PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Spis treści. W numerze między innymi:"

Transkrypt

1 Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) fax (081) numer konta: w Banku PeKaO S.A. IV Oddział w Lublinie oraz w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaguje zespół: Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec, Sławomir Pilipiec, Iwona Szpringer, Tomasz Woś tel. (081) Komisja Wydawnicza (Rada Programowa): Arkadiusz Bereza, Anna Fermus-Bobowiec, Mariusz Nawachowicz, Sławomir Pilipiec, Iwona Szpringer, Tomasz Woś. Materiałów niezamówionych Re dak cja nie zwraca i rezerwuje sobie pra wo do skracania, poprawiania oraz uzu peł nia nia otrzymanych tekstów, a także do da wa nia i zmiany tytułów. Druk i łamanie: Drukarnia EMBE Press Lublin, ul. Tokarska 9A tel.: (81) PRAWNIK Nr 2/30/2013 PRAWNIK Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr 2/ W numerze między innymi: INFORMACJE I KOMUNIKATY Podziękowania od ustępującego Dziekana...2 Z posiedzeń Rady...3 IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji...9 I Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji...11 Ślubowanie Radców Prawnych...14 Z życia Klubu Seniora: Wycieczka do Dęblina...15 Harmonogram spotkań Klubu Seniora...17 Lista osób, które zrealizowały obowiązek szkoleniowy II cyklu szkolenia...18 Program szkoleń w IV kwartale 2013 roku...20 Konferencja szkoleniowa OIRP w Lublinie w Wólce Nadbużnej czerwca 2013 r Tradycyjny mecz z okazji Dnia Radcy Prawnego...22 X Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowbordowe Radców Prawnych i Aplikantów...23 XXX-lecie sądownictwa administracyjnego na Lubelszczyźnie - sprawozdanie z konferencji (Lublin 24 czerwca 2013 r. )...25 Ogłoszenie o projekcie EIPA...27 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ Arkadiusz Bereza Kartka z dziejów pełnomocników kasacyjnych na ziemiach polskich w XIX wieku...29 Marzena Świstak Zamówienia na świadczenie usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych w świetle obowiązujących przepisów prawa wątpliwości w zakresie wykładni Monika Lejcyk Odpowiedzialność cywilna strony podejmującej się pośrednictwa w obrocie nieruchomościami...42 Tomasz Woś Nadzór samorządu zawodowego nad działalnością notariuszy i radców prawnych w Polsce...53 Paweł Witkowski Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych...67 Renata Flis Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

2 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY Od Dziekana Koleżanki i Koledzy fot. Ł. Kamiński W dniu 30 sierpnia 2013 roku zakończyłem drugą kadencję jako Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Był to dla mnie szczególny okres w życiu, sześć lat pełnienia zaszczytnej funkcji i dużego zaangażowania w pracę na rzecz samorządu radcowskiego. Traktowałem pełnienie tej funkcji jako swoistą misję, która miała na celu budowę prestiżu zawodu radcy prawnego oraz pozycji Izby w regionie lubelskim, jak i na szczeblu krajowym samorządu radcowskiego. Udało się wiele osiągnąć dzięki Waszej życzliwości i wsparciu oraz gotowości do współpracy każdego radcy prawnego, do którego zwróciłem się o pomoc. Zmiany jakie miały miejsce w naszej Izbie oraz w sposobie jej funkcjonowania łatwiej będzie ocenić z perspektywy czasu. Determinowały je nowe wyzwania stające przed samorządem (organizacja aplikacji, szkolenie ustawiczne, informatyzacja), rosnące szeregi radców prawnych naszej Izby (jako dziekan odebrałem ślubowanie od blisko 25 % lubelskich radców prawnych) oraz konieczność większego udziału w życiu publicznym. Starałem się funkcję Dziekana pełnić jak najlepiej, podejmując decyzje zgodnie z interesem samorządu i własnym sumieniem. W trakcie tej służby spotykałem na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi i miałem przyjemność z nimi współpracować. Starałem się osobiście poznać wszystkich radców prawnych i aplikantów, ale z uwagi na fakt, iż nasza Izba liczy obecnie około 1650 radców prawnych i 450 aplikantów, trochę zabrakło czasu. Wszystkim chciałbym podziękować za pomoc, życzliwość i dobrą atmosferę naszych kontaktów. Dzięki zaufaniu i serdeczności z jaką spoty- 2

3 INFORMACJE I KOMUNIKATY PRAWNIK Nr 2/30/2013 kałem się na urzędzie, praca w Izbie przynosiła mi dużą satysfakcję. Jestem dumny, że mogłem reprezentować lubelską Izbę i wszystkich jej radców prawnych przez te lata. Wybory w Izbie lubelskiej odbyły się w chwili szczególnej. W momencie, gdy delegaci wybierali nowe organy, Sejm RP przegłosował zmiany dotyczące procedury karnej i ustawy o radcach prawnych, zakładające m. in. powiększenie zakresu świadczonej pomocy prawnej przez radców prawnych o prawo występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym (zmiana art. 82 KPK). Można więc powiedzieć, że kadencja Dziekana i organów IX kadencji Izby lubelskiej rozpoczęła się pod szczęśliwą gwiazdą. Składam gratulacje dla nowo wybranego Dziekana Rady Mecenasa Marka Pawłowskiego. Jestem przekonany, że stawi on czoła poważnemu wyzwaniu, jakim jest kierowanie Izbą. W pracy tej życzę mu powodzenia, utrzymania takiego wskaźnika popularności, jakim cieszył się w trakcie wyborów oraz satysfakcji z pełnionej funkcji, której miernikiem jest zaufanie i uznanie wśród radców prawnych. Były Dziekan Rady Dr hab. Arkadiusz Bereza Z posiedzeń Rady W dniu 15 kwietnia 2013 r. odbyło się XXIII posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Dziekan Rady Arkadiusz Bereza otworzył posiedzenie i powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Skarbnik Rady Hanna Chabros przedstawiła Radzie: projekt budżetu na 2013 r., sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r., a Rada jednogłośnie zaakceptowała przedstawione projekty przedłożone do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Dziekan przedstawił postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego: o trzech przypadkach wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego, o jednym przypadku umorzenia dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego oraz o jednym przypadku umorzenia dochodzenia w sprawie aplikantki radcowskiej, o dwóch przypadkach odmo- 3

4 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY wy wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na zachowanie radcy prawnego, przy czym jednemu z nich towarzyszyło wystąpienie do Dziekana Rady z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia w trybie art. 66 ustawy o radcach prawnych. Następnie Dziekan przedstawił wniosek Pana Mariusza Lewandowskiego o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych, a Rada podjęła uchwałę zgodnie z wnioskiem. Dziekan poinformował także, iż wnioski o skreślenie z listy radców prawnych złożyli: Piotr Kowalik i Paulina Piekarek, po czym Rada podjęła stosowne uchwały zgodnie z wnioskami. W grupie spraw związanych z aplikacją radcowską i jej organizacją Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany patrona, dwie uchwały w sprawie usunięcia wpisu z listy aplikantów radcowskich w związku z ich przeniesieniem na listy innych Izb, dokonała zmian uchwał w sprawie ustalenia rocznych planów szkoleń dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej. Na zakończenie, w ramach ostatniego punktu porządku obrad sprawy różne Dziekan przypomniał o terminie Zgromadzenia Delegatów, w dniu 10 czerwca 2013 r. godz Dziekan zaprosił także na spotkanie z Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Panią Barbarą Piwnik (Minister Sprawiedliwości w latach ), które miało się odbyć w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 14:30 w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Konrada Wallenroda 4C w Lublinie. Tematem spotkania miała być przyszłość zawodów prawniczych w Polsce. Dziekan poinformował, iż została zamknięta lista kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji wybieranych na zebraniu rejonowym rejonu lubelskiego wyznaczonym na dzień 7 maja 2013 r.; zgłoszono 124 kandydatów na 113 miejsc. Okręgowa Komisja Wyborcza przekazała także listę osób uprawnionych do głosowania. Na tym obrady zakończono, a Dziekan podziękował wszystkim za przybycie W dniu 27 maja 2013 r. odbyło się XXIV posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Otworzył je Dziekan Rady Arkadiusz Bereza i powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Dziekan przedstawił postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego: jedno o wszczęciu dochodzenia na skutek skargi na postępowanie radcy prawnego oraz dwa o umorzeniu dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego, przy czym jedno połączone z wystąpieniem do Dziekana Rady OIRP w Lublinie z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia w trybie art. 66 ustawy o radcach prawnych. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Rada wpisała na listę 4

5 INFORMACJE I KOMUNIKATY radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych następujące osoby, które w tym roku uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego: PRAWNIK Nr 2/30/2013 5

6 6 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY

7 INFORMACJE I KOMUNIKATY Rada wpisała także na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ustawy o radcach prawnych trzy osoby, a mianowicie: Agnieszkę Goldiszewicz, Sławomira Kuśmickiego i Sławomira Patyrę. Dziekan poinformował, iż w dniu 23 kwietnia 2013 r. zmarła Koleżanka Irena Rudna, a wszyscy obecni uczcili Jej pamięć minutą ciszy. Następnie Rada skreśliła Zmarłą Koleżankę z listy radców prawnych. Kolejne punkty porządku obrad obejmowały podjecie uchwał w sprawie: skreślenia z listy radców prawnych Koleżanki Marianny Adamczyk i Kolegi Zdzisława Pawłowskiego na ich wniosek, usunięcia wpisu Kolegi Jacka Pydo w związku z jego przeniesieniem na listę radców prawnych prowadzoną PRAWNIK Nr 2/30/2013 przez Radę OIRP w Warszawie, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Kolegi Pawła Gozdóra w związku z podjęciem pracy w Kancelarii Notarialnej w Rykach oraz umorzenia dwóch postępowań w sprawie wpisu na listę radców prawnych ze względu na cofniecie wniosków w tym zakresie. W grupie spraw wniesionych przez Skarbnika Rada umorzyła składki członkowskie jednemu radcy prawnemu ze względu na trudną sytuację materialną. Następnie członek Komisji ds. wykonywania zawodu Kol. Marzena Kucharska Derwisz przedstawiła wyniki dokonanej przez tę komisję weryfikacji czynności dwóch radców prawnych, nie dopatrując się przy tym podstaw, by skierować tę sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego. Dziekan poinformował Radę o planowanym dofinansowaniu szkoleń wyjazdowych dla aplikantów I i III roku aplikacji. Omówiono także kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem ślubowania radców prawnych, które planowane było na dzień 6 lipca br. Na zakończenie obrad, Dziekan przekazał Radzie, że Okręgowa Komisja Rewizyjna złożyła na jego ręce Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie za 2012 rok

8 PRAWNIK Nr 2/30/2013 W dniu 5 lipca 2013 r. odbyło się XXV posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji, które otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, witając wszystkich zgromadzonych. Na początku obrad Dziekan przedstawił postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia w sprawie ze skargi na zachowanie radcy prawnego oraz o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie ze skargi na postępowanie radcy prawnego. Następnie Dziekan poinformował o śmierci radców prawnych: Koleżanki Jadwigi Ćwiklińskiej oraz Kolegi Jerzego Dzirby, a wszyscy obecni uczcili Ich pamięć minutą ciszy. Rada natomiast podjęła uchwały o skreśleniu z urzędu Zmarłych z listy radców prawnych. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Rada podjęła uchwałę w przedmiocie wpisu Filipa Radoniewicza na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych oraz Wojciecha Konaszczuka na podstawie art. 25 ustawy o radcach prawnych. Rada podjęła także uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w odniesieniu do jednej osoby w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, a w odniesieniu do drugiej w związku z uprawomocnieniem się kary dyscyplinarnej wynikającej z orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Następnie Rada podjęła dwie uchwały w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich oraz uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia uchwał o wpisie na listę aplikantów radcowskich w związku z uzyskaniem przez te osoby wpisu na listę radców prawnych, po zdanym egzaminie radcowskim. Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia uchwały w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w odniesieniu do radcy prawnego Małgorzaty Dąbek, która z dniem 16 sierpnia br. podjęła wykonywanie zawodu radcy prawnego. W grupie spraw wniesionych przez Skarbnika Rada rozłożyła na raty jednej osobie opłatę roczną za aplikację radcowską oraz umorzyła jednemu radcy prawnemu składkę członkowską ze względu na trudną sytuację materialną. Skarbnik Rady przedstawiła także Radzie wykaz osób z wnioskiem o wszczęcie postępowań o skreślenie z listy radców prawnych z uwagi na zaległości w płaceniu składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, a Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z wnioskiem Skarbnika. Na zakończenie omówiono przebieg i organizację szkolenia dla radców prawnych w Wólce Nadbużnej, a następnie Rada podjęła stosowną uchwałę o dofinansowaniu tego szkolenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Sekretarz Rady Anna Fermus-Bobowiec 8

9 PRAWNIK Nr 2/30/2013 IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji W dniu 10 czerwca 2013 r. odbyło się IV Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie VIII kadencji. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który przywitał delegatów. Po wstępnym zagajeniu, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kol. Sławomira Bartnika, a na Sekretarza Zgromadzenia Kol. Annę Fermus Bobowiec. Następnie odbył się wybór Komisji Mandatowej, którą Zgromadzenie powołało w składzie: Kol. Edward Kaczor na przewodniczącego Komisji oraz Kol. Halina Ejsmond Zając i Kol. Rafał Sobuś na członków Komisji. Po ukonstytuowaniu się i po stosownych obliczeniach Komisja Mandatowa przedstawiła protokół, z którego wynikało, iż IV Zgromadzenie Delegatów OIRP w Lublinie, ze względu na posiadane kworum, jest ważne i władne do podejmowania uchwał. Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie sprawozdania z działalności Rady OIRP w Lublinie za rok 2012, które zaprezentowała Sekretarz Rady Anna Fermus Bobowiec, informując także, iż w 2012 r. z grona radców prawnych tutejszej Izby odeszli na zawsze Koleżanki i Koledzy: Danuta Doraczyńska, Ewa Wasiluk, Ryszard Czekierdowski, Ryszard Gołąb, Wiesław Juszczak, Jan Klimkowicz, Tadeusz Parczyński, Krzysztof Pietras, Mieczysław Sawa, Jan Śliwiński, Franciszek Toczek. Na prośbę Sekretarza Rady, Zgromadzeni Pamięć o Zmarłych Koleżankach i Kolegach uczcili minutą ciszy. Następnie sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2012 przedstawiła Skarbnik Rady Hanna Chabros, a sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za ostatni rok Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Dubiel. Z kolei Rzecznik Dyscyplinarny Patrycja Kozłowska Kalisz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2012, a w zastępstwie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Grażyny Czerwińskiej, Kol. Monika Kępa, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Komisji 9

10 PRAWNIK Nr 2/30/2013 Rewizyjnej, zgłaszając przy tym wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Radzie OIRP w Lublinie za 2012 r. Po krótkiej dyskusji, Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za rok Następnie Skarbnik Rady Hanna Chabros przedstawiła sprawozdanie finansowe OIRP w Lublinie za rok 2012, a Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę zatwierdzającą je. W ramach kolejnych punktów porządku obrad Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę udzielającą absolutorium Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, uchwałę przyjmującą budżet Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok 2013 oraz uchwałę przyjmującą plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok Na zakończenie obrad głos zabrał obecny na posiedzeniu Gość - Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, który podkreślił, iż jest pod wrażeniem ośrodka dydaktycznego tut. Izby. Skierował podziękowania do wszystkich tych, którzy przez ostatnie 3 lata pracowali na rzecz tut. Izby: do Dziekana, Rady OIRP w Lublinie, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Sędziów Sądu Dyscyplinarnego, członków komisji oraz wszystkich zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu. W sposób szczególny podziękował Dziekanowi Arkadiuszowi Berezie, który zajmuje także stanowisko Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i Hannie Charbros, przewodniczącej Wyższej Komisji Rewizyjnej. Następnie, odnośnie przyszłości zawodu radcy prawnego, Prezes Maciej Bobrowicz zwrócił uwagę, że ważna jest nie tylko wiedza, ale także umiejętność konkurowania na rynku z innymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami. Poinformował także, że trwają prace dotyczące nowych zasad wynagradzania pełnomocników z urzędu i z wyboru, zakładające zlikwidowanie niczym nieuzasadnionej równości między płacą radcy prawnego z wyboru i z urzędu. Po wystąpieniu Prezesa Macieja Bobrowicza, zabrał głos Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który podziękował Prezesowi za ciepłe słowa skierowane pod adresem tut. Izby i poprosił go o wręczenie srebrnych odznak Zasłużony dla samorządu radców prawnych, które otrzymali: Greta Kulińska Pobielska, Alfred Kuranc, Leszek Liszcz, Maria Tyszkiewicz i Iwona Szpringer. Prezes wręczył także medale z okazji 30 lecia samorządu radców prawnych następującym osobom: Urszuli Adamczuk, Tadeuszowi Ficie, Alfredowi Kuranc i Monice Markisz. Następnie zabrał głos Przewodniczący Zgromadzenia, który zamykając obrady, podziękował zgromadzonym za przybycie. Sekretarz Rady Anna Fermus Bobowiec 10

11 PRAWNIK Nr 2/30/2013 I ZGROMADZENIE DELEGATÓW IX KADENCJI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE W dniu 30 sierpnia 2013 roku odbyło się I Zgromadzenie Delegatów IX kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza, który powitał przybyłych Delegatów oraz zaproszonego Gościa Dariusza Sałajewskiego Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Dziekan poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Delegaci wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kol. Sławomira Bartnika, po czym Dziekan przekazał mu dalsze prowadzenie Zgromadzenia. Delegaci wybrali także sekretarza Zgromadzenia w osobie Kol. Anny Fermus-Bobowiec. Przewodniczący zapoznał Delegatów z przedłożonym im porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: Paweł Spoz, Paweł Urbanowicz, Anna Komarska, Tomasz Woś, Artur Wagner i Dominik Derwisz. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Delegaci podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz w sprawie ustalenia liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Przewodniczący poinformował, iż zgłoszony został tylko jeden kandydat na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji: Kol. Marek Pawłowski. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos kandydatowi, który zaprezentował swoją osobę, przedstawił przebieg swojej pracy zawodowej, działalność w samorządzie radców prawnych i zamierzenia na następną kadencję. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Wyborczej Kol. Sławomirowi Pilipcowi, który omówił ogólne zasady wyboru Dziekana Rady, podkreślając przy tym, że zostanie on wybrany bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Po akcie głosowania i po podliczeniu głosów w wyborach na Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Przewodniczą- 11

12 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY cy Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania, a Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nowo wybranym Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie IX kadencji został Kol. Marek Pawłowski. Dziekan Arkadiusz Bereza uroczyście przekazał nowo wybranemu Dziekanowi insygnia władzy. Następnie głos zabrał Dariusz Sałajewski - Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, który pogratulował Kol. Markowi Pawłowskiemu. Odnośnie funkcjonowania samorządu radcowskiego Wiceprezes podkreślił, iż zachodzi konieczność dostosowania działania samorządu do zmieniających się warunków rynku. Zwrócił uwagę, że radcowie prawni to coraz liczniejsza grupa zawodowa, będąca środowiskiem zróżnicowanym osobowościowo i wiekowo, jednak silnym i zwartym. Nawiązał także do bardzo zaawansowanych prac legislacyjnych nad rozszerzeniem uprawnień dla radców prawnych także na obrony w sprawach karnych, co wydaje się już być przesądzone. Kolejny punkt porządku obrad obejmował wybory pozostałych członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przy tym Kol. Sławomira Pilipca - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o omówienie sposobu głosowania. Po dokonanym akcie głosowania i po podliczeniu głosów, co odbyło się w trakcie 1,5 godzinnej przerwy, Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Pawłowi Urbanowiczowi, który przedstawił wyniki głosowania: Członkami Rady Okręgowej Izby Radców w Lublinie zostali: 1) Adamski Krzysztof (Lublin) 2) Bartnik Sławomir (Lublin) 3) Bereza Arkadiusz (Lublin) 4) Buczyński Marcin (Lublin) 5) Chabros Hanna (Lublin) 6) Chmiel Zbigniew (Lublin) 7) Ejsmond-Zając Halina (Lublin) 8) Fałdyga Piotr (Lublin) 9) Fermus-Bobowiec Anna (Lublin) 10) Gdulewicz Bartosz (Lublin) 11) Górny Leszek (Chełm) 12) Grzyb Jan (Chełm) 13) Jarus Ewa (Zamość) 14) Jastrząb Zbigniew (Biała Podlaska) 15) Kaczor Edward (Lublin) 16) Kępa Monika (Lublin) 17) Kopiec Irena (Lublin) 18) Kucharska-Derwisz Marzena (Lublin) 19) Łacek-Sękowska Anna (Lublin) 20) Mazur Marek (Lublin) 21) Uchaniuk Lech (Biała Podlaska) 12

13 INFORMACJE I KOMUNIKATY Członkami Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zostali: 1) Bilkiewicz-Bańka Bożena 2) Dubiel Barbara 3) Filipek-Kraczek Zofia 4) Franus-Wyrwich Beata 5) Grabek Tomasz 6) Jakubowska-Rybczyńska Anna 7) Koksanowicz Grzegorz 8) Kowalski Dariusz 9) Nieborak Urszula 10) Pachoł Krzysztof 11) Petraniuk Juliusz 12) Piórecka Ewa 13) Piskorski Jerzy 14) Silmanowicz Teresa 15) Warych Artur Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali: 1) Czerwińska Grażyna 2) Klech Katarzyna 3) Kubicz Leszek 4) Leńczuk Jacek 5) Marzec Tomasz 6) Pecyna-Bądos Katarzyna 7) Sobuś Rafał 8) Kowalik Agata Okręgowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym została: Kozłowska-Kalisz Patrycja Zastępcami Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego zostali: 1) Bryłowski Przemysław 2) Nogalski Jarosław PRAWNIK Nr 2/30/2013 3) Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata 4) Strzelec Paweł 5) Szczekała Agnieszka 6) Ząbek Hubert Delegatami na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w Warszawie zostali: 1) Bartnik Sławomir 2) Bereza Arkadiusz 3) Chabros Hanna 4) Jastrząb Zbigniew 5) Kozłowska-Kalisz Patrycja 6) Kubicz Leszek 7) Nieborak Urszula 8) Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata 9) Baron Dorota 10) Stecyk Teresa 11) Wasilewski Sławomir 12) Burda Piotr 13) Batorski Krzysztof Stałym Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych został: Bereza Arkadiusz W trakcie Zgromadzenia przedstawiciele aplikantów radcowskich wybrali także swojego przedstawiciela na IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych, którym został Rafał Myć (III rok aplikacji). Na zakończenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wybranym oraz podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady. Sekretarz Rady Anna Fermus-Bobowiec 13

14 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY Ślubowanie radców prawnych W tym roku ślubowanie młodych radców prawnych odbyło się w dniu szczególnym dla całego samorządu radców prawnych, tj. w dniu 6 lipca, który zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. został ustanowiony Dniem Radcy Prawnego. Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ( ) tak rozbrzmiewała rota ślubowania składana przez 205 młodych radców prawnych w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie odbyła się tegoroczna uroczystość, której przewodził Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza. W ślubowaniu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie udział brali także: Wicedziekan Rady Marek Pawłowski, Sekretarz Rady Anna Fermus Bobowiec, Skarbnik Rady Hanna Chabros, Członek Prezydium Rady Bartosz Gdulewicz, Kierownik Szkolenia Aplikantów Edward Kaczor oraz Z- ca Kierownika Szkolenia Aplikantów Hubert Ząbek. Po odebraniu ślubowania przez Dziekana, nie mogło zabraknąć nagród, wyróżnień oraz słów gratulacyjnych. Wśród osób nagrodzonych voucherem na uszycie togi i nagrodami książkowymi znaleźli się: Marek Gołąb, Aleksandra Ludwiczak Hulisz, Grzegorz Zapała, Ireneusz Misiejuk, Artur Skiba, Tomasz Turski, Tomasz Zdolski, Katarzyna Babij, Radosław Ciesielski, Honorata Matysek Skraińska, Monika Mazur, Anna Solak, Jarosław Szymczyk. Tegoroczna uroczystość zgromadziła licznych gości, a także rodziny i przyjaciół radców prawnych. Niewątpliwie odznaczała się podniosłym charakterem, związanym z rangą wydarzenia w życiu każdego radcy prawnego. Był to także moment refleksji nad znaczeniem i odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w życiu publicznym i osobistym. Każdy ze ślubujących odczuwał wielką radość i satysfakcję z osiągniętego celu, będąc jednocześnie świadomym nowych wyzwań, które stają przed każdym z młodych radców. Po uroczystości ślubowania, wszyscy zgromadzeni, zostali zaproszeni do uczestnictwa w obchodach Dnia Radcy Prawnego oraz udziału w integracji członków samorządu radców prawnych i ich rodzin. Młodym radcom prawnym życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym! Redakcja 14

15 INFORMACJE I KOMUNIKATY PRAWNIK Nr 2/30/2013 Wycieczka do Dęblina Dęblin-miasto położone w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, na szlaku kolejowym Lublin-Warszawa, zbudowanym w 1877 roku. Ten malowniczy zakątek jest ściśle związany z historią polskiego lotnictwa Szkołą Orląt, obecnie Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Dęblin jest powszechnie znany jako stolica polskich skrzydeł. Z uwagi na opisywane w przewodnikach uroki i długą historię Dęblina oraz okolic w dniu 19 kwietnia 2013 r. zorganizowana została - dzięki pomocy naszej Izby, wycieczka członków Klubu Seniora. Wspólnie z nami, w tym wyjeździe udział wzięli sympatyczni członkowie Klubu Seniora Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie. Po przyjeździe przedstawiciele obu Klubów złożyli wieńce pod pomnikiem Bohaterskich Lotników. Następnie obie grupy zwiedzały Muzeum Lotnictwa-Salę tradycji Szkoły Orląt. Dyrektor Muzeum-pilot, szczegółowo opisywał historię poszczególnych wydarzeń i znajdujących się w Muzeum eksponatów. Wystawa wewnętrzna jest podzielona na trzy części; okres międzywojenny, wojenny i powojenny. Można m.in. zobaczyć dokumenty, mapy, fotografie, a także części uzbrojenia i budowy samolotów oraz mundury. Wystawa plenerowa na części lotniska gromadzi samoloty, śmigłowce oraz sprzęt techniczny z różnych okresów. Ogromne wrażenie robi widok ustawionych obok siebie ponad 50 samolotów. Mieliśmy okazję obejrzeć z bliska rządowy samolot JAK 40. Oficerska Szkoła Lotnicza Szkoła Orląt powstała w 1927 roku. Szkolili się w niej m.in. znani polscy piloci: 15

16 PRAWNIK Nr 2/30/2013 INFORMACJE I KOMUNIKATY Franciszek Żwirko, Bolesław Orliński, pilot i pisarz Janusz Meissner, Stanisław Skarżyński. Niektórzy z nich zostali dowódcami polskich dywizjonów w Anglii w czasie II wojny światowej. Na terenie jednostki mieszkała z mężem pilotem poetka Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, córka malarza Wojciecha Kossaka. Ze współczesnych absolwentów Szkoły wywodzi się pierwszy polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski, późniejszy generał i dowódca Szkoły Orląt. Następnie zwiedzaliśmy zespół pałacowo-parkowy; rezydencję ks. Jabłonowskich. Budowę pałacu rozpoczęto przed 1747 rokiem z fundacji Michała Jerzego Mniszcha w stylu baroku, a następnie pałac został przebudowany wg projektu sławnego architekta Dominika Merliniego w stylu klasycznym. Córka Mniszcha Paulina Konstancja wniosła dobra w posagu Antoniemu ks. Jabłonowskiemu. W pałacu obecnie mieści się Rektorat Wyższej Szkoły, a w obu odokiennych skrzydłach pałacu domy akademickie Dedal i Ikar. W rezydencji jest piękna sala balowa i kasyno oficerskie, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Zwiedzanie kompleksu Twierdzy Dęblin było dużym zaskoczeniem, gdyż nie zdawaliśmy sobie sprawy z ogromu zbudowanych fortyfikacji. W 1840 roku pałac i okolice objął we władanie feldmarszałek rosyjski Iwan Paskiewicz i rozpoczął budowę twierdzy carskiej, zwanej Iwanogrodem. Twierdza składa się z budowanych na dużej przestrzeni 7 fortów otaczających cytadelę w widłach rzek Wieprza i Wisły. Przed I wojną światową rozbudowano umocnienia obronne. Wewnątrz twierdzy znajdowały się m.in. budynek komendantury, magazyny, prochownia, koszary. Miłośnicy wojskowej tradycji Twierdzy Dęblin utworzyli muzeum, gdzie znajdują się dawne części uzbrojenia oraz wyposażenia poszczególnych zabudowań fortyfikacji. Na zakończenie wycieczki jeszcze chwila zadumy na cmentarzu wojennym Belonna z grobami legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy 15 Pułku Piechoty Wilków, kwaterujących w latach i poległych lotników i powrót do Lublina. Serdeczne podziękowania dla naszej Koleżanki mec. Czesławy Howorus za umożliwienie pobytu na terenie wojskowym i świetną organizację. Halina Czerkawska Radca prawny 16

17 INFORMACJE I KOMUNIKATY Termin *3,10,17,24, Harmonogram Spotkań Klubu Seniora okres: październik - grudzień 2013 r. Dzień Tygodnia Godzina czwartek Cykl Gry towarzyskie Październik TEMAT I MIEJSCE SPOTKANIA Spotkania brydżowo-szachowe Miejsce spotkań: siedziba OIRP w Lublinie PRAWNIK Nr 2/30/2013 * wtorek * wtorek Spotkania z ciekawymi ludźmi Gry towarzyskie Prelekcja na temat: Starość w cieniu stereotypów Wykład poprowadzi Pani prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Miejsce spotkania: siedziba OIRP w Lublinie Zawody w brydżu sportowym parami: O puchar Dziekana OIRP w Lublinie Zamiar uczestnictwa par, należy zgłosić w sekretariacie OIRP do r. Miejsce zawodów: siedziba OIRP w Lublinie. *7,14,21,28. czwartek Gry towarzyskie * wtorek Spotkania z ciekawymi ludźmi *5,12,19, czwartek Gry towarzyskie wtorek Spotkania towarzyskie Listopad Spotkania brydżowo-szachowe Miejsce spotkań: siedziba OIRP w Lublinie. Prelekcja na temat: Moje ciekawe podróże Relacje z nich przedstawi koleżanka Hanna Wąsowicz. Miejsce spotkania: siedziba OIRP w Lublinie Grudzień Spotkania brydżowo-szachowe Miejsce spotkania: siedziba OIRP w Lublinie Spotkanie opłatkowe Miejsce spotkania siedziba OIRP w Lublinie. Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić w sekretariacie OIRP w Lublinie do dnia 3-go grudnia Poznajemy Polskę Wycieczka autokarowa do Sandomierza Godzina 8.00 zbiórka i wyjazd z parkingu przy Globusie Wycieczka Krajowa Zarys programu wycieczki: - zwiedzanie rynku i zabytkowych kamieniczek, - przejście podziemną trasą turystyczną, - spacer obok Collegium Gostomiarum, Domu Długosza i Zamku, - zwiedzanie gotyckiej katedry, - wejście na Bramę Opatowską (panorama Sandomierza), - spacer wąwozem Królowej Jadwigi, - rejs statkiem, - obiad dwudaniowy oraz ognisko z kiełbaską. Uczestnictwo w wycieczce należy zgłosić do 1-go r. pod nr telefonu W godzinach: Organizacja wycieczki uwarunkowana jest uczestnictwem w niej co najmniej 25 ciu osób. Koszt uczestnictwa : - emeryci zł - osoby towarzyszące zł Uwaga: - Uczestnictwo w powyższych punktach programu, jest nieodpłatne, z wyjątkiem wycieczki do Sandomierza - Do spotkań oznaczonych gwiazdką ( * ) zapraszamy także aplikantów oraz radców prawnych. - Ewentualne zmiany w spotkaniach, ogłaszane będą na stronie internetowej OIRP w Lublinie i tablicy ogłoszeń Izby. 17

18 PRAWNIK Nr 2/30/2013 Lista osób, które w II cyklu szkoleniowym uzyskały wymaganą ilość punktów (40 pkt) A B C D E F G H I J K L Ł M N Abramek Ewa, Adamczuk Urszula, Adamiec Zbigniew, Adamski Krzysztof, Adamski Marek, Arciszewski Tadeusz, Aurzecki Tomasz Bałaban Piotr, Bargenda Iwona, Batorski Krzysztof, Baran Arkadiusz, Bartnik Sławomir, Bereza Arkadiusz, Bereza Sławomir, Bielak-Podkówka Maria, Bieliszczuk Rozalia, Biskup Roman, Bloch Leszek, Błaszczuk Teresa, Bochenek Alina, Bogusz Piotr, Bożek Barbara, Bretsznajder Magdalena, Bronisz Joanna, Bryłowski Przemysław, Bubiło Jarosław, Buczkowska Urszula, Buczyński Marcin, Bukowski Jerzy Celińska Krystyna, Celińska-Banaszek Anna, Chmielewska Barbara, Chodkiewicz Katarzyna, Chruściel Paweł, Chudek Anna, Ciastoch Marzena, Ciećko Czesława, Cioch Jakub, Czerwińska Grażyna Dąbska Maria, Derwisz Dominik, Dębowczyk Teresa, Dryk Waldemar, Dubiel Andrzej, Dubiel Barbara, Dubiel Zbigniew, Dudzic Ryszard, Dudzik Jarosław, Dumiewicz Małgorzata, Duszyńska-Budyn Grażyna, Duszyński Marek, Dziubińska Danuta Ejsmond-Zając Halina Fałdyga Piotr, Fermus-Bobowiec Anna, Filipczuk Jarosław, Filipek Katarzyna, Franus-Wyrwich Beata, Frąk-Biała Ewa Gala-Walocha Maria, Gawrylak Marek, Gągoł-Anasiewicz Barbara, Gdulewicz Bartosz, Gil Arkadiusz, Głażewska Małgorzata, Głowala Joanna, Głuchowski Jacek, Gnutek Magdalena, Godlewska Izablella, Gorgol Andrzej, Górny Leszek, Grochal-Kudasiewicz Ewa, Grzyb Jan, Grzywaczewski Stanisław, Gustaw Maria Harańczyk Piotr, Hołubowicz Bogdan, Hołubowicz Irena Izdebska Magdalena Jaeschke Konrad, Jencz Bartosz, Janiak Maria, Jaruga Michał, Jastrząb Zbigniew Kalbarczyk Piotr, Kalinowski Adam, Kalisz Władysław, Kamińska Maria, Kanikowska Grażyna, Kanikowski Łukasz, Kapica Halina, Kaproń Elżbieta, Karchut Maria, Karwat Michał, Kępa Monika, Kiszka Tomasz, Kiszka Eugeniusz, Klech Katarzyna, Klimek Małgorzata, Klimkiewicz Artur, Kłos-Turkiewicz Wioletta, Koksanowicz Grzegorz, Kołodziej Jerzy, Koma-Bociańska Anna, Komarska Anna, Kopiec Irena, Kosmala Agnieszka, Kostrubiec Paweł, Kostrubiec-Bijata Alicja, Kowalik Mariola, Kowalik Agata, Kowlaska Beata, Kowalska-Głowiak Agnieszka, Kowalczyk Agnieszka, Kozieł Grzegorz, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kożuch Krzysztof, Krakowiak Dorota, Kropp Aldona, Kubal Irena, Kubicz Leszek, Kucharska-Derwisz Marzena, Kucia Ryszard, Kufel-Urbanowicz Katarzyna, Kuranc Alfred, Kurzępa Tomasz, Kusz Anna, Kutrzuba Paweł, Kwiatek-Sokołowska Ewa, Kwiatkowska Marzena, Kwiatkowski Bartosz, Kwiecień Sebastian, Kwiecińska Ewa Lemieszek Alicja, Lengiewicz Henryk, Leńczuk Jacek, Leśniak-Gorgol Maria, Liberda Elżbieta, Liberda Radosław, Ligaj Jarosław, Lipińska Teodozja, Lipińska Paulina, Lisowiec Andrzej, Liszcz Leszek Łacek-Sękowska Anna, Ładniak Jadwiga, Łakomy Konrad, Łoza Kamil, Łucjan Anna, Łukasiewicz Anna, Łukasik Marta, Łysakowska Walentyna Maciejewska Renata, Madeja Izabela, Majczyna Robert, Malec-Poznańska Beata, Malinga Andrzej, Marcewicz Olimpia, Markisz Monika, Marzec Tomasz, Mazurek Aleksander, Mazurek Michał, Mazurek-Sokoluk Marzena, Mianowany Marcin, Miaskowski Jaromir, Michalak Witold, Michałek Wiktor, Michniewicz Małgorzata, Milczek Małgorzata, Mitręga Ewelina, Mojak Jan, Mojski Wojciech, Mostowska Grażyna, Murdza Norbert, Muszyńska Ewa Natcyn Artur, Nastaj Katarzyna, Nieborak Urszula, Niebrzydowska Teresa, Niewęgłowska Irena, Niezbecka Elżbieta, Nogalska Anna, Nogalski Jarosław, Nowak Marek, Nowak Anna 18

19 PRAWNIK Nr 2/30/2013 O P R S Ś T U W Z Ż Obara Urszula, Ogrodnik-Kołodziejczyk Beata, Onyszko Aleksandra, Opolski Dag Makary, Orłowska Magdalena, Orzechowska Ilona, Ostrowski Mirosław Padewska Krystyna, Pałka Elżbieta, Pankowicz Anna, Paul Daniel, Pawelska Aldona, Pawlonka Wiesław, Pawłowski Marek, Perzyna Zbigniew, Petraniuk Juliusz, Piekarczyk Jolanta, Piekarczyk Teresa, Pietrzak Szymon, Pilipiec Sławomir, Pindor Elżbieta, Policht Liliana, Piotrowski Artur, Piórecka Ewa, Piskorska-Szczepaniuk Magdalena, Piskorski Jerzy, Pitera-Puciłowska Anna, Podgórska Joanna, Podgórski-Pietraś Paweł, Podkówka Jacek, Podleśna Bożena, Polowy Andrzej, Polowy Anna, Pruszkowski Andrzej, Przechocki Tadeusz, Przybylska Dorota Rogowski Maciej, Rudnicka-Posuniak Krystyna, Rumowska Małgorzata Klara, Rybak Jadwiga, Rymarz Ewa, Rzedzicka Magdalena Sadurska Ewa, Sadurska Teresa, Schabowska Daria, Sawczuk Agata, Sieteska-Mazurek Iwona, Silmanowicz Katarzyna, Silmanowicz Teresa, Sirko Paweł, Sitkowska Ewa, Skiba Janusz, Skorynkiewicz Iwona, Skrzydło-Tefelska Ewa, Smyl Marek, Sobczuk Anna, Sobiś Miłosz, Sochaj-Majewska Anna, Sokołowski Maciej, Staniuk Mariusz, Stępień Eryk, Stobiecki Eugeniusz, Stoma Marta, Strawa Ewa, Sulik Michał, Sulska Jolanta, Superczyński Grzegorz, Suraj-Walter Anna, Suszek-Och Urszula, Szalerek-Janas Danuta, Szczepaniuk Piotr, Szczucki Piotr, Szewczyk Michał, Szmulik Bogumił, Szubartowski Zbigniew, Szwedo-Dytry Anna, Szydło Sabina, Szymczak Rafał, Szyper Milena, Szysiak Adam Śmigasiewicz Tadeusz, Śniegocka Krystyna, Świstak Marzena Tkaczyk Andrzej, Tomkowski Grzegorz, Topolewski Krzysztof, Tymecki Zbigniew, Tyszkiewicz Maria Uchaniuk Lech, Ufniarz-Witka Mirosława Wagner Arkadiusz, Warda Małgorzata, Warszawska Aleksandra, Warych Artur, Wasilewska Monika, Wasilewski Sławomir, Widelska Grażyna, Widomski Cezary, Wieczorek Renata, Witaszek Marta, Włodarczyk Agnieszka, Woch Elżbieta, Wojnowski Piotr, Wojtas Mariusz, Wolak Czesława, Wolińska Iwona, Woźniak Hubert, Wójcicki Stanisław, Wójcik Leszek, Wójcik Paweł, Wójcik-Murdza Dagmara, Wrona Andrzej Zadura Wiesława, Zmysłowski Łukasz, Zawiślak Renata, Ząbek Hubert, Zieliński Andrzej, Zimecka Elżbieta, Zoła Bogusława, Zwoliński Adam Żak Elżbieta, Żórawska Beata, Żurawski Michał, Żyszkowski Zenon Jednocześnie przypominam, iż w dniu 30 czerwca 2013 r. minęła połowa cyklu szkoleniowego , w którym radca prawny ma obowiązek uzyskania co najmniej 40 punktów szkoleniowych. Dotychczasowe podsumowanie tego okresu nie napawa optymizmem. Na 1246 radców prawnych, na których ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego 275 wypełniło ten obowiązek, co stanowi 22,1 %, 186 radców prawnych uzyskało 50% i więcej punktów szkoleniowej co stanowi prawie 15% podlegających obowiązkowi szkoleniowemu, 163 radców prawnych uzyskało mniej niż 50% punktów szkoleniowych, co stanowi 13,1% oraz 622 radców prawnych nie uzyskało ani jednego punktu szkoleniowego, co stanowi prawie połowę liczby radców prawnych naszej izby. W tej sytuacji apeluję o poważniejsze potraktowanie obowiązku szkoleniowego i uczestnictwo w proponowanych przez Izbę szkoleniach, jak również informowanie o uczestnictwie w innych szkoleniach, bądź publikacjach podlegających zaliczeniu punktowemu. Jolanta Piekarczyk Koordynator ds. Szkoleń 19

20 PRAWNIK Nr 2/30/2013 Koleżanki i Koledzy W ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, uprzejmie zapraszam do udziału w jednodniowych konferencjach szkoleniowych realizowanych w IV kwartale 2013 r. 20 I szkolenie Prawnopodatkowe konsekwencje związane z obrotem i posiadaniem obiektów budowlanych Wykładowca: radca prawny dr Jacek Leńczuk Termin: 14 października 2013 r., godz II szkolenie 1. Egzekucja z rachunku bankowego 2. Koszty postępowania egzekucyjnego Wykładowca: sędzia Alicja Zych Sąd Okręgowy w Lublinie Termin: 21 października 2013 r., godz III szkolenie Postępowanie upadłościowe w świetle najnowszego orzecznictwa Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki pracownik naukowy UMCS Termin: 18 listopada 2013 r., godz IV szkolenie Etyka zawodowa radcy prawnego Wykładowca: radca prawny dr Patrycja Kozłowska-Kalisz Termin: 25 listopada 2013 r., godz V szkolenie Prawo budowlane. Wybrane zagadnienia Wykładowca: radca prawny Wojciech Boryc Termin: 2 grudnia 2013 r., godz VI szkolenie Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Wykładowca: sędzia Artur Żuk Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Termin: 9 grudnia 2013 r., godz Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej OIRP w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E. Zgłoszenia telefoniczne na poszczególne szkolenia prosimy kierować do Biura OIRP najpóźniej na 7 dni przed wykładem. Z koleżeńskim pozdrowieniem Jolanta Piekarczyk Koordynator ds. Szkoleń

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi:

PRAWNIK. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych. w Lublinie. Dyżury członków Prezydium Rady. W numerze między innymi: Spis treści Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 20-607 Lublin ul. Konrada Wallenroda 2e tel. (081) 532-06-95, fax (081) 534-44-96 e-mail: poczta@oirp.lublin.pl numer konta: 66 1240 2500 1111

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Czerwiec 2013 W tym numerze m.in.: II Bieg o Puchar Dziekana OIRP we Wrocławiu Pokój radcowski w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Grudzień 2012 Obchody jubileuszu XXX -lecia powstania Samorządu Radców Prawnych w OIRP we Wrocławiu 2 Okręgowa Izba Radców Prawnych we

Bardziej szczegółowo

TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi:

TYLNA 14. Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109. W numerze miêdzy innymi: TYLNA 14 Czasopismo Okrêgowej Izby Radców Prawnych w odzi Nr 10/2013 ISSN 2083-2109 W numerze miêdzy innymi: - Wybory 2013 wyniki i sk³ad nowych w³adz - Wywiad z Dziekanem Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU ISSN 2392-280X Nr 1 (1) 2015 marzec 2015 ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU 2 Inżynier Warmii i Mazur WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA I

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszej Izby.

dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronie internetowej naszej Izby. Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy 1 lipca 2015r. otwiera nowy etap w historii naszego zawodu i Samorządu. Uzyskujemy pełne spectrum zawodowych uprawnień. Wchodzi również w życie nowy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 Nowy lokal ORA 4 Jerzy Zięba, adwokat Egzamin adwokacki 5 Szymon Gierek, adwokat Relacje z Balu 7 Jerzy Zięba, adwokat Sympozjum Szkoleniowe Aplikantów Adwokackich

Bardziej szczegółowo

Tradycje Polski... dotyczące pełnomocników uprawnionych do występowania przed sądami najwyższych instancji. s. 20

Tradycje Polski... dotyczące pełnomocników uprawnionych do występowania przed sądami najwyższych instancji. s. 20 OkręgOwej IzbY radców PrawnYch w katowicach kwartalnik numer 3/2014 Tradycje Polski... dotyczące pełnomocników uprawnionych do występowania przed sądami najwyższych instancji. s. 20 Demokracja a demokratyczne

Bardziej szczegółowo

Październik. Nr 04/2014 ISBN 978-83-938546-3-9

Październik. Nr 04/2014 ISBN 978-83-938546-3-9 ISBN 978-83-938546-3-9 Nr 04/2014 Październik III Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych Podsumowanie akcji Niebieski Parasol 2014 Głos aplikantów nt. Projektu zmian w Kodeksie Etyki

Bardziej szczegółowo

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną ISSN 1732-6990 Nr 1(36)/2012 1 2 X lat w służbie budownictwa marzec 2012 2 Białystok Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski przewodniczący Rady POIIB mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy tym razem zacznę od przypomnienia ważnej informacji. Z dniem 31 grudnia 2014r. kończy się kolejny już Cykl Szkoleń Zawodowych, w ramach którego radcowie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ chirurg Dr umiński

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Obchody Europejskiego Dnia Prawnika we Wrocławiu Radcowskie spotkania wigilijne

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Obchody Europejskiego Dnia Prawnika we Wrocławiu Radcowskie spotkania wigilijne ISSN 2391 9159 Nr 05/2014 Grudzień Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Obchody Europejskiego Dnia Prawnika we Wrocławiu Radcowskie spotkania wigilijne Na okładce U góry: Obrady

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny Nr 3 (272) Marzec 2013 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny UCHWAŁA O PROJEKCIE PROGRAMU Z 28 GRUDNIA 2012 R. : 1. godz. 9.00 rejestracja delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Upadłość konsumencka s. 25 NR 2(6)/2015. KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch. W kraju ajatollahów s. 54

Upadłość konsumencka s. 25 NR 2(6)/2015. KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch. W kraju ajatollahów s. 54 radca.pl KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch NR 2(6)/2015 Upadłość konsumencka s. 25 W kraju ajatollahów s. 54 Muzyka, która (podobno) łagodzi obyczaje s. 63 KWARTALNIK OKRęgOWej Izby

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne Sierpień 2012 r. Nr (69) 3 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne lat Artykuł 435 1 kc w świetle orzecznictwa Yes We Did Śmierć z kwiatami w dłoni

Bardziej szczegółowo

2 BIULETYN INFORMACYJNY

2 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1732-6990 Nr 1(44)/2014 marzec 2014 Białystok 2 BIULETYN INFORMACYJNY Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! PROF. DR HAB. INŻ. CZESŁAW MIEDZIAŁOWSKI PRZE WOD NI CZĄ CY RADY POIIB MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 2 (30) czerwiec 2010

kwartalnik nr 2 (30) czerwiec 2010 kwartalnik nr 2 (30) czerwiec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa W obliczu niewyobrażalnej tragedii narodowej jaka dotknęła całe Nasze Państwo uczestnicy IX Zjazdu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-938546-2-2. Nr 03/2014. Lipiec

ISBN 978-83-938546-2-2. Nr 03/2014. Lipiec ISBN 978-83-938546-2-2 Nr 03/2014 Lipiec Relacja z Pikniku Radcowskiego Sprawozdanie ze Zgromadzenia Delegatów OIRP we Wrocławiu Ślubowanie radców prawnych Akcja Niebieski Parasol 2014 Na okładce U góry:

Bardziej szczegółowo