Przep ywowe ogrzewacze wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przep ywowe ogrzewacze wody"

Transkrypt

1 s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in.

2 Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep ywowe ogrzewacze wody sà szczególnie warte polecenia. Mogà byç instalowane wsz dzie tam, gdzie potrzebna jest ciep a woda. Niewielkie wymiary urzàdzeƒ oraz nowoczesne wzornictwo pozwalajà na monta w pobli u punktu poboru wody. Przep ywowe sà oszcz dne, gdy zu ywajà energi tylko w czasie poboru wody. Straty energii cieplnej spowodowane transportem zosta y zredukowane do minimum. Niecentralny system ogrzewania uznawany jest za najbardziej ekonomiczny sposób na otrzymanie ciep ej wody. System centralny. Jeden ogrzewacz dla wszystkich punktów poboru wody. Ogrzewacz montowany jest w du ej odleg oêci od punktów poboru wody Energia kwh/m-c ciep o u ytkowe straty ciep a System niecentralny. Energia kwh/m-c 8 lat doêwiadczeƒ Nad skutecznymi i oszczednymi systemami ogrzewania wody pracujemy od lat. Wykorzystujàc najnowsze zdobycze techniki stworzyliêmy nowoczesne, energooszcz dne i ekologiczne urzàdzenia zaopatrujàce mieszkania i domy w ciep à wod. Ogrzewacze marki Siemens w estetycznej, kompaktowej obudowie kryjà najnowsze rozwiàzania technologiczne. Oferujà najbardziej ekonomiczny sposób podgrzewania wody. Gwarantujà wyjàtkowy komfort eksploatacji przy racjonalnym wykorzystaniu energii i dba oêci o ochron Êrodowiska naturalnego. IloÊç ogrzewaczy dobieramy stosownie do potrzeb. Ogrzewacze montowane sà blisko punktów poboru wody, dzi ki czemu przewody doprowadzajàce wod sà krótkie. W aêciwy bilans W przypadku niecentralnego zaopatrzenia w ciep à wod, dzi ki zmniejszeniu odleg oêci pomi dzy ogrzewaczem a danym punktem poboru ciep ej wody, unikamy: strat energii elektrycznej potrzebnej do ogrzania wody strat energii cieplnej nie czekamy, a ciep a woda ogrzeje rury mi dzy ogrzewaczem a kranem, z którego korzystamy wydatków zwiàzanych z wi kszym zu yciem wody zyskujemy ciep à wod prawie natychmiast po odkr ceniu kranu. 0 ciep o u ytkowe s l Ogrzewacze przep ywowe 3

3 Jednofazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie Typ Zalecane przeznaczenie Napi cie/cz stotliwoêç Zabezpieczenia Przy àcze wodne (mo liwoêç przykr cenia bez przytrzymywania z drugiej strony) WydajnoÊç przygotowywania wody o temperaturze 38 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Przep yw za àczajàcy Przep yw wy àczajàcy CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Lampka ochronna Sitko Regulator strumienia wody (perlator) Mo liwoêç zamontowania z gwintem zewn trznym 22x1 i pierêcieniem oraz gwintem wewn trznym 2x1 (V/Hz) DH 0101 podumywalkowy 3, umywalka 2-20/0 jednofazowy, gotowy do pod àczania kabel o d ugoêci 800 mm zakoƒczony wtyczkà 1 G 3/8 1,9 1,3 1,0 1 IP2 23 x 1 x 100 1, DH 0101 podumywalkowy, umywalka 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia G3/8 2, 1,8 1, 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 DH 0101 podumywalkowy,0 umywalka lub zlewozmywak 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia G 3/8 3,0 2,3 1,9 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 DH 0111 nadumywalkowy,0 umywalka lub zlewozmywak 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia 3,0 2,3 1,9 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 Optymalne do mycia ràk lub zmywania naczyƒ. Niezastàpione w pomieszczeniach sanitarnych, biurach, domkach letniskowych. Dostarczajà ciep à wod tam, gdzie jej potrzebujemy. atwoêç instalacji proste mocowanie na Êcianie przy u yciu p yty monta owej konstrukcja urzàdzeƒ pozwala na àczenie z ogólnie dost pnà w handlu armaturà (mo liwoêç pracy zarówno w uk adzie otwartym jak i zamkni tym) DH 0101 pod àcza si do zwyk ego gniazdka w obwodzie z bezpiecznikiem 1 A, pozosta e modele majà pod àczenia sta e przy àcza wodne oznaczone kolorami mo liwoêç pod àczenia dop ywu wody o maksymalnej temperaturze 2 O C Prosty i solidny uk ad grzewczy Oszcz dnoêç wody i energii regulator strumienia wody (perlator) z ogranicznikiem przep ywu monta w pobli u punktu poboru wody zu ycie energii elektrycznej tylko w momencie poboru wody Bezpieczeƒstwo u ytkowania temperatura wody wyp ywajàcej wynosi oko o 0 O C, co nie dopuszcza do poparzenia, a tak e do osadzania si kamienia bezpiecznik automatyczny (nie ma wk adki topikowej) bryzgoszczelna obudowa lampka kontrolna Niewielkie wymiary s l Ogrzewacze przep ywowe

4 Trójfazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie automatic Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OdpornoÊç elektryczna wody (Ω/cm) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz CiÊnienie za àczania: bez ogranicznika przep ywu z ogranicznikiem Przy àcza sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DH 12 13,2 2, 7,3/3,9 3, 0,2 0,3 DH 9,9/, 0, 0,7 DH 11,/,3, 0, 0,8 DH 2 2 3/0 13,2/7,2 0, 0,9 Idealnie nadajà si do dostarczania ciep ej wody do wielu punktów, np. umywalki, prysznica, wanny lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki specjalnej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie nie przegrzewa si nowatorska konstrukcja grza ki zapewnia niewra liwoêç na p cherze powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç integracja podzespo ów funkcjonalnych w bloku grzewczym uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego, monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie du a iloêç wolnego miejsca na tylnej Êciance u atwia instalacj przy àczy wodnych i elektrycznych Bezpieczeƒstwo nowy system zabezpieczeƒ: wy àcznik temperaturowy oraz wy àcznik ciênieniowy ograniczajàcy skoki ciênienia Prze àcznik e pozycja e (energooszcz dnoêç) prze àcznika umo liwia zmniejszenie mocy o 33% i automatyczne dostosowanie jej do wielkoêci przep ywu FunkcjonalnoÊç ogrzewacze sà dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW instalacji rurowych z tworzyw sztucznych. Skrócona wersjainstrukcji obs ugi jest zawsze pod r kà (schowana za panelem informacyjnym) Bardzo cicha praca s l Ogrzewacze przep ywowe 7

5 Trójfazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie automatic przy nastawieniach: e (ogrzewanie oszcz dne) cz Êciowa pe na II (ogrzewanie intensywne) cz Êciowa pe na IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz CiÊnienie za àczania: z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika przep ywu Przekrój przewodów (mm 2 ) Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DH ,/3, 2 3, 0,3 0,2 2, 72 x 23 x 137 DH ,9/, 2 0, 0, 72 x 23 x 137 DH , 11,/,3 2, 0,8 0, 72 x 23 x 137 DH /0 13,2/7,2 2 0,9 0, 72 x 23 x 137 Idealnie nadajà si do dostarczania ciep ej wody do wielu punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Komfortowa i atwa eksploatacja urzàdzenia dzi ki specjalnemu elementowi grzejnemu przymocowanemu do miedzianych rurek, urzàdzenie jest niewra liwe na p cherze powietrza i osadzanie si kamienia nadaje si do ka dego rodzaju wody system grzejny jest szczególnie odporny na zapowietrzonà i zawapnionà wod stopnie mocy: 2 stopnie prze àczane manualnie (e, II) 2 stopnie automatycznego prze àczania mocy o po ow Energooszcz dna pozycja prze àcznika e umo liwia zmniejszeniemocy o 33% i automatyczne jej dostosowanie do wielko- Êci przep ywu automatyczne sterowanie cz Êciowego obcià enia na 1/2 mocy przy ma ym poborze wody Urzàdzenie nadaje si do pod àczenia dop ywu wody o maksymalnej temperaturze do 2 O C Monta urzàdzenia za pomocà jednej Êruby Bezpieczne u ytkowanie dzi ki ogranicznikowi temperatury Mo liwoêç pod àczenia do sieci przewodem u góry lub u do u urzàdzenia s l Ogrzewacze przep ywowe 9

6 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic comfort plus Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Pràd znamionowy Regulacja temperatury w zakresie ( O C) Maksymalna temp. wody dop ywowej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) IloÊç wody wyp yw. przy temp. wody dop yw. 12 O C o temp. 38 O C o temp. 0 O C CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Przep yw wody w àczajàcy urzàdzenie Przy àcze sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu) do nabycia w serwisie fabrycznym: rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE ,9,,3 BZU BZL DE 00 30,3 11,,3,3 BZU BZL DE /0 13,2 7,2,3 BZU BZL Urzàdzenia te dostarczajà ciep à wod zaraz po odkr ceniu kranu, zu ywajàc energi jedynie w momencie jej pobierania. Elektroniczne sterowanie gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody z dok adnoêcià do 0, O C. Komfort idealnej temperatury temperatur, którà chcemy uzyskaç, nastawiamy za pomocà pokr t a, a system sterowania elektronicznego dba o to, aby by a dok adnie taka, jakiej àdamy niezale nie od wahaƒ ciênienia i zmian napi cia odchylenia temperatury sà mo liwe tylko o 0, O C w gór lub w dó mo liwoêç zapami tania indywidualnego wyboru temperatury (przycisk 1 i 2) Nowa estetyka panel sterujàcy, wyró niajàcy si interesujàcà estetykà, przekazuje bardzo wa ne informacje: na wyêwietlaczu LCD widzimy temperatur wody, którà chcemy uzyskaç oraz aktualnà informacj o poborze energii elektrycznej podczas pracy estetyczny design sprawiaja, e urzàdzenia te atwo wkomponowujà si w ka de pomieszczenie Technika oszcz dnoêci urzàdzenia sterowane elektronicznie gwarantujà oszcz dnoêç energii do % w po- równaniu z ogrzewaczami sterowanymi hydraulicznie (wg TU Berlin) elektroniczne sterowanie, pozwala oszcz dzaç równie zimnà wod, poniewa ogrzana wst pnie woda nie musi byç ju ch odzona za pomocà mieszania z zimnà wodà, jak to ma miejsce w ogrzewaczach sterowanych hydraulicznie istnieje mo liwoêç instalacji z baterià s onecznà bez dodatkowego wyposa enia Bezpieczeƒstwo blokada temperatury na poziomie 2 O C zabezpiecza przed poparzeniem goràcà wodà i pomaga oszcz dzaç energi Technika monta u CLICKFIX rozdzielenie Êcianki tylnej i bloku grzewczego u atwia i skraca monta na Êcianie jedna, centralna Êruba potrzebna jest do zamocowania na Êcianie tylnej Êcianki, wa àcej zaledwie g nast pnie wk adamy blok grzewczy w prowadnice umieszczone na tylnej Êciance urzàdzenia, a do us yszenia charakterystycznego klikni cia monta przy àczy wodnych jest bardzo prosty dzi ki ruchomym koƒcówkom, pozwalajàcym na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy wodnych instalacj elektrycznà mo na pod àczyç od góry lub od do u urzàdzenia za o enie obudowy to ju ostatni etap monta u z systemem CLICKFIX s l Ogrzewacze przep ywowe 11

7 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic comfort Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Regulacja temperatury w zakresie ( O C) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) CiÊnienie wody w instalacji przy mocy znamionowej i 0 O C z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika CiÊnienie za àczania bez ogranicznika przep ywu Przep yw za àczajàcy ogrzewacz Przy àcze sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE 0 9,9/, 3 0,28 0,13 DE 0 11,/,3 3 0,3 0, DE /0 13,2/7,2 3 0,8 0,2 DE ,9/7, 3 0, 0,3 Idealnie nadajà si do ogrzewania wody jednego lub kilku punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie ogrzewacze sà dostosowane do wymagaƒ DVGW instalacji rurowych z tworzywa sztucznego Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki nowatorskiej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie si nie przegrzewa grza ka zespolona zapobiega równie skokom temperatury wody w wyniku przegrzania specjalna konstrukcja grza ki zapewnia niewra liwoêç na p cherzyki powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç Sta a temperatura i oszcz dnoêç energii elektroniczne sterowanie urzàdzeniem gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody wyp ywowej dopasowujàc automatycznie moc i temperatur do przep ywu wody p ynna regulacja temperatury w zakresie 30 O C 0 O C pozwoli Paƒstwu na ustawienie idealnej temperatury kàpieli Bardzo cicha praca s l Ogrzewacze przep ywowe 13

8 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Regulacja temperatury w zakresie ( O C) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) CiÊnienie wody w instalacji przy mocy znamionowej i 0 O C z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE 12 13,2 7,3/3,9 0,22 0,07 DE 9,9/, 0,28 0,13 DE 11,/,3 0,3 0, DE 2 2 3/0 13,2/7,2 0,8 0,2 Idealnie nadajà si do ogrzewania wody jednego lub kilku punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie ogrzewacze sà dostosowane do wymagaƒ DVGW instalacji rurowych z tworzywa sztucznego niewra liwoêç na p cherzyki powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç Sta a temperatura i oszcz dnoêç energii elektroniczne sterowanie urzàdzeniem gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody, a jej minimalne odchylenia sà prawie niewyczuwalne dla u ytkownika ustawiajàc pokr t o na odpowiedni symbol, mogà Paƒstwo wybraç temperatur w granicach od 30 O C do 0 O C Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki nowatorskiej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie si nie przegrzewa grza ka zespolona zapobiega równie skokom temperatury wody w wyniku przegrzania specjalna konstrukcja grza ki zapewnia mycie ràk 30 O C 0 O C prysznic 38 O C O C zmywanie >0 O C zmywanie pod óg, sprzàtanie s l Ogrzewacze przep ywowe 1

9 Prysznicowy ogrzewacz wody sterowany hydraulicznie Konstrukcja Przekrój przewodów elektrycznych Pràd znamionowy IloÊç wody wyp yw. przy temp. wody dop yw. Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: CiÊnienie za àczania Przep yw wody za àczajàcy urzàdzenie Przy àcze sta e Wyposa enie: s uchawka prysznicowa, wà o d. 1, m àczàcy s uchawk z ogrzewaczem, uchwyt mocujàcy s uchawk, Êruby, ko ki rozporowe DH 070 bez 7,0 2-20, (3, l/min) 1 3 (3, l/min) 8 (3, l/min) 2 3 (3, l/min) 0, 2,7 IP2 0 x 290 x 10 1,7 Prysznicowy ogrzewacz wody przeznaczony jest do bezpoêredniego monta u w kabinie prysznicowej. Dostarcza wod precyzyjnie wed ug potrzeb, z gwarancjà bezpieczeƒstwa i komfortu eksploatacji urzàdzenia. Zalecany szczególnie do domków letniskowych. Technika monta u CLICKFIX pozwala na szybkie i fachowe zamontowanie urzàdzenia jednym ruchem zdejmujemy obudow, przy pomocy szablonu monta owego zaznaczamy miejsca i wywiercamy otwory, po czym Êrubami mocujemy na Êcianie system grzewczy teraz monta przy àczy wodnych i elektrycznych: przykr camy wà dop ywu wody oraz wà s uchawki do ogrzewacza, po czym pod àczamy ogrzewacz do pràdu na koƒcu nak adamy obudow na system grzewczy us yszymy klik i ogrzewacz jest gotowy do pracy Komfort u ytkowania urzàdzenie dostarcza wod o temperaturze i nat eniu odpowiadajàcym naszym yczeniom przejrzysty i wyraêny opis funkcji pozwala na prostà i wygodnà obs ug nat enie strumienia wody oraz temperatura ustawiane sà za pomocà pokr te Bezpieczeƒstwo i wygoda nadaje si do bezpoêredniego monta u w kabinie zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz precyzyjnie dzia ajàcy ciênieniowy zawór gwarantujà pe ne bezpieczeƒstwo zintegrowany filtr w dop ywie wody zatrzymuje zanieczyszczenia trzy sposoby prowadzenia kabla przy urzàdzeniu gwarantujà prostà i wygodnà instalacj elektrycznà Regulowana s uchawka s uchawk prysznicowà mo na ustawiaç w ruchu wahad owym i obrotowym mo liwe jest dowolne ustawienia si y natrysku funkcja soft spray to delikatny, rozproszony strumieƒ wody, zaê classic jet zapewnia o ywczy strumieƒ masujàcy zainstalowany w s uchawce wsad zapobiegajàcy osadzaniu si kamienia, zapewnia samooczyszczanie si s uchawki z resztek kamienia bez demonta u ani stosowania specjalnych Êrodków odkamieniajàcych s l Ogrzewacze przep ywowe 17

10 Dostosuj moc do swoich do potrzeb. Przep ywowe marki Siemens oferowane sà w szerokim zakresie mocy. W zale noêci od miejsca, gdzie zastosowany b dzie ogrzewacz, nale y wybraç urzàdzenie o mocy odpowiedniej do Paƒstwa potrzeb. Elektroniczna suszarka do ràk Mniejsze potrzeby: ogrzewacze jednofazowe. Wybierajàc ogrzewacz jednofazowy, muszà Paƒstwo pami taç o tym, e wydajnoêç tych urzàdzeƒ mieêci si w zakresie 1,9 3,0 l/min (w zale noêci od mocy). Ogrzewacze o mocy 3, i, kw dostarczà ciep à wod do umycia ràk. Ogrzewacze o mocy kw zagwarantujà ciep à wod do umycia ràk lub zmywania niewielkiej iloêci naczyƒ. Znajdà wi c one zastosowanie w biurach, pomieszczeniach sanitarnych, domkach letniskowych. Wi ksze zapotrzebowanie: ogrzewacze trójfazowe. Przy zapotrzebowaniu na wi ksze iloêci ciep ej wody, idealnym rozwiàzaniem jest zainstalowanie ogrzewaczy trójfazowych. Mogà one zaopatrywaç jeden lub kilka punktów poboru wody. Ogrzewacze 12 kw dostarczà ciep à wod do umywalki lub prysznica. Ogrzewacz kw dostarczy Paƒstwu ciep à wod do umywalki i zlewozmywaka lub umywalki i prysznica. Ogrzewacz kw pozwoli zape niç wann ciep à wodà. Jeszcze wi ksze iloêci ciep ej wody mo na uzyskaç, wybierajàc ogrzewacz o mocy 2 kw lub 27 kw. Przyk ad: Przy temperaturze wody dop ywowej 12 O C ogrzewacz o mocy kw podgrzewa w ciàgu 1 minuty 11 litrów wody o 27 O C. TH 901 przy àczeniowa urzàdzenia (W) 22 przy àczeniowa grza ki (W) 10 WydajnoÊç dmuchawy Êredni czas suszenia ràk (s) 30 wydatek powietrza (m 3 /h) 20 temperatura suszenia przy otaczajàcej 2 O C ( O C) 70 Poziom ha asu (db) 73 Napi cie x x 2 Doskonale sprawdza si w hotelach, restauracjach, budynkach s u by zdrowia, administracji publicznej i zak adach pracy. b yskawiczne, bezdotykowe w àczanie i wy àczanie sterowane podczerwienià gwarancja higieny i komfortu w toaletach metalowa obudowa, wyjàtkowo odporna na uderzenia atwoêç u ytkowania odpowiednio wysoka temperatura i du a si a nadmuchu nie powoduje niszczenia naskórka na d oniach bezpieczna w eksploatacji (bezpiecznik termiczny) s l Ogrzewacze przep ywowe 19

11 s BSH Sprz t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 tel. 022/ , fax 022/ druk: kwiecieƒ 0 Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy w druku.

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory pokojowe LG 2008

Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Klimatyzatory pokojowe LG 2008 Ciesz się czystym, cichym i komfortowym środowiskiem z klimatyzatorami LG www.lge.pl Ciesz si czystym, cichym i komfortowym Êrodowiskiem z klimatyzatorami LG. wst p Klimatyztory

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo