SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Część 2 4/DA/13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU PRZY UL. KETLINGA 13 ORAZ NAPRAWA TYNKÓW ELEWACJI UL. NAWROT 18/20 W ŁODZI SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres robót objętych ST 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1.6. Ochrona i utrzymanie robót 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.2. Wymagane parametry materiałów 2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 2.4. Odbiór materiałów i urządzeń na budowie 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Roboty w zakresie branży budowlanej 5.2. Warunki wykonania robót

2 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 6.3. Warunkowe stosowanie materiałów 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1. Procedura odbioru robót budowlanych 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.3. Odbiór częściowy robót 8.4. Odbiór końcowy robót 8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 9. PODSTAWA PŁATNOSCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

3 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór wymagań w zakresie wykonania wykończenia i ocieplenia elewacji. Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych. Docieplenie ściany budynku przy ul. Ketlinga 13 w Łodzi realizować zgodnie z projektem ocieplenia, audytem i uzgodnieniami, których wykonanie będzie należeć do wykonawcy Zakres robót objętych ST. Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej, szczegółowo określony w Przedmiarach Robót Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. Prace będą prowadzone w obiekcje czynnym Przekazania terenu budowy Inwestor przekaże wykonawcy robót na czas wykonania prac plac budowy. W związku z wykonywaniem prac w obrębie czynnych obiektów należy plac budowy oznakować, w miejscach wejść do budynku wykonać daszki ochronne. Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko Bezpieczeństwo i higiena pracy Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126, przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej Inwestycji. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

4 personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do poszczególnych robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać w dobrym stanie przedmiot swoich robót do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie to powinno być prowadzone w taki sposób, były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów Wymagane parametry materiałów Docieplenie ścian zewnętrznych Do docieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować kompletny zewnętrzny zespolony system ze styropianem. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie Do zespolonego systemu docieplania styropianem zalicza się: - Zaprawa klejowa - Płyty styropianowe - Siatka zbrojona - Preparaty gruntujące

5 - Wyprawy tynkarskie - Łączniki mechaniczne - Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji Zaprawa klejowa Zaprawa klejowa-do przyklejania płyt styropianowych do podłożą oraz wykonanie warstwy zbrojonej powinna posiadać przyczepność do podłoża mineralnego większego od 0.3 Mpa oraz przyczepność do styropianu (rozerwanie w warstwie styropianu ) większe od 0,1 Mpa Płyty styropianowe Płyty styropianowe samo gasnące zgodnie z normą PN EN :Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja Stosować płyty odmiany EPS , o kodzie EPS EN T2-1,2-W2- S2-P3- BS115-CS (10)70- DS. (N)2DS.(70)2 TR 100wg PN EN 13163:2004. Gęstość pozorna nie mniejsza niż z 15k/m3g. Wymiary płyty 500X 1000/mm. Maksymalna grubość płyt (wg projektu i audytu), płyty frezowane Siatka zbrojona Siatka zbrojąca z włókna szklanego o gramaturze min 160 g/m Cienkowarstwowy tynk akrylowy W wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm ziarna tworzy trwałą zewnętrzną warstwę ściany o malej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwałe nie zmywające się kolory. Przed naniesieniem tynku zewnętrznego wykonać próbki 1,0m x 1,0m i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru Łączniki mechaniczne Łączniki mechaniczne o średnicy fi 8, długości 215, strefa rozporu 40 mm. Łączniki wykonane z udaroodpornego kopolimeru z trzpieniem tworzywowym wbijanym. Zastosować 4 szt. łączników na 1 m Materiały do wykończeń miejsc szczególnych elewacji Materiały do wykończeń miejsc szczególnych elewacji Listwy narożne z siatką właściwe dla systemu. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm (podokienniki ) i blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 (obróbki dachowe ). Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min 40 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić

6 uwagę aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowe elementy wykończenia Wymagania szczegółowe Składowanie materiałów na placu budowy Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Zaleca się składowanie w opakowaniu producenta. Cement, materiały izolacyjne oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów Odbiór materiałów i urządzeń na budowie Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały i urządzenia na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 3. SPRZĘT Do wykonywania robót ociepleniowych ścian budynku należy zastosować atestowane rusztowania rurowe z atestowanymi pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczeń siatką ochronną i odgromieniem. Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robót) dokonuje odbioru rusztowania zezwalając na jego bezpieczne użytkowanie. Na w/w okoliczność sporządza protokół odbioru rusztowania i załącza go do Dziennika budowy. Prace wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi elektrycznych. 4. TRANSPORT Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

7 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową Roboty w zakresie branży budowlanej Ocieplenie ścian zewnętrznych - montaż obróbek blacharskich - wykonanie ocieplenia ścian metodą lekko mokrą zgodnie z przedmiarem - montaż rynien, rur spustowych - montaż obróbek i parapetów podokiennych - montaż krat okiennych oraz siatek zabezpieczających 5.2. Warunki wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Docieplenie elewacji będzie realizowane w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac. Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów,

8 wyrobów budowlanych oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Pomiary i badania Wszelkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarach i badaniach Pomiary i badania prowadzone przez zamawiającego (Inspektora nadzoru) Zamawiający (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do prowadzenia i pomiarów i badań materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej pomocy umożliwiającej ich przeprowadzenie Atesty jakości materiałów i urządzeń Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru) sposób i termin przekazywania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, także sposobie i terminie przekazywania dokumentów potwierdzających właściwości i jakość stosowanych materiałów i wyrobów: aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN lub PN-EN. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) umożliwić sprawdzenie: jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów Materiały i wyroby nieodpowiadające wymaganiom Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W przypadku gdy, taki materiał został wbudowany Wykonawca musi usunąć ten materiał bądź cały element. Koszty demontażu materiału (elementu) ponosi Wykonawca Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologie inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać określone w ST wymagania a wprowadzona zmiana nie naruszy praw autorskich projektantów i zostanie

9 przez nich zaakceptowana. Dodatkowo, przy zmianie nawierzchni wymagane jest wykazanie, że nowo proponowane nawierzchnie i inne materiały posiadają wszystkie wymienione w ST atesty i certyfikaty. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 6. OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 powierzchni ściany, 1 m2 obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 7.1. Procedura odbioru robót budowlanych Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi końcowemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych umową.

10 7.3. Odbiór częściowy robót Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót Odbiór końcowy robót Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości; Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru; Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów; Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu; Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami; W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego Dokumenty do odbioru końcowego robót Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i księgi obmiaru, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdania techniczne będzie zawierać:

11 W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 9. PRZEPISY ZWIĄZANE Akty Prawne: - Ustawa z dn r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.); - Ustawa z dn r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz późn. zm.); - Ustawa z dn r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. (Dz.U. Nr 202,poz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA :

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI NA PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ I MODERNIZACJA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI CPV 45330000-9, 45331100-7, 45331230-7 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Przebudowa laboratorium wody czystej fizykochemia i bakteriologia w Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach, działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE...

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... OPRACOWANIE: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: HALA OLIVIA MASZYNOWNIA CHŁODNICZA WYMIANA SCHŁADZACZA GLIKOLU DRY-COOLERA, Z ODZYSKIEM CIEPŁA OBIEKT: Hala Sportowo-Widowiskowa "OLIVIA"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1 Oznaczenie sprawy: SP36-343.02.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1 Nazwa nadana zamówieniu przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ:

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ: SZCZEGŁÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU BOISK SPORTOWYCH I BUDOWY OGRODZENIA ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA UL. KOŚCIELNEJ 5 ( NR DZ. NR 88/1 ) W SOKOŁACH ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo