SUSZARKA HAIR DRYER AD Instrukcja obsługi / Gwarancja Instruction manual. manual_ad2218.indd :10:12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUSZARKA HAIR DRYER AD 2218. Instrukcja obsługi / Gwarancja Instruction manual. www.adlereurope.eu. manual_ad2218.indd 1 4-08-09 15:10:12"

Transkrypt

1 SUSZARKA HAIR DRYER AD 18 Instrukcja obsługi / Gwarancja Instruction manual 1 manual_ad18.indd :10:1

2 Szanowny Użytkowniku, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszego produktu. Aby służył on Państwu przez lata, prosimy stosować się do informacji zawartych w instrukcji obsługi. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem. 3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka 30 V ~ 0 Hz. 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby ( w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź o braku doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo i zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia. 7. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego do gniazdka bez nadzoru. 8. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). 9. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia. 10. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika. 11. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp.. 1. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 13. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni. 14. Przed czyszczeniem lub po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy. 1. Nie używać suszarki na wolnym powietrzu. 1. Nie wolno używać suszarki w pobliżu wody np.: pod prysznicem w wannie ani nad umywalką z wodą. 17. Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu suszarki wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłączona. 18. Nie dopuszczać do zamoczenia suszarki W przypadku gdy suszarka wpadnie do wody, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody gdy suszarka jest włączona do sieci. Przed ponownym użyciem suszarka musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka. 19. Nie wolno chwytać suszarki mokrymi dłońmi. 0. Suszarkę należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu podczas suszenia włosów. 1. Nie wolno pozostawiać włączonej suszarki do gniazdka bez nadzoru.. Podczas suszenia należy utrzymywać odstęp co najmniej kilkunastu centymetrów suszarki od głowy. 3. Nie wolno blokować w jakikolwiek sposób wlotu oraz wylotu powietrza suszarki np: włosami. 4. Nie kierować strumienia gorącego powietrza na przewód zasilający.. Po użyciu suszarki, wyłączyć ja przełącznikiem i wyciągnąć każdorazowo wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.. Nie wolno owijać przewodu sieciowego wokół korpusu suszarki po zakończeniu suszenia. Okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego suszarkę. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, naprawy może dokonać tylko autoryzowany serwis w celu uniknięcia zagrożenia. 7. Do zapewnienia dodatkowej ochrony wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RDC) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 ma. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka. manual_ad18.indd :10:1

3 OPIS URZĄDZENIA rączka. - przełącznik siły nadmuchu 3. - nasadka skupiająca, strumień powietrza 4. - osłona wlotu powietrza. - przycisk nadmuchu zimnego powietrza. - przełącznik temperatury OBSŁUGA URZĄDZENIA Przełącznikiem () wybrać odpowiednią siłę nadmuchu co spowoduje uruchomienie suszarki: pozycja 0 - suszarka wyłączona pozycja 1 - umiarkowany nadmuch powietrza / średnia temperatura, odpowiednie do suszenia i modelowania lekko wilgotnych włosów pozycja - silny nadmuch / wysoka temperatura, odpowiednie do szybkiego suszenia i modelowania fryzury. Przyciskiem () wybrać temperaturę nadmuchu powietrza pozycja 1 - zimne powietrze pozycja - ciepłe powietrze pozycja 3 - gorące powietrze 3. Suszarka nagrzewa się automatycznie, aby szybko obniżyć temperaturę nadmuchu należy użyć przycisk () nadmuchu zimnego powietrza. 4. Aby wyłączyć suszarkę umieść przelącznik () w pozycji 0 CZYSZCZENIE Osłonę wlotu powietrza (4) należy regularnie oczyszczać z luźnych włosów. Zabrudzenia obudowy suszarki usuwać wilgotną szmatką. Nie dopuszczać, by jakikolwiek płyn dostał się do wnętrza suszarki. DANE TECHNICZNE Moc: 100W Napięcie: 30V ~ 0Hz Poziom hałasu: 73 db Urządzenie jest wykonane w II klasie izolacji i niewymaga uziemienia. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej. Emitowany hałas urządzenia - 8/94/EWG 3 manual_ad18.indd :10:13

4 KARTA GWARANCYJNA WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedawca zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna. UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Usługi gwarancyjne świadczone są tylko po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu (kopii paragonu lub faktury VAT). Adler Sp. z o.o. udziela 4 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny Adler. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 1 miesięcy. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek: - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji; - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; - użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci. - karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu i pieczęci sprzedającego. - gwarancją nie są objęte elementy szklane(np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie. W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym Adler, ul. Karolkowa 8, Warszawa, tel. () lub albo SMS W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Serwisant potwierdzi przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego. Proszę zapakować reklamowany sprzęt, kartę gwarancyjną i kopię dowodu zakupu najlepiej w oryginalne opakowanie lub inny karton zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. Serwis Centralny Adler zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki z reklamacją w przypadku wysłania jej na koszt serwisu bez wcześniejszego uzgodnienia. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. SERWIS CENTRALNY Warszawa ul.karolkowa 8 tel. () , SMS (data sprzedaży) (pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy) Adnotacje serwisu: W trosce o środowisko.. Opakowania kartonowe prosimy przekazać na makulaturę. Worki polietylenowe (PE) wrzucać do pojemnika na plastik. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Urządzenie elektryczne należy oddać tak aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. 4 Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!! manual_ad18.indd :10:13

5 ENGLISH To our honorable customers: Thank you for choosing and purchasing Adler brand. To ensure proper operating of this product for years, please read the following manuał carefully. SAFETY RULES 1. Before using the product please read carefully and always comply with the following instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to any misuse.. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application. 3. The applicable voltage is 30V, ~0Hz. For safety reasons do not pług in multipple appliances to the same power outlet. 4. Please be cautious when using around children. Do not let children play with the appliance. Do not let the children or people who are not familiar with the appliance to use it without supervision.. This appliance is not inteded for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person resposible for their safety.. After each use always remeber to gently remove the pług from the power outlet holding the power outlet with one hand and the pług with the other. Never puli the power cord!!! 7. Never leave the appliance connected to power source without supervision. 8. Never immerse the power cord, the pług or the whole appliance in the water or any other liquid. Naver expose the appliance to the atmospheric conditions such as direct sunlight, rain, etc. Never use the appliance in humid conditions. 9. Periodicallycheckthe power cord condition. Ifthe power cord isdamaged the appliance should beturned to a proffesional service location to be replaced in orderto avoid hazardous situations. 10. Never use the appliance ifthe power cord is damaged or ifthe appliance was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not repair the defected appliance yourself because it can lead to electric shock. Adamaged appliance should be always turn to a proffesional service location in order to be repaired. Ali repairs can be done only by authorizes professionals. The repair that was done incorrectly can cause hazard. 11. Never put the appliance on or close to the hot or warm surfaces or the kitchen appliances such as electric oven or gas burner. 1. Never use the appliance close to combustibles. 13. The power cord should not hang overthe edge of a table or touch hot surfaces. 14. Before cleaning and after each use gently remove the pług from the power outlet holding the power outlet with one hand and the pług with the other. Never puli the power cord!!! 1. This appliance is designed for household use only. Do not use it for commercial purposes. 1. Do not use the hair dryer on open air. 17. Never use your hairdryer in the bath, under a shower or over a washbasin fuli of water. 18. If the appliance will fali into water, puli the power pług out of the mains socket immediately! Never place your hand in the water! Have your appliance checked by a qualified electrician before using it again. 19. Never operate the hair dryer with wet hands. 0. Always unplug your appliance after use and before cleaning it. 1. When using, keep the outlet of the hair dryer at least several centimeters away from hair.. Do not obstruct the air inlet and outlet of the appliance. 3. Keep the air inlet clean, avoid clogging by loose hair or other dust. 4. Do not allow the cord to come into contact with the air outlet during use.. Keep the appliance away from reach of children.. Check the cord against damage regularly. In the event of any necessary repair, including replacement of the cord, deliveryour appliance to the appointed service workshop. Any repair of the appliance during warranty period is allowed by recommended service staff only. manual_ad18.indd :10:13

6 DESCRIPTION handle. - speed adjustment 3. - concentrator 4. - detachable inlet cover grill. - cool shot buton. - temperature adjustment OPERATION 1. Set desired speed by switch () and it will turn on device: position 0 - OFF position 1 - gentle stream of air position - strong stream of air. Please set temperature level by switching button () position 1 - cold air position - warm air position 3 - high temperature air 3. To turn off appliance please place switch () in position 0 CLEANING Ciean inlet cover grill (4) regularly from loose hair or other dust. Dirty housing clean with wet soft cloth, then wipe to dry. Do not use any aggresive detergents. Avoid any liquid to reach inside of the hair dryer. TECHNICAL DATA Power: 100W Voltage: 30V ~ 0Hz Noise level: 73 db II class of isolationt - grounding not requied Folows current EU directive standards: -Low Voltage Electrical Equipment (LVD) -Electromagnetic Compatibility (EMC) -Noise level - 8/94/EWG -CE signature onthe serial plate manual_ad18.indd :10:13

7 Ad443 Ad48 termo-wentylator Ad7701 kuchenka mikrofalowa Ad01 Ad43 kombiwar Ad3 waga kuchenna Ad3134 Sandwich Ad301 lodówka turystyczna Ad80 lokówko-suszarka Ad011 Ad4401 wentylator Ad7301 Ad8109 Ad8401 golarka do tkanin Ad901 mikser Ad401 7 manual_ad18.indd :10:1

8 instrukcja obsługi / instruction manual AD 18 maszynka do prostownica AD30 parowar INOX AD34 piekarnik INOX AD00 8 manual_ad18.indd 8 AD901 prostownica AD30 mikser AD401 waga kuchenna AD3133 AD903 suszarka AD17 poduszka elektryczna AD740 czajnik INOX Ad103 waga toster INOX AD3 Ad waga :10:

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8

I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8 Table of Contents I. INTRODUCTION 3 II. IMPORTANT SAFETY NOTES 4-5 III. OPERATING INSTRUCTIONS 6 IV. CARE & MAINTENANCE 7 V. POTENTIAL PROBLEMS 8 VI. SpeciFICATIONS 9-10 VII. Symbol USE 11 VIII. WARRANTY

Bardziej szczegółowo

Z E N I U S / Z N 1 0 0 P R O

Z E N I U S / Z N 1 0 0 P R O ZENIUS/ZN100 P R O Content Spis treści Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2208 CD. Instrukcja Obsługi Niszczarki CS 2208 CD. Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2208 CD. Instrukcja Obsługi Niszczarki CS 2208 CD. Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki CS 2208 CD Instrukcja Obsługi Niszczarki CS 2208 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki CS 2208 CD Zasady bezpieczeństwa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki

Instrukcja obsługi niszczarki Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Welcome to Witamy w świecie

Welcome to Witamy w świecie Welcome to Witamy w świecie Instructions for use and guarantee for Cafissimo PICCO Instrukcja obsługi i gwarancja na ekspres Cafissimo PICCO www.tchibo.pl Experience the world of coffee with Cafissimo

Bardziej szczegółowo

TRACER TRL-A4 LAMINATOR

TRACER TRL-A4 LAMINATOR TRACER TRL-A4 LAMINATOR Instrukcja obsługi User s manual INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACER TRL-A4 LAMINATOR Dziękujemy za wybór naszego laminatora. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości maszyn gwarantujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual

Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual AKZM 754 Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 AHD-101 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ EN PL INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ Dear Customer, Pause Stop You have just acquired a Mastercook dishwasher and we would like to thank you. We have invested

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE.

Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék. Operating Instructions HOB Contents. Instrukcja obsługi PŁYTA Spis treści PH 941MSTV GH/HA EE. PH 941MSTV GH/HA EE Magyar Használati útmutató FŐZŐLAP Tartalomjegyzék Használati útmutató,1 Figyelmeztetések,3 Szerviz,4 A készülék leírása,6 Beszerelés,21 Bekapcsolás és használat,25 Óvintézkedések és

Bardziej szczegółowo

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 15B EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL

Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. Important WARNING CAUTION IS L ESD WARNING

1. Important WARNING CAUTION IS L ESD WARNING 1. Important This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering. The

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 308C. instruction manual PPS 308C SHREDDER. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 308C. instruction manual PPS 308C SHREDDER. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 NISZCZARKA PPS 308C PPS 308C SHREDDER ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022)

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 330CTS. instruction manual PPS 330CTS SHREDDER

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 330CTS. instruction manual PPS 330CTS SHREDDER Instrukcja obsługi instruction manual NISZCZARKA PPS 330CTS PPS 330CTS SHREDDER UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NiszczARka PPS 712C. instruction manual. PPS 712C shredder

Instrukcja obsługi. NiszczARka PPS 712C. instruction manual. PPS 712C shredder Instrukcja obsługi instruction manual NiszczARka PPS 712C PPS 712C shredder UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Podczas niszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / User s Manual

Instrukcja obsługi / User s Manual Odkurzacz automatyczny / Robotic Vacuum Cleaner W pełni zautomatyzowany inteligentny odkurzacz / Fully Automated Intelligent Dust Buster Instrukcja obsługi / User s Manual Easy-Clean Life Style Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

GLASS POLISHERES MASZYNA DO POLEROWANIA SZKŁA

GLASS POLISHERES MASZYNA DO POLEROWANIA SZKŁA User manual Instrukcja obsługi GLASS POLISHERES MASZYNA DO POLEROWANIA SZKŁA Item: 231524 You should read this user manual carefully before using the appliance Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN PL USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN 02 PL 20 As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical,

Bardziej szczegółowo