Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego"

Transkrypt

1 Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego 2014 Relationship between General Clause of Unfair Competition and Particular Torts of Unfair Competition in Polish Law [w:] Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag (red. Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt und Oliver Remien, 2014, s Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji, Dodatek do MoP 6/2014, s Pojęcie i systematyka prawa konkurencji, Oznaczenia odróżniające [w:] System prawa prywatnego, tom XV, Prawo konkurencji (red. M. Kępiński), Warszawa Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, Księga pamiątkowa Profesora Edwarda Drozda, [wraz z J. Kępińskim] Warszawa 2013, s Z historii prawa nieuczciwej konkurencji - międzywojenne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Księga pamiątkowa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza [wraz z J. Kępińskim], Warszawa 2013, s Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wprowadzenie do art. 2, Objaśnienia do art. 5-7, 14, 17c, 17d, Objaśnienia do art. 12 [wraz z J. Kępińskim], Objaśnienia do art. 10 (wraz z J. Kępiński i I. Wiszniewską), red. J. Szwaja, Warszawa 2012 Jurysdykcja sądów wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych a jurysdykcja sądów krajowych oraz powództwa równoległe w tych sprawach [wraz z J. Kępińskim] (w:) Proces cywilny. Nauka kodyfikacja praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012, s Przejście prawa ochronnego na znak towarowy. Licencje znaków towarowyc h (w:) System Prawa Prywatnego, t. XIV, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s Civil Law (w:) Handbook of Polish Law, red A.J. Szwarc, P. Wiliński, W. Dajczak, Warszawa Bielsko-Biała 2011, s

2 Harmonizacja maksymalna nowe wyzwania dla ustawodawcy (w:) Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, red. R. Stefanicki, Wrocław 2010, s Firma (w:) Prawo Spółek Handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2011, s Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Granice ochrony (w:) Granice Prawa Autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 2010, s Projekt założeń do projektu ustawy Prawo antykorupcyjne. Opinia Rady Legislacyjnej [wraz z Z. Siwikiem, M. Seweryńskim], Przegląd Legislacyjny 2010, nr 2, s Zarys prawa własności intelektualnej [redaktor naukowy serii]: - t. I, Granice Prawa Autorskiego, Warszawa t. II, Konkurencja a własność intelektualna, Warszawa t. III, Prawa pokrewne, Warszawa Opinia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym [wraz z E. Marszałkowską-Krześ], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o efektywności energetycznej [wraz z K. Nowackim], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, 2009, s Opinia o projekcie ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych ustaw i opinia o projekcie ustawy o Agencji Uzbrojenia, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1 2, s Opinia o projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa [wraz z E. Marszałkowską-Krześ, A. Hanusz], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo Antykorupcyjne [wraz z K. Nowackim, M. Seweryńskim] Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1 2, s Tabele wynagrodzeń autorskich przedkładane przez organizacje zbiorowego zarządu w prawie autorskim (w:) Prawo autorskie a prawo konkurencji, red. K. Lewandowski, Poznań 2009, s

3 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego Izba Cywilna, z 31 stycznia 2007 r., II CSK 343/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 9, poz. 95c Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 października 2004 r., 6 II SA 3199/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 5, poz. 53a Komentarz do art. 1 pkt 9, art. 6 quater, 7 bis i 8 (w:) Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s , , Opinia o projekcie ustawy prawo prywatne międzynarodowe, Przegląd Legislacyjny 2008, nr 3, s Problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w:) Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, red. A. Koch, Warszawa 2008, s Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów zadania i organizacja [wraz z A. Lichorowiczem, Z. Siwikiem, M. Frączkiewiczem], Przegląd Legislacyjny 2008, nr 1, s Angleichung des polnischen Rechts an die europäischen Verbraucherschutzvorschriften (w:) Einkaufen in Polen wie sind Verbraucher geschützt? Vortrage zum Symposium "Grenzüberschreitender Verbraucherschutz vor dem Hintergrund der europäischen Verbrauchschutzpolitik deutsch polnische Perspektive, Shaker Verlag 2007, s Firma (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, wyd. 2, Warszawa 2007, s Kilka uwag o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Warszawa 2007, s O sytuacji prawnej zatwierdzonych przed 31 sierpnia 2006 r. tabel wynagrodzeń autorskich (w:) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, red. J. Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2007, nr 100, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2, s Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (w:) System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa 2007, s ,

4 Uwagi o karze umownej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki sądów polubownych (w:) W kierunku europeizacji prawa prywatnego, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007, s Wpływ prawa europejskiego na kodeks cywilny a harmonizacja spontaniczna, red. M. Seweryński, Studia Prawno-Europejskie, t. IX, Łódź 2007, s Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, red. wraz z C. Banasińskim, B. Popowską i T. Rabską, Warszawa 2006, ss. 204 Der Internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem recht. Kapitel 9: Polen [wraz z A. Nowicką, I. Nestorukiem] (w:) Schriftenreihe Komunnikation und Recht, Band 26, Verlag Recht und Wirtschaft, red. H. Ullrich, M. Lejeune, Frankfurt am Main 2006 Firma w przepisach kodeksu cywilnego (w:) Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie ( r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s O wykładni art. 827 kodeksu cywilnego [wraz z M. Orlickim], PS 2006, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o produkcji napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie nazw pochodzenie geograficznego napojów spirytusowych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dotyczący międzynarodowego postępowania cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego o Prawo o aktach stanu cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo własności przemysłowej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s

5 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą usługami oraz o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych, oraz o skutkach patentu europejskiego w RP, [Opinia Rady Legislacyjnej], Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym [wraz z M. Seweryńskim, A. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s Verwertungsgesselschaften und Staatsaufsicht Das polnische Recht (w:) Schriften zum europäischen Urheberrecht, Band 1. Wahrnemungsrecht in Polen, Deutschland und Europa INTERGU Tagung 2005, red. K Risenhuber, De Gruyter Recht, Berlin 2006, s Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5 7, 12, 14, 17c 17d oraz art. 10 [wraz z I. Wiszniewską] (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, wyd. 2, Warszawa 2006 Zbigniew Radwański. Redaktor naczelny Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w latach , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 2, s Firma (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2005, s Glosa do wyroku SN z r., I CK 626/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 12, poz. 148c Glosa do wyroku SN z r., I CK 626/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 12, poz. 148c Konsekwencje wprowadzenia ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych dla

6 prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy, Warszawa 2005, s O interpretacji art.417 k.c. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z r. (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s O projekcie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 2, s O projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 1, s O projekcie ustawy zmieniającej ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w Unii Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 3 4, s. 146 O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s Rynek wewnętrzny a własność intelektualna (w:) Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2005, s Glosa do wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 1, poz. 11a Glosa do wyroku SN Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 stycznia 2003 r., III RN 240/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 10, poz. 129 Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 5, poz. 61c Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z dnia 9 maja 2003 r., V CK 219/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 4, poz. 54c Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwai, red. E. Nowińska, M. du Vall, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2004, nr 88, s Opinia o projekcie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s

7 Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o Radzie Ministrów, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s Projekt ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów i spółce europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s Wpływ prawa wspólnotowego na prawo cywilne i prawo własności intelektualnej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 6, s Geographical Designations under Polish Industrial Property Law, IIC nr 7, 2003, s Glosa do wyroku SN z , I CKN 1319/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2003, nr 4, poz. 54c Opinia o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawach ustalenia wzoru znaku graficznego dla celów ogólnej promocji RP, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o portach i przystaniach morskich, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s

8 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo przewozowe i ustawy o żegludze śródlądowej, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego i niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s Opinia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s Opinia w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 6, s Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s Schutz der geographischer Bezeichnungen in Polen, GRUR International Sonderdruck 2003, nr 1, s Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania (w:) System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2003, s Firma (w:) Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2002, s Glosa do wyroku SN z r., II CKN 578/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 6, poz. 83c Glosa do wyroku SN z r., I CKN 581/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 11, poz.143c Mit notorisch bekannten Wortzeichen identischen Warenzeichen Eintragbarkeit bei fehlender Warengleichartigkeit Elle, GRUR International Sonderdruck 2002, nr 4, s. 353 Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych w Urzędzie Patentowym RP, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s

9 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (projekt ustawy ze stycznia 2002), Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s Opinia w sprawie ustalenia organu właściwego w sprawach dotyczących spadków przypadających z ustawy Skarbowi Państwa, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej, PPH 2002, nr 12, s Oznaczenia odróżniające w świetle ustawy o nieuczciwej konkurencji i ustawy prawo własności przemysłowej (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, regulacje w dziedzinie własności przemysłowej, red. A. Adamczak, zeszyt 26, Cedzyna 2002, s Prozesslegitimation der Ververtungsgesselschaft ZAIKS bei verletzungsfällen nach frührem Recht Stiftung Filmkunst, GRUR International Sonderdruck 2002, nr 3, s Report on contracts concluded away from business premises (w:) The evaluation of the New Polish Legislation in the Matter of Consumer Protection from the European Perspective. Conference Proceedings, red. M. Kępiński, Poznań 2002, s Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 8 Dezember 2000 (I CKN 97/98), GRUR International Sonderdruck 2001, nr 10 Glosa do wyroku SN z r., IV CKN 255/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 11, poz. 162c Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Prawa Zobowiązań Umownych. Uwagi Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do Komunikatu [wraz z Z. Radwańskim, J. Rajskim, S. Sołtysińskim], Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Nowe projektowane przepisy o firmie a prawo własności przemysłowej (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku 1997, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku Z prac Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s Opinia (indywidualna) o zaliczeniu odsetek bankowych od funduszy przekazywanych samorządowi powiatowemu przez PFRON, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s

10 Opinia o nadaniu osobowości prawnej komitetom wyborczym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych [wraz z R. Mastalskim], Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC), Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Opinia o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s Opinia w sprawie projektu ustawy o ochronie baz danych, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s The Polish Law Against Monopolistic Practices [wraz z Ch. Harding], European Competition Law Review 2001, nr 5, s Deliktowa ochrona stosunków umownych w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 12) (w:) Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000, s Glosa do wyroku Sn z r., I CKN 1152/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 1, poz. 2c Glosa do wyroku SN z r., II CKN 904/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 1, s. 7 8 O bezpośrednim stosowaniu art. 77 ust. 1 Konstytucji [wraz z R. Szczepaniakiem], Państwo i Prawo 2000, z. 3, s Ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w świetle art. 5 u.z.n.k. (w:) Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa J. Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, s Opinia co do stosowania Polskich Norm, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s

11 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s Opinia o wykładni przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o kosmetykach, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 4, s Opinia w sprawie ochrony autorskiej Polskich Norm (PN), Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s Stanowisko w sprawie zmian ustawodawczych w zakresie projektów racjonalizatorskich w świetle informacji NIK ze stycznia 2000 r. o wynikach kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 1, s Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5 7, 12, 14, 17c 17d (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, ss Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 12 Dezember 1997, GRUR International Sonderdruck 1999, nr 2, s. 187 Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 12 października 1998 r., FPS 6/98 [wraz z A. Nowicką], Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 9, poz. 162a Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z r., I CKN 702/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 7 8, poz. 139c Glosa do wyroku z r., II CKN 517/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 1, poz. 3c Glosa do wyroku z r., II CKN 904/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 5, poz. 91c Opinia o projekcie ustawy Kodeks morski oraz przepisy wprowadzające Kodeks morski, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy Prawo spółek handlowych, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o najmie lokali i ochronie lokatorów, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 4, s

12 Opinia o projekcie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i lokalach socjalnych, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów wraz z przepisami wykonawczymi, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o NSA oraz ustawy ordynacja podatkowa, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Polish Legislation on Competition and it s Harmonization with European Union Competition Law [wraz z Ch. Hardingiem], Polish Contemporary Law Review 1999, nr 1 4, s Glosa do wyroku SN IC z r., I CKN 710/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1998, z. 7 8, poz. 142c Obowiązek zbliżania ustawodawstwa Polski do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w świetle Układu Europejskiego, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1 2, s Opinia o projekcie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s. 199 Opinia o projekcie ustawy o dopuszczalności monitorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1 2, s Opinia o projekcie ustawy o uwłaszczeniu obywateli i Narodowym Funduszu Uwłaszczeniowym, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności i monitorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s. 198 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, o projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków KFM oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków, a także w sprawie prac jakie mogą być finansowane za pomocą kredytu remontowego oraz w sprawie warunków stosowania dopłat do oprocentowania tego kredytu [wraz z K. Pietrzykowskim], Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie zmiany ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1 2, s

13 1997 Glosa do wyroku SN z r., I CKN 710/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, z. 12, poz. 229c Konstytucja a prawo cywilne [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1997, nr 3, 1997, s Umowa o transmisję sportową (w:) Sport i media problemy prawne, red. M. Kępiński, Poznań 1997, s Nowa regulacja znaków towarowych w Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 1996, z. 12, s Opinia dotycząca rozbieżności zgłoszonych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w ramach uzgodnień międzyresortowych [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s Deliktowa odpowiedzialność producenta za wady wyrobów w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt, Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s Softwareschutz und Softwareverträge in einzelnen Ländern Kapitel 12 Polen [wraz z A. Nowicką] (w:) Der Internationale Softwarevertrag, red. H. Ulrich, E. Körner, Heidelberg 1995, s Komentarz do art. 4 5 bis, 6 7, 8 bis, 9bis 9 quater (w:) Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków [M. Kępiński, B. Rokicki], Warszawa 1995,, s , , , Licencja znaków towarowych. Używanie znaku towarowego w świetle przepisów ustawy o znakach towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Zagadnienia znaków towarowych, red. A. Adamczak, Kielce 1995, s i New Polish Unfair Competition Law Review [wraz z Ch. Hardingiem], European Competition Law Review 1995, nr 8, s

14 Opinia dotycząca projektu i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych [wraz z A. Całusem, A. Mączyńskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s Opinia dotycząca skutków rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży z udziałem konsumentów [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiańskim, A. Całusem, J. Okolskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o niektórych uprawnieniach konsumentów [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim, L. Kubickim, R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o zasadach zawierania umów z udziałem konsumentów w sprzedaży bezpośredniej [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiańskim, A. Całusem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o zastawie rejestrowym i o rejestrze zastawów oraz projekcie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy [wraz z Z. Radwańskim, J. Frąckowiakiem, K, Kruczalakiem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo o ochronie danych osobowych [wraz z Z. Radwańskim, M. Bednarkiewiczem, H. Izdebskim, L. Kubickim, A. Łopatką, J. Świątkiewiczem], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [wraz z C. Kosikowskim, H. Izdebskim, A. Jaroszyńskim, A. Szajkowskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s Opinia w sprawie stosowania zasady bezwzględnej zgodności normatywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej w nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski [wraz z A. Całusem, K. Krulczakiem, C. Kosikowskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Prawo autorskie i prawa pokrewne. Biała Księga Polska UE nr 27 [wraz z A. Nowicką], Warszawa 1995, s. 76 Reguły konkurencji a porozumienie kooperacyjne [wraz z A. Nowicką i E. Stawickim], Warszawa 1995, rozdz. II Regulacje porozumień poziomych w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym na tle prawa konkurencji Unii Europejskiej, s , rozdz. III pkt 2 Kooperacyjne porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu, s , rozdz. VI Propozycje wyjaśnień Urzędu Antymonopolowego w sprawie kooperacji między przedsiębiorstwami, s oraz opracowania rozdz. V propozycje legislacyjne w zakresie porozumień poziomych, s Stanowisko w przedmiocie charakteru prawnego opinii o projektach aktów prawnych [wraz z Z. Radwańskim, R. Mastalskim, J. Żuławskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s Stanowisko w sprawie koncepcji regulacji ochrony konsumentów w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa konsumenckiego Unii Europejskiej [wraz z Z. Radwańskim i in.], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s

15 Znaki towarowe a ochrona prawno-autorska (w:) Ochrona własności intelektualnej na podstawie prawa autorskiego, Poznań 1995, s Komentarz do art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 14, art. 25 i art. 26. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994, s , 86 96, , Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny [wraz z Z. Radwańskim, J. Nowackim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim, R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s Opinia na temat dokumentu pt. Kierunki zmian w prawie cywilnym [wraz z Z. Radwańskim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim, R. Zelwiańskim] Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s Opinia w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług turystycznych [wraz z A. Bierciem, H. Izbebskim, A. Jaroszyńskim, D. Kijowskim, M. Nestorowiczem] Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowym [wraz z C. Kosikowskim, R. Zelwiańskim, J. Szachułowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o nasiennictwie i trzech projektach rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy [wraz z C. Kosikowskim, J. Szachułowiczem, A. Lichorowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz czterech projektach rozporządzeń Ministra transportu i gospodarki morskiej [wraz z C. Kosikowskim, K. Krulczakiem, J. Żuławskim, W. Adamczakiem, J. Młynarczykiem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia w sprawie ratyfikacji umowy między RP i państwami EFTA oraz sześciu dwustronnych umów o handlu artykułami rolnymi między RP i poszczególnymi krajami EFTA [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia w sprawie ratyfikacji środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Oznaczenie dla firmy. Nie wprowadzać klientów w błąd, Rzeczpospolita nr 208, 1994 Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 2, s Podrabianie oznaczeń i wyrobów, Nowości Państwa Prawa 1994, nr 9 10, s. 9 22

16 1993 Rozwój prawa nieuczciwej konkurencji w aspekcie prawno porównawczym (zarys problematyki), Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993, s Ustawa o znakach towarowych a inne przepisy regulujące problematykę ochrony znaków towarowych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Biuletyn nr 7, Cedzyna Kielce 1993, s Zastosowanie norm prawa antymonopolowego do przypadków wykonywania praw do znaków towarowych w EWG (w:) Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993, s Current Trade Mark Problems in Poland, International Review of Industrial Property and Copyright Law 1992, nr 3, s Przewodnik po międzynarodowej rejestracji znaków [red. tłumaczenia wraz z S. Piotrowską, B. Rokickim], Warszawa 1992, s Ausländische Unternehmen in Polen, [wraz z S. von Lewinski], Jahrbuch für Ostrecht XXXII/1, red. F.Ch. Schroeder, M. Fincke, D. Pfaff, _Bonn 1991, s Komentarz do wyroku SN z r., II CR 143/88, Orz. Gosp. 1991, nr 3, s Prawo do posiadania własności (w:) Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s Spółki z udziałem zagranicznym w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, nr 4, s Acquisition of Immovables by a Joint Venture in Poland, Florida International Law Journal 1990, Spring nr 2, s Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 14 Juli 1988, GRUR Int., nr 7, s Glosa do wyroku SN z r., II CR 367/87, Orzecznictwo Sądów Polskich 1990, nr 9, poz. 328c, s Ograniczona odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa (art. 526 k.c.) (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990, s

17 1989 Komentarz do wyroku NSA z r., II SA 308/90, Orzecznictwo Gospodarcze 1991, nr 2, s Probleme der Kodifizierung des nationalen Privatrechts am Beispiel des polnischen Zivilgesetzbuch (w:) Auf dem Wege zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch, red. D. Martiny, N. Witzleb, Schriftenreihe der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)1989, s Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Konwencji Berneńskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 3 4, s Glosa do wyroku NSA z r., II SA 514/83 [wraz z A. Zielińskim], Nowe Prawo 1987, nr 1, s Glosa do wyroku SN z r., II CR 409/85, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1987, z. 2, poz. 31c Report in the Name of the Polish National Group Q92 A : Use of Requirments for the Acquisition and Maintenance of Registered Trademarks, Annuaire AIPPI, s Warenzeichengesetz 1985, Der Neurer 1987, nr 1, cz. B, s Zbycie przedsiębiorstwa zagranicznego w drodze czynności prawnej [w:] Finansowo-prawne aspekty zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w PRL, Poznań 1987, s Glosa do wyroku SN z r., II ARN 5/84 [wraz z A. Zielińskim], Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, poz. 115c Glosa do wyroku SN z r., IV CR 17/85, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 3, poz. C 53, s Glosa do wyroku SN z r., III ARN 14/84 [wraz z A. Zielińskim], Nowe Prawo 1986, nr 6, s Glosa do wyroku SN z r., I CR 357/84, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 9-10, poz. C 183, s New legal constructions in the Polish Trademarks Act of 31 January 1985, Archiwum Iuridicum Cracoviensis 1986, vol. XIX, s

18 Die wissenschaftlich-technischen Ergebnisse als Objekt des Austausches [wraz z L. Zalewskim], Humbold Universität zu Berlin, Wissenschaftliche Beiträge, z. 51, s Glosa do wyroku SN z r., II CR 32/83, Nowe Prawo 1985, nr 2, s Podstawowe stosunki umowne przedsiębiorstw zagranicznych w dziedzinie wynalazczości [w:] Współpraca i kooperacja przedsiębiorstw zagranicznych z jednostkami krajowymi, Poznań 1985, s Rola oznaczeń wyróżniających towar w obrocie krajowym i zagranicznym w aktualnych warunkach (w:) Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym. Aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s Udostępnianie wyników prac naukowo-badawczych w aktualnym stanie prawnym [wraz z L. Zalewskim], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1985, nr 8 9, s Znaki towarowe w eksporcie [w:] Wynalazczość i ochrona własności przemysłowej jako instrument intensyfikacji działalności eksportowe, Poznań 1985, s Prawa własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce [w:] Aktualne problemy prawno-ekonomiczne zagranicznych inwestycji w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach I Naukowe forum polonijnego ruchu gospodarczego, wyd. Towarzystwo Bazar, cz. II, s Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym [w:] Ochrona prawna własności intelektualnej, wzornictwo regionalne, rękodzieło ludowe, znak wspólny, Warszawa, s Rola oznaczeń odróżniających towar w obrocie krajowym o zagranicznym w aktualnych warunkach [w:] Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s Die Einbringung von Immaterialgüterrechten in gemischte und ausländische Unternehmen. Polnisches Recht mit rechtsvergleichenden Hinweisen [wraz z A. Kochem], GRUR International Sonderdruck 1983, nr 12, s Glosa do uchwały SN z r., III CZP 12/81, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1983, poz. 53c Licensing of Trademarks in Socialists Countries The Polish Example. International Review of Industrial Property and Copyright Law 1983, nr 14, s Orzeczenia stwierdzające obowiązek złożenia oświadczenia woli w obrocie nieruchomościami (art. 64 K.C. i 1047 K.P.C.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, nr 2, s

19 Vedjegylicenc lengyelorszagban, Iparjogvedelmi Tajekoztato, nr 4, s Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1983, z. 3, s Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem problemu współpracy przedsiębiorstw krajów RWPG [w:] Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym (red. S. Sołtysiński), Wrocław-Warszawa-Kraków, 1983, s Glosa do wyroku SN z r., III CRN 283/80, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1982, poz. 214c Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów, w prawie znaków towarowych, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1982, nr 2, s. 9 Zakazy rejestracji mylących znaków towarowych, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1982, nr 2, s. 45 Zur Ausbildung von Fachkadern des Erfindungs- und Neuererwesens in der VR Polen [w:] VI Frankfurter Konferenz, Bereich Wissenschaftlich - technischer Rechtschutz der Sektion Rechtswissenschaft 1982, Berlin, Band 1, s Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem problemu współpracy przedsiębiorstwa krajów RWPG (w:) Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym, red. S. Sołtysiński, Wrocław 1981, s Les biens et les choses en droit. Archives de Philosophie du Droit, t. 24, Paris 1979 [wraz z Z.Ziembińskim], Państwo i Prawo 1980, z. 4, s Les contrats de licence en droit socialiste. Paris 1987 [wraz z S. Sołtysińskim], Państwo i Prawo 1980, z. 3, s Report in the Name of the Polish National Group Q 72 : Protection of Collective and Certification Marks, Annuaire of the AIPPI nr II/1980 (Congres de Buenos Aires Novembre 1980), s Wzory zdobnicze (przemysłowe) w świetle konwencji międzynarodowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1980, nr 3, s Zasada swobody krążenia dóbr oznaczonych znakami towarowymi, w świetle decyzji organów EWG (w:) Problemy prawne handlu zagranicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1980, nr 4, s

20 1979 Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, ss. 219 Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, Temat Wynalazczość i Racjonalizacja 1979, nr 24 Wzory zdobnicze w prawie polskim, materiały dydaktyczne dla Podyplomowego Studium Ochrony Własności Przemysłowej przy WPiA. UAM w Poznaniu. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Poznań 1979, ss Prace nad opracowaniem przepisów o znaku europejskim, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1978, t. 2, s Relationship Between the Norms of the Trademark Law and the Norm of the Law Against Unfair Competition in Polish Law, International Protection of Industrial Property 1978, nr 1, s Nowy system międzynarodowego zgłaszania znaków towarowych Trademark Registration Treaty, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1977, nr 1, s Ochrona znaków towarowych w wybranych systemach prawnych, Poznań 1977, ss La protection de marques de fabriques avant l enregistrement, et conditions d enregistrement de marques en pays socialiste de l Europe, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976, nr 2, s Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja, materiały dydaktyczne Studium Prawa Własności Przemysłowej przy WPiA. UAM w Poznaniu, Poznań Problemy legislacyjne w nowej ustawie o znakach towarowych, Wynalazczość i Racjonalizacja 1975, nr 15 16, s. 5. Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1975, nr 10, s Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), Studia Cywilistyczne 1974, t. XXII s

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 15 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM. Maciej Etel

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM. Maciej Etel POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM Maciej Etel Warszawa 2012 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 23 Rozdział I O znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Spis treści Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952

WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 dr hab. KRYSTYNA PAWŁOWICZ profesor UW Warszawa, grudzień 2009 r. WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 I. Rozprawa doktorska pt. Prawny system kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Wersja 7.2 Projekt 26.02.10 Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Spis treści Z uwagi jednak na procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz 1 2 I Ewa Bończak-Kucharczyk Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Warszawa 2010 3 Stan prawny na 31 stycznia 2010 r. I Wydawca: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prawo farmaceutyczne. Magdalena Krekora Marek Świerczyński Elżbieta Traple. 2. wydanie

Prawo farmaceutyczne. Magdalena Krekora Marek Świerczyński Elżbieta Traple. 2. wydanie Prawo farmaceutyczne Magdalena Krekora Marek Świerczyński Elżbieta Traple 2. wydanie Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1 Zakres regulacji... 17 Rozdział 2 Definicje... 22 2.1. Definicje

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE

CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE Alicja Wojciechowska Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie CYWILNOPRAWNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie cywilnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Monika Paw³owska

Redakcja: Monika Paw³owska Bezpieczeñstwo danych osobowych Redakcja: Monika Paw³owska Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Kolonel Druk i oprawa: Bia³ostockie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo