Przep ywowe ogrzewacze wody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przep ywowe ogrzewacze wody"

Transkrypt

1 s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in.

2 Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep ywowe ogrzewacze wody sà szczególnie warte polecenia. Mogà byç instalowane wsz dzie tam, gdzie potrzebna jest ciep a woda. Niewielkie wymiary urzàdzeƒ oraz nowoczesne wzornictwo pozwalajà na monta w pobli u punktu poboru wody. Przep ywowe sà oszcz dne, gdy zu ywajà energi tylko w czasie poboru wody. Straty energii cieplnej spowodowane transportem zosta y zredukowane do minimum. Niecentralny system ogrzewania uznawany jest za najbardziej ekonomiczny sposób na otrzymanie ciep ej wody. System centralny. Jeden ogrzewacz dla wszystkich punktów poboru wody. Ogrzewacz montowany jest w du ej odleg oêci od punktów poboru wody Energia kwh/m-c ciep o u ytkowe straty ciep a System niecentralny. Energia kwh/m-c 8 lat doêwiadczeƒ Nad skutecznymi i oszczednymi systemami ogrzewania wody pracujemy od lat. Wykorzystujàc najnowsze zdobycze techniki stworzyliêmy nowoczesne, energooszcz dne i ekologiczne urzàdzenia zaopatrujàce mieszkania i domy w ciep à wod. Ogrzewacze marki Siemens w estetycznej, kompaktowej obudowie kryjà najnowsze rozwiàzania technologiczne. Oferujà najbardziej ekonomiczny sposób podgrzewania wody. Gwarantujà wyjàtkowy komfort eksploatacji przy racjonalnym wykorzystaniu energii i dba oêci o ochron Êrodowiska naturalnego. IloÊç ogrzewaczy dobieramy stosownie do potrzeb. Ogrzewacze montowane sà blisko punktów poboru wody, dzi ki czemu przewody doprowadzajàce wod sà krótkie. W aêciwy bilans W przypadku niecentralnego zaopatrzenia w ciep à wod, dzi ki zmniejszeniu odleg oêci pomi dzy ogrzewaczem a danym punktem poboru ciep ej wody, unikamy: strat energii elektrycznej potrzebnej do ogrzania wody strat energii cieplnej nie czekamy, a ciep a woda ogrzeje rury mi dzy ogrzewaczem a kranem, z którego korzystamy wydatków zwiàzanych z wi kszym zu yciem wody zyskujemy ciep à wod prawie natychmiast po odkr ceniu kranu. 0 ciep o u ytkowe s l Ogrzewacze przep ywowe 3

3 Jednofazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie Typ Zalecane przeznaczenie Napi cie/cz stotliwoêç Zabezpieczenia Przy àcze wodne (mo liwoêç przykr cenia bez przytrzymywania z drugiej strony) WydajnoÊç przygotowywania wody o temperaturze 38 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Przep yw za àczajàcy Przep yw wy àczajàcy CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Lampka ochronna Sitko Regulator strumienia wody (perlator) Mo liwoêç zamontowania z gwintem zewn trznym 22x1 i pierêcieniem oraz gwintem wewn trznym 2x1 (V/Hz) DH 0101 podumywalkowy 3, umywalka 2-20/0 jednofazowy, gotowy do pod àczania kabel o d ugoêci 800 mm zakoƒczony wtyczkà 1 G 3/8 1,9 1,3 1,0 1 IP2 23 x 1 x 100 1, DH 0101 podumywalkowy, umywalka 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia G3/8 2, 1,8 1, 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 DH 0101 podumywalkowy,0 umywalka lub zlewozmywak 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia G 3/8 3,0 2,3 1,9 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 DH 0111 nadumywalkowy,0 umywalka lub zlewozmywak 2-20/0 jednofazowy, pod àczenie na sta e kablem wychodzàcym z tylnej Êcianki urzàdzenia 3,0 2,3 1,9 1 IP2 23 x 1 x 100 1,8 Optymalne do mycia ràk lub zmywania naczyƒ. Niezastàpione w pomieszczeniach sanitarnych, biurach, domkach letniskowych. Dostarczajà ciep à wod tam, gdzie jej potrzebujemy. atwoêç instalacji proste mocowanie na Êcianie przy u yciu p yty monta owej konstrukcja urzàdzeƒ pozwala na àczenie z ogólnie dost pnà w handlu armaturà (mo liwoêç pracy zarówno w uk adzie otwartym jak i zamkni tym) DH 0101 pod àcza si do zwyk ego gniazdka w obwodzie z bezpiecznikiem 1 A, pozosta e modele majà pod àczenia sta e przy àcza wodne oznaczone kolorami mo liwoêç pod àczenia dop ywu wody o maksymalnej temperaturze 2 O C Prosty i solidny uk ad grzewczy Oszcz dnoêç wody i energii regulator strumienia wody (perlator) z ogranicznikiem przep ywu monta w pobli u punktu poboru wody zu ycie energii elektrycznej tylko w momencie poboru wody Bezpieczeƒstwo u ytkowania temperatura wody wyp ywajàcej wynosi oko o 0 O C, co nie dopuszcza do poparzenia, a tak e do osadzania si kamienia bezpiecznik automatyczny (nie ma wk adki topikowej) bryzgoszczelna obudowa lampka kontrolna Niewielkie wymiary s l Ogrzewacze przep ywowe

4 Trójfazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie automatic Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OdpornoÊç elektryczna wody (Ω/cm) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz CiÊnienie za àczania: bez ogranicznika przep ywu z ogranicznikiem Przy àcza sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DH 12 13,2 2, 7,3/3,9 3, 0,2 0,3 DH 9,9/, 0, 0,7 DH 11,/,3, 0, 0,8 DH 2 2 3/0 13,2/7,2 0, 0,9 Idealnie nadajà si do dostarczania ciep ej wody do wielu punktów, np. umywalki, prysznica, wanny lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki specjalnej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie nie przegrzewa si nowatorska konstrukcja grza ki zapewnia niewra liwoêç na p cherze powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç integracja podzespo ów funkcjonalnych w bloku grzewczym uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego, monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie du a iloêç wolnego miejsca na tylnej Êciance u atwia instalacj przy àczy wodnych i elektrycznych Bezpieczeƒstwo nowy system zabezpieczeƒ: wy àcznik temperaturowy oraz wy àcznik ciênieniowy ograniczajàcy skoki ciênienia Prze àcznik e pozycja e (energooszcz dnoêç) prze àcznika umo liwia zmniejszenie mocy o 33% i automatyczne dostosowanie jej do wielkoêci przep ywu FunkcjonalnoÊç ogrzewacze sà dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW instalacji rurowych z tworzyw sztucznych. Skrócona wersjainstrukcji obs ugi jest zawsze pod r kà (schowana za panelem informacyjnym) Bardzo cicha praca s l Ogrzewacze przep ywowe 7

5 Trójfazowe przep ywowe sterowane hydraulicznie automatic przy nastawieniach: e (ogrzewanie oszcz dne) cz Êciowa pe na II (ogrzewanie intensywne) cz Êciowa pe na IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz CiÊnienie za àczania: z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika przep ywu Przekrój przewodów (mm 2 ) Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DH ,/3, 2 3, 0,3 0,2 2, 72 x 23 x 137 DH ,9/, 2 0, 0, 72 x 23 x 137 DH , 11,/,3 2, 0,8 0, 72 x 23 x 137 DH /0 13,2/7,2 2 0,9 0, 72 x 23 x 137 Idealnie nadajà si do dostarczania ciep ej wody do wielu punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Komfortowa i atwa eksploatacja urzàdzenia dzi ki specjalnemu elementowi grzejnemu przymocowanemu do miedzianych rurek, urzàdzenie jest niewra liwe na p cherze powietrza i osadzanie si kamienia nadaje si do ka dego rodzaju wody system grzejny jest szczególnie odporny na zapowietrzonà i zawapnionà wod stopnie mocy: 2 stopnie prze àczane manualnie (e, II) 2 stopnie automatycznego prze àczania mocy o po ow Energooszcz dna pozycja prze àcznika e umo liwia zmniejszeniemocy o 33% i automatyczne jej dostosowanie do wielko- Êci przep ywu automatyczne sterowanie cz Êciowego obcià enia na 1/2 mocy przy ma ym poborze wody Urzàdzenie nadaje si do pod àczenia dop ywu wody o maksymalnej temperaturze do 2 O C Monta urzàdzenia za pomocà jednej Êruby Bezpieczne u ytkowanie dzi ki ogranicznikowi temperatury Mo liwoêç pod àczenia do sieci przewodem u góry lub u do u urzàdzenia s l Ogrzewacze przep ywowe 9

6 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic comfort plus Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Pràd znamionowy Regulacja temperatury w zakresie ( O C) Maksymalna temp. wody dop ywowej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) IloÊç wody wyp yw. przy temp. wody dop yw. 12 O C o temp. 38 O C o temp. 0 O C CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Przep yw wody w àczajàcy urzàdzenie Przy àcze sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu) do nabycia w serwisie fabrycznym: rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE ,9,,3 BZU BZL DE 00 30,3 11,,3,3 BZU BZL DE /0 13,2 7,2,3 BZU BZL Urzàdzenia te dostarczajà ciep à wod zaraz po odkr ceniu kranu, zu ywajàc energi jedynie w momencie jej pobierania. Elektroniczne sterowanie gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody z dok adnoêcià do 0, O C. Komfort idealnej temperatury temperatur, którà chcemy uzyskaç, nastawiamy za pomocà pokr t a, a system sterowania elektronicznego dba o to, aby by a dok adnie taka, jakiej àdamy niezale nie od wahaƒ ciênienia i zmian napi cia odchylenia temperatury sà mo liwe tylko o 0, O C w gór lub w dó mo liwoêç zapami tania indywidualnego wyboru temperatury (przycisk 1 i 2) Nowa estetyka panel sterujàcy, wyró niajàcy si interesujàcà estetykà, przekazuje bardzo wa ne informacje: na wyêwietlaczu LCD widzimy temperatur wody, którà chcemy uzyskaç oraz aktualnà informacj o poborze energii elektrycznej podczas pracy estetyczny design sprawiaja, e urzàdzenia te atwo wkomponowujà si w ka de pomieszczenie Technika oszcz dnoêci urzàdzenia sterowane elektronicznie gwarantujà oszcz dnoêç energii do % w po- równaniu z ogrzewaczami sterowanymi hydraulicznie (wg TU Berlin) elektroniczne sterowanie, pozwala oszcz dzaç równie zimnà wod, poniewa ogrzana wst pnie woda nie musi byç ju ch odzona za pomocà mieszania z zimnà wodà, jak to ma miejsce w ogrzewaczach sterowanych hydraulicznie istnieje mo liwoêç instalacji z baterià s onecznà bez dodatkowego wyposa enia Bezpieczeƒstwo blokada temperatury na poziomie 2 O C zabezpiecza przed poparzeniem goràcà wodà i pomaga oszcz dzaç energi Technika monta u CLICKFIX rozdzielenie Êcianki tylnej i bloku grzewczego u atwia i skraca monta na Êcianie jedna, centralna Êruba potrzebna jest do zamocowania na Êcianie tylnej Êcianki, wa àcej zaledwie g nast pnie wk adamy blok grzewczy w prowadnice umieszczone na tylnej Êciance urzàdzenia, a do us yszenia charakterystycznego klikni cia monta przy àczy wodnych jest bardzo prosty dzi ki ruchomym koƒcówkom, pozwalajàcym na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy wodnych instalacj elektrycznà mo na pod àczyç od góry lub od do u urzàdzenia za o enie obudowy to ju ostatni etap monta u z systemem CLICKFIX s l Ogrzewacze przep ywowe 11

7 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic comfort Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Regulacja temperatury w zakresie ( O C) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) CiÊnienie wody w instalacji przy mocy znamionowej i 0 O C z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika CiÊnienie za àczania bez ogranicznika przep ywu Przep yw za àczajàcy ogrzewacz Przy àcze sta e Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE 0 9,9/, 3 0,28 0,13 DE 0 11,/,3 3 0,3 0, DE /0 13,2/7,2 3 0,8 0,2 DE ,9/7, 3 0, 0,3 Idealnie nadajà si do ogrzewania wody jednego lub kilku punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie ogrzewacze sà dostosowane do wymagaƒ DVGW instalacji rurowych z tworzywa sztucznego Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki nowatorskiej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie si nie przegrzewa grza ka zespolona zapobiega równie skokom temperatury wody w wyniku przegrzania specjalna konstrukcja grza ki zapewnia niewra liwoêç na p cherzyki powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç Sta a temperatura i oszcz dnoêç energii elektroniczne sterowanie urzàdzeniem gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody wyp ywowej dopasowujàc automatycznie moc i temperatur do przep ywu wody p ynna regulacja temperatury w zakresie 30 O C 0 O C pozwoli Paƒstwu na ustawienie idealnej temperatury kàpieli Bardzo cicha praca s l Ogrzewacze przep ywowe 13

8 Trójfazowe przep ywowe sterowane elektronicznie electronic Konstrukcja Przekrój przewodów (mm 2 ) Regulacja temperatury w zakresie ( O C) IloÊç wody wyp ywajàcej o temperaturze 38 O C/0 O C przy temperaturze wody dop ywajàcej 12 O C Maksymalna temperatura wody dop ywajàcej ( O C) OpornoÊç elektryczna wody przy 1 O C (Ω/cm) CiÊnienie wody w instalacji przy mocy znamionowej i 0 O C z ogranicznikiem przep ywu bez ogranicznika CiÊnienie za àczania (bez ogranicznika przep ywu) Przep yw za àczajàcy ogrzewacz Wyposa enie dodatkowe (nie wchodzi w sk ad zestawu): rurowy zestaw do monta u podumywalkowego bezpiecznik przeciwprzecià eniowy DE 12 13,2 7,3/3,9 0,22 0,07 DE 9,9/, 0,28 0,13 DE 11,/,3 0,3 0, DE 2 2 3/0 13,2/7,2 0,8 0,2 Idealnie nadajà si do ogrzewania wody jednego lub kilku punktów odbioru, np. umywalki, prysznica, wanny, lub po àczonego zasilania tych urzàdzeƒ. Technika monta u CLICKFIX dzi ki rozdzieleniu Êcianki tylnej i bloku grzewczego monta urzàdzenia jest dziecinnie prosty i szybki wa àcà jedynie g Êciank tylnà obudowy przykr ca si do Êciany tylko jednà Êrubà ruchome koƒcówki przy àczy wodnych pozwalajà na pod àczenie nawet mocno przesuni tych przy àczy w Êcianie ogrzewacze sà dostosowane do wymagaƒ DVGW instalacji rurowych z tworzywa sztucznego niewra liwoêç na p cherzyki powietrza, odpornoêç na osadzanie si kamienia i niezniszczalnoêç Sta a temperatura i oszcz dnoêç energii elektroniczne sterowanie urzàdzeniem gwarantuje utrzymanie sta ej temperatury wody, a jej minimalne odchylenia sà prawie niewyczuwalne dla u ytkownika ustawiajàc pokr t o na odpowiedni symbol, mogà Paƒstwo wybraç temperatur w granicach od 30 O C do 0 O C Uk ad grzewczy z drutu nieizolowanego dzi ki nowatorskiej grza ce zespolonej czas ogrzewania wody jest znacznie krótszy, a urzàdzenie si nie przegrzewa grza ka zespolona zapobiega równie skokom temperatury wody w wyniku przegrzania specjalna konstrukcja grza ki zapewnia mycie ràk 30 O C 0 O C prysznic 38 O C O C zmywanie >0 O C zmywanie pod óg, sprzàtanie s l Ogrzewacze przep ywowe 1

9 Prysznicowy ogrzewacz wody sterowany hydraulicznie Konstrukcja Przekrój przewodów elektrycznych Pràd znamionowy IloÊç wody wyp yw. przy temp. wody dop yw. Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: Temperatura wody dop ywowej ( O C) Temp. wody wyp yw. przy przep ywie: CiÊnienie za àczania Przep yw wody za àczajàcy urzàdzenie Przy àcze sta e Wyposa enie: s uchawka prysznicowa, wà o d. 1, m àczàcy s uchawk z ogrzewaczem, uchwyt mocujàcy s uchawk, Êruby, ko ki rozporowe DH 070 bez 7,0 2-20, (3, l/min) 1 3 (3, l/min) 8 (3, l/min) 2 3 (3, l/min) 0, 2,7 IP2 0 x 290 x 10 1,7 Prysznicowy ogrzewacz wody przeznaczony jest do bezpoêredniego monta u w kabinie prysznicowej. Dostarcza wod precyzyjnie wed ug potrzeb, z gwarancjà bezpieczeƒstwa i komfortu eksploatacji urzàdzenia. Zalecany szczególnie do domków letniskowych. Technika monta u CLICKFIX pozwala na szybkie i fachowe zamontowanie urzàdzenia jednym ruchem zdejmujemy obudow, przy pomocy szablonu monta owego zaznaczamy miejsca i wywiercamy otwory, po czym Êrubami mocujemy na Êcianie system grzewczy teraz monta przy àczy wodnych i elektrycznych: przykr camy wà dop ywu wody oraz wà s uchawki do ogrzewacza, po czym pod àczamy ogrzewacz do pràdu na koƒcu nak adamy obudow na system grzewczy us yszymy klik i ogrzewacz jest gotowy do pracy Komfort u ytkowania urzàdzenie dostarcza wod o temperaturze i nat eniu odpowiadajàcym naszym yczeniom przejrzysty i wyraêny opis funkcji pozwala na prostà i wygodnà obs ug nat enie strumienia wody oraz temperatura ustawiane sà za pomocà pokr te Bezpieczeƒstwo i wygoda nadaje si do bezpoêredniego monta u w kabinie zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz precyzyjnie dzia ajàcy ciênieniowy zawór gwarantujà pe ne bezpieczeƒstwo zintegrowany filtr w dop ywie wody zatrzymuje zanieczyszczenia trzy sposoby prowadzenia kabla przy urzàdzeniu gwarantujà prostà i wygodnà instalacj elektrycznà Regulowana s uchawka s uchawk prysznicowà mo na ustawiaç w ruchu wahad owym i obrotowym mo liwe jest dowolne ustawienia si y natrysku funkcja soft spray to delikatny, rozproszony strumieƒ wody, zaê classic jet zapewnia o ywczy strumieƒ masujàcy zainstalowany w s uchawce wsad zapobiegajàcy osadzaniu si kamienia, zapewnia samooczyszczanie si s uchawki z resztek kamienia bez demonta u ani stosowania specjalnych Êrodków odkamieniajàcych s l Ogrzewacze przep ywowe 17

10 Dostosuj moc do swoich do potrzeb. Przep ywowe marki Siemens oferowane sà w szerokim zakresie mocy. W zale noêci od miejsca, gdzie zastosowany b dzie ogrzewacz, nale y wybraç urzàdzenie o mocy odpowiedniej do Paƒstwa potrzeb. Elektroniczna suszarka do ràk Mniejsze potrzeby: ogrzewacze jednofazowe. Wybierajàc ogrzewacz jednofazowy, muszà Paƒstwo pami taç o tym, e wydajnoêç tych urzàdzeƒ mieêci si w zakresie 1,9 3,0 l/min (w zale noêci od mocy). Ogrzewacze o mocy 3, i, kw dostarczà ciep à wod do umycia ràk. Ogrzewacze o mocy kw zagwarantujà ciep à wod do umycia ràk lub zmywania niewielkiej iloêci naczyƒ. Znajdà wi c one zastosowanie w biurach, pomieszczeniach sanitarnych, domkach letniskowych. Wi ksze zapotrzebowanie: ogrzewacze trójfazowe. Przy zapotrzebowaniu na wi ksze iloêci ciep ej wody, idealnym rozwiàzaniem jest zainstalowanie ogrzewaczy trójfazowych. Mogà one zaopatrywaç jeden lub kilka punktów poboru wody. Ogrzewacze 12 kw dostarczà ciep à wod do umywalki lub prysznica. Ogrzewacz kw dostarczy Paƒstwu ciep à wod do umywalki i zlewozmywaka lub umywalki i prysznica. Ogrzewacz kw pozwoli zape niç wann ciep à wodà. Jeszcze wi ksze iloêci ciep ej wody mo na uzyskaç, wybierajàc ogrzewacz o mocy 2 kw lub 27 kw. Przyk ad: Przy temperaturze wody dop ywowej 12 O C ogrzewacz o mocy kw podgrzewa w ciàgu 1 minuty 11 litrów wody o 27 O C. TH 901 przy àczeniowa urzàdzenia (W) 22 przy àczeniowa grza ki (W) 10 WydajnoÊç dmuchawy Êredni czas suszenia ràk (s) 30 wydatek powietrza (m 3 /h) 20 temperatura suszenia przy otaczajàcej 2 O C ( O C) 70 Poziom ha asu (db) 73 Napi cie x x 2 Doskonale sprawdza si w hotelach, restauracjach, budynkach s u by zdrowia, administracji publicznej i zak adach pracy. b yskawiczne, bezdotykowe w àczanie i wy àczanie sterowane podczerwienià gwarancja higieny i komfortu w toaletach metalowa obudowa, wyjàtkowo odporna na uderzenia atwoêç u ytkowania odpowiednio wysoka temperatura i du a si a nadmuchu nie powoduje niszczenia naskórka na d oniach bezpieczna w eksploatacji (bezpiecznik termiczny) s l Ogrzewacze przep ywowe 19

11 s BSH Sprz t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 tel. 022/ , fax 022/ druk: kwiecieƒ 0 Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i wzornictwa produktów. Producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy w druku.

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Przepływowe ogrzewacze wody.

Przepływowe ogrzewacze wody. Karbon Sp.zo. o. ul. Kościuszki 14/6 44-200 Rybnik tel.+48 32 42 385 21,-22 Przepływowe. 2012 www.siemens-home.pl Siemens. The future moving in. Ekonomia ciepłej wody. Specjalność marki Siemens. Doceń

Bardziej szczegółowo

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa FVXS-F / RXS-G ARC452A1 FVXS25,35,50FV1B RXS25,35G Stylowe wzornictwo P aski panel przedni: jest atwy do umycia, a jego stylowy wyglàd pasuje do ka dego wystroju wn trza Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

NIEDèWIEDè. Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè. WydajnoÊç i wygoda. 20 KLOM 40 KLOM 20 KLZ 30 KLOM 50 KLOM 30 KLZ 40 KLZ

NIEDèWIEDè. Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè. WydajnoÊç i wygoda. 20 KLOM 40 KLOM 20 KLZ 30 KLOM 50 KLOM 30 KLZ 40 KLZ Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè NIEDèWIEDè Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny WydajnoÊç i wygoda. eliwny kocio stojàcy dost pny w wersji jednofunkcyjnej z mo liwoêcià pod àczenia zasobnika

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV po àczenia skr cane JAK SAMEMU WYKONAå! po àczenia klejone Ró ne rodzaje po àczeƒ Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne Zawory Wolny od LABS. W jednej obudowie zawór i jednostka sterujàca. Doskona a liniowoêç. Doskona a czu oêç. Krótki czas odpowiedzi. Regulowane wzmocnienie sterowania. Regulowany zakres ciênienia. Element

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY 3 LATA PRODUKT OSZCZĘDNOŚĆ GWARANCJI POLSKI. Oszczędność i wygoda w najlepszym wydaniu!

ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY 3 LATA PRODUKT OSZCZĘDNOŚĆ GWARANCJI POLSKI. Oszczędność i wygoda w najlepszym wydaniu! ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY P R EM I U M OSZCZĘDNOŚĆ 3 LATA GWARANCJI PRODUKT POLSKI Oszczędność i wygoda w najlepszym wydaniu! SZEREG OSZCZĘDZAJ KORZYŚCI TYLKO Z DAFIZ DAFI OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY!

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. ZASTOSOWANIE Automat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe maj ró norodne zastosowania. Mog by instalowane w ró nych pomieszczeniach jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygl

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Domofony bezprzewodowe

Domofony bezprzewodowe Domofony bezprzewodowe KorzyÊci Wi cej funkcji Bezprzewodowe domofony Logisty oferujà znacznie wi cej funkcji ni klasyczne domofony komunikacyjne. Umo liwiajà nie tylko konwersacj z osobami przy drzwiach

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej

Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Armatura Premium + Systemy Regusol-130 armatura do instalacji solarnej Dane techniczne Zastosowanie: Armatura do instalacji solarnej oferowana przez firm Oventrop umo liwia po àczenie w obiegu solarnym

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix N na ramie monta owej Opis: Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej dla sta ych temperatur wody zmieszanej w umywalniach, pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCIENNE STYL 2 POLO 4 EURO 6 FALA KOLOR 8 FALA WATER 10 SUFITOWE NV 12 KANA OWE POLO 14 EURO 16 TURBO 18

SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCIENNE STYL 2 POLO 4 EURO 6 FALA KOLOR 8 FALA WATER 10 SUFITOWE NV 12 KANA OWE POLO 14 EURO 16 TURBO 18 WENTYLATORY DOMOWE SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCIENNE STYL 2 POLO 4 EURO 6 FALA KOLOR 8 FALA WATER 10 SUFITOWE NV 12 KANA OWE POLO 14 EURO 16 TURBO 18 TERMOWENTYLATOR EB 2000 20 CENTRALE

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5.

Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5. Arkusz informacyjny Pompa olejowa BFP 10/11 typ 6 Zastosowanie Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5. Pompy BFP sà przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Zawsze idealny klimat

Zawsze idealny klimat Urządzenia klimatyzacyjne Zawsze po Twojej stronie Zawsze idealny klimat URZÑDZENIA KLIMATYZACYJNE Klimatyzatory INVERTER Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI LEISTER Uniplan E Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Kot ownia kompaktowa WTC Kompakt WTC 15-A-K WTC 25-A-K

Instrukcja obs ugi Kot ownia kompaktowa WTC Kompakt WTC 15-A-K WTC 25-A-K Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Ba ancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

BATERIE. 5 lat +NOWOÂCI ROMEXIM ZLEWOZMYWAKOWE I DOZOWNIKI. Ukoronowanie Twojej Kuchni. gwarancji

BATERIE. 5 lat +NOWOÂCI ROMEXIM ZLEWOZMYWAKOWE I DOZOWNIKI. Ukoronowanie Twojej Kuchni. gwarancji BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE I DOZOWNIKI +NOWOÂCI ROMEXIM Ukoronowanie Twojej Kuchni 2010 Przedstawiamy Paƒstwu seri sztorcowych baterii zlewozmywakowych.wykonane sà one w najnowszej zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo