ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 I. Część opisowa : Strona tytułowa...1 Spis treści...2 Oświadczenie o zgodności wykonania projektu z zasadami wiedzy techn. i przepisami...3 Kopia uprawnień zawodowych...4,5 Zaświadczenie o przynależności do MRIIB...6,7 Opis techniczny Obliczenia techniczne Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót polegających na wykonawstwie instalacji elektrycznej II. Część rysunkowa : 1. Rzut przyziemia - instalacja oświetleniowa Rzut przyziemia - instalacja gniazd wtykowych i odbiorników technologicznych Schemat ideowy rozdzielni +AZG Schemat ideowy rozdzielni +AZG c.d Budowa rozdzielni +AZG Zestawienie części rozdzielni +AZG Wykaz opraw oświetleniowych Stan istniejący instalacji - do demontażu Sposób wykonania instalacji do demontażu...32

3

4

5

6

7

8 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Wstęp. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym do modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku. Istniejąca instalacja jest w złym stanie technicznym i należy ją w całości zdemontować. Projekt nie obejmuje modernizacji instalacji odgromowej ani oświetlenia zewnętrznego. 8 I.2. Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora, Podkłady architektoniczno budowlane, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi opraw, osprzętu i rozdzielnic, I.3. Zakres opracowania. 1. Stan istniejący. 2. Zasilanie i rozdział energii. 3. Instalacja oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych. 4. Zasilanie wentylatorów. 5. Instalacja sygnalizacji pauzowej. 6. Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa. 7. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych. 8. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej Stan istniejacy. W chwili obecnej instalacje elektryczne w modernizowanej części budynku wykonane są natynkowo w listwach instalacyjnych PCW. Oprawy oświetleniowe nie spełniają wymagań opraw do instalacji w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Istniejące instalacje należy w całości zdemontować i wykonać nowe wg niniejszego projektu. Istniejące oprawy świetlówkowe 2x36W są klasy projektowanych opraw typu TCS 125 PHILIPS i można je wykorzystać tam gdzie projektowane są oprawy oznaczone jako Zasilanie i rozdział. Zasilanie rozdzielni zaplecza sali gimnastycznej +AZG zlokalizowanej w przedsionku należy wykonać przewodami typu YDYżo 5x10 z rozdzielni głównej budynku. Rozdzielnię +AZG zaprojektowano jako wnękową z wykorzystaniem aparatury firmy LEGRAND, w oparciu

9 9 o szafkę wnękową typu EKINOXE TX 3x18. Z rozdzielni tej zasilone będą wszystkie odbiory modernizowanych pomieszczeń, za wyjątkiem obwodu sygnalizacji pauzowej, który należy włączyć w obwód istniejący. Wszystkie aparaty są przystosowane do montażu na szynie TH 35. W rozdzielni +AZG zlokalizowano aparaty zabezpieczające obwody od zwarć przeciążeń i przepięć a także aparaty ochrony przeciwporażeniowej. Instalacje zaprojektowano w systemie TN-S Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania. Natężenie oświetlenia pomieszczeń dobrano zgodnie z normą EN i obliczono przy pomocy programu DIALux. Przykładowe wydruki z wynikami obliczeń dla podstawowych pomieszczeń dołączono do projektu. Zastosowano oprawy świetlówkowe, w pomieszczeniach narażonych na wilgoć w wykonaniu bryzgoszczelnym. Instalacje wykonać przewodami typu YDYp3x1,5 pod tynkiem, z zachowaniem grubości warstwy tynku min. 5mm. Stosować osprzęt p.t. zwykły, a w pomieszczeniach narażonych na wilgoć szczelny. Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodem typu YDYp3x2,5. Łączniki instalować na wysokości 1,4m. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach dostępnych dla uczniów instalować na wys. 1,8m, a w pozostałych na wys. 0,3m Zasilanie wentylatorów. W pomieszczeniach łazienki i natrysków zastosowano wentylatory wyciągowe firmy Venture typu SILENT 100 o mocy 8 W w łazience i SILENT 300 o mocy 29W w pomieszczeniach natrysków. W łazience wentylator SILENT 100 załączany jest razem z oświetleniem pomieszczenia. W pomieszczeniach natrysków wentylatory załączane są razem z oświetleniem w.c. i dodatkowo uruchamiają się samoczynnie przy przekroczeniu nastawionej wartości wilgotności powietrza. Wentylatory mają własne zabezpieczenie termiczne Instalacja sygnalizacji pauzowej. Do sygnalizacji pauzowej należy zainstalować dzwonek szkolny i zasilić go przewodem typu YDYp3x1,5 z istniejącej instalacji dzwonkowej Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa. Dla umożliwienia bezpiecznego dokończenia czynności higienicznych i opuszczenia pomieszczeń, w pomieszczeniach szatni, natrysków i korytarza zastosowano oświetlenie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie wytypowanych opraw w moduły oświetlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1 godziny. Oprawy awaryjne są częścią oświetlenia podstawowego a

10

11 11 2. OBLICZENIA TECHNICZNE. 2.1 Dane techniczne ogólne Napięcie zasilania - 230/400V - Pi = 27,8 kw - kj = 0,7 - Psz = 19,46kW - Isz= 30,3A - System sieciowy TN-S - Zabezpieczenie w rozdzielni głównej - rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gg 50A Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa przez izolowanie części czynnych i obudowy ochronne Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w systemie sieciowym TN-S, z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30 ma, w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych. Rozdział przewodu PEN na PE i N w rozdzielni głównej budynku Obliczenie spadków napięć, doboru przewodów i zabezpieczeń. Do obliczeń wykorzystano wzory: 100 x P x L - prąd przemienny 3 fazowy ΔU% = γ x S x U 2 m m γ Cu = 51 γ Al. = 35 Ω x mm 2 Ω x mm 2 2 x 100 x P x L - prąd przemienny 1 fazowy ΔU % = γ x S x U 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 1. Zakres robót 22 budowa lnii zasilającej rozdz. +AZG wykonanie i instalacja rozdzielni głównej +AZG demontaż instalacji istniejacej wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce - istniejące instalacje elektryczne wewnętrzne w części modernizowanej w całości zdemontować. 3.Elementy zagospodarowania działki/terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: możliwość pojawienia się napięcia w instalacjach demontowanych. 4. przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - prace wykonywane na wysokości powyżej 1m, - cięcie ręczne i mechaniczne przewodów i elementów metalowych (narażenie na uszkodzenie ciała pracującymi ostrzami lub wirującymi elementami urządzenia mechanicznego), - wiercenie i frezowanie otworów w ścianach (narażenie ciała na uszkodzenie elementami wirującymi narzędzi) - prace przy bruzdowaniu mechanicznym lub ręcznym (narażenie na zaprószenie oczu i podrażnienie dróg oddechowych pyłem i odłamkami), - porażenie prądem elektrycznym przy demontażu instalacji istniejących i związane z użyciem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną placu budowy. Należy zapewnić aby ochrona przeciwporażeniowa zapewniła szybkie wyłączenie obwodu, w czasie krótszym niż 10ms. 5. Sposób prowadzenia instruktażu: Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników. Do pracy można dopuścić pracownika, który : - posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, - posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku,

24

25 PCschematic ELautomatic RZUT PRZYZIEMIA YDYżo 5x10 zas. z rozdzielni głównej szkoły YDY 3x1,5 do instalacji dzwonkowej szkoły +AZG E3 E3 E3 E3 E2 E3 E3 E2 E3 E2 E2 WYKAZ POMIESZCZEŃ 1 - przedsionek 2 - korytarz 3 - sala gimnastyki korekcyjnej 4 - magazyn sprzętu 5 - szatnia 6 - natrysk 7 - natrysk 8 - szatnia 9 - pokój nauczycielski 10 - sklepik 11 - pokój terapii 12 - w.c. personelu 13 - w.c w.c. SYSTEM SIECIOWY TN-S ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Upr. nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Upr. nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Tytuł rysunku : Rzut przyziemia - instalacja oświetleniowa Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock Data: październik 2012 Rys. nr 1 Skala: 1:100 Str. nr 24

26 PCschematic ELautomatic RZUT PRZYZIEMIA YDYżo 5x10 zas. z rozdzielni głównej szkoły +AZG SR1 cc SPW cc SW1 SR2 cc cc SR3 SW3 SW2 SW4 cc cc WYKAZ POMIESZCZEŃ 1 - przedsionek 2 - korytarz 3 - sala gimnastyki korekcyjnej 4 - magazyn sprzętu 5 - szatnia 6 - natrysk 7 - natrysk 8 - szatnia 9 - pokój nauczycielski 10 - sklepik 11 - pokój terapii 12 - w.c. personelu 13 - w.c w.c. cc - połączenia wyrównawcze miejscowe wykonane przewodem DY 6 - p.t. SPW - szyna połaczeń wyrównawczych miejscowych SYSTEM SIECIOWY TN-S ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Upr. nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Upr. nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Tytuł rysunku : Rzut przyziemia - instalacja gniazd wtykowych i odb. technologiczych Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock Data: październik 2012 Rys. nr 2 Skala: 1:100 Str. nr 25

27 PCschematic ELautomatic L1,L2,L3,N ROZDZIELNIA ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ +AZG Pi=27,8 kw, kj=0,7, Psz=19,46 kw, Isz=30,3A S1 H4 H5 H6 F21 F22 F26 F29 F32 F23 F24 F25 F27 F28 F30 F31 N Ochr p-prze. 4P kl. B + C F2 PE SPW W1,W2 W3 zas. z rozdzielni głównej Zabezpieczenie w rozdzielni głównej gg 50A Moc Pi=27 kw 0,45 1,0 0,87 1,8 1,6 1,6 1,6 2,75 Odbiór Przewód YDYżo5x10 połaczenia wyrównawcze miejscowe DY 6 ośw. YDYp3x1,5 ośw. YDYp3x1,5 ośw. YDYp3x1,5 gn. wtykowe YDYp3x2,5 gn. wtykowe YDYp3x2,5 gn. wtykowe YDYp3x2,5 gn. wtykowe YDYp3x2,5 suszarka do rąk YDYp3x2,5 Numer pom. 6,7 1,2 7,8,9,10, 11,12,13 3,4,5,6,14 1,2,3 4,5 8,9 10,11 12 SYSTEM SIECIOWY TN-S ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Upr. nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Upr. nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: +AZG Tytuł rysunku : Schemat ideowy rozdzielni +AZG Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock Data: październik 2012 Rys. nr 3 Skala: 1:1 Str. nr 26

28 PCschematic ELautomatic F33 F34 F35 F36 F37 F38 Moc 2,45 2,45 2,75 2,45 2,45 2,75 Odbiór suszarka do włosów suszarka do włosów suszarka do rąk suszarka do włosów suszarka do włosów suszarka do rąk Przewód YDYp3x2,5 YDYp3x2,5 YDYp3x2,5 YDYp3x2,5 YDYp3x2,5 YDYp3x2,5 Numer pom SYSTEM SIECIOWY TN-S ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Upr. nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Upr. nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Tytuł rysunku : Schemat ideowy rozdzielni +AZG c.d. Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock Data: październik 2012 Rys. nr 4 Skala: 1:1 Str. nr 27

29 PCschematic ELautomatic Str. nr : 28 SYSTEM SIECIOWY TN-S Tytuł rysunku : Budowa rozdzielni +AZG Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Uprawnienia nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Uprawnienia nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: +AZG Data: październik 2012 Rys. nr 5 Skala: 1:5

30 Wykaz części rozdzielni +AZG Str. nr 29 Nazwa Typ Opis Ilość [szt.] +AZ Ekinoxe TX 3x18 wnękowa 1 +AZF1 +AZF7 +AZF3 +AZH1 +AZF12 +AZF19 +AZS +AZF20 S314 C40 Wył. nadpr. S 314 C 40 4P 40A 10kA 1 P AC Wyłącznik różnicowopr. P A 30mA AC 2 P AC Wyłącznik różnicowopr. P A 30mA AC 1 L313 Lampka zielona 230V L313 3 S301 B10 Wył. nadpr. S 301 B 10 1P 10A 6kA 7 P312 C16-30-AC Wyłącznik różnicowo- i nadpr. P 312 C 16 A 30mA AC 7 FR103 40A Rozłącznik izolacyjny 3P FR103 40A Ochr p-prze. 4P 40kA 1,4kV (TN-S, IT) 1 Tytuł rysunku : Wykaz części rozdzielni +AZG Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor: Miasto Płock Adres obiektu : Płock ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Uprawnienia nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Uprawnienia nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Data : październik 2012 Rys. nr 6 Skala: 1:1

31 Wykaz opraw oświetleniowych Str. nr 30 Ozn. schematowe Typ Producent Ilość TCS 125 PHILIPS 19 (wykorzystać istniejące) TCS z modułem awaryjnym PHILIPS 2 E2 Idman 321TSW 1x36W PHILIPS 2 E2 Idman 321TSW 1x36W - z modułem awaryjnym PHILIPS 2 E3 Gondola FWG251 2xPL-C/4p26W PHILIPS 7 Tytuł rysunku : Wykaz opraw oświetleniowych Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor: Miasto Płock Adres obiektu : Płock ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Uprawnienia nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Uprawnienia nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Data : październik 2012 Rys. nr 7 Skala: 1:100

32 PCschematic ELautomatic INSTALACJE ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU UWAGI: Instalacje są wykonane w listwach instalacyjnych na tynku. Oprawy świetlówkowe do wykorzystania jako typ SYSTEM SIECIOWY TN-S ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Upr. nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Upr. nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Tytuł rysunku : Stan istniejący instalacji do demontażu Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock Data: październik 2012 Rys. nr 8 Skala: 1:100 Str. nr 31

33 PCschematic ELautomatic SYSTEM SIECIOWY ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.:(0-29) Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Upr. nr 62/90/Os do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne Asystent: inż. Paweł Sendrowski Spr.: mgr inż. Marek Mielnicki Upr. nr UAN.VI-7210/502/85.do pełnienia budowy i robót w specjalności instalacjno-inżynieryjnej w zakresie : sieci i instalacje elektryczne Ozn. strony: Tytuł rysunku : Sposób wykonania instalacji do demontażu Temat : Zaplecze sanitarne sali gimnastycznej S.P. nr 6 w Płocku Inwestor : Miasto Płock Adres obiektu : Płock Data: październik 2012 Rys. nr 9 Skala: 1:1 Str. nr 32

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY - RYS. NR E1Z/a - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E2Z - WYMIANA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W ROZDZIELNICY RG2-400/230V ORAZ ROZBUDOWA TABLICY

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW NIWA W KOŁOBRZEGU UL ZDROJOWA -I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW NIWA W KOŁOBRZEGU UL ZDROJOWA -I INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis zawartości I Opis techniczny str 2-5 II Obliczenia techniczne str 6,9 III Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych str 10 IV Informacja o BIOZ str 11 V Oświadczenia o kompletności dokumentacji str

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo