Przep ywowe ogrzewacze wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przep ywowe ogrzewacze wody"

Transkrypt

1 s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in.

2 Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep ywowe ogrzewacze wody sà szczególnie warte polecenia. Mogà byç instalowane wsz dzie tam, gdzie potrzebna jest ciep a woda. Niewielkie wymiary urzàdzeƒ oraz nowoczesne wzornictwo pozwalajà na monta w pobli u punktu poboru wody. Przep ywowe sà oszcz dne, gdy zu ywajà energi tylko w czasie poboru wody. Straty energii cieplnej spowodowane transportem zosta y zredukowane do minimum. Niecentralny system ogrzewania uznawany jest za najbardziej ekonomiczny sposób na otrzymanie ciep ej wody. System centralny. Jeden ogrzewacz dla wszystkich punktów poboru wody. Ogrzewacz montowany jest w du ej odleg oêci od punktów poboru wody Energia kwh/m-c ciep o u ytkowe straty ciep a System niecentralny. Energia kwh/m-c 8 lat doêwiadczeƒ Nad skutecznymi i oszczednymi systemami ogrzewania wody pracujemy od lat. Wykorzystujàc najnowsze zdobycze techniki stworzyliêmy nowoczesne, energooszcz dne i ekologiczne urzàdzenia zaopatrujàce mieszkania i domy w ciep à wod. Ogrzewacze marki Siemens w estetycznej, kompaktowej obudowie kryjà najnowsze rozwiàzania technologiczne. Oferujà najbardziej ekonomiczny sposób podgrzewania wody. Gwarantujà wyjàtkowy komfort eksploatacji przy racjonalnym wykorzystaniu energii i dba oêci o ochron Êrodowiska naturalnego. IloÊç ogrzewaczy dobieramy stosownie do potrzeb. Ogrzewacze montowane sà blisko punktów poboru wody, dzi ki czemu przewody doprowadzajàce wod sà krótkie. W aêciwy bilans W przypadku niecentralnego zaopatrzenia w ciep à wod, dzi ki zmniejszeniu odleg oêci pomi dzy ogrzewaczem a danym punktem poboru ciep ej wody, unikamy: strat energii elektrycznej potrzebnej do ogrzania wody strat energii cieplnej nie czekamy, a ciep a woda ogrzeje rury mi dzy ogrzewaczem a kranem, z którego korzystamy wydatków zwiàzanych z wi kszym zu yciem wody zyskujemy ciep à wod prawie natychmiast po odkr ceniu kranu. 0 ciep o u ytkowe s l Ogrzewacze przep ywowe 3

3 Jednofazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie Typ Zalecane przeznaczenie Napi cie/cz stotliwoêç Zabezpieczenia Przy àcze wodne (mo liwoêç przykr cenia bez przytrzymywania z drugiej strony) WydajnoÊç przygotowywania wody o temperaturze 38 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Przep yw za àczajàcy Przep yw wy àczajàcy CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Lampka ochronna Sitko Regulator strumienia wody (perlator) Mo liwoêç zamontowania z gwintem zewn trznym 22x1 i pierêcieniem oraz gwintem wewn trznym 2x1 (V/Hz) DH 0101 podumywalkowy 3, umywalka 2-20/0 jednofazowy, gotowy do pod àczania kabel o d ugoêci 800 mm zakoƒczony wtyczkà 1 G 3/8 1,9 1,3 1,0 1 IP2 23 x 1 x 100 1, DH 0101 podumywalkowy, umywalka 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia G3/8 2, 1,8 1, 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 DH 0101 podumywalkowy,0 umywalka lub zlewozmywak 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia G 3/8 3,0 2,3 1,9 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 DH 0111 nadumywalkowy,0 umywalka lub zlewozmywak 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia 3,0 2,3 1,9 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 Optymalne do mycia ràk lub zmywania naczyƒ. Niezastàpione w pomieszczeniach sanitarnych, biurach, domkach letniskowych. Dostarczajà ciep à wod tam, gdzie jej potrzebujemy. atwoêç instalacji proste mocowanie na Êcianie przy u yciu p yty monta owej konstrukcja urzàdzeƒ pozwala na àczenie z ogólnie dost pnà w handlu armaturà (mo liwoêç pracy zarówno w uk adzie otwartym jak i zamkni tym) DH 0101 pod àcza si do zwyk ego gniazdka w obwodzie z bezpiecznikiem 1 A, pozosta e modele majà pod àczenia sta e przy àcza wodne oznaczone kolorami mo liwoêç pod àczenia dop ywu wody o maksymalnej temperaturze 2 O C Prosty i solidny uk ad grzewczy Oszcz dnoêç wody i energii regulator strumienia wody (perlator) z ogranicznikiem przep ywu monta w pobli u punktu poboru wody zu ycie energii elektrycznej tylko w momencie poboru wody Bezpieczeƒstwo u ytkowania temperatura wody wyp ywajàcej wynosi oko o 0 O C, co nie dopuszcza do poparzenia, a tak e do osadzania si kamienia bezpiecznik automatyczny (nie ma wk adki topikowej) bryzgoszczelna obudowa lampka kontrolna Niewielkie wymiary s l Ogrzewacze przep ywowe

4 Trójfazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie automatic Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OdpornoÊç elektryczna wody (Ω/cm) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz CiÊnienie za àczania: bez ogranicznika przep ywu z ogranicznikiem Przy àcza sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DH 12 13,2 2, 7,3/3,9 3, 0,2 0,3 DH 9,9/, 0, 0,7 DH 11,/,3, 0, 0,8 DH 2 2 3/0 13,2/7,2 0, 0,9 Idealnie nadajà si do dostarczania ciep ej wody do wielu punktów, np. umywalki, prysznica, wanny lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki specjalnej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie nie przegrzewa si nowatorska konstrukcja grza ki zapewnia niewra liwoêç na p cherze powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç integracja podzespo ów funkcjonalnych w bloku grzewczym uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego, monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie du a iloêç wolnego miejsca na tylnej Êciance u atwia instalacj przy àczy wodnych i elektrycznych Bezpieczeƒstwo nowy system zabezpieczeƒ: wy àcznik temperaturowy oraz wy àcznik ciênieniowy ograniczajàcy skoki ciênienia Prze àcznik e pozycja e (energooszcz dnoêç) prze àcznika umo liwia zmniejszenie mocy o 33% i automatyczne dostosowanie jej do wielkoêci przep ywu FunkcjonalnoÊç ogrzewacze sà dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW instalacji rurowych z tworzyw sztucznych. Skrócona wersjainstrukcji obs ugi jest zawsze pod r kà (schowana za panelem informacyjnym) Bardzo cicha praca s l Ogrzewacze przep ywowe 7

5 Trójfazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie automatic przy nastawieniach: e (ogrzewanie oszcz dne) cz Êciowa pe na II (ogrzewanie intensywne) cz Êciowa pe na IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz CiÊnienie za àczania: z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika przep ywu Przekrój przewodów (mm 2 ) Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DH ,/3, 2 3, 0,3 0,2 2, 72 x 23 x 137 DH ,9/, 2 0, 0, 72 x 23 x 137 DH , 11,/,3 2, 0,8 0, 72 x 23 x 137 DH /0 13,2/7,2 2 0,9 0, 72 x 23 x 137 Idealnie nadajà si do dostarczania ciep ej wody do wielu punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Komfortowa i atwa eksploatacja urzàdzenia dzi ki specjalnemu elementowi grzejnemu przymocowanemu do miedzianych rurek, urzàdzenie jest niewra liwe na p cherze powietrza i osadzanie si kamienia nadaje si do ka dego rodzaju wody system grzejny jest szczególnie odporny na zapowietrzonà i zawapnionà wod stopnie mocy: 2 stopnie prze àczane manualnie (e, II) 2 stopnie automatycznego prze àczania mocy o po ow Energooszcz dna pozycja prze àcznika e umo liwia zmniejszeniemocy o 33% i automatyczne jej dostosowanie do wielko- Êci przep ywu automatyczne sterowanie cz Êciowego obcià enia na 1/2 mocy przy ma ym poborze wody Urzàdzenie nadaje si do pod àczenia dop ywu wody o maksymalnej temperaturze do 2 O C Monta urzàdzenia za pomocà jednej Êruby Bezpieczne u ytkowanie dzi ki ogranicznikowi temperatury Mo liwoêç pod àczenia do sieci przewodem u góry lub u do u urzàdzenia s l Ogrzewacze przep ywowe 9

6 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic comfort plus Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Pràd znamionowy Regulacja temperatury w zakresie ( O C) Maksymalna temp. wody dop ywowej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) IloÊç wody wyp yw. przy temp. wody dop yw. 12 O C o temp. 38 O C o temp. 0 O C CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Przep yw wody w àczajàcy urzàdzenie Przy àcze sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu) do nabycia w serwisie fabrycznym: rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE ,9,,3 BZU BZL DE 00 30,3 11,,3,3 BZU BZL DE /0 13,2 7,2,3 BZU BZL Urzàdzenia te dostarczajà ciep à wod zaraz po odkr ceniu kranu, zu ywajàc energi jedynie w momencie jej pobierania. Elektroniczne sterowanie gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody z dok adnoêcià do 0, O C. Komfort idealnej temperatury temperatur, którà chcemy uzyskaç, nastawiamy za pomocà pokr t a, a system sterowania elektronicznego dba o to, aby by a dok adnie taka, jakiej àdamy niezale nie od wahaƒ ciênienia i zmian napi cia odchylenia temperatury sà mo liwe tylko o 0, O C w gór lub w dó mo liwoêç zapami tania indywidualnego wyboru temperatury (przycisk 1 i 2) Nowa estetyka panel sterujàcy, wyró niajàcy si interesujàcà estetykà, przekazuje bardzo wa ne informacje: na wyêwietlaczu LCD widzimy temperatur wody, którà chcemy uzyskaç oraz aktualnà informacj o poborze energii elektrycznej podczas pracy estetyczny design sprawiaja, e urzàdzenia te atwo wkomponowujà si w ka de pomieszczenie Technika oszcz dnoêci urzàdzenia sterowane elektronicznie gwarantujà oszcz dnoêç energii do % w po- równaniu z ogrzewaczami sterowanymi hydraulicznie (wg TU Berlin) elektroniczne sterowanie, pozwala oszcz dzaç równie zimnà wod, poniewa ogrzana wst pnie woda nie musi byç ju ch odzona za pomocà mieszania z zimnà wodà, jak to ma miejsce w ogrzewaczach sterowanych hydraulicznie istnieje mo liwoêç instalacji z baterià s onecznà bez dodatkowego wyposa enia Bezpieczeƒstwo blokada temperatury na poziomie 2 O C zabezpiecza przed poparzeniem goràcà wodà i pomaga oszcz dzaç energi Technika monta u CLICKFIX rozdzielenie Êcianki tylnej i bloku grzewczego u atwia i skraca monta na Êcianie jedna, centralna Êruba potrzebna jest do zamocowania na Êcianie tylnej Êcianki, wa àcej zaledwie g nast pnie wk adamy blok grzewczy w prowadnice umieszczone na tylnej Êciance urzàdzenia, a do us yszenia charakterystycznego klikni cia monta przy àczy wodnych jest bardzo prosty dzi ki ruchomym koƒcówkom, pozwalajàcym na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy wodnych instalacj elektrycznà mo na pod àczyç od góry lub od do u urzàdzenia za o enie obudowy to ju ostatni etap monta u z systemem CLICKFIX s l Ogrzewacze przep ywowe 11

7 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic comfort Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Regulacja temperatury w zakresie ( O C) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) CiÊnienie wody w instalacji przy mocy znamionowej i 0 O C z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika CiÊnienie za àczania bez ogranicznika przep ywu Przep yw za àczajàcy ogrzewacz Przy àcze sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE 0 9,9/, 3 0,28 0,13 DE 0 11,/,3 3 0,3 0, DE /0 13,2/7,2 3 0,8 0,2 DE ,9/7, 3 0, 0,3 Idealnie nadajà si do ogrzewania wody jednego lub kilku punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie ogrzewacze sà dostosowane do wymagaƒ DVGW instalacji rurowych z tworzywa sztucznego Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki nowatorskiej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie si nie przegrzewa grza ka zespolona zapobiega równie skokom temperatury wody w wyniku przegrzania specjalna konstrukcja grza ki zapewnia niewra liwoêç na p cherzyki powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç Sta a temperatura i oszcz dnoêç energii elektroniczne sterowanie urzàdzeniem gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody wyp ywowej dopasowujàc automatycznie moc i temperatur do przep ywu wody p ynna regulacja temperatury w zakresie 30 O C 0 O C pozwoli Paƒstwu na ustawienie idealnej temperatury kàpieli Bardzo cicha praca s l Ogrzewacze przep ywowe 13

8 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Regulacja temperatury w zakresie ( O C) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) CiÊnienie wody w instalacji przy mocy znamionowej i 0 O C z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE 12 13,2 7,3/3,9 0,22 0,07 DE 9,9/, 0,28 0,13 DE 11,/,3 0,3 0, DE 2 2 3/0 13,2/7,2 0,8 0,2 Idealnie nadajà si do ogrzewania wody jednego lub kilku punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie ogrzewacze sà dostosowane do wymagaƒ DVGW instalacji rurowych z tworzywa sztucznego niewra liwoêç na p cherzyki powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç Sta a temperatura i oszcz dnoêç energii elektroniczne sterowanie urzàdzeniem gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody, a jej minimalne odchylenia sà prawie niewyczuwalne dla u ytkownika ustawiajàc pokr t o na odpowiedni symbol, mogà Paƒstwo wybraç temperatur w granicach od 30 O C do 0 O C Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki nowatorskiej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie si nie przegrzewa grza ka zespolona zapobiega równie skokom temperatury wody w wyniku przegrzania specjalna konstrukcja grza ki zapewnia mycie ràk 30 O C 0 O C prysznic 38 O C O C zmywanie >0 O C zmywanie pod óg, sprzàtanie s l Ogrzewacze przep ywowe 1

9 Prysznicowy ogrzewacz wody sterowany hydraulicznie Konstrukcja Przekrój przewodów elektrycznych Pràd znamionowy IloÊç wody wyp yw. przy temp. wody dop yw. Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: CiÊnienie za àczania Przep yw wody za àczajàcy urzàdzenie Przy àcze sta e Wyposa enie: s uchawka prysznicowa, wà o d. 1, m àczàcy s uchawk z ogrzewaczem, uchwyt mocujàcy s uchawk, Êruby, ko ki rozporowe DH 070 bez 7,0 2-20, (3, l/min) 1 3 (3, l/min) 8 (3, l/min) 2 3 (3, l/min) 0, 2,7 IP2 0 x 290 x 10 1,7 Prysznicowy ogrzewacz wody przeznaczony jest do bezpoêredniego monta u w kabinie prysznicowej. Dostarcza wod precyzyjnie wed ug potrzeb, z gwarancjà bezpieczeƒstwa i komfortu eksploatacji urzàdzenia. Zalecany szczególnie do domków letniskowych. Technika monta u CLICKFIX pozwala na szybkie i fachowe zamontowanie urzàdzenia jednym ruchem zdejmujemy obudow, przy pomocy szablonu monta owego zaznaczamy miejsca i wywiercamy otwory, po czym Êrubami mocujemy na Êcianie system grzewczy teraz monta przy àczy wodnych i elektrycznych: przykr camy wà dop ywu wody oraz wà s uchawki do ogrzewacza, po czym pod àczamy ogrzewacz do pràdu na koƒcu nak adamy obudow na system grzewczy us yszymy klik i ogrzewacz jest gotowy do pracy Komfort u ytkowania urzàdzenie dostarcza wod o temperaturze i nat eniu odpowiadajàcym naszym yczeniom przejrzysty i wyraêny opis funkcji pozwala na prostà i wygodnà obs ug nat enie strumienia wody oraz temperatura ustawiane sà za pomocà pokr te Bezpieczeƒstwo i wygoda nadaje si do bezpoêredniego monta u w kabinie zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz precyzyjnie dzia ajàcy ciênieniowy zawór gwarantujà pe ne bezpieczeƒstwo zintegrowany filtr w dop ywie wody zatrzymuje zanieczyszczenia trzy sposoby prowadzenia kabla przy urzàdzeniu gwarantujà prostà i wygodnà instalacj elektrycznà Regulowana s uchawka s uchawk prysznicowà mo na ustawiaç w ruchu wahad owym i obrotowym mo liwe jest dowolne ustawienia si y natrysku funkcja soft spray to delikatny, rozproszony strumieƒ wody, zaê classic jet zapewnia o ywczy strumieƒ masujàcy zainstalowany w s uchawce wsad zapobiegajàcy osadzaniu si kamienia, zapewnia samooczyszczanie si s uchawki z resztek kamienia bez demonta u ani stosowania specjalnych Êrodków odkamieniajàcych s l Ogrzewacze przep ywowe 17

10 Dostosuj moc do swoich do potrzeb. Przep ywowe marki Siemens oferowane sà w szerokim zakresie mocy. W zale noêci od miejsca, gdzie zastosowany b dzie ogrzewacz, nale y wybraç urzàdzenie o mocy odpowiedniej do Paƒstwa potrzeb. Elektroniczna suszarka do ràk Mniejsze potrzeby: ogrzewacze jednofazowe. Wybierajàc ogrzewacz jednofazowy, muszà Paƒstwo pami taç o tym, e wydajnoêç tych urzàdzeƒ mieêci si w zakresie 1,9 3,0 l/min (w zale noêci od mocy). Ogrzewacze o mocy 3, i, kw dostarczà ciep à wod do umycia ràk. Ogrzewacze o mocy kw zagwarantujà ciep à wod do umycia ràk lub zmywania niewielkiej iloêci naczyƒ. Znajdà wi c one zastosowanie w biurach, pomieszczeniach sanitarnych, domkach letniskowych. Wi ksze zapotrzebowanie: ogrzewacze trójfazowe. Przy zapotrzebowaniu na wi ksze iloêci ciep ej wody, idealnym rozwiàzaniem jest zainstalowanie ogrzewaczy trójfazowych. Mogà one zaopatrywaç jeden lub kilka punktów poboru wody. Ogrzewacze 12 kw dostarczà ciep à wod do umywalki lub prysznica. Ogrzewacz kw dostarczy Paƒstwu ciep à wod do umywalki i zlewozmywaka lub umywalki i prysznica. Ogrzewacz kw pozwoli zape niç wann ciep à wodà. Jeszcze wi ksze iloêci ciep ej wody mo na uzyskaç, wybierajàc ogrzewacz o mocy 2 kw lub 27 kw. Przyk ad: Przy temperaturze wody dop ywowej 12 O C ogrzewacz o mocy kw podgrzewa w ciàgu 1 minuty 11 litrów wody o 27 O C. TH 901 przy àczeniowa urzàdzenia (W) 22 przy àczeniowa grza ki (W) 10 WydajnoÊç dmuchawy Êredni czas suszenia ràk (s) 30 wydatek powietrza (m 3 /h) 20 temperatura suszenia przy otaczajàcej 2 O C ( O C) 70 Poziom ha asu (db) 73 Napi cie x x 2 Doskonale sprawdza si w hotelach, restauracjach, budynkach s u by zdrowia, administracji publicznej i zak adach pracy. b yskawiczne, bezdotykowe w àczanie i wy àczanie sterowane podczerwienià gwarancja higieny i komfortu w toaletach metalowa obudowa, wyjàtkowo odporna na uderzenia atwoêç u ytkowania odpowiednio wysoka temperatura i du a si a nadmuchu nie powoduje niszczenia naskórka na d oniach bezpieczna w eksploatacji (bezpiecznik termiczny) s l Ogrzewacze przep ywowe 19

11 s BSH Sprz t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 tel. 022/ , fax 022/ druk: kwiecieƒ 0 Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy w druku.

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Przepływowe ogrzewacze wody.

Przepływowe ogrzewacze wody. Karbon Sp.zo. o. ul. Kościuszki 14/6 44-200 Rybnik tel.+48 32 42 385 21,-22 Przepływowe. 2012 www.siemens-home.pl Siemens. The future moving in. Ekonomia ciepłej wody. Specjalność marki Siemens. Doceń

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

NIEDèWIEDè. Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè. WydajnoÊç i wygoda. 20 KLOM 40 KLOM 20 KLZ 30 KLOM 50 KLOM 30 KLZ 40 KLZ

NIEDèWIEDè. Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè. WydajnoÊç i wygoda. 20 KLOM 40 KLOM 20 KLZ 30 KLOM 50 KLOM 30 KLZ 40 KLZ Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè NIEDèWIEDè Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny WydajnoÊç i wygoda. eliwny kocio stojàcy dost pny w wersji jednofunkcyjnej z mo liwoêcià pod àczenia zasobnika

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix N na ramie monta owej Opis: Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej dla sta ych temperatur wody zmieszanej w umywalniach, pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. ZASTOSOWANIE Automat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat URZÑDZENIA KLIMATYZACYJNE Klimatyzatory INVERTER Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Dane techniczne Zastosowanie: Armatura do instalacji solarnej oferowana przez firm Oventrop umo liwia po àczenie w obiegu solarnym

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Ch odnice wentylatorowe Hyperfree Bezspr arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym rozwiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy szej

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI LEISTER Uniplan E Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt 28.10.11 17:59 Seite 1 Więcej niż pompy Ciepła woda we właściwym czasie: Inteigentna energooszczędna pompa do wody użytkowej AXW smart AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE REWOLUCJA W SPOSOBIE NISZCZENIA DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI. Fellowes, producent NAJMOCNIEJSZYCH NISZCZAREK ŚWIATA

Bardziej szczegółowo