PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Nazwa zadania: Adres obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa obiektu dawnego kina Wenus na Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus Zielona Góra, ul. Sikorskiego 10 działka nr 38, 41, 59/1, 305, 359/1 obręb 31 Nazwy i Kody robót - główny przedmiot zamówienia, wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne CPV Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych CPV Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych CPV Roboty budowlane w zakresie kin CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części CPV Roboty instalacyjne w budynkach CPV Roboty instalacyjne elektryczne CPV Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Zamawiający: Sporządzający PFU: ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY Zielona Góra, ulica Festiwalowa 3 tel.: , fax ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o Zielona Góra, ulica Zacisze 20 tel.: mgr inż. Tomasz Cichocki arch. wnętrz Aldona Karwacka mgr inż. Magdalena Adamczak mgr inż. Tomasz Habicht mgr inż. Robert Szymański Opracowanie z dnia: 11 grudnia 2013r. (stan opracowania R1)

2 ZAWARTOŚĆ Rozdział I Rozdział II Część opisowa Część informacyjna SPIS TREŚCI: strona Rozdział I Część opisowa 3 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Informacje wstępne Zakres przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja obiektu Wymagania obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Istniejące zagospodarowanie terenu działka nr Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego Warunki gruntowo-wodne Ogólny opis budynku Podstawowe parametry charakterystyczne obiektu Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagane terminy postępu prac przy realizacji zadania Prace projektowe Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 119 Rozdział II Część informacyjna Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego, niezbędne do zaprojektowania robót budowalnych 124 Planetarium Wenus strona 2 z 127

3 Rozdział I Część opisowa Planetarium Wenus strona 3 z 127

4 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Informacje wstępne Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorszych niż te, które opisują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu. W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do tego odnosiło czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażania stałego i ruchomego obiektu. Jakiekolwiek przywołanie w PFU niżej wymienionych pojęć (stron w procesie inwestycyjnym) oznacza: Zamawiający wszelki, wyznaczony umową, personel Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i/lub Urzędu Miasta Zielona Góra, odpowiadający i nadzorujący realizację inwestycji w jego imieniu, w tym również osoby i firmy sprawujące nadzór nad całością, lub częścią prac objętych zamówieniem, w imieniu Zamawiającego: o zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych branż, o eksperci, rzeczoznawcy, Użytkownik pisemnie wskazane przez Zamawiającego osoby odpowiadające za funkcjonowanie całości obiektu lub jego części, którego dotyczą roboty opisane niniejszym PFU. Wykonawca wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym, realizującej przedmiotową inwestycję. Pojęcie Wykonawca dotyczy m.in: o zespołu projektowego opracowującego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji projektowej, o zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, kierownicy robót itd), o wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów. PFU sporządzone zostało na podstawie niżej wymienionych opracowań i dokumentów: a) dostępnej dokumentacji archiwalnej obiektu kina Wenus wymienionej w dalszej części opracowania; b) wizji lokalnych autorów niniejszego PFU w obiekcie dawnego kina Wenus i na terenie objętego opracowaniem wykonach w 2013r; c) opracowania pod nazwą Inwentaryzacja ogólnobudowlana dawnego kina Wenus sporządzonej przez zespół tworzący PFU, niezbędnej do porównania stanu istniejącego z dostępną dokumentacją archiwalną; d) dostępnej dokumentacji archiwalnej dla geotechnicznych parametrów posadowienia obiektu - wyciąg fotograficzny z Atlasu Geologiczno-Inżynierskiego, znajdującego się w zasobach Urzędu Marszałkowskiego, otwór nr 2/639; e) opracowania Projekt koncepcyjny Polsko-Niemieckie Centrum Konferencyjne Centrum Nauki Keplera Wenus wykonany w marcu 2012 roku przez zespół projektowy w składzie: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ, arch. Paweł Gołębiowski, arch. Paweł Kochański, arch. Daniel Leśniański; Planetarium Wenus strona 4 z 127

5 f) opinii geotechnicznej pod budowę planetarium przy ulicy Sikorskiego w Zielonej Górze, sporządzona przez dr Andrzeja Kraińskiego (opracowanie z czerwca 2013r.); g) pisma Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku dawnego kina Wenus; h) inwentaryzacji zieleni na terenie działki nr 41 obr. 31 pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z dnia r, znak KU.AB/707/5/13; i) prawa miejscowego Uchwała nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. roku w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra; j) warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. z dnia 10 lipca 2013 roku wraz z załącznikami; k) opracowania pod nazwą Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze sporządzone przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego r.; l) warunków technicznych przyłączenia do sieci TP SA; m) warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pismo znak RR-SM-67-1/75/2013; n) warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra. Rejon Dystrybucji pismo znak OD4/ZR2/721/2013 z dnia r. (zasilanie rezerwowe); o) warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra. Wydział Zarządzania Rozwojem Sieci pismo znak OD4/RR2/720/2013 z dnia r. (zasilanie podstawowe); p) mapy zasadniczej terenu objętego opracowaniem; q) opracowania Ekspertyza dotycząca stanu technicznego konstrukcji budynku kina "Wenus" w Zielonej Górze ul. Sikorskiego 10, działka nr ew.41, obręb 31, wykonana przez pracownię projektowo-badawczą CEWAP Sp. z o.o. przez zespół projektowy pod kierunkiem doc dr inż. Mikołaja Kłapocia ekspertyza nr 23/2013; r) listu intencyjnego zawartego pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, a Olsztyńskim Planentarium i Obserwatorium Astronomicznym z dnia w sprawie woli współpracy mającej na celu wymianę informacji naukowych, doświadczeń oraz programów; s) ustaleń roboczych z Zamawiającym. Planetarium Wenus strona 5 z 127

6 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem i zakres zamówienia obejmuje: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w niniejszym PFU wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w niniejszym PFU, w tym montaż oraz instalacja planetarium, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przebudowy i rozbudowy dawnego budynku kina Wenus zlokalizowanego na działce nr 41 obręb 31 w Zielonej Górze, na Centrum Nauki Keplera wraz z przebudową i budową przynależnej infrastruktury technicznej (wszelkie sieci uzbrojenia terenu) oraz przebudową i budową infrastruktury komunikacyjnej (w tym dla ruchu pieszego) i parkingowej przynależnej do obiektu, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu i pełnienia planowanej funkcji (przewiduje się, iż niezbędne do wykonania prace obejmą również częściowo teren działek nr 38, 59/1, 305 oraz 359/1 obręb 31. Wszelkie wyposażenie ruchome stanowiące wyposażenie obiektu tj.: a) meble ruchome i w zabudowie, b) sprzęt audio-wizualny, c) szafki depozytowe, wieszaki i stojaki na odzież, d) wyposażenie ekspozycyjne, e) wyposażenie naukowe i ekspozycyjne sal, f) wyposażenie w sprzęt porządkowy, g) wyposażenie ruchome łazienek typu kosze do śmieci, wieszaki na ręczniki papierowe, na materiały higieniczne, suszarki do rąk, dozowniki mydła, szczotki do WC, jeżeli z treści niniejszego PFU nie będzie wynikało inaczej, zostanie zakupione przez Zamawiającego/Użytkownika w osobnym postępowaniu przetargowym i nie stanowi zakresu Wykonawcy. Zakresem Wykonawcy, bez względu na dalsze zapisy niniejszego PFU, objęte jest wyposażenie obiektu we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu (gaśnice, oznaczenia, niezbędne instalacje). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w dalszej części PFU Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia: Lokalizacja obiektu: Obiekt znajduje się w centrum miasta Zielona Góra, przy ulicy generała Władysława Sikorskiego 10. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 41 w obrębie 31. Inwestycja obejmuje działkę nr 41 obręb 31 o powierzchni łącznej 1885,8m². Sąsiadujące bezpośrednio działki to: - od strony północnej działka nr 38, stanowiąca teren komunikacji (droga lokalna, chodniki) ulica Licealna, - od strony wschodniej działka nr 385, stanowiąca własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, na której zlokalizowany jest m.in. obiekt rektoratu, - od strony południowej działka nr 359/1 oraz działka nr 305 ulica Aleja Konstytucji 3-ego Maja. - od strony zachodniej działka nr 59/1 - ulica Generała Władysława Sikorskiego. Cały ww. obszar znajduje się w strefie parkingowej miasta. Do działki istnieje bezpośredni dojazd ulicą generała Władysława Sikorskiego. Do obiektu prowadzą dojścia od strony ulic Sikorskiego, Al. Konstytucji 3-ego Maja. Planetarium Wenus strona 6 z 127

7 Wymagania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra (zwany w treści PFU planem miejscowym). Plan miejscowy dostępny jest do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra pod linkiem: Szczegółowe wytyczne określające konieczne do spełniania wymogi i warunki zawarte zostały w ww. planie miejscowym. Niniejsze PFU przywołuje ten dokument w całości, jako obowiązkowy do spełnienia przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, obszar inwestycji znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem A, do którego należy zespół urbanistycznokrajobrazowy miasta Zielona Góra, wpisany od rejestru zabytków pod numerem 75 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, decyzja z dnia r. Przedmiotowy teren znajduje się w jednostce urbanistycznej o symbolu terenu A 5.7. i przeznaczeniu podstawowym: - dla budynku dawnego kina Wenus teren zabudowy usługowej nauki ( UN ), - dla obszaru od budynku dawnego kina Wenus (od elewacji wschodniej do granicy z działką nr 385) teren placów publicznych i ciągów pieszych ( 6b.KDp ). Plan miejscowy wyznacza obowiązującą linię zabudowy, którą od strony południowej stanowi granicę działki nr 31. Zgodnie z zapisami planu linia ta wyznacza obowiązkową lokalizację zewnętrznej ściany budynku ( 3 ust. 2 g planu miejscowego) W granicach przestrzeni publicznej należy zapewnić dostępność terenu osobom o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez likwidację barier technicznych i architektonicznych, w tym stosowanie, jako uzupełnianie schodów pochylni, platform, podjazdów. Dla terenu o symbolu UN ustalono m.in. ( 24 planu miejscowego): 1. tereny zabudowy usługowej: przeznaczenie podstawowe zabudowa usługowa związana ze szkolnictwem wyższym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, 2. dla terenu ustala się nakazy: a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych zgodnie z zał. III kolumny 4, 5, 6 z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu, tj. m.in. - nieprzekraczalna wysokość zabudowy: III/K, 15m/H - maksymalny procent terenów zabudowanych: 80 - minimalny procent terenów biologicznie czynnych: 0 b) forma dachów-jedno, dwu lub wielospadowa do 45 o z dopuszczeniem dachu płaskiego ( 6 ust. 12), c) traktowania wszystkich elewacji, jako elewacji eksponowanych, d) zagwarantowania bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, e) realizację miejsc postojowych z uwzględnieniem 41 planu miejscowego. UWAGA: Powyżej przywołano jedynie niektóre, ważniejsze wymagania planu miejscowego dla terenu objętego inwestycją. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenie szczegółowej analizy zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. Żadne z działań Wykonawcy nie może być sprzeczne z wymaganiami określonymi w przedmiotowym planie miejscowym. Planetarium Wenus strona 7 z 127

8 Istniejące zagospodarowania terenu działka nr 41 Teren wokół budynku jest w pełni zagospodarowany. Obszar od strony południowo-zachodniej zaprojektowano jako tzw. główna partia wejściowa, którą stanowi plac dostępny z ciągu pieszego, od strony drogi ulicy Sikorskiego. Plac wyniesiony w stosunku do rzędnej chodników i rzędnej drogi; utwardzony z wielkoformatowych płyt betonowych, otoczony murkami betonowymi zwieńczonymi balustradą stalową. Część północna placu (od strony ulicy Licealnej) obecnie wykorzystywana jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych (rzędna tej części placu jest taka jak rzędna chodnika i ulicy Sikorskiego). Część południowa placu wydzielona murkami, aż do wejścia bocznego prowadzącego z poczekalni - zakończona terenowym biegiem schodowym do rzędnej chodnika wzdłuż Al. Konstytucji 3-ego Maja. Pozostały obszar od strony południowej utwardzony płytami betonowymi i kostką typu polbruk. Przy ścianie południowej, poza granicą działki 41, zlokalizowano budkę telefoniczną, znak drogowy oraz oświetlenie uliczne. Obszar od strony wschodniej to przede wszystkim plac wyjściowy dla widzów kina, zadaszonymi schodami zewnętrznymi zlokalizowanymi wzdłuż elewacji wschodniej. Obszar utwardzony kostką betonową typu polbruk oraz płytami chodnikowymi. W przestrzeni znajdującej się pod biegiem schodowym umiejscowiono pomieszczenia elektryczne (trafostacja z dostępem od strony północnej, rozdzielnia SN, rozdzielnia NN) oraz pomieszczenie porządkowe. Teren od strony wschodniej to w części obszar stanowiący powierzchnię biologicznie czynną (trawa z dwoma drzewami), a w części utwardzony plac i ciąg pieszy łączący Al. Konstytucji 3-ego Maja z ciągiem pieszym ulicy Licealnej. Teren wzdłuż granicy z rektoratem nieutwardzony (trawa), za wyjątkiem pasa wzdłuż północnej części, który jest utwardzony, wyłożony kostką granitową. W północnej części tego obszaru zlokalizowano murowaną, terenową czerpnia powietrza obsługująca salę kinową (czerpnia połączona z budynkiem kanałem podziemnym). Teren od strony północnej, to głównie ciąg pieszy wzdłuż ulicy Licealnej. Nawierzchnia betonowe płyty chodnikowe. Teren kina nie jest ogrodzony. Jedynie od strony wschodniej wykonane zostało ogrodzenie oddzielające obszar przynależny do Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego Istniejące sieci uzbrojenia terenu Wokół budynku, głównie w obszarach ciągów jezdnych, zlokalizowane zostały sieci uzbrojenia podziemnego. Bazując na dostępnych na obecnym etapie opracowania materiałach stwierdzono: - w obszarze zachodnim (ulica Sikorskiego) zlokalizowana jest sieć gazową gnd200, oraz gnd150, kanalizacja ogólnospławna kod300, linie niskiego napięcia end oraz en, woda wo300, kanalizacja teletechniczna. - w obszarze północnym (ulica Licealna) zlokalizowana jest sieć gazową gnd150, która obsługuje budynek kina Wenus (zakończoną szafką gazową zlokalizowaną na budynku), wodę (brak danych o średnicy), jako odejście z sieci wo300 zlokalizowanej w ulicy Sikorskiego, dochodząca do budynku kina Wenus, kanalizację ogólnospławną ko.200 dochodzącą do kina Wenus, linie es i en. - w obszarze wschodnim zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna, sieć ciepłownicza c68 oraz linie es oraz en dochodzące do trafostacji i rozdzielni zlokalizowanych w budynku kina Wenus. - w obszarze ciągu pieszego od strony południowej zlokalizowane są kanalizacje teletechniczne, linię en, sieć gazową gn100, wodę wo300, linie zasilające oświetlenie drogowe. Zastrzeżenie dotyczące sieci uzbrojenia terenu: Wyżej wymienione dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu należy traktować informacyjnie. Dane te nie zostały zweryfikowane i potwierdzone realizacją mapy do Planetarium Wenus strona 8 z 127

9 celów projektowych, która stanowi jedyny dokument będący podstawą do przystąpienia do jakichkolwiek działań inwestycyjnych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować te dane we własnym zakresie, wykonując mapę do celów projektowych Warunki gruntowo-wodne Dla potrzeb posadowienia budynku kina Wenus w roku 1955 sporządzono w roku 1955r. dokumentację geologiczno-techniczną, która opisana została numerem KW/3175. Dokumentacja ta nie znajduje się jednak w zasobach archiwalnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zasobach archiwum Urzędu Marszałkowskiego miasta Zielona Góra znajduje się opracowanie pod nazwą Atlas Inżyniersko Geologiczny miasta Zielona Góra. Część dokumentacyjna. Teczka I sporządzone w marcu 1986r. Zgodnie z tą dokumentacją dla budynku kina Wenus zarchiwizowano przekrój przez otwór nr 2/639 o rzędnej 141,35m n.p.m.. Brak jest szczegółowej lokalizacji odwiertu oraz wyników badań dla poszczególnych warstw gruntu. Stwierdzone warstwy w ww. otworze: - 0-2,0 nasyp (cegła),2-3,2 piasek średni,3,2-4,3 piasek gliniasty,4,3-5,2 ił pylasty, półzwarty,5,2-12,0 pły piaszczysty, półzwarty.otwór suchy. Istniejąca dokumentacja projektowa dla budowy kina Wenus (z późniejszymi zmianami) zawiera wyłącznie część architektoniczną, w której nie wpisano żadnych informacji dotyczących warunków gruntowo-wodnych, dla realizacji posadowienia obiektu. Na przekrojach obiektu wrysowano jedynie rodzaj fundamentów tj. stopy pod słupami i ławy pod ścianami i określono rzędną posadowienia na -1,85m w odniesieniu do ± 0,00 budynku. Na potrzeby niniejszego PFU, w czerwcu br. sporządzono opinię geotechniczną w obszarze planowej rozbudowy obiektu. Wykonano dwa otwory badawcze na głębokość 6m, oraz odkrywkę w miejscu posadowienia jednej ze stóp fundamentowych. Opinia ta, sporządzona w czerwcu 2013 przez dr Andrzeja Kraińskiego, stanowi integralną część niniejszego PFU (załącznik nr 2) Opis stanu istniejącego budynku kina Wenus Budynek kina Wenus zaprojektowany został w roku Obiekt wzniesiono jako jednokondygnacyjny w obszarze sali kinowej i dwukondygnacyjny w obszarze pomieszczeń obsługi kina z antresolą, na której zlokalizowano bar szybkiej obsługi z zapleczem. Obiekt został częściowo podpiwniczony - od strony północnej zlokalizowana została kotłownia, skład opału i warsztaty oraz pomieszczenia wentylatorni, natomiast od strony południowej zlokalizowano pomieszczenia schronów dostępnych z poczekalni dla ok. 150 osób. Obiekt złożony z trzech głównych obszarów funkcjonalno-użytkowych: - wejście główne z hallem i poczekalnią, z dostępem do części barowej zlokalizowanej na antresoli, - sala kinowa, - obszar administracyjno-techniczny. Wejście główne do budynku zlokalizowano od strony ulicy Sikorskiego (elewacja południowozachodnia). Od strony ulicy Licealnej (elewacja północna) znajduje się wejście boczne do klatki schodowej obszaru administracyjno-technicznego. Od strony wschodniej, wzdłuż elewacji całej elewacji zlokalizowane zostały schody ewakuacyjne z sali kinowej. Poziom zera posadzki w hallu wejściowym wyniesiony o ok. 36cm w stosunku do poziomu widowni w sali kinowej, oraz ok. 36cm w stosunku do ciągu pieszego bezpośrednio w obszarze wejścia głównego. Rzędna ciągu pieszego równoległego do ulicy Konstytucji 3-ego Maja znacznie poniżej zera posadzki obiektu. Projekt budowlany z roku 1956 zakładał łączną ilość 608 miejsc siedzących. Miejsca rozmieszczono w 12 rzędach po 27 foteli (układ rzędów łukowy) w rzędzie z dwoma przejściami przy ścianach o szerokości każdego z nich do 140cm. Na podstawie dokumentacji z roku 1999 pod nazwą Projekt rozmieszczenia foteli na sali kinowej w świetle obecnie obowiązujących przepisów ppoż autorstwa mgr inż. arch. Marii Mazurek, widownię sali Planetarium Wenus strona 9 z 127

10 kinowej przebudowano dostosowując szerokości przejść i odległości pomiędzy poszczególnymi rzędami do wymagań ppoż. Rozmieszczenie miejsc siedzących w sali kinowej zrealizowane wg ww. opracowania pozostało do dnia dzisiejszego. Zachowano pierwotne szerokości rzędów, poszerzając przejścia przy ścianach do 3,0m, zmniejszając liczbę foteli w rzędzie (min 16, max 25). Obecnie łączna ilość miejsc siedzących wynosi obecnie 426 miejsc. Szerokość rzędów równa ok. 100cm. Szerokość przejścia ok. 54cm, licząc do stałego elementu przy złożonych oparciach foteli. Wysokość stopni widowni zróżnicowana (profil widowni krzywoliniowy) - od 11cm w najniższym rzędzie do 25cm w rzędzie najwyższym. Zgodnie z danymi z dokumentacji archiwalnej, przyjęte przewyższenie wynosi 12cm. Podest sceny wyniesiony do poziomu ok. +0,96m tj. ok. 60cm powyżej podłogi. Ewakuacja z sali kinowej odbywała się dwoma przejściami przy ścianach, o szerokości każdego z nich równej od ok. 3,0m do 3,15m. Przejścia z 4 wyjściami na różnych poziomach szerokości ok. 150cm każde. Wyjścia od strony wschodniej prowadzą bezpośrednio na zewnętrz budynku, natomiast od strony zachodniej do hallu sali kinowej, przy czym w praktyce przejście zachodnie traktowane było jako wejście do sali, a przejście wschodnie jako wyjście z sali. Wysokość sali kinowej, licząc do spodu konstrukcji dźwigara równa od ok. 3,61m dla najwyższego rzędu do ok. 6,61m dla najniższego rzędu. Zgodnie z archiwalnym opisem technicznym obiektu, obiekt zaprojektowano w technologii mieszanej. Ściany konstrukcyjne murowane (z elewacją obłożoną prefabrykowaną licówką), słupy żelbetowe, stropy miedzy-kondygnacyjne Akermana. Konstrukcja zadaszenia hali głównej stalowa w postaci dźwigarów kratowych. Dźwigary w rozpiętości osiowej od ok. 21,4m do ok. 18,1m), w rozstawie co ok. 4,8m. Do dźwigarów podwieszony został sufit sali kinowej. Posadowienie obiektu, wg niepełnej dokumentacji archiwalnej, na ławach i stopach na głębokości ok. -1,85m, dla części niepodpiwniczonej oraz -3,0m dla części podpiwniczonej, licząc od poziomu ±0,00 budynku, którym jest poziom posadzki na wejściu do budynku. Dla celów sporządzenia opinii geotechnicznej wykonano odkrywkę fundamentu do głębokości ok. 3 m. Do tej głębokości nie stwierdzono fundamentu, co oznacza, iż w trakcie budowy wprowadzono zmiany do ówczesnej dokumentacji projektowej. W związku z tym, pokazane w rysunkach inwentaryzacji poziomy posadowienia fundamentów (naniesione wg dokumentacji archiwalnej obiektu) należy traktować wyłącznie informacyjnie. Rzeczywiste rzędne posadowienia Wykonawca określi dokonując odkrywek fundamentów, przed sporządzeniem projektu budowlanego. Wentylacja sali kinowej odbywała się przez nawiewniki usytuowane w stopniach pod widownią. Wywiew powietrza był realizowany przez otwory wentylacyjne znajdujące się pod sufitem widowni. Hall wejściowy był wentylowany przez kratki nawiewne zamontowana nad posadzką, z wywiewem przez rząd kratek zamontowanych pod sufitem. Wentylatornia umiejscowiona jest pod widownią, skąd powietrze wentylujące było dostarczane do przestrzeni pod widownią oraz pionowych kanałów wzdłuż bocznych ścian widowni na wyższe kondygnacje. Napływ powietrza odbywał się poprzez czerpnię terenową zlokalizowaną po wschodniej stronie budynku, natomiast wyrzut poprzez wyrzutnię dachową. W nieczynnej obecnie wentylatorni znajdują się wentylatory wraz z osprzętem i kanałami blaszanymi. Ogrzewanie widowni, hallu i pozostałych pomieszczeń było zrealizowane przez instalację grzejnikową. W roku 1998 przeprojektowano i zmodernizowano kotłownię zmieniając sposób ogrzewania budynku z węglowego na gazowe. Prawdopodobnie równocześnie z modernizacją kotłowni wymieniona została także instalacja centralnego ogrzewania. Zamontowano grzejniki stalowe płytowe wraz z przewodami z rur miedzianych o połączeniach lutowanych. Grzejniki wyposażono w zawory z głowicami termostatycznymi. Kocioł Schaeffer z palnikiem gazowym Giersch. Armatura i osprzęt w kotłowni są unieruchomione. Planetarium Wenus strona 10 z 127

11 Budynek wyposażony jest w rozbudowaną instalację elektryczną. W północno-wschodnim narożniku budynku wbudowana jest stacja transformatorowa S 2061 WENUS. Ze stacji, dla zasilania obiektu, wyprowadzona jest wewnętrzna linia zasilająca wykonana kablem aluminiowym typu AKFtA 3x95+70, zabezpieczona wkładką bezpiecznikową 125 A. Pomieszczenie rozdzielni wewnętrznej umieszczono pod schodami w poczekalni. Obiekt wyposażony jest w wyłącznik p.poż umieszczony we wnęce zlokalizowanej w poczekalni. Wyłącznik wyzwalany jest z przycisku p.poż. umieszczonego w wiatrołapie wejścia głównego. W wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica główna RG z której znajduje się aparatura kontrolno-pomiarowa, półpośredni układ pomiaru energii do rozliczeń z dostawcą, aparatura sterująca i zabezpieczająca. Z RG wyprowadzone są wlz do zasilania rozdzielnicy sali kinowej, potrzeb oświetlenia i gniazd poczekalni i toalet, zaplecza techniczno biurowego, sali projekcyjnej, schronu, baru. Wlz wykonane są w układzie TN-C przewodami aluminiowymi układanymi p/t. Obiekt wyposażony jest w: - instalacje oświetlenia ogólnego, - instalacje oświetlenia przeszkodowego, - instalacje oświetlenia awaryjnego, - instalacje oświetlenia sceny, - instalacje gniazd siłowych ~380V 50 Hz, - instalację gniazd ~220 V 50 Hz, - instalację odgromową. Instalacje elektryczne wykonane są w układzie TN-C, przewodami aluminiowymi i miedzianymi. Instalacje układane są p/t i w/t z wyłączeniem piwnic gdzie ułożone w rurkach instalacyjnych instalowanych n/t. Rozdzielnica zasilająco sterująca w pomieszczeniu sali projekcyjnej jest zdemontowana pozostawiono nie zabezpieczone przewody zasilające. Dla potrzeb wewnętrznych rozliczeń energii w obiekcie zainstalowane są bezpośrednie układy pomiarowe dla potrzeb baru i pomieszczeń Obrony Cywilnej ( schron). Instalacje nie spełniają wymagań aktualnych norm i przepisów. Uwaga: Pomieszczenia, w których zlokalizowane zostały transformator, rozdzielnica SN, rozdzielnica NN obecnie znajdują się we władaniu ENEA. Z ww. stacji zasilane są również inne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie kina Wenus stacja i obwody przewidziane do wyniesienia, zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o., stanowiącymi integralną część niniejszego opracowania (załącznik nr 9, 10). W roku 2001 zmodernizowano hal obiektu, elewację, wymieniono stolarkę i ślusarkę oraz wyremontowano węzły sanitarne na parterze. Innych zmian niż wyżej wymienione nie stwierdzono. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Planetarium Wenus strona 11 z 127

12 Podstawowe parametry charakterystyczne określające wielkość istniejącego obiektu. Podstawowe parametry charakterystyczne określające wielkość istniejącego obiektu, zostały określone na podstawie inwentaryzacji obiektu sporządzonej w I połowie 2013 roku: powierzchnia działki 41 ok. 1885,8 m² powierzchnia zabudowy (budynek): ok. 1160,0 m² powierzchnia zabudowy (czerpnia): ok. 38,0 m² powierzchnia utwardzona przed obiektem: ok. 576,0 m² powierzchnia biologicznie czynna: ok. 112,0 m² powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnej: ok. 348,0 m² powierzchnia użytkowa parteru: ok. 960,0 m² powierzchnia użytkowa antresoli: ok. 39,0 m² powierzchnia użytkowa piętra: ok. 102,0 m² powierzchnia poddasza nieużytkowego: ok. 564,0 m² powierzchnia użytkowa i nieużytkowa łącznie ok. 2013,0 m² łączna kubatura (pow. użytkowa i nieużytkowa): ok. 7040,0 m³ wysokość całkowita obiektu: ok. 9,75 m ilość kondygnacji nadziemnych: 2 ilość kondygnacji podziemnych: 1 (częściowe podpiwniczenie) Szczegółowe dane obiektu istniejącego zawarto w opracowaniu Inwentaryzacja ogólnobudowlana dawnego kina Wenus w Zielonej Górze, które złożone jest z opisu oraz rysunków. Inwentaryzacja stanowi integralną część niniejszego PFU (załącznik nr 1). Planetarium Wenus strona 12 z 127

13 1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót Obiekt kubaturowy ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Jako podstawę do określenia wszelkich parametrów obiektu po rozbudowie (powierzchnia, kubatura, program funkcjonalny), przyjęto, iż ściana frontowa (ściana zachodnia, od strony ulicy Sikorskiego) zostanie zlokalizowana w wyznaczonej planem miejscowym obowiązującej linii zabudowy, która przebiega po granicy działki. Planowana powierzchnia zabudowy wynosi 1425 m². Poniżej zestawiono poszczególne obszary funkcjonalno-użytkowe z podziałem na kondygnacje oraz podano ogólne informacje istotne dla właściwego ukształtowania przestrzeni obiektu. Szczegółowe wymagania określające parametry techniczne poszczególnych pomieszczeń i ich instalacji oraz urządzeń opisano w dalszej części PFU. PRZYZIEMIE / PARTER (łączna powierzchnia użytkowa ok. 1300m²) a) Obszar ogólnodostępnej przestrzeni wystawowej (wraz z wiatrołapem), o łącznej powierzchni ok. 330m², w skład, którego wchodzą co najmniej niżej wymienione obszary/pomieszczenia: wiatrołap wejścia głównego, o powierzchni dostosowanej do przeznaczenia i sposobu wykorzystania obiektu, foyer - ogólnodostępny obszar wystawowy wraz z instalacją stałą (np. stanowisko Magic Planet, wagi) oraz instalacją ruchomą (ekspozycje tematyczne), zintegrowany punkt centrum klienta zawierający punkt informacyjny i miejsce sprzedaży biletów (przeznaczony dla min. 3 stanowisk osobowych), kawiarnia z zapleczem, z miejscami siedzącymi przy barze dla 5-8 osób, oraz stolikami z miejscami siedzącymi dla ok. 20 osób oraz z miejscami na sofach na ok. 12 osób, obszar przeznaczony na stanowisko promocyjne (wraz z zapleczem magazynowym), obszar przeznaczony na szafki depozytowe z szatnią odzieży wierzchniej przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. b) Obszar ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zawierający: pomieszczenia toalet damskich, pomieszczenia toalet męskich, pomieszczenie toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie(a) porządkowe. Zalecana lokalizacja tego obszaru to miejsce obecnych pomieszczeń administracyjnych, znajdujących się w północnej części budynku. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę, iż poziom obszaru administracji znajduje się ok. 70cm powyżej w stosunku do poziomu zera budynku (poziomu obszaru ogólnodostępnego). W związku z tym pomieszczenie toalety dla osób niepełnosprawnych należy zlokalizować w takim miejscu, aby była ono dostępne z poziomu zera budynku. Nie zaleca się stosowania pochylni. Obszar dojścia do toalet dostosować do wymagań opisanych w dalszej części PFU - komunikacja wewnętrzna. c) Sala konferencyjna / sala planetarium o łącznej powierzchni rzutu pomieszczenia (sala + scena) równej ok. 500m². Nie przewiduje się zmiany powierzchni obecnej sali kinowej. Całość programu inwestycyjnego przewidywanego dla sali zostanie zrealizowana w istniejącym obrysie ścian. Zakłada się multi-funkcjonalne wykorzystanie sali. Podstawowym przeznaczeniem sali jest sala planetarium, z funkcją równorzędną wykorzystania jako sali konferencyjno/audytoryjnej dostosowanej do potrzeb Uniwersytetu Planetarium Wenus strona 13 z 127

14 Zielonogórskiego. Przewiduje się również możliwość wykorzystania tego obszaru jako sali koncertowej oraz jako sali do występów publicznych. Konstrukcję obecnej widowni należy wyburzyć i ponownie wybudować. W związku z tym Wykonawca, przed pracami budowlanymi, przeprojektuje obecną salę kinową, dostosowując wszelkie jej parametry techniczne takie jak, między innymi: nachylenie widowni (z prawidłowym doborem linii widoczności), ilość rzędów i liczbę miejsc do siedzenia, rzędne i poziomy poszczególnych rzędów, sposób ukształtowania widowni z uwzględnieniem lokalizacji kopuły planetarium, odległości pomiędzy rzędami (z uwzględnieniem niezbędnych odległości umożliwiających rozkładanie foteli w obszarze kopuły, wynikających ze specyfiki plenetarium), odległości pomiędzy fotelami, układ sceny z określeniem i lokalizacją pomieszczeń pomocniczych, wentylację z klimatyzacją, ogrzewanie, oświetlenie, sterowanie, parametry akustyczne sali itd. do wymagań przepisów budowlanych oraz wymagań opisanych w niniejszym PFU. W sali projekcyjnej Wykonawca musi zainstalować ekran do projekcji typowych dla planetarium. Ekran o kształcie pół-sfery, zapewniający optymalne warunki do projekcji zarówno programów astronomicznych jak i pokazów video typowych. Ekran o kącie rozwarcia 180 stopni i średnicy 10 metrów. Szczegółowe wymagania dla planetarium określono w dalszej części PFU (punkt Wymagania i standardy dla plenetarium). Łączna ilość miejsc siedzących, nie może być mniejsza niż 370 miejsc siedzących dla całej sali, w tym: min. 75 miejsc siedzących musi być dedykowane dla planetarium (miejsca zlokalizowane pod kopułą planetarium), pozostała ilośc miejsc siedzących tj. 295 sztuk, w pozostałej części sali. Szczegółowe wymagania dla miejsc siedzących określono w dalszej części PFU (punkt Wnętrze obiektu sala konferencyjna / planetarium ). Analogicznie jak dla konstrukcji widowni, należy przeprojektować i przebudować konstrukcję dachu sali, dostosowując ją do wymiarów i sposobu podwieszenia oraz lokalizacji kopuły planetarium, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów zarówno do prawidłowego funkcjonowania samej kopuły jak i pomieszczenia samej sali planetarium. Wymagania dotyczące kopuły planetarium opisano w dalszej części PFU. Konstrukcja dachu musi być tak zaprojektowana, aby uwzględniała niezbędne obciążenia wynikające z podwieszenia: - kopuły planetarium, - materiałów/okładzin akustycznych niezbędnych do uzyskania opisanych w dalszej części PFU parametrów akustycznych, - nagłośnienia, - oświetlenia, - dekoracji. UWAGA: Kopuła planetarium musi zostać zaprojektowana, wykonana i zainstalowana w taki sposób, aby możliwe było opuszczanie ekranu, w przypadku wykorzystania sali jako planetarium, oraz podnoszenie i chowanie ekranu w przestrzeni dachu, w przypadku wykorzystania sali jako pomieszczenia audytoryjnego. Sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem ekranu musi być w pełni zautomatyzowane. System podnoszenia ekranu musi umożliwić podniesienie całego ekranu, tak aby nie zasłaniał on widoku sceny w trakcie wykładów plenarnych, podczas których wykorzystywana jest cała sala audytoryjna (uwzględnić na etapie projektowania linii widoczności widowni). Szczegółowe wytyczne dla planetarium zawarto w dalszej części PFU. Planetarium Wenus strona 14 z 127

15 d) Obszar pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni ok. 25m², w skład, którego wchodzą niżej wymienione pomieszczenia: pomieszczenie trafo, o powierzchni ok. 11,5m², zlokalizowane w północno-wschodnim narożniku budynku. Dostępne wyłącznie z zewnątrz drzwi od strony północnej. Pomieszczenie we władaniu ENEA. Przebudowa pomieszczenia wg warunków przyłączenia wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (załącznik nr 9, 10) pomieszczenie rozdzielni średniego napięcia SN, o powierzchni ok. 6,9m², zlokalizowane w przestrzeni pod zewnętrznym ciągiem komunikacyjnym od strony wschodniej. Pomieszczenie dostępne wyłącznie z zewnątrz. Pomieszczenie we władaniu ENEA. Przebudowa pomieszczenia wg warunków przyłączenia wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (załącznik nr 9, 10) pomieszczenie rozdzielni niskiego napięcia NN, o powierzchni ok. 4,2m², zlokalizowane w przestrzeni pod zewnętrznym ciągiem komunikacyjnym od strony wschodniej. Pomieszczenie dostępne wyłącznie z zewnątrz. Pomieszczenie we władaniu ENEA. Przebudowa pomieszczenia wg warunków przyłączenia wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (załącznik nr 9,10) UWAGA: Przyjmuje się, że ww. pomieszczenia znajdujące się obecnie we władaniu ENEA, (pomieszczenie o pow. 6,9m², oraz 4,2m²) zostaną zaadaptowane zgodnie z późniejszymi, szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego. Wstępnie planuje się ich wkorzystanie jako miejsca przeznaczone do składowania odpadów, ewentualnie jako pomieszczenia pomocnicze np. magazyny. Pomieszczenie trafo o powierzchni ok. 11,5m², jeżeli pozwolą na to warunki budowlane, należy przyłączyć do ogólnodostępnego obszaru pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (poziom podłogi +0,7m) i zaadaptować na toaletę lub pomieszczenie porządkowe. pomieszczenie tablic rozdzielczych, o powierzchni ok. 6,9m², zlokalizowane w przestrzeni pod ciągiem komunikacyjnym prowadzącym na antersolę. Przewiduje się likwidację obecnej lokalizacji pomieszczenia i jego przeniesienie do obszaru technicznego znajdującego się w piwnicy (obszar północny obiektu). Dopuszcza się inną lokalizację, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. e) Komunikacja wewnętrzna (klatki schodowe, dźwigi osobowe, korytarze): Przewiduje się, iż wewnętrzny układ komunikacyjny zrealizowany zostanie poprzez budowę klatek schodowych oraz budowę szybu windowego i instalację dźwigów i platform osobowych. komunikacja na antresolę oraz do (z) sali planetarium zrealizowana zostanie, otwartym biegiem schodowym zlokalizowanym wzdłuż wewnętrznej ściany zachodniej, z niezbędnym dostosowaniem wymiaru biegu i spoczników do obowiązujących przepisów budowlanych m.in. dostosowując poszczególne wysokości do projektowanych rzędnych posadzek i poziomów poszczególnych rzędów sali planetarium. Istniejącą rampę wewnętrzną zlokalizowaną przy południowo-zachodnim wejściu do obecnej sali kinowej oraz trzy najniższe stopnie biegu należy wyburzyć, dostosowując geometrię biegu w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z sali planetarium z poziomu foyer przez osoby niepełnosprawne. Nie przewiduje się obudowy biegu schodowego (zamkniętej klatki schodowej), o ile nie będzie to wynikało z przepisów budowlanych. Ponadto, należy przewidzieć miejsce i wybudować szyb windowy z dźwigiem osobowym, dzięki któremu możliwy będzie dostęp osób niepełnosprawnych na 1. kondygnację i antresolę. Przewiduje się budowę 1 dźwigu osobowego. Wykonawca na etapie projektu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji miejsce jego lokalizacji. komunikacja (wyjście) z sali planetarium zrealizowane zostanie istniejącym, zewnętrznym, obecnie otwartym biegiem schodowym, zlokalizowanym wzdłuż zewnętrznej ściany wschodniej. Komunikację tą należy dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych, z przystosowaniem poszczególnych wysokości do projektowanych rzędnych posadzek (i poziomów poszczególnych rzędów sali planetarium) oraz z likwidacją barier architektonicznych. Planetarium Wenus strona 15 z 127

16 Cały obszar komunikacji wyjścia z sali planetarium należy obudować fasadą szklaną, w taki sposób, aby stanowił on obszar wewnętrzny obiektu. Lico ściany szklanej zrównać z licem istniejącej ściany murowanej pomieszczenia obecnej rozdzielni elektrycznej. Przewiduje się, iż elewacja wschodnia po przebudowie tworzyła będzie jedną płaszczyznę. komunikacja do ogólnodostępnego obszaru pomieszczeń higieniczno-sanitarnych istniejącym korytarzem zlokalizowanym pomiędzy wentylatornią, a pomieszczeniami obecnej administracji. Parametry techniczne korytarza dostosować do wymagań obowiązujących przepisów budowlanych. Wymaga się, aby minimalna szerokość korytarza wynosiła 140cm, przy czym dopuszcza się lokalne przewężenia szerokości wynikające z istniejącej konstrukcji obiektu. komunikacja do obszaru administracyjno-biurowego zlokalizowanego na piętrze: Za obszar administracyjny uważa się wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi związanych z obsługą obiektu. Przewiduje się lokalizację tych pomieszczeń na pierwszym piętrze, od strony północnej tj. wzdłuż ulicy Licealnej oraz częściowo na antresoli. Dostęp do obszaru tych pomieszczeń należy zapewnić wydzieloną klatką schodową zlokalizowaną od strony północno-wschodniej (od strony ulicy Licealnej). W związku z tym, iż istniejąca klatka schodowa nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów budowlanych, należy ją przebudować w taki sposób, aby dostosować wszystkie jej parametry technicznej tj. wymiary biegów i spoczników z uwzględnieniem poszczególnych wysokości do rzędnych projektowanych posadzek pomieszczeń, do wymagań obowiązujących przepisów. Dopuszcza się likwidację istniejącej lokalizacji klatki schodowej i przeniesienie jej w inne, wskazane przez Wykonawcę miejsce, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów np. z wymagań ochrony przeciwpożarowej. Nie przewiduje się budowy zewnętrznych klatek ewakuacyjnych. komunikacja do obszaru Jaskini Światła oraz magazynów (obecny obszar schronów podziemnych): Obecny dostęp do pomieszczeń schronów możliwy jest poprzez klatkę schodową zlokalizowaną w południowo-zachodniej części sceny. W związku z tym, iż klatka ta nie spełnia wymagań w zakresie obowiązujących przepisów budowlanych, należy ją przebudować w taki sposób, aby dostosować wszystkie jej parametry techniczne tj. wymiary biegów i spoczników z uwzględnieniem poszczególnych wysokości do rzędnych projektowanych posadzek, do wymagań przepisów (całkowita przebudowa klatki schodowej). Dopuszcza się likwidację istniejącej lokalizacji klatki schodowej i przeniesienie jej w inne, wskazane przez Wykonawcę miejsce, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów np. z wymagań ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym, iż cały obszar dostępny dla osób zwiedzających musi być dostępny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w foyer należy przewidzieć miejsce i wybudować zamkniętą platformę, dzięki której umożliwiony będzie dostęp na kondygnację podziemną przez osoby niepełnosprawne. Wykonawca na etapie projektu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji miejsce lokalizacji platformy osobowej. Przewiduje się budowę 1 platformy dla osób niepełnosprawnych w tym obszarze. Platformę należy zlokalizować w takim miejscu, aby znajdowała się ona w obszarze umożliwiającym kontrolę dostępu do Jaskini światła. Jeżeli wymagały będą tego przepisy budowlane np. warunki ochrony ppoż., to należy przewidzieć budowę zewnętrznego biegu (lub klatki ewakuacyjnej) prowadzącego z pomieszczeń lub korytarza bezpośrednio na zewnątrz budynku. komunikacja do obszaru szatni odzieży wierzchniej oraz szafek depozytowych: W związku z tym, iż planuje się lokalizację pomieszczeń szatni oraz obszaru szafek depozytowych w przestrzeni pod trybunami widowni sali konferencyjnej, dla której poziom posadzki wynosić będzie ok. -1,75m, należy zaprojektować i wybudować nowy, dodatkowy bieg schodowy prowadzący do tego obszaru. Parametry techniczne biegu tj. wymiary biegów i spoczników zaprojektować z uwzględnieniem poszczególnych wysokości rzędnych projektowanych i istniejących Planetarium Wenus strona 16 z 127

17 posadzek. Zakłada się lokalizację nowego biegu schodowego w obszarze obecnego pomieszczenia tablic rozdzielczych. Na etapie projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji docelowe miejsce lokalizacji nowego biegu schodowego. 1. PIĘTRO (łączna powierzchnia użytkowa ok. 300 m²) Uwaga: przestrzeń sali planetarium / audytoryjnej wliczona została w całości do powierzchni przyziemia/parteru a) Sala Centrum Lotów Kosmicznych o łącznej powierzchni ok. 90 m². Sala z 30 miejscami siedzącymi dla uczestników i 1 miejscem siedzącym dla osoby prowadzącej zajęcia. Miejsca siedzące zgrupowane i podzielone zgodnie z programem funkcjonalnym i wytycznymi Użytkownika. W pomieszczeniu należy zamontować ekran wielkoformatowy do wyświetlania filmów. b) Serwerownia o powierzchni umożliwiającej wstawienie i swobodną obsługę sześciu szaf rakowych oraz szafy BMS (ilość szaf do zweryfikowania na etapie projektowania). Serwerownię zlokalizować w sąsiedztwie pomieszczenia sterowni planetarium (pomieszczenie prezentera planetarium). Serwerownia musi być dostępna zarówno z pomieszczenia prezentera planetarium jak i z ogólnego korytarza (drzwi wyposażone w kontrolę dostępu). c) Obszar administracyjno-biurowy o łącznej powierzchni ok m², podzielony na dwa zespoły, w skład których wchodzą niżej wymienione pomieszczenia: - Zespół pomieszczeń biurowych przeznaczonych głównie dla osób zajmujących się obsługą planetarium/sali audytoryjnej, zlokalizowany w miejscu obecnych pomieszczeń administracyjnych, znajdujących się w północnej części obiektu, złożony z: o jednego pomieszczenia biurowego o powierzchni ok. 30m² (dla 2 osób zajmujących się montażem i przygotowaniem realizacji filmów), o jednego pomieszczenia prezentera planetarium (zwane w PFU również stanowiskiem sterowania) o powierzchni ok. 13m², z miejscem niezbędnym dla umieszczenia konsolety dla obsługi sali i planetarium oraz szafą i biurkiem podręcznym. Z pomieszczenia należy przewidzieć bezpośrednie wyjście na salę planetarium. o pomieszczenia serwerowni i szafy BMS, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia prezentera planetarium (z dostępem z pomieszczenia prezentera i korytarza), o obszar toalet przeznaczonych dla personelu, o parametrach wynikających z przepisów budowlanych. - Zespół pomieszczeń administracyjno-technicznych, zlokalizowany na antrsoli, złożony z: o pomieszczenia biurowego o łącznej powierzchni ok. 43m², przeznaczonego dla dwóch osób dyrektora obiektu i z-ca dyrektora obiektu, sprawującego jednocześnie funkcję kierownika technicznego obiektu. o salki konferencyjnej przeznaczonej dla 6-8 osób, o powierzchni ok. 25m², przeznaczonej do spotkań pracowników obiektu. Salka musi być umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń dyrektora i z-cy dyrektora. Cały obszar administracyjno-biurowy oraz serwerownię wydzielić w taki sposób, aby nie był on dostępny dla osób zwiedzających i korzystających z części ogólnodostępnej przewidzieć system kontroli dostępu. Planetarium Wenus strona 17 z 127

18 Obszar ten musi posiadać również niezależne wejście przeznaczone wyłącznie dla upoważnionego personelu. Zaleca się pozostawienie i wykorzystanie do tego celu obecnego wejścia (klatki schodowej) zlokalizowanej od strony północnej. Wszystkie w/w pomieszczenia obszaru administracyjno-biurowego muszą być ze sobą komunikacyjnie połączone i tworzyć funkcjonalą i użytkową całość. PODDASZE (łączna powierzchnia nieużytkowa ok. 565 m² - obszar nad salą konferencyjną/planetarium) Przewiduje się wykorzystanie części przestrzeni poddasza nieużytkowego dla celów lokalizacji wszelkiego rodzaju urządzeń, w szczególności wentylacyjnych (jeżeli będzie to wynikać z technologii funkcjonowania obiektu). W przypadku ww. wykorzystania poddasza, oprócz obciążeń oddziaływujących na konstrukcję dachu, o których mowa we wcześniejszej części niniejszego PFU, należy uwzględnić statyczne i ewentualnie dynamiczne (wzbudzanie, drgania robocze, wygaszanie urządzenia) obciążenia od urządzeń. Niezależnie od sposobu wykorzystania poddasza należy zaprojektować i wykonać pomosty techniczne umożliwiające dostęp do całej powierzchni poddasza (lokalizacja i trasy podestów do ustalenia na etapie projektowania). Całą przestrzeń poddasza oświetlić Eśr>=100lx i wyposażyć w gniazda 230 V (1gniazdo / min. 50 m²). PODZIEMIE (łączna powierzchnia użytkowa ok. 416 m²) W skład powierzchni podziemia wchodzą, co najmniej niżej wymienione obszary / pomieszczenia: obszar pomieszczeń technicznych, obszar pomieszczeń socjalnych pracowników obiektu, ogólnodostępna szatnia odzieży wierzchniej - powierzchnia przeznaczona dla szafek depozytowych, powierzchnie dostępne dla zwiedzających obszar tzw. Jaskini Światła powierzchnia magazynowe, a) Obszar pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni ok. 160m². Obszar pomieszczeń technicznych złożony jest z: pomieszczenia węzła cieplnego i chłodniczego o powierzchni i kubaturze dostosowanych do wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz nazwą Wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze sporządzonych przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (dokumenty stanowią integralną część niniejszego PFU załącznik nr 5, 6) pomieszczenia elektrycznego o powierzchni min. 21m², pomieszczenia wentylatorni, o powierzchni min. 94m², w którym będą zlokalizowane centrale wentylacyjne wraz z urządzeniami i armaturą towarzyszącą, komunikacji wewnętrznej. Lokalizacja obszaru pomieszczeń technicznych - w miejscu obecnej kotłowni, wentylatorni i składu opału. Dopuszcza się lokalizację pom. technicznych w innym niż ww. miejscu, jeżeli wynikało to będzie ze względów technologicznych, wymogów i przepisów technicznobudowlanych lub będzie to korzystne dla Zamawiającego/Użytkownika. Zmiana lokalizacji obszaru pomieszczeń technicznych wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Planetarium Wenus strona 18 z 127

19 Uwaga: Do pomieszczeń technicznych należy przewidzieć taki dostęp, aby przynajmniej do jednego z nich możliwa była dostawa urządzeń lub ich komponentów, nie przez klatkę schodową. W tym, celu należy przewidzieć wykonanie tzw. szachtu technicznego. Minimalne wymiary szachtu technicznego (w świetle): szerokość 1,0m, długość 4,0m. Szacht zlokalizować w takim miejscu, aby możliwy był do niego dogodny dojazd. W przypadku lokalizacji szachtu w ciągu pieszym od strony ulicy Licealnej, szacht należy zabezpieczyć montując pokrywę wierzchnią, stanowiącą część ciągu pieszego. Obudowa pokrywy z materiału jak nawierzchnia ciągu pieszego, przenosząca obciążenia wynikające z lokalizacji szachtu. Do poszczególnych pomieszczeń technicznych zamontować drzwi podwójne o szerokości min. 2,0m i wysokości 2,2m (jeżeli szczególne zapisy PFU nie określają inaczej). Źródło ciepła na potrzeby grzewcze oraz źródło chłodu dla potrzeb klimatyzacji i wentylacji stanowić będzie węzeł cieplno-chłodniczy z chłodziarkami absorpcyjnymi/adsorpcyjnymi. Lokalizację i rozwiązanie techniczne węzła ciepłowniczego należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi EC Zielona Góra. Proponowana lokalizacja węzła - w pomieszczeniu obecnej kotłowni. Na etapie przygotowywania koncepcji wielobranżowej należy przewidzieć funkcjonalne połączenie pomieszczenia węzła z wentylatornią. b) Obszar pomieszczeń socjalnych pracowników obiektu. Należy przewidzieć obszar pomieszczeń socjalnych złożony z: pokoju socjalnego z szafkami pracowniczymi dla min. 7 osób na jedną zmianę (praca w systemie dwu-zmianowym), przy czym należy uwzględnić, że pracownikami mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni. Zaprojektować pomieszczenie(a) o takiej powierzchni, aby można było ustawić stół z krzesłami dla pracowników spożywających posiłek oraz aneks kuchenny, toalety pracowniczej, komunikacji wewnętrznej Łączna powierzchnia obszaru pracowniczego do wyliczenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z poszczególnych przepisów techniczno-budowlanych. Przewiduje się lokalizację obszaru pomieszczeń socjalnych w miejscu obecnej powierzchni technicznej. Dopuszcza się inną lokalizację tego obszaru, jeżeli wynikało to będzie ze względów technologicznych, wymogów i przepisów techniczno-budowlanych, lub będzie to korzystne dla Zamawiającego/Użytkownika. Konieczne jest, aby obszar ten dostępny był z wydzielonej klatki schodowej dostępnej dla pracowników (klatka północna). Ostateczna lokalizacja przedmiotowego zespołu pomieszczeń wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. W obszarze pomieszczeń socjalnych wykonać instalację wentylacji mechanicznej. c) Ogólnodostępna szatnia odzieży wierzchniej z powierzchnią przeznaczoną dla szafek depozytowych. Dla właściwego funkcjonowania obiektu, należy przewidzieć szatnię odzieży wierzchniej oraz obszar szafek depozytowych. Ze względu na ograniczoną wielkość powierzchni obiektu planuje się wykorzystanie następujących obszarów/pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie: obszar w poziomie ok. -1,75m, wydzielony z powierzchni znajdującej się pod widownią (powierzchnia obecnej komory rozprężnej, za pomieszczeniem obecnej klimtyzatorni pom w inwentaryzacji). Pomieszczenie o pow. ok. 45m² z przeznaczeniem na ok. 65 szafek. Wysokość pomieszczenia zmienna, jednak nie niższa niż 2,20m; istniejące pomieszczenie magazynowe, znajdujące się w południowej części budynku (obszar schronów, poziom ok. -2,6m, pom. nr 0111 w inwentaryzacji) o powierzchni ok. 31m², z przeznaczeniem na ok. 46 szafek. Planetarium Wenus strona 19 z 127

20 obszar wydzielony z obecnie niepodpiwniczonej części budynku, znajdującej się pod istniejącym hallem/poczekalnią, z zastrzeżeniem poniżeszej uwagi. UWAGA: Jeżeli po dokonaniu przez Wykonawcę odkrywek fundamentów, okaże się, iż głębokość posadowienia budynku, pozwoli na wykonanie dodatkowego pomieszczenia, to należy je wydzielić w obszarze północno-zachodnim hallu. Przewiduje się wydzielenie pomieszczenia o powierzchni ok m². Zamawiający odstąpi od realizacji szatni w tym obszarze, jeżeli głębokość istniejącego posadowienia lub inne przesłanki techniczne nie pozwolą na realizację tego zamierzenia. Koszt realizacji tego obszaru należy wycenić osobno, niezależnie od pozostałej wartości robót budowlanych. W pomieszczeniach szatni należy zaprojektować szafki dwudzielne, o szerokości szafki min. 40cm. Zamknięcia szafek na żetony lub monety. W trakcie projektowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym w jednym z pomieszczeń szatni wydzielone zostaną zamykane obszary szafek o przeznaczeniu dla grup zorganizowanych. Sposób i materiał wydzielenia wg ustaleń na etapie projektowania/realizacji. Niezależnie od powyższego, przewidzieć miejsce pod szafki depozytowe o łącznej ilości schowków min. 80. W poziomie ±0,00m wydzielić miejsce na odzież wierzchnią dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się realizację szatni dla osób niepełnosprawnych jako zamykane szafki, dedykowane dla użytkownika. W pomieszczeniach szatni wykonać instalację wentylacji mechanicznej. d) Powierzchnie dostępne dla zwiedzających obszar tzw. Jaskini Światła Obszar ten zlokalizowany będzie w miejscu obecnych schronów (strona południowa obiektupomieszczenie nr wg inwentaryzacji). Zgodnie z programem Użytkownika, należy wydzielić jedno pomieszczenie, w którym jednorazowo będzie mogło przebywać 30 osób. Łączna powierzchnia obszaru Jaskini Światła to ok. 85m². W związku z tym, należy przeprojektować i przebudować istniejącą komunikację do Jaskini Światła (pomieszczenie nr 0122 oraz 0110 wg inwentaryzacji), w taki sposób, aby jej wymiary były zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz w taki sposób, aby obszar ten był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Uwaga: Ze względu na fakt, iż wysokość pomieszczeń schronów nie spełnia obecnych wymogów wynikających z Prawa budowlanego, Wykonawca wystąpi i uzyska odstępstwo od warunków technicznych w zakresie: - wysokości pomieszczenia, - lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w piwnicy, - w zakresie braku doświetlenia światłem naturalnym (wymóg technologiczny związany z programem zajęć). Jeżeli wymagały będą tego przepisy techniczno-budowlane, to należy zaprojektować i wykonać dodatkowe, zewnętrzne wyjście ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz, zlokalizowane wzdłuż ściany południowej. Korytarz prowadzący ze schronów (pomieszczenie 0108 wg inwentaryzacji) do wyłazu, zlokalizowanego w ciągu pieszym Al. Konstytucji 3-ego Maja zabezpieczyć i zasypać (po wykonaniu wszelkich niezbędnych prac izolacyjnych). W pomieszczeniach "Jaskini Światła" należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacyjna nawiewno-wywiewną z całorocznym normowaniem temperatury. W okresie letnim należy zapewnić temperaturę max. +25 C, natomiast w okresie zimowym +20 C. e) Powierzchnie magazynowe, Wszelkie pozostałe pomieszczenia w części użytkowej piwnic, jeżeli w trakcie realizacji Zamawiający/Użytkownik nie określi inaczej, należy zaprojektować i wykonać jako pomieszczenia magazynowe. Planetarium Wenus strona 20 z 127

21 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. a) Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury obiektu po przebudowie i rozbudowie: powierzchnia obszaru objętego opracowaniem ok m² powierzchnia zabudowy (budynek): ok m² powierzchnia utwardzona przed obiektem: ok. 517 m² powierzchnia biologicznie czynna: ok. 178 m² powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnej (bez uwzględnienia pow. komunikacji): ok. 352 m² powierzchnia użytkowa przyziemia/parteru (bez uwzględnienia pow. komunikacji): ok m² powierzchnia użytkowa antresoli (bez uwzględnienia pow. komunikacji): ok. 153 m² powierzchnia użytkowa piętra (bez uwzględnienia pow. komunikacji): ok. 65 m² powierzchnia poddasza nieużytkowego: ok. 564 m² łączna kubatura (pow. użytkowa i nieużytkowa): ok m³ Uwaga: Zestawienia powierzchni i kubatur nie uwzględnia 65-80m² powierzchni przeznaczonej na pomieszczenie szatni odzieży wierzchniej, której wykonanie jest warunkowane możliwością techniczną realizacji. b) Zestawienie poszczególnych obszarów z podziałem na kondygnacje i określeniem powierzchni użytkowych pomieszczeń oraz ich funkcji. Tabelaryczne zestawienie poszczególnych obszarów z podziałem na kondygnacje: Nazwa obszaru Pow. użytkowa (m²) Obszar ogólnodostępny Uwagi Jaskinia światła (część biletowana) 85 Podziemie (poziom -1,75; -2,50; -2,60m) Szatnia + szafki depozytowe 75 Komunikacja ogólna -- Zaplecze socjalne (pokój socjalny, zapl. sanitarne, przebieralnia) Obszar dla personelu Obszar pomieszczeń technicznych i magazynowych (wymiennikownia, wentylatornia, pom. elektryczne, magazyn) Komunikacja wewnętrzna -- Bez uwzględniania powierzchni, która warunkowana jest możliwością realizacji -do obliczenia przez projektanta -do obliczenia przez projektanta Razem podziemie (obszar użytkowy) 352 (bez pow. komunikacji) Planetarium Wenus strona 21 z 127

22 Nazwa obszaru Pow. użytkowa (m²) Obszar ogólnodostępny Uwagi Foyer / przestrzeń wystawowa 330 Punkt sprzedaży biletów, informacja itp. tzw. serwis point 18 Obszar szafek depozytowych dla ON 5 Przyziemie / parter (poziom ±0,00m) Obszar kawiarni (zaplecze + lada+ przestrzeń stolikowa) 125 Stanowisko promocyjne wraz z magazynem 15 Zespół pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 75 Komunikacja ogólna (wiatrołap, bieg schodowy, korytarz, winda) Obszar w części biletowanej Sala Planetarium 390 Obszar sceny z zapleczem technicznym 110 Komunikacja wewnętrzna -- Inne pomieszczenia -- -do obliczenia przez projektanta -do obliczenia przez projektanta Pomieszczenia porządkowe 12 Pomieszczenia techniczne (trafostacja, rozdzielnie SN, rozdzielnia NN, pion instalacyjny) 25 Razem przyziemie (obszar użytkowy) 1105 (bez pow. komunikacji) 1 piętro wraz z antersolą (poziom +2,90; +4,18m) Obszar ogólnodostępny Centrum Lotów Kosmicznych 88 Antresola. Pow. komunikacji do Komunikacja ogólna (z windą) obliczenia przez projektanta Obszar dla personelu Pomieszczenie biurowe 42 antresola Pomieszczenie konferencyjne 23 antresola Pomieszczenie biurowe 30 Pomieszczenie prezentera 13 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 4 Obszar pomieszczeń technicznych (serwerownia, pion instalacyjny) Komunikacja wewnętrzna 18 do obliczenia przez projektanta Razem piętro (obszar użytkowy) 218 (bez pow. komunikacji) RAZEM OBSZAR UŻYTKOWY: 1675 (bez pow. komunikacji) Planetarium Wenus strona 22 z 127

23 c) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m²) Wskaźnik powierzchniowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia ruchu 325 0,19 d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. Definiuje się wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów dla poszczególnych powierzchni i kubatur od powierzchni i kubatur określonych w niniejszym PFU o wartość nie większą niż 5%. Podane przekroczenia i pomniejszenia zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż uzyskane powierzchnie i kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm oraz zapewnią spełnienie wszystkich minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, które założono w niniejszym PFU Obiekt kubaturowy ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznych Zasilanie obiektu Przewiduje się zasilanie obiektu z dwóch kierunków: - podstawowego z mocą ~350 kw wyprowadzoną z projektowanej dwu komorowej stacji transformatorowej 2x630 kva zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez UZ i uzgodnionym przez ENEA. Stacja kontenerowa w wykonaniu wolnostojącym, rozwiązania techniczne wg wydanych warunków przyłączenia, uzgodniona z ENEA, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Konserwatorem Zabytków. Z projektowanej stacji, z wydzielonego pola rozdzielnicy NN wyprowadzić zasilanie w kierunku obiektu. Linię zasilającą wykonać kablami typu YAKXS w układzie TN-C. Linię zasilającą wprowadzić do obiektu przez złącze kablowe do rozdzielnicy RG. - rezerwową z mocą ~100 kw wyprowadzoną z istniejącej stacji transformatorowej S 2045 Sikorskiego13 zgodnie z wydanymi warunkami przyłaczenia. Z projektowanego złącza kablowego utytułowanego przy stacji S 2045, wyprowadzić zasilanie w kierunku obiektu linia 0,4 kv. Linię zasilającą wykonać kablami typu YAKXS w układzie TN-C. Linię zasilającą wprowadzić do obiektu przez złącze kablowe do rozdzielnicy RG Rozdzielnica główna RG Rozdzielnica obejmuje układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR~100A), półpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej (w tym podliczniki na potrzeby rozliczeń wewnętrznych) oddzielnie dla kierunku podstawowego i rezerwowego, wyłącznik główny ppoż, wyłączniki WLZ, analizator parametrów sieci. Ponadto, z rozdzielnicy głównej zasilane są odbiorniki, które winny pracować przy wyłączonym zasilaniu przy pomocy wyłącznika ppoż (systemy, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru). Wyłączniki główne w RG należy wykonać w wersji wysuwnej, należy zapewnić ich selektywną pracę z wyłącznikami zasilającymi podrozdzielnice (np. poprzez selektywność logiczną). Wyłączniki w RG powinny być wyposażone w wyzwalacze elektroniczne zapewniające większą dokładność oraz szerszy zakres nastaw. Wyłączniki na odpływach należy wyposażyć w wyłączniki różnicowoprądowe selektywne 500mA, celem ochrony przeciwpożarowej. Wyłączniki zasilające strefy pożarowe należy wyposażyć w odrębne Planetarium Wenus strona 23 z 127

24 cewki wzrostowe - jedną od wyłączenia pożarowego, a drugą od wyłączenia przez człon różnicowoprądowy. Rozdzielnica główna w formie 2b, dopuszcza się wykonanie bez drzwi. W rozdzielnicy zapewnić co najmniej 30% rezerwy miejsca IP 30. Zastosowane analizatory sieci powinny zapewniać co najmniej: - pomiar wartości skutecznej napięcia i prądu, - pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, - pomiar 4-kwadrantowy mocy - czynnej i biernej - pomiar współczynników mocy, - pomiar częstotliwości, - pomiar mocy czynnych średnich np. 15 minutowych, - przesłanie wartości każdej z mierzonych wielkości do systemu BMS, - wyjście przekaźnikowe sygnalizuje przekroczenie wybranej wielkości, - wyjście impulsowe Rozdzielnice oddziałowe i obwodowe Podrozdzielnice należy wykonać w klasie izolacji II, na zasilaniu stosować rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice obwodowe wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na szynie TH 35. Rozdzielnice wykonać w miarę możliwości jako wnękowe. Rozdzielnice dostosowane do dużych prądów wykonać jako szafowe lub okapturzone z elementów izolacyjnych. Jeden wyłącznik różnicowo-prądowy może zabezpieczać maksymalnie 3 obwody. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. W każdej rozdzielnicy zapewnić co najmniej 30% rezerwy miejsca; stopień IP dobrać do warunków środowiskowych Instalacja oświetleniowa W pomieszczeniach przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji oświetlenia: - oświetlenia ogólnego, - oświetlenia ewakuacyjnego, - oświetlenia przeszkodowego, - oświetlenia przeciwpanicznego, Ponadto, należy przewidzieć oświetlenie iluminacyjne elewacji i kopuły - wg dalszych wytycznych niniejszego PFU. Oświetlenie ogólne: We wszystkich pomieszczeniach przewidziane jest zastosowanie opraw w technologii LED. Należy zastosować energooszczędny system oświetlenia oparty w całości na oprawach LED. Temperatura barwowa 3800K 4400K. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń. W salach konferencyjnych powinno umożliwiać sterowanie strefami oświetlenia w zależności od potrzeb, podzielona na min. 4 sceny, sterowane poprzez system BMS. Instalacja oświetleniowa zasilana będzie z wydzielonych obwodów. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne Załączanie odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia w obwodach oświetlenia ogólnego, zasilanie przez centralną baterię. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jest przewidziane we wszystkich pomieszczeniach. Oświetlenie realizowane na oprawach LED. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewnia poziom natężenie min. 1lx i załącza się po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napięcia. Oświetlenie awaryjne obiektu realizowane jest za pomocą systemu centralnej baterii z monitorowaniem obwodów o czasie podtrzymania nie mniejszym niż 2 godzina. System winien automatycznie wykonywać pomiar prądu na poszczególnych obwodach, w przypadku wystąpienia awarii/błędu wyświetlić odpowiedni komunikat na wyświetlaczu sterownika głównego systemu. W obrębie kopuły sali projekcyjnej oznaczenia wyjść awaryjnych powinny być normalnie ciemne - załączenie nastąpi dopiero w razie alarmu lub zaniku napięcia. Planetarium Wenus strona 24 z 127

25 Do zabezpieczenia obwodów końcowych zastosować moduły obwodowe 4A. Sterowanie opraw przełączalnych odbywać się będzie za pomocą modułów sterowniczych z co najmniej 9 wejściami sterującymi. Zastosowany system musi umożliwić przypisanie 32 sterowań jednej oprawie. Do kontroli napięcia w podrozdzielniach oświetleniowych, należy zastosować moduły zaniku fazy z przekaźnikiem przystosowanym do pracy na 230V Do zasilania szaf CB projektuje się akumulatory kwasowo ołowiowe z rekombinacją gazów VRLA, o żywotności 10 lat. Oświetlenie awaryjne na korytarzach realizowane będzie w oparciu o oprawy ledowe, o krzywej rozsyłu umożliwiającej rozmieszczenie opraw co 15m. Oświetlenie awaryjne na klatkach schodowych realizowane będzie w oparciu o oprawy, o symetrycznej krzywej rozsyłu symetrycznej Oświetlenie awaryjne w salach projekcyjnych, konferencyjnych oraz w toaletach realizować w oparciu o wykorzystanie jednej świetlówki z opraw oświetlenia podstawowego. W tym przypadku oprawy należy wyposażyć w dwa niezależne o parametrach zgodnych z VDE Stosować oprawy z atestami CNBOP. W salach konferencyjnych zainstalowane są systemy oświetlenia regulowanego umożliwiające dostosowanie natężenia oświetlenia do współpracy z urządzeniami audiowizualnymi. Oświetlenie przeszkodowe Oświetlenie przeszkodowe schodów zrealizować w technologii LED, jako wbudowane w stopnie, z żaluzjami przeciwrefleksowymi. Przewidzieć możliwość wyłączenia oświetlenia przeszkodowego w stopniach schodów w trakcie trwania projekcji w planetarium Instalacje napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego W obiekcie wykonać instalacje elektryczne, które należy podzielono na niżej wymienione grupy: - ogólną gniazda ogólnego przeznaczenia 230 V AC, zasilanie urządzeń wentylacji, klimatyzacji - wydzieloną niegwarantowaną, nierezerwowaną, przeznaczoną dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek sieciowych, - rezerwowaną - w tym oświetlenie, systemy bezpieczeństwa, węzęł cieplnochłodniczy,windy, schody. - gwarantowaną gwarantowaną lokalnymi zasilaczami UPS dla zasilania urządzeń sieciowych w pomieszczeniu dystrybucji okablowania strukturalnego, oraz urządzeń automatyki wg wytycznych zawartych w programie fukcjonalnoużytkowym systemu automatyki i BMS-u. Zasilacz musi posiadać autonomiczne układy podtrzymania zasilania dla zapewniania ciągłości pracy do czasu przejścia w tryb eksploatacji jałowej lub wyłączenia w przypadku zaniku zasilania w wyniku awarii lub planowego wyłączenia. W celu wykonania w/w instalacji należy: a) sporządzić dokumentację projektową z rozmieszczeniem tras instalacji, rozdzielnic elektrycznych i gniazd komputerowych dla poszczególnych kondygnacji budynku zawierający co najmniej opis i obliczenia, trasy dla instalacji elektrycznej napięcia wydzielonego i gwarantowanego, schemat ideowy zasilania, schematy instalacji dla poszczególnych kondygnacji, schematy i widoki tablic elektrycznych instalowanych w budynku, wraz z zestawieniem materiałów; b) zachować wymaganie minimum jednego zestawu PEL (2 gn. 230 V DATA, 1 gn. 230 V ogólnego przeznaczenia, 2 gniazda logiczne wg branży teletechnicznej) nie mniej niż 2 na pomieszczenie; Planetarium Wenus strona 25 z 127

26 c) dobrać rozdzielnice: główną i tablice obwodowe; d) dobrać zasilacz napięcia gwarantowanego (UPS) dla urządzeń zarządzających siecią; e) zaprojektować okablowanie strukturalne; f) uzyskać zatwierdzenia dokumentacji projektowej; g) wybudować instalacje, h) sporządzić projekt powykonawczy dla instalacji. W budynku zabudować centralny zasilacz UPS 400V nie mniej niż 10 kva dla systemów zabezpieczenia technicznego i automatyki. Zasilacz powinien posiadać autonomiczne układy podtrzymania zasilania dla zapewniania ciągłości pracy do czasu przejścia w tryb eksploatacji jałowej lub wyłączenia w przypadku zaniku zasilania w wyniku awarii lub planowego wyłączenia, lokalizacja w szafie rakowej. Instalację elektryczną napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego należy wykonać przewodami YDYżo 5x i YDYżo 3x mm² izolowanych dla napięcia 750V. Instalację należy wykonać w układzie TN-S. Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni międzysufitowej, na tynku w listwach z przegrodą dla innych instalacji (np. teletechnicznej), w rurkach lub w tynku. Instalację napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego należy prowadzić w korytach i drabinkach metalowych oraz szachtach instalacji elektrycznej. Trasy koryt należy lokalizować w przestrzeni międzysufitowej. Trasy koryt powinny być tak usytuowane, aby w przyszłości zapewnić możliwość dołożenia kabli. Trasy koryt elektrycznych lokalizować w odpowiedniej odległości od innych tras instalacyjnych. W celu uniknięcia kolizji projekt wykonawczy trasowania należy uzgodnić z projektantami innych branż. Należy przyjąć zasadę, że z jednego obwodu będzie zasilane nie więcej jak 8 gniazd elektrycznych wydzielonych, maksymalnie 4 punkty dostępowe tzw. PEL-e. Każdy obwód będzie zabezpieczony odpowiednim wyłącznikiem nadmiarowym. W instalacji stosować wyłącznik nadmiarowy na prądy przemienne i pulsujące jednofazowy, a co za tym idzie nie należy grupować obwodów. Prowadząc instalację szczególną uwagę należy zwrócić na przejścia przez granice stref pożarowych. Takie przejścia należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć wykorzystując przegrody ogniotrwałe klasy odpowiedniej dla odporności ogniowej ustalonej dla sąsiadujących stref przyjmując najwyższą z tych wartości. Instalacja odbiorcza gniazd napięcia wydzielonego, rezerwowego i gwarantowanego powinna posiadać odgromnik listwowy klasy D usytuowany przy gniazdach komputerowych. Gniazda przeznaczone dla obwodów komputerowych muszą się różnić od gniazd ogólnego przeznaczenia (gniazda koloru czerwonego). Wysokość montażu gniazd wg wytycznych architekta. Całość instalacji należy wykonać kablami i przewodami miedzianymi. Zamawiający nie dopuszcza stosowania okablowania aluminiowego. Instalację napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego należy prowadzić we wspólnych korytach i drabinach metalowych wraz z instalacją elektryczną ogólnego przeznaczenia oraz szachtach instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia. W przypadku braku miejsca w szachcie instalacji elektrycznej ogólnej, w porozumieniu z architektem, należy uzgodnić nowe przepusty i szachty. Trasy instalacji napięcia należy uzgodnić z architektem i projektantami branżowymi, w celu uniknięcia kolizji Kompensacja mocy biernej Baterię kondensatorów kompensujących moc bierną dobrać na podstawie przeprowadzonych pomiarów, po uruchomieniu całej technologii. Wymagana jest bateria wyposażona w dławiki ochronne. Planetarium Wenus strona 26 z 127

27 Obiekt kubaturowy ogólne wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych Aby zapewnić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo budynku należy zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne w następującym zakresie: Okablowanie strukturalne LAN a) Wymagania ogólne W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację okablowania strukturalnego klasy EA na bazie którego zostanie uruchomiona sieć komputerowa oraz telefoniczna. System okablowania strukturalnego ma spełniać następujące warunki: - wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta; - wymagana będzie 25-letnia bezpłatna gwarancja od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego obejmująca wydajność zainstalowanego systemu (parametry transmisyjne); - parametry modułu gniazda muszą być potwierdzone przez przedstawienie certyfikatu niezależnego laboratorium badawczego (GHMT, DELTA lub inne), stwierdzającego zgodność z wymaganiami zdefiniowanymi w następujących dokumentach 11801: Information technology Generic cabling for customer premises (ISO/IEC JTC SC25 N1645, 04/2009), specyfikacją interfejsu, tj. IEC Ed.1 (IEC 48B/1977/CDV, 12/2008) Wszystkie elementy użyte w systemie muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności w odniesieniu do norm: PN-EN elementy toru transmisyjnego PN-EN szafy teleinformatyczne PN-IEC osprzęt montażowy elementów toru transmisyjnego Przyłącze operatora telekomunikacyjnego nie jest częścią opracowania. b) Gniazda abonenckie Gniazda abonenckie typu RJ45 kategorii 6A FTP należy instalować w puszkach podtynkowych lub w kanałach podparapetowych. W każdym punkcie przyłączeniowym zainstalować 2 moduły RJ45. Rozmieszczenie punktów uzgodnić z Zamawiającym/Użytkownikiem na etapie projektu wykonawczego. Przy rozmieszczaniu gniazd należy kierować się następującymi regułami: - w części wystawowej/ foyer - 1 punkt na każde 20m² powierzchni, - w pokojach biurowych i sali konferencyjnej oraz Jaskini Światła 1 punkt na każde 8m² powierzchni biurowej, nie mniej niż 2 punkty na pokój, - w Centrum Lotów Kosmicznych 1 punkt na każde 20m² powierzchni, - w pomieszczeniach technicznych 2 punkty dostępowe RJ45 na każde pomieszczenie. Każde gniazdo oznaczyć unikalnym identyfikatorem odpowiadającym oznaczeniu odpowiadającego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej. c) Pomieszczenie serwerowni - Pomieszczenie powinno mieć wymiary zapewniające swobodny dostęp z każdej strony do szaf dystrybucyjnych. Jako minimalny odstęp szafy od ścian pomieszczenia należy przyjąć min. 0,7m, a od frontu min. 1,5m. - Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne umieścić w szafach dystrybucyjnych typu rack wyposażonych w dodatkowe wentylatory. - W serwerowni należy wykonać podłogę z wykładziny antystatycznej na osnowie miedzianej podłączoną do uziemienia centralnego wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego. Planetarium Wenus strona 27 z 127

28 - W celu zapewnienia właściwych warunków pracy sprzętu komputerowego w pomieszczeniu serwerowni należy dobrać i zamontować klimatyzator typu split o mocy zapewniającej odprowadzanie ciepła wytwarzanego przez urządzenia aktywne zlokalizowane w serwerowni. - Do szafy serwerowej należy doprowadzić zasilanie 0,4kV z sieci podstawowej i rezerwowej. d) Szafy dystrybucyjne Należy zaprojektować i zamontować szafy dystrybucyjne w standardzie 19'' zapewniające zainstalowanie zaprojektowanej liczby urządzeń aktywnych paneli krosowych oraz organizerów kabli. Szafy 42U o podstawie 800x1000mm, nośność stelaża min. 600kg, wyposażone w: - półkę stałę z czterema punktami podparcia, - panele krosowe, - organizatory prowadzenia kabli, - cokół, - komplet filtracyjno- przeciw kurzowy, - drzwi przednie szklane, - drzwi mają być zamykane na zamki z kluczami - panele wentylacyjne z czteroma wentylatorami oraz termostatem zamykającym, W szafie zainstalować listwy zasilające umożliwiające zasilanie zamontowanych tam urządzeń. Kable krosowe ekranowane z identyfikacja świetlną do połączeń komputerowych zastosowane do wykorzystania w szafach dystrybucyjnych zaprojektować i zabudować w długościach dopasowanych do odległości pomiędzy łączonymi punktami (np.: przełącznik panel krosowy). Szafy wyposażyć w niezbędną liczbę paneli dystrybucyjnych 24xRJ45 lub 48xRJ45 FTP kat.6a/ klasa E 1U, taką sama liczbę paneli porządkujących poziomych oraz w boczne prowadnice kabli. W szafie zamontować panel dystrybucyjny telefoniczny 50 portowy kat. 3 służący do podłączenia z centralą telefoniczną. Zamontować panel światłowodowy wielodomowy 24SC/PC simplex oraz szufladę zapasu kabla światłowodowego. W każdej szafie zamontować należy listwę zasilającą instalowaną pionowo w szafie teleinformatycznej. Listwa zasilająca zasilana ma być trójfazowo. Listwa zasilająca wyposażona ma być w gniazdo wejściowe typu IEC A 3P+N+PE. Gniazda wyjściowe jednofazowe (21 szt) IEC 320 C13, (3 szt) IEC 320 C19, posiadać ma możliwość dołączenia lokalnego czujnika temperatury, temperatury/wilgotności. Listwa zasilająca posiadać ma podświetlany wyświetlacz umożliwiający odczyt poboru prądu, napięcia, poboru mocy, temperatury/wilgotności. Listwa ma umożliwiać zdalny odczyt parametrów elektrycznych przez kartę Ethernetową, oraz integrację z istniejącym systemem monitorowania StruxureWare Central. Każda z szaf po zamontowaniu sprzętu aktywnego powinna posiadać minimum 30% wolnego miejsca pod ewentualną przyszłą rozbudowę. e) Przewody i trasy kablowe - Instalacja wykonać w topologii gwiazdy w oparciu o podwójnie ekranowany kabel konstrukcji S/FTP (typu PiMF), z pasmem przenoszenia min. 600MHz uwzględniającym min. 20% zapas w stosunku do wymaganych 500 MHz dla Kat.6A, zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 ed 2.1:2009, 4 pary 23AWG, średnica przewodnika 0,57 mm - ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogólnym, w niepalnej osłonie LSZH. Kabel może być oznaczony znacznikiem Kat.7 lub Kat.7A i musi posiadać znaczniki długości wyrażone w metrach. - Wykorzystując aplikacje 10GBase-T Ethernet (IEEE P802.3an) kabel ma zapewniać transmisję 10Gbit/s na dystansie 100m, przy pasmie 500MHz. Planetarium Wenus strona 28 z 127

29 - W każdej szafie dystrybucyjnej należy pozostawić zapas kabli min. 3 m, na wypadek ewentualnej zmiany położenia szafy. - Długość pojedynczego przewodu nie może przekraczać 90m. - Przewody należy układać tak, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego promienia ich gięcia. - Przewody należy oznaczyć na końcach, oraz przy urządzeniach. sposób oznaczenia zgodny z listą kablową. - Okablowanie prowadzić na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Trasy wykonane maja być z korytek metalowych ocynkowanych o szerokości odpowiednio dobranych dla ilości przewodów. Zejścia do punktów przyłączeniowych wykonać w rurkach PCV układanych w bruzdach pod tynkiem. Trasy umożliwiają zachowanie odpowiednich promieni gięcia przewodów. Zachować odpowiednie odległości od przewodów i tras energetycznych. Podczas układania kabli należy unikać nadmiernego naciągania przewodu i nie przekraczać minimalnego promienia gięcia. - Wszystkie przepusty w ścianach i podłogach należy zabezpieczyć rurą, a następnie przeprowadzić przez nie przewody. - Przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia, należy je zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody. Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. f) Sprzęt aktywny Szafy dystrybucyjne należy wyposażyć w sprzęt aktywny. W budynku należy zamontować switch dystrybucyjny. Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami: - posiadać 48 portów GigabitEthernet w wykonaniu UTP 10/100/1000, - posiadać jeden slot z możliwością wyposażenia: w moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 2 wkładkami 10GE lub 1 wkładką 10GE i 2 wkładkami 1GE lub 4 wkładkami 1GE (definiowanymi przez SFP, SFP+) lub w moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 4 wkładkami 1GE (SFP) - posiadać redundantny zasilacz o mocy identycznej, jak zasilacz podstawowy, - posiadać moduł przełączający o wydajności co najmniej 160 Gb/s, 100 Mp/s (IPv4, ramki 64B) - obsługiwać przełączanie w warstwie trzeciej, routing statyczny oraz routing dynamiczny (obsługa min tras) w oparciu o protokół RIP, a także opcjonalnie możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego OSPF, EIGRP i BGP bez zmian sprzętowych, jedynie po doposażeniu w odpowiednie licencje funkcjonalne - obsługiwać tworzenie wirtualnych instancji routingu, zapewniających logiczną separację ruchu i nakładanie się przestrzeni adresowych, - posiadać sprzętową obsługę IPv6, - obsługiwać standardy warstwy 2 modelu OSI: u (FE) 802.3ab (GE) 802.3z (GE) 802.3x (full-duplex) 802.1p Planetarium Wenus strona 29 z 127

30 802.1q 802.1d 802.1x QinQ sprzętowo wykrywanie łączy jednokierunkowych Jumbo Frames (9216 bajtów) - obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 802.1w 802.1s agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów na grupę) wymiana na gorąco zasilaczy protokół VRRP lub równoważny centralne definiowanie sieci VLAN i propagacji bazy na inne przełączniki w domenie administracyjnej filtrowanie adresów MAC - posiadać: obsługę mechanizmów QoS, możliwość automatycznego wykrycia terminala głosowego IP dołączonego do portu przełącznika, mechanizm Voice VLAN, min. cztery sprzętowe kolejki na port, obsługę kolejek priorytetowych (strict priority), obsługę IP Precedence i DSCP, klasyfikację i oznaczanie pakietów w oparciu o DSCP, ToS, nagłówki L3 i L4, obsługa policing-u (rate limiting) możliwość dokonania tzw. Broadcast Suppression możliwość dokonania tzw. Multicast Suppression - posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x, zarządzanie przez Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS i konsolę szeregową oraz SNMP w wersjach 1, 2 i 3, definiowanie list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN), autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) w oparciu o RADIUS lub TACACS+ lub równoważne, blokowanie ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (promiscuous port) i funkcjonalność Private VLAN, współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub inne zapewniające założone funkcjonalności, kopiowanie ruchu z danego portu/vlan na inny port, obsługa mechanizmów weryfikacji źródła pakietów urpf definiowanie skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń do systemów zarządzających definiowanie makr konfiguracyjnych dla portów (określenie listy poleceń konfiguracyjnych aplikowanych za pomocą pojedynczej komendy) obsługa funkcjonalności DHCP snooping funkcjonalność serwera DHCP dynamiczna inspekcja ARP kopiowanie konfiguracji do pliku tekstowego. - obsługiwać ruch typu multicast z wykorzystaniem IGMP v1, v2, v3, PIM (SM, SSM, min. 100 grup) oraz IGMP/MLD snooping. - obsługiwać synchronizację czasu ze źródłem zewnętrznym zgodnie z NTP lub SNTP. Zmiany konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie dopuszcza się konieczności częściowych lub całkowitych restartów urządzenia w celu uruchomienia zmian. Planetarium Wenus strona 30 z 127

31 W trybie pracy jako router urządzenie musi wspierać min tras IPv4 W trybie pracy w warstwie 2 (VLAN) urządzenie musi wspierać min adresów MAC - posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN, przy czym powinna być możliwość używania 4000 różnych VLAN ID - mieć możliwość pracy w stosie w technologii Stackwise Plus o przepustowości 64Gbps z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami Cisco z rodziny Maksymalna ilość urządzeń w stosie to 9 sztuk. - Stos musi być zarządzany jako pojedyncze urządzenie zarówno przez linię poleceń jak i interfejs WWW. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu - posiadać wbudowane reflektometry (TDR) na wszystkich portach UTP RJ-45 10/100/ Obudowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19, wysokość 1 U - Urządzenie musi być wyposażone w następujące komponenty: moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 2 wkładkami 10GE lub 1 wkładką 10GE i 2 wkładkami 1GE lub 4 wkładkami 1GE (definiowanymi przez SFP, SFP+) wkładki optyczne w standardzie SFP+ 10G-LR DDM o zasięgu 10 km przy zastosowaniu włókna jednomodowego 9 µm/125 µm w ilości 2 szt. wkładki optyczne w standardzie SFP 1000Base-LX/LH (GigabitEthernet 1Gbps g) Punkt dostępu bezprzewodowego (Access Point) - obsługa standardów a/b/g/n: obsługa MIMO min. 3x3:2 obsługa kanałów 20 i 40 MHz obsługa prędkości PHY do 300 Mbps obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów a/g/n - obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów - konfigurowalna moc nadajnika dla zakresu 2.4 GHz:do 100 mw dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 150 mw dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 150 mw - zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) obsługa min. 16 BSSID definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID współpraca z systemami IDS/IPS uwierzytelnianie ruchu kontrolnego (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) funkcjonalność w lub równoważna obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) Planetarium Wenus strona 31 z 127

32 możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z h obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi funkcjonalność r lub równoważna obsługa mechanizmów QoS: shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik obsługa WMM, TSPEC, U-APSD współpraca z urządzeniami o oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne wbudowany suplikant 802.1x możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej - możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe): komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków (asocjacji użytkowników w zakresie przeznaczonym do komunikacji między AP oraz komunikacji między AP w zakresie przeznaczonym do obsługi użytkowników automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo) automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP - interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000), - zróżnicowane możliwości zasilania: zasilacz sieciowy 230V AC zasilanie PoE (802.3af) w sposób zapewniający ich pełną wydajność - anteny zintegrowane, - obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (5 35oC), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm), - diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji, - Certyfikat WiFi Alliance, - zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC Planetarium Wenus strona 32 z 127

33 h) Pomiary Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w EN Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy. Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): - Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń - Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss) - Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss) - Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss) - Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT Power Sum NEXT) - Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) - Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N Power Sum ACR-N) - Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) - Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F Power Sum ACR-F) - Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) - Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) - Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew) Przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu Permanent Link. i) Normy Okablowanie strukturalne wykonać zgodnie z następującymi normami: - ISO/IEC 11801:2011 Information technology. Generic cabling for customer premises. - EN :2011 Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. - TIA/EIA 568-C.2:2009 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2. - PN-EN :2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. - PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. - PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. - PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. - PN-EN 50346:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania Planetarium Wenus strona 33 z 127

34 j) Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe Architektura i konstrukcja - Zaprojektować i wykonać szachty instalacyjne, niezbędne przebicia w ścianach, stropach i dachu dla przeprowadzenia tras kablowych, - Skoordynować przebieg instalacji z istniejącymi w budynku innymi instalacjami, - Do wszystkich urządzeń zapewnić dostęp serwisowy Instalacje elektryczne - Zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do urządzeń, które wymagają zasilania 230VAC System sygnalizacji pożarowej SSP a) Wymagania ogólne W budynku zaprojektować i wykonać adresowalny System Sygnalizacji Pożarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 54. System Sygnalizacji Pożarowej, który musi objąć wszystkie pomieszczenia znajdujące w budynku (ochrona całkowita). Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Biorąc pod uwagę warunki funkcjonalne i architektoniczne budynku System Sygnalizacji Pożarowej składać się będzie z następujących elementów: - trasy kablowe i okablowanie, - centrala systemu, - czujki dymu; - wskaźniki zadziałania, - ręczne ostrzegacze pożarowe, - moduły sterujące. Podstawowe funkcje, które będzie realizował system: - wykrycie pożaru w początkowej fazie jego powstawania, - powiadomienie o powstałym zagrożeniu osób przebywających na terenie obiektu, - powiadomienie jednostki PSP (sposób powiadamiania uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu), - automatyczne rozpoczęcie procedur umożliwiających bezpieczną ewakuację osób przebywających na terenie obiektu, - automatyczne rozpoczęcie procedur (sterownie systemami zewnętrznymi w tym wentylacji i klimatyzacji) zapewniających zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się ognia i zagrożenia pożarowego na obiekcie, - automatyczne rozpoczęcie procedur (sterownie systemami zewnętrznymi w tym zasilania energetycznego) zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia, - monitorowanie stanu poprawności działania zewnętrznych systemów bezpieczeństwa pożarowego, - monitorowanie stanów i sygnalizacja stanów nienormalnych urządzeń technicznych i innych instalacji znajdujących się na obiekcie, - przekazywanie informacji o stanie systemu (stanie jego elementów) i stanach alarmowych do innych systemów bezpieczeństwa W szczególności, w przypadku powstania pożaru SSP powinien sterować m.in.: - wyłączeniem wentylacji i klimatyzacji w danej strefie pożarowej budynku, - uruchomieniem wentylacji oddymiającej (otwarcie klap dymowych, uruchomienie wentylatorów oddymiających, itp.) jeżeli taka instalacja będzie wymagana, - zamykaniem odpowiednich sekcji klap pożarowych wentylacji ogólnej budynku, Planetarium Wenus strona 34 z 127

35 - pracą systemów gaszących (jeżeli występuje), - uruchomieniem systemu ewakuacyjnego (otwarcie drzwi ewakuacyjnych), - urządzeniem transmisji alarmu do PSP, - zamknięciem głównego zaworu gazu (jeżeli występuje), - zamknięciem oddzieleń pożarowych (drzwi, bramy na granicy stref pożarowych), System Sygnalizacji Pożarowej będzie monitorował stany urządzeń technologicznych zainstalowanych na obiekcie, używanych w akcji pożarowej i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak: - położenie klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych (jeżeli występują), - położenie bram i drzwi w ścianach oddzieleń stref pożarowych, - położenie klap oddymiających (jeżeli występują), - stany central wentylacyjnych (awaria, brak zasilania), - stany zasilaczy (awaria, brak zasilania głównego, brak zasilania rezerwowego). Dla każdego z tak monitorowanych sygnałów zaprogramować indywidualnie, odpowiednie funkcje informacyjno alarmowe i wykonawcze. W przypadku wykrycia pożaru system powinien realizować procedury według opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych scenariusza pożarowego. System sygnalizacji pożarowej musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia niezbędne dla wyrobów stosowanych w ochronie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okablowanie systemu wykrywania pożaru wykonane ma być w topologii pętli dozorowych, w oparciu o urządzenia adresowalne. Wszystkie elementy mają posiadać wbudowane izolatory zwarć. a) Czujki pożarowe W zależności od specyfiki pomieszczenia i materiałów znajdujących się w nim należy zastosować czujki optyczne, optyczno- termiczne, optyczno termiczno chemiczne, i liniowe. Czujki mają posiadać możliwość indywidualnej konfiguracji detektorów czujki w trybie dziennym i trybie nocnym, automatycznie przełączanym po zmianie trybu pracy centrali (różne czułości czujki dla trybu dziennego i trybu nocnego). Czujki montowane w przestrzeniach między stropowych i pod podłogą techniczną należy wyposażyć we wskaźnik zadziałania montowany w taki sposób aby był widoczny dla użytkownika i w sposób jednoznaczny określał miejsce wystąpienia alarmu. Należy zadbać o to, aby światło czujek, nie świeciło światłem widzialnym w przestrzeni planetarium i okolicach. Wszystkie detektory mają posiadać wbudowane izolatory zwarć. Wszystkie zastosowane czujki posiadać mają wszystkie wymagane certyfikaty oraz dopuszczenia. b) Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) W ciągach komunikacyjnych oraz przy wyjściach z budynku należy rozmieścić ręczne przyciski pożarowe (ROP). Dodatkowo zainstalować ROP przy centrali SAP. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować w puszkach podtynkowych na wysokości cm od podłogi. Rozmieszczenie przycisków zgodnie z wytycznymi PN-EN 54. ROP zamontować jako dwustadniowy w pierwszej kolejności należy zbić szybkę, a następnie wcisnąć przycisk. c) Centrala Centralę systemu zainstalować na parterze, w taki sposób aby zapewnić łatwy dostęp do niej obsłudze, oraz jednocześnie w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Planetarium Wenus strona 35 z 127

36 Dokładną lokalizację centrali ustalić na etapie projektu z Zamawiającym oraz rzeczoznawcą ds. p.poż. Zamontować centrale modułową, z możliwością rozbudowy o jedną pętle, do ustalonej na etapie projektu liczby pętli dozorowych. Centrala ma być wyposażona w drukarkę. Centrala ma posiadać obudowę, w której możliwe będzie umieszczenie wymaganej ilości akumulatorów. Centrala ma posiadać możliwość wymiany poszczególnych modułów funkcjonalnych bez konieczności wyłączania całego systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie modułów. Centrala musi posiadać wszystkie wymagane certyfikaty oraz dopuszczenia, w tym przede wszystkim certyfikaty CNBOP. d) Moduły sterujące Instalację SAP wyposażyć w liniowe moduły sterujące i nadzorujące elementy i systemy których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru: - Wszystkie moduły sterujące mają posiadać możliwość podłączenia do pętli dozorowej oraz wbudowane izolatory zwarć. Moduły przekaźnikowe posiadać mają obciążalność styków 1A/30VDC i 10A/230VAC. - Obudowa modłów sterujących ma być wytrzymała, łatwa w instalacji, zawierająca hermetycznie obudowany układ elektroniczny. - Moduły posiadać mają wszystkie wymagane certyfikaty oraz dopuszczenia. e) Sygnalizatory W budynku rozmieścić sygnalizatory akustyczne, tak aby poziom dźwięku alarmu w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie wynosił minimum 65dB (A), lub przekraczał o 5 db (A) szumy otoczenia trwające więcej niż 30 s. W żadnym miejscu, w którym mogą przebywać ludzie, poziom dźwięku nie może przekraczać 120 db. W każdej strefie pożarowej należy przewidzieć co najmniej jeden sygnalizator akustyczny, nawet jeżeli natężenie dźwięku jest wystarczające. f) Przewody i trasy kablowe Instalację kablową prowadzić pod tynkiem lub w rurkach osłonowych natynkowo. Do sterowania i zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru należy stosować przewody i kable wraz z zamocowaniami zapewniającymi ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Wytyczne do prowadzenia tras kablowych i kabli: - zachować minimalne odległości od przewodów i kabli określone aktualnymi przepisami i normami oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu - każdy przepust kabli i wiązek kablowych przez ścianę lub strop zabezpieczyć stosując właściwe przepusty - nie przekraczać minimalnych promieni gięcia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich ułożeniu - nie przekraczać maksymalnej siły użytej do wciągania kabli do rur i kanałów zamkniętych lub przeciągania ich przez przepusty - kable typu PH mocować do podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów lub układać na certyfikowanych korytach o odpowiedniej odporności ogniowej - przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia, należy je zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody. Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. Planetarium Wenus strona 36 z 127

37 g) Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe Architektura i konstrukcja - zaprojektować i wykonać szachty instalacyjne, niezbędne przebicia w ścianach, stropach i dachu dla przeprowadzenia tras kablowych - należy skoordynować przebieg instalacji z istniejącymi na budynku innymi instalacjami - do wszystkich urządzeń należy zapewnić dostęp serwisowy Instalacje elektryczne - zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do urządzeń, które wymagają zasilania 230VAC System oddymiania Jeżeli z warunków ochrony ppoż. budynku, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na Wykonawcy, wymagane będzie wykonanie systemu oddymiania np. dla klatek schodowych, to wszelkie instalacje oddymiające muszą spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie. a) Wymagania ogólne W przypadku konieczności należy zaprojektować i wykonać system oddymiania, składający się z elementów sterujących załączanych automatycznie w przypadku pożaru, - klapy, okna oddymiające, drzwi, wentylatory napowietrzające, wyzwalane sygnałem z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez ręczne przyciski oddymiające. Do wysterowania poszczególnych układów oddymiania należy przewidzieć w systemie sygnalizacji pożarowej liniowe moduły sterujące wejściowo wyjściowe, rozmieszczone przy centralach oddymiania. Oprogramowanie wejść i wyjść ma umożliwić monitorowanie stanów central wentylacyjnych oddymiających i ich załączanie w przypadku pożaru. W przypadku klap oddymiających należy wykonać układy sterowania z indywidualnymi centralkami i elementami manipulacyjnymi, co umożliwi oprócz odpowiednich działań w przypadku pożaru także wykorzystanie klap do przewietrzania. Zastosowanie klap oddymiających musi realizować następujące funkcje: - utrzymanie dróg ewakuacyjnych bez dymu, ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy bez dymu, - ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej, - zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia, ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi oraz produktami rozkładu termicznego, System oddymiania musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia niezbędne dla wyrobów stosowanych w ochronie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami b) Przewody i trasy kablowe Instalację kablową prowadzić pod tynkiem lub w rurkach osłonowych natynkowo. Do sterowania i zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru należy stosować przewody i kable wraz z zamocowaniami zapewniającymi ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Wytyczne do prowadzenia tras kablowych i kabli: - zachować minimalne odległości od przewodów i kabli określone aktualnymi przepisami i normami oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu - każdy przepust kabli i wiązek kablowych przez ścianę lub strop zabezpieczyć stosując właściwe przepusty - nie przekraczać minimalnych promieni gięcia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich ułożeniu Planetarium Wenus strona 37 z 127

38 - nie przekraczać maksymalnej siły użytej do wciągania kabli do rur i kanałów zamkniętych lub przeciągania ich przez przepusty - przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia, należy je zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody. Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. c) Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe Architektura i konstrukcja - zaprojektować i wykonać szachty instalacyjne, niezbędne przebicia w ścianach, stropach i dachu dla przeprowadzenia tras kablowych - należy skoordynować przebieg instalacji z istniejącymi na budynku innymi instalacjami - do wszystkich urządzeń należy zapewnić dostęp serwisowy Instalacje elektryczne - zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do urządzeń, które wymagają zasilania 230VAC System telewizji dozorowej CCTV a) Wymagania ogólne W budynku zaprojektować i wykonać instalację CCTV obejmującą swoim działaniem teren wokół budynku oraz wewnątrz budynku. System CCTV należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN :2012. System telewizji dozorowej musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami b) Kamery zewnętrzne Na zewnątrz budynku zaprojektować i zainstalować kamery typu pracujące w technologii IP obserwujące przyległy teren oraz wszystkie wejścia. Kamery zainstalować na wysokości I kondygnacji, na rogach i załamaniach budynku. Każdą kamerę zamontować w obudowie ochronnej, umocowanej do ściany za pomocą dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urządzeń typu IP, wyposażonej w grzałkę antykondensacyjną. Kamery zasilane zgodne ze standardem PoE. Dodatkowo do obudów doprowadzić napięcie zasilające 230V. Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1.3 Mpx. W systemie zastosować kamery kolorowe typu dzień/noc. Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw dedykowany dla kamer IP ze zmienną ogniskową co umożliwi ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma być wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie i identyfikacji zdarzeń wokół budynku w rozumieniu normy PN-EN :2012. c) Kamery wewnętrzne Wewnątrz budynku należy zaprojektować i zainstalować kamery pracujące w technologii IP obserwujące wejście główne, hol, stanowiska kasowe (serwis point) oraz ciągi komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach. Ilość kamer należy dobrać w taki sposób aby zasięgiem pokryć wszystkie miejsca przewidziane do obserwacji. Zastosować kamery kopułkowe kolorowe, typu dzień/noc w obudowach wandaloodpornych, które należy zamontować do sufitu, lub do ściany. Kamery zasilane zgodne ze standardem PoE. Należy dobrać kamery z obiektywami o zmiennej ogniskowej co umożliwi ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3 Mpx. Kamera ma być wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie i identyfikacji osób wchodzących i wychodzących z budynku oraz będących przy stanowiskach kasowych w rozumieniu normy PN-EN :2012. Planetarium Wenus strona 38 z 127

39 d) Centrum rejestracji W pomieszczeniu serwerowni zainstalować centralny węzeł systemu CCTV składający się z rejestratorów sieciowych. Rejestratory zamontować w szafie typu Rack 19 42U 1000x800. W systemie zastosować rejestratory wyposażone w twarde dyski pracujące w systemie nadmiarowej macierzy niezależnych dysków typu RAID 1 do zapisu obrazów z kamer. Dyski dobrać tak, aby zapewnić czas rejestracji minimum 7 dni, przy założeniu rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 720 pikseli dla każdej kamery. Na potrzeby systemu telewizji dozorowej zaprojektować i zainstalować przełączniki sieciowe wyposażone w funkcję PoE (Power over Ethernet) uwzględniając wymagania warstwy transportowej strumienia danych. System telewizji dozorowej wyposażyć w zasilanie gwarantowane zapewniające ciągłą pracę systemu minimum 12h po utracie zasilania podstawowego. e) Stanowisko monitoringu Ze względu na brak wydzielonego pomieszczenia całodobowej ochrony budynku, punkt obserwacji i sterowania systemu CCTV umiejscowić w tzw. serwis point. Stanowisko zbudować w oparciu o komputer typu PC z systemem operacyjnym np. Windows. Stanowisko wyposażone w 2 monitory 22 cale i oprogramowanie do zarządzania i obsługi systemu. f) Okablowanie i trasy kablowe Okablowanie systemu telewizji dozorowej CCTV wykonać w takim samym standardzie jak okablowanie strukturalne w budynku. Przewody od strony centrum rejestracji należy zakończyć na panelu rozdzielczym w szafie dystrybucyjnej. Przewody przy kamerach należy zakończyć gniazdem przyłączeniowym RJ-45 do których należy wpiąć kamery. Dla kamer zewnętrznych puszka powinna zostać zlokalizowana wewnątrz budynku w miejscu niewidocznym dla osób postronnych. g) Pomiary Po wykonaniu instalacji Wykonawca przeprowadzi próby funkcjonowania oraz niezbędne pomiary. Wykonawca przedstawi wyniki pomiarów obrazów dla każdej kamery i zgodności wyników z symulacjami. Dla okablowania strukturalnego wykorzystywanego na potrzeby systemu telewizji dozorowej należy wykonać pomiary: Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń: - Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss) - Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss) - Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss) - Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT Power Sum NEXT) - Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) - Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N Power Sum ACR-N) - Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) - Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F Power Sum ACR-F) - Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) - Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) - Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew) Przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu Permanent Link. h) Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe Architektura i konstrukcja - zaprojektować i wykonać szachty instalacyjne, niezbędne przebicia w ścianach, stropach i dachu dla przeprowadzenia tras kablowych Planetarium Wenus strona 39 z 127

40 - należy skoordynować przebieg instalacji z istniejącymi na budynku innymi instalacjami - do wszystkich urządzeń należy zapewnić dostęp serwisowy Instalacje elektryczne - zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do urządzeń, które wymagają zasilania 230VAC System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN a) Wymagania ogólne W budynku należy zaprojektować i wykonać System sygnalizacji włamania i napadu. System sygnalizacji włamania i napadu ma zapewniać ochronę budynku zgodną z wymaganiami stopnia 3 (grade 3) wg normy PN-EN :2009P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. Systemem należy objąć wszystkie korytarze, salę konferencyjną / planetarium, Jaskinię Światła jeżeli będzie wykonane zewnętrzne wyjście, pomieszczenia techniczne, serwerownię, pomieszczenia z oknami i drzwiami zewnętrznymi oraz wszystkie inne wynikające z przyjętego stopnia ochrony. System SSWIN należy wyposażyć w moduł przekazujący informację o alarmie poprzez sieć GSM. System Sygnalizacji Włamania i Napadu składać się będzie z następujących elementów: - trasy kablowe i okablowanie; - centrala systemu; - manipulatory; - czujki; - sygnalizatory - moduł GSM Obsługa systemu SSWiN, jego programowanie, uzbrajanie i rozbrajanie będzie realizowane za pomocą manipulatorów z wyświetlaczem LCD. Manipulatory należy zaprojektować i zainstalować przy wejściach na poziomie kondygnacji podziemnej i przyziemia, przy pomieszczeniach technicznych oraz serwerowni. System ma zostać zintegrowany z systemem nadzoru zastosowanym w budynku, umożliwiając pełen monitoring elementów systemu oraz centralne zarządzanie systemami bezpieczeństwa. System sygnalizacji włamania i napadu musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia niezbędne dla wyrobów stosowanych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami b) Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe Architektura i konstrukcja - zaprojektować i wykonać szachty instalacyjne, niezbędne przebicia w ścianach, stropach i dachu dla przeprowadzenia tras kablowych - należy skoordynować przebieg instalacji z istniejącymi na budynku innymi instalacjami - do wszystkich urządzeń należy zapewnić dostęp serwisowy Instalacje elektryczne - zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do urządzeń, które wymagają zasilania 230VAC Planetarium Wenus strona 40 z 127

41 System kontroli dostępu KD a) Wymagania ogólne W budynku należy zaprojektować i wykonać System kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN Budynek stanowi zespół pomieszczeń o przeznaczeniu prezentacyjnym, komercyjnym, biurowym i technicznym. Specyfika wyposażenia pomieszczeń w drogie urządzenia wymusza konieczność zastosowania kontrolowanych przejść jedno i dwustronnych. Budynek będzie miał charakter ogólnodostępny co będzie się wiązało ze znacznym ruchem osób w obrębie budynku. Taka sytuacja stwarzać będzie znaczne niebezpieczeństwo wielokrotnych prób nieautoryzowanych wtargnięć do stref lub pomieszczeń pracy przeznaczonej dla pracowników. Kontrolą dostępu mają być objęte pomieszczenia/obszary: - serwerownia, - obszar przy wejściu na salę planetarium, - wejście do obszaru Jaskini Światła. System Kontroli Dostępu składać się będzie z następujących elementów: - trasy kablowe i okablowanie; - centrala systemu; - kontrolery przejść; - kontaktrony - czytniki - przyciski wyjścia - elektro-rygle - panel zewnętrzny System wyposażyć w czynniki kart w technologii Mifare 13,5 MHz umieszczone przy kontrolowanych przejściach. Cały system należy zasilić z gwarantowanego źródła zasilania zapewniającego pracę min. 72h po zaniku zasilania podstawowego. System ma zostać zintegrowany z systemem nadzoru zastosowanym w budynku umożliwiając pełen monitoring elementów systemu oraz centralne zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Zainstalowany system kontroli dostępu powinien składać się z kontrolera głównego, współpracujących z nim kontrolerów drzwiowych (terminali drzwiowych) oraz urządzeń kontroli przejścia (czytniki kart, zamki elektryczne i kontaktrony). b) Normy Instalację kontroli dostępu wykonać należy w oparciu o normy: - PN-EN :2007 systemy alarmowe - systemy kontroli dostępu wymagania systemowe - PN-EN :2007 systemy alarmowe - systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia - część 1: wymagania systemowe - PN-EN :2002 systemy alarmowe - systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach - część 2-1: wymagania dla podzespołów - PN-EN :2002 systemy alarmowe - systemy kontroli dostępu - część 7: wytyczne stosowania c) Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe Architektura i konstrukcja - zaprojektować i wykonać szachty instalacyjne, niezbędne przebicia w ścianach, stropach i dachu dla przeprowadzenia tras kablowych - należy skoordynować przebieg instalacji z istniejącymi na budynku innymi instalacjami - do wszystkich urządzeń należy zapewnić dostęp serwisowy Instalacje elektryczne - zaprojektować i doprowadzić energię elektryczną do urządzeń, które wymagają zasilania 230VAC Planetarium Wenus strona 41 z 127

42 Nagłośnienie PA a) Wymagania ogólne System nagłośnienia należy wykonać w - foyer, - sali planetarium, - sali konferencyjnej (antresola), - Centrum Lotów Kosmicznych. System nagłośnienia wykonać jako strefowy. Każde pomieszczenie z zainstalowanym systemem nagłośnienia traktować należy jako oddzielną strefę. Dla każdej ze stref należy przyporządkować oddzielne źródło dźwięku. System nagłośnienia będzie umożliwiał nadawanie wspólnych komunikatów dla wszystkich stref. W każdym z wymienionych pomieszczeń należy zamontować gniazda podtynkowe lub kanałowe umożliwiające podłączenie mikrofonów oraz odbiorniki umożliwiające korzystanie z mikrofonów bezprzewodowych. Dostarczyć 4 zestawy mikrofonów bezprzewodowych. System ma zostać wyposażony w bezprzewodową kontrolę ustawień dźwięku we wszystkich strefach nagłośnieniowych oraz wybór źródła dźwięku i miksowanie dowolnego wejścia mikrofonowego/liniowego w konkretnej strefie bez wpływu na pozostałe za pomocą urządzeń mobilnych. System musi być wyposażony w rozbudowany procesor DSP, posiadać funkcje zapamiętania ustawień scen i ochronę hasła oraz funkcje, takie jak: regulacja wzmocnienia, kompresja sygnału wejściowego i wyjściowego, parametryczny korektor wejściowy i wyjściowy przynajmniej 5-pasmowy, zasilanie fantomowe oraz monitoring awarii. Regulacji poziomu i wyboru źródła dźwięku można dokonać za pomocą ściennych paneli kontrolnych. Każde z pomieszczeń musi być wyposażone w oddzielny mikser (6 wejść mikrofonowych/liniowych, wejścia źródeł dźwięku). Na etapie projektowania nagłośnienia, należy przeprowadzić symulację ustawienia akustyki pasywnej i aktywnej, zwłaszcza czasu pogłosu w odniesieniu do przewidywanych materiałów wykończeniowych. Dobór i rozmieszczenie głośników należy wykonać w specjalistycznym oprogramowaniu - w projekcie należy zamieścić wydruki z symulacji nagłośnienia. b) Głośniki Instalację nagłośnienia wykonać w oparciu o głośniki ścienne, sufitowe montowane w sufitach podwieszanych, projektory dźwięku oraz o kolumny głośnikowe. Typ zastosowanych głośników należy dobrać odpowiednio w zależności od wykończenia pomieszczenia oraz wymaganego poziomu dźwięku. Linie głośnikowe należy wykonać jako 100V. W pomieszczeniach części wystawowej, sali konferencyjnej, jaskini światła, centrum lotów kosmicznych, należy tak dobrać i rozmieścić głośniki aby zapewnić poziom dźwięku na poziomie db. Głośniki powinny być rozmieszczone w taki sposób aby zapewnić równy rozkład poziomu dźwięku w całym pomieszczeniu i dobrą zrozumiałość mowy. Należy zapewnić zrozumiałość mowy na poziomie nie mniejszym niż 0,7 według skali RASTI. c) Sprzęt aktywny Należy dobrać i zamontować urządzenia aktywne systemu nagłośnienia (wzmacniacze, eliminatory sprzężeń, itp.) tak aby zapewnić spełnienie wszystkich wymaganych parametrów nagłośnienia w poszczególnych pomieszczeniach. Urządzenia zamontować należy w szafie Rack 19 42U umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni. System nagłośnienia powinien zapewnić dobrą zrozumiałość tekstu słownego zwłaszcza mowy polskiej (ograniczyć czas pogłosu dla małych częstotliwości do wartości nie przekraczających długości czasu pogłosu dla średnich częstotliwości, wydłużyć czas pogłosu dla dużych częstotliwości). Zapewnić zrozumiałość mowy na poziomie nie mniejszym niż 0,7 według skali RASTI. Planetarium Wenus strona 42 z 127

43 Wymogi dotyczące systemu zarządzania budynkiem (BMS) W budynku należy zaprojektować i wykonać systemy automatyki budynku (Building Management System). System ma zapewniać scentralizowane zarządzanie systemami technicznymi budynku, systemami bezpieczeństwa oraz optymalizację kosztów eksploatacji. Zakres zamówienia obejmuje: - montaż tras kablowych i okablowania - dostawę kompletu aparatury obiektowej niezbędnej do realizacji zadań systemu automatyki - dostawę urządzeń i wyposażenia stanowiska operatora systemu BMS, z kompletnym oprogramowaniem, do graficznego odwzorowania podłączonych systemów, obsługi instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oświetlenia ogólnego i iluminacyjnego w budynku. - dostawę interfejsów komunikacyjnych wraz z ich montażem i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń przewidzianych do włączenia w system BMS. - przygotowanie i dostawa oprogramowania sterowników i systemu nadrzędnego. - wykonanie dokumentacji powykonawczej - szkolenie użytkownika. a) Funkcje systemu System automatyki budynku oraz system nadzoru infrastruktury technicznej budynku ma integrować systemy i realizować funkcje: Centrale wentylacyjne Układy VAV (Variable Air Volume) Węzeł ciepła Węzeł chłodu sterowanie przepustnicami, monitoring presostatów na filtrach i wentylatorach, sterowanie i monitoring pomp obiegowych i zaworów, zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe nagrzewnicy, sterowanie pracą wentylatorów (falownik), sygnały awarii z poszczególnych elementów w systemy ze zmienną ilością powietrza nawiewanego i wywiewanego należy wyposażyć pomieszczenia takie jak Jaskinia Światła, Centrum Lotów Kosmicznych oraz sala audytoryjna/planetarium. Zapotrzebowanie powietrza ma być dobierane na podstawie czujników jakości powietrza zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach monitoring parametrów pracy węzła ciepła (połączenie po protokole z sterownikiem węzła) monitoring parametrów pracy węzła chłodu (połączenie po protokole z sterownikiem węzła) Klimakonwektory regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach/strefach. Ustawianie trybu "comfort" i "standby" dla ogrzewania / chłodzenia dostosowane do godzin pracy rozwiązanie ma zapewniać dostosowywanie harmonogramów pracy dla każdej powierzchni użytkowej w której znajdują się układy z klimakonwektorami Klimatyzatory regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach / strefach. Ustawianie trybu "comfort" i "standby" dla chłodzenia dostosowane do godzin pracy rozwiązanie ma zapewniać dostosowywanie harmonogramów pracy dla każdej powierzchni użytkowej w której znajdują się układy z klimatyzatorami. Integracja z autonomicznymi układami klimatyzacji ma być realizowana po protokole komunikacyjnym np. BacNet Planetarium Wenus strona 43 z 127

44 Oświetlenie sterowanie oświetleniem w budynku z uwzględnieniem podziału na strefy budynku, a w szczególności na ciągi komunikacyjne, Jaskinia Światła, Centrum Lotów Kosmicznych oraz sala planetarium, oraz iluminację elewacji i kopuły. System ma umożliwiać tworzenie scen świetlnych oraz regulować płynnie natężeniem oświetlenia w w/w strefach. Systemy bezpieczeństwa integracja, monitoring i sterowanie systemów nadzoru bezpieczeństwa zastosowanych w budynku Wizualizacja Wizualizacja i archiwizacja danych stanu urządzeń. Dane mogą być okresowo eksportowane do pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. System Możliwość wychwycenia i wskazania nadmiernych wzrostów zużycia mediów w porównaniu do analogicznego okresu np. innej doby lub poprzedniego roku i wspieranie w podejmowaniu działań personelu technicznego Możliwość generowania alarmów o wszelkich awariach, które mogą być przyczyną nieefektywnego lub nieuzasadnionego wykorzystania chłodzenia, grzania b) Funkcjonalność systemu: Na stacji roboczej zostanie zainstalowana aplikacja do zarządzania systemem. Stacja operatorska podłączona zostanie do sieci Ethernet za pośrednictwem karty komunikacyjnej, obsługiwanej przez protokół IP. Do połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu automatyki wykorzystane zostaną routery. Oprogramowanie stanowiska operatora będzie umożliwiać generowanie raportów zarówno predefiniowanych jak i definiowanych prze Użytkownika, które będą tworzyły dokumentację o zdarzeniach w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów, itp. Będą możliwe okresowe wydruki raportów, sterowane zdarzeniami czasowymi lub na życzenie Użytkownika System ma zapewniać dostęp do wizualizacji z możliwością zmian przez webserver (poprzez sieć strukturalną budynku oraz Internet) co najmniej dla 5 osób. Wizualizacja systemu: - wizualizacja pracy komponentów, - powiadomienia o alarmach uznanych za krytyczne w taki sposób, aby były one widziane w pierwszej kolejności, - system logowania, który zapisywałby odpowiednich operatorów, którzy w danym momencie byli zalogowani do systemu i dokonywali zmiany. Sterownik i serwer powinny znajdować w wydzielonej sieci VLAN, tak aby nie była możliwa ingerencja w system BMS z zewnątrz, wyjątkiem będzie jeden wydzielony port http lub https dla zarządzania przez Web serwer. System automatyki budynkowej będzie podzielony na dwa poziomy: - poziom zarządzania, - poziom automatyki. Poziom automatyki stanowi również interfejs do poziomu obiektowego i zawiera pełną gamę urządzeń automatyki pomieszczeniowej. Każdy z poziomów ma pracować samodzielnie lub wspólnie, stanowiąc kompletny system. UWAGA: Ogólne zestawienie podstawowych wymagań instalacyjnych (branża instalacje sanitarne i mechaniczne oraz elektryczne i teletechniczne) dla poszczególnych pomieszczeń stanowi integralną częścią niniejszego PFU (załącznik nr 11). Planetarium Wenus strona 44 z 127

45 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagane terminy postępu prac przy realizacji zadania Wymagany termin wykonania zamówienia zostanie określony w umowie na realizację inwestycji. Terminy postępu prac przy realizacji zadania: Dla dokumentacji projektowej: a) projekt koncepcyjny do akceptacji Zamawiającego oraz wyznaczonych w niniejszym PFU instytucji nie później niż w 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji 2 egzemplarze projektu koncepcyjnego w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (PDF) na płycie CD. b) pełnobranżowy projekt budowlany, do akceptacji Zamawiającego nie później niż 45 (czterdzieści pięć) dni kalendarzowych, licząc od dnia akceptacji projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego. c) złożenie w imieniu Zamawiającego pełnobranżowego projektu budowlanego w Urzędzie Miasta Zielona Góra wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, nie później niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych, licząc od dnia akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego. Złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie urzędowym. e) STWiORB Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze STWiORB w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD, nie później niż 30 dni po złożeniu pełnobranżowego projektu budowlanego do akceptacji Zamawiającego. f) projekty wykonawcze wszystkich branż, systematycznie, zgodnie z postępem prac wykonawczych jednak nie później niż 14 dni przed zaplanowanym ukończeniem robót (zgodnie z harmonogramem realizacji sporządzonym przez Wykonawcę, uzgodnionym przez Zamawiającego). Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami określonymi w PFU i umowie, dotyczących wyżej określonych terminów, dokumentem nadrzędnym jest umowa. Dla realizacji: Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych: a) roboty przygotowawcze po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, b) roboty cykliczne - niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty cykliczne należy zakończyć na miesiąc przed końcem upływu zakończenia robót. W harmonogramie prac należy przewidzieć okres niezbędny na dokonanie odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie określonym umową. Planetarium Wenus strona 45 z 127

46 2.2. Prace projektowe Obowiązki Zamawiającego: 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty: - pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (w dniu podpisania umowy) w niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy ilości egzemplarzy, - umowy przyłączeniowe niezbędne do uzgodnienia projektu budowlanego (w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia wniosku o ich przekazanie przez Wykonawcę), - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, niepóźniej niż w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku do Urzędu Miasta Zielona Góra o wydanie pozwolenia na budowę. 2. Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące przedmiotu umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków. 3. Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej (w każdej fazie jej opracowania) nie później niż w 5 (pięć) dni roboczych, licząc od dnia jej złożenia do akceptacji Zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy: Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie: A. dokumentacji projektowej składającej się z: 1. projektu koncepcyjnego, 2. projektu budowlanego, 3. projektu wykonawczego. B. dokumentacji technicznej aparatury projekcyjnej dla planetarium. C. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ww dokumenty stanowią łącznie dokumentację techniczną dla inwestycji. Każda z wyżej wymienionych części dokumentacji technicznej musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej części PFU. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, zgodnie z niniejszym PFU, umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpienia do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego obiektu oraz terenu objętego opracowaniem celem jego porównania z opisem, inwentaryzacją oraz analizą stanu technicznego stanowiącego część niniejszego PFU. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności Wykonawca uwzględni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Planetarium Wenus strona 46 z 127

47 Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych oraz sporządzi ekspertyzy, których konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych. Uwaga: W związku z tym, iż w roku 2014 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie zostanie znowelizowane, m.in. w zakresie izolacyjności cieplej przegród budowlanych, to parametry, które zostaną przyjęte przez Projektanta w dokumentacji technicznej muszą odpowiadać parametrom, które będą obowiązywać w latach (jeżeli niniejsze PFU nie wskazuje inaczej). Ponadto, obiekt należy tak zaprojektować, aby spełnić warunek maksymalnej dopuszczalnej wartości wskaźnika EP H+W, którego wartość określają ww. warunki techniczne obowiązujące od roku Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawcę: A. Dokumentacja projektowa Ad. 1. Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcją): Zakres projektu koncepcyjnego musi obejmować: a) projekt zagospodarowania terenu, zawierający wszystkie obiekty budowlane oraz urządzenia, ciągi piesze i pieszo-jezdne wraz ze wskazaniem dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Projekt wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:500. Do projektu załączyć niezbędny opis potwierdzający zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami zawartymi w PFU. b) niezbędne bilanse zapotrzebowania i zużycia dla poszczególnych mediów tj. energii elektrycznej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o. itd. W przypadku, gdy wartości zużyć/zapotrzebowań wyliczonych w bilansach sporządzonych przez projektanta Wykonawcy będą większe (lub mniejsze) niż wartości określone w warunkach technicznych przyłączenia uzyskanych od poszczególnych gestorów sieci, stanowiących załącznik do niniejszego PFU, w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego Wykonawca wystąpi o aktualizację tych warunków do właściwych gestorów sieci i uzyska w imieniu Zamawiającego aktualizację warunków technicznych przyłączenia/usunięcia kolizji. Ponadto, PK musi zawierać opis rozwiązań instalacyjnych, a zwłaszcza przyjętego sposobu wentylowania, klimatyzowania i ogrzewania obiektu. c) koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy i rozbudowy obiektu dawnego kina Wenus, zawierająca: - rzuty poszczególnych poziomów tzn. rzut podziemia uwzględniający wszystkie obszary użytkowe i nieużytkowe, rzut przyziemia (wraz z lokalizacją kopuły i rozmieszczeniem siedzisk z wydzieleniem miejsc dedykowanych do planetarium), rzut 1-ej kondygnacji, rzut dachu, - charakterystyczne przekroje przez budynek, w tym co najmniej: jeden przekrój poprzeczny i jeden przekrój podłużny przez salę planetarium i przez kopułę (z pokazaniem kopuły w stanie opuszczonym wykorzystanie dla planetarium i schowanym - wykorzystanie sali jako audytoryjnej), przekrojem poprzecznym i podłużnym przez antresolę, - wstępne wizualizacje dzienne obiektu w zakresie: widok obiektu od strony elewacji frontowej, widok obiektu od strony ulicy Aleja Konstytucji 3-ego Maja. Rysunki wykonać w skali 1:100. Załączyć niezbędny opis oraz zestawienie pomieszczeń z powierzchniami, potwierdzające zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami zawartymi w PFU. Koncepcja musi zostać opracowana w taki sposób, aby obiekt wraz z istniejącą i przyszłą infrastrukturą i zabudową tworzył całość planowego zamierzenia. Koncepcję należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich materiałów i wytycznych, o których mowa w niniejszym PFU. Planetarium Wenus strona 47 z 127

48 Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym oraz właściwymi instytucjami (np. Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje minimum dwa spotkania robocze z Zamawiającym, z których sporządzone zostaną notatki robocze stanowiące podstawę do dalszego opracowywania projektu. Ad. 2. Projekt budowlany (dalej zwany PB): Warunki ogólne: Projekt budowlany należy wykonać w zakresie pełnobranżowym tj.: 1) projekt architektoniczny, 2) projekt warunków ochrony ppoż., 3) projekt konstrukcyjny, 4) projekt drogowy, 5) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych: - wodno-kanalizacyjnych w tym instalacji ppoż, - ogrzewania i ciepła technologicznego, - źródła ciepła i chłodu, - wentylacja i klimatyzacja, - niezbędnych przyłączy wraz z lokalnymi sieciami na terenie inwestora. 6) projekt instalacji elektrycznych silnoprądowych: - zasilanie, - oświetlenie. 7) projekt instalacji elektrycznych słaboprądowych: - kontrola dostępu, - system telewizji CCTV, - systemy wynikające z warunków ochrony ppoż. - instalacje teletechniczne, - sieć logiczna (LAN, sieć bezprzewodowa), - nagłośnienie, - instalacje stanowiskowe dla potrzeb ekspozycji, - instalacje dedykowane dla potrzeb kopuły planetarium, - instalacja sygnalizacji napadu i włamania. Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462). Rysunki dotyczące obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykonać w skali min 1:100. Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy sporządzenia rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających wszystkie instalacje (tzw. planszy koordynacyjnej instalacji wewnętrznych). Warunki szczególne: Projekt budowlany, oprócz wymagań określonych w ww. warunkch ogólnych, musi zawierać co najmniej: a) w zakresie projektu branży architektonicznej: - przekrój (przekroje) pokazujące dobór optymalnej linii widoczności dla sali audytoryjnej, wykonany(e) zgodnie z zaleceniami normy PN-EN Obiekty widowiskowe. Część 1: wymagania dotyczące projektowania widowni. Wyszczególnienie ; - projekt technologiczny dla zaplecza barowego; - wizualizacje elewacji zachodniej, elewacji południowej i elewacji wschodniej obiektu (dzienną i nocną). b) uzgodnienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, c) w zakresie projektu branży konstrukcyjnej: - przyjęte założenia obliczeniowe z uwzględnieniem wymagań normowych zależnych od klas ekspozycji poszczególnych elementów konstrukcji oraz wymagań warunków określonych klasą odporności ogniowych poszczególnych elementów budynku, Planetarium Wenus strona 48 z 127

49 - przyjęte obciążenia dla poszczególnych obszarów użytkowych oraz poszczególnych elementów konstrukcji, - schematy obliczeniowe poszczególnych elementów głównej konstrukcji nośnej, - podstawowe wyniki obliczeniowe wraz z wnioskami i zaleceniami do realizacji, - indywidualną dokumentację techniczną dla fasady szklanej mocowanej punktowo. d) projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu wraz z analizą cieplno - wilgotnościową poszczególnych przegród budowlanych, e) projekt warunków ochrony ppoż projekt budowlany należy opracować i uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż. zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. f) scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych, g) w zakresie projektu branży sanitarnej i mechanicznej: - założenia i kryteria projektowe, - przyjęte temperatury i ilości powietrza wentylującego dla poszczególnych pomieszczeń i obszarów, a w szczególnych przypadkach parametry wilgotnościowe powietrza wewnątrz pomieszczeń - bilanse zużycia wody użytkowej, - bilans wody do celów przeciwpożarowych, - bilans zrzutu ścieków sanitarnych i deszczowych, - bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych i zasilania pozostałych urządzeń, - bilans chłodu, - parametry techniczne urządzeń (central wentylacyjnych, wentylatorów, pomp agregatów chłodniczych, kotłów, wymienników, izolacji termicznych, zaworów, itp.) h) w zakresie projektu branży instalacje elektryczne: - przyjęte moce poszczególnych urządzeń, - określenie natężenia oświetlenia (ogólnego, obliczenia natężenia, wizualizację oświetlenia iluminacyjnego) dla poszczególnych pomieszczeń, obszarów, i) w zakresie projektu branży instalacje teletechniczne: - założenia i kryteria projektowe, - określenie i podział na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pożaru, - podział na strefy alarmowe dla systemu wykrywania włamania i napadu. - określenie zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu CCTV j) uzgodnienie lokalizacji projektowanych sieci uzyskane w Urzędzie Miasta Zielona Góra, k) wszelkie uzgodnienia od poszczególnych gestorów sieci, l) uzgodnienie na realizację przebiegu sieci uzbrojenia terenu i przyłączy wydaną przez Zespół Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Zielonej Górze, m) zgodę na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wyniknie z opracowanego projektu, n) wszelkie niezbędne do uzgodnienia projektu i odstępstwa od warunków technicznych wydane przez upoważnione instytucje, o) niezbędne ekspertyzy, których konieczność opracowania wyniknie z prac projektowych, p) zgodę na usunięcie drzew i krzewów, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wyniknie z opracowanego przez Wykonawcę projektu, q) zgodę właścicieli i zarządców innych niż wymienione w PFU działek, jeżeli konieczność wejścia na inne działki wyniknie z zakresu opracowanego projektu sieci uzbrojenia terenu. Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym oraz właściwymi instytucjami (np. Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu. Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum trzy spotkania robocze z Zamawiającym, z których sporządzone zostaną notatki robocze stanowiące podstawę do dalszego opracowywania projektu. Uwaga: Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie mapy do celów projektowych dla terenu objętego opracowaniem. Zakres ww. mapy, oprócz działki nr 41 i działek przyległych których dotyczy zakres prac, musi obejmować cały obszar, na którym zlokalizowana jest lub będzie Planetarium Wenus strona 49 z 127

50 infrastruktura techniczna, związana z planowaną przebudową i rozbudową obiektu (zgodnie z warunkami technicznymi przeyłączenia i/lub usunięcia kolizji). Mapę do celów projektowych należy wykonać w takim terminie, aby możliwe było uzyskanie poszczególnych uzgodnień, wydanych przez gestorów sieci i inne instytucje, oraz złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę, w terminach określonych niniejszym PFU i umową. Ad. 3. Projekt wykonawczy (dalej zwany PW): Projekt ten musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462), oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt wykonawczy zrealizować w zakresie branżowym jak dla projektu budowlanego z niżej wymienionymi uszczegółowieniami i uzupełnieniami: 1) projekt architektoniczny w skali 1:50 dla rzutów, widoków, przekroji, elewacji, oraz w skali min. 1:20 dla szczegółów, 2) projekt aranżacji wnętrz poszczególnych pomieszczeń użytkowych (rysunki w skali 1:50): 3) projekt konstrukcyjny zawierający: - rysunki szalunkowe poszczególnych kondygnacji, - rysunki zbrojeniowe poszczególnych elementów konstrukcji żelbetowej (fundamenty, stropy, słupy, podciągi, biegi schodowe itd.), - rysunki zestawcze konstrukcji stalowej, - rysunki zestawcze konstrukcji prefabrykowanych. 4) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych (rysunki w skali 1:50) zawierający: - przebieg kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w skali 1:50 na rzutach i przekrojach (nie dopuszcza się układu jednokreskowego prowadzenia tych instalacji), - dokładne i skoordynowane branżowo usytuowanie instalacji rurowych wraz z podaniem niezbędnych wymiarów, średnic, domiarów, przepływów, nastaw, itp. - lokalizację i parametry techniczne wszelkich urządzeń instalacyjnych, - schematy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, ciepła technologicznego, instalacji chłodniczej i ewentualnie wody użytkowej, - niezbędne rozwinięcia i profile instalacji, - zestawienia urządzeń, elementów instalacji, rur, kanałów, itp. - dokładny opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi dobranych urządzeń i elementów instalacji 5) projekt instalacji elektrycznych (rysunki w skali 1:50) zawierający: - schematy rozdzielnic i ich elewacje, - rozmieszczenie rozdzielnic na obiekcie - przebieg tras kablowych oraz wiązek kabli w skali, - rozmieszczenie opraw oświetleniowych, - rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego, - rozmieszczenie urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną. 6) projekt instalacji teletechnicznych zawierający: - rozmieszczenie gniazd, detektorów, elementów sterujących dla każdego systemu, - przebieg tras kablowych oraz wiązek kabli, - rozmieszczenie i dobór parametrów central oraz szaf dystrybucyjnych, - schematy instalacyjne dla każdego systemu, - elewacje szaf dystrybucyjnych, - obliczenia podstawowych parametrów (pobory prądu, spadki napięć, dobór akumulatorów, poprawność zasilania, dobór przestrzeni dyskowej itp.), - symulacje nagłośnienia w specjalistycznym oprogramowaniu. 7) projekty zarządzania i kontroli budynku uwzględniające urządzenia i wyposażenie stanowiska operatora systemu BMS, z kompletnym oprogramowaniem, do graficznego odwzorowania podłączonych systemów, obsługi instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i ogrzewania oraz sygnałów z innych instalacji technicznych w budynku. Planetarium Wenus strona 50 z 127

51 8) projekty zarządzania i kontroli budynku uwzględniające urządzenia i wyposażenie stanowiska operatora systemu BMS, z kompletnym oprogramowaniem, do graficznego odwzorowania podłączonych systemów, obsługi instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i ogrzewania oraz sygnałów z innych instalacji technicznych w budynku. 9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 10) Projekt docelowej organizacji ruchu. 11) Projekt wykonawczy przyłączy i lokalnych sieci uzbrojenia terenu zawierający: - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:250 z lokalizacją projektowanego uzbrojenia terenu z podaniem niezbędnych domiarów, średnic, spadków, itp. - profile w skali 1:100/100 lub 1:100/250 - szczegóły studni, wpustów, komór z armaturą, itp. - schematy połączeniowe odcinków sieci i armatury, - przekroje wykopów. Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy sporządzenia i przekazania rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających wszystkie instalacje (tzw. plansz koordynacyjnej instalacji wewnętrznych). B. Dokumentacja Techniczna Aparatury Projekcyjnej dla Planetarium (dalej zwana DTAPdP) Zakres DTAPdP musi obejmować: 1) opis parametrów technicznych aparatury projekcyjnej 2) dokumentacje techniczną wszystkich urządzeń składających się na Aparaturę Projekcyjną oraz rysunki techniczne wskazujące ich rozmieszczenie jak również rysunki techniczne wskazujące trasy wszystkich instalacji teletechnicznych 3) wymagania środowiskowe, budowlane, zapotrzebowanie na media i miejsca ich doprowadzenia Przed rozpoczęciem instalacji Aparatury Projekcyjnej dla Planetarium Wykonawca przedstawi zamawiającemu DTAPdP do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. DTAPdP z chwilą jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, staje się obowiązująca dla Wykonawcy a dostarczona Aparatura Projekcyjna musi być z nią zgodna. Dane określone w dokumentacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność instalacji z DTAPdP, przepisami obowiązującymi w Polsce oraz Polskimi Normami (PN, PN-EN). UWAGA: Analogicznie jak dla dokumentacji projektowej, dokumentację DTAPdP należy podzielić na etapy i przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji wraz z projektem koncepcyjnym, budowlanym i wykonawczym. Dokumentacja DTAPdP musi być spójna z dokumentacją projektową i stanowić z nią jedną całość. C. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwane STWiORB): Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca wykona STWiORB dla każdej z branż osobno tj. architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne i mechaniczne (wewnętrzne i zewnętrzne), instalacje elektryczne silno i słaboprądowe (wewnętrzne i zewnętrzne), ewentualnie inne, wyżej nie wymienione, a wynikające z zakresu Planetarium Wenus strona 51 z 127

52 robót określonego dokumentacją projektową. STWiORB muszą uwzględniać normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót budowlanych. SWTiORB odnosić się będą do Polskich Norm (PN lub PN-EN), normy branżowych (BN) oraz instrukcji technicznych. Jeżeli nie ma odpowiadających norm polskich, wtedy Zamawiający zaakceptuje wytyczne norm zagranicznych. Normy należy traktować jako integralną część dokumentacji, którą należy czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, gdyby występowały. Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN, PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce, z zastrzeżeniem dotyczącym norm zagranicznych, o którym mowa wyżej. Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu STWiORB do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. Dokumentacja techniczna (PK, PB, PW, STWiORB) z chwilą jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, staje się obowiązująca dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane zgodne będą z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Dane określone w dokumentacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową (PK, PB, PW) Specyfikacją Techniczną (STWiORB), przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN, PN-EN), Branżowymi Normami (BN), z zastrzeżeniem dotyczącym norm zagranicznych, o którym mowa wyżej. Planetarium Wenus strona 52 z 127

53 2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Zagospodarowanie terenu (do zaprojektowania i wykonania): Prace przygotowawcze: Obowiązki Zamawiającego: Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Obowiązki Wykonawcy: Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć wykonanie wszelkich niezbędnych prac umożliwiających realizację planowanej inwestycji w tym m.in.: 1. Ustawienie zaplecza budowy, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, ustawienie niezbędnych tablic/znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca, w ramach inwestycji musi zapewnić całodobowy nadzór placu budowy. 2. Trwałe odłączenie istniejącej instalacji gazowej. 3. Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych m.in: rozbiórka czerpni powietrza, murków zewnętrznych, ciągów pieszych w obszarze planowej rozbudowy (materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy). 4. Uporządkowanie terenu, zdjęcie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 5. Wycinka drzew. Jeżeli w trakcie realizacji prac (również projektowych) wyniknie konieczność wykonania wycinki drzew, to Wykonawca przed ich realizacją uzyska własnym staraniem i na własny koszt pozwolenie na ich wycinkę. Koszt administracyjny wycinki drzew ponosi Wykonawca. Drzewo z wycinki do wykorzystania przez Wykonawcę w ramach niniejszej inwestycji. 6. Wykonanie niezbędnych dojść, placów i dojazdów na czas budowy. 7. Zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na czas budowy: woda, energia elektryczna Sieci zewnętrzne: Przewiduje się wykonanie wraz z usunięciem kolizji z sieciami istniejącymi, co najmniej niżej wymienionych sieci uzbrojenia terenu: 1. niezbędne przyłącza: wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne. 2. odwodnienie terenu. 3. linie zasilania energetycznego. 4. linie oświetlenia terenu. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze należy realizować na podstawie warunków technicznymi przyłączenia do sieci wydanych przez poszczególnych gestorów sieci. Przewiduje się, że przebudowa sieci uzbrojenia terenu wymagała będzie wejścia na teren co najmniej, następujących działek: działka nr 38 - ulica Licealna działka nr 59/1 ulica Sikorskiego działka nr 305 Aleja Konstytucji 3-ego Maja działka nr 359/1 Aleja Konstytucji 3-ego Maja Wjazdy: Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie wjazdu na teren działki objętej inwestycją, od strony wschodniej tj. od strony ulicy Licelanej. Wjazd wykonać w taki sposób, aby możliwy był swobodny dojazd i dostęp do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w elewacji wschodniej (obecne pomieszczenie stacji trafo, SN, NN, pom. gospodarcze). Planetarium Wenus strona 53 z 127

54 Niezależnie od powyższego, zastrzega się konieczność spełnienia zapisów planu miejscowego dla obszaru oznaczonego w planie symbolem KDp, tj. m.in. nakazu dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu do możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, o nośności co najmniej KR Drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne: Przewiduje się, że przebudowa niezbędnej komunikacji (oraz sieci uzbrojenia terenu) wokół obiektu wymagała będzie wejścia na teren następujących działek: działka nr 38 - ulica Licealna działka nr 59/1 ulica Sikorskiego działka nr 305 Aleja Konstytucji 3-ego Maja działka nr 359/1 Aleja Konstytucji 3-ego Maja Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, określi w projekcie zagospodarowania ostateczny zakres niezbędnej przebudowy, budowy i remontu ciągów pieszych i dróg wewnętrznych koniecznych do wykonania do prawidłowego funkcjonowania obieku. 1. Nie przewiduje się budowy dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem konieczności przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, o którym mowa w planie miejscowym. 2. Miejsca postojowe wykonać w ilości wynikającej z planu miejscowego. Zamawiający, w uzgodnieniu z Użytkownikiem, na etapie realizacji projektu budowlanego wskaże w najbliższym obszarze obiektu Centrum Nauki Keplera miejsca dla autokarów, pojazdów zwiedzających i pracowników obiektu. 3. Ciągi piesze i pieszo-jezdne: a. Na froncie (ulica Sikorskiego, obszar zachodni, działka nr 59/1, 305 obr. 31) przewiduje się główne ciągi piesze prowadzące do głównego wejścia do obiektu. Chodniki o szerokości 2,60 3,30m, wykonać z granitowej kostki brukowej lub innego materiału uzgodnionego z Zamawiającym i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obrzeża granitowe. Charakter i formę nawierzchni dostosować do nawierzchni zastosowanej na sąsiadującym terenie przynależnym do Rektoratu. Nie dopuszcza się realizacji ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z kostki betonowej, płyt chodnikowych itp materiałów. b. Ciąg pieszy i plac od strony Alei Konstytucji 3-ego Maja (obszar południowy, działka nr 41 oraz 359/1 obr. 31) wykonać analogicznie jak w punkcie 3a.). Szerokość ciągu pieszego od 1,40m do 6,0m. Plac przed wejściem południowym zachować w wielkości jak istniejący z dostosowaniem jego geometrii i rzędnych do parametrów wynikających z projektu obiektu kubaturowego, w tym z uwzględnieniem schodów zewnętrznych z jaskini światła. c. Ciąg pieszy od strony terenu Rektoratu (obszar wschodni, działka nr 41 obr. 31) wykonać analogicznie jak w punkcie 3a.). Szerokość ciągu pieszego 4,0 4,9m. Pozostały obszar wykonać jako teren biologicznie czynny (trawa). Uwaga: Wykonawca ma obowiązek spełnienia zapisów planu miejscowego dla obszaru oznaczonego w planie symbolem KDp, tj. m.in. nakazu dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu do możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, o nośności co najmniej KR2. Istniejące drzewa, jeżeli nie będą usunięte z powodów kolizji z planowaną infrastrukturą, należy zabezpieczyć poprzez montaż systemowych lub indywidualnych krat kutych, o formie i rozwiązaniach materiałowych dostosowanych do metaloplastyki zastosowanej na sąsiadującym terenie przynależnym do Rektoratu np. d. Ciąg pieszy od strony ulicy Licelanej (obszar północny, działka nr 38 obr. 31) wykonać analogicznie jak w punkcie 3a.) Szerokość ciągu 1,60 1,7m, rzędne wysokościowe ciągu dostosować. Planetarium Wenus strona 54 z 127

55 Ponadto, należy uwzględnić montaż szachtu technicznego (z pomieszczeń technicznych), który znajdował się będzie w ciągu pieszym. Szacht obudować takim samym materiałem jak ciąg pieszy. Parametry szachtu opisano w niniejszym PFU. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu uwzględniający aranżację terenów wokół obiektu (utwardzonych i zielonych). Wszystkie elementy należy uzgodnić z Zamawiającym i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Mała architektura: 1. Opaski wokół budynku, o szerokości minimalna 60cm: o wzdłuż elewacji wschodniej - jako opaska z wypełnieniem żwirem płukanym lub kruszywem skalnym rozłożonym równomiernie na całej powierzchni do głębokości min. 10cm oddzielając od podłoża geowłókniną (z wywinięciem na ścianę), zakończenie opaski obrzeżem granitowym. o pozostały obszar opaska z kostki granitowej; 2. Pachołki dla wydzielenia układów komunikacyjnych żelbetowe, stalowe ze stali nierdzewnej lub żeliwne w odległościach pomiędzy sobą maksymalnie 2m. 3. Kosze na odpadki min. 2 szt. przy wejściu głównym, po 1 szt. przy wejściach bocznych i ok. 10 szt. wzdłuż ciągów pieszych i ławeczek (ok sztuk). 4. Siedziska/ ławki min. 6 szt. - podpory z betonu architektonicznego lub kamienne, siedziska z drewna egzotycznego lub modrzewiowego, odpowiadające swoim charakterem bryle budynku - projekt indywidualny. Lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym. Wstępnie planuje się montaż ławek na placu, wzdłuż elewacji południowej. 5. Ogrodzenie terenu nie przewiduje się wygradzania terenu, z zastrzeżeniem obszarów z urządzeniami technicznymi. 6. Ogrodzenie obszarów z urządzeniami technicznymi zastosować ogrodzenie stalowe, kute o wysokości i formie takiej jak zastosowano dla ogrodzenia terenu Rektoratu z terenem przynależnym do kina Wenus. Murki z cegły pełnej, o wysokości 1,5-2 cegły. 7. Terenowe czerpnie / wyrzutnie powietrza wykonać wg projektu indywidualnego, jako elementy wieżowe, wykonane z konstrukcji wsporczej stalowej (na cokole żelbetowym) i obłożone blachą ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Czerpnie/wyrzutnie wykonać o przekroju w kształcie koła, wielokąta lub owalu. Wysokość i średnica wg projektu wentylacja/klimatyzacja. Przykładowe, referencyjne wykonanie czerpni pow. Planetarium Wenus strona 55 z 127

56 8. Stojaki na rowery na 10 rowerów. Projekt indywidualny. Lokalizacja do uzgodnienia z na etapie projektu. 9. Oświetlenie zewnętrzne lampy parkowe charakterem odpowiadające bryle budynku. 10. Oświetlenie obiektu zaprojektować i wykonać iluminacje elewacji z reflektorów oświetlających elewacje oraz podkreślających ciągi piesze i miejsca zielone. 11. Murki zewnętrzne niezbędne murki odbudować i/lub wybudować (stosownie do zakresu projektu zagospodarowania terenu). Wykonanie murków dostosowane do charakteru terenu. Uwaga: Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury, której forma i charakter musi być dostosowana do obiektu i otoczenia. Wszystkie elementy małej architektury należy uzgodnić z Zamawiającym i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Budynek Centrum Nauki Keplera (do zaprojektowania i wykonania): Elewacja 1. Wymagania ogólne dotyczące elewacji: Zgodnie z zapisami planu miejscowego, wszystkie elewacje należy traktować jako elewacje eksponowane. Kształt budynku Centrum Nauki Keplera zrealizować w postaci dwóch brył prostopadłościennych. Pierwszą bryłę tworzyć będzie jednokondygnacyjna część złożona z części nowobudowanej obiektu wraz z obszarem istniejącego hall oraz antresolą w obszarze północnym obiektu. Drugą bryłę tworzyć ma jednokondygnacyjna część sali konferencyjnej (planetarium/sala konferencyjna) wraz z dwukondygnacyjną częścią administracyjną. Poszczególne bryły mają zostać wydzielone przeszkleniami ściennymi i przeszkleniem części zadaszenia. Zakłada się następujące rozwiązanie elewacji: - elewacja frontowa (od strony zachodniej) przeszklenie na całej wysokości budynku z wejściem głównym zadaszonym lub zrealizowanym w formie podcienia, - elewacja od strony południowej, w obszarze pierwszej bryły- przeszklenie na całej wysokości budynku; w obszarze drugiej bryły - fasada pełna z przeszkleniem w obszarze obecnej zewnętrznej klatki schodowej wschodniej, oddzielenia poszczególnych brył pasmem fasady przeszklonej, o szerokości równej ok. 3,9m, - elewacja od strony wschodniej - pełna z przeszkleniem obecnej zewnętrznej klatki schodowej wschodniej, - elewacja od strony północnej pełna, z zastrzeżeniem wydzielenia brył budynku pasem przeszklenia, o szerokości ok. 1,1m. Przewidzieć doświetlenia wnętrza foyer budynku światłem naturalnym, poprzez zastosowanie: - przeszleń ściennych (opis jak wyżej) - przeszklenia dachowego. Wyżej opisane rozwiązanie elewacji - przeszklenia fasady (ścian), musi płynnie przechodzić w szklany dach, łączący elewację północną z elewację południową w tym Planetarium Wenus strona 56 z 127

57 obszarze (przeszklenie równoległe do ściany zachodniej sali audtoryjnej, nad noworpojektowanym serwis pointem, schodami na antresolę, antresolą). Przeszklenie będzie miało zminenną szerokość; od ok. 4,7m od strony południowej, do ok. 2,10m od strony północnej. Przeszklenie dachu przebiegać będzie z jednej strony równolegle do ściany zachodniej sali audytoryjnej/planetarium, a z drugiej strony równolegle do istniejącej konstrukcji/ściany zachodniej. Należy przyjąć, że łączna powierzchnia dachu przeszklonego, wynosić będzie nie mniej niż 80m². Należy uwzględnić niezbędne wymagania techniczne dotyczące realizacji szklanego zadaszenia tj. co najmniej minimalny kąt nachylenia dachu, sposób jego mocowania (dopuszcza się montaż zadaszenia na belkach stalowych lub żelbetowych) oraz możliwość dostępu technicznego umożliwiającego odśnieżanie, naprawy, sprzątanie itp. Dominantę obiektu stanowić będzie obudowa konstrukcji kopuły planetarium będąca również częściowo tzw. piątą elewacją. Kolorystyka kopuły musi imitować niebo z gwiazdami, księżyc lub inny motyw uzgodniony z Zamawiającym. Należy przewidzieć oświetlenie nocne kopuły, które należy zrealizować w taki sposób, aby cała jej powierzchnia była równomiernie podświetlona. Uwaga: W związku z tym, iż sąsiednie obiekty, zlokalizowane na działce nr 39 i 40 (północna część, od strony ulicy Licealnej), znajdują się w odległości mniejszej niż 8m od północnej fasady budynku Centrum Nauki Keplera, to jeżeli będą tego wymagały przepisy dotyczące ochrony ppoż, należy przewidzieć zamontowanie wszystkich okien i drzwi o wymaganej przepisami wartości ogniowej. 2. Elewacja wymagania szczegółowe dla materiałów okładzinowych elewacji: a) Przeszklenie fasady. Przeszklenia fasady należy wykonać: w systemie punktowego mocowania szkła. System referencyjny np. Pilkington PLANAR TRIPLE lub równoważne lub w systemie szklenia strukturalnego w układzie fasady słupowo-ryglowej np. Schücko, Reynaers, Aluprof lub równoważne. Należy przyjąć, że łączna powierzchnia fasady przeszklonej, bez elementów otwieranych takich jak okna i drzwi, wynosić będzie nie mniej niż 450m². Wymagania dostyczące fasady w systemie punktowego mocowania szkła: 1. Struktura szkła dla fasady: Zespolenie termoizolacyjne, dwukomorowe (konfiguracja szczegółowa szyby zespolonej dostosowana do wymiarów tafli szkła): - szyba zewnętrzna (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych) - czarna ramka, pustka powietrzna - szyba środkowa (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych) - czarna ramka, pustka powietrzna - szyba wewnętrzna (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych). Wymagane parametry optyczne szkła: Współczynnik U ~ max 0,8 W/m²K Transmisja energii słonecznej G Transmisja światła Refleksyjność światła Izolacyjność akustyczna ~max 0,35 ~0,60 ~0,13 min 40 db Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla fasady, uwzględniający ramy obwodowe, uszczelnienia silikonowe oraz szkło i mocowanie punktowe szkła, Planetarium Wenus strona 57 z 127

58 obliczony zgodnie z PN-EN 673: U (max) = 1,30 W/m²K (jeżeli przepisy nie nakazują przyjęcie wartości mniejszej). 2. Żebra szklane: - Żebra szklane wykonać ze szkła laminowanego, hartowanego odbarwionego np. Pilkington Optiwhite. - Głębokość oraz grubość żeber wg obliczeń konstrukcyjnych Wykonawcy, potwierdzona przez uprawnionego projektanta. - Schemat mocowania wg rys. nr 1. Rysunek 1. Fasada mocowana punktowo do żeber szklanych. 3. Uchwyty do mocowania szkła: - Uchwyty do szkła typu np. Pilkington PLANAR 905J, - Wszystkie uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w gatunkach: 00H17N14M2 lub 00H17N12M2, - Schemat mocowania wg rys. nr 2 Rysunek 2. Uchwyt mocowany do żebra szklanego. Przeszklenie dwukomorowe. 4. Warunki dopuszczenia zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań: - Wykonawca sporządzi Indywidualną Dokumentację Techniczną, zawierającą obliczenia statyczne szkła oraz kalkulacje termiki fasady wg PN-EN 673 sporządzone i podpisane przez uprawnionego konstruktora. Dokumentacja techniczna, przed realizacją musi zostać zatwierdzona przez Projektanta obiektu (Architekta), a następnie przez Zamawiającego. - Oferowany system (zarówno szkło, jak i uchwyty) powinny posiadać gwarancję nie krótszą niż dwanaście lat, wystawioną przez producenta oferującego system kompletny, w szczególności dotyczy to mocowania szkła na połączeniu szkło uchwyt. - Stosowane szkło musi mieć parametry optyczno-termiczne nie gorsze niż wskazane w niniejszym PFU. - Uchwyty mocujące powinny być wykonane ze stali w jednym ze wskazanych gatunków. - Kształt uchwytów do mocowania szkła powinien być zgodny z założeniami architektonicznymi, wskazanymi w rysunkach projektowych. Planetarium Wenus strona 58 z 127

59 Wymagania dostyczące fasady w systemie szklenia strukturalnego fasada słupowo-ryglowa: 1. Wymagania ogólne: Fasada o całkowicie zlicowanych płaszczyznach na zewnątrz oraz profilach widocznych tylko od strony wewnętrznej; od strony zewnętrznej widoczne wyłącznie tafle szkła rozdzielone spoinami silikonowymi (bez widocznych profili aluminiowych). Stosować maksymalne wielkości podziału fasady (ilość podziałów na wysokości i na szerokości fasady szklanej jak najmniejsza tafle szklane jak największe). Struktura nośna złożona ze słupów o głębokości i przekroju wynikającej z obliczeń statycznych oraz rygli zgodnie z występującymi obciążeniami. 2. Struktura szkła dla fasady: Szyba zespolona, dwukomorowa (konfiguracja szczegółowa szyby zespolonej dostosowana do wymiarów tafli szkła): - szyba zewnętrzna szkło hartowane (szyba zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych), - ramka z wypełniem powietrze/argon (wg producenta), - szyba środkowa (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych), - szyba wewnętrzna szkło laminowane (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych). Wymagane parametry optyczne szkła: Współczynnik U ~ max 0,8 W/m²K Transmisja energii słonecznej G Transmisja światła Refleksyjność światła Izolacyjność akustyczna ~max 0,35 ~0,60 ~0,13 min. 40 db Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla fasady, uwzględniający ramy obwodowe, uszczelnienia silikonowe oraz szkło i mocowanie szkła, obliczony zgodnie z PN-EN 673: U (max) = 1,3 W/m²K (jeżeli przepisy nie nakazują przyjęcie wartości mniejszej). 3. Wymagania techniczne: - przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12207: wodoszczelność: klasa min. E900 wg PN-EN 12208:2001, - odporność na obciążenia wiatrem: klasa C4 (2000 Pa) wg PN-EN 12210: odporność na uderzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej. - izolacyjność akustyczna: dostosowana do funkcji i przeznaczenia obiektu, w zależności od rodzaju szklenia - wg PN-87/B 02151/02 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. - elementy otwierane wybrany system musi posiadać okna opuszczanowychylane lub równolegle-wysuwane. Ilość i rozmieszczenie ww. okien zostanie ustalona na etapie projektowania, w dostosowaniu do potrzeb Użytkownika. - profile przygotowane w standardzie QUALICOAT kolor do ustalenia na etapie projektowania. 4. Warunki dopuszczenia rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę: - Wykonawca sporządzi Indywidualną Dokumentację Techniczną, zgodną z rozwiązaniami systemowymi producenta fasad, zawierającą obliczenia statyczne szkła oraz kalkulacje termiki fasady wg PN-EN 673 sporządzone i podpisane przez uprawnionego konstruktora. Dokumentacja techniczna, przed realizacją musi zostać zatwierdzona przez Projektanta obiektu (Architekta), a następnie przez Zamawiającego. Planetarium Wenus strona 59 z 127

60 - Oferowany system powinny posiadać gwarancję wystawioną przez producenta oferującego system kompletny, nie krótszą niż 10 (dziesięć) lat na trwałość powłoki lakierniczej, trwałości uszczelek, oraz min. na 5 (pięć) lat na elementy ruchome. - Stosowane szkło musi mieć parametry optyczno-termiczne nie gorsze niż wskazane w niniejszym PFU. b) Bryła budynku ze ścianami warstwowymi (fasada wentylowana) Ściany warstwowe, wentylowane, systemowe, w których zewnętrzna warstwa zawieszona jest na wieszakach / na ruszcie aluminiowym lub ze stali nierdzewnej. Współczynnik max. U 0,23 W/m 2 K. Założeniem, które należy uzyskać projektując fasadę, jest nadanie obiektowi indywidualnego charakteru, którego m.in. wygląd i kompozycja fasady (w połączeniu z wyżej opisanym szkleniem w układzie strukturalnym) będzie tworzyła całość i nawiązywała do funkcji obiektu planetarium. Jako osłony zastosować: - miedź oksydowaną pokrytą obustronnie zoksydowaną, ciemnobrązową warstwą, zachowyjącą swoje naturalne właściwości, z docelową, tworzącą się z biegiem czasu oraz pod wpływem warunków atmosferycznych patyną np. Tecu Oxid, - płyty ceramiczne wielkowymiarowe 3000x1000x3mm, wzór imitujący miedź oksydowaną, z naturalnym wyglądem wiekowej patyny na blaszanej powierzchni z przetarciami, nieregularną barwą i rysami np. LAMINAM seria Oxide, Moro, lub Grespania Coverlam seria Oxido lub Cotto d Este, seria Kerlite. Płyty ceramiczne muszą posiadać właściwości: o odporność chemiczna na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, środki odkażające i detergenty. o o o o o o odporność na tworzenie pleśni, bakterii i grzybów, odporność na ścieranie i zarysowania (właściwości płyt muszą pozostać niezmienione przy intensywnej eksploatacji i częstym czyszczeniu), mrozoodporność i posiadanie cech pozwalających na eksploatację we wszystkich warunkach pogodowych, odporne na ogień i wysokie temperatury - przypadku pożaru nie emitujące dymu i substancji toksycznych, odporne na promieniowanie UV, odporne na graffiti, łatwe w czyszczeniu. - kasetony, panele wykonane ze stali walcowanej na zimno, stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. np. Corten, - dekoracyjną płytę laminowaną HPL, wzór imitujący miedź oksydowaną z naturalnym malunkiem wiekowej patyny na blaszanej powierzchni z przetarciami, nieregularną barwą i rysami np. TRESPA METEON, Exterior, Titanic, Sierra red, Oxidation, lub równoważne. Należy przyjąć, że łączna powierzchnia fasady wentylowanej, z uwzględnieniem elementów otwieranych takich jak okna i drzwi, wynosić będzie nie mniej niż 1200m². Planetarium Wenus strona 60 z 127

61 Poniżej przedstawiono zdjęcia wyglądu fasady (w tym ścian warstwowych) o fakturze i wyglądzie, którą określa się jako referencyjna dla obiektu Centrum Nauki Keplera. Układ ułożenia podziału (wzoru) fasady, do ustalenia na etapie projektu, wg inwencji Projektanta. Foto 1 Foto 2 Planetarium Wenus strona 61 z 127

62 Foto 3 c) Materiał obudowy (oraz kolorystyka) kopuły planetarium Materiał dostosowany do geometrii kopuły wg uzgodnień z Zamawiającym i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzgodnienia dokonać zarówno na etapie projektu koncepcyjnego jak i dalszych faz projektowych. Zakłada się, że obudowę zrealizowana zostanie z blachy tytan-cynk lub z miedzi oksydowanej układanej na rombek stojący (foto 3). Należy zapewnić szczelność obudowy, która zabezpieczy konstrukcję przed wpływem jakichkolwiek warunków atmosferycznych. UWAGA: Nie dopuszcza się elewacji w systemie dociepleń metodą lekką - mokrą z tynkami oraz elewacji wykonanych z materiałów wykluczonych zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu. Przed złożeniem dokumentacji technicznej do uzgodnienia, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do aprobaty próbki każdego z proponowanych materiałów na elewację w skali 1/1, o powierzchni od 5 do 10m². 3. Elewacja wymagania dotyczące pozostałych elementów: a) Okna - Okna profil aluminiowy, lakierowany, kolor wg projektu. - Wypełnienie konstrukcji szybą zespoloną obustronnie bezpieczną, szkło refleksyjne zapewniająca ochronę przed słońcem z jednoczesną wysoką przepuszczalnością światła dziennego. - Współczynnik max. U 1,1 W/m 2 K. - Okna wyposażone w ograniczniki otwarcia. Wszystkie okna, które zostaną zamontowane powyżej dostępności człowieka muszą być sterowanie elektryczne. - W oknach zastosować systemowe, wewnętrzne przesłony przeciwsłoneczne sterowane elektrycznie wymagania tj. dla ochrony przeciwsłonecznej fasady szklanej. - Opierzenia okien systemowych - wg systemu przyjętego producenta fasady lub z blachy tytan cynk, blachy powlekanej lub aluminium, gr. min. 0,9mm w kolorze zgodnym z projektem. b) Parapety wewnętrzne i zewnętrzne - Parapety zewnętrzne systemowe, w dostosowaniu do wybranego rodzaju materiału elewacyjnego. - Parapety wewnętrzne - gr. min. 3 cm, granitowe. Uwaga! Parapet należy wyprofilować ze spadkiem na zewnątrz w sposób uniemożliwiający penetrację wody opadowej do wewnątrz. Planetarium Wenus strona 62 z 127

63 c) Ochrona przeciwsłoneczna fasady szklanej Niezależnie od przyjętego systemu fasady szklanej, należy zapewnić ochronę wnętrza obiektu przed nieograniczonym dostępem promieni słonecznych. W tym celu przewidzieć systemowe rozwiązania pozwalające Użytkownikowi na kontrolowanie ilości bezpośredniego światła słonecznego przechodzącego przez szybę. Zastosować system wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, chroniących przed ciepłem i promieniami słonecznymi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie osłon zewnętrznych. Osłony muszą nadawać się do obiektów użyteczności publicznej, posiadać atesty niepalności, higieniczny itp. Zastosować układ roletowy z materiałów półprzezroczystych. Szczegółowe parametry techniczne osłony do ustalenia na etapie projektu/realizacji. Podział poszczególnych powierzchni fasady osłonami wg ustaleń z Zamawiającym i Użytkownikiem. Sterowanie osłonami - system zarządzania fasadą z komputera, pozwalający na swobodne kontrolowanie i sterowanie osłonami, w tym z możliwością ustawiania czasowego i pogodowego. Sterowanie zintegrować z systemem BMS obiektu. d) Opierzenia, rynny spustowe, wpusty dachowe - Opierzenia wg systemu przyjętego producenta fasady lub z blachy tytan - cynk, gr. 0,9 mm, w kolorze zgodnym z projektem. - Wszelkie obróbki blacharskie w obrębie elewacji muszą być dostosowane materiałowo i kolorystycznie do elewacji. - Wpusty dachowe ze stali nierdzewnej, podgrzewane. Wpusty, rury i kształtki systemowe z tworzywa. e) Drzwi zewnętrzne - Drzwi zewnętrzne frontowe w zachodniej fasadzie szklanej - profil aluminiowy, szyba zespolona podwójnie bezpieczna, Drzwi wyposażyć w automaty do przesuwania drzwi (automaty otwierania) z uwzględnieniem wymagań ochrony p.poż. - Pozostałe drzwi dwudzielne, wyposażone w samozamykacze z blokadą otwierania, przystosowane do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem wymagań ochrony p.poż.- elektrycznie zwalniana blokada. - Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów użyteczności publicznej. - Skrzydła otwierane na zewnątrz. - Na drogach ewakuacyjnych zastosować otwieranie antypaniczne. - Klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej. - Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. - Minimalna wysokość drzwi w świetle 2,4 m, szerokość minimalna w świetle 3,0m dla drzwi frontowych, pozostałe drzwi wg projektu. - Współczynnik max. U 1,5 W/m²K f) Wejścia Główne wejście należy wyraźnie zaakcentować. Wejścia zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi poprzez zadaszenia. Architektura zadaszeń powinna być zaprojektowana indywidualnie i odpowiadać charakterowi całej elewacji. Dopuszcza się realizację wejścia głównego jako podcienia tworzącego naturalne zadaszenie (pod warunkiem zgodności rozwiązania z planem miejscowym) g) Podesty wejściowe, schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnosprawnych Do budynku należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym. Podesty i podjazdy wykonać w konstrukcji żelbetowej z wykończeniem pasującym do zagospodarowania terenu wokół budynku np. okładziny granitowe. Nie dopuszcza się zastosowania tzw. surowego betonu. h) Balustrady i pochwyty Przewiduje się balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Planetarium Wenus strona 63 z 127

64 i) Wycieraczki Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi. Wycieraczki wtopione w posadzkę z odpływem: - wycieraczki zewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub mieszanym, - wycieraczki wewnętrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane. j) Wielkoformatowe napisy oraz grafika na elewacji Wykonawca zamontuje, co najmniej na elewacji zachodniej (frontowej) oraz na elewacji południowej (od strony ul. Konstytucji 3-ego Maja), wielkoformatowe napisy z nazwą własną obiektu oraz logo obiektu/użytkownika. Wielkość, rodzaj oraz styl liternictwa do zaprojektowania przez Wykonawcę, w dostosowaniu do proporcji obiektu. Zaleca się wykonanie napisów i grafiki z materiału dibond (lub odpowiadającego o najwyższej odporności na warunki atmosferyczne). Dopuszcza się montaż napisów: - w formie w jedno lub dwustronnych kasetonów z dibondu, wykonanych w taki sposób, aby świeciły tylko napisy i logo. Tło nie może przepuszczać światła. Kaseton na stelażu aluminiowym. - w formie świecących liter przestrzennych 3D. Boki zbudowane z taśmy aluminiowej. Lico z wysokogatunkowej plexi, o najwyższej odporności na warunki atmosferyczne. Boki i lico mogą być w różnych kolorach wg inwencji Projektanta. Grubość liter 10-14mm. Podświetlenie napisów wg opisu punkt Iluminacja elewacji. k) Iluminacja elewacji Zastosować oprawy w technologii RGB LED. Oświetlenie zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było tworzenie scen świetlnych, sterowanych poprzez system BMS. Oświetlenie kopuły, zrealizować w taki sposób, aby cała jej powierzchnia była równomiernie podświetlona. Oprawy dostosować do warunków pracy. Zamawiający wymaga, aby na etapie realizacji obiektu, Wykonawca przeprowadził próby iluminacji elewacji budynku i uzyskał akceptację Zamawiającego na przyjęte rozwiązania techniczne. Poniżej pokazano referencyjne zobrazowanie iluminacji obiektu Planetarium, jakie należy wykonać. iluminacja elewacji południowo-wchodniej iluminacja elewacji południowej Planetarium Wenus strona 64 z 127

65 iluminacja elewacji północno-zachodniej Ponadto, należy podświetlić wszelkie wielkoformatowe napisy, logo obiektu i grafikę zamontowaną na elewacjach. Do podświetlenia użyć energooszczędnych opraw LED. Sposób podświetlenia wg inwencji Projektanta. Zastosować czujnik zmierzchowy oraz włącznik czasowy pozwalający na sterowanie podświetleniem poprzez system BMS. Projekt oświetlenia elewacji i elementów dekoracyjnych podlega uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. PRZYZIEMIE (poziom ±0,00m, +0,70m, +0,96m) Wnętrze obiektu wiatrołap 1. Rozwiązania architektoniczne a. Posadzka: Na posadzkę zastosować płytki o wysokich parametrach użytkowych do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, do stosowania w obiektach użyteczności publicznej np. płyty ceramiczne wielkowymiarowe 3000x1000x5mm wzór imitujący gładki szary beton, łagodny z delikatnym połyskiem (imitujący beton wibrowany) np. LAMINAM, Cotto d Este Kerlite lub Floor Gres INDUSTRIAL o wymiarze 120x60cm lub Casalgrande Padana Pietrenative seria Meteor o wymiarze 60x60cm lub Grespania 60x60cm. W posadzce przewidzieć wykonanie elementów dekoracyjnych (pasy dekoracyjne) z materiału użytego do wykończenia elewacji budynku w części masywnej. Kształty i forma pasów dekoracyjnych wg inwencji projektanta wnętrz. Jeżeli na elewacji zostanie użyty materiał, który nie będzie nadawał się do ułożenia na posadzce, zastosować materiał odpowiadający charakterem materiałowi użytemu na elewacji. Ilość wstawek dekoracyjnych w posadzce min. 20% ogólnej powierzchni posadzki. Klasa przeciwpoślizgowości i przestrzeni rugowanych posadzki R9 W posadzkę wbudować wycieraczkę do obuwia, co najmniej na szerokość drzwi wiatrołapu i o długości dostosowanej do wielkości pomieszczenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wycieraczki wtopione w posadzkę, aluminiowe ze szczotkami lub mieszane. Planetarium Wenus strona 65 z 127

66 Warstwy posadzkowe (posadzka na gruncie): - nawierzchnia posadzki - jastrych cementowy gr. min. 6,0 cm, zbrojony siatką posadzkową, w pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja z folii w płynie z systemowymi, - folia PE min. 0,2 mm na zakład - styropian EPS100 gr. ~10,0 cm (2 x 5cm rozprowadzenie instalacji) - masa izolacyjna przeciwwilgociowa np. CERESIT CP41 + CP43 - podbudowa z betonu min. C12/15 gr. min. 15,0 cm - piasek ubity-zagęszczony b. Ściany, sufit: Prostopadłe do fasady szklanej ściany wiatrołapu wykonać jako murowane, obłożone płytką przyjętą na elewację budynku. Ściany wysunąć na zewnątrz w taki sposób, aby płytka elewacyjna, którą zostanie obłożony wiatrołap została zlicowana z elewacją szklaną, dzięki czemu wejście do budynku zostanie wyraźnie zaakcentowane - wejście od zewnątrz będzie miało kształty odwróconej litery U lub litery H. Wszystkie płaszczyzny murowane ścian wiatrołapu (ściany, słupy, rygle) obłożyć płytką elewacyjną wysokości 60cm. Pozostałe ściany wiatrołapu (ściany wew. równoległe do fasady), poza obszarem drzwi przesuwnych, wykonać jako ściany szklane. Wysokość wiatrołapu wykonać w ten sposób, aby górna płaszczyzna wiatrołapu była na tej samej wysokości, co górna płaszczyzna antresoli. Sufit wiatrołapu wykonać jako masywny (np. konstrukcja stalowa ukryta w obudowie stropu), obudowany płytką użytą na obudowę ścian wiatrołapu. W wysokości sufitu wbudować oświetlenie w postaci pasów świetlnych LED (np. aquaform, philips, thorn, LUG). c. Słupy wewnętrzne Wykonać jako żelbetowe, o kształcie kwadratowym. Na wysokości obudowy foyer słupy obłożyć taką samą płytką jak ściany foyer. Powyżej słupy otynkowane na gładko lub obudowane G-K. Wykończenie słupów malowanie. Krawędzie słupów fazowane. d. Drzwi wewnętrzne: Profil aluminiowy, szyba zespolona podwójnie bezpieczną. Drzwi wyposażyć w automaty do przesuwania drzwi (automaty otwierania) z uwzględnieniem wymagań ochrony p.poż. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Minimalna wysokość drzwi w świetle 2,2 m, minimalna szerokość w świetle 2,1m. 2. Rozwiązania konstrukcyjne Konstrukcja wiatrołapu systemowa wg wytycznych dostawcy fasady 3. Rozwiązania dotyczące instalacji sanitarnych Nad wejściem do budynku należy zamontować kurtynę powietrzną. W uzasadnionym przypadku należy zaprojektować i wykonać ogrzewanie wiatrołapu. 4. Rozwiązania dotyczące instalacji elektrycznych Przewidzieć oświetlenie podstawowe i awaryjne. 5. Rozwiązania dotyczące instalacji teletechnicznych W systemach wykrywania pożaru, monitoringu CCTV, kontroli dostępu, wykrywania włamania i napadu, nagłośnienia, okablowaniu strukturalnym należy stosować się do wytycznych przedstawionych w części ogólnej budynku. Planetarium Wenus strona 66 z 127

67 Wnętrze obiektu foyer (obszar wystawowy ekspozycje stałe i czasowe, punkt sprzedaży biletów tzw. serwis point, stoisko promocyjne, komunikacja prowadząca na antresolę oraz komunikacja prowadzące do Jaskini Swiatła). 1. Rozwiązania architektoniczne a. Posadzka: Na posadzkę zastosować płytki o wysokich parametrach użytkowych do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, do stosowania w obiektach użyteczności publicznej np. płyty ceramiczne wielkowymiarowe o wymiarze 3000x1000x5mm wzór imitujący gładki szary beton, łagodny z delikatnym połyskiem (imitujący beton wibrowany) LAMINAM lub Cotto d Este Kerlite o wymiarze 120x60cm Floor Gres INDUSTRIAL o wymiarze 60x60cm Casalgrande Padana Pietrenative seria Meteor lub Grespania. Klasa przeciwpoślizgowości i przestrzeni rugowanych posadzki R9. W posadzce przewidzieć wykonanie elementów dekoracyjnych (pasy dekoracyjne) z materiału użytego do wykończenia elewacji budynku w części masywnej. Kształty i forma pasów dekoracyjnych wg inwencji projektanta wnętrz. Jeżeli na elewacji zostanie użyty materiał, który nie będzie nadawał się do ułożenia na posadzce, zastosować materiał odpowiadający charakterem do materiału użytego na elewacji. Ilość wstawek dekoracyjnych w posadzce min. 20% ogólnej powierzchni posadzki. Cokół wykonać z płytki dobranej na posadzkę na wysokość 10cm lub z blachy nierdzewnej klejonej do ściany do wysokości 10cm, licowany ze ścianą. Warstwy posadzkowe (posadzka na gruncie - część nowo projektowana): - nawierzchnia posadzki - jastrych cementowy gr. min. 6,0 cm, zbrojony siatką posadzkową, w pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja z folii w płynie z systemowymi, - folia PE min. 0,2 mm na zakład - styropian EPS100 gr. ~10,0 cm (2 x 5cm rozprowadzenie instalacji) - masa izolacyjna przeciwwilgociowa np. CERESIT CP41 + CP43 - podbudowa z betonu min. C12/15 gr. min. 15,0 cm - piasek ubity-zagęszczony Uwaga: - Nośność posadzki musi zostać tak dobrana, aby możliwe było ustawienie na całej jej powierzchni, w dowolnie określonym miejscu ciężkich stoisk ekspozycyjnych. Wielkość i rodzaj obciążenia dobrać z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie projektowania. - Na etapie projektowania ustalić z Zamawiającym i Użytkownikiem ilość i lokalizację systemowych podejść instalacyjnych (puszki podłogowe np. firmy Simon). Stosować dedykowane kasety regulowane do wylewki z metalu. Przewiduje się min. 1 podejście instalacyjne na każde 30m² posadzki. Puszki zlicowane z powierzchnią posadzki, do których doprowadzone zostaną niezbędne media do właściwego funkcjonowania stoisk ekspozycyjnych. Puszkę obudować płytką zastosowaną na posadzkę. Wielkość podejścia (ilość modułów) dostosowana do potrzeb Użytkownika z uwzględnieniem formatu płytki przyjętej na posadzkę. - Posadzkę zdylatować przeciwskurczowo i konstrukcyjnie. - W wysokości posadzki ukryć wszelkie instalacje w razie konieczności w wysokości posadzki wykonać kanał instalacyjny z dostępem od zewnętrz. Lokalizacja kanału do uzgodnienia z Zamawiającym. b. Ściany: Ścianę główną z drzwiami wejściowymi do sali konferencyjnej/planetarium (ściana pomiędzy foyer a salą konferencyjna na całej długości budynku) na całej wysokości wykończyć płytą ceramiczną wielkowymiarową np.: - płyty ceramiczne wielkowymiarowe 3000x1000x3mm w kolorze grafitowym, wzór imitujący metal z naturalnym malunkiem wiekowej patyny na blaszanej powierzchni z przetarciami, nieregularną barwą i rysami (np. LAMINAM seria Oxide, Grespania Coverlam seria Oxido lub Cotto d Este, seria Kerlite), Planetarium Wenus strona 67 z 127

68 - płyta HPL w kolorze grafitowym, wzór imitujący metal z naturalnym malunkiem wiekowej patyny na blaszanej powierzchni z przetarciami, nieregularną barwą i rysami np. TRESPA METEON, Exterior, Titanic, Sierra red, Oxidation - płyty betonowe cienkowarstwowe (np. połączenie betonu oraz włókna szklanego) o wymiarze 1200 x 3600 mm (maksymalnie 5000mm ) i grubości 8 i 13mm, w kolorze grafitowym, wzór imitujący metal z naturalnym malunkiem wiekowej patyny na blaszanej powierzchni z przetarciami, nieregularną barwą i rysami, barwione w całym przekroju, np. typu FIBRE C lub równoważne. Na drzwiach zastosować jednakową okładzinę jak na ścianie, tak aby łącznie tworzyły one wizualnie jednorodną płaszczyznę. Pozostałe ściany widoczne z foyer (z wyłączeniem ścian baru) - malowane. Do malowania stosować farby lateksowe, o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne. Kolorystyka NCS S 1502-Y50R lub wg inwencji projektanta architektury wnętrz. Ściany wewnętrzne stanowiące obszar baru, widoczne z foyer opisano w punkcie Wnętrze obiektu bar z ladą, obszar stolikowy, zaplecza baru niniejszego PFU. Ściana tylna punktu informacyjnego oraz obudowy biegu schodowego do Jaskini Światła wykonać jako murowaną, do wysokości min. 2,2m, o konstrukcji umożliwiającej zawieszenie i podłączenie monitorów i tablic informacyjnych. Wykończenie ściany tylnej takie jak dla ściany głównej sali konferencyjnej od strony foyer. c. Słupy wewnętrzne (istniejące i nowoprojektowane): Żelbetowe, o kształcie kwadratowym i okrągłym. Krawędzie słupów kwadratowych fazowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wszystkie słupy otynkowane na gładko lub obudowane G-K. Wykończenie słupów malowanie. Cokół słupów wykonać na wysokość 10cm z płytki dobranej na posadzkę na wysokość lub z blachy nierdzewnej klejonej do słupa. d. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice wymagania ogólne: Niżej opisane wymagania i zalecenia ogólne dla drzwi wewnętrznych i ościeżnic dotyczą całego obiektu. Jeżeli zapisy PFU dla poszczególnych obszarów/pomieszeń nie będą stanowiły inaczej, to należy przyjąć, że wymaganie te obowiazują dla wszystkich drzwi, bez konieczności dodatkowego opisywania i powtarzania niżej zamieszczonego opisu w dalszej części PFU. - Stosować wyłącznie drzwi przeznaczone (posiadające atest) dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, - Zawiasy systemowe, stalowe, wzmocnione, dla obiektów użyteczności publicznej, 3 sztuki, - Klamki, pochwyty ze stali nierdzewnej, - Wysokość drzwi w świetle (o ile PFU lub przepisy techniczne nie określają inaczej) - min. 2,05m, - Szerokość drzwi w świetle, o ile PFU nie określa inaczej, co najmniej zgodna z wymaganiami przepisów technicznych, - Do wszystkich pomieszczeń zastosować system jednego klucza. Podział pomieszczeń na grupy wg ustaleń z Zamawiającym/Użytkownikiem na etapie projektu i realizacji. W całym obiekcie przewiduje się 8-10 grup pomieszczeń. - Wszystkie drzwi do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzających i publiczności wyposażyć w: o zamek główny rozporowy, o samozamykacz przyciągający drzwi, o zamek elektroniczny + elektrozaczep, o system kontroli dostępu (z kartą zbliżeniową, klawiaturą sterującą drzwiami; odczyt klawiatura + pin), - Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń porządkowych z cokołem obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. Planetarium Wenus strona 68 z 127

69 - ościeżnice regulowane, na szerokość muru z obramowaniem obustronnym, z okleiną naturalną w kolorze dostosowanym do aranżacji wnętrza, - zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia. - Izolacyjność akustyczna drzwi (wymagane wartości wskaźnika R A1min): o pokoje do pracy administracyjnej: 25dB o pokój konferencyjny, pom. kierownictwa: 30dB o korytarze: 20dB e. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice obszaru foyer: Do pomieszczeń dostępnych z foyer (z zastrzeżeniem drzwi do sali konferencyjnej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) zastosować drzwi: - płytowe pełne z wypełnieniem drzwi płytą wiórową, w ramie z drzewa iglastego, wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem z drewna, - drzwi obustronnie obłożone płytą HDF okleinowaną lub lakierowaną z cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty. - kolorystyka wg inwencji projektanta architektury wnętrz, - akcesoria drzwi trzy zawiasy wzmocnione. Drzwi do sali konferencyjnej/planetarium wykończyć tym samym materiałem co ścianę, w taki sposób, aby wraz ze ścianą tworzyły wizualnie jednorodną płaszczyznę. Drzwi wyposażone w samozamykacze z blokadą otwierania, z uwzględnieniem wymagań ochrony p.poż. Skrzydła otwierane na zewnątrz. Zastosować otwieranie antypaniczne (pochwyty). Drzwi muszą zapewnić właściwą akustyczność pomieszczenia-wg projektu akustyki. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wg wymagań ogólnych punkt d Drzwi i ościeżnice-wymagania ogólne f. Sufity Przewiduje się zastosowanie sufitów podwieszanych, pełnych, akustycznych o klasie pochłaniania A (dopuszcza się stosowanie tzw. tynków akustycznych wykonywanych metodą natryskową np. Sonacoustic, Sonaspray fc, Knauff itp). W przestrzeni sufitu schować wszelkie instalacje. Ze względu na ograniczenia związane z wysokością obiektu, w obszarze antresoli przestrzeń techniczną pomiędzy konstrukcją, a sufitem podwieszonym zminimalizować, tak, aby nie przekroczyć minimalnej wysokości pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. W części sufitów podwieszanych przewiduje się również oświetlenie dekoracyjne do ustalenia z Zamawiającym. W foyer oraz pod antresolą (w części ogólnodostępnej) nie dopuszcza się stosowania sufitów podwieszanych rastrowych. g. Schody wewnętrzne w przestrzeni foyer (schody na antresolę, schody do Jaskini Światła, schody do szatni) Jako wykończenie stopni, spoczników i podestów zastosować te same płytki, które użyte zostaną na posadzce foyer (lub materiał, który użyty zostanie na pasy dekoracyjne posadzki). Na stopniach płytki z antypoślizgiem lub ryflowaniem. Widoczne powierzchnie schodów, podestów i spoczników obudować od spodu płytką jak wyżej. Obudowę schodów prowadzących na antresolę wykonać jako murowaną, pełną, o wysokości 110cm, wykończona obustronnie taką samą płytką, jak ta która zostanie zastosowana na ścianie głównej foyer. Od zewnątrz, zabudowę wykonać na pełną wysokość murku wraz z wysokością konstrukcji schodów. Od wewnątrz, obudowa murku do do stopni. Obudowę wykonać jak na załączonej fotografii referencyjnej foto 1 lub jako łamaną o przebiegu dopasowanym do kształtu biegu tj. pokazano na foto 2. Obudowę wykonać w taki sposób, aby możliwe było wykonanie pochwytu ze stali nierdzewnej od wewnątrz murku. Planetarium Wenus strona 69 z 127

70 Fotografie poniżej przedstawiają ideę obudowy schodów i wykonania pochwytu (dotyczy wyłącznie biegu prowadzącego na antresolę). Foto 1 foto 2 h. Platforma zamknięta do Jaskini Światła Obszar Jaskini Światła musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W tym celu, należy wybudować platformę zamkniętą, dzięki której umożliwiony będzie dostęp z poziomu Foyer na kondygnację podziemną. Zastosować typową platformę. Jako wykończenie podłogi platformy zastosować te same płytki, które użyte zostaną na posadzce foyer (lub materiał, który użyty zostanie na pasy dekoracyjne posadzki). Drzwi kabiny wychylne, otwierane ręcznie, przeszklone (szkło bezpieczne) o wymiarach co najmniej 0,9m szerokości i 2,0m wysokości. Parametry techniczno-użytkowe platformy ustalić z uwzględnieniem przeznaczenia budynku, jego wysokości oraz liczby i rodzaju użytkowników. Kabina platformy zamkniętej dla osób niepełnosprawnych powinna mieć wymiary co najmniej 1,1 x 1,4m, poręcze na wysokości 0,9m oraz panel sterowania na wysokości od 0,8 1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża kabiny z oznaczeniem Braille a oraz informacją głosową. Różnica poziomów podłogi kabiny platformy, zatrzymującej się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02 m. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej 1,6 m. Planetarium Wenus strona 70 z 127

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN WROCŁAW, ul. STALOWA 50 NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Dz.nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SPODEK W KATOWICACH

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SPODEK W KATOWICACH STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Strona tytułowa Zawartość opracowania Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny rys.0 Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu Etap 1 rys.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOW BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE ul. Kościuszki 90, INWESTOR: PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKTNT: ZESPÓŁ PROJEKTOWY RCHITEKTUR l.wolności 44/2 biuro@szpilewicz.pl tel. 609 397 509 BRNŻ PROJEKTNT SPRWDZJĄCY mgr

Bardziej szczegółowo