SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 dom-retro pracownia architektoniczna Michałow 45a Okuniew SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty remontowe w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Warszawa-Wesoła. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 171 Ul. Armii Krajowej 39 Warszawa-Wesoła Roboty remontowe. 1.WYMIANA SIATEK PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOZNEJ 2.WYMIANA SIEDZIS TRYBUN Z PCV NA DREWNIANE 3.UZUPEŁNIENIE KRATEK NA KOMINACH. INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła Sporządził: Kwiecień 2012r 1

2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania remontu piłkochwytów,siedzisk trybun i uzupełnieniu kratek na kominach Szkole Podstawowej nr 171 Ul. Armii Krajowej 39 w Warszawie-Wesołej. Wesołej. Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające prawidłowe wykonanie robót przy wykonywaniu prac remontowych na terenie szkolnym. 1.0 WYMIANA SIATEK PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOZNEJ Ogrodzenia z siatki poliuretanowej piłkochwyty na słupkach stalowych -demontaz siatki poliuretanowej material odzysk R=50% Ogrodzenie -pilkochwyty systemowe i na słupkach stalowych z rur stalowych fi 80mm gr scianki 3,0mm o rozstawie 4.0 m i wysokości 6.0 m nad poziom ziemi,slupki zamkniete kapturkami,zastrzały na krancowych slupkach z rur fi 60 gr 3,mm, wypelnienie siatka polietylenowa o oczkach 5x5cm grubosci 6mm,nocowana systemowo karabinczykami na lince stalowej 8mm, dodatkowo linki napinajace co 1m tj pieć rzedów. fundament punktowy 50*50*110,beton B-15.Całosć malowana farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym.siatka ma zgrubione obszycie zewnętrzne. Siatka montowana jest za pomocą linek i karabińczyków. Przy zamówieniu należy pamiętać o doliczeniu części potrzebnej na marszczenie. Na piłkochwyty boisk są przewidziane siatki osłonowe ( bezwęzłowe - polipropylenowe, poliamidowe, polietylenowe ). Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)-fundament pod dodatkowe slupy ogrodzenia Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu dla zabetonowania dodatkowych slupow ogrodzenia pilkochwytu Dostarczenie i obsadzenie slupa stalowego malowanego farbami chlorokauczukowymi z rur stalowych fi 80mm gr scianki 3mm i lacznej wysokosci 7,20m,zamknietego od góry kapturkiem oraz uchwytami dla przeciagniecia linki stalowj do mocowania siatki Ogrodzenie -pilkochwyty systemowe - wypelnienie siatka polietylenowa o oczkach 4,5x4,5cm grubosci 6mm,mocowana systemowo karabinczykami na lince stalowej 8mm, dodatkowo linki napinajace co 1m tj pieć rzedów.siatka ma zgrubione obszycie zewnętrzne. Siatka montowana jest za pomocą linek i karabińczyków. Przy zamówieniu należy pamiętać o doliczeniu części potrzebnej na marszczenie. Na piłkochwyty boisk są przewidziane siatki osłonowe ( bezwęzłowe - polipropylenowe, poliamidowe, polietylenowe ). Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2

3 Dostarczenie i zamontowanie linek stalowych gr min 3 mm z naciągnieciem montowanych w dospawanych do słupka stalowego odpowiednich tulejek (przepustów) zakonczonych na koncach systemowymi uchwytami z uzupełnieniem powłoki malarskiej po robotach spawalniczych Naprawa siatek piłkochwytu boiska wielofunkcyjnego polegajaca na wycieciu fragmentów uszkodzonych siatek i wstawieniu nowych z odzysku uzyskanego z rozbiorki siatek piłkochwytu boiska do pilki noznej Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi Piłkochwyty Słup piłkochwytu stalowy 80x80 mm, H = 600 cm i H = 400 cm, wraz z tuleją: Słup piłkochwytu wykonany jest z profili stalowych, ocynkowanych 80x80 mm ogrubości ścianki 3 mm, o długości 6 m i 4 m ponad powierzchnię, wraz z tuleją odł. 0,5 m, montowanej w podłożu. Słup zaopatrzony jest w uszy do przewlekaniastalowych linek przytrzymujących siatkę. Słupy przytrzymujące piłkochwyty, wrazz siatkami, przeznaczone są do zamontowania na obiektach zewnętrznych. Montaż w odległości 4 metrów od siebie. Skrajne słupy dodatkowo wyposażyć w górną belkę przytrzymującą, zapewniającą dodatkową stabilność całej konstrukcji piłkochwytu lub inne systemowe stężenia narożne. Siatka zabezpieczająca: Siatka do montowania na obiektach zewnętrznych. Wykonana jest z polipropylenu o gr. 3 mm, oczka 15x5 cm. Siatka ma zgrubione obszycie 3

4 zewnętrzne. Siatka montowana jest za pomocą linek i karabińczyków. Przy zamówieniu należy pamiętać o doliczeniu części potrzebnej na marszczenie. Fundamentowanie słupów piłkochwytów analogicznie jak dla ogrodzenia. Wierzch fundamentów w rejonie ciągu pieszo-jezdnego należy wykonać poniżej kostki betonowej. Uwagi i zalecenia koncowe Zwracamy szczególna uwagę na sieci znajdujące sie na terenie inwestycji. Wszystkie zastosowane materiały musza posiadać niezbędne atesty i aprobaty. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Beton na fundament słupków Beton klasy B15 wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: cement portlandzki klasy 32,5 wymagania według PN-EN 197-1:2002, kruszywo (piasek, zwir, grys) wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004, woda wymagania według PN-EN 1008:2004. Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonejtrasie ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m i głębokość 0,70 m (dla ogrodzenia wysokości 2030 mm) Otwory należy wykonać w rozstawie co 3,00 m. Wykonanie fundamentów Fundamenty słupków nalezy wykonać z betonu klasy B 15 na mokro w wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umieścić słupki. Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z profili zamknietych powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45. Słupki do przęseł ogrodzeniowych powinny być przystosowane do umocowania na nich tychze przeseł przez posiadanie odpowiednich uszek lub zaczepów i haków metalowych. Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 4

5 Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, Brak przetopu 2,0m Podtopienie lica 1,5mm Porowatość 3,0mm Krater 1,5mm Wklęśnięcie lica 1,5mm Uszkodzenie mechaniczne 1,0mm Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica 3,0mm Roboty ziemne Przed przystapieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznac sie z dokumentacja projektowa, a w szczególności z projektem zagospodarowania terenu na którym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależnosci od wielkosci robót, głebokosci wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego uszkodzenia. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne należy przerwac roboty oraz powiadomic Inwestora i władze konserwatorskie. W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty należy przerwać i niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczeń. Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak, aby umożliwić łatwe odprowadzenie wody. Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności, odwodniony stale lub na okres budowy. Badana wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez oględziny zewnętrzne, sprawdzając czy nie występują wody gruntowe. Badania szerokości wykopu mierzy sie z dokładnościa do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniająca nienaruszalność struktury sprawdza sie za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. Badania kontrolne obejmują kontrole: Równości podłoża Zagęszczenia gruntu podłoża Wilgotności materiału Kolejność wykonywania robót: Wyznaczyć miejsce zamontowania ogrodzenia. Wykonać wykop ciagły pod fundament cokołu. Wypionować, wypoziomować słupki (słupki należy przygotowac warsztatowo ) Sprawdzić usztywnienie słupków Zabetonować fundament i cokół - beton B Zamontować przesła ogrodzeniowe. Badania obejmuja kontrole: Sprawdzenie głebokości wykopu 5

6 Sprawdzenie pionowości i równosci słupków Sprawdzenie prawidłowości betonowania Sprawdzenie prawidłowosci montażu elementów ogrodzeniowych. Przy wykonywaniu robót ziemnych wykonawca powinien dysponować sprzetem stosownym co do zakresu wykonywanych robót. Wykonawca powinien dysponować sprzetem do ręcznych wykopów, dysponowac sprzetem mierniczym typu tasmy miernicze i poziomice. Do betonowania należy zastosować gotowa mieszanke betonowa B dostarczona na budowe za pomoca betonowozu. Jako środek transportu zaleca sie zastosowanie ładowarki kołowej ze zmiennym wyposażeniem / widły do rozładunku palet /. Rozliczenie robót - zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 2.0 WYMIANA SIEDZISK TRYBUN Z PCV NA DREWNIANE Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy trybun boiska z wymianą siedzisk z krzesełek na ławki z elementów drewnianych zamocowanych na konstrukcji stalowej przymocowanej do murka z cegieł roboty należy wykonywać zgodnie z poniższym opisem robót: Demontaż konstrukcji mocowan krzesełek na widowni boiska Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm dla obsadzenia kołkow pod konstrukcje ławek Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach dla mocowania konstrukcji pod ławki Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg nat rybunach z cegieł (2 mocowania) Montaż listew (bali) siedzeń drewnianych o wymiarach 255x12x4cm struganych Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) drewnianych ławek trybun Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową nowych drewnianych elementów ławek Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł klinkierowychi wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km Wyciecie nawierzchni poliuretanowej i wstawienie nowej z uzupełnieniem podłoza warstwa gorna kolor czerwony. Konstrukcja nawierzchni -baza z granulatu gumowego SBR frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr warstwy 8mm :warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDN o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr warstwy 8,0mm. Calkowita grubosc wynosi 16mm podbudowa elastyczna z miału kamiennego 3.0 UZUPEŁNIENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH NA KOMINACH Zakres obejmuje uzupełnienie kratek wentylacyjnych w otworach kominowych ponad dachem,należy wykonać mocowanie w taki sposób aby 6

7 było możliwe otwieranie,zachowany przpływ powietrza oraz sposób mocowania uniemozliwiajcy wypadniecie spowodowane dużym wiatetrem czy działaniem ptaków. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach wentylacyjnych kominów ponad dachem 4.0 UWAGI OGÓLNE Wszelkie wątpliwości natury wykonawczej będą na bieżąco wyjaśniane poprzez inwestorski zapis wykonania robót do dziennika budowy Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekazie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej lub zakresu robót i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronie przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: - dostarczona przez Zamawiającego, - sporządzona przez Wykonawcę. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru. Stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich sa obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli. to 7

8 takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu Az do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze. dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, ze jest włączony w cenę umowna. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego na powierzchni terenu i pod jego oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8

9 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: jakość wykonania prac oraz ich zgodność dokumentacją (projektową i kosztorysową) i niniejszą: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - zachowa szczególną staranność i ostrożność przy wszystkich pracach koniecznych do wykonania: izolacji cieplnej, - zapewni możliwość ciągłego, bezpiecznego wejścia do budynku ze wszystkich stron, z których ona istnieje, - podczas realizacji robót musi: przestrzegać wszystkich przepisów: BHP, przeciwpożarowych, San. Epid., itp. (obejmujących m.in.: zabezpieczenie terenu budowy, - zapewnić ochronę: środowiska i przeciwpożarową, własności publicznej i prywatnej, uzasadnionych interesów osób trzecich, itp., - właściwie postępować: z materiałami a zwłaszcza: ze szkodliwymi dla otoczenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku: zaistnienia szkody, powstałej w wyniku wadliwego prowadzenia robót, 9

10 - jest zobowiązany do: dokładnego wykonywania poleceń nadzoru (inwestorskiego oraz autorskiego), - ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich według Art Ustawy Prawo Budowlane tj. 1) zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 2) ochronę przed pozbawieniem: a) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, b) dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 5.0 MATERIAŁY Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne atesty i certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego Źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie materiały dotyczące wykonywania prac remontowych muszą być wytworzone fabrycznie i muszą być zgodne z Polska Normą lub Aprobatą Techniczną ITB udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT) 6.0 SPRZĘT I NARZĘDZIA Do wykonania prac będzie potrzebny następujący sprzęt: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 10

11 samochód dostawczy 0.9t szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, - pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania. Sprzęt użyty do wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymogami sztuki budowlanej i zgodny z wymienionym w Katalogach Nakładów Rzeczowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych Sprzęt użyty do wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymogami sztuki budowlanej i zgodny z wymienionym w Katalogach Nakładów Rzeczowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. 7.0 TRANSPORT Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 8.0 WYKONANIE ROBÓT Roboty należy wykonywać zgodnie z: przedmiarem robót zapisami w dzienniku budowy prze inwestora obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót świadectwami, aprobatami lub indywidualna dokumentacją wyrobu instrukcjami producenta obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. zgodnie ze sztuką budowlaną zgodnie z instrukcjami ITB zastosowane materiały muszą być trwałe i estetyczne oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej elementy nietypowe muszą posiadać opinię ITB potwierdzającą prawidłowość wykonania ze względów wytrzymałościowych 9.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Winna obejmować: zgodność technologii przewidzianej w przedmiarze zgodność użytych materiałów w stosunku do przedmiaru zgodność użytych materiałów z polskimi normami zgodność wykonania robót z przedmiarem robót atesty na materiały budowlane jakość robót zanikowych 11

12 jakość robót malarskich jakość robót okładzinowych 10.0 ODBIÓR ROBÓT Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 2. protokóły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, protokóły odbiorów częściowych, 3. dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginalny), 4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem zapewnienia jakości (PZJ). 5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej. oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 6.W przypadku, gdy wg komisji. roboty pad względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Powinien odbyć się w oparciu o: przedmiar robót przepisy prawa budowlanego protokoły lub potwierdzenia robót zanikowych normy polskie staranność i dokładność wykonania robót przepisy prawa budowlanego uprzątnięcie placu budowy terminowość wykonania prac warunki techniczne odbioru robót wykonania robót zgodnie ze sztuka budowlaną atesty i aprobaty 11.0 JEDNOSTKI OBMIAROWE Zamawiający oczekuje wykonania kosztorysu ofertowego pozycji przedmiaru robót metoda szczegółową na podstawie druku przekazanego przez Zamawiającego wg Rozporządzenia Ministra Regionalnego i Rozwoju Budownictwa z dnia 13 lipca 12

13 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /Dz.U.80 poz.867./ 12.0 NORMY I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PRZY WYKONYWANIU ROBÓT PN-70/B Roboty tynkowe Roboty ogólnobudowlane cz-1-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Warszawa 1977 wyd. II MBiPMB i ITB PN-75?B Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne Podane w katalogu normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów według norm obowiązujących w dniu r, a mianowicie - Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych wydanie VIII z 1982 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, polskimi normami: - PN/B i PN/D - w zakresie materiałów budowlanych, norm branżowych (BN) - w zakresie materiałów roślinnych. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dna 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bhp i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 poz953 z dnia r) PN 69/B Roboty malarskie budowlane 13

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ NA ODDZIAŁ ZEROWY Kod CPV 45212413-4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo