SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01."

Transkrypt

1 Obiekt: PAWILON A -3 WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI KATEDRA BIOMATERIAŁOW A.G.H. KRAKÓW Zamawiający: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE Nazwa opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01. Projekt i dokumentacja SIWIZ do przetargu dla układu wyciągowego urządzeń do pirolizy Pawilon A 3 pom Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki autor opracowania: inż. Władysław Miękina Kraków kwiecień 2014 r. 1

2 SPIS TREŚCI Wymagania ogólne Informacja o dokumentach Obowiązki wykonawcy Program robót. 2. Założenia ogólne Przedmiar robót Znajomość placu budowy Dobór wyposażenia Ogólne warunki wykonania robót Zabezpieczenie robót, warunki B.H.P Oznakowanie instalacji Cena za dostawę robót Obowiązek osiągnięcia zakładanych efektów Normy i regulaminy. 2

3 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Informacja o dokumentach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych składa się z następujących działów: ST INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNA ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA. - INSTALACJE C. O. I WOD. KAN Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczających informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu, w szczególności Projektów Wykonawczych niniejszej Specyfikacji, opisów technicznych, rysunków, planów i obliczeń, warunków określonych przez urzędy oraz Pozwolenia na Budowę itp Tym samym przyjmuje się automatycznie, że składając ofertę Wykonawca stwierdza, że cała dokumentacja projektowa została przez niego sprawdzona pod kątem objęcia całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robót w żądanej jakości. W szczególności dotyczy to materiałów lub czynności, które w załączonej dokumentacji nie wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny Obowiązki Wykonawcy W fazie realizacji Projekt, oraz niniejsze Warunki stanowią podstawę do wszelkich rozstrzygnięć pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą Wykonanie wszelkich robót dodatkowych musi być poprzedzone wyceną, akceptacją Projektanta oraz otrzymaniem pisemnego zlecenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora Przekroczenie ceny oferty poza zleceniami dodatkowymi jest tym samym wykluczone Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia mogą być dostarczone w wymaganym realizacją terminie. W przeciwnym wypadku w ofercie należy zaproponować produkt alternatywny, a w czasie realizacji należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zamianę typu (producenta) urządzenia Jeśli Wykonawca chce zaproponować wyrób równorzędny do określonego w Projekcie to musi uzyskać zgodę Projektanta i Inwestora. Zgoda taka może być wyrażona pod warunkiem, że Wykonawca przejmie koszty zmiany planów oraz zmian budowlanych Wszelkie zmiany materiałowe dokonane w trakcie realizacji bez pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta oraz skutki postępowania niezgodnego z Projektem bądź Warunkami będą usunięte na koszt Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów, niezbędnych do montażu, wykańczania, mocowania, osadzania, uszczelniania, itp. wymagań dotyczących stosowania urządzeń, osprzętu i wszelkich innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia i niezbędny do wykonania zakres prac. 3

4 W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie materiały, konstrukcje, robociznę, transport, koszt zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, podróże związane z realizacją robót, sporządzenie wszelkiej dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie odbioru instalacji, instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji, szkolenie dla personelu obsługującego, świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi Program robót Roboty opisane w niniejszej Specyfikacji Warunków i Odbioru Robót obejmą wykonanie następujących instalacji wyciągowej i klimatyzacji dla urządzeń do pirolizy pom.506 w pawilonie A 3 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie ST INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA W LABORATORIUM 506 INSTALACJE SANITARNE C. O. I WOD. KAN Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami i wymiarami podanymi w niniejszych szczegółowych warunkach technicznych oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót branżowych, a także zgodnie z kompletem rysunków i opisów do projektów Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 2.1. Przedmiot robót Niniejszy dział obejmuje roboty związane z wykonaniem kompletnych instalacji sanitarnych w obiekcie i w związku z czym przedsięwzięcie obejmuje wszystkie elementy mające związek z tymże działem robót Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z całością dokumentacji, z planami i dokumentacją opisową niezbędną do realizacji robót, które to prace zobowiązuje się prawidłowo ukończyć zgodnie z regułami sztuki budowlanej Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za: - zgodność dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń i elementów z ich opisem i charakterystyką techniczną zawartą w dokumentacjach, a także za ich poprawne działanie i wytrzymałość, - montaż instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje, - rezultat użytkowania instalacji, który to rezultat musi być zgodny z warunkami technicznymi projektów i warunkami narzuconymi przez Inwestora Znajomość placu budowy Do wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 4

5 2.2.2 Tym samym Wykonawca musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu. Niniejsza klauzula dotyczy całego zakresu robót Wykonawcy Poza tym, Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porządku podczas wykonywania robót swojego działu oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń lub obowiązujących regulaminów. W takich przypadkach Wykonawca obciążony zostanie kosztami napraw, w tym kosztami naprawy szkód spowodowanych przez należące do niego maszyny, zarówno wewnątrz budynku jak i na drogach publicznych Wyposażenie placu budowy właściwe dla wykonania robót niniejszego działu oraz udział w instalacjach ogólnych obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych oraz dostaw wspólnych wszystkim działom Wyposażenie musi uwzględniać dokumenty uzupełniające, którymi są: - Plan organizacji zaplecza budowy, - Przepisy BHP, - Harmonogram inwestycji wraz z podziałem na poszczególne fazy Poza tym zaznacza się, że do Wykonawcy robót niniejszego działu należy zapewnienie transportu wewnętrznego, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót Wykonawca robót niniejszego działu jest odpowiedzialny za urządzenia zabezpieczające niezbędne do wykonania robót, a także za urządzenia zabezpieczające ogólne na obrzeżu strefy wykonywanych przez siebie robót Minimalne zabezpieczenia niezbędne na placu budowy to: - siatki zabezpieczające przed upadkiem, rozciągnięte pomiędzy belkami dachowymi, - balustrada zabezpieczająca przy krawędziach otworów lub dodatkowe siatki zabezpieczające na otworach, - szelki bezpieczeństwa dla całego personelu pracującego na wysokości, - podnośniki samo stabilizujące dla prac wykonywanych wewnątrz, w części dachowej i na fasadach Dobór wyposażenia Zainstalowane wyposażenie powinno obowiązkowo spełniać minimalne wymagania narzucone przez dokumentację projektową, a także być zgodne z marką, typem i charakterystyką wyposażenia określonego w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dane techniczne urządzenia są zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych Poza tym, marka i typ wybrane pierwotnie nie mogą być zmienione, nawet wtedy, gdy Wykonawca uważałby, że stosując wyposażenie innej marki i typu osiągnie te same efekty. 5

6 2.3.3 Parametry proponowanych urządzeń (moc, wydajność itd.) podane w katalogach producentów muszą być co najmniej równe wartościom, które zostały narzucone przez projekty Ogólne warunki wykonania robót Nie wyraża się zgody na zwiększenie ceny z tytułu jakiejkolwiek zmiany miejsca montażu danego urządzenia w promieniu jednego metra od punktu wstępnie przewidzianego; powyższe dotyczy zmian, które zostaną zasygnalizowane przed wykonaniem Stosowanie materiałów i urządzeń innych od przewidzianych wymaga pisemnej zgody Koordynatora Budowy i Projektanta. W przypadku braku możliwości dostarczenia niektórych elementów instalacji w odpowiednim czasie, Wykonawca jest nadal zobowiązany do ukończenia pozostałej części instalacji wyprowadzając przyłącza dla obsługi tychże elementów Do obowiązków Wykonawcy należy nawiązanie kontaktu ze służbami publicznymi, których dotyczą instalacje przewidziane do wykonania przez niniejszy dział. Od służb tych Wykonawca musi uzyskać w odpowiednim czasie wszystkie zezwolenia lub świadectwa zgodności niezbędne do wykonania robót Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji Montaż poszczególnych instalacji musi być skoordynowany z pracami w innych branżach instalacyjnych, tak aby uniknąć wzajemnych kolizji. Rozpoczęcie prac montażowych dla ważniejszych fragmentów instalacji musi być poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy Wykonawca może zaproponować materiały równorzędne do elementów instalacyjnych z dokumentacji projektowej ich zastosowanie będzie jednak możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Koordynatora Budowy i Projektanta. Żadna zmiana nie może być wprowadzona w trakcie wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Koordynatora Budowy, wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciążały Wykonawcę Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Koordynatorowi Budowy lub jego upoważnionemu przedstawicielowi wszystkich sprawozdań z prób a także innych dokumentów, o które zostanie przez niego poproszony Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do dostarczenia zgodnie z terminem podanym w harmonogramie wszystkich informacji i sprecyzowań dotyczących rozporządzeń mających wpływ na wykonanie robót innych działów W przypadku błędu, opóźnienia w przekazywaniu informacji lub niedopatrzenia, Wykonawca niniejszego działu będzie musiał ponieść wynikające z tego konsekwencje i to zarówno w sprawach dotyczących jego własnych robót, jak również robót innych działów Od Wykonawcy niniejszego działu będzie wymagana kontrola zgodności obiektów lub instalacji innych wykonawców w miarę ich wykonywania, po to, aby na jego własnym terenie nie powstały żadne anomalie mające wpływ na jego instalacje oraz po to, aby umożliwić w ramach harmonogramu przeprowadzenie ewentualnych korekt, które okazałyby się konieczne. 6

7 Aż do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W związku z tym zobowiązany jest do podjęcia wszelkich koniecznych kroków mających na celu uniknięcie wystąpienia uszkodzeń. W przypadku powstania takowych, na własny koszt, bez żądania żadnych odszkodowań, będzie musiał przywrócić pierwotny stan urządzeń Zabezpieczanie robót, warunki BHP Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z placem budowy, drogami ewakuacji, ich oznakowaniem, punktami zbornymi, telefonami alarmowymi, rozmieszczeniem sprzętu p.poż., instalacjami elektrycznymi, miejscami poboru wody, punktami przyłączenia urządzeń elektrycznych i oświetlenia Każdy przebywający na terenie budowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości Kierownikom Robót i Kierownikowi Budowy. W szczególności Kierownik Robót Wykonawcy jest zobowiązany do codziennego przeglądu stanu zabezpieczeń BHP miejsc pracy i dojść komunikacyjnych do tych miejsc. Każdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie muszą być zgłoszone do Kierownika Robót. Wykonawca instalacji zobowiązany jest do dokumentacji szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników i uprawnień kierownika robót Na terenie prowadzenia prac instalacyjnych obowiązuje nakaz noszenia przez wszystkie osoby środków ochrony osobistej BHP, a w szczególności kasków ochronnych BHP oraz obuwia roboczego dla zapewnienia bezpieczeństwa. Maszyny, urządzenia i sprzęt pracujący na budowie musi być sprawny i dopuszczany do ruchu (eksploatacji). Na terenie budowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych. Na terenie obowiązuje zakaz spożywania posiłków, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na terenie budowy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zakaz przebywania osób w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługiwanie sprzętu mechanicznego jest dozwolone tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami Wykonywanie zmian w konstrukcji budynku (np. wycinanie otworów) bez zgody kierownika robót jest zabronione. Używanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia od kierownika robót wykonawcy. W czasie pożaru lub powstania innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem budowy pracownicy wykonawcy nie uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w akcji gaśniczej są zobowiązani do opuszczenia placu budowy Wszystkie powierzchnie elementów narażonych na uszkodzenie powinny zostać pokryte aż do chwili odbioru skuteczną substancją lub folią ochronną. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań niniejszego działu, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia, koszty napraw ponosi Wykonawca Każdy pracownik dopuszczony do pracy na wysokości (powyżej 2 m) powinien mieć ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Każdy pracownik dopuszczony do pracy powinien być staraniem Wykonawcy przeszkolony w zakresie ogólnym BHP przez uprawnioną osobę. Kierownik Robót Wykonawcy jest 7

8 zobowiązany dostarczyć do inspektora nadzoru inwestorskiego kopie odpowiednich dokumentów potwierdzające dopuszczenie lekarskie i przeszkolenie pracownika Każde rusztowanie musi być dostarczone na budowę kompletne zgodnie z DTR producenta. Każdorazowe dopuszczenie do pracy na rusztowaniu możliwe jest po zakończeniu jego montażu i odbiorze stwierdzającym jego kompletność przez odpowiedzialne osoby. Użytkowanie rusztowań niekompletnych lub w sposób niezgodny z instrukcją producenta jest zabronione Przekrycia otworów w stropach muszą być zamontowane trwale (nie może być możliwości zdjęcia przekrycia bez użycia narzędzi) i dodatkowo opisane: Uwaga: przekrycie otworu. Dla robót wymagających zdjęcia zabezpieczeń otworów (np. w celu przeprowadzenia instalacji) konieczne jest stosowanie szelek BHP i zapewnienie możliwości skutecznego przypięcia uprzęży do trwałych elementów budynku. Wejście na dach wymaga uzyskania zgody inspektora nadzoru po uzgodnieniu sposobów zabezpieczenia przed upadkiem Wszystkie przestrzenie komunikacyjne i miejsc pracy muszą być oświetlone do odpowiedniego poziomu natężenia. Dodatkowo należy stosować oświetlenie stanowiskowe. Wszystkie miejsca, w których istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości muszą być wygrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Przebywanie w miejscach zagrożonych upadkiem przedmiotów z wysokości jest zabronione Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie: a) utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób dla osób lub własności społecznej, a wynikających z natężenia hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenie przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru Oznakowanie instalacji Wszystkie urządzenia i elementy regulacyjne instalacji muszą być prawidłowo oznakowane za pomocą metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub technologii równoważnej, mocowanych za pomocą nitów lub wkrętów Na przewodach należy zamocować trwale taśmy kolorowe z kierunkiem przepływu i opisem rodzajem mediów. 8

9 Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej Cena za dostawę robót Ustala się, że cena obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, prace uwzględnione lub nie uwzględnione w kosztorysach i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w kosztorysach Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji celem właściwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku Obowiązek osiągnięcia zakładanych efektów Opis i zakres robót zamieszczone są w dokumentacji projektowej i odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania jako uzupełnienie opisanych w dokumentacji projektowej rozwiązań, a wszystko to w celu osiągnięcia wyników, gwarancji i parametrów co najmniej równoważnych z opisywanymi dla zrealizowania zdefiniowanego celu Normy i regulaminy W wykonaniu robót swojego działu Wykonawca musi uwzględniać postanowienia, ustawy, dekrety, rozporządzenia, okólniki, normy polskie, dokumenty techniczne mające zastosowanie w wykonaniu robót opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostające w mocy na 20 dni przed datą złożenia oferty, a także uwzględniać reguły sztuki budowlanej W przypadku pojawienia się nowych rozporządzeń w trakcie trwania robót, Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie Koordynatora Budowy oraz sporządzić odpowiedni załącznik uwzględniający te zmiany, tak, aby instalacja mogła zostać oddana zgodnie z aktualnym stanem przepisów Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacją producentów materiałów i urządzeń oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRI INSTAL- zeszyt nr. 5. Wszelkie zmiany i odstępstwa w wykonaniu instalacji objętych projektem winny być uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru. 9

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA opracował: inż.władysławmiękina Kraków kwiecień 2014 r. 10

11 SPIS ZAWARTOŚCI SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI Instalacja wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Ogólne wymagania. 2. Materiały 2.1. Urządzenia z osprzętem Odbiór materiałów na budowę Składowanie materiałów 3. Sprzęt. 4. Transport i składanie. 5. Wykonanie robót Roboty przygotowawcze Roboty montażowe Izolacje przewodów Roboty budowlane dla wentylacji Instalacje sanitarne. 6. Kontrola jakości i odbiór Kontrola techniczna Kontrola działania Pomiary kontrolne. 7. Obmiar robót. 8. Odbiór robót Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą robót. 9. Podstawy płatności. 10. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej Zakres robót objętych SST.Normy. 11

12 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej dla laboratoriów zgazowania węgla nr. 01b i 02 w pawilonie B -3 dla Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. 1.2 Zakres stosowania szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji w pomieszczeniu laboratorium nr W zakres robót wchodzą: -demontaż przewodów gazowych i wentylatora dachowego w pom. 506 [nie przewidywane do wykorzystania ]. - montaż centrali nawiewnej typu AHU -1 Wielkość 04 GOLD z regulatorem prędkości obrotowej silnika kpl.1. - montaż tłumików akustycznych okrągłych - montaż przewodów wentylacyjnych, - montaż nagrzewnic elektrycznych z regulatorami do nagrzewnic, - montaż filtrów powietrza kanałowych prostokątnych z kratkami nawiewnymi., - montaż wentylatora dachowego VDW 180 / 2 na podstawie dachowej i przepustnicach samoczynnej., - montaż okapów nad urządzeniami technologicznymi wraz z instalacją przewodową dla pomieszczenia 506, - montaż wentylatorów typ RR 160 / C z regulatorami prędkości obrotowej silników, - montaż przewodów ocynkowanych prostokątnych i okrągłych, - montaż podstaw dachowych - montaż tłumików akustycznych okrągłych, - montaż izolacji przewodów nawiewnych z płaszczem z blachy aluminiowej, - montaż agregatu skraplającego CELEST / LE 6., - uszczelnienie przewodów przechodzących przez przegrody masą ognioodporną, - montaż instalacji chłodniczej pomiędzy skraplaczem i centralą GOLD., - montaż izolacji chłodniczej, - montaż instalacji c. o. [ wymiana istniejących grzejników ] i podłączenie instalacji wody i odprowadzenie ścieków z digestorium projektowanego - roboty budowlane dla potrzeb instalacji Ogólne wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRJ -INSTAL, zeszyt 5. 12

13 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej, Zeszyt nr 5, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 2. MATERIAŁY. 2.1 Urządzenia z osprzętem- CPV A/ Dobrano wentylator dachowy [ z tworzywa ] typ VDW -180 /2 - wydajność przy wypływie swobodnym L =910 m 3 /h. ciśnienie dyspozycyjne 200 Pa.- n = 2310 obr. / min.; Pt. = 0,17 KW.- z regulatorem obrotów silnika wentylatorów ESA 1 nr. kat. 0238, B/ Przepustnica samoczynna DVS 180 wg. kat.1247 C/ Podstawa dachowa dla dachów płaskich..fds -180 wg. kat D/ Połączenia elastyczne wentylatora. E/ Sieć przewodów wentylacyjnych w wykonaniu z PVC, F/ Klapy rewizyjne do czyszczenia przewodów wywiewnych. Zespoły wyciągowe. CPV Projektuje się wentylator y typ RR 160 C z silnikiem elektrycznym jednofazowym 230 V.,50 Hz. Moc 100W. W producent Helioss z regulatorem prędkości obrotowej wentylatorów 3 kpl. i dodatkowe następujące elementy: A / tłumik akustyczny RS -160 /50 L = 1000 mm.- FRAPOL B / zespól 3 okapów nad urządzeniami technologicznymi, C / sieć przewodów wentylacyjnych prostokątnych i okragłych, D /klap rewizyjne do przewodów, E/ daszki przeciw deszczowe typ RW kpl., F/ przepustnice zwrotne typ RSKD kpl., G/ Podstawa dachowa typ B II 160 / kpl H / Klapy przeciw pożarowe z siłownikiem,,belimo typ BF 24 TL T -ST Wentylacja mechaniczna ze schłodzeniem powietrza pom. 506.CPV Zespół nawiewny N 1. 4 kpl. Przyjmuje się centralę klimatyzacyjną typa AHU -1 GOLD wielkość 04 wydajność [ wy dajność max.l = 900 m 3 / h., min. 450 m 3 / h., ] znamionowa prędkość obrotowa n = min. 500, max.2700 obr. / min., pobór mocy N = 0,3 KW., prąd 0,55 A., ; z regulatorem 5 stopniowym z ochroną silnika RDS1 nr. kat.1314., z nagrzewnicą elektryczną wydajności - 7,5 KW., z sekcją chłodniczą o wydajności 5,1 KW., czynnik chłodniczy R 410 A., i dodatkowe następujące elementy: 13

14 A / przepustnica sterowana z układem centrali GOLD B / Nagrzewnica elektryczna typ EHR K 15 / 40/20 z regulatorem do nagrzewnic typ EHSD 16 nr. kat z czujnikami TFK i TFR. C / Filtr kasetowy klasy F 7 z wyłącznikiem różnicy ciśnień D / Tłumik akustyczny hałasu TCDA E / Króciec elastyczny F / Sekcja czerpni, TBTF , G/ Właz kontrolny centrali, H/Daszek nad centralą, I/ tłumik akustyczny rurowy okrągły RS FRAPOL - Kraków, J / Sieć przewodów wentylacyjnych prostokątnych z kratkami nawiewnymi K / Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem V * 250 mm. 1 kpl. J / Izolacja przewodów wentylacyjnych płaszczem gr. 50 mm. w osłonie płaszczem z blachy aluminiowej., L/ Agregat skraplający CELEST / LE 6 moc chłodnicza 6,74 KW., moc pobierana pzez sprężarki - 1,76 KW., temp. parowania 7 0 C., temp pow C., Ł/Instalacja chłodnicza pomiędzy skraplaczem i centralą z izolacją ciepłochronną, M/ Włazy kontrolne, N/ Instalacje chłodniczą wykonać z rur miedzianych wg. normy DIN 1786 odpowiednik normy PN-H : 1977 o średnicach : fi d z.- 22 * 1,5 mm., d z 18 * 1,0 mm.cpv Roboty budowlane. Obudowa przewodów nawiewnych płytami gipsowymi. Ruszt stalowy z ceownika NP. -80 o wym * 1500 mm. z warstwami : - blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, - wełna mineralna na siatce z drutu o gęstości 100 kg / m 3,- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75 mm. -płyta z suchego tynku gr. 20mm. zamocowanie przy pomocy kołków rozporowych do betonu i wkrętów samogwintujących [ płyty ] [konstrukcja dla przewodów w świetlikach ]. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych przechodzących przez przegrody masą np.,, Hilti CP 601 S [ ognioodporna ].. CPV Odbiór materiałów na budowie. Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów. Wentylatory, nagrzewnice, tłumiki, kanały z osprzętem, urządzenia regulacyjne należy składować w zamykanych magazynach. 3. SPRZĘT. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynników pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji: 14

15 -szlifierka kątowa, - wiertarka zwykła, - zestaw monterski, - zestaw spawalniczy, gazowy, - pilarka do cięcia prętów, - klucze do skręcania, -rusztowanie stojakowe. - piła do cięcia betonu. Projekt wykonawczy układu wyciągowego urządzenia do pirolizy 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. Dla przewodów, półfabrykatów i gotowych elementów przewodów wentylacyjnych zarówno na terenie zakładów wytwórczych jak i poza nimi, w celu skrócenia czynności wykorzystuje się samochody z podwyższonymi burtami lub coraz częściej pojemniki. Ich ładowanie i rozładowanie przeprowadza się przy pomocy suwnicy bramowej. W zależności od wartości i ważności elementów sieci wentylacyjnej i urządzeń instalacji dobiera się odpowiedni rodzaj opakowania. Uzyskuje się w ten sposób ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy podwyższonych burtach samochodu przewody przewozi się w położeniu pionowym. W przypadku stosowania pojemników, odcinki przewodów przewozi się umieszczając teleskopowo rury w rurach. Ciężkie urządzenia transportuje się w specjalnych pojemnikach. Większość wyrobów wentylacyjnych wymaga dużych powierzchni składowania, gdyż w przeważającej części przypadków niemożliwe jest układanie jednych części czy elementów na drugie wobec ich małej sztywności. Jednocześnie należy pamiętać, że elementy i urządzenia wentylacyjne wykonane z blachy stalowej nie mogą, z uwagi na niebezpieczeństwo korozji, być składowane przez długi okres czasu. Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się odpowiednio do rysunków, posługując się symbolami znakowania, naniesionymi na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 5. WYKONANIE ROBÓT. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji pomieszczeń jadalni i kuchni. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRJ INSTAL Zeszyt nr Roboty przygotowawcze. Instalacja wentylacji: - wyznaczenie miejsca na m-ż wentylatorów i centrali - montaż zawiesi podparć przewodów i urządzeń, - demontaż przewodów i urządzeń wentylacji wyciągowej i instalacji istniejącej gazu, - wykucie otworów w stropach i ścianie [ piłami do betonu]. 15

16 5. 2. Roboty montażowe. CPV Kanały wentylacyjne powinny być szczelne (szczelność wg normy PN-B-76001). Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym. Izolacja cieplna kanałów powinna mieć szczelne połączenie wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być zachowana na całej powierzchni izolacji odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpornością na korozję i odporność ogniową. Centralę nawiewną montować na dostarczonej konstrukcji przez Producenta zgodnie z warunkami technicznymi producenta. Pozostałe urządzenia montować należy zgodnie z zaleceniami producenta (DTR) Izolacje przewodów. Przewody wentylacyjne nawiewne na dachu dla laboratorium pom. 506 [ zespół N - I] zaizolować matami z wełny mineralnej LAMELA MAT firmy: ROCKWOL, gr.50 mm na folii aluminiowej zbrojonej w osłonie zewnętrznej z blachy aluminiowej gr. 0,5mm CPV , Izolację ciepłochronną rurociągów miedzianych wykonać z otuliny termoizolacyjnych otuliny 7000 z wełny szklanej z wełny szklanej z płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej gr. Izolacji 30 mm. CPV Roboty budowlane wynikające z wentylacji. -Wykucie otworów w stropach [ cięcie piłami do betonu] CPV wykonanie otworu w dachu na przejście podstawy dachowej, CPV m-ż. ramek dla otworów wentylacyjnych w stropach, CPV zamurowanie otworów po zamontowaniu przewodów wentylacyjnych, - wykonanie rusztu stalowego z ceownika NP * 1500 mm CPV w. / g. zestawienia materiałów CPV obróbki blacharskie połaci,która obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu zalutowanie połączeń i uporządkowanie stanowiska. CPV

17 5.5. Instalacje sanitarne c. o. i wod. kan. W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano wykonać wymianę grzejników z rur żebrowych na grzejniki płytowe typ PHO 20 / 600 / 1810 szt. 2, wraz z zaworami regulacyjnymi.na instalacji c. o. po wykonaniu montażu wykonać niezbędne próby na zimno i na gorąco. Dodatkowo w ramach instalacji sanitarnych projektuje się podłączenie wody przy pomocy rur stalowych ocynkowanych z zaworem odcinającym i odprowadzenie ścieków przy pomocy rur fi 50 mm. z PCV z digestorium do istniejącej kanalizacji. 6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR Kontrola techniczna. -sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, - połączenia kołnierzowe z kanałami wentylacyjnymi powinny być szczelne, - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem, - sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, - sprawdzenie działania i wyregulowanie instalacji wentylacji, - sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, - sprawdzenie czystości instalacji, - sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punkcie 5.1.Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Kontrola działania. Celem kontroli działania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: - próbny ruch całej instalacji nawiewnych i wyciągowych w warunkach różnych obciążeń cieplnych, - nastawienie i regulacja strumieniem (72 godziny) powietrza, - nastawienie przepustnic regulacyjnych, - określenie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego z nawiewników, - nastawienie urządzeń zabezpieczających, - nastawienie regulacji automatycznej, - nastawienie elementów dławiących, - nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżanie itp.). Poszczególne części składowe i układy powinny być doprowadzone do określonych 17

18 warunków pracy (np. chłodzenie, użytkowanie lub nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych nastaw i regulacji wstępnej instalacji. Kontrole działania poszczególnych elementów wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, punkt Pomiary kontrolne. Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych wykonać zgodnie z tabelą nr 4 7 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr OBMIAR ROBÓT. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne, dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie robót pomiędzy wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji i klimatyzacji jest: dla urządzeń 1 szt. lub komplet. Dla kanałów wentylacyjnych - 1 m 2 blachy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilości robót. 8. ODBIÓR ROBÓT. Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji pomieszczeń. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. Na okoliczność odbioru sporządzić protokół odbioru zgodnie z załącznikiem nr 1, Warunki techniczne Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji. W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą powinna zawierać następujące ustalenia: a/. odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np.: tolerancji, metod pomiarowych itp.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany. b/.określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem badań. 18

19 c/. parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania pomieszczeń), d/.warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń). 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa 1m 2 blachy ocynkowanej. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują materiał, dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. 10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ Katalogi. Katalogi nawiewników, przewodów wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Normy. 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 106/ Rozp. M. J. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75/02, poz. 690; PN-EN : Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. PN-EN : Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. PN-B : Wentylacja przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania. PN-B : Wentylacja przewody wentylacyjne szczelność, wymagania i badania. PN-B : Wentylacja Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych. PN-EN 1886 : Wentylacja budynków: Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne. Właściwości mechaniczne. Pr PN-EN : Wentylacja budynków procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji went. i klimatyzacji. Pr EN Wentylacja budynków podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe. PN-68/ B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN 61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynowej. PN : 1999 Pochylenie połaci dachowych. PN 85 / b Zaprawy budowlane. 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST TECHNOLOGIA KUCHNII II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE TECHNOLOGIA KUCHNI 1.o. Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM WIWARIUM USYTUOWANYM NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDMONT Wiktor Kotowski 01-144 Warszawa, ul. Górczewska 37/106 telefon 632 92540,0-600270561 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.02.02 CPV 45331210-1 WENTYLACJA " REMONT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 in. M. Kopernika Katowice ul. Sienkiewicza 74 Temat: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE WENTYLACJI KOD CPV 45331210-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI 14 Contents 1. Wstęp... 16 1.1 Przedmiot ST... 16 1.2. Zakres stosowania ST... 16 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

1.3.9 Wyrzutnia powietrza - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w

1.3.9 Wyrzutnia powietrza - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w 1. Część ogólna 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

SST B- 18. Wentylacja grawitacyjna-nowe kanały w pomieszczeniach kuchni i łazienek w mieszkaniach zakres wg. Ekspertyzy[2]

SST B- 18. Wentylacja grawitacyjna-nowe kanały w pomieszczeniach kuchni i łazienek w mieszkaniach zakres wg. Ekspertyzy[2] Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B- 18 Wentylacja grawitacyjna-nowe kanały w pomieszczeniach kuchni i łazienek w mieszkaniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Pl. Wolności 1; 05-126 Nieporęt. Budowa Pływalni Sportowej w Stanisławowie Pierwszym Stanisławów Pierwszy; dz. nr 113/3, 114/7, 115/8 obręb 13

Pl. Wolności 1; 05-126 Nieporęt. Budowa Pływalni Sportowej w Stanisławowie Pierwszym Stanisławów Pierwszy; dz. nr 113/3, 114/7, 115/8 obręb 13 SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Ogólne określenie przedmiotu robót...2 1.2. Określenie uczestników inwestycji...2 1.3. Koordynacja robót...2 1.4. Dokumenty techniczne i przepisy dotyczące branży...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) SA wymagania w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Nazwa opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Adres obiektu: Józefów Ul Kardynała Wyszyńskiego 1 Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA KLIMATYZATORA OBIEKT : ZMJANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KLASY CHEMICZNEJ NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ ADRES : 63-700 Krotoszyn Pl. Jana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej Data: 14-09-10 Budowa: Część: wentylacja Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Paweł Tkaczyński Brzeg ul. Działkowa 3 tel. (077)

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Paweł Tkaczyński Brzeg ul. Działkowa 3 tel. (077) USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Paweł Tkaczyński 49-300 Brzeg ul. Działkowa 3 tel. (077) 416 27 66 Temat: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ST a INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZASILANIA FOS.

ST a INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZASILANIA FOS. ST-03-02-02a INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZASILANIA FOS. 1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST instalacji

Bardziej szczegółowo