ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str Informacja Bioz - Str Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU przebudowy myjni zakładowej na terenie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110 a 1.2. Obiekt: - rozbudowa istn. myjni zakładowej na terenie bazy Zielonogórskich Wodociągów j.w PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem 2.2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia (PB.IIKM /10) 2.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Wizja lokalna i pomiary w terenie 2.5. Obowiązujące przepisy i zarządzenia techniczno - budowlane 2.6. Projekty - branżowe 3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącej myjni zakładowej dla potrzeb mycia urządzeń wodno - kanalizacyjnych. Istniejąca wolnostojąca myjnia ulegnie likwidacji a w to miejsce został zaprojektowany budynek, mieszczący wewnątrz nową konstrukcję myjni wraz z urządzeniami technologicznymi. Budynek ten przylega do sąsiedniego istniejącego budynku garażowego na wspólnym zakładowym placu manewrowym ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE 4.1. Charakterystyka terenu Teren inwestycji położony jest w Zielonej Górze, na terenie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, przy ul. Zjednoczenia 110a. Teren jest ogrodzony, posiada istniejący dojazd od strony ul. Zjednoczenia 2

3 Wewnętrzna komunikacja o nawierzchni asfaltowej wraz z obszernym placem manewrowym w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. Uzbrojenie na działce występują instalacje wody z hydrantami p.-poż, oraz instalacji kanalizacyjnej i elektryczna Charakterystyka istn. zabudowy Istniejąca myjnia jest żelbetową konstrukcją wolnostojącą, zlokalizowaną obok istniejącego budynku garażowego na terenie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Konstrukcja myjni żelbetowa, budynki w sąsiedztwie murowane, w technologii tradycyjnej Istn. myjnia jest w złym stanie technicznym i została przeznaczona do demontażu. Teren wokół zabudowań jest utwardzony, bez zadrzewienia. Teren Zakładu jest ogrodzony ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE 5.1. Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne Podczas projektowania inwestycji zachowano warunki określone w Decyzji o Warunkach Zabudowy, wydanej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra. Nowy budynek utrzymano w tradycyjnej formie i uformowano na podobieństwo zabudowy istniejącej. Projektowany budynek dla nowej myjni zlokalizowano przy zachodnim szczycie istniejącego budynku garażowego, w miejscu myjni dotychczasowej. Jest to jednoprzestrzenny obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym. Fundamenty budynku żelbetowe, wylewane, ściany murowane z bloczków ceramicznych Porotherm - docieplone dodatkowo styropian, dach z lekkich, warstwowych płyt typu Kingspan. Wewnątrz zaprojektowano stalową konstrukcję rampy myjni wraz z kanałem ściekowym w posadzce. Układ funkcjonalny i naprzeciwległe bramy wjazdowe pozwalają na przejazdowy charakter obiektu podczas korzystania z myjni. Komunikację zapewnia istniejący wjazd na teren Zakładu od strony ul. Zjednoczenia oraz wewnętrzny układ komunikacyjny Zakładu Rozbiórki Przewiduje się wyburzenie starej wolnostojącej myjni żelbetowej, oraz fragmenty istniejących utwardzeń, podczas prac fundamentowych. Likwidacji ulega również istniejąca latarnia oświetleniowa oraz istniejące uzbrojenie technologiczne starej myjni Charakterystyka projektowanego obiektu Budynek projektowanej myjni parterowy, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, murowany, fundamenty żelbetowe wylewane, dach dwuspadowy z płyt warstwowych typu Kingspan. Wewnątrz budynku zaprojektowano konstrukcję stalowej myjni sprzętu wodno - kanalizacyjnego wraz kanałem odprowadzającym wodę ściekową. 3

4 5.4. Komunikacja Wjazd na teren Zakładu Wodociągów - istniejący, od strony ul. Zjednoczenia. Na terenie Zakładu istnieje sieć komunikacji wewnętrznej, zapewniający również dojazd do projektowanego obiektu. Nowych utwardzeń nie projektuje się Sieci uzbrojenia terenu Woda - zasilanie z istniejącej instalacji wodociągowej, zlokalizowanej bezpośrednio przy rozbudowywanej myjni Kanalizacja - odbiór ścieków będzie się odbywał do wewnętrznego systemu kanalizacyjnego na terenie bazy ZWiK. Ścieki wstępnie oczyszczone będą na projektowanym separatorze substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjny. Przed separatorem zamontowany osadnik piasku a za separatorem studzienka rewizyjna Energia elektryczna - przyłącze do myjni zaprojektowano linią kablową wyprowadzoną z istniejącej szafki kablowej na terenie Zakładu. Przejście pod jezdnią w osłonie przepustów kablowych Energia cieplna - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania projektowanej myjni zakładowej zasilana będzie w ciepło z własnego węzła cieplnego Ogrodzenie Cały teren Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, gdzie projektuje się inwestycję jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych i żelbetowych. Nowych ogrodzeń nie projektuje się Zieleń Istniejąca zieleń na terenie zakładu pozostaje bez zmian, nie projektuje się nowej ani nie ingeruje się w stan istniejący. Wokół projektowanej inwestycji istnieją utwardzenia asfaltowe Przewidywane adaptacje Przewiduje się zaadaptować część istniejącego, przyległego garażu na pomieszczenie pomocnicze - zaplecze nowej myjni, wydzielając ścianką działową potrzebną powierzchnię Kolejność realizacji Przewiduje się jednoetapową realizację inwestycji wg ustalonego harmonogramu robót Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Zaopatrzenie wodne p.-poż na dotychczasowych warunkach Zakładowych, nie projektuje się nowych instalacji, nie są wymagane BILANS TERENU Zabudowa projektowana: - Proj. budynek myjni - Adaptacja pom. gospodarczego 4 123,2 14,2 Ponieważ projektowana zabudowa znajduje się na terenie wygrodzonego Zakładu o zróżnicowanej zabudowie i funkcji, bez wyraźnego podziału, bilansu terenu nie przeprowadza się. Charakter projektowanej inwestycji w niczym nie zmienia istniejących warunków przestrzennych tego terenu. m 2 m 2

5 7.0. INFORMACJA O OCHRONIE PRAWNEJ TERENU Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW I OTOCZENIA Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących obiektów budowlanych oraz okolicznych posesji przyległych. Powstałe podczas trwania inwestycji odpady (gruz i śmieci) będą składowane w kontenerach i wywożone na wskazane wysypisko komunalne. W trakcie użytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą czasowo gromadzone w zamkniętym pojemniku na śmieci na terenie działki i wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na dotychczasowych zasadach. Wymagania dotyczące zagwarantowania interesów osób trzecich zostały zachowane: ani nie zostało naruszone prawo dostępu do dróg publicznych ani nie utrudnia się możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz łączności. Projektowana zabudowa nie przesłania również dostępu światła dziennego do sąsiednich posesji. mgr inż. arch. Wiesław Halba 5

6 PROJEKT: BUDOWLANY i WYKONAWCZY: - INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ ZWiK PRZY ul. ZJEDNOCZENIA W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA UL. ZJEDNOCZENIA 110A DZIAŁKA NR: 26/1, 23 INWESTOR: ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA SP. Z O.O. ADRES: ul. ZJEDNOCZENIA 110a ZIELONA GÓRA DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2010 r PROJEKTANT: imię i nazwisko uprawnienia data podpis mgr inż. arch. WIESŁAW HALBA arch. 105/77/ZG 4.1 i 2 i 7 oraz 13 ust. 1 pkt DYREKTOR: imię i nazwisko data podpis inż. ZBIGNIEW SYCHOWSKI

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest przebudowa myjni zakładowej ZWiK przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Przewiduje się wyburzenie istniejącej, wolnostojącej myjni żelbetowej i w to miejsce wybudowanie nowej myjni o konstrukcji stalowej - krytej, w projektowanym budynku parterowym. Zakres robót 1.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze Roboty ziemne pod budowę budynku i konstrukcji myjni - wykopy pod ławy na głębokości do 1,60 m Roboty ziemne na głębokości do 1,0 m likwidacja istniejącej sieci technologicznej 1.4. Roboty ziemne na głębokości do 1,0 m wykonanie projektowanych przyłączy sanitarnych i elektrycznych 1.5. Roboty budowlane stanu zerowego przy projektowanym budynku Roboty budowlano montażowe kondygnacji naziemnej Roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej 1.8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne w budynku Roboty wykończeniowe zewnętrzne przy budynku Wykaz istniejących obiektów budowlanych Projektowany budynek myjni przylega do istniejącego budynku garażowego. Najbliższy sąsiedni budynek znajduje się w odległości 8,0 m. Inwestycja projektowana jest na Terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, cały teren ogólnie jest ogrodzony. 7

8 3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 4.1. Wykopy o głębokości ponad 1,5 m o ścianach pionowych bez rozparcia 4.2. Upadek z wysokości ponad 5 m Roboty montażowe przy użyciu dźwigu Przebywanie w strefie pracy maszyn budowlanych podczas robót ziemnych, montażowych i transportowych Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 5.1. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać pracowników z Planem BIOZ, opracowanym przez kierownika Budowy Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robót zobowiązany jest do udzielenia pracownikom przed przystąpieniem do pracy instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności udzielenia informacji o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia (wzywanie pomocy i pomoc doraźna) Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki szkoleń BHP i podpisem kierownika i osoby instruowanej Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 6.1. Teren oznaczyć znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robót W widocznym miejscu umieścić tablicę z numerami telefonów służb ratowniczych Wyznaczyć właściwe miejsca i oznakować strefy ochronne składowania i magazynowania materiałów budowlanych, wyrobów oraz substancji i preparatów niebezpiecznych W dostępnym i oznakowanym miejscu umieścić sprzęt przeciwpożarowy i środki pomocy doraźnej Oznakować strefy pracy sprzętu zmechanizowanego Praca na rusztowaniach roboczych powinna być zabezpieczona przez wykonanie rusztowania ochronnego, służącego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. 8

9 6.7. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby, wyznaczonej przez kierownika budowy Drogi ewakuacyjne powinny zostać oznakowane i wyznaczone przejścia dla pieszych Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić Plan BIOZ. mgr inż. arch. Wiesław Halba 9

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_79 PRZY UL. ARKUSZOWEJ 202 W WARSZAWIE ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01-934, ul. Arkuszowa 202 ZAMAWIAJĄCY: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NEMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 1.1 ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY 1.1 ARCHITEKTURA BUDOWA SAMOCHODOWEJ MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ 3 STANOWISKOWEJ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MYJNI NA TERENIE BAZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 105-78/4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo