DTŚ Zachód Odcinek Z3; Z4 w Zabrzu DM Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DTŚ Zachód Odcinek Z3; Z4 w Zabrzu DM.00.00.00.01 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 D-M WYMOGI DOTYCZĄCE WYPOSAśENIA ZAPLECZA INśYNIERA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące biura, sprzętu, transportu oraz urządzeń towarzyszących, które Wykonawca musi zabezpieczyć dla InŜyniera Kontraktu w tym: InŜyniera Kontraktu - 1 osoba InŜyniera Rezydenta - 2 osoby Inspektorów nadzoru dla poszczególnych robót branŝowych - 14 osób Sekretariat - 1 osoba 1.2 W pozycji Koszt urządzenia i utrzymania zaplecza InŜyniera w okresie budowy i likwidacji zaplecza naleŝy ująć: W odniesieniu do przygotowania zaplecza koszty: koszt zapewnienia i wyposaŝenia zaplecza na okres budowy, koszt przygotowania środków transportu InŜyniera, W odniesieniu do utrzymania zaplecza InŜyniera koszty: opłaty za media (energia elektryczna, telefony, ogrzewanie, woda itp.), koszt ochrony i utrzymania czystości, koszt materiałów biurowych, wyposaŝenia sal konferencyjnych, koszty wynikające z uŝytkowania umeblowania i sprzętu. W odniesieniu do środków transportu InŜyniera koszty: koszty utrzymania środków transportu InŜyniera. W odniesieniu do likwidacji zaplecza InŜyniera koszty: koszt likwidacji elementów zaplecza InŜyniera. 1.3 Dla zabezpieczenia miejsc postojowych dla samochodów przewidzieć naleŝy równocześnie parkowanie 30-tu samochodów osobowych. 2. POMIESZCZENIA Na siedzibę InŜyniera Kontraktu przeznaczono parterowy budynek wykonany z segmentów kontenerowych. Budynek ten naleŝy wykonać zachowując układ pomieszczeń przedstawiony na załączonym rysunku (załącznik nr 1). Podane wymiary mogą ulec niewielkiej korekcie w zaleŝności od modułowych wymiarów pojedynczego kontenera. Wykonawca uzupełni i stosownie dozbroi (energia, woda, ścieki, teletechnika) istniejący pawilon InŜyniera Kontraktu składający się z 16 kontenerów o kolejne 8 (kompatybilnych do istniejącego systemu) i połączy je w jedną całość. Lokalizacja zaplecza: Zabrze (w uzgodnieniu z InŜynierem). Wykonawca dokona niezbędnej kosmetyki istniejącego pawilonu InŜyniera Kontraktu (mycie wnętrz, czyszczenie podłóg, przemalowania, naprawy podłogi, dachu, itp.). Wykonawca przejmie na siebie wszystkie umowy związane z dotychczas funkcjonującym zapleczem od poprzedniego Wykonawcy/Administratora. 2.1 Powierzchnie biurowe pokój Kierownika Kontraktu 25 m² pokoje Rezydenta i Inspektorów Nadzoru po 12,5 m² sekretariat 25 m². 29

2 2.2 Pomieszczenia socjalno bytowe ubikacje z umywalniami kuchnia ze zlewozmywakiem 2.3 Wymagania ogólne 1. Charakterystyka poszczególnych elementów konstrukcyjnych KONSTRUKCJA naleŝy wykonać ze stalowych profili zimno giętych tworzących samonośny szkielet, na który składa się konstrukcja podłogi, stropodachu oraz stalowe słupy usytuowane w naroŝach kontenera. Elementy naleŝy pokryć farbami podkładowymi i powłokami antykorozyjnymi. PODŁOGA wypełnienie powinno stanowić licząc od dołu: blacha trapezowa, wełna mineralna grubości 15 mm, płyta wiórowa twarda. Podłogi w pomieszczeniach powinny być wyłoŝone wykładziną o podwyŝszonej odporności na ścieranie, w pokojach InŜyniera Kontraktu naleŝy przewidzieć wykładzinę dywanową. STROPODACH naleŝy wykonać jako warstwowy pokryty od zewnątrz blachą trapezową, a od środka kasetami z blachy ocynkowanej pokrytej lakierem akrylowym, ocieplony wełną mineralną grubości 15 mm. ŚCIANY powinny być wykonane z płyt warstwowych typu sandwich stosując od zewnątrz blachę ocynkowaną pokrytą powłoką malarska, jako izolację wełnę mineralną gr. 100 mm, od wewnątrz płytę kartonowo gipsową lub płytę wiórową laminowaną. 2. Wszystkie drzwi w budynku w pomieszczeniach wewnętrznych winny być typu wpuszczanego z zamkami wpuszczanymi, jedynie w drzwiach do WC naleŝy zainstalować bolce indykatorowe, do pomieszczeń biurowych drzwi przeszklone. Do węzła sanitarnego naleŝy dodatkowo zainstalować drzwi z korytarza. Drzwi zewnętrzne budynku powinny być w ramach w PCV o szybach zespolonych. Podobne drzwi naleŝy zainstalować do salki konferencyjnej. Drzwi zewnętrzne do budynku muszą posiadać zarówno zamki wpuszczane jak i bębenkowe. Do kaŝdego zamka w drzwiach wewnętrznych naleŝy dołączyć dwa klucze, zaś do zamków w drzwiach zewnętrznych: 3 klucze. Okna naleŝy wykonać z profili PCV, szklone dwuszynowymi termoizolacyjnymi zestawami. Okna powinny być wyposaŝone w Ŝaluzje zewnętrzne. 3. Wewnątrz pomieszczeń naleŝy utrzymywać temperaturę na poziomie ok. 21 C, ogrzewanie elektryczne; jako oświetlenie naleŝy zainstalować oświetlenie typowe z Ŝarówkami energooszczędnymi, do sieci komputerowej osobna instalacja. 4. We wszystkich toaletach naleŝy zainstalować ubikacje spłukiwane wodą oraz umywalki z wodą gorącą i zimną. 5. W pomieszczeniu kuchennym naleŝy zainstalować zlewozmywak z wodą gorącą i zimną. 6. Dojazd/dojście do biur i na tereny ustabilizowane naleŝy tak usytuować, Ŝe przez cały czas pracy biura zachowany będzie swobodny dojazd samochodów oraz swobodne dojście pieszych. 7. Drogi dojazdowe i parking dla biura naleŝy wykonać ze spadkiem i ewentualnie wyposaŝyć w systemy odwadniające. 8. Powierzchnia parkingu powinna być tak urządzona, aby swobodnie zmieściło się min. 30 samochodów Nawierzchnia parkingów z elementów betonowych; dróg dojazdowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; chodnik dla pieszych szerokości 1,50 m wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. 9. Parkingi muszą być oznakowane bardzo wyraźnie/ustalone miejsca do parkowania samochodów. 10. Teren, na którym znajduje się biuro musi mieć zabezpieczenie w postaci ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niŝ 2 m, z zamykaną na klucz furtką i bramką o szerokości umoŝliwiającej wjazd samochodów na teren jednostki. 11. Teren zaplecza powinien być odpowiednio oświetlony, co najmniej 3 silnymi punktami świetlnymi. 12. NaleŜy zainstalować centralkę telefoniczną umoŝliwiającą połączenie min. 4 linii wejściowych (w tym fax) oraz 18 linii wewnętrznych. Urządzenie faksowe musi mieć osobne wejście. 30

3 13. Wykonawca wykona niezbędne przyłącza (wod-kan., energia elektryczna, telekomunikacja, Internet). Łącze internetowe winno działać w standardzie DSL z prędkością min. 4 Mb/s (download). Modemo router powinien posiadać wyjście w standardzie Ethernet umoŝliwiające podłączenie sygnału internetowego do przełącznika sieci LAN. Wykonawca wykona sieć teleinformatyczną wraz z okablowaniem strukturalnym (Ethernet, kat 5e) wewnątrz zaplecza dla 18 stanowisk zlokalizowanych wg rozkładu uzgodnionego z Kierownikiem Kontraktu. Wykonawca powinien dostarczyć równieŝ urządzenia aktywne w ilości niezbędnej do podłączenia w sieć lokalną wszystkich komputerów stacjonarnych (6), notebooków (12), drukarek sieciowych (4), dysk sieciowy (1), itp. 14. Wykonawca zabezpieczy zaplecze w pojemniki na odpady komunalne i biurowe zgodne z lokalnymi przepisami i zapewni okresowe ich opróŝnianie. 15. Wykonawca zapewni utrzymanie letnie i zimowe dróg dojazdowych, parkingów i chodników. 2.4 Organizacja biura Organizacja powierzchni biurowej wynika z układu przestrzennego budynku oraz następnych punktów niniejszej STWiORB. 2.5 Okres wykorzystania pomieszczeń Pomieszczenia dla InŜyniera Kontraktu będą wykorzystywane w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania Aktu Umowy do trzech miesięcy po podpisaniu Świadectwa przejęcia budowli i obiektów objętych kontraktem. 2.6 Umeblowanie i inne potrzebne elementy urządzenia pomieszczeń I. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie elementy, które wymienione są w tym załączniku. WyposaŜenie naleŝy dostarczyć w momencie rozpoczęcia uŝytkowania zaplecza; kaŝda składowa wyposaŝenia będzie zwrócona Wykonawcy w chwili, gdy Zamawiający będzie opuszczał poszczególne pomieszczenia. II. KaŜde urządzenie elektryczne musi być dostarczone wraz z wtyczką z bezpiecznikiem o odpowiednio dobranej wartości oporności. III. Tam, gdzie podaje się typ wyposaŝenia, dopuszcza się moŝliwość dostarczenia podobnego wyposaŝenia za zgodą Kierownika Kontraktu, uzyskaną jeszcze przed zakupem. IV. Urządzenia ppoŝ. muszą być zainstalowane w kaŝdym pomieszczeniu zgodnie z wymogami lokalnych przepisów ppoŝ. lub wymogami InŜyniera Kontraktu. V. NaleŜy dostarczyć następujące urządzenia i elementy wyposaŝenia i umeblowania: a) biuro Kierownika Kontraktu ilość biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami + przystawka 1 zintegrowany stół konferencyjny 1 stół 1,4 x 0,70 m lub biurko 1 szafa biurowa na dokumenty zamykana 2 szafa biurowa metalowa na dokumenty 1 biblioteczka przeszklona 1 fotel biurowy obrotowy 1 zwykły fotel/krzesło 6 kosz na papiery 1 szafa na ubrania z górną półką 1 wieszak na płaszcze 1 półka 2,2 x 1,2 m 1 stolik pod komputer 1 tablica ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 4,0 x 1,2 m 1 zegar kwarcowy ścienny 1 klimatyzator, Ŝaluzje okienne wewnętrzne 1 31

4 b) sekretariat biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 2 stanowisko komputerowe: stolik pod komputer, stolik pod drukarkę, krzesło obrotowe, stolik towarzyszący 0,80 x 0,80 m 1 kpl. regał z półkami wysoki 2 zwykły fotel/krzesło 1 stół pod fax, telefon 2,0 x 0,80 m 1 szafa biurowa na dokumenty zamykana 2 regał z półkami 1,0 x 1,0 m zamykany 1 tablica do ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 1 kosz na papiery 1 wieszak na płaszcze 1 ścianka działowa 1 zegar kwarcowy ścienny 1 szafa metalowa ognioodporna, zamykana na dokumentację plus klucze 1 c) biuro InŜyniera Rezydenta biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 2 stanowisko komputerowe: stolik pod komputer, stolik pod drukarkę, krzesło obrotowe, stolik towarzyszący 0,80 x 0,80 m 1 kpl. zwykły fotel/krzesło 2 szafa biurowa na dokumenty zamykana 3 regał z półkami 1,0 x 1,0 m 1 tablica do ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 1 kosz na papiery 1 wieszak na płaszcze 1 szafa biurowa metalowa na dokumenty z zamkiem patentowym 1 klimatyzator 1 d) biuro InŜyniera Rezydenta biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 1 stół 1,4 x 0,70 m lub biurko 1 szafa biurowa na dokumenty zamykana 1 szafa metalowa ognioodporna, zamykana na dokumentację plus klucze 1 biblioteczka przeszklona 1 fotel biurowy obrotowy 1 zwykły fotel/krzesło 4 kosz na papiery 1 szafa na ubrania z górną półką 1 wieszak na płaszcze 1 klimatyzator 1 stolik pod komputer 1 tablica ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 4,0 x 1,2 m 1 półka 2,2 x 1,2 m 1 e) biura Inspektorów +Asystentów biurko 1,40 x 0,70 m z zamykanymi na klucz szufladami 14 krzesło obrotowe 14 zwykły fotel/krzesło 20 szafa biurowa na dokumenty zamykana 20 kosz na papiery 10 wieszak na płaszcze 10 stolik pod komputer 16 32

5 f) sala konferencyjna stół 2,20 x 0,80 m 8 zwykły fotel/krzesło 30 wieszak na płaszcze 2 tablica ogłoszeń/notatek przypinanych pineskami 4,0 x 1,2 m 4 kosz na papiery 2 zegar kwarcowy ścienny 1 stolik pod kserokopiarkę 1 stolik pod komputer 1 klimatyzator 1 g) toalety /łącznie 2 toalety/ - męska (ubikacja, pisuar, umywalka) 1 - damska (umywalka, ubikacja) 1 podajnik/wydzielacz ręczników 1+1 suszarka do rąk 1+1 lustro 1+1 pojemnik na mydło 1+1 wieszaki 1+1 kosz na śmieci 1+1 pojemnik na zuŝyte ręczniki 1+1 h) pomieszczenie kuchenne zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem 1 automatyczny podajnik/wydzielasz ręczników 1 kuchenka elektryczna z min. 2 palnikami 1 lodówka typu domowego, poj. 60 l 1 szafki kuchenne (wiszące i stojące) 6 suszarka na naczynia 1 kosz na śmieci 1 i) portiernia biurko 1,20 x 0,70 m 1 krzesło obrotowe 1 zwykły fotel/krzesło 1 szafa na ubrania z górną półką 1 wieszak na płaszcze 1 kosz na papiery 1 tablica na klucze 1,5 x 1,0 m 1 j) wejście i korytarz/klatka schodowa gaśnica p.poŝ /szafka p.poŝ./ 1 pełny zestaw wymagany przepisami dla danej powierzchni tablica informacyjna 2 duŝa wycieraczka pod drzwi wejściowe 2 mała wycieraczka pod drzwi 2 zadaszenie nad wejściem 1 3. WyposaŜenie dla pomieszczeń biurowych (I) WyposaŜenie naleŝy dostarczyć w momencie rozpoczęcia Kontraktu (zgodnie z zapisem pkt.2.3). (II) Całe wyposaŝenie elektryczne naleŝy dostarczyć z wszystkimi wtyczkami. 33

6 (III) Tam, gdzie podaje się typ wyposaŝenia (urządzenia), dopuszcza się moŝliwość dostarczenia podobnego wyposaŝenia (urządzenia) - za zgodą Kierownika Kontraktu, uzyskaną jeszcze przed zakupem. (IV) NaleŜy dostarczyć następujące urządzenia i elementy wyposaŝenia: 3.1. WyposaŜenie biur Lp. Ilość 1. telefon z faxem 1 2. centralka telefoniczna 1 3. aparaty telefoniczne do współpracy z centralą aparat fotograficzny cyfrowy: Nikon Coolpix L Futerał na aparat + karta pamięci 2 GB do tego aparatu po 2 szt + akumulatory AA mah 2 szt. + ładowarka zewnętrzna do akumulatorów 5. aparat fotograficzny cyfrowy: Canon Powershot A650 IS 1 + Futerał na aparat + karta pamięci 2 GB do tego aparatu + akumulatory AA mah 4 szt. + ładowarka zewnętrzna do akumulatorów 1 6. kamera cyfrowa: Kamera cyfrowa Sony DCR-HC96E 1 + Taśmy do kamery Sony MiniDV Premium 60 min (DVM60PR) - 20 szt +Karta pamięci Sony Memory Stick DUO 1GB +Lampa HVL-HL1 do aktywnego interfejsu + dodatkowy akumulator NP-FH70 + ładowarka: BC-TRP + torba 1 7. Dyktafon + 4 kasety Zestaw komputerowy stacjonarny z systemem Windows XP Professional PL: 6 HP dc7700 CMT vpro C2D E GB 1GB DC DVD+/-RW TPM WXPPPL Warr opcjonalna stacja dyskietek + Monitor: HP Flat Panel Monitor L " TFT [PL766AA#ABB] + Zasilacz awaryjny APC Back-UPS CS 500VA [BK500EI] Pakiety Office Ultimate 2010 PL 6 Programy antywirusowe: Symantec antivirus corporate edition 10.1 for workstations & 16 network servers ml lic + gold maint 1yr value. Programy w wersji jednostanowiskowej: - Auto Cad 2008 LT PL 3 - Microsoft Project Lex Sigma 1 - INTEGRAM Normy w wersji elektronicznej 1 - Ulead VideoStudio Ulead DVD MovieFactory 6 1 UWAGA! 34

7 - Jeden komputer stacjonarny powinien być dodatkowo wyposaŝony w kartę FireWire PCI oraz kabel przyłączeniowy do połączenia kamery z kartą FireWire, oraz czytnik kart Multi Media. 9. Drukarki: Drukarka do wydruków fotograficznych formatu A3: HP Photosmart Pro seria B Drukarka sieciowa: HP LaserJet P2015dn (CB368A) 2 Drukarka sieciowa kolorowa: HP Color LaserJet 2600n (Q6455A) Skaner: Cyfrowy skaner stolikowy HP Scanjet 5590 (L1910A) NOTEBOOK: Notebook dla firm HP Compaq nc6320 (RH364EA) Dysk sieciowy Ethernet (Rj45) o pojemności nie mniejszej niŝ 500 GB Kserokopiarka do kopiowania formatu A3, z opcją powiększania /pomniejszania oraz kopiowania formatu A Niszczarka do papieru Gilotynka do cięcia papieru Zszywacz do grubych papierów 1 17 Bindownica Barometr Termometr zaokienny o skali -30 C do +50 C Termometr pokojowy Termometr elektroniczny Dalmierz elektroniczny *20-metrowa taśma miernicza z włókien lub podobna linijka z prostą krawędzią, metalowa, o dł. 1 m, skala metryczna *Kieszonkowe taśmy miernicze z blokadą 5m Geodezyjne koło pomiarowe klin normowy do pomiarów Poziomnica z elektronicznym odczytem spadków Młotek Schmdtta Penetrometr Zestaw do badań Pull-off ( zakres do min. 3 MPa) Zszywacze/klamerki bardzo mocne/duŝe zszywacze lub klamry Dziurkacz do papieru Dziurkacz do grubych/twardych papierów NoŜyczki o ostrzu 100 mm lampy przesuwane (ustawiane pod kątem) na wysięgniku/ z Ŝarówką 60 WAT *Kalkulator biurowy z pamięcią ( z funkcjami tryg. i duŝym wyświetlaczem) Wentylatory elektryczne z 2 zakresami Czajnik bezprzewodowy na wodę Ekspres do kawy i herbaty *zestaw do utrzymania czystości: odkurzacz, wiadro, miotły, szufelka, szmatki do kurzu, ściereczka do naczyń, miotła do mycia podłogi na mokro itp *apteczka Pierwsza pomoc *papier do drukowania zdjęć (forma A4): HP Premium Plus Photo (C6832A) 100 szt. 45. *papier do drukowania zdjęć (forma A3): 20 szt. 46. *nośniki DVD-R - Verbatim 60 szt. 47. *nośniki CD-R - Verbatim 140 szt. 48. lampa kogut przytwierdzana do samochodu za pomącą magnesu 10 Uwaga: 35

8 * - dostawa jednorazowa nie podlegająca zwrotowi ze względu na zuŝycie Środki transportu Środki transportu InŜyniera: Dla potrzeb InŜyniera w czasie trwania Kontraktu Wykonawca zapewni środek transportu umoŝliwiający pełnienie prawidłowego nadzoru nad robotami, a w szczególności umoŝliwiający poruszanie się takŝe w trudnych warunkach terenowych i być wyposaŝony w lampę ostrzegawczą. W celu identyfikacji samochód będzie odpowiednio oznakowany (naklejki Nadzór budowy ) i wyposaŝony w lampy ostrzegawcze. Wykonawca udostępni InŜynierowi 1 szt. środka transportu z napędem terenowym na 4 koła ( typ ORV), do wyłącznej całodobowej dyspozycji z limitem do 2000 km/ miesiąc. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem, w tym paliwo zgodnie ze wskazanym miesięcznym przebiegiem, naprawą, przeglądami, ubezpieczeniami w celu zapewnienia prawidłowego działania pojazdu. Poniesie równieŝ koszty materiałów i usług eksploatacyjnych - komplet opon letnich i zimowych, oleje, smary, płyny wraz z ich wymianą, mycie i czyszczenie wewnątrz samochodu 2 (dwa) razy w miesiącu. Przekazanie środka transportu nastąpi w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. Udostępnienie środka transportu będzie trwało do upływu całego okresu trwania Umowy z Wykonawcą. Środek transportu musi być wyposaŝony w klimatyzację. Wykonawca zapewni bezgotówkowy zakup paliwa na stacji benzynowej. Samochód (środek transportu) powinien być nie starszy niŝ 2 lata, z przebiegiem nie większym niŝ 40 tys. km Publikacje Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć po jednym egzemplarzu z wymienionych w specyfikacjach pozycji dotyczących norm (w zakresie uzgodnionym z InŜynierem Kontraktu) i innych dokumentów z których korzystać będzie wyłącznie zespół InŜyniera Kontraktu. Poza tym Wykonawca ma obowiązek dostarczyć takŝe wymienione poniŝej pozycje: (I) po jednym egzemplarzu aktualnego Katalogu Polskich Norm i Katalogu Norm BranŜowych Instrukcje, Wytyczne itp. (aktualny rocznik dla kaŝdego roku realizacji kontraktu), oraz komplet norm które wynikają ze Specyfikacji. (II) jeden egzemplarz katalogu wytwórcy dla kaŝdego elementu/detalu/produktu na budowie albo dla kaŝdego rodzaju materiału zaproponowanego przez Wykonawcę do zastosowania w ramach kontraktu plus wszelkie moŝliwe instrukcje obsługi czy montaŝu, mocowania itp. o ile Zamawiający tego zaŝąda Przekazane publikacje mają charakter zuŝywający się i nie podlegają zwróceniu. 4. PODSTAWA PŁATNOŚCI Przygotowanie zaplecza, zakup wyposaŝenia oraz utrzymanie i eksploatacja przez cały okres wykorzystania pomieszczeń naleŝy do Wykonawcy. Po zakończeniu okresu wykorzystania pomieszczeń wyposaŝenie ( oprócz elementów zuŝywających się ) oraz elementy stałe nowozainstalowane są własnością Wykonawcy i zostaną protokolarnie zdane przez InŜyniera Kontraktu W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej na wyposaŝenie i urządzenie Zaplecza InŜyniera Kontraktu Wykonawca zapewni: - przygotowanie zaplecza - wyposaŝenie w sprzęt łącznie z jego instalacją, 36

9 - zabezpieczenie przed kradzieŝą oraz zapewnienie dobrych warunków bhp i ppoŝ Utrzymanie Zaplecza InŜyniera Kontraktu obejmuje: - opłatę wszystkich czynszów i innych opłat - utrzymanie budynku, instalacji i urządzeń w naleŝytej sprawności technicznej wraz z kosztami eksploatacji ( w tym dostawy mediów: energia, woda, ścieki, telefony, internet, wywóz śmieci) - utrzymanie wyposaŝenia w dobrym stanie, w razie konieczności jego wymianę na nowy, - zapewnienie niezbędnych obsług i napraw serwisowych, - utrzymanie czystości pomieszczeń, - całodobowa ochrona zaplecza, - zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych Likwidacja Zaplecza InŜyniera Kontraktu obejmuje: - koszt likwidacji elementów Zaplecza InŜyniera Kontraktu t.j usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Załącznik nr 1 Zaplecze Zamawiającego 37

10 38

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 do umowy WyposaŜenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi 1. Informacje ogólne Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/300/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/300/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Gdańsku. Uchwała Nr XVIII/300/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Gdańsku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DWORZEC TYMCZASOWY. Przewidywaną lokalizację dworca tymczasowego pokazano na załączniku nr 1- rysunku sytuacji.

DWORZEC TYMCZASOWY. Przewidywaną lokalizację dworca tymczasowego pokazano na załączniku nr 1- rysunku sytuacji. DWORZEC TYMCZASOWY Na czas robót budowlanych (24 miesiące) związanych z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy przewiduje się postawienie tymczasowego dworca, umożliwiającego obsługę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/16 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/16 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 89/16 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie. Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ aneks obsługi biurko systemowe, półka na klawiaturę wysuwana, przelotka na przewody, nadstawka z komorami na dokumenty podręczne,

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

Nr inwentarzowy. Nazwa przedmiotu. Zestawienie wyposażenia znajdujacego się na stanie Pracowni. Wartość przedmiotu. Nazwa pokoju

Nr inwentarzowy. Nazwa przedmiotu. Zestawienie wyposażenia znajdujacego się na stanie Pracowni. Wartość przedmiotu. Nazwa pokoju Zestawienie wyposażenia znajdujacego się na stanie Pracowni Lp. Nazwa 1 PPPiA - I/PU/4/1 Krzesło AMICO 429 Pokój Projektantów 18,00 2 PPPiA - I/PU/4/2 Krzesło AMICO 429 Pokój Projektantów 18,00 3 PPPiA

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

wyposażenie biurowe Załącznik nr 1

wyposażenie biurowe Załącznik nr 1 pokój 300 1 1 biurko komputerowe wiśnia szt. 1,00 35,00 35,00 2 2 krzesło obrotowe szt. 2,00 25,00 50,00 1 szt. uszkodzona 3 3 4 4 klimatyzator TOSHIBA RAS-139KH-E kpl. 1,00 350,00 350,00 pokój 301 5 5

Bardziej szczegółowo

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego CEM.ZP.261.1/17 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie Zamawiającego na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w budynku C3 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. DoposaŜenie szkoły dostawa wyposaŝenia wraz z montaŝem w związku z przebudową budynku III LO

FORMULARZ OFERTY. DoposaŜenie szkoły dostawa wyposaŝenia wraz z montaŝem w związku z przebudową budynku III LO Sporządził: Paweł Dorobek Płock, dnia 30.06.2010 roku Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: DoposaŜenie szkoły dostawa wyposaŝenia wraz

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomieszczeń Arkusz spisowy Nr 5.2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość

Wyposażenie pomieszczeń Arkusz spisowy Nr 5.2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość Sygn.Akt. VII GUp 11/14 Załącznik nr: 2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość Kasa : I/pietro Biurko + podest pod komp. szt 1 Szafka pod biurko (58x40x52) szt 1 Krzesło szt 1 Regał na dokumenty

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr.8 do SIWZ Pakiet nr.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO Lp. Nazwa Ilość ITN Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 25,5. malowanie emulsyjne akrylowe odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Powierzchnia 25,5. malowanie emulsyjne akrylowe odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę CO Bydgoszcz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Nazwa Pomieszczenia Komunikacja Niski Parter Numer Pomieszczenia Powierzchnia 25,5 odbojnice naścienne posadzka wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Bardziej szczegółowo

Wartość początkowa brutto w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Środki trwałe konto 011. Wyszczególnienie

Wartość początkowa brutto w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Środki trwałe konto 011. Wyszczególnienie Załącznik do uchwały nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej Nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

UŚCIŚLENIE WYPOSAśENIA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RZESZOWIE UL. OFIAR KATYNIA

UŚCIŚLENIE WYPOSAśENIA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RZESZOWIE UL. OFIAR KATYNIA UŚCIŚLENIE WYPOSAśENIA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RZESZOWIE UL. OFIAR KATYNIA Nr. I SALA ĆWICZEŃ śaluzje pionowe Wymiary: długość 8,65, wysokość,6 2 Stół do tenisa stołowego z wyposaŝeniem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER. Wartość netto zł

Formularz cenowy. Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER. Wartość netto zł Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER 1. Powiatowe Stanowisko Kierowania zł 1. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 1 2. Tapczan jednoosobowy 1 1 3. Biurko komputerowe 120/70/75 z nadstawką z wysuwaną

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (przetarg A )

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (przetarg A ) Syndyk masy upadłości Hurtownia Opon MOTO-GUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZAKUP ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (przetarg A ) w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały LV/475/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik do uchwały LV/475/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010 r. Załącznik do uchwały LV/475/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010 r. Przedmiot Sztuk pomieszczenie wartość 1 Tapczan 2 pokój 101 658,80 2 Krzesło 2 pokój 101 3 Stolik 1 pokój 101 4

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy L.P. Nazwa Nr inwentarzowy Pomieszczenie 1 stolik kwadratowy 85 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 2 krzesło plastikowe na płozie 114 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 3 krzesło plastikowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego

Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego Załącznik nr 6 do siwz Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego L.p. Nazwa wyposaŝenia Ilość sztuk Opis przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (3 x 5) 1 2 3 4 5 6 1.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 Pozycja z tabeli Załącznika Nr 1 do SIWZ. Wartość brutto (zł) zgodnie z załącznikie m nr 1 do siwz zgodnie z. m nr 1 do siwz zgodnie z

1 2 3 4 5 Pozycja z tabeli Załącznika Nr 1 do SIWZ. Wartość brutto (zł) zgodnie z załącznikie m nr 1 do siwz zgodnie z. m nr 1 do siwz zgodnie z Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 1 2 3 4 5 Pozycja z tabeli Załącznika Nr 1 do SIWZ Rodzaj 1 Biurko Biurko Biurko Biurko 2 Kontener podbiurkowy 2 Kontener podbiurkowy 2 Kontener podbiurkowy 2a 3 3 3

Bardziej szczegółowo

93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 8 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 5 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe

93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 8 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 5 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe 93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 8 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 5 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe czarne-skaj 2 103. P-0 Regał na akta 80x180x40 1 104. P-0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Tab. nr 1 Obiekty aktualnie uŝytkowane Lp Zakres wykonywanych prac Częstotliwość I. WILLA Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe.

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. L.p. Nazwa produktu Opis produktu, parametry techniczne Jedn. ilość Przykładowe zdjęcie 1 Meble kuchenne Szafki kuchenne: - szafki dolne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Aranżacja pomieszczeń C-5

Przedmiar robót. Aranżacja pomieszczeń C-5 Przedmiar robót Data: 2014-08-30 Budowa: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU CENTRUM ENERGETYKI Kody CPV: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Sale lekcyjne 12 Pojemniki na mydło 14 Papier toaletowy 16 Ręczniki 8 Lustra 8. Strona 1

Sale lekcyjne 12 Pojemniki na mydło 14 Papier toaletowy 16 Ręczniki 8 Lustra 8. Strona 1 Zespół Szkół w Zielonkach Szkoła Przedszkole Szatnie 5 Portiernia Pokój higienistki I piętro Sale lekcyjne 7 4 Zaplecza 4 Pojemniki na papier toaletowy 6 3 Pojemniki na mydło 5 Pojemniki na ręczniki 3

Bardziej szczegółowo

I. Koszt dostawy i montaŝu nowych mebli : lp Wyszczególnienie Ilość (szt)

I. Koszt dostawy i montaŝu nowych mebli : lp Wyszczególnienie Ilość (szt) I. Koszt dostawy i montaŝu nowych mebli : lp Wyszczególnienie Ilość (szt). Szafa wnękowa ( zabudowa wnęki ) 4 półki o wym.,63 m x 0,40 m, zabudowanie drzwi o łącznym wymiarze,63 m x,05 m. Blat kuchenny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Piła: Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Numer ogłoszenia: 348158-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Piła: Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Numer ogłoszenia: 348158-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Piła: Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Numer ogłoszenia: 348158-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ECOL-UNICON www.ecol-unicon.com osadniki producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02 www.ecol-unicon.com OSADNIKI OS Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, Jelenia Góra

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, Jelenia Góra Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego, prowadzonym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. Dostawa mebli biurowych i kuchennych wraz z armaturą sanitarną do budynku Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr

KALKULACJA CENOWA. Dostawa mebli biurowych i kuchennych wraz z armaturą sanitarną do budynku Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko nr postępowania: BZP.43.9.03.PM Pieczęć Wykonawcy Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk. A. Budynek Główny. Parter. wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr.

Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk. A. Budynek Główny. Parter. wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. Pomieszczenie WyposaŜenie Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk A. Budynek Główny Parter 0/ Pom. gospodarcze 0/3 Szatnia /klubu gospodyń/ 0/6 Magazyn produktów 0/7 Aneks kuchenny a.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK UŻYTKOWY (administracja oraz strefa publiczna)

BUDYNEK UŻYTKOWY (administracja oraz strefa publiczna) BUDYNEK UŻYTKOWY (administracja oraz strefa publiczna) OPIS OGÓLNY: 1/ Budynek przeznaczony do użytku publicznego (obsługa klientów) oraz administracji WORD o/t w Nowym Dworze Mazowieckim (stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

93. P-0 Biurko 180x80 -pokój P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x P-0 Krzesło obrotowe

93. P-0 Biurko 180x80 -pokój P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x P-0 Krzesło obrotowe 93. P-0 Biurko 180x80 -pokój 0 6 96. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x60 3 97. P-0 Kontener z 4 szufladami 50x70x67 1 98. P-0 Krzesło obrotowe czarne-skaj 2 103. P-0 Regał na akta 80x180x40 1 104. P-0

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POMIESZCZEŃ UśYTKOWYCH WRAZ Z WYPOSAśENIEM

WYKAZ POMIESZCZEŃ UśYTKOWYCH WRAZ Z WYPOSAśENIEM Załącznik Nr 1B do SIWZ Nr zamówienia DZP-291-1227/2012 WYKAZ POMIESZCZEŃ UśYTKOWYCH WRAZ Z WYPOSAśENIEM PARTER Aneks kuchenny nr 1.36: o szafka 80 z 2 półkami 1 szt. o szafka 45 z 2 półkami 2 szt. o szafka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu

Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu I. Sekretariat StraŜy (pokój nr 212) meble z płyty melaminowanej w kolorze wiśnia Oxford, elementy metalowe w kolorze srebrnym. 1. Lada recepcyjna o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa)

MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 514/2015. z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 514/2015. z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 514/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na ewidencję księgową Urzędu Miejskiego w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu i Urządzeń

Zestawienie Sprzętu i Urządzeń CO Bydgoszcz - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium Analityczne I Urządzenia i sprzęt wymagający montażu 1 - Analizator Cobas 6000 2 - Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna - 16 szt 6 3

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Stół świetlicowy konferencyjny 180x80cm- szt. 2 i 120x80cm szt. 2. metalowe typ ISO Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze ciemnym

Stół świetlicowy konferencyjny 180x80cm- szt. 2 i 120x80cm szt. 2. metalowe typ ISO Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze ciemnym Świetlica pow. 53,71m 2 stoły Stół świetlicowy konferencyjny 180x80cm- szt. 2 i 120x80cm szt. 2 krzesła sztuk 12 telewizor sztuk 1 szafki - sztuk 1 Full HD o rozdzielczości 40 cali 1920x1080 o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA lp Oznaczenie na rys 26. pokój 2ł 3,24m 2 OB456 Panel nadłóżkowy 2st. dł.320 240W/230V 240W/230V LR Łóżko szpitalne 2 20x95x64/94 - - SPA Szafka przyłóżkowa

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 6134,19 m 2 Sikorskiego 3 Powierzchnia budynku piętrowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Gmina Miejska Ustka ul., Dunina Ustka

FORMULARZ OFERTY. Gmina Miejska Ustka ul., Dunina Ustka Załącznik nr do s. i. w. z. Przetarg nieograniczony na dostawę, rozładunek i montaż mebli do siedziby Urzędu Miejskiego w Ustce przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA. ----------------- Projekt -----------------

UMOWA WYKONANIA. ----------------- Projekt ----------------- Załącznik nr 4 UMOWA WYKONANIA ----------------- Projekt ----------------- Zawarta w dniu... 2009 r pomiędzy Gminą śerków zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez Burmistrza Janusza Jajczyka Przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia dla Gimnazjum w Gliniance

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia dla Gimnazjum w Gliniance Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia dla Gimnazjum w Gliniance Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 1) 36150000-7 Meble szkolne 2) 2.2. 36121000-5 Meble

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne dot. wyposażenia Apteki w poszczególnych pomieszczeniach PARTER 1 IZBA EKSPEDYCYJNA

Szczegółowe wytyczne dot. wyposażenia Apteki w poszczególnych pomieszczeniach PARTER 1 IZBA EKSPEDYCYJNA Szczegółowe wytyczne dot. wyposażenia Apteki w poszczególnych pomieszczeniach Wyposażenie nie wymagające instalacji PARTER 1 IZBA EKSPEDYCYJNA Wyposażenie wymagające instalacji Pojemnik do przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12. Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 Producent: Kraj pochodzenia. Oferowany model. Rok produkcji. Poz. 2

ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12. Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 Producent: Kraj pochodzenia. Oferowany model. Rok produkcji. Poz. 2 ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12 Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 LP WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI OPIS 1. Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) PARAMETRY OFEROWANE podać 2. Długość całkowita: 1850 mm(+/- 50

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1768/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1768/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku Uchwała Nr 1768/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia ruchomego na rzecz Województwa Wielkopolskiego Na podstawie art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przekazania mienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do Regulaminu

Załącznik nr 2 a do Regulaminu 95 7 42 40 36 56 Załącznik nr 2 a do Regulaminu L.p. Schemat Urządzenie Wymiary (mm) szer. x gł. x wys. Ilość szt. Kabina prysznicowa 900x900x2000 2 36 Miska ustępowa podwieszana na stelażu 3x5x3 górna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Centrum Służby Rodzinie w Łodzi MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A Wykonanie mebli: konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:...

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:... Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:.... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (część I):

Opis przedmiotu zamówienia (część I): RAP/20/2012 załącznik nr 4/1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (część I): - meble do biura Centrum Kształcenia Ustawicznego na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1 SZT 1 POKÓJ DWUOSOBOWY Z ANEKSEM KUCHENNYM razem lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 1 ŁÓŻKO REHAB. 200x100 2 2 SZAFKI nocne med. 50x50 2 4 KRZESŁO TAPICEROWANE 2 5 FOTEL 90X90 2 6 SZAFA/KOMODA

Bardziej szczegółowo

5 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. 80,2 x 40 h=184,1 SZ 1 1. 6 Garderoba. "P" 60,2 x gł.60 SZ 2P 1

5 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. 80,2 x 40 h=184,1 SZ 1 1. 6 Garderoba. P 60,2 x gł.60 SZ 2P 1 Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wg pomieszczeń Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. Sygn. SOiO.271.1.2012. Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego nagłośnienia.

KALKULACJA CENOWA. Sygn. SOiO.271.1.2012. Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego nagłośnienia. Załącznik nr 2 do SIWZ KALKULACJA CENOWA Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego nagłośnienia. Lp. Wyceny Nr 8a do SIWZ 1 mikrofon instrumentalny 2 mikrofon pojemnościowy 3 cyfrowy odbiornik bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY. 1 2 3 4 5 6 (4x5) szt. 1

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY. 1 2 3 4 5 6 (4x5) szt. 1 (pieczęć Wykonawcy), dnia. 2013r. FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY L.p. Wyszczególnienie / opis j.m. liczba Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] 1 2 3 4 5 6 (4x5) Laboratorium chemiczne (nr 28) ze

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/DO/OM/ZP/54/14

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/DO/OM/ZP/54/14 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno uŝytkowy w celu wykonanie projektu, przebudowy oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju w ramach

Bardziej szczegółowo

1. ARKUSZ SPISU Z NATURY. Rodzaj i forma inwentaryzacji - okresowa Metoda przeprowadzania - spis z natury środki trwałe Gr.8

1. ARKUSZ SPISU Z NATURY. Rodzaj i forma inwentaryzacji - okresowa Metoda przeprowadzania - spis z natury środki trwałe Gr.8 1. ARKUSZ SPISU Z NATURY 1 (pieczątka firmy) Hotel Rapsodia (nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej) Rodzaj i forma inwentaryzacji - okresowa Metoda przeprowadzania - spis z natury środki trwałe Gr.8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW KOMPLEKSU RAPSODIA OBJĘTYCH LICYTACJĄ

WYKAZ PRZEDMIOTÓW KOMPLEKSU RAPSODIA OBJĘTYCH LICYTACJĄ 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW KOMPLEKSU RAPSODIA OBJĘTYCH LICYTACJĄ POZYCJE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM DO ODBIORU MOŻLIWE SĄ PO 30 WRZEŚNIA 2012 r. w terminie ustalonym z biurem Tur-Wola Sp. z o.o. w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r.

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r. Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 13.09.2010 do 31.12.2010 r. Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 4.651,03 m

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ Symbol. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ Symbol. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory. PRZYZIEMIE 3. HALL - Zestaw komputerowy 8 0,5KW/230V 4,0KW/230V - Stół 1-osobowy 16 - - - Krzesło tapicerowane 16 - - - Automat do napojów gorących 1 2,2KW/230V 2,2KW/230V - Automat do napojów zimnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ PARTER lp Oznaczenie na rys nazwa

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ PARTER lp Oznaczenie na rys nazwa WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ 1. pokój socjalny 2. ekspedycja drobna 3. magazyn ekspedycji 4. pomieszczenie porządkowe POLON Zlew jednokomorowy 1 50x60x30 Zlew zamontować 50cm nad posadzką WSP

Bardziej szczegółowo

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz.

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. 1. Wymagania ogólne: Wyposażenie pomieszczeń biurowych na podstawie

Bardziej szczegółowo