Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych"

Transkrypt

1 nr 1 (1) luty 2015 miesięcznik dla szkół Szanowni Dyrektorzy! Kiedy przez wiele lat sam byłem dyrektorem szkoły, marzyłem o pomocniku, który w zwięzły i rzeczowy sposób opowie o zmianach w prawie oświatowym i innych przepisach dotyczących mojej pracy, przypomni o terminach, odpowie na nurtujące wątpliwości. Dzisiaj spełniam swoje marzenie, oddając w Państwa ręce pierwszy numer Obserwatora Prawnego. Ambicją tworzącego go zespołu, składającego się z wybitnych praktyków, jest dostarczenie Państwu co miesiąc artykułów o wysokim poziomie merytorycznym, które będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce szkolnej. Szczególnie zachęcam do lektury artykułu o zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych. Nakładają one na dyrektora nowe obowiązki. Wyjaśniamy aspekty prawne organizacji pracy szkoły podczas rekolekcji oraz pracy nauczycieli w czasie studniówki. Przypominamy, jak prawidłowo dokumentować przebieg nauczania, wychowania i opieki. Z okazji niedawno rozpoczętego 2015 roku życzę Państwu wielu sukcesów. Roman Lorens wieloletni wykładowca na kursach kwalifikacyjnych zarządzania oświatą i studiach podyplomowych, były dyrektor LO, akredytowany ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich KFE Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych organizacja i zarzą dzanie 1 stycznia 2015 r. zmianom uległy zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany nie są rewolucyjne, jednak nie są też obojętne w stosunku do obowiązków dyrektora, jako podmiotu odpowiedzialnego za prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie szkoły. Głównym założeniem nowych regulacji, wprowadzonych ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, jest zniesienie barier biurokratycznych, stąd zmiany mają charakter optymalizujący. Dotyczy to również zmienionych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa). Szkoła, będąca administratorem danych w rozumieniu ustawy, niewątpliwie spis s treś ś ci zobowiązana jest do zagwarantowania bezpieczeństwa i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jej uczniów, ich rodziców oraz pracowników. To na dyrektorze ciąży obowiązek przyjęcia takich rozwiązań, aby dokonywane w szkołach procesy ochrony danych osobowych były zgodne z obowiązującymi przepisami. cd. na s. 4 terminarz dyrektora Zadania obowiązkowe Warto w tym miesiącu zmiany w przepisach Aktualności prawne organizacja i zarządzanie Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych... 1, 4 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Prawidłowe dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki kształcenie, wychowanie i opieka Organizacja pracy szkoły podczas rekolekcji zapisy prawne a praktyka Zimowa szkoła aspekty prawne sprawy pracownicze Praca i odpowiedzialność nauczycieli podczas studniówki pytania i odpowiedzi Ekspert radzi

2 Zadania obowiązkowe terminarz dyrektora luty Data do 7 lutego Zadanie do wykonania Podstawa prawna Komentarz Skompletowanie ostatecznych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania egzaminu do indywi dualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 6 21 lutego Egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej do 15 lutego Przesłanie do OKE informacji o liczbie arkuszy egzaminacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających oraz skorygowanej wersji informacji o deklaracjach maturalnych 28 lutego Półroczne rozliczenie tzw. godzin karcianych Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.) 63 ust. 2 Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188) 7; Komunikat dyrektora CKE z 17 grudnia 2014 r. Procedury organizowania i przeprowadznia egzaminu maturalnego w roku 2014/2015, opracowane przez CKE Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) art. 42 Po tym terminie nie można już zmieniać przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). 17 grudnia 2014 r. dyrektor CKE ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 r. Ostateczny termin na przekazanie do OKE: informacji o liczbie poszczególnych arkuszy egzaminacyjnych dla nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla uczniów niewidomych), listy zdających wraz z dokumentami uprawniającymi do dostosowań. W rozliczeniu półrocznym należy sumować nieobecności nauczyciela z powodu niezdolności do pracy trwającej krócej niż tydzień i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin karcianych. Warto w tym miesiącu Przedstawienie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej do zaopiniowania radzie pedagogicznej termin składania ustala kurator oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz ze zm.) Przegląd szkoły pod kątem bhp przed powrotem uczniów po feriach. Po kontroli należy sporządzić protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, a kopię przekazać organowi prowadzącemu. Podstawa prawna: Rozporządze nie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicz nych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) 3 ust. 1 Apel szkolny podsumowujący pracę samorządu uczniowskiego po I półroczu. Roman Lorens 2

3 Aktualności prawne zmiany w przepisach Nowe rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 grudnia 2014 r. sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1993) Nowelizacja wprowadza od 15 stycznia 2015 r. dwie zmiany: włączenie wymiaru godzin przeznaczonych na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesno szkolnej, odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego/technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania. Pozostałe zmiany, takie jak m.in. możliwość nauki języka migowego w szkołach czy określenie minimalnej liczby godzin (30 godzin) przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego, zaczną obowiązywać dopiero 1 września 2015 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 grudnia 2014 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) Rozporządzenie obowiązuje od 23 stycznia 2015 r. Określone zostały nowe wzory legitymacji szkolnych zawierajacych numer PESEL. Nie ma konieczności wymiany legitymacji wydanych na dotychczasowych drukach, ponieważ przepisy umożliwiają wpisanie numeru PESEL odręcznie na drugiej stronie nad tekstem: Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych.... Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Obowiązują też nowe wzory zaświadczeń o wynikach sprawdzianu. Zaś od 1 września 2016 r. wejdą nowe wzory świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 20) Rozporządzenie określa wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie powinien spełniać lokal przedszkola przekształconego z oddziału przedszkolnego. Organ prowadzący takie przedszkole musi uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań przed przekształceniem, czyli przed 1 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego (Dz.U. z 2015 r. poz. 24) Rozporządzenie reguluje nieunormowane dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, np. przejścia z zasadniczej szkoły zawodowej do technikum/liceum ogólnokształcącego, z technikum do liceum ogólnokształcą cego/zasadniczej szkoły zawodowej. Określono również warunki przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej, zasady uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów oraz możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 31) Rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia 2015 r. i zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie z 1 kwietnia 2010 r. Kategorię uczniów objętych rozporządzeniem nowelizacja rozszerza o obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Rozporządzenie zakłada przyjmowanie do publicznych przedszkoli dzieci przybywających z zagranicy na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Dyrektor przedszkola decyduje natomiast o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego. W przypadku publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum uczeń powracający z zagranicy przyjmowany jest z urzędu i na podstawie dokumentów potwierdzających jego wykształcenie (określonych w rozporządzeniu), jeśli szkoła mieści się w obwodzie, gdzie mieszka, a w przypadku szkoły innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, przyjmowany jest, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Roman Lorens 3

4 Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych organizacja i zarzą dzanie cd. ze s. 1 Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w placówce oświatowej Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji (art. 36a ust. 1), a w przypadku jego niepowołania, sam realizuje jego zadania (art. 36b). Ponieważ administratorem danych przetwarzanych w szkole jest sama szkoła, więc w przypadku braku powołania ABI to dyrektor, jako podmiot reprezentujący placówkę, będzie pełnił jego funkcję. Oznacza to, że od decyzji dyrektora zależy, czy on sam podejmie się realizacji zadań ABI, czy raczej powoła w tym celu konkretną osobę. Należy pamiętać, że nowe przepisy ustawy określają kompetencje osoby, która może być na to stanowisko wyznaczona. Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 4 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, nie była karana za umyślne przestępstwo. O ile pierwszy i trzeci punkt nie budzą wątpliwości, to pojawiają się one przy punkcie drugim, bo ustawodawca nie precyzuje, co rozumie pod pojęciem odpowiednia wiedza. W tej sytuacji to dyrektor musi ocenić, czy powoływana osoba rzeczywiście taką wiedzą dysponuje, np. brała udział w szkoleniu o tematyce ochrony danych osobowych, bądź w inny sposób zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi tej materii. Regulacje ustawowe określają również pozycję ABI w strukturze administratora danych. ABI podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki, czyli w przypadku szkoły dyrektorowi, a ten musi mu zapewnić środki oraz organizacyjną odrębność niezbędne do niezależnego wykonywania jego zadań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na funkcję ABI w placówce oświatowej wyznaczyć jednego z nauczycieli. Należy jednak pamiętać, że ta osoba musi spełniać określone ustawowo wymogi oraz mieć zapewnioną możliwość realizacji ustawowo nałożonych na nią zadań. I znowu, to dyrektor szkoły musi rozstrzygnąć, czy konkretny nauczyciel będzie w stanie pogodzić swoje obowiązki pedagogiczne z obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji ABI. Dyrektor może również wyznaczyć innego pracownika szkoły, przy czym powyższe uwagi również pozostają aktualne. Jeszcze innym rozwiązaniem jest tzw. outsourcing funkcji ABI, czego ustawa nie zakazuje. Polega on na powołaniu osoby z zewnątrz. Przy powołaniu ABI dyrektor musi zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zgodnie z art. 46b ustawy administrator danych jest zobowiązany do zgłoszenia GIODO powołania/ odwołania ABI, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od tego dnia. Wzór zgłoszenia zostanie określony w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji, które pojawi się nie później niż w I kwartale 2015 r. Zgodnie z nowymi przepisami GIODO będzie prowadzić rejestr ABI, który będzie miał jawny charakter. Zadania ABI Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawowe zadania ABI to: 1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: a) sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, b) nadzorowanie opracowania i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych, c) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, 2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Powierzenie innych obowiązków osobie pełniącej funkcję ABI możliwe jest wyłącznie wtedy, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa wyżej. Tryb i sposób realizacji zadań przez ABI mają zostać określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Podobnie jak w przypadku wzoru zgłoszenia ABI, również i ten akt ma na razie charakter projektu, a jego brzmienie zostanie uchwalone nie później niż w I kwartale 2015 r. Mając to na uwadze, przyjrzymy się poszczególnym zadaniom ABI w kontekście zapisów ustawowych, jedynie nieznacznie posiłkując się projektami rozporządzeń. Sprawdzanie przestrzegania przepisów Sprawdzanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, o którym mowa w kontekście zadań ABI, może być dokonywane: gdy zwróci się o to GIODO (jest to nowa kompetencja Generalnego Inspektora),

5 cyklicznie, na podstawie rocznego programu sprawdzania przyjętego przez szkołę, doraźnie, jeżeli ABI uzyska informacje wskazujące na występowanie zagrożeń naruszenia ochrony danych osobowych. Sprawdzeniem mogą zostać objęte m.in. zasady przetwarzania danych osobowych, realizacja obowiązków dotyczących zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO czy sposób zabezpieczenia danych osobowych. W ramach czynności sprawdzających ABI zbiera dowody w postaci dokumentów, dokonuje oględzin lub zbiera pisemne lub ustne wyjaśnienia. Z dokonanego sprawdzenia ABI musi niezwłocznie przygotować sprawozdanie (nie później niż 14 dni od zakończenia sprawdzenia) i przekazać je do zapoznania dyrektorowi. W przypadku sprawozdania ze sprawdzenia dokonywanego na żądanie GIODO, sporządzane jest ono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie jeden z nich otrzymuje dyrektor, a drugi Generalny Inspektor. Nadzorowanie dokumentacji W ramach swoich zadań ABI opracowuje, a po wdrożeniu monitoruje na bieżąco aktualność dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawą aktualizacji dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego, stąd tak istotna jest stała współpraca ABI z osobami przetwarzającymi dane osobowe w szkole. ABI monitoruje również przestrzeganie postanowień określonych w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia sporządza on raport zawierający zakres naruszenia oraz propozycje sposobu jego usunięcia, a następnie przedstawia raport dyrektorowi. Szkolenia dla pracowników Następnym ustawowym zadaniem ABI jest zapoznanie osób przetwarzających dane z tematyką ochrony danych osobowych. Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób ma to nastąpić. Biorąc pod uwagę różne czynniki, zadanie to może być realizowane poprzez np.: przeszkolenie pracowników szkoły przy pomocy trenera wyspecjalizowanego w tematyce ochrony danych osobowych zaletą takiego rozwiązania jest wysoka skuteczność; wadą będzie jego koszt oraz nieduża elastyczność (i tak ABI musi wymyślić, w jaki sposób będzie szkolił pojedynczych, nowych pracowników), przeprowadzenie szkolenia samemu w tym przypadku zaletą jest niski koszt, wadą może być natomiast niewielka skuteczność (ABI, jako osobie z wewnątrz, może być ciężko zdobyć odpowiedni posłuch wśród uczestników), zobowiązanie pracowników do przeczytania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz ustawy zarówno koszt, jak i skuteczność są w takiej sytuacji zerowe, przeszkolenie pracowników przy użyciu najnowszych technologii, np. e-learningów koszt takiego przedsięwzięcia jest średni, ale i skuteczność niezbyt wysoka; dużo zależy od platformy e-lear ningowej, z której skorzysta szkoła. Każde rozwiązanie ma swoje mocne i słabe strony. Najlepiej, aby wybór jednego (lub kilku) sposobów wynikał zarówno z uwarunkowań obiektywnych (np. liczby osób do przeszkolenia), jak i subiektywnych (np. gotowość ABI do przeprowadzenia skutecznego szkolenie). Rejestr zbiorów danych Zgodnie z nowymi przepisami ABI ma również prowadzić rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez szkołę z wyjątkiem zbiorów, które podlegają zwolnieniu rejestrowemu (art. 43 ust. 1). Co ważne, ów rejestr jest jawny i każdy ma prawo go przeglądać. Sposób prowadzenia rejestru, jego formę, a także informacje odnośnie sposobów jego udostępniania określi rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji. Istotną kwestią w kontekście zbiorów danych osobowych jest to, że w przypadku powołania ABI i jego zgłoszenia GIODO szkoła nie ma już obowiązku rejestracji zbiorów danych niezawierających danych wrażliwych. Oznacza to, że ustanowiono kolejną przesłankę zwolnienia z rejestracji zbiorów, co ma niewątpliwe zachęcić administratorów danych do rozdzielenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Podsumowanie Ustawodawca, wprowadzając nowe regulacje, niewątpliwie podkreśla rolę ABI i zachęca do jego wyznaczenia. To, czego na dzień dzisiejszy brakuje, to podpisanych przez ministra administracji i cyfryzacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Bez nich nie da się zgłosić powołanego ABI, jak również wskazać, jak powinien być prowadzony wewnętrzny rejestr zbiorów danych osobowych. Dyrektorzy szkół i osoby już pełniące funkcję ABI powinny uzbroić się w cierpliwość i poczekać z wdrożeniem zmian na wejście w życie stosownych przepisów. Dotychczasowy ABI ma pełnić swoją funkcję zgodnie ze starymi przepisami do czasu wpisania go do rejestru, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 r., a do już wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowań rejestracyjnych będą miały zastosowanie przepisy uprzednio obowiązujące. Łukasz Zegarek współwłaściciel Kancelarii Lex Artist, ekspert ds. ochrony danych osobowych Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.) 5

6 K walifikacyjne kursy zawodowe organizacja i zarzą dzanie Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) zostały wprowadzone ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw jako nowa forma pozaszkolna kształcenia ustawicznego umożliwiająca uzupełnianie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Kursy zapewniają większą mobilność zawodową osób dorosłych i szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy. Organizator KKZ W art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty wymienione są wszystkie podmioty uprawnione do organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Są to między innymi szkoły publiczne i niepubliczne (o uprawnieniach szkół publicznych) w zakresie zawodów, w których kształcą, a także publiczne i niepubliczne placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Planując KKZ, należy: sprawdzić w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, czy daną kwalifikację można zdobyć w formie kursowej, przygotować ramowy plan kursu, przeprowadzić diagnozę kompetencji i kwalifikacji uczestników kursu, opracować program kursu. Organizację KKZ prowadzonych przez szkołę lub placówkę musi zaopiniować rada pedagogiczna (art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty), natomiast nauczyciele prowadzący zajęcia na KKZ są zatrudniani na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele szkół zawodowych (art. 42 ust. 2c i ust. 3 Karty Nauczyciela). Podmiot organizujący KKZ ma obowiązek poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o kursie w terminie 14 dni od dnia jego rozpoczęcia. Rekrutacja Zasady rekrutacji na KKZ organizowane przez publiczne szkoły, placówki oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego określa art. 20r ustawy o systemie oświaty. Uczestnikiem może być osoba dorosła bez względu na poziom wykształcenia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego (Tabela 1). Przepisy art. 20r ustawy o systemie oświaty nie mają zastosowania Tabela 1. Kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego I etap II etap III etap Przyjmowani są kandydaci, którzy nie mają żadnych kwalifikacji. Organ prowadzący może przyjąć jako kryterium miejsce zamieszkania kandydata Bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria mające taką samą wagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata Kolejność zgłoszeń do postępowania rekrutacyjnego na KKZ prowadzone na zlecenie innych podmiotów. Osoby niepełnoletnie mogą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na KKZ na podstawie rozporządzenia w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Organizacja zajęć KKZ prowadzi się w formie stacjonarnej lub zaocznej, natomiast zajęcia praktyczne i laboratoryjne wyłącznie w formie stacjonarnej. Praktyczną naukę zawodu organizuje się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu (Tabela 2). Zajęcia można prowadzić także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ich wymiar określa wówczas organizator. Zaliczenie zajęć oraz zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dokumentacja Organizator KKZ ma obowiązek posiadać następującą dokumentację: program kursu; dziennik zajęć zawierający: imiona i nazwiska uczestników, liczbę godzin i tematy zajęć, odnotowanie obecno ści na zajęciach; protokół z zaliczenia (formę i treść określa organizator); ewidencję wydanych zaświadczeń zawierającą: dane uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, datę wydania i numer zaświadczenia, potwierdzenie odbioru zaświadczenia. 6

7 Tabela 2. Praktyczna nauka zawodu organizacja Forma zajęć Częstotliwość Minimalna liczba godzin Liczba uczestników Forma zaliczenia stacjonarna zaoczna co najmniej 3 dni w tygodniu co najmniej raz na 2 tygodnie równa liczbie godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji nie mniej niż 65% minimalnej liczby godzin określonej w podstawie progra mowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji co najmniej 20, za zgodą organu prowadzącego może być mniej ustala podmiot prowadzący Dla powyższej dokumentacji nie ma ustalonych druków, należy to do kompetencji organizatora. Określony jest jedynie wzór zaświadczenia o ukończeniu KKZ (załącznik 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Program nauczania Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji oraz zawiera: nazwę KKZ (symbol i nazwę kwalifikacji, symbol cyfrowy i nazwę zawodów, w których dana kwalifikacja została wyodrębniona), czas trwania, liczbę godzin i sposób organizacji kursu, wymagania wstępne wobec uczestników uwzględniające warunki określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia i sposób ich osiągania uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestników, plan nauczania zawierający nazwę przedmiotów/modułów i przypisany im wymiar godzin oraz wymiar praktyk zawodowych dla kwalifikacji z poziomu technikum, treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, opis efektów kształcenia, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób i formę zaliczenia. Finansowanie Zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty zapewnienie warunków prowadzenia KKZ w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat jest zadaniem oświatowym powiatu, a środki niezbędne na prowadzenie kursów, w tym na wynagrodzenia nauczycieli zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst). S rodki te zostały uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej, a ich wysokość określa się na podstawie liczby uczestników KKZ wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego naliczana jest subwencja. Natomiast w przypadku prowadzenia KKZ przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą jst dotacja z budżetu powiatu jest przyznawana na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeśli: do 30 września przekazana została informacja o planowanej liczbie uczestników KKZ, udokumentowano zdanie przez uczestnika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu. Podsumowanie Uczestnicy KKZ nie mają wystawianych ocen, a jedynie zaliczają kurs na zasadach i w formie określonej przez organizatora. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, organizacji i trybu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych określone są w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Bogusława Wojtczak wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, doradca ministra edukacji, trener i psychoterapeuta Gestalt Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2011 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 622); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857). 7

8 Prawidłowe dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki organizacja i zarzą dzanie Dokumentacja przebiegu nauczania, wychowania i opieki powinna być prowadzona ze szczególną starannością z uwagi na dwa cele. Pierwszym jest wykazanie, że szkoła/placówka prawidłowo wywiązuje się z nałożonych przez państwo funkcji edukacji (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), drugim udowodnienie, że uczeń spełnił wymagania, aby osiągnąć kolejne etapy edukacji, a tym samym zdobyć odpowiedni poziom wykształcenia. Za prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania odpowiada dyrektor szkoły i placówki. W dokumentację wpisujemy: adresy zamieszkania rodziców, jeśli są różne od adresów zamieszkania dzieci, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów rodziców, jeżeli je posiadają, dane o rodzicach wyłącznie w przypadku uczniów niepełnoletnich. Nauczyciel potwierdza podpisem przeprowadzenie zajęć, za wyjątkiem prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Rozporządzenie określa sposób sprostowania błędu lub oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby dokumentację prowadzić w formie elektronicznej. Krystyna Mucha dyrektor wydziału w kuratorium oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). Nazwa dokumentu Wymagania wynikające z przepisów prawa Instytucja Dziennik zajęć przedszkola Dziennik lekcyjny Imiona i nazwiska dzieci (w kolejności alfabetycznej), daty i miejsce urodzenia, adresy zamieszkania, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, tematy i godziny przeprowadzanych zajęć oraz odbierania dziecka z przedszkola, odnotowanie obecności dziecka na zajęciach w danym dniu, podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć. Ważne! W podmiocie leczniczym dane o dziecku wpisuje się w układzie chronologicznym, wg dat przyjęcia dzieci. Imiona i nazwiska uczniów (w kolejności alfabetycznej lub według innych ustaleń dyrektora), daty i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, odnotowanie obecności uczniów na zajęciach, liczba godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, tematy przeprowadzanych zajęć, oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć. W szkole dla dorosłych wpisuje się także oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i poprawkowych. Integralną częścią dziennika są listy obecności, w których słuchacze własnoręcznym podpisem potwierdzają obecność na zajęciach. Ważne! S ródroczne i roczne opisowe oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas I III oraz uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym sporządzane komputerowo w postaci wydruku i podpisane przez wychowawcę można dołączyć do dziennika lekcyjnego. Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła dla dorosłych 8

9 Nazwa dokumentu Wymagania wynikające z przepisów prawa Instytucja Dziennik zajęć Dziennik zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych (zespołowych lub indywidualnych) Dziennik innych zajęć (np. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej) Dziennik innych zajęć Dziennik indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania Imiona i nazwiska wychowanków (w kolejności alfabetycznej), data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonu, uwagi o wychowankach, zajęcia prowadzone w poszczególnych dniach, plan pracy z wychowankami, tygodniowe założenia wychowawcze, realizacja planu, informacja o kontaktach z rodzicami. W dzienniku zajęć w specjalnym ośrodku wychowawczym wpisuje się także oddział, nazwę i adres szkoły, do której wychowanek uczęszcza, plan zajęć edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności, śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny z zajęć i zachowania. Nazwiska i imiona uczestników (w kolejności alfabetycznej), data i miejsce urodzenia, adresy zamieszkania oraz imiona i nazwiska rodziców, oraz adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonu, odnotowanie obecności na zajęciach, indywidualny program, opis przebiegu zajęć z każdym uczestnikiem. Imiona i nazwiska uczniów (w kolejności alfabetycznej), oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów do rodziców, indywidualny program pracy z uczniem, program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania zajęć oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, odnotowanie obecności ucznia na zajęciach w danym dniu, podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć. Ważne! Należy odnotować, czy zajęcia są prowadzone w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczba godzin zajęć, odnotowanie obecności uczniów na zajęciach, podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć. Dotyczy zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Brak szczegółowych wskazań w rozporządzeniu. Należy uznać, że sposób prowadzenia jest analogiczny do dziennika zajęć lekcyjnych. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze Przedszkole, szkoła, placówka Przedszkole, szkoła, placówka Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Księga ewidencji dzieci Imiona i nazwiska dzieci (wg roku urodzenia), data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania*. Informacje o: miejscu spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, miejscu spełniania obowiązku szkolnego*, odroczeniu obowiązku szkolnego, spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego poza przedszkolem, poza szkołą*. Ważne! Informacje z * dotyczą również gimnazjum. Szkoła podstawowa, gimnazjum* 9

10 Nazwa dokumentu Wymagania wynikające z przepisów prawa Instytucja Księga uczniów Księga słuchaczy Księga wychowanków Imię i nazwisko ucznia, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, data rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto, data ukończenia albo data i przyczyna opuszczenia szkoły. Szkoła dla dorosłych prowadzi księgę słuchaczy. Ważne! Wpisów dokonuje się chronologicznie, wg dat rozpoczęcia nauki w szkole lub przyjęcia do placówki. W księdze wychowanków prowadzonej w placówce wpisuje się, oprócz imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, datę przyjęcia do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z listy, nazwę i adres placówki, do której został przeniesiony. Ważne! Gdy uczeń, słuchacz, wychowanek nie ma numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Szkoła, placówka Dziennik zajęć świetlicy Plan pracy świetlicy na dany rok, imiona i nazwiska uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć, odnotowanie obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający prze prowadzenie zajęć. Szkoła podstawowa, gimnazjum, Dziennik zajęć specjalistów Tygodniowy plan zajęć, zajęcia i czynności prowadzone w poszcze gólnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami lub instytucjami, imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy objętych różnymi formami pomocy, w tym pomocą psychologiczno- -pedagogiczną. Przedszkole, szkoła, placówka Dziennik zajęć stałych i okresowych, okazjonalnych Imiona i nazwiska wychowanków (w kolejności alfabetycznej), data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonu, założenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkład zajęć i tematy przeprowadzonych zajęć, obecności na zajęciach, podpis nauczyciela. W dzienniku zajęć okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia programowe oraz tematy zajęć, liczbę uczestników, podpis nauczyciela. Placówka wychowania pozaszkolnego Arkusz ocen ucznia Wpis dokonywany na podstawie danych zawartych w: księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu zewnętrznego, innych dokumentach podlegających wpisaniu. Nauczyciel wypełniający arkusz potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których je wpisano. Ważne! Podstawą wpisu o klasyfikowaniu i promowaniu ucznia/ słuchacza jest stosowna uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. Szkoła Księga arkuszy ocen W kolejności alfabetycznej wykazy uczniów i słuchaczy wszystkich oddziałów, którzy w danym roku ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen. Szkoła 10

11 Nazwa dokumentu Wymagania wynikające z przepisów prawa Instytucja Zaświadczenie o przebiegu nauczania Pisemna informacja o ocenach Uchwały rady pedagogicznej Zezwolenia dyrektora Pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne Dokumentacja pomocy psychologiczno- -pedagogicznej W przypadku przejścia ucznia/słuchacza do innej szkoły przed upływem co najmniej jednego roku nauki/jednego semestru wydaje się (za pisemnym potwierdzeniem) rodzicom, pełnoletniemu uczniowi, słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania. Pisemna informacja o ocenach bieżących z zajęć, jeżeli uczeń nie był klasyfikowany, oraz informacja o zachowaniu. W sprawie: klasyfikowania i promowania uczniów, przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w MOW-ie lub MOS-ie. W sprawie indywidualnego programu i toku nauki, spełniania przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą. Do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły. W indywidualnej teczce dla każdego dziecka, ucznia, słuchacza, objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych m.in. przez specjalistów, oraz inną dokumentację. Szkoła Szkoła specjalna zorganizowana w pod miocie leczniczym, jednostce pomocy społecznej Szkoła Przedszkole, szkoła Szkoła dla dorosłych Przedszkole, szkoła, placówka Organizacja pracy szkoły podczas rekolekcji zapisy prawne a praktyka kształ cenie, wychowanie i opieka Przypominamy regulacje prawne dotyczące organizacji rekolekcji i związane z tym zasady opieki nad uczniami, przydatne w organizacji pracy szkoły podczas rekolekcji wielkopostnych. Organizację rekolekcji regulują przepisy rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych, zwanego dalej rozporządzeniem. Zgodnie z 10 uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Ustalenie terminu rekolekcji i zasady organizacji Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor powinien zostać powiadomiony o terminie rekolekcji co najmniej miesiąc wcześniej. Oznacza to, że to nie dyrektor szkoły, ale władze kościelne samodzielnie ustalają termin rekolekcji, o czym go informują, przy czym mają to być trzy kolejne dni. Następnie dyrektor wraz z odpowiednimi władzami kościelnymi powinien ustalić szczegółowe zasady organizacji rekolekcji: ilu uczniów będzie uczestniczyło w rekolekcjach, a ilu będzie brało udział w zajęciach szkolnych, w jakich godzinach będą trwały zajęcia rekolekcyjne, aby pozostałym uczniom szkoła mogła zapewnić w tym czasie opiekę świetlicową. Bezpieczeństwo uczniów Rozporządzenie stanowi, że pieczę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają katecheci, co oznacza, że to oni ponoszą główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w tym czasie. W praktyce trudno sobie jednak wyobrazić, że kilku katechetów wywiąże się z tego zadania. 11

12 Dyrektor, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty oraz 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę zarówno w placówce, jak i poza nią. W związku z tym w sytuacji, gdy grupa uczniów uczęszczających na rekolekcje jest zbyt duża, aby sami katecheci mogli zapewnić im bezpieczeństwo, dyrektor powinien zobowiązać do sprawowania opieki nad uczniami także innych nauczycieli. Dyrektor powinien to uczynić jednak w taki sposób, aby jego polecenia nie wywołały konfliktu sumienia u poszczególnych nauczycieli. Pamiętać należy, że uczestnictwo nauczycieli w rekolekcjach i pomieszczeniach sakralnych jest całkowicie dobrowolne. Organizacja zajęć w szkole podczas rekolekcji W praktyce zdarza się, że uczniowie na czas rekolekcji mają skrócone lekcje, tak by mogli w nich uczestniczyć. Jednak takie działanie nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, gdyż 10 rozporządzenia zapewnia uczniom trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Uczniowie uczestniczący w rekolekcjach nie powinni mieć w tych dniach zajęć lekcyjnych. Należy również pamiętać, że praktyki zawodowe uczniów organizowane przez szkołę są elementem zajęć szkolnych, a w związku z tym podczas rekolekcji uczniowie są zwolnieni zarówno z zajęć szkolnych, jak i praktyk zawodowych. W przypadku nałożenia się terminów praktyk zawodowych i rekolekcji dyrektor powinien powiadomić pracodawcę, że trzy kolejne dni rekolekcji szkolnych są dla uczniów dniami wolnymi zarówno od zajęć szkolnych, jak i od praktyk zawodowych. Nieuczestniczący w rekolekcjach uczniowie powinni mieć w tych dniach zapewnioną opiekę w szkole. Obowiązki nauczycieli podczas rekolekcji Czas rekolekcji nie jest czasem wolnym dla nauczycieli szkół i placówek feryjnych. Nie jest to dla nich ani czas urlopu, ani dodatkowe dni wolne od pracy. Dla nauczycieli jest to zwykły okres pracy, w którym muszą być do dyspozycji dyrektora, np. mogą zostać przez niego wyznaczeni do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach, albo do prowadzenia zajęć z uczniami niebiorącymi udziału w rekolekcjach, lub po ich zakończeniu. Dyrektor może również w tym czasie powierzyć nauczycielom inne obowiązki, albo zorganizować dla nich szkolenie pod warunkiem, że zapewniona będzie opieka i bezpieczeństwo dzieci przebywających w tym czasie w szkole. Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, a nauczyciel w czasie pracy może zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły na przykład do sprawowania opieka nad uczniami w drodze do kościoła lub opieki nad uczniami nieuczestniczącymi w rekolekcjach. Joanna Swadźba prawnik, specjalista prawa oświatowego i socjalnego Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 5a; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.) 10 ust. 1; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) 2; Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 191) art. 42. Zimowa szkoła aspekty prawne kształ cenie, wychowanie i opieka Realizując swoje statutowe zadania, szkoła może organizować dla uczniów zajęcia oraz wycieczki podczas ferii szkolnych. Kwestie organizacji oraz odpowiedzialności prawnej dyrektora i nauczycieli podczas wycieczek reguluje kilka rozporządzeń. W artykule analizujemy aktualne przepisy. Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku, np. wyjazdy na zimowe szkoły. Organizacja wypoczynku i wymagana dokumentacja Organizację wypoczynku uczniów określa rozporządzenie MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania. Stosownie do tego rozporządzenia organizatorem takiego rodzaju wypoczynku mogą być szkoły i placówki. Organizator zobowiązany jest zapewnić uczniom bezpieczne warunki, jak i właściwą opiekę wychowawczą. Opiekunami mogą być nauczyciele, a także inne osoby 12

13 posiadające stosowne kwalifikacje, jednak pamiętać należy, że w czasie ferii nauczyciele korzystają z przysługującego im prawa do urlopu wypoczynkowego. Aby nauczyciel mógł sprawować opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w szkole podczas ferii zimowych, należy zawrzeć z nim odpowiednią umowę. W praktyce najczęściej jest to umowa cywilnoprawna. Zgodnie z tym rozporządzeniem szkoła może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu przez organizatora właściwemu terytorialnie kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku ( 6). Dokumentację składa się nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Kurator oświaty wydaje organizatorowi spełniającemu wymagania zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej, a w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników. Nauczyciele mogą być zarówno kierownikami, jak i wychowawcami podczas wypoczynku uczniów organizowanego na podstawie ww. przepisów, przy czym osoba pełniąca funkcję kierownika tej formy wypoczynku zobowiązana jest do ukończenia kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach. Rozporządzenie określa również zakres obowiązków wychowawcy i kierownika w placówce wypoczynku. Bezpieczeństwo podczas ferii Jedną z najistotniejszych kwestii wypoczynku organizowanego dla uczniów podczas zimowych ferii jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Zagadnienie to reguluje rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach. Organizacja turystyki szkolnej Zasady organizacji turystyki szkolnej są natomiast szczegółowo opisane w rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad i warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, między innymi w formie imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania, takich jak np. szkoły zimowe. Organizując szkoły zimowe, dyrektor powinien wyznaczyć kierownika wycieczki lub imprezy spośród tych pracowników pedagogicznych szkoły, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki ( 11 ust. 1). Zadaniem kierownika wycieczki jest przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom oraz zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa ( 12). Natomiast opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inna osoba pełnoletnia ( 13 ust 1). Zmiany dotyczące ubezpieczenia NNW W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma obowiązku zawierania umów ubezpieczenia NNW na czas zajęć, wyjazdów, wycieczek organizowanych w szkołach lub przez szkoły na terenie kraju. Kwestie te zostały uregulowane na nowo od 1 września 2014 r. w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Nowelizacja przewiduje obowiązek zawierania ubezpieczeń NNW jedynie w przypadku wyjazdów i wycieczek zagranicznych. Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla nauczycieli i uczestników wycieczek oraz imprez szkolnych zależy zatem od woli każdego nauczyciela i uczestnika zajęć organizowanych przez szkołę. Najczęściej jednak polisy ubezpieczenia NNW zawierane na początku roku szkolnego obejmują wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, zarówno w czasie zajęć szkolnych, jak i w czasie wolnym od tych zajęć. Odpowiedzialność cywilna i karna nauczycieli Z ogólnych zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wynika, że wypadki powstałe podczas zajęć organizowanych przez szkołę rodzą odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych do zapewnienia opieki uczniowi i jednocześnie rodzą prawo do roszczeń odszkodowawczych. Do odpowiedzialności cywilnej można pociągnąć osobę, której wykazano winę oraz konkretne zaniedbanie w zakresie sprawowania nadzoru nad powierzonymi opiece uczniami i to pod warunkiem istnienia związku przyczynowo-skutkowego z wyrządzoną szkodą. Dla ochrony przed odpowiedzialnością cywilną warto zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Jest to dobrowolna umowa zawierana przez każdego nauczyciela indywidualnie z ubezpieczycielem. Możliwe jest również zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego OC, jeśli na takie zdecydują się nauczyciele w szkole. W razie wypadku, do jakiego może dojść podczas zajęć feryjnych organizowanych przez szkołę, za powstałą szkodę nauczyciel nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności wobec uczestnika zajęć, chyba że 13

14 szkoda wyrządzona uczniowi nastąpiła z winy umyślnej osoby sprawującej nad dzieckiem opiekę. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej osoba sprawująca opiekę nad uczestnikiem zajęć feryjnych w szkole może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej wówczas, gdy zostanie udowodnione, że jej zachowanie wyczerpało znamiona czynu zabronionego określonego w Kodeksie karnym. Tego rodzaju odpowiedzialność jest zawsze odpowiedzialnością indywidualną i nie może zostać przeniesiona na organizatora zajęć ani na inny podmiot. Joanna Swadźba prawnik, specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku, dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie zasad i warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz ze zm.). Praca i odpowiedzialność nauczycieli podczas studniówki sprawy pracownicze Rola nauczyciela podczas studniówki może przybierać różne formy od gościa, czyli zwykłego uczestnika zabawy, po osobę zobowiązaną przez dyrektora do pilnowania porządku i dbania o bezpieczeństwo bawiących się. W zależności od przyjętej formy udział w studniówce jest dla nauczycieli pracą, lub nie. W każdym jednak przypadku powinni pamiętać o bezpieczeństwie uczniów. Podmiotem, który organizuje studniówkę, jest, co do zasady, rada rodziców. Nie oznacza to, że spoczywają na niej wszystkie obowiązki związane z organizacją oraz przebiegiem imprezy. W tym zakresie konieczna jest współpraca rady ze szkołą, czyli dyrektorem, wicedyrektorem i niektórymi nauczycielami (przede wszystkim wychowawcami klas maturalnych). Kiedy udział w studniówce jest czasem pracy Jeśli nauczyciele są na studniówce tylko gośćmi, to ich rola (w kontekście czasu pracy) nie odbiega od roli pozostałych uczestników imprezy. Są jedynie gośćmi zaproszonymi przez uczniów i w tym czasie nie wykonują swoich obowiązków pracowniczych. Warunkiem jest tu jednak, żeby udział wynikał z dobrej woli nauczyciela, a nie z obowiązku. Nauczyciele zaproszeni przez uczniów na studniówkę nie muszą brać w niej udziału, zależy to jedynie od ich dobrej woli. Czas spędzony na imprezie nie jest zatem ich czasem pracy, lecz prywatnym czasem poświęconym uczniom występującym tu w roli osób zapraszających. Jednak kiedy nauczyciele zostali zobowiązani przez dyrektora nie tylko do samego uczestnictwa, ale także do pilnowania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa podczas tej uroczystości, to czas studniówki jest dla nich czasem pracy. Skoro impreza odbywa się w sobotę, która powinna być dla nauczyciela dniem wolnym od pracy, za udział w studniówce należy im się inny dzień wolny, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. jeśli udzielenie takiego dnia wolnego nie byłoby możliwe) wynagrodzenie za ponadwymiarowy czas pracy. Może się zdarzyć, że dyrektor wskaże kilku nauczycieli odpowiedzialnych za pilnowanie porządku i bezpieczeństwa uczniów podczas imprezy, a nauczycieli będących wychowawcami klas maturalnych uzna jedynie za gości, dając im wolną rękę w podjęciu decyzji, czy chcą wziąć udział w studniówce w roli pełnoprawnych jej uczestników, czy nie. W przypadku nauczycieli wskazanych przez dyrektora będzie to czas pracy, ponieważ zostali zobowiązani do pełnienia określonej roli podczas imprezy, a co za tym idzie, tylko tym nauczycielom należeć się będzie dzień wolny od pracy. Powyższe rozstrzygnięcia należy przyjąć bez względu na to, czy studniówka organizowana jest w szkole czy w lokalach pozaszkolnych. W tym drugim przypadku zazwyczaj rola nauczycieli ograniczona jest do roli gości, bo zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczestników imprezy często zlecane jest obsłudze lokalu lub firmom ochroniarskim. 14

15 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczniom sprawa przedstawia się już nieco inaczej. Bez względu na to, czy studniówka jest organizowana w szkole czy poza nią, oraz bez względu na to, że jej organizatorem (ale jednak we współpracy ze szkołą) jest rada rodziców, jest to zawsze impreza szkolna, nie zaś prywatna impreza uczniów. Powszechnie obowiązujące przepisy obligują zaś dyrektora do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę również poza obiektami do niej należącymi. Nie ma zatem możliwości zwolnienia nauczycieli z obowiązku pełnienia nadzoru nad przebiegiem studniówki bez względu na to, czy odbywa się ona na terenie szkoły czy poza nią. Jeśli są oni uczestnikami imprezy jako przedstawiciele szkoły, muszą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów biorących w niej udział. W tym kontekście należy również przyjąć, że wychowawcy sprawujący nadzór i opiekę nad uczniami swojej klasy mają obowiązek zapewnić im bezpieczeństwo w czasie całej studniówki. W pewnych jednak sytuacjach, jeżeli szkoła zapewni opiekę i bezpieczeństwo w inny sposób (np. wynajmie firmę ochroniarską), wydaje się, że wychowawca nie jest zobowiązany do pozostania do końca studniówki. Inaczej jest jednak z nauczycielami, którzy zostali wyznaczeni przez dyrektora do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na imprezie studniówkowej oni tę rolę muszą pełnić do końca zabawy. Odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów na imprezie studniówkowej nie odbiega od odpowiedzialności nauczycieli podczas innych zajęć, z zachowaniem jednak specyfiki tego wydarzenia. Nie ma zatem potrzeby, aby nauczyciel dodatkowo się na tę okoliczność ubezpieczał, wystarczy, że w sposób odpowiedzialny podejdzie do swojej roli jako nie tylko uczestnika zabawy, ale również opiekuna młodzieży. Monika Wacikowska prawnik specjalizujący się w przepisach z zakresu prawa pracy Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Ekspert radzi pytania i odpowiedzi Kto powinien zarządzać szkołą w przypadku długotrwałej nieobecności dyrektora? Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a tam gdzie nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel placówki wyznaczony przez organ prowadzący. Zastępstwo następuje tylko w sytuacji nieobecności dyrektora, dlatego może dotyczyć takich przypadków, jak urlopy wypoczynkowe, urlopy dla poratowania zdrowia, nieobecności związane z chorobą oraz innych. Jednocześnie przepis ten nie zawiera ograniczeń dotyczących okresu, przez jaki zastępstwo może być sprawowane. Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2010 r. (II PK 137/10) wskazał, że zastępstwo dyrektora rozciąga się na wszystkie czynności, do których dyrektor jest uprawniony, włącznie z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz oraz wykonywaniem nadzoru pedagogicznego. W czasie nieobecności dyrektora nie ma natomiast zastosowania art. 36a ust. 5, zgodnie z którym do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie jego obowiązków wicedyrektorowi, a tam, gdzie nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Zgodnie z art. 5c powierzenia pełnienia tych obowiązków dokonuje wójt/burmistrz/prezydent miasta, zarząd powiatu oraz zarząd województwa, odpowiednio w drodze zarządzenia bądź uchwały. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Jaka powinna być forma zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego? Kwestię zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego regulują przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania. Zgodnie z 8 dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wf. na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 15

16 ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z tych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona. Jeśli ustawodawca przewidywałby, że czynności w omawianym zakresie miałyby odbywać się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ramach dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, użyłby w rozporządzeniu sformułowania decyzja. Przepisy rozporządzenia w tym zakresie nie zawierają takich zapisów. Zwalnianie ucznia z zajęć wf. na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach nie jest dokonywane przez dyrektora w ramach postępowania administracyjnego, ani nie przybiera procesowej formy decyzji. Czynności dokonywane przez dyrektora w tym zakresie należy traktować jako działania kierownika zakładu administracyjnego szkoły, który w ramach przyznanych mu uprawnień ma władztwo nad jego użytkownikami, czyli uczniami. Czynność ta ma więc charakter wewnętrznego postępowania dyrektora przeprowadzanego na podstawie przyjętych w szkole regulacji wewnętrznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.); Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Czy można wynająć rodzicom lub radzie rodziców salę w szkole publicznej w godz. 8 16? W myśl art. 39 ustawy o systemie oświaty dyrektor w szczególności kieruje działalnością szkoły, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego. Rada rodziców jest jednym ze społecznych organów w systemie oświaty i zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. Nie ma jednak osobowości prawnej i nie może samo dzielnie występować w obrocie prawnym. Osobą odpowiedzialną za organizację pracy szkoły jest dyrektor, ponieważ organizuje i zapewnia właściwe warunki do realizacji jej celów i zadań statutowych oraz do prowadzenia efektywnego procesu kształcenia, wychowania i opieki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby dzieci. Dyrektor realizuje także zadania związane z odpowiedzialnością za całość gospodarki finansowej, może zatem wynająć salę/pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta absolutnie nie może kolidować z pracą szkoły. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). Roman Lorens miesięcznik dla szkół Wydawca Marek Siudaj ul. Warszawska 51a, Otrębusy REGON NIP Zamówienie i prenumerata tel.: faks: Redaktor merytoryczny Roman Lorens Kierownik projektu Anna Smolarczyk Grafika i skład Marzena Rosochacz Nakład: 3000 egz. Obserwator Prawny jest dostępny wyłącznie w prenumeracie. Prenumerata jest automatycznie przedłużana na kolejny okres. Wszelkich zmian dotyczących okresu prenumeraty, liczby egzemplarzy bądź rezygnacji prosimy dokonywać pisemnie. by Obserwator Prawny. Miesięcznik dla Szkół, Warszawa 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Z adna część publikacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek postaci bez zgody Wydawcy, gdyż stanowi to naruszenie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.). Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Autorzy i Redakcja dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w publikacji materiały były rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem. Publikowane materiały nie mogą być jednak traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji i artykułów zamieszczonych w publikacji.. Nowe zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Warunki przechodzenia ucznia z jednej placówki do innej. Typowanie nauczycieli do odznaczeń. Zasady prawidłowego wypłacania trzynastej pensji. Interwencja policji na terenie szkoły 16

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7/2015 PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r.

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. Tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2010 r. boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych

Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych 1. Nauczyciel pobiera dziennik zajęć lekcyjnych z szafki w pokoju nauczycielskim lub otrzymuje od nauczyciela, który przeprowadził poprzednią

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły

Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Uchwała Nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej kursem, jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, październik 2014 r. I. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Znowelizowane zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM.PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE

w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM.PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM.PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W CZĘSTOCHOWIE ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 26 listopada 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, dnia 08 września 2014r. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Radom 2015 I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE Załącznik do Zarządzenia Nr PCKUiP/13/2012 REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej 1 Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani z urzędu. 2 Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. str. 1 ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 1. Zasady ogólne rekrutacji 1. Zespół prowadzi rekrutację do klas pierwszych szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMŻY Łomża, 15.01.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMŻY I. Zasady ogólne. 1. W ZCKPiU przyjmuje się kandydatów do: I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, grudzień 2014 r. A. PROWADZENIE I RODZAJE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZSEiI w SOSNOWCU Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Małgorzata Dutka - Mucha MCDN ODN w Krakowie Kraków, 7 stycznia 2013 r. Program 1. Podstawy prawne dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. Załącznik Nr 20 do Statutu ZSS ważny od dnia 27.02.2015 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku oraz przechodzenia uczniów z jednych typów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Projekt z dnia 6 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W BIELSKU BIAŁEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W BIELSKU BIAŁEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późn.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE

REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE Podstawa prawna: REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL.

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL. REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL. MORSKA 75 dla grup kursowych rozpoczynających od 1 września 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BEŁCHATOWIE

REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BEŁCHATOWIE REGULAMIN NABORU DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BEŁCHATOWIE Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków i

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017. do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017. do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 1. 1. Kandydatów do klas pierwszych liceum przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. w roku szkolnym 2015/2016. organizowane w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. w roku szkolnym 2015/2016. organizowane w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 PODSTAWA PRAWNA: REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w roku szkolnym 2015/2016 organizowane w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY organizowany w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY organizowany w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY organizowany w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (rozpoczęcie kursu wrzesień 2016) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do Gimnazjum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

Zasady naboru kandydatów do Gimnazjum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu Zasady naboru kandydatów do Gimnazjum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu podstawa prawna: Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów

w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń wpisany jest w księdze uczniów ŚWIADECTWA 1. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym 2. Nazwę szkoły wpisuję się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły pomijając słowa specjalna bez pomijania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

1. W statucie Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. W statucie Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 23/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J Tischnera w Bochni z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Tekst ujednolicony na mocy Uchwały rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE W ZESPOLE SZKÓŁ W MRZEZINIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE W ZESPOLE SZKÓŁ W MRZEZINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE W ZESPOLE SZKÓŁ W MRZEZINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 - ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY - UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 13 grudnia 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z:

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do publicznych szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty

Rekrutacja do publicznych szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty Rekrutacja do publicznych szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Białystok, 18 lutego 2013 r. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3 Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oraz zasady przyjęć uczniów do gimnazjum dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017 Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017 Rozpoczynający się niebawem rok szkolny przyniesie kilka istotnych zmian, które będą miały wpływ na działalność szkół i przedszkoli. Dyrektorzy na nowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 1 1. Regulamin organizacji i zaliczania egzaminów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Opracowany na podstawie

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Opracowany na podstawie Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Opracowany na podstawie 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. POKOLENIA KOLUMBÓW W PŁOCKU Strona 1 Regulamin przyjmowania słuchaczy do wszystkich typów szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo