SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01."

Transkrypt

1 Obiekt: PAWILON A -3 WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI KATEDRA BIOMATERIAŁOW A.G.H. KRAKÓW Zamawiający: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE Nazwa opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01. Projekt i dokumentacja SIWIZ do przetargu dla układu wyciągowego urządzeń do pirolizy Pawilon A 3 pom Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki autor opracowania: inż. Władysław Miękina Kraków kwiecień 2014 r. 1

2 SPIS TREŚCI Wymagania ogólne Informacja o dokumentach Obowiązki wykonawcy Program robót. 2. Założenia ogólne Przedmiar robót Znajomość placu budowy Dobór wyposażenia Ogólne warunki wykonania robót Zabezpieczenie robót, warunki B.H.P Oznakowanie instalacji Cena za dostawę robót Obowiązek osiągnięcia zakładanych efektów Normy i regulaminy. 2

3 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Informacja o dokumentach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych składa się z następujących działów: ST INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNA ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA. - INSTALACJE C. O. I WOD. KAN Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczających informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu, w szczególności Projektów Wykonawczych niniejszej Specyfikacji, opisów technicznych, rysunków, planów i obliczeń, warunków określonych przez urzędy oraz Pozwolenia na Budowę itp Tym samym przyjmuje się automatycznie, że składając ofertę Wykonawca stwierdza, że cała dokumentacja projektowa została przez niego sprawdzona pod kątem objęcia całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robót w żądanej jakości. W szczególności dotyczy to materiałów lub czynności, które w załączonej dokumentacji nie wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny Obowiązki Wykonawcy W fazie realizacji Projekt, oraz niniejsze Warunki stanowią podstawę do wszelkich rozstrzygnięć pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą Wykonanie wszelkich robót dodatkowych musi być poprzedzone wyceną, akceptacją Projektanta oraz otrzymaniem pisemnego zlecenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora Przekroczenie ceny oferty poza zleceniami dodatkowymi jest tym samym wykluczone Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia mogą być dostarczone w wymaganym realizacją terminie. W przeciwnym wypadku w ofercie należy zaproponować produkt alternatywny, a w czasie realizacji należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zamianę typu (producenta) urządzenia Jeśli Wykonawca chce zaproponować wyrób równorzędny do określonego w Projekcie to musi uzyskać zgodę Projektanta i Inwestora. Zgoda taka może być wyrażona pod warunkiem, że Wykonawca przejmie koszty zmiany planów oraz zmian budowlanych Wszelkie zmiany materiałowe dokonane w trakcie realizacji bez pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta oraz skutki postępowania niezgodnego z Projektem bądź Warunkami będą usunięte na koszt Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów, niezbędnych do montażu, wykańczania, mocowania, osadzania, uszczelniania, itp. wymagań dotyczących stosowania urządzeń, osprzętu i wszelkich innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia i niezbędny do wykonania zakres prac. 3

4 W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie materiały, konstrukcje, robociznę, transport, koszt zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, podróże związane z realizacją robót, sporządzenie wszelkiej dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie odbioru instalacji, instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji, szkolenie dla personelu obsługującego, świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi Program robót Roboty opisane w niniejszej Specyfikacji Warunków i Odbioru Robót obejmą wykonanie następujących instalacji wyciągowej i klimatyzacji dla urządzeń do pirolizy pom.506 w pawilonie A 3 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie ST INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA W LABORATORIUM 506 INSTALACJE SANITARNE C. O. I WOD. KAN Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami i wymiarami podanymi w niniejszych szczegółowych warunkach technicznych oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót branżowych, a także zgodnie z kompletem rysunków i opisów do projektów Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 2.1. Przedmiot robót Niniejszy dział obejmuje roboty związane z wykonaniem kompletnych instalacji sanitarnych w obiekcie i w związku z czym przedsięwzięcie obejmuje wszystkie elementy mające związek z tymże działem robót Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z całością dokumentacji, z planami i dokumentacją opisową niezbędną do realizacji robót, które to prace zobowiązuje się prawidłowo ukończyć zgodnie z regułami sztuki budowlanej Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za: - zgodność dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń i elementów z ich opisem i charakterystyką techniczną zawartą w dokumentacjach, a także za ich poprawne działanie i wytrzymałość, - montaż instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje, - rezultat użytkowania instalacji, który to rezultat musi być zgodny z warunkami technicznymi projektów i warunkami narzuconymi przez Inwestora Znajomość placu budowy Do wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 4

5 2.2.2 Tym samym Wykonawca musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu. Niniejsza klauzula dotyczy całego zakresu robót Wykonawcy Poza tym, Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porządku podczas wykonywania robót swojego działu oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń lub obowiązujących regulaminów. W takich przypadkach Wykonawca obciążony zostanie kosztami napraw, w tym kosztami naprawy szkód spowodowanych przez należące do niego maszyny, zarówno wewnątrz budynku jak i na drogach publicznych Wyposażenie placu budowy właściwe dla wykonania robót niniejszego działu oraz udział w instalacjach ogólnych obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych oraz dostaw wspólnych wszystkim działom Wyposażenie musi uwzględniać dokumenty uzupełniające, którymi są: - Plan organizacji zaplecza budowy, - Przepisy BHP, - Harmonogram inwestycji wraz z podziałem na poszczególne fazy Poza tym zaznacza się, że do Wykonawcy robót niniejszego działu należy zapewnienie transportu wewnętrznego, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót Wykonawca robót niniejszego działu jest odpowiedzialny za urządzenia zabezpieczające niezbędne do wykonania robót, a także za urządzenia zabezpieczające ogólne na obrzeżu strefy wykonywanych przez siebie robót Minimalne zabezpieczenia niezbędne na placu budowy to: - siatki zabezpieczające przed upadkiem, rozciągnięte pomiędzy belkami dachowymi, - balustrada zabezpieczająca przy krawędziach otworów lub dodatkowe siatki zabezpieczające na otworach, - szelki bezpieczeństwa dla całego personelu pracującego na wysokości, - podnośniki samo stabilizujące dla prac wykonywanych wewnątrz, w części dachowej i na fasadach Dobór wyposażenia Zainstalowane wyposażenie powinno obowiązkowo spełniać minimalne wymagania narzucone przez dokumentację projektową, a także być zgodne z marką, typem i charakterystyką wyposażenia określonego w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dane techniczne urządzenia są zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych Poza tym, marka i typ wybrane pierwotnie nie mogą być zmienione, nawet wtedy, gdy Wykonawca uważałby, że stosując wyposażenie innej marki i typu osiągnie te same efekty. 5

6 2.3.3 Parametry proponowanych urządzeń (moc, wydajność itd.) podane w katalogach producentów muszą być co najmniej równe wartościom, które zostały narzucone przez projekty Ogólne warunki wykonania robót Nie wyraża się zgody na zwiększenie ceny z tytułu jakiejkolwiek zmiany miejsca montażu danego urządzenia w promieniu jednego metra od punktu wstępnie przewidzianego; powyższe dotyczy zmian, które zostaną zasygnalizowane przed wykonaniem Stosowanie materiałów i urządzeń innych od przewidzianych wymaga pisemnej zgody Koordynatora Budowy i Projektanta. W przypadku braku możliwości dostarczenia niektórych elementów instalacji w odpowiednim czasie, Wykonawca jest nadal zobowiązany do ukończenia pozostałej części instalacji wyprowadzając przyłącza dla obsługi tychże elementów Do obowiązków Wykonawcy należy nawiązanie kontaktu ze służbami publicznymi, których dotyczą instalacje przewidziane do wykonania przez niniejszy dział. Od służb tych Wykonawca musi uzyskać w odpowiednim czasie wszystkie zezwolenia lub świadectwa zgodności niezbędne do wykonania robót Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji Montaż poszczególnych instalacji musi być skoordynowany z pracami w innych branżach instalacyjnych, tak aby uniknąć wzajemnych kolizji. Rozpoczęcie prac montażowych dla ważniejszych fragmentów instalacji musi być poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy Wykonawca może zaproponować materiały równorzędne do elementów instalacyjnych z dokumentacji projektowej ich zastosowanie będzie jednak możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Koordynatora Budowy i Projektanta. Żadna zmiana nie może być wprowadzona w trakcie wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Koordynatora Budowy, wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciążały Wykonawcę Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Koordynatorowi Budowy lub jego upoważnionemu przedstawicielowi wszystkich sprawozdań z prób a także innych dokumentów, o które zostanie przez niego poproszony Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do dostarczenia zgodnie z terminem podanym w harmonogramie wszystkich informacji i sprecyzowań dotyczących rozporządzeń mających wpływ na wykonanie robót innych działów W przypadku błędu, opóźnienia w przekazywaniu informacji lub niedopatrzenia, Wykonawca niniejszego działu będzie musiał ponieść wynikające z tego konsekwencje i to zarówno w sprawach dotyczących jego własnych robót, jak również robót innych działów Od Wykonawcy niniejszego działu będzie wymagana kontrola zgodności obiektów lub instalacji innych wykonawców w miarę ich wykonywania, po to, aby na jego własnym terenie nie powstały żadne anomalie mające wpływ na jego instalacje oraz po to, aby umożliwić w ramach harmonogramu przeprowadzenie ewentualnych korekt, które okazałyby się konieczne. 6

7 Aż do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W związku z tym zobowiązany jest do podjęcia wszelkich koniecznych kroków mających na celu uniknięcie wystąpienia uszkodzeń. W przypadku powstania takowych, na własny koszt, bez żądania żadnych odszkodowań, będzie musiał przywrócić pierwotny stan urządzeń Zabezpieczanie robót, warunki BHP Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z placem budowy, drogami ewakuacji, ich oznakowaniem, punktami zbornymi, telefonami alarmowymi, rozmieszczeniem sprzętu p.poż., instalacjami elektrycznymi, miejscami poboru wody, punktami przyłączenia urządzeń elektrycznych i oświetlenia Każdy przebywający na terenie budowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości Kierownikom Robót i Kierownikowi Budowy. W szczególności Kierownik Robót Wykonawcy jest zobowiązany do codziennego przeglądu stanu zabezpieczeń BHP miejsc pracy i dojść komunikacyjnych do tych miejsc. Każdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie muszą być zgłoszone do Kierownika Robót. Wykonawca instalacji zobowiązany jest do dokumentacji szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników i uprawnień kierownika robót Na terenie prowadzenia prac instalacyjnych obowiązuje nakaz noszenia przez wszystkie osoby środków ochrony osobistej BHP, a w szczególności kasków ochronnych BHP oraz obuwia roboczego dla zapewnienia bezpieczeństwa. Maszyny, urządzenia i sprzęt pracujący na budowie musi być sprawny i dopuszczany do ruchu (eksploatacji). Na terenie budowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych. Na terenie obowiązuje zakaz spożywania posiłków, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na terenie budowy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zakaz przebywania osób w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługiwanie sprzętu mechanicznego jest dozwolone tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami Wykonywanie zmian w konstrukcji budynku (np. wycinanie otworów) bez zgody kierownika robót jest zabronione. Używanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia od kierownika robót wykonawcy. W czasie pożaru lub powstania innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem budowy pracownicy wykonawcy nie uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w akcji gaśniczej są zobowiązani do opuszczenia placu budowy Wszystkie powierzchnie elementów narażonych na uszkodzenie powinny zostać pokryte aż do chwili odbioru skuteczną substancją lub folią ochronną. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań niniejszego działu, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia, koszty napraw ponosi Wykonawca Każdy pracownik dopuszczony do pracy na wysokości (powyżej 2 m) powinien mieć ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Każdy pracownik dopuszczony do pracy powinien być staraniem Wykonawcy przeszkolony w zakresie ogólnym BHP przez uprawnioną osobę. Kierownik Robót Wykonawcy jest 7

8 zobowiązany dostarczyć do inspektora nadzoru inwestorskiego kopie odpowiednich dokumentów potwierdzające dopuszczenie lekarskie i przeszkolenie pracownika Każde rusztowanie musi być dostarczone na budowę kompletne zgodnie z DTR producenta. Każdorazowe dopuszczenie do pracy na rusztowaniu możliwe jest po zakończeniu jego montażu i odbiorze stwierdzającym jego kompletność przez odpowiedzialne osoby. Użytkowanie rusztowań niekompletnych lub w sposób niezgodny z instrukcją producenta jest zabronione Przekrycia otworów w stropach muszą być zamontowane trwale (nie może być możliwości zdjęcia przekrycia bez użycia narzędzi) i dodatkowo opisane: Uwaga: przekrycie otworu. Dla robót wymagających zdjęcia zabezpieczeń otworów (np. w celu przeprowadzenia instalacji) konieczne jest stosowanie szelek BHP i zapewnienie możliwości skutecznego przypięcia uprzęży do trwałych elementów budynku. Wejście na dach wymaga uzyskania zgody inspektora nadzoru po uzgodnieniu sposobów zabezpieczenia przed upadkiem Wszystkie przestrzenie komunikacyjne i miejsc pracy muszą być oświetlone do odpowiedniego poziomu natężenia. Dodatkowo należy stosować oświetlenie stanowiskowe. Wszystkie miejsca, w których istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości muszą być wygrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Przebywanie w miejscach zagrożonych upadkiem przedmiotów z wysokości jest zabronione Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie: a) utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób dla osób lub własności społecznej, a wynikających z natężenia hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenie przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru Oznakowanie instalacji Wszystkie urządzenia i elementy regulacyjne instalacji muszą być prawidłowo oznakowane za pomocą metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub technologii równoważnej, mocowanych za pomocą nitów lub wkrętów Na przewodach należy zamocować trwale taśmy kolorowe z kierunkiem przepływu i opisem rodzajem mediów. 8

9 Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej Cena za dostawę robót Ustala się, że cena obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, prace uwzględnione lub nie uwzględnione w kosztorysach i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w kosztorysach Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji celem właściwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku Obowiązek osiągnięcia zakładanych efektów Opis i zakres robót zamieszczone są w dokumentacji projektowej i odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania jako uzupełnienie opisanych w dokumentacji projektowej rozwiązań, a wszystko to w celu osiągnięcia wyników, gwarancji i parametrów co najmniej równoważnych z opisywanymi dla zrealizowania zdefiniowanego celu Normy i regulaminy W wykonaniu robót swojego działu Wykonawca musi uwzględniać postanowienia, ustawy, dekrety, rozporządzenia, okólniki, normy polskie, dokumenty techniczne mające zastosowanie w wykonaniu robót opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostające w mocy na 20 dni przed datą złożenia oferty, a także uwzględniać reguły sztuki budowlanej W przypadku pojawienia się nowych rozporządzeń w trakcie trwania robót, Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie Koordynatora Budowy oraz sporządzić odpowiedni załącznik uwzględniający te zmiany, tak, aby instalacja mogła zostać oddana zgodnie z aktualnym stanem przepisów Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacją producentów materiałów i urządzeń oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRI INSTAL- zeszyt nr. 5. Wszelkie zmiany i odstępstwa w wykonaniu instalacji objętych projektem winny być uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru. 9

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZE SCHŁADZANIEM POWIETRZA opracował: inż.władysławmiękina Kraków kwiecień 2014 r. 10

11 SPIS ZAWARTOŚCI SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI Instalacja wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Ogólne wymagania. 2. Materiały 2.1. Urządzenia z osprzętem Odbiór materiałów na budowę Składowanie materiałów 3. Sprzęt. 4. Transport i składanie. 5. Wykonanie robót Roboty przygotowawcze Roboty montażowe Izolacje przewodów Roboty budowlane dla wentylacji Instalacje sanitarne. 6. Kontrola jakości i odbiór Kontrola techniczna Kontrola działania Pomiary kontrolne. 7. Obmiar robót. 8. Odbiór robót Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą robót. 9. Podstawy płatności. 10. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej Zakres robót objętych SST.Normy. 11

12 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej dla laboratoriów zgazowania węgla nr. 01b i 02 w pawilonie B -3 dla Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. 1.2 Zakres stosowania szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji w pomieszczeniu laboratorium nr W zakres robót wchodzą: -demontaż przewodów gazowych i wentylatora dachowego w pom. 506 [nie przewidywane do wykorzystania ]. - montaż centrali nawiewnej typu AHU -1 Wielkość 04 GOLD z regulatorem prędkości obrotowej silnika kpl.1. - montaż tłumików akustycznych okrągłych - montaż przewodów wentylacyjnych, - montaż nagrzewnic elektrycznych z regulatorami do nagrzewnic, - montaż filtrów powietrza kanałowych prostokątnych z kratkami nawiewnymi., - montaż wentylatora dachowego VDW 180 / 2 na podstawie dachowej i przepustnicach samoczynnej., - montaż okapów nad urządzeniami technologicznymi wraz z instalacją przewodową dla pomieszczenia 506, - montaż wentylatorów typ RR 160 / C z regulatorami prędkości obrotowej silników, - montaż przewodów ocynkowanych prostokątnych i okrągłych, - montaż podstaw dachowych - montaż tłumików akustycznych okrągłych, - montaż izolacji przewodów nawiewnych z płaszczem z blachy aluminiowej, - montaż agregatu skraplającego CELEST / LE 6., - uszczelnienie przewodów przechodzących przez przegrody masą ognioodporną, - montaż instalacji chłodniczej pomiędzy skraplaczem i centralą GOLD., - montaż izolacji chłodniczej, - montaż instalacji c. o. [ wymiana istniejących grzejników ] i podłączenie instalacji wody i odprowadzenie ścieków z digestorium projektowanego - roboty budowlane dla potrzeb instalacji Ogólne wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRJ -INSTAL, zeszyt 5. 12

13 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej, Zeszyt nr 5, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 2. MATERIAŁY. 2.1 Urządzenia z osprzętem- CPV A/ Dobrano wentylator dachowy [ z tworzywa ] typ VDW -180 /2 - wydajność przy wypływie swobodnym L =910 m 3 /h. ciśnienie dyspozycyjne 200 Pa.- n = 2310 obr. / min.; Pt. = 0,17 KW.- z regulatorem obrotów silnika wentylatorów ESA 1 nr. kat. 0238, B/ Przepustnica samoczynna DVS 180 wg. kat.1247 C/ Podstawa dachowa dla dachów płaskich..fds -180 wg. kat D/ Połączenia elastyczne wentylatora. E/ Sieć przewodów wentylacyjnych w wykonaniu z PVC, F/ Klapy rewizyjne do czyszczenia przewodów wywiewnych. Zespoły wyciągowe. CPV Projektuje się wentylator y typ RR 160 C z silnikiem elektrycznym jednofazowym 230 V.,50 Hz. Moc 100W. W producent Helioss z regulatorem prędkości obrotowej wentylatorów 3 kpl. i dodatkowe następujące elementy: A / tłumik akustyczny RS -160 /50 L = 1000 mm.- FRAPOL B / zespól 3 okapów nad urządzeniami technologicznymi, C / sieć przewodów wentylacyjnych prostokątnych i okragłych, D /klap rewizyjne do przewodów, E/ daszki przeciw deszczowe typ RW kpl., F/ przepustnice zwrotne typ RSKD kpl., G/ Podstawa dachowa typ B II 160 / kpl H / Klapy przeciw pożarowe z siłownikiem,,belimo typ BF 24 TL T -ST Wentylacja mechaniczna ze schłodzeniem powietrza pom. 506.CPV Zespół nawiewny N 1. 4 kpl. Przyjmuje się centralę klimatyzacyjną typa AHU -1 GOLD wielkość 04 wydajność [ wy dajność max.l = 900 m 3 / h., min. 450 m 3 / h., ] znamionowa prędkość obrotowa n = min. 500, max.2700 obr. / min., pobór mocy N = 0,3 KW., prąd 0,55 A., ; z regulatorem 5 stopniowym z ochroną silnika RDS1 nr. kat.1314., z nagrzewnicą elektryczną wydajności - 7,5 KW., z sekcją chłodniczą o wydajności 5,1 KW., czynnik chłodniczy R 410 A., i dodatkowe następujące elementy: 13

14 A / przepustnica sterowana z układem centrali GOLD B / Nagrzewnica elektryczna typ EHR K 15 / 40/20 z regulatorem do nagrzewnic typ EHSD 16 nr. kat z czujnikami TFK i TFR. C / Filtr kasetowy klasy F 7 z wyłącznikiem różnicy ciśnień D / Tłumik akustyczny hałasu TCDA E / Króciec elastyczny F / Sekcja czerpni, TBTF , G/ Właz kontrolny centrali, H/Daszek nad centralą, I/ tłumik akustyczny rurowy okrągły RS FRAPOL - Kraków, J / Sieć przewodów wentylacyjnych prostokątnych z kratkami nawiewnymi K / Klapa przeciwpożarowa prostokątna z siłownikiem V * 250 mm. 1 kpl. J / Izolacja przewodów wentylacyjnych płaszczem gr. 50 mm. w osłonie płaszczem z blachy aluminiowej., L/ Agregat skraplający CELEST / LE 6 moc chłodnicza 6,74 KW., moc pobierana pzez sprężarki - 1,76 KW., temp. parowania 7 0 C., temp pow C., Ł/Instalacja chłodnicza pomiędzy skraplaczem i centralą z izolacją ciepłochronną, M/ Włazy kontrolne, N/ Instalacje chłodniczą wykonać z rur miedzianych wg. normy DIN 1786 odpowiednik normy PN-H : 1977 o średnicach : fi d z.- 22 * 1,5 mm., d z 18 * 1,0 mm.cpv Roboty budowlane. Obudowa przewodów nawiewnych płytami gipsowymi. Ruszt stalowy z ceownika NP. -80 o wym * 1500 mm. z warstwami : - blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, - wełna mineralna na siatce z drutu o gęstości 100 kg / m 3,- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75 mm. -płyta z suchego tynku gr. 20mm. zamocowanie przy pomocy kołków rozporowych do betonu i wkrętów samogwintujących [ płyty ] [konstrukcja dla przewodów w świetlikach ]. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych przechodzących przez przegrody masą np.,, Hilti CP 601 S [ ognioodporna ].. CPV Odbiór materiałów na budowie. Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów. Wentylatory, nagrzewnice, tłumiki, kanały z osprzętem, urządzenia regulacyjne należy składować w zamykanych magazynach. 3. SPRZĘT. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynników pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji: 14

15 -szlifierka kątowa, - wiertarka zwykła, - zestaw monterski, - zestaw spawalniczy, gazowy, - pilarka do cięcia prętów, - klucze do skręcania, -rusztowanie stojakowe. - piła do cięcia betonu. Projekt wykonawczy układu wyciągowego urządzenia do pirolizy 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. Dla przewodów, półfabrykatów i gotowych elementów przewodów wentylacyjnych zarówno na terenie zakładów wytwórczych jak i poza nimi, w celu skrócenia czynności wykorzystuje się samochody z podwyższonymi burtami lub coraz częściej pojemniki. Ich ładowanie i rozładowanie przeprowadza się przy pomocy suwnicy bramowej. W zależności od wartości i ważności elementów sieci wentylacyjnej i urządzeń instalacji dobiera się odpowiedni rodzaj opakowania. Uzyskuje się w ten sposób ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy podwyższonych burtach samochodu przewody przewozi się w położeniu pionowym. W przypadku stosowania pojemników, odcinki przewodów przewozi się umieszczając teleskopowo rury w rurach. Ciężkie urządzenia transportuje się w specjalnych pojemnikach. Większość wyrobów wentylacyjnych wymaga dużych powierzchni składowania, gdyż w przeważającej części przypadków niemożliwe jest układanie jednych części czy elementów na drugie wobec ich małej sztywności. Jednocześnie należy pamiętać, że elementy i urządzenia wentylacyjne wykonane z blachy stalowej nie mogą, z uwagi na niebezpieczeństwo korozji, być składowane przez długi okres czasu. Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się odpowiednio do rysunków, posługując się symbolami znakowania, naniesionymi na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 5. WYKONANIE ROBÓT. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji pomieszczeń jadalni i kuchni. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRJ INSTAL Zeszyt nr Roboty przygotowawcze. Instalacja wentylacji: - wyznaczenie miejsca na m-ż wentylatorów i centrali - montaż zawiesi podparć przewodów i urządzeń, - demontaż przewodów i urządzeń wentylacji wyciągowej i instalacji istniejącej gazu, - wykucie otworów w stropach i ścianie [ piłami do betonu]. 15

16 5. 2. Roboty montażowe. CPV Kanały wentylacyjne powinny być szczelne (szczelność wg normy PN-B-76001). Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym. Izolacja cieplna kanałów powinna mieć szczelne połączenie wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być zachowana na całej powierzchni izolacji odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpornością na korozję i odporność ogniową. Centralę nawiewną montować na dostarczonej konstrukcji przez Producenta zgodnie z warunkami technicznymi producenta. Pozostałe urządzenia montować należy zgodnie z zaleceniami producenta (DTR) Izolacje przewodów. Przewody wentylacyjne nawiewne na dachu dla laboratorium pom. 506 [ zespół N - I] zaizolować matami z wełny mineralnej LAMELA MAT firmy: ROCKWOL, gr.50 mm na folii aluminiowej zbrojonej w osłonie zewnętrznej z blachy aluminiowej gr. 0,5mm CPV , Izolację ciepłochronną rurociągów miedzianych wykonać z otuliny termoizolacyjnych otuliny 7000 z wełny szklanej z wełny szklanej z płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej gr. Izolacji 30 mm. CPV Roboty budowlane wynikające z wentylacji. -Wykucie otworów w stropach [ cięcie piłami do betonu] CPV wykonanie otworu w dachu na przejście podstawy dachowej, CPV m-ż. ramek dla otworów wentylacyjnych w stropach, CPV zamurowanie otworów po zamontowaniu przewodów wentylacyjnych, - wykonanie rusztu stalowego z ceownika NP * 1500 mm CPV w. / g. zestawienia materiałów CPV obróbki blacharskie połaci,która obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu zalutowanie połączeń i uporządkowanie stanowiska. CPV

17 5.5. Instalacje sanitarne c. o. i wod. kan. W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano wykonać wymianę grzejników z rur żebrowych na grzejniki płytowe typ PHO 20 / 600 / 1810 szt. 2, wraz z zaworami regulacyjnymi.na instalacji c. o. po wykonaniu montażu wykonać niezbędne próby na zimno i na gorąco. Dodatkowo w ramach instalacji sanitarnych projektuje się podłączenie wody przy pomocy rur stalowych ocynkowanych z zaworem odcinającym i odprowadzenie ścieków przy pomocy rur fi 50 mm. z PCV z digestorium do istniejącej kanalizacji. 6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR Kontrola techniczna. -sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, - połączenia kołnierzowe z kanałami wentylacyjnymi powinny być szczelne, - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem, - sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, - sprawdzenie działania i wyregulowanie instalacji wentylacji, - sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, - sprawdzenie czystości instalacji, - sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punkcie 5.1.Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Kontrola działania. Celem kontroli działania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: - próbny ruch całej instalacji nawiewnych i wyciągowych w warunkach różnych obciążeń cieplnych, - nastawienie i regulacja strumieniem (72 godziny) powietrza, - nastawienie przepustnic regulacyjnych, - określenie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego z nawiewników, - nastawienie urządzeń zabezpieczających, - nastawienie regulacji automatycznej, - nastawienie elementów dławiących, - nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżanie itp.). Poszczególne części składowe i układy powinny być doprowadzone do określonych 17

18 warunków pracy (np. chłodzenie, użytkowanie lub nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych nastaw i regulacji wstępnej instalacji. Kontrole działania poszczególnych elementów wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, punkt Pomiary kontrolne. Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych wykonać zgodnie z tabelą nr 4 7 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr OBMIAR ROBÓT. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne, dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie robót pomiędzy wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji i klimatyzacji jest: dla urządzeń 1 szt. lub komplet. Dla kanałów wentylacyjnych - 1 m 2 blachy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilości robót. 8. ODBIÓR ROBÓT. Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji pomieszczeń. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. Na okoliczność odbioru sporządzić protokół odbioru zgodnie z załącznikiem nr 1, Warunki techniczne Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji. W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą powinna zawierać następujące ustalenia: a/. odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np.: tolerancji, metod pomiarowych itp.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany. b/.określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem badań. 18

19 c/. parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania pomieszczeń), d/.warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń). 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa 1m 2 blachy ocynkowanej. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują materiał, dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. 10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ Katalogi. Katalogi nawiewników, przewodów wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Normy. 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 106/ Rozp. M. J. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75/02, poz. 690; PN-EN : Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. PN-EN : Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. PN-B : Wentylacja przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania. PN-B : Wentylacja przewody wentylacyjne szczelność, wymagania i badania. PN-B : Wentylacja Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych. PN-EN 1886 : Wentylacja budynków: Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne. Właściwości mechaniczne. Pr PN-EN : Wentylacja budynków procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji went. i klimatyzacji. Pr EN Wentylacja budynków podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe. PN-68/ B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN 61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynowej. PN : 1999 Pochylenie połaci dachowych. PN 85 / b Zaprawy budowlane. 19

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA zadania PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27-530 OŻARÓW,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: Budowa węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej preizolowanej do budynków nr 10, 15, 23, 28, 43, 45, 46, 49, 50, 60, 75 i 136 na terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo