DTŚ Zachód Odcinek Z3; Z4 w Zabrzu DM Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DTŚ Zachód Odcinek Z3; Z4 w Zabrzu DM.00.00.00.01 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 D-M WYMOGI DOTYCZĄCE WYPOSAśENIA ZAPLECZA INśYNIERA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące biura, sprzętu, transportu oraz urządzeń towarzyszących, które Wykonawca musi zabezpieczyć dla InŜyniera Kontraktu w tym: InŜyniera Kontraktu - 1 osoba InŜyniera Rezydenta - 2 osoby Inspektorów nadzoru dla poszczególnych robót branŝowych - 14 osób Sekretariat - 1 osoba 1.2 W pozycji Koszt urządzenia i utrzymania zaplecza InŜyniera w okresie budowy i likwidacji zaplecza naleŝy ująć: W odniesieniu do przygotowania zaplecza koszty: koszt zapewnienia i wyposaŝenia zaplecza na okres budowy, koszt przygotowania środków transportu InŜyniera, W odniesieniu do utrzymania zaplecza InŜyniera koszty: opłaty za media (energia elektryczna, telefony, ogrzewanie, woda itp.), koszt ochrony i utrzymania czystości, koszt materiałów biurowych, wyposaŝenia sal konferencyjnych, koszty wynikające z uŝytkowania umeblowania i sprzętu. W odniesieniu do środków transportu InŜyniera koszty: koszty utrzymania środków transportu InŜyniera. W odniesieniu do likwidacji zaplecza InŜyniera koszty: koszt likwidacji elementów zaplecza InŜyniera. 1.3 Dla zabezpieczenia miejsc postojowych dla samochodów przewidzieć naleŝy równocześnie parkowanie 30-tu samochodów osobowych. 2. POMIESZCZENIA Na siedzibę InŜyniera Kontraktu przeznaczono parterowy budynek wykonany z segmentów kontenerowych. Budynek ten naleŝy wykonać zachowując układ pomieszczeń przedstawiony na załączonym rysunku (załącznik nr 1). Podane wymiary mogą ulec niewielkiej korekcie w zaleŝności od modułowych wymiarów pojedynczego kontenera. Wykonawca uzupełni i stosownie dozbroi (energia, woda, ścieki, teletechnika) istniejący pawilon InŜyniera Kontraktu składający się z 16 kontenerów o kolejne 8 (kompatybilnych do istniejącego systemu) i połączy je w jedną całość. Lokalizacja zaplecza: Zabrze (w uzgodnieniu z InŜynierem). Wykonawca dokona niezbędnej kosmetyki istniejącego pawilonu InŜyniera Kontraktu (mycie wnętrz, czyszczenie podłóg, przemalowania, naprawy podłogi, dachu, itp.). Wykonawca przejmie na siebie wszystkie umowy związane z dotychczas funkcjonującym zapleczem od poprzedniego Wykonawcy/Administratora. 2.1 Powierzchnie biurowe pokój Kierownika Kontraktu 25 m² pokoje Rezydenta i Inspektorów Nadzoru po 12,5 m² sekretariat 25 m². 29

2 2.2 Pomieszczenia socjalno bytowe ubikacje z umywalniami kuchnia ze zlewozmywakiem 2.3 Wymagania ogólne 1. Charakterystyka poszczególnych elementów konstrukcyjnych KONSTRUKCJA naleŝy wykonać ze stalowych profili zimno giętych tworzących samonośny szkielet, na który składa się konstrukcja podłogi, stropodachu oraz stalowe słupy usytuowane w naroŝach kontenera. Elementy naleŝy pokryć farbami podkładowymi i powłokami antykorozyjnymi. PODŁOGA wypełnienie powinno stanowić licząc od dołu: blacha trapezowa, wełna mineralna grubości 15 mm, płyta wiórowa twarda. Podłogi w pomieszczeniach powinny być wyłoŝone wykładziną o podwyŝszonej odporności na ścieranie, w pokojach InŜyniera Kontraktu naleŝy przewidzieć wykładzinę dywanową. STROPODACH naleŝy wykonać jako warstwowy pokryty od zewnątrz blachą trapezową, a od środka kasetami z blachy ocynkowanej pokrytej lakierem akrylowym, ocieplony wełną mineralną grubości 15 mm. ŚCIANY powinny być wykonane z płyt warstwowych typu sandwich stosując od zewnątrz blachę ocynkowaną pokrytą powłoką malarska, jako izolację wełnę mineralną gr. 100 mm, od wewnątrz płytę kartonowo gipsową lub płytę wiórową laminowaną. 2. Wszystkie drzwi w budynku w pomieszczeniach wewnętrznych winny być typu wpuszczanego z zamkami wpuszczanymi, jedynie w drzwiach do WC naleŝy zainstalować bolce indykatorowe, do pomieszczeń biurowych drzwi przeszklone. Do węzła sanitarnego naleŝy dodatkowo zainstalować drzwi z korytarza. Drzwi zewnętrzne budynku powinny być w ramach w PCV o szybach zespolonych. Podobne drzwi naleŝy zainstalować do salki konferencyjnej. Drzwi zewnętrzne do budynku muszą posiadać zarówno zamki wpuszczane jak i bębenkowe. Do kaŝdego zamka w drzwiach wewnętrznych naleŝy dołączyć dwa klucze, zaś do zamków w drzwiach zewnętrznych: 3 klucze. Okna naleŝy wykonać z profili PCV, szklone dwuszynowymi termoizolacyjnymi zestawami. Okna powinny być wyposaŝone w Ŝaluzje zewnętrzne. 3. Wewnątrz pomieszczeń naleŝy utrzymywać temperaturę na poziomie ok. 21 C, ogrzewanie elektryczne; jako oświetlenie naleŝy zainstalować oświetlenie typowe z Ŝarówkami energooszczędnymi, do sieci komputerowej osobna instalacja. 4. We wszystkich toaletach naleŝy zainstalować ubikacje spłukiwane wodą oraz umywalki z wodą gorącą i zimną. 5. W pomieszczeniu kuchennym naleŝy zainstalować zlewozmywak z wodą gorącą i zimną. 6. Dojazd/dojście do biur i na tereny ustabilizowane naleŝy tak usytuować, Ŝe przez cały czas pracy biura zachowany będzie swobodny dojazd samochodów oraz swobodne dojście pieszych. 7. Drogi dojazdowe i parking dla biura naleŝy wykonać ze spadkiem i ewentualnie wyposaŝyć w systemy odwadniające. 8. Powierzchnia parkingu powinna być tak urządzona, aby swobodnie zmieściło się min. 30 samochodów Nawierzchnia parkingów z elementów betonowych; dróg dojazdowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; chodnik dla pieszych szerokości 1,50 m wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. 9. Parkingi muszą być oznakowane bardzo wyraźnie/ustalone miejsca do parkowania samochodów. 10. Teren, na którym znajduje się biuro musi mieć zabezpieczenie w postaci ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niŝ 2 m, z zamykaną na klucz furtką i bramką o szerokości umoŝliwiającej wjazd samochodów na teren jednostki. 11. Teren zaplecza powinien być odpowiednio oświetlony, co najmniej 3 silnymi punktami świetlnymi. 12. NaleŜy zainstalować centralkę telefoniczną umoŝliwiającą połączenie min. 4 linii wejściowych (w tym fax) oraz 18 linii wewnętrznych. Urządzenie faksowe musi mieć osobne wejście. 30

3 13. Wykonawca wykona niezbędne przyłącza (wod-kan., energia elektryczna, telekomunikacja, Internet). Łącze internetowe winno działać w standardzie DSL z prędkością min. 4 Mb/s (download). Modemo router powinien posiadać wyjście w standardzie Ethernet umoŝliwiające podłączenie sygnału internetowego do przełącznika sieci LAN. Wykonawca wykona sieć teleinformatyczną wraz z okablowaniem strukturalnym (Ethernet, kat 5e) wewnątrz zaplecza dla 18 stanowisk zlokalizowanych wg rozkładu uzgodnionego z Kierownikiem Kontraktu. Wykonawca powinien dostarczyć równieŝ urządzenia aktywne w ilości niezbędnej do podłączenia w sieć lokalną wszystkich komputerów stacjonarnych (6), notebooków (12), drukarek sieciowych (4), dysk sieciowy (1), itp. 14. Wykonawca zabezpieczy zaplecze w pojemniki na odpady komunalne i biurowe zgodne z lokalnymi przepisami i zapewni okresowe ich opróŝnianie. 15. Wykonawca zapewni utrzymanie letnie i zimowe dróg dojazdowych, parkingów i chodników. 2.4 Organizacja biura Organizacja powierzchni biurowej wynika z układu przestrzennego budynku oraz następnych punktów niniejszej STWiORB. 2.5 Okres wykorzystania pomieszczeń Pomieszczenia dla InŜyniera Kontraktu będą wykorzystywane w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania Aktu Umowy do trzech miesięcy po podpisaniu Świadectwa przejęcia budowli i obiektów objętych kontraktem. 2.6 Umeblowanie i inne potrzebne elementy urządzenia pomieszczeń I. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie elementy, które wymienione są w tym załączniku. WyposaŜenie naleŝy dostarczyć w momencie rozpoczęcia uŝytkowania zaplecza; kaŝda składowa wyposaŝenia będzie zwrócona Wykonawcy w chwili, gdy Zamawiający będzie opuszczał poszczególne pomieszczenia. II. KaŜde urządzenie elektryczne musi być dostarczone wraz z wtyczką z bezpiecznikiem o odpowiednio dobranej wartości oporności. III. Tam, gdzie podaje się typ wyposaŝenia, dopuszcza się moŝliwość dostarczenia podobnego wyposaŝenia za zgodą Kierownika Kontraktu, uzyskaną jeszcze przed zakupem. IV. Urządzenia ppoŝ. muszą być zainstalowane w kaŝdym pomieszczeniu zgodnie z wymogami lokalnych przepisów ppoŝ. lub wymogami InŜyniera Kontraktu. V. NaleŜy dostarczyć następujące urządzenia i elementy wyposaŝenia i umeblowania: a) biuro Kierownika Kontraktu ilość biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami + przystawka 1 zintegrowany stół konferencyjny 1 stół 1,4 x 0,70 m lub biurko 1 szafa biurowa na dokumenty zamykana 2 szafa biurowa metalowa na dokumenty 1 biblioteczka przeszklona 1 fotel biurowy obrotowy 1 zwykły fotel/krzesło 6 kosz na papiery 1 szafa na ubrania z górną półką 1 wieszak na płaszcze 1 półka 2,2 x 1,2 m 1 stolik pod komputer 1 tablica ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 4,0 x 1,2 m 1 zegar kwarcowy ścienny 1 klimatyzator, Ŝaluzje okienne wewnętrzne 1 31

4 b) sekretariat biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 2 stanowisko komputerowe: stolik pod komputer, stolik pod drukarkę, krzesło obrotowe, stolik towarzyszący 0,80 x 0,80 m 1 kpl. regał z półkami wysoki 2 zwykły fotel/krzesło 1 stół pod fax, telefon 2,0 x 0,80 m 1 szafa biurowa na dokumenty zamykana 2 regał z półkami 1,0 x 1,0 m zamykany 1 tablica do ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 1 kosz na papiery 1 wieszak na płaszcze 1 ścianka działowa 1 zegar kwarcowy ścienny 1 szafa metalowa ognioodporna, zamykana na dokumentację plus klucze 1 c) biuro InŜyniera Rezydenta biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 2 stanowisko komputerowe: stolik pod komputer, stolik pod drukarkę, krzesło obrotowe, stolik towarzyszący 0,80 x 0,80 m 1 kpl. zwykły fotel/krzesło 2 szafa biurowa na dokumenty zamykana 3 regał z półkami 1,0 x 1,0 m 1 tablica do ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 1 kosz na papiery 1 wieszak na płaszcze 1 szafa biurowa metalowa na dokumenty z zamkiem patentowym 1 klimatyzator 1 d) biuro InŜyniera Rezydenta biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 1 stół 1,4 x 0,70 m lub biurko 1 szafa biurowa na dokumenty zamykana 1 szafa metalowa ognioodporna, zamykana na dokumentację plus klucze 1 biblioteczka przeszklona 1 fotel biurowy obrotowy 1 zwykły fotel/krzesło 4 kosz na papiery 1 szafa na ubrania z górną półką 1 wieszak na płaszcze 1 klimatyzator 1 stolik pod komputer 1 tablica ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 4,0 x 1,2 m 1 półka 2,2 x 1,2 m 1 e) biura Inspektorów +Asystentów biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 14 krzesło obrotowe 14 zwykły fotel/krzesło 20 szafa biurowa na dokumenty zamykana 20 kosz na papiery 10 wieszak na płaszcze 10 stolik pod komputer 16 32

5 f) sala konferencyjna stół 2,20 x 0,80 m 8 zwykły fotel/krzesło 30 wieszak na płaszcze 2 tablica ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 4,0 x 1,2 m 4 kosz na papiery 2 zegar kwarcowy ścienny 1 stolik pod kserokopiarkę 1 stolik pod komputer 1 klimatyzator 1 g) toalety /łącznie 2 toalety/ - męska (ubikacja, pisuar, umywalka) 1 - damska (umywalka, ubikacja) 1 podajnik/wydzielacz ręczników 1+1 suszarka do rąk 1+1 lustro 1+1 pojemnik na mydło 1+1 wieszaki 1+1 kosz na śmieci 1+1 pojemnik na zuŝyte ręczniki 1+1 h) pomieszczenie kuchenne zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem 1 automatyczny podajnik/wydzielasz ręczników 1 kuchenka elektryczna z min. 2 palnikami 1 lodówka typu domowego, poj. 60 l 1 szafki kuchenne (wiszące i stojące) 6 suszarka na naczynia 1 kosz na śmieci 1 i) portiernia biurko 1,20 x 0,70 m 1 krzesło obrotowe 1 zwykły fotel/krzesło 1 szafa na ubrania z górną półką 1 wieszak na płaszcze 1 kosz na papiery 1 tablica na klucze 1,5 x 1,0 m 1 j) wejście i korytarz/klatka schodowa gaśnica p.poŝ /szafka p.poŝ./ 1 pełny zestaw wymagany przepisami dla danej powierzchni tablica informacyjna 2 duŝa wycieraczka pod drzwi wejściowe 2 mała wycieraczka pod drzwi 2 zadaszenie nad wejściem 1 3. WyposaŜenie dla pomieszczeń biurowych (I) WyposaŜenie naleŝy dostarczyć w momencie rozpoczęcia Kontraktu (zgodnie z zapisem pkt.2.3). (II) Całe wyposaŝenie elektryczne naleŝy dostarczyć z wszystkimi wtyczkami. 33

6 (III) Tam, gdzie podaje się typ wyposaŝenia (urządzenia), dopuszcza się moŝliwość dostarczenia podobnego wyposaŝenia (urządzenia) - za zgodą Kierownika Kontraktu, uzyskaną jeszcze przed zakupem. (IV) NaleŜy dostarczyć następujące urządzenia i elementy wyposaŝenia: 3.1. WyposaŜenie biur Lp. Ilość 1. telefon z faxem 1 2. centralka telefoniczna 1 3. aparaty telefoniczne do współpracy z centralą aparat fotograficzny cyfrowy: Nikon Coolpix L Futerał na aparat + karta pamięci 2 GB do tego aparatu po 2 szt + akumulatory AA mah 2 szt. + ładowarka zewnętrzna do akumulatorów 5. aparat fotograficzny cyfrowy: Canon Powershot A650 IS 1 + Futerał na aparat + karta pamięci 2 GB do tego aparatu + akumulatory AA mah 4 szt. + ładowarka zewnętrzna do akumulatorów 1 6. kamera cyfrowa: Kamera cyfrowa Sony DCR-HC96E 1 + Taśmy do kamery Sony MiniDV Premium 60 min (DVM60PR) - 20 szt +Karta pamięci Sony Memory Stick DUO 1GB +Lampa HVL-HL1 do aktywnego interfejsu + dodatkowy akumulator NP-FH70 + ładowarka: BC-TRP + torba 1 7. Dyktafon + 4 kasety Zestaw komputerowy stacjonarny z systemem Windows XP Professional PL: 6 HP dc7700 CMT vpro C2D E GB 1GB DC DVD+/-RW TPM WXPPPL Warr opcjonalna stacja dyskietek + Monitor: HP Flat Panel Monitor L " TFT [PL766AA#ABB] + Zasilacz awaryjny APC Back-UPS CS 500VA [BK500EI] Pakiety Office Ultimate 2010 PL 6 Programy antywirusowe: Symantec antivirus corporate edition 10.1 for workstations & 16 network servers ml lic + gold maint 1yr value. Programy w wersji jednostanowiskowej: - Auto Cad 2008 LT PL 3 - Microsoft Project Lex Sigma 1 - INTEGRAM Normy w wersji elektronicznej 1 - Ulead VideoStudio Ulead DVD MovieFactory 6 1 UWAGA! 34

7 - Jeden komputer stacjonarny powinien być dodatkowo wyposaŝony w kartę FireWire PCI oraz kabel przyłączeniowy do połączenia kamery z kartą FireWire, oraz czytnik kart Multi Media. 9. Drukarki: Drukarka do wydruków fotograficznych formatu A3: HP Photosmart Pro seria B Drukarka sieciowa: HP LaserJet P2015dn (CB368A) 2 Drukarka sieciowa kolorowa: HP Color LaserJet 2600n (Q6455A) Skaner: Cyfrowy skaner stolikowy HP Scanjet 5590 (L1910A) NOTEBOOK: Notebook dla firm HP Compaq nc6320 (RH364EA) Dysk sieciowy Ethernet (Rj45) o pojemności nie mniejszej niŝ 500 GB Kserokopiarka do kopiowania formatu A3, z opcją powiększania /pomniejszania oraz kopiowania formatu A Niszczarka do papieru Gilotynka do cięcia papieru Zszywacz do grubych papierów 1 17 Bindownica Barometr Termometr zaokienny o skali -30 C do +50 C Termometr pokojowy Termometr elektroniczny Dalmierz elektroniczny *20-metrowa taśma miernicza z włókien lub podobna linijka z prostą krawędzią, metalowa, o dł. 1 m, skala metryczna *Kieszonkowe taśmy miernicze z blokadą 5m Geodezyjne koło pomiarowe klin normowy do pomiarów Poziomnica z elektronicznym odczytem spadków Młotek Schmdtta Penetrometr Zestaw do badań Pull-off ( zakres do min. 3 MPa) Zszywacze/klamerki bardzo mocne/duŝe zszywacze lub klamry Dziurkacz do papieru Dziurkacz do grubych/twardych papierów NoŜyczki o ostrzu 100 mm lampy przesuwane (ustawiane pod kątem) na wysięgniku/ z Ŝarówką 60 WAT *Kalkulator biurowy z pamięcią ( z funkcjami tryg. i duŝym wyświetlaczem) Wentylatory elektryczne z 2 zakresami Czajnik bezprzewodowy na wodę Ekspres do kawy i herbaty *zestaw do utrzymania czystości: odkurzacz, wiadro, miotły, szufelka, szmatki do kurzu, ściereczka do naczyń, miotła do mycia podłogi na mokro itp *apteczka Pierwsza pomoc *papier do drukowania zdjęć (forma A4): HP Premium Plus Photo (C6832A) 100 szt. 45. *papier do drukowania zdjęć (forma A3): 20 szt. 46. *nośniki DVD-R - Verbatim 60 szt. 47. *nośniki CD-R - Verbatim 140 szt. 48. lampa kogut przytwierdzana do samochodu za pomącą magnesu 10 Uwaga: 35

8 * - dostawa jednorazowa nie podlegająca zwrotowi ze względu na zuŝycie Środki transportu Środki transportu InŜyniera: Dla potrzeb InŜyniera w czasie trwania Kontraktu Wykonawca zapewni środek transportu umoŝliwiający pełnienie prawidłowego nadzoru nad robotami, a w szczególności umoŝliwiający poruszanie się takŝe w trudnych warunkach terenowych i być wyposaŝony w lampę ostrzegawczą. W celu identyfikacji samochód będzie odpowiednio oznakowany (naklejki Nadzór budowy ) i wyposaŝony w lampy ostrzegawcze. Wykonawca udostępni InŜynierowi 1 szt. środka transportu z napędem terenowym na 4 koła ( typ ORV), do wyłącznej całodobowej dyspozycji z limitem do 2000 km/ miesiąc. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem, w tym paliwo zgodnie ze wskazanym miesięcznym przebiegiem, naprawą, przeglądami, ubezpieczeniami w celu zapewnienia prawidłowego działania pojazdu. Poniesie równieŝ koszty materiałów i usług eksploatacyjnych - komplet opon letnich i zimowych, oleje, smary, płyny wraz z ich wymianą, mycie i czyszczenie wewnątrz samochodu 2 (dwa) razy w miesiącu. Przekazanie środka transportu nastąpi w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. Udostępnienie środka transportu będzie trwało do upływu całego okresu trwania Umowy z Wykonawcą. Środek transportu musi być wyposaŝony w klimatyzację. Wykonawca zapewni bezgotówkowy zakup paliwa na stacji benzynowej. Samochód (środek transportu) powinien być nie starszy niŝ 2 lata, z przebiegiem nie większym niŝ 40 tys. km Publikacje Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć po jednym egzemplarzu z wymienionych w specyfikacjach pozycji dotyczących norm (w zakresie uzgodnionym z InŜynierem Kontraktu) i innych dokumentów z których korzystać będzie wyłącznie zespół InŜyniera Kontraktu. Poza tym Wykonawca ma obowiązek dostarczyć takŝe wymienione poniŝej pozycje: (I) po jednym egzemplarzu aktualnego Katalogu Polskich Norm i Katalogu Norm BranŜowych Instrukcje, Wytyczne itp. (aktualny rocznik dla kaŝdego roku realizacji kontraktu), oraz komplet norm które wynikają ze Specyfikacji. (II) jeden egzemplarz katalogu wytwórcy dla kaŝdego elementu/detalu/produktu na budowie albo dla kaŝdego rodzaju materiału zaproponowanego przez Wykonawcę do zastosowania w ramach kontraktu plus wszelkie moŝliwe instrukcje obsługi czy montaŝu, mocowania itp. o ile Zamawiający tego zaŝąda Przekazane publikacje mają charakter zuŝywający się i nie podlegają zwróceniu. 4. PODSTAWA PŁATNOŚCI Przygotowanie zaplecza, zakup wyposaŝenia oraz utrzymanie i eksploatacja przez cały okres wykorzystania pomieszczeń naleŝy do Wykonawcy. Po zakończeniu okresu wykorzystania pomieszczeń wyposaŝenie ( oprócz elementów zuŝywających się ) oraz elementy stałe nowozainstalowane są własnością Wykonawcy i zostaną protokolarnie zdane przez InŜyniera Kontraktu W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej na wyposaŝenie i urządzenie Zaplecza InŜyniera Kontraktu Wykonawca zapewni: - przygotowanie zaplecza - wyposaŝenie w sprzęt łącznie z jego instalacją, 36

9 - zabezpieczenie przed kradzieŝą oraz zapewnienie dobrych warunków bhp i ppoŝ Utrzymanie Zaplecza InŜyniera Kontraktu obejmuje: - opłatę wszystkich czynszów i innych opłat - utrzymanie budynku, instalacji i urządzeń w naleŝytej sprawności technicznej wraz z kosztami eksploatacji ( w tym dostawy mediów: energia, woda, ścieki, telefony, internet, wywóz śmieci) - utrzymanie wyposaŝenia w dobrym stanie, w razie konieczności jego wymianę na nowy, - zapewnienie niezbędnych obsług i napraw serwisowych, - utrzymanie czystości pomieszczeń, - całodobowa ochrona zaplecza, - zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych Likwidacja Zaplecza InŜyniera Kontraktu obejmuje: - koszt likwidacji elementów Zaplecza InŜyniera Kontraktu t.j usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Załącznik nr 1 Zaplecze Zamawiającego 37

10 38

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-25/JRP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n. Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Adres budowy: Żegocina, dz. nr ew. 1136/3 Inwestor: Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Budynek laboratoryjno biurowy nr2 Adres : ul. Dorodna 16 ZAMAWIAJĄCY Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 50-375 Wrocław Przedsięwzięcie Pałac wraz z Zabytkowum Parkiem Przypałacowym przy ul. Pawłowickiej we Wrocławiu Adres ul. Pawłowicka działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo