, Tadeuszowi Ficie, Alfredowi Kuranc i Monice Markisz. Następnie zabrał głos Przewodniczący Zgromadzenia, który zamykając obrady, podziękował zgromadzonym za przybycie. Sekretarz Rady Anna Fermus Bobowiec 10

11 PRAWNIK Nr 2/30/2013 I ZGROMADZENIE DELEGATÓW IX KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE W dniu 30 sierpnia 2013 roku odbyło się I Zgromadzenie Delegatów IX kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza, który powitał przybyłych Delegatów oraz zaproszonego Gościa Dariusza Sałajewskiego Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Dziekan poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kol. Sławomira Bartnika, po czym Dziekan przekazał mu dalsze prowadzenie Zgromadzenia. Delegaci wybrali także sekretarza Zgromadzenia w osobie Kol. Anny Fermus-Bobowiec. Przewodniczący zapoznał Delegatów z przedłożonym im porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: Paweł Spoz, Paweł Urbanowicz, Anna Komarska, Tomasz Woś, Artur Wagner i Dominik Derwisz. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Delegaci podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz w sprawie ustalenia liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Przewodniczący poinformował, iż zgłoszony został tylko jeden kandydat na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji: Kol. Marek Pawłowski. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos kandydatowi, który zaprezentował swoją osobę, przedstawił przebieg swojej pracy zawodowej, działalność w samorządzie radców prawnych i zamierzenia na następną kadencję. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Wyborczej Kol. Sławomirowi Pilipcowi, który omówił ogólne zasady wyboru Dziekana Rady, podkreślając przy tym, że zostanie on wybrany bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Po akcie głosowania i po podliczeniu głosów w wyborach na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Przewodniczą- 11

12 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY cy Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania, a Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nowo wybranym Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji został Kol. Marek Pawłowski. Dziekan Arkadiusz Bereza uroczyście przekazał nowo wybranemu Dziekanowi insygnia władzy. Następnie głos zabrał Dariusz Sałajewski - Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, który pogratulował Kol. Markowi Pawłowskiemu. Odnośnie funkcjonowania samorządu radcowskiego Wiceprezes podkreślił, iż zachodzi konieczność dostosowania działania samorządu do zmieniających się warunków rynku. Zwrócił uwagę, że radcowie prawni to coraz liczniejsza grupa zawodowa, będąca środowiskiem zróżnicowanym osobowościowo i wiekowo, jednak silnym i zwartym. Nawiązał także do bardzo zaawansowanych prac legislacyjnych nad rozszerzeniem uprawnień dla radców prawnych także na obrony w sprawach karnych, co wydaje się już być przesądzone. Kolejny punkt porządku obrad obejmował wybory pozostałych członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przy tym Kol. Sławomira Pilipca - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o omówienie sposobu głosowania. Po dokonanym akcie głosowania i po podliczeniu głosów, co odbyło się w trakcie 1,5 godzinnej przerwy, Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Pawłowi Urbanowiczowi, który przedstawił wyniki głosowania: Członkami Rady Okręgowej Izby Radców w Lublinie zostali: 1) Adamski Krzysztof (Lublin) 2) Bartnik Sławomir (Lublin) 3) Bereza Arkadiusz (Lublin) 4) Buczyński Marcin (Lublin) 5) Chabros Hanna (Lublin) 6) Chmiel Zbigniew (Lublin) 7) Ejsmond-Zając Halina (Lublin) 8) Fałdyga Piotr (Lublin) 9) Fermus-Bobowiec Anna (Lublin) 10) Gdulewicz Bartosz (Lublin) 11) Górny Leszek (Chełm) 12) Grzyb Jan (Chełm) 13) Jarus Ewa (Zamość) 14) Jastrząb Zbigniew (Biała Podlaska) 15) Kaczor Edward (Lublin) 16) Kępa Monika (Lublin) 17) Kopiec Irena (Lublin) 18) Kucharska-Derwisz Marzena (Lublin) 19) Łacek-Sękowska Anna (Lublin) 20) Mazur Marek (Lublin) 21) Uchaniuk Lech (Biała Podlaska) 12

13 INFORMACJE I KOMUNIKATY Członkami Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zostali: 1) Bilkiewicz-Bańka Bożena 2) Dubiel Barbara 3) Filipek-Kraczek Zofia 4) Franus-Wyrwich Beata 5) Grabek Tomasz 6) Jakubowska-Rybczyńska Anna 7) Koksanowicz Grzegorz 8) Kowalski Dariusz 9) Nieborak Urszula 10) Pachoł Krzysztof 11) Petraniuk Juliusz 12) Piórecka Ewa 13) Piskorski Jerzy 14) Silmanowicz Teresa 15) Warych Artur Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali: 1) Czerwińska Grażyna 2) Klech Katarzyna 3) Kubicz Leszek 4) Leńczuk Jacek 5) Marzec Tomasz 6) Pecyna-Bądos Katarzyna 7) Sobuś Rafał 8) Kowalik Agata Okręgowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym została: Kozłowska-Kalisz Patrycja Zastępcami Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego zostali: 1) Bryłowski Przemysław 2) Nogalski Jarosław PRAWNIK Nr 2/30/2013 3) Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata 4) Strzelec Paweł 5) Szczekała Agnieszka 6) Ząbek Hubert Delegatami na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w Warszawie zostali: 1) Bartnik Sławomir 2) Bereza Arkadiusz 3) Chabros Hanna 4) Jastrząb Zbigniew 5) Kozłowska-Kalisz Patrycja 6) Kubicz Leszek 7) Nieborak Urszula 8) Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata 9) Baron Dorota 10) Stecyk Teresa 11) Wasilewski Sławomir 12) Burda Piotr 13) Batorski Krzysztof Stałym Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych został: Bereza Arkadiusz W trakcie Zgromadzenia przedstawiciele aplikantów radcowskich wybrali także swojego przedstawiciela na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych, którym został Rafał Myć (III rok aplikacji). Na zakończenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wybranym oraz podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady. Sekretarz Rady Anna Fermus-Bobowiec 13

14 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY Ślubowanie radców prawnych W tym roku ślubowanie młodych radców prawnych odbyło się w dniu szczególnym dla całego samorządu radców prawnych, tj. w dniu 6 lipca, który zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. został ustanowiony Dniem Radcy Prawnego. Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ( ) tak rozbrzmiewała rota ślubowania składana przez 205 młodych radców prawnych w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie odbyła się tegoroczna uroczystość, której przewodził Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza. W ślubowaniu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie udział brali także: Wicedziekan Rady Marek Pawłowski, Sekretarz Rady Anna Fermus Bobowiec, Skarbnik Rady Hanna Chabros, Członek Prezydium Rady Bartosz Gdulewicz, Kierownik Szkolenia Aplikantów Edward Kaczor oraz Z- ca Kierownika Szkolenia Aplikantów Hubert Ząbek. Po odebraniu ślubowania przez Dziekana, nie mogło zabraknąć nagród, wyróżnień oraz słów gratulacyjnych. Wśród osób nagrodzonych voucherem na uszycie togi i nagrodami książkowymi znaleźli się: Marek Gołąb, Aleksandra Ludwiczak Hulisz, Grzegorz Zapała, Ireneusz Misiejuk, Artur Skiba, Tomasz Turski, Tomasz Zdolski, Katarzyna Babij, Radosław Ciesielski, Honorata Matysek Skraińska, Monika Mazur, Anna Solak, Jarosław Szymczyk. Tegoroczna uroczystość zgromadziła licznych gości, a także rodziny i przyjaciół radców prawnych. Niewątpliwie odznaczała się podniosłym charakterem, związanym z rangą wydarzenia w życiu każdego radcy prawnego. Był to także moment refleksji nad znaczeniem i odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w życiu publicznym i osobistym. Każdy ze ślubujących odczuwał wielką radość i satysfakcję z osiągniętego celu, będąc jednocześnie świadomym nowych wyzwań, które stają przed każdym z młodych radców. Po uroczystości ślubowania, wszyscy zgromadzeni, zostali zaproszeni do uczestnictwa w obchodach Dnia Radcy Prawnego oraz udziału w integracji członków samorządu radców prawnych i ich rodzin. Młodym radcom prawnym życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym! Redakcja 14

15 INFORMACJE I KOMUNIKATY PRAWNIK Nr 2/30/2013 Wycieczka do Dęblina Dęblin-miasto położone w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, na szlaku kolejowym Lublin-Warszawa, zbudowanym w 1877 roku. Ten malowniczy zakątek jest ściśle związany z historią polskiego lotnictwa Szkołą Orląt, obecnie Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Dęblin jest powszechnie znany jako stolica polskich skrzydeł. Z uwagi na opisywane w przewodnikach uroki i długą historię Dęblina oraz okolic w dniu 19 kwietnia 2013 r. zorganizowana została - dzięki pomocy naszej Izby, wycieczka członków Klubu Seniora. Wspólnie z nami, w tym wyjeździe udział wzięli sympatyczni członkowie Klubu Seniora Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie. Po przyjeździe przedstawiciele obu Klubów złożyli wieńce pod pomnikiem Bohaterskich Lotników. Następnie obie grupy zwiedzały Muzeum Lotnictwa-Salę tradycji Szkoły Orląt. Dyrektor Muzeum-pilot, szczegółowo opisywał historię poszczególnych wydarzeń i znajdujących się w Muzeum eksponatów. Wystawa wewnętrzna jest podzielona na trzy części; okres międzywojenny, wojenny i powojenny. Można m.in. zobaczyć dokumenty, mapy, fotografie, a także części uzbrojenia i budowy samolotów oraz mundury. Wystawa plenerowa na części lotniska gromadzi samoloty, śmigłowce oraz sprzęt techniczny z różnych okresów. Ogromne wrażenie robi widok ustawionych obok siebie ponad 50 samolotów. Mieliśmy okazję obejrzeć z bliska rządowy samolot JAK 40. Oficerska Szkoła Lotnicza Szkoła Orląt powstała w 1927 roku. Szkolili się w niej m.in. znani polscy piloci: 15

16 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY Franciszek Żwirko, Bolesław Orliński, pilot i pisarz Janusz Meissner, Stanisław Skarżyński. Niektórzy z nich zostali dowódcami polskich dywizjonów w Anglii w czasie II wojny światowej. Na terenie jednostki mieszkała z mężem pilotem poetka Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, córka malarza Wojciecha Kossaka. Ze współczesnych absolwentów Szkoły wywodzi się pierwszy polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski, późniejszy generał i dowódca Szkoły Orląt. Następnie zwiedzaliśmy zespół pałacowo-parkowy; rezydencję ks. Jabłonowskich. Budowę pałacu rozpoczęto przed 1747 rokiem z fundacji Michała Jerzego Mniszcha w stylu baroku, a następnie pałac został przebudowany wg projektu sławnego architekta Dominika Merliniego w stylu klasycznym. Córka Mniszcha Paulina Konstancja wniosła dobra w posagu Antoniemu ks. Jabłonowskiemu. W pałacu obecnie mieści się Rektorat Wyższej Szkoły, a w obu odokiennych skrzydłach pałacu domy akademickie Dedal i Ikar. W rezydencji jest piękna sala balowa i kasyno oficerskie, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Zwiedzanie kompleksu Twierdzy Dęblin było dużym zaskoczeniem, gdyż nie zdawaliśmy sobie sprawy z ogromu zbudowanych fortyfikacji. W 1840 roku pałac i okolice objął we władanie feldmarszałek rosyjski Iwan Paskiewicz i rozpoczął budowę twierdzy carskiej, zwanej Iwanogrodem. Twierdza składa się z budowanych na dużej przestrzeni 7 fortów otaczających cytadelę w widłach rzek Wieprza i Wisły. Przed I wojną światową rozbudowano umocnienia obronne. Wewnątrz twierdzy znajdowały się m.in. budynek komendantury, magazyny, prochownia, koszary. Miłośnicy wojskowej tradycji Twierdzy Dęblin utworzyli muzeum, gdzie znajdują się dawne części uzbrojenia oraz wyposażenia poszczególnych zabudowań fortyfikacji. Na zakończenie wycieczki jeszcze chwila zadumy na cmentarzu wojennym Belonna z grobami legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy 15 Pułku Piechoty Wilków, kwaterujących w latach i poległych lotników i powrót do Lublina. Serdeczne podziękowania dla naszej Koleżanki mec. Czesławy Howorus za umożliwienie pobytu na terenie wojskowym i świetną organizację. Halina Czerkawska Radca prawny 16

17 INFORMACJE I KOMUNIKATY Termin *3,10,17,24, Harmonogram Spotkań Klubu Seniora okres: październik - grudzień 2013 r. Dzień Tygodnia Godzina czwartek Cykl Gry towarzyskie Październik TEMAT I MIEJSCE SPOTKANIA Spotkania brydżowo-szachowe Miejsce spotkań: siedziba OIRP w Lublinie PRAWNIK Nr 2/30/2013 * wtorek * wtorek Spotkania z ciekawymi ludźmi Gry towarzyskie Prelekcja na temat: Starość w cieniu stereotypów Wykład poprowadzi Pani prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Miejsce spotkania: siedziba OIRP w Lublinie Zawody w brydżu sportowym parami: O puchar Dziekana OIRP w Lublinie Zamiar uczestnictwa par, należy zgłosić w sekretariacie OIRP do r. Miejsce zawodów: siedziba OIRP w Lublinie. *7,14,21,28. czwartek Gry towarzyskie * wtorek Spotkania z ciekawymi ludźmi *5,12,19, czwartek Gry towarzyskie wtorek Spotkania towarzyskie Listopad Spotkania brydżowo-szachowe Miejsce spotkań: siedziba OIRP w Lublinie. Prelekcja na temat: Moje ciekawe podróże Relacje z nich przedstawi koleżanka Hanna Wąsowicz. Miejsce spotkania: siedziba OIRP w Lublinie Grudzień Spotkania brydżowo-szachowe Miejsce spotkania: siedziba OIRP w Lublinie Spotkanie opłatkowe Miejsce spotkania siedziba OIRP w Lublinie. Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić w sekretariacie OIRP w Lublinie do dnia 3-go grudnia Poznajemy Polskę Wycieczka autokarowa do Sandomierza Godzina 8.00 zbiórka i wyjazd z parkingu przy Globusie Wycieczka Krajowa Zarys programu wycieczki: - zwiedzanie rynku i zabytkowych kamieniczek, - przejście podziemną trasą turystyczną, - spacer obok Collegium Gostomiarum, Domu Długosza i Zamku, - zwiedzanie gotyckiej katedry, - wejście na Bramę Opatowską (panorama Sandomierza), - spacer wąwozem Królowej Jadwigi, - rejs statkiem, - obiad dwudaniowy oraz ognisko z kiełbaską. Uczestnictwo w wycieczce należy zgłosić do 1-go r. pod nr telefonu W godzinach: Organizacja wycieczki uwarunkowana jest uczestnictwem w niej co najmniej 25 ciu osób. Koszt uczestnictwa : - emeryci zł - osoby towarzyszące zł Uwaga: - Uczestnictwo w powyższych punktach programu, jest nieodpłatne, z wyjątkiem wycieczki do Sandomierza - Do spotkań oznaczonych gwiazdką ( * ) zapraszamy także aplikantów oraz radców prawnych. - Ewentualne zmiany w spotkaniach, ogłaszane będą na stronie internetowej OIRP w Lublinie i tablicy ogłoszeń Izby. 17

18 PRAWNIK Nr 2/30/2013 Lista osób, które w II cyklu szkoleniowym uzyskały wymaganą ilość punktów (40 pkt) A B C D E F G H I J K L Ł M N Abramek Ewa, Adamczuk Urszula, Adamiec Zbigniew, Adamski Krzysztof, Adamski Marek, Arciszewski Tadeusz, Aurzecki Tomasz Bałaban Piotr, Bargenda Iwona, Batorski Krzysztof, Baran Arkadiusz, Bartnik Sławomir, Bereza Arkadiusz, Bereza Sławomir, Bielak-Podkówka Maria, Bieliszczuk Rozalia, Biskup Roman, Bloch Leszek, Błaszczuk Teresa, Bochenek Alina, Bogusz Piotr, Bożek Barbara, Bretsznajder Magdalena, Bronisz Joanna, Bryłowski Przemysław, Bubiło Jarosław, Buczkowska Urszula, Buczyński Marcin, Bukowski Jerzy Celińska Krystyna, Celińska-Banaszek Anna, Chmielewska Barbara, Chodkiewicz Katarzyna, Chruściel Paweł, Chudek Anna, Ciastoch Marzena, Ciećko Czesława, Cioch Jakub, Czerwińska Grażyna Dąbska Maria, Derwisz Dominik, Dębowczyk Teresa, Dryk Waldemar, Dubiel Andrzej, Dubiel Barbara, Dubiel Zbigniew, Dudzic Ryszard, Dudzik Jarosław, Dumiewicz Małgorzata, Duszyńska-Budyn Grażyna, Duszyński Marek, Dziubińska Danuta Ejsmond-Zając Halina Fałdyga Piotr, Fermus-Bobowiec Anna, Filipczuk Jarosław, Filipek Katarzyna, Franus-Wyrwich Beata, Frąk-Biała Ewa Gala-Walocha Maria, Gawrylak Marek, Gągoł-Anasiewicz Barbara, Gdulewicz Bartosz, Gil Arkadiusz, Głażewska Małgorzata, Głowala Joanna, Głuchowski Jacek, Gnutek Magdalena, Godlewska Izablella, Gorgol Andrzej, Górny Leszek, Grochal-Kudasiewicz Ewa, Grzyb Jan, Grzywaczewski Stanisław, Gustaw Maria Harańczyk Piotr, Hołubowicz Bogdan, Hołubowicz Irena Izdebska Magdalena Jaeschke Konrad, Jencz Bartosz, Janiak Maria, Jaruga Michał, Jastrząb Zbigniew Kalbarczyk Piotr, Kalinowski Adam, Kalisz Władysław, Kamińska Maria, Kanikowska Grażyna, Kanikowski Łukasz, Kapica Halina, Kaproń Elżbieta, Karchut Maria, Karwat Michał, Kępa Monika, Kiszka Tomasz, Kiszka Eugeniusz, Klech Katarzyna, Klimek Małgorzata, Klimkiewicz Artur, Kłos-Turkiewicz Wioletta, Koksanowicz Grzegorz, Kołodziej Jerzy, Koma-Bociańska Anna, Komarska Anna, Kopiec Irena, Kosmala Agnieszka, Kostrubiec Paweł, Kostrubiec-Bijata Alicja, Kowalik Mariola, Kowalik Agata, Kowlaska Beata, Kowalska-Głowiak Agnieszka, Kowalczyk Agnieszka, Kozieł Grzegorz, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kożuch Krzysztof, Krakowiak Dorota, Kropp Aldona, Kubal Irena, Kubicz Leszek, Kucharska-Derwisz Marzena, Kucia Ryszard, Kufel-Urbanowicz Katarzyna, Kuranc Alfred, Kurzępa Tomasz, Kusz Anna, Kutrzuba Paweł, Kwiatek-Sokołowska Ewa, Kwiatkowska Marzena, Kwiatkowski Bartosz, Kwiecień Sebastian, Kwiecińska Ewa Lemieszek Alicja, Lengiewicz Henryk, Leńczuk Jacek, Leśniak-Gorgol Maria, Liberda Elżbieta, Liberda Radosław, Ligaj Jarosław, Lipińska Teodozja, Lipińska Paulina, Lisowiec Andrzej, Liszcz Leszek Łacek-Sękowska Anna, Ładniak Jadwiga, Łakomy Konrad, Łoza Kamil, Łucjan Anna, Łukasiewicz Anna, Łukasik Marta, Łysakowska Walentyna Maciejewska Renata, Madeja Izabela, Majczyna Robert, Malec-Poznańska Beata, Malinga Andrzej, Marcewicz Olimpia, Markisz Monika, Marzec Tomasz, Mazurek Aleksander, Mazurek Michał, Mazurek-Sokoluk Marzena, Mianowany Marcin, Miaskowski Jaromir, Michalak Witold, Michałek Wiktor, Michniewicz Małgorzata, Milczek Małgorzata, Mitręga Ewelina, Mojak Jan, Mojski Wojciech, Mostowska Grażyna, Murdza Norbert, Muszyńska Ewa Natcyn Artur, Nastaj Katarzyna, Nieborak Urszula, Niebrzydowska Teresa, Niewęgłowska Irena, Niezbecka Elżbieta, Nogalska Anna, Nogalski Jarosław, Nowak Marek, Nowak Anna 18

19 PRAWNIK Nr 2/30/2013 O P R S Ś T U W Z Ż Obara Urszula, Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata, Onyszko Aleksandra, Opolski Dag Makary, Orłowska Magdalena, Orzechowska Ilona, Ostrowski Mirosław Padewska Krystyna, Pałka Elżbieta, Pankowicz Anna, Paul Daniel, Pawelska Aldona, Pawlonka Wiesław, Pawłowski Marek, Perzyna Zbigniew, Petraniuk Juliusz, Piekarczyk Jolanta, Piekarczyk Teresa, Pietrzak Szymon, Pilipiec Sławomir, Pindor Elżbieta, Policht Liliana, Piotrowski Artur, Piórecka Ewa, Piskorska-Szczepaniuk Magdalena, Piskorski Jerzy, Pitera-Puciłowska Anna, Podgórska Joanna, Podgórski-Pietraś Paweł, Podkówka Jacek, Podleśna Bożena, Polowy Andrzej, Polowy Anna, Pruszkowski Andrzej, Przechocki Tadeusz, Przybylska Dorota Rogowski Maciej, Rudnicka-Posuniak Krystyna, Rumowska Małgorzata Klara, Rybak Jadwiga, Rymarz Ewa, Rzedzicka Magdalena Sadurska Ewa, Sadurska Teresa, Schabowska Daria, Sawczuk Agata, Sieteska-Mazurek Iwona, Silmanowicz Katarzyna, Silmanowicz Teresa, Sirko Paweł, Sitkowska Ewa, Skiba Janusz, Skorynkiewicz Iwona, Skrzydło-Tefelska Ewa, Smyl Marek, Sobczuk Anna, Sobiś Miłosz, Sochaj-Majewska Anna, Sokołowski Maciej, Staniuk Mariusz, Stępień Eryk, Stobiecki Eugeniusz, Stoma Marta, Strawa Ewa, Sulik Michał, Sulska Jolanta, Superczyński Grzegorz, Suraj-Walter Anna, Suszek-Och Urszula, Szalerek-Janas Danuta, Szczepaniuk Piotr, Szczucki Piotr, Szewczyk Michał, Szmulik Bogumił, Szubartowski Zbigniew, Szwedo-Dytry Anna, Szydło Sabina, Szymczak Rafał, Szyper Milena, Szysiak Adam Śmigasiewicz Tadeusz, Śniegocka Krystyna, Świstak Marzena Tkaczyk Andrzej, Tomkowski Grzegorz, Topolewski Krzysztof, Tymecki Zbigniew, Tyszkiewicz Maria Uchaniuk Lech, Ufniarz-Witka Mirosława Wagner Arkadiusz, Warda Małgorzata, Warszawska Aleksandra, Warych Artur, Wasilewska Monika, Wasilewski Sławomir, Widelska Grażyna, Widomski Cezary, Wieczorek Renata, Witaszek Marta, Włodarczyk Agnieszka, Woch Elżbieta, Wojnowski Piotr, Wojtas Mariusz, Wolak Czesława, Wolińska Iwona, Woźniak Hubert, Wójcicki Stanisław, Wójcik Leszek, Wójcik Paweł, Wójcik-Murdza Dagmara, Wrona Andrzej Zadura Wiesława, Zmysłowski Łukasz, Zawiślak Renata, Ząbek Hubert, Zieliński Andrzej, Zimecka Elżbieta, Zoła Bogusława, Zwoliński Adam Żak Elżbieta, Żórawska Beata, Żurawski Michał, Żyszkowski Zenon Jednocześnie przypominam, iż w dniu 30 czerwca 2013 r. minęła połowa cyklu szkoleniowego , w którym radca prawny ma obowiązek uzyskania co najmniej 40 punktów szkoleniowych. Dotychczasowe podsumowanie tego okresu nie napawa optymizmem. Na 1246 radców prawnych, na których ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego 275 wypełniło ten obowiązek, co stanowi 22,1 %, 186 radców prawnych uzyskało 50% i więcej punktów szkoleniowej co stanowi prawie 15% podlegających obowiązkowi szkoleniowemu, 163 radców prawnych uzyskało mniej niż 50% punktów szkoleniowych, co stanowi 13,1% oraz 622 radców prawnych nie uzyskało ani jednego punktu szkoleniowego, co stanowi prawie połowę liczby radców prawnych naszej izby. W tej sytuacji apeluję o poważniejsze potraktowanie obowiązku szkoleniowego i uczestnictwo w proponowanych przez Izbę szkoleniach, jak również informowanie o uczestnictwie w innych szkoleniach, bądź publikacjach podlegających zaliczeniu punktowemu. Jolanta Piekarczyk Koordynator ds. Szkoleń 19

20 PRAWNIK Nr 2/30/2013 Koleżanki i Koledzy W ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, uprzejmie zapraszam do udziału w jednodniowych konferencjach szkoleniowych realizowanych w IV kwartale 2013 r. 20 I szkolenie Prawnopodatkowe konsekwencje związane z obrotem i posiadaniem obiektów budowlanych Wykładowca: radca prawny dr Jacek Leńczuk Termin: 14 października 2013 r., godz II szkolenie 1. Egzekucja z rachunku bankowego 2. Koszty postępowania egzekucyjnego Wykładowca: sędzia Alicja Zych Sąd Okręgowy w Lublinie Termin: 21 października 2013 r., godz III szkolenie Postępowanie upadłościowe w świetle najnowszego orzecznictwa Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki pracownik naukowy UMCS Termin: 18 listopada 2013 r., godz IV szkolenie Etyka zawodowa radcy prawnego Wykładowca: radca prawny dr Patrycja Kozłowska-Kalisz Termin: 25 listopada 2013 r., godz V szkolenie Prawo budowlane. Wybrane zagadnienia Wykładowca: radca prawny Wojciech Boryc Termin: 2 grudnia 2013 r., godz VI szkolenie Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Wykładowca: sędzia Artur Żuk Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Termin: 9 grudnia 2013 r., godz Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej OIRP w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E. Zgłoszenia telefoniczne na poszczególne szkolenia prosimy kierować do Biura OIRP najpóźniej na 7 dni przed wykładem. Z koleżeńskim pozdrowieniem Jolanta Piekarczyk Koordynator ds. Szkoleń

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 września 2011 r. Projekt z dnia [14.09.2011 r.] Zatwierdzony przez Przewodniczacego RM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2012 2015

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW.

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. 1. Rozpoczęcie Zwyczajnego Zjazdu SPB w dniu 24.11.2014r. o godzinie 12.30

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 ROKU

PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 ROKU PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 ROKU Porządek posiedzenia: CZĘŚĆ I OFICJALNA 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r.

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

Data: 7 grudnia 2013 Miejsce : Hala Świdniczanka w Świdnicy k/ Zielonej Góry

Data: 7 grudnia 2013 Miejsce : Hala Świdniczanka w Świdnicy k/ Zielonej Góry SPRAWOZDANIE Z HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2013 ŚWIDNICA Data: 7 grudnia 2013 Miejsce : Hala Świdniczanka w Świdnicy k/ Zielonej Góry Sędziowie: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r. Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. 13.06.2014r. W zebraniu udział wzięło 30 osób- lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1). Porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad- prezes.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 30 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 30 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 20 kwietnia 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 30 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Pierzchnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r. Zwierzyniec, maj

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2010-10-15 15:11, Małgorzata Nosowicz Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele zasłużeni dla powiatowej i miejskiej oświaty odebrali odznaczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Pierzchnica do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012 r. PROTOKÓŁ z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012 r. Walne zebranie rozpoczęło obrady w II terminie o godz. 14.30 w Auli Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Postanowieniem z dnia 1 i 8 października 2012r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczył Medalem Złotym za Długoletnią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Numer 6/IX/2014 4 lipca 2014 r. Szanowni Państwo!

Spis treści: Numer 6/IX/2014 4 lipca 2014 r. Szanowni Państwo! EMPLOYEE NEWSLETTER PAGE 1 Numer 6/IX/2014 4 lipca 2014 r. Spis treści: s 2: Ślubowania radców prawnych s 4: Prezydium KRRP s 4: Uroczystość na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej s 4 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY

ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY Numer pokoju Nazwa wydziału 1 Punkt Obsługi Interesanta 2 Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Nazwisko i imię pracownika Wolska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawody strzeleckie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny z pistoletu Vis

Zawody strzeleckie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny z pistoletu Vis Zawody strzeleckie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny z pistoletu Vis rozegrane w ramach IV VISowiska Radom 2015 zorganizowanego przez Magazyn o Broni Strzał z Warszawy Towarzystwo Strzelecko Historyczne Fort

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW XXVIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury Krynica Zdrój 2011

WYNIKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW XXVIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury Krynica Zdrój 2011 WYNIKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW XXVIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury - Biegi Narciarskie Bieg Narciarski - Kobiety Miejsce Nazwisko i imię Region Czas Kobiety 76_ 1 Kita Katarzyna Kielce 17:16.750 2 Ratymirska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO :

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 1 września 2015 r. (wtorek) Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 31 grudnia 2015 r. Ferie zimowe 15-26

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010r. Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.05.2010r. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Okrzei 1 Tel. (054) 287-24-78 1. Drzewiecka Barbara

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo