SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA SP BRZEZINY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA SP BRZEZINY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA SP BRZEZINY Nazwa obiektu budowlanego: SP BRZEZINY Adres obiektu: Miejscowość Brzeziny Gmina Morawica Inwestor: Urząd Gminy w Morawicy Wykonawca opracowania: Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty budowlane Obiekty uŝyteczności publicznej Roboty przy wznoszeniu rusztowań DemontaŜ rusztowań Roboty murarskie fasad RóŜne specjalne roboty budowlane Izolacja cieplna Tynkowanie Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych Roboty murarskie Układanie rynien 1

2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem : elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w SP Brzeziny Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót ujętych w ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą realizacji robót budowlanych : - elewacja budynku, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. WYKONANIE ROBÓT 2.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Ocieplenie ścian zewnętrznych: - rusztowanie zewnętrzne rurowe do 10 m z osłonkami z siatki, - przyklejanie płyt styropianowych odm.15 gr.10cm do ścian, - mocowanie mechaniczne płyt styropianowych dyblami plastikowymi, - zatopienie siatki z włókna szklanego w wyprawie klejowej, - ochrona naroŝników kątownikiem aluminiowym, - gruntowanie tynku podkładem tynkarskim do gruntowania, - wyprawa tynkarska akrylowa gr.1,5 mm kolorowa ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU DOCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Masy / zaprawy/ klejące : Do mocowania styropianu do podłoŝa ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą być stosowane: - masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego nadająca się do uŝycia bez Ŝadnych zabiegów, - masa jw. wymagająca wymieszania z cementem, - zaprawa klejąca wykonania z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych Płyty styropianowe: 2

3 Do ocieplenia naleŝy stosować płyty styropianowe wg PN -B odmiany 15 lub rodzaju FS /samogasnące/ Płyty powinny spełniać wymagania : wymiary max 60x120cm, powierzchnia płyt szorstka po krojeniu bloków, krawędzie ostre bez wyszczerbków, profilowane, sezonowanie 2-6 tygodni, tolerancje wymiarowe + 10% Warstwa zbrojona Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki z włókna szklanego, metalowe lub z tworzywa sztucznego. Najbardziej popularna to siatka z włókna szklanego Masy i zaprawy tynkarskie Do wykonania zapraw tynkarskich mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie: - zaprawa tynkarska akrylowa, - masa tynkarska na spoiwie organicznym, - zaprawa tynkarska na spoiwie silikonowym, - masa tynkarska krzemieniowa. Wyprawa tynkarska moŝe być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu: - zacieranego, - natryskowego, - rapowanego, - gładkiego. Elementy uzupełniające. Do elementów uzupełniających naleŝą: - łączniki mechaniczne, - profile zakończające, - elementy zabezpieczenia krawędzi, - elementy dylatacyjne Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego - opór cieplny m 2 K/w <2, - wodochłonność g/m 2 po 10h zanurzenia w wodzie <600 po 24h zanurzenia w wodzie <1000, - mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany, - odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany barwy, - funkcjonalność- po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spoiny wyprawy TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNETRZNYCH Warunki przystąpienia do robót Roboty te powinny wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Na dostarczone materiały wykonawca winien przedłoŝyć niezbędne certyfikaty lub aprobaty techniczne. niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŝnych systemów ociepleniowych. Roboty naleŝy wykonać w temperaturze nie niŝszej niŝ +5C i nie wyŝszej niŝ + 25C. 3

4 Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeśli przewidziany jest spadek temperatury poniŝej 5C w przeciągu 24h Przygotowanie podłoŝa ściennego Dla oceny jakości podłoŝa naleŝy sprawdzać jego wytrzymałość na rozciąganie przy pomocy odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta winna wynosić co najmniej 0,08 MPa. Jeśli ściany posiadają nierówną powierzchnię naleŝy wykonać warstwę wyrównawczą: - przy nierównościach podłoŝa do 10 mm stosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości 4,5%, -przy nierównościach 10 20mm stosować jw. lecz w kilku warstwach, - przy nierównościach > 20mm stosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego / wówczas zaleca się dodatkowe mocowania warstwy docieplającej za pomocą łączników mechanicznych/ Przyklejenie płyt styropianowych Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane, nie powinny być na budowie wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez okres dłuŝszy niŝ 7 dni, powierzchnie poŝółkłe winny być zeszlifowane i odpylone. Płyty naleŝy mocować do podłoŝa poziomo z zachowaniem mijakowego układu spoin pionowych, nie mogą się tworzyć spoiny krzyŝowe. Na całej powierzchni płyty powinny przylegać do siebie. Naklejanie masy klejowej następuje metodą pasmowo- punktową. Szerokość pasma wzdłuŝ obwodu płyty powinna wynosić min. 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę rozkładamy plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałoŝonej masy klejącej powinna obejmować ca 40 %. Grubość warstwy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałoŝeniu masy klejącej na płytę naleŝy ją bezzwłocznie przyłoŝyć do ściany i przycisnąć. Płyty świeŝo przyklejone nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty przykleja się pasmami od dołu do góry po uprzednim przymocowaniu liczby startowej. Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być równa. Całą powierzchnię przed wykonaniem warstwy zbrojonej naleŝy dokładnie wyrównać przed przetarcie papierem ściernym Wykonanie warstwy zbrojonej Warstwę zbrojną naleŝy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej niŝ po 3-ch dniach od przyklejenia płyt lecz nie później niŝ trzech miesiącach jeśli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno- letnim. Warstwę zbrojną naleŝy wykonywać w jednej operacji rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŝeniu masy klejącej naleŝy natychmiast wtopić w nią siatkę zbrojącą Siatka nie moŝe leŝeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka nie moŝe być naraŝona na działanie słońca. Pasy siatki winny być przyklejone na zakład szerokości 10 cm. Na naroŝnikach otworów naleŝy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki 20x30cm Wykonanie zaprawy tynkarskiej Wyprawę tynkarska naleŝy wykonać nie wcześniej niŝ po 3-ch dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niŝ po 3-ch miesiącach. Masę tynkarską naleŝy rozprowadzić za pomocą kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychają nierównomiernie co powoduje pozostawanie nalotów / wykwity /. usuwa się je poprzez zmywanie powierzchni rozcieńczonych kwasem nieograniczonym. Dla uniknięcia zjawiska moŝna stosować wyprawę bez pigmentu a powierzchnie pomalować farbą elewacyjną. 4

5 Obróbki i pokrycie dachowe Więźba drewniana z drewna klasy K27, zaimpregnowana i pomalowana lakierem kolorowym Sadolin. Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze istniejącego dachu. Pokrycie zadaszenia z blachy dachówkowej powlekanej w kolorze istniejącego dachu. Rynny i rury spustowe z PCV mocujemy do specjalnych uchwytów uprzednio zamontowanych do dachu i elewacji budynku. Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winilu będą łączone za pomocą kleju. Przy montaŝu więźby, obróbek, rynien,pokryciu dachu naleŝy przestrzegać przepisów BHP mówiących o pracy na wysokościach STAWIANIE I ROZBIERANIE RUSZTOWANIA Rusztowanie rurowe naleŝy postawić i rozebrać zgodnie z instrukcją obsługi. NaleŜy zachować przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy pracy na wysokościach. NaleŜy stosować dodatkowe zabezpieczenia, szczególnie przy pracach remontowych dachu i elewacji zewnętrznej PRACA Z WYKORZYSTANIEM URZADZEŃ MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH. Urządzenia naleŝy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. NaleŜy zachować przepisy BHP podczas pracy. Podczas pracy z urządzeniami szlifującymi, tnącymi stosować okulary ochronne. 3. MATERIAŁY Zastosowane materiały zgodne z załączonym do przedmiarów robót ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi materiał z innego źródła pochodzenia. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŝliwości wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to moŝliwe przed uŝyciem materiałów albo w okresie przeznaczonym przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŝe być później zmieniony bez zgody Inspektora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem lub nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 4. SPRZĘT Zastosowany sprzęt zgodny z załączonym do przedmiarów robót ZESTAWIENIEM SPRZĘTU. Sprzęt uŝywany przez wykonawcę w robotach montaŝowych powinien uzyskać akceptację inŝyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 5

6 umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien teŝ dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umoŝliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor Nadzoru, który o zauwaŝonych wadach powiadamia Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych Inwestora. 6. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY ORAZ WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ i PRAWNEJ Odpowiedzialność za zabezpieczenie na placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aŝ do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia placu budowy, a w trakcie budowy do jego właściwego oznakowania i zabezpieczenia urządzeń, które się na nim znajdują. Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzonymi przez niego pracami. Jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: rurociągi, kable telefoniczne, itp. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. Na Wykonawcy spoczywa takŝe odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w pobliŝu prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów pasa zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy O ochronie i kształtowaniu środowiska. 7. DOKUMENTY BUDOWY Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: - Dziennik Budowy, - KsiąŜkę obmiaru robót, - Dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, wyniki badań kontrolnych, itp.), - Uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, - Dokumentacje projektową, - Protokół z narad i ustaleń, - Protokoły odbiorów częściowych, Dokumenty te powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kaŝde Ŝądanie. 8. ODBIÓR ROBÓT 6

7 8.1. Odbiór częściowy Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: - Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, - protokoły pomiarów, - inwentaryzacja geodezyjna, 8.2. Odbiór techniczny końcowy Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: - dokumenty jak przy odbiorze częściowym, - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, Przy odbiorze końcowym naleŝy sprawdzić: - zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zmianami zapisanymi w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji, - protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, - aktualności Dokumentacji Projektowej, - protokoły badań. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami Odbiór ostateczny robót Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 9. WARUNKI PŁATNOŚCI NaleŜność uregulować zgodnie z wcześniej zawartą umową i warunkami przetargowymi. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: - robociznę bezpośrednią, - wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, - koszty pośrednie (wynagrodzenia, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecz budowy, wydatki dotyczące BHP), - oznakowanie robót, - ekspertyzy, - podatki, - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie naleŝy wliczać podatku VAT. Uwzględniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŝliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty 7

8 za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 10. ZESTAWIENIE NORM PN-B Roboty ziemne budowlane PN- B :1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie PN- 88/B Beton zwykły PN- B Roboty betonowe i Ŝelbetowe PN- B :2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN- EN- ISO 6946 Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczania PN- 91/B Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania PN- 89/B Przewody dymowe. spalinowe i wentylacje murowane z cegły PN- B :1998- Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN- B-10100:1970- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-C-81901:2002- Farby olejne i alkaidowe PN- EN ISO 2409:1999- Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŝa oraz przyczepności międzywarstwowej Dz. U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 8

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUSARKA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie montaŝu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŝszego. B Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. B Ślusarka okienna i drzwiowa z tworzywa sztucznego - PCW. B Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp.) 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 2. Materiały 2.1. Stal Do konstrukcji stalowych stosuje się: - wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B ) Powłoki malarskie Materiały na powłoki malarskie wg B niniejszych SST Okucia Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŝone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją Składowanie materiałów i konstrukcji Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B punkt 2.8 niniejszych SST. 9

10 2.5. Badania na budowie KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje InŜyniera KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, - zgodności z projektem, - zgodności z atestem wytwórni, - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, - jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy Ślusarka z PCW Wbudować naleŝy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/M Okucia wg punktu Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shor a min wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa - odporność na temperaturę od 30 do +80 C - palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia - nasiąkliwość nie nasiąkliwe - trwałość min. 20 lat Powierzchnie elementów naleŝy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN- 80/H Ślusarka stalowa Wbudować naleŝy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 10

11 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie Powierzchnie elementów naleŝy pokryć farbami ftalowymi wg punktu Sprzęt Do wykonania i montaŝu ślusarki moŝe być uŝyty dowolny sprzęt. 4. Transport KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewoŝone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 5. Wykonanie robót 5.1. Przed rozpoczęciem montaŝu naleŝy sprawdzić: - prawidłowość wykonania ościeŝy, - moŝliwość mocowania elementów do ścian, - jakość dostarczonych elementów do wbudowania Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez InŜyniera Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŝem a ościeŝnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B Kontrola jakości 6.1. Badanie materiałów uŝytych na konstrukcję naleŝy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi Badanie gotowych elementów powinno obejmować: - sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 11

12 połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŝy sporządzić protokół odbioru Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: - sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, - sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŝami, - sprawdzenie działania części ruchomych, - stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót dla B i B jest ilość m 2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową dla B jest 1 mb. 8. Odbiór robót Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i Podstawa płatności Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŝu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 10. Przepisy związane. PN-80/M Tolerancje kształtu i połoŝenia. Wartości. PN-87/B Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. PN-91/M Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-75/M Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Pozostałe przepisy wg B ; B oraz B

13 13

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego pn: REMONT FASADY SZKLANEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ - ULICA KONSTANTYNOWSKA 62 W PABIANICACH SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) Wydanie 2 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Szkoła podstawowa w Krzelowie Adres: Krzelów

Bardziej szczegółowo