Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego"

Transkrypt

1 Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego 2014 Relationship between General Clause of Unfair Competition and Particular Torts of Unfair Competition in Polish Law [w:] Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag (red. Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt und Oliver Remien, 2014, s Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji, Dodatek do MoP 6/2014, s Pojęcie i systematyka prawa konkurencji, Oznaczenia odróżniające [w:] System prawa prywatnego, tom XV, Prawo konkurencji (red. M. Kępiński), Warszawa Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli, Księga pamiątkowa Profesora Edwarda Drozda, [wraz z J. Kępińskim] Warszawa 2013, s Z historii prawa nieuczciwej konkurencji - międzywojenne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Księga pamiątkowa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza [wraz z J. Kępińskim], Warszawa 2013, s Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wprowadzenie do art. 2, Objaśnienia do art. 5-7, 14, 17c, 17d, Objaśnienia do art. 12 [wraz z J. Kępińskim], Objaśnienia do art. 10 (wraz z J. Kępiński i I. Wiszniewską), red. J. Szwaja, Warszawa 2012 Jurysdykcja sądów wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych a jurysdykcja sądów krajowych oraz powództwa równoległe w tych sprawach [wraz z J. Kępińskim] (w:) Proces cywilny. Nauka kodyfikacja praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012, s Przejście prawa ochronnego na znak towarowy. Licencje znaków towarowyc h (w:) System Prawa Prywatnego, t. XIV, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s Civil Law (w:) Handbook of Polish Law, red A.J. Szwarc, P. Wiliński, W. Dajczak, Warszawa Bielsko-Biała 2011, s

2 Harmonizacja maksymalna nowe wyzwania dla ustawodawcy (w:) Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, red. R. Stefanicki, Wrocław 2010, s Firma (w:) Prawo Spółek Handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2011, s Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Granice ochrony (w:) Granice Prawa Autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 2010, s Projekt założeń do projektu ustawy Prawo antykorupcyjne. Opinia Rady Legislacyjnej [wraz z Z. Siwikiem, M. Seweryńskim], Przegląd Legislacyjny 2010, nr 2, s Zarys prawa własności intelektualnej [redaktor naukowy serii]: - t. I, Granice Prawa Autorskiego, Warszawa t. II, Konkurencja a własność intelektualna, Warszawa t. III, Prawa pokrewne, Warszawa Opinia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym [wraz z E. Marszałkowską-Krześ], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o efektywności energetycznej [wraz z K. Nowackim], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, 2009, s Opinia o projekcie ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych ustaw i opinia o projekcie ustawy o Agencji Uzbrojenia, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1 2, s Opinia o projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa [wraz z E. Marszałkowską-Krześ, A. Hanusz], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo Antykorupcyjne [wraz z K. Nowackim, M. Seweryńskim] Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1 2, s Tabele wynagrodzeń autorskich przedkładane przez organizacje zbiorowego zarządu w prawie autorskim (w:) Prawo autorskie a prawo konkurencji, red. K. Lewandowski, Poznań 2009, s

3 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego Izba Cywilna, z 31 stycznia 2007 r., II CSK 343/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 9, poz. 95c Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 października 2004 r., 6 II SA 3199/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 5, poz. 53a Komentarz do art. 1 pkt 9, art. 6 quater, 7 bis i 8 (w:) Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s , , Opinia o projekcie ustawy prawo prywatne międzynarodowe, Przegląd Legislacyjny 2008, nr 3, s Problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w:) Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, red. A. Koch, Warszawa 2008, s Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów zadania i organizacja [wraz z A. Lichorowiczem, Z. Siwikiem, M. Frączkiewiczem], Przegląd Legislacyjny 2008, nr 1, s Angleichung des polnischen Rechts an die europäischen Verbraucherschutzvorschriften (w:) Einkaufen in Polen wie sind Verbraucher geschützt? Vortrage zum Symposium "Grenzüberschreitender Verbraucherschutz vor dem Hintergrund der europäischen Verbrauchschutzpolitik deutsch polnische Perspektive, Shaker Verlag 2007, s Firma (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, wyd. 2, Warszawa 2007, s Kilka uwag o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Warszawa 2007, s O sytuacji prawnej zatwierdzonych przed 31 sierpnia 2006 r. tabel wynagrodzeń autorskich (w:) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, red. J. Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2007, nr 100, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2, s Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (w:) System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa 2007, s ,

4 Uwagi o karze umownej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki sądów polubownych (w:) W kierunku europeizacji prawa prywatnego, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007, s Wpływ prawa europejskiego na kodeks cywilny a harmonizacja spontaniczna, red. M. Seweryński, Studia Prawno-Europejskie, t. IX, Łódź 2007, s Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, red. wraz z C. Banasińskim, B. Popowską i T. Rabską, Warszawa 2006, ss. 204 Der Internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem recht. Kapitel 9: Polen [wraz z A. Nowicką, I. Nestorukiem] (w:) Schriftenreihe Komunnikation und Recht, Band 26, Verlag Recht und Wirtschaft, red. H. Ullrich, M. Lejeune, Frankfurt am Main 2006 Firma w przepisach kodeksu cywilnego (w:) Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie ( r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s O wykładni art. 827 kodeksu cywilnego [wraz z M. Orlickim], PS 2006, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o produkcji napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie nazw pochodzenie geograficznego napojów spirytusowych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dotyczący międzynarodowego postępowania cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego o Prawo o aktach stanu cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo własności przemysłowej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s

5 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą usługami oraz o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych, oraz o skutkach patentu europejskiego w RP, [Opinia Rady Legislacyjnej], Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym [wraz z M. Seweryńskim, A. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s Verwertungsgesselschaften und Staatsaufsicht Das polnische Recht (w:) Schriften zum europäischen Urheberrecht, Band 1. Wahrnemungsrecht in Polen, Deutschland und Europa INTERGU Tagung 2005, red. K Risenhuber, De Gruyter Recht, Berlin 2006, s Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5 7, 12, 14, 17c 17d oraz art. 10 [wraz z I. Wiszniewską] (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, wyd. 2, Warszawa 2006 Zbigniew Radwański. Redaktor naczelny Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w latach , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 2, s Firma (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2005, s Glosa do wyroku SN z r., I CK 626/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 12, poz. 148c Glosa do wyroku SN z r., I CK 626/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 12, poz. 148c Konsekwencje wprowadzenia ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych dla

6 prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy, Warszawa 2005, s O interpretacji art.417 k.c. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z r. (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s O projekcie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 2, s O projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 1, s O projekcie ustawy zmieniającej ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w Unii Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 3 4, s. 146 O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s Rynek wewnętrzny a własność intelektualna (w:) Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2005, s Glosa do wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 1, poz. 11a Glosa do wyroku SN Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 stycznia 2003 r., III RN 240/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 10, poz. 129 Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 5, poz. 61c Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z dnia 9 maja 2003 r., V CK 219/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 4, poz. 54c Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwai, red. E. Nowińska, M. du Vall, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2004, nr 88, s Opinia o projekcie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s

7 Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o Radzie Ministrów, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s Projekt ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów i spółce europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s Wpływ prawa wspólnotowego na prawo cywilne i prawo własności intelektualnej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 6, s Geographical Designations under Polish Industrial Property Law, IIC nr 7, 2003, s Glosa do wyroku SN z , I CKN 1319/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2003, nr 4, poz. 54c Opinia o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawach ustalenia wzoru znaku graficznego dla celów ogólnej promocji RP, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o portach i przystaniach morskich, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s

8 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo przewozowe i ustawy o żegludze śródlądowej, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego i niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s Opinia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s Opinia w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 6, s Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s Schutz der geographischer Bezeichnungen in Polen, GRUR International Sonderdruck 2003, nr 1, s Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania (w:) System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2003, s Firma (w:) Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2002, s Glosa do wyroku SN z r., II CKN 578/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 6, poz. 83c Glosa do wyroku SN z r., I CKN 581/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 11, poz.143c Mit notorisch bekannten Wortzeichen identischen Warenzeichen Eintragbarkeit bei fehlender Warengleichartigkeit Elle, GRUR International Sonderdruck 2002, nr 4, s. 353 Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych w Urzędzie Patentowym RP, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s

9 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (projekt ustawy ze stycznia 2002), Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s Opinia w sprawie ustalenia organu właściwego w sprawach dotyczących spadków przypadających z ustawy Skarbowi Państwa, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej, PPH 2002, nr 12, s Oznaczenia odróżniające w świetle ustawy o nieuczciwej konkurencji i ustawy prawo własności przemysłowej (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, regulacje w dziedzinie własności przemysłowej, red. A. Adamczak, zeszyt 26, Cedzyna 2002, s Prozesslegitimation der Ververtungsgesselschaft ZAIKS bei verletzungsfällen nach frührem Recht Stiftung Filmkunst, GRUR International Sonderdruck 2002, nr 3, s Report on contracts concluded away from business premises (w:) The evaluation of the New Polish Legislation in the Matter of Consumer Protection from the European Perspective. Conference Proceedings, red. M. Kępiński, Poznań 2002, s Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 8 Dezember 2000 (I CKN 97/98), GRUR International Sonderdruck 2001, nr 10 Glosa do wyroku SN z r., IV CKN 255/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 11, poz. 162c Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Prawa Zobowiązań Umownych. Uwagi Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do Komunikatu [wraz z Z. Radwańskim, J. Rajskim, S. Sołtysińskim], Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Nowe projektowane przepisy o firmie a prawo własności przemysłowej (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku 1997, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku Z prac Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s Opinia (indywidualna) o zaliczeniu odsetek bankowych od funduszy przekazywanych samorządowi powiatowemu przez PFRON, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s

10 Opinia o nadaniu osobowości prawnej komitetom wyborczym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych [wraz z R. Mastalskim], Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC), Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s Opinia o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s Opinia w sprawie projektu ustawy o ochronie baz danych, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s The Polish Law Against Monopolistic Practices [wraz z Ch. Harding], European Competition Law Review 2001, nr 5, s Deliktowa ochrona stosunków umownych w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 12) (w:) Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000, s Glosa do wyroku Sn z r., I CKN 1152/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 1, poz. 2c Glosa do wyroku SN z r., II CKN 904/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 1, s. 7 8 O bezpośrednim stosowaniu art. 77 ust. 1 Konstytucji [wraz z R. Szczepaniakiem], Państwo i Prawo 2000, z. 3, s Ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w świetle art. 5 u.z.n.k. (w:) Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa J. Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, s Opinia co do stosowania Polskich Norm, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s

11 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s Opinia o wykładni przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o kosmetykach, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 4, s Opinia w sprawie ochrony autorskiej Polskich Norm (PN), Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s Stanowisko w sprawie zmian ustawodawczych w zakresie projektów racjonalizatorskich w świetle informacji NIK ze stycznia 2000 r. o wynikach kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 1, s Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5 7, 12, 14, 17c 17d (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, ss Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 12 Dezember 1997, GRUR International Sonderdruck 1999, nr 2, s. 187 Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 12 października 1998 r., FPS 6/98 [wraz z A. Nowicką], Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 9, poz. 162a Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z r., I CKN 702/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 7 8, poz. 139c Glosa do wyroku z r., II CKN 517/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 1, poz. 3c Glosa do wyroku z r., II CKN 904/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 5, poz. 91c Opinia o projekcie ustawy Kodeks morski oraz przepisy wprowadzające Kodeks morski, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy Prawo spółek handlowych, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o najmie lokali i ochronie lokatorów, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 4, s

12 Opinia o projekcie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i lokalach socjalnych, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów wraz z przepisami wykonawczymi, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o NSA oraz ustawy ordynacja podatkowa, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s Polish Legislation on Competition and it s Harmonization with European Union Competition Law [wraz z Ch. Hardingiem], Polish Contemporary Law Review 1999, nr 1 4, s Glosa do wyroku SN IC z r., I CKN 710/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1998, z. 7 8, poz. 142c Obowiązek zbliżania ustawodawstwa Polski do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w świetle Układu Europejskiego, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1 2, s Opinia o projekcie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s. 199 Opinia o projekcie ustawy o dopuszczalności monitorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1 2, s Opinia o projekcie ustawy o uwłaszczeniu obywateli i Narodowym Funduszu Uwłaszczeniowym, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności i monitorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s. 198 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, o projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków KFM oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków, a także w sprawie prac jakie mogą być finansowane za pomocą kredytu remontowego oraz w sprawie warunków stosowania dopłat do oprocentowania tego kredytu [wraz z K. Pietrzykowskim], Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3 4, s Opinia o projekcie zmiany ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1 2, s

13 1997 Glosa do wyroku SN z r., I CKN 710/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, z. 12, poz. 229c Konstytucja a prawo cywilne [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1997, nr 3, 1997, s Umowa o transmisję sportową (w:) Sport i media problemy prawne, red. M. Kępiński, Poznań 1997, s Nowa regulacja znaków towarowych w Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 1996, z. 12, s Opinia dotycząca rozbieżności zgłoszonych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w ramach uzgodnień międzyresortowych [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s Deliktowa odpowiedzialność producenta za wady wyrobów w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt, Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s Softwareschutz und Softwareverträge in einzelnen Ländern Kapitel 12 Polen [wraz z A. Nowicką] (w:) Der Internationale Softwarevertrag, red. H. Ulrich, E. Körner, Heidelberg 1995, s Komentarz do art. 4 5 bis, 6 7, 8 bis, 9bis 9 quater (w:) Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków [M. Kępiński, B. Rokicki], Warszawa 1995,, s , , , Licencja znaków towarowych. Używanie znaku towarowego w świetle przepisów ustawy o znakach towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Zagadnienia znaków towarowych, red. A. Adamczak, Kielce 1995, s i New Polish Unfair Competition Law Review [wraz z Ch. Hardingiem], European Competition Law Review 1995, nr 8, s

14 Opinia dotycząca projektu i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych [wraz z A. Całusem, A. Mączyńskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s Opinia dotycząca skutków rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży z udziałem konsumentów [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiańskim, A. Całusem, J. Okolskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy o niektórych uprawnieniach konsumentów [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim, L. Kubickim, R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 6, s Opinia o projekcie ustawy o zasadach zawierania umów z udziałem konsumentów w sprzedaży bezpośredniej [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiańskim, A. Całusem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s Opinia o projekcie ustawy o zastawie rejestrowym i o rejestrze zastawów oraz projekcie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy [wraz z Z. Radwańskim, J. Frąckowiakiem, K, Kruczalakiem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo o ochronie danych osobowych [wraz z Z. Radwańskim, M. Bednarkiewiczem, H. Izdebskim, L. Kubickim, A. Łopatką, J. Świątkiewiczem], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [wraz z C. Kosikowskim, H. Izdebskim, A. Jaroszyńskim, A. Szajkowskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s Opinia w sprawie stosowania zasady bezwzględnej zgodności normatywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej w nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski [wraz z A. Całusem, K. Krulczakiem, C. Kosikowskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s Prawo autorskie i prawa pokrewne. Biała Księga Polska UE nr 27 [wraz z A. Nowicką], Warszawa 1995, s. 76 Reguły konkurencji a porozumienie kooperacyjne [wraz z A. Nowicką i E. Stawickim], Warszawa 1995, rozdz. II Regulacje porozumień poziomych w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym na tle prawa konkurencji Unii Europejskiej, s , rozdz. III pkt 2 Kooperacyjne porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu, s , rozdz. VI Propozycje wyjaśnień Urzędu Antymonopolowego w sprawie kooperacji między przedsiębiorstwami, s oraz opracowania rozdz. V propozycje legislacyjne w zakresie porozumień poziomych, s Stanowisko w przedmiocie charakteru prawnego opinii o projektach aktów prawnych [wraz z Z. Radwańskim, R. Mastalskim, J. Żuławskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s Stanowisko w sprawie koncepcji regulacji ochrony konsumentów w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa konsumenckiego Unii Europejskiej [wraz z Z. Radwańskim i in.], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s

15 Znaki towarowe a ochrona prawno-autorska (w:) Ochrona własności intelektualnej na podstawie prawa autorskiego, Poznań 1995, s Komentarz do art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 14, art. 25 i art. 26. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994, s , 86 96, , Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny [wraz z Z. Radwańskim, J. Nowackim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim, R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s Opinia na temat dokumentu pt. Kierunki zmian w prawie cywilnym [wraz z Z. Radwańskim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim, R. Zelwiańskim] Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s Opinia w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług turystycznych [wraz z A. Bierciem, H. Izbebskim, A. Jaroszyńskim, D. Kijowskim, M. Nestorowiczem] Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s Opinia o projekcie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowym [wraz z C. Kosikowskim, R. Zelwiańskim, J. Szachułowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o nasiennictwie i trzech projektach rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy [wraz z C. Kosikowskim, J. Szachułowiczem, A. Lichorowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz czterech projektach rozporządzeń Ministra transportu i gospodarki morskiej [wraz z C. Kosikowskim, K. Krulczakiem, J. Żuławskim, W. Adamczakiem, J. Młynarczykiem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia w sprawie ratyfikacji umowy między RP i państwami EFTA oraz sześciu dwustronnych umów o handlu artykułami rolnymi między RP i poszczególnymi krajami EFTA [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Opinia w sprawie ratyfikacji środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s Oznaczenie dla firmy. Nie wprowadzać klientów w błąd, Rzeczpospolita nr 208, 1994 Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 2, s Podrabianie oznaczeń i wyrobów, Nowości Państwa Prawa 1994, nr 9 10, s. 9 22

16 1993 Rozwój prawa nieuczciwej konkurencji w aspekcie prawno porównawczym (zarys problematyki), Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993, s Ustawa o znakach towarowych a inne przepisy regulujące problematykę ochrony znaków towarowych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Biuletyn nr 7, Cedzyna Kielce 1993, s Zastosowanie norm prawa antymonopolowego do przypadków wykonywania praw do znaków towarowych w EWG (w:) Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993, s Current Trade Mark Problems in Poland, International Review of Industrial Property and Copyright Law 1992, nr 3, s Przewodnik po międzynarodowej rejestracji znaków [red. tłumaczenia wraz z S. Piotrowską, B. Rokickim], Warszawa 1992, s Ausländische Unternehmen in Polen, [wraz z S. von Lewinski], Jahrbuch für Ostrecht XXXII/1, red. F.Ch. Schroeder, M. Fincke, D. Pfaff, _Bonn 1991, s Komentarz do wyroku SN z r., II CR 143/88, Orz. Gosp. 1991, nr 3, s Prawo do posiadania własności (w:) Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s Spółki z udziałem zagranicznym w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, nr 4, s Acquisition of Immovables by a Joint Venture in Poland, Florida International Law Journal 1990, Spring nr 2, s Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 14 Juli 1988, GRUR Int., nr 7, s Glosa do wyroku SN z r., II CR 367/87, Orzecznictwo Sądów Polskich 1990, nr 9, poz. 328c, s Ograniczona odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa (art. 526 k.c.) (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990, s

17 1989 Komentarz do wyroku NSA z r., II SA 308/90, Orzecznictwo Gospodarcze 1991, nr 2, s Probleme der Kodifizierung des nationalen Privatrechts am Beispiel des polnischen Zivilgesetzbuch (w:) Auf dem Wege zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch, red. D. Martiny, N. Witzleb, Schriftenreihe der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)1989, s Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Konwencji Berneńskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 3 4, s Glosa do wyroku NSA z r., II SA 514/83 [wraz z A. Zielińskim], Nowe Prawo 1987, nr 1, s Glosa do wyroku SN z r., II CR 409/85, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1987, z. 2, poz. 31c Report in the Name of the Polish National Group Q92 A : Use of Requirments for the Acquisition and Maintenance of Registered Trademarks, Annuaire AIPPI, s Warenzeichengesetz 1985, Der Neurer 1987, nr 1, cz. B, s Zbycie przedsiębiorstwa zagranicznego w drodze czynności prawnej [w:] Finansowo-prawne aspekty zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w PRL, Poznań 1987, s Glosa do wyroku SN z r., II ARN 5/84 [wraz z A. Zielińskim], Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, poz. 115c Glosa do wyroku SN z r., IV CR 17/85, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 3, poz. C 53, s Glosa do wyroku SN z r., III ARN 14/84 [wraz z A. Zielińskim], Nowe Prawo 1986, nr 6, s Glosa do wyroku SN z r., I CR 357/84, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 9-10, poz. C 183, s New legal constructions in the Polish Trademarks Act of 31 January 1985, Archiwum Iuridicum Cracoviensis 1986, vol. XIX, s

18 Die wissenschaftlich-technischen Ergebnisse als Objekt des Austausches [wraz z L. Zalewskim], Humbold Universität zu Berlin, Wissenschaftliche Beiträge, z. 51, s Glosa do wyroku SN z r., II CR 32/83, Nowe Prawo 1985, nr 2, s Podstawowe stosunki umowne przedsiębiorstw zagranicznych w dziedzinie wynalazczości [w:] Współpraca i kooperacja przedsiębiorstw zagranicznych z jednostkami krajowymi, Poznań 1985, s Rola oznaczeń wyróżniających towar w obrocie krajowym i zagranicznym w aktualnych warunkach (w:) Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym. Aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s Udostępnianie wyników prac naukowo-badawczych w aktualnym stanie prawnym [wraz z L. Zalewskim], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1985, nr 8 9, s Znaki towarowe w eksporcie [w:] Wynalazczość i ochrona własności przemysłowej jako instrument intensyfikacji działalności eksportowe, Poznań 1985, s Prawa własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce [w:] Aktualne problemy prawno-ekonomiczne zagranicznych inwestycji w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach I Naukowe forum polonijnego ruchu gospodarczego, wyd. Towarzystwo Bazar, cz. II, s Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym [w:] Ochrona prawna własności intelektualnej, wzornictwo regionalne, rękodzieło ludowe, znak wspólny, Warszawa, s Rola oznaczeń odróżniających towar w obrocie krajowym o zagranicznym w aktualnych warunkach [w:] Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s Die Einbringung von Immaterialgüterrechten in gemischte und ausländische Unternehmen. Polnisches Recht mit rechtsvergleichenden Hinweisen [wraz z A. Kochem], GRUR International Sonderdruck 1983, nr 12, s Glosa do uchwały SN z r., III CZP 12/81, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1983, poz. 53c Licensing of Trademarks in Socialists Countries The Polish Example. International Review of Industrial Property and Copyright Law 1983, nr 14, s Orzeczenia stwierdzające obowiązek złożenia oświadczenia woli w obrocie nieruchomościami (art. 64 K.C. i 1047 K.P.C.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, nr 2, s

19 Vedjegylicenc lengyelorszagban, Iparjogvedelmi Tajekoztato, nr 4, s Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1983, z. 3, s Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem problemu współpracy przedsiębiorstw krajów RWPG [w:] Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym (red. S. Sołtysiński), Wrocław-Warszawa-Kraków, 1983, s Glosa do wyroku SN z r., III CRN 283/80, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1982, poz. 214c Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów, w prawie znaków towarowych, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1982, nr 2, s. 9 Zakazy rejestracji mylących znaków towarowych, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1982, nr 2, s. 45 Zur Ausbildung von Fachkadern des Erfindungs- und Neuererwesens in der VR Polen [w:] VI Frankfurter Konferenz, Bereich Wissenschaftlich - technischer Rechtschutz der Sektion Rechtswissenschaft 1982, Berlin, Band 1, s Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem problemu współpracy przedsiębiorstwa krajów RWPG (w:) Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym, red. S. Sołtysiński, Wrocław 1981, s Les biens et les choses en droit. Archives de Philosophie du Droit, t. 24, Paris 1979 [wraz z Z.Ziembińskim], Państwo i Prawo 1980, z. 4, s Les contrats de licence en droit socialiste. Paris 1987 [wraz z S. Sołtysińskim], Państwo i Prawo 1980, z. 3, s Report in the Name of the Polish National Group Q 72 : Protection of Collective and Certification Marks, Annuaire of the AIPPI nr II/1980 (Congres de Buenos Aires Novembre 1980), s Wzory zdobnicze (przemysłowe) w świetle konwencji międzynarodowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1980, nr 3, s Zasada swobody krążenia dóbr oznaczonych znakami towarowymi, w świetle decyzji organów EWG (w:) Problemy prawne handlu zagranicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1980, nr 4, s

20 1979 Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, ss. 219 Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, Temat Wynalazczość i Racjonalizacja 1979, nr 24 Wzory zdobnicze w prawie polskim, materiały dydaktyczne dla Podyplomowego Studium Ochrony Własności Przemysłowej przy WPiA. UAM w Poznaniu. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Poznań 1979, ss Prace nad opracowaniem przepisów o znaku europejskim, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1978, t. 2, s Relationship Between the Norms of the Trademark Law and the Norm of the Law Against Unfair Competition in Polish Law, International Protection of Industrial Property 1978, nr 1, s Nowy system międzynarodowego zgłaszania znaków towarowych Trademark Registration Treaty, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1977, nr 1, s Ochrona znaków towarowych w wybranych systemach prawnych, Poznań 1977, ss La protection de marques de fabriques avant l enregistrement, et conditions d enregistrement de marques en pays socialiste de l Europe, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976, nr 2, s Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja, materiały dydaktyczne Studium Prawa Własności Przemysłowej przy WPiA. UAM w Poznaniu, Poznań Problemy legislacyjne w nowej ustawie o znakach towarowych, Wynalazczość i Racjonalizacja 1975, nr 15 16, s. 5. Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1975, nr 10, s Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), Studia Cywilistyczne 1974, t. XXII s

I EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

I EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO K PROBLEMY MK POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego redakcja K Katarzyna Klafkowska-Waśniowska Maciej Mataczyński Rafał Sikorski Marcin Sokołowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Monografie i opracowania monograficzne 1. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980. 2. Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Kodeks cywilny 16 2009, 2012, 2014 Kodeks cywilny 100 2009,2014 Kodeks cywilny 105 2009,2012 Kodeks cywilny 173 2009,2015 Kodeks cywilny 304 2009, 2010 Kodeks cywilny 723

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE - NAJEM.DZIERŻAWA. Konspekt

PRAWO CYWILNE - NAJEM.DZIERŻAWA. Konspekt Dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE - NAJEM.DZIERŻAWA I. NAJEM Konspekt 1. Najem w ogólności. a) Wprowadzenie b) Strony umowy najmu c) Zawarcie i forma umowy najmu. d) Obowiązki stron umowy najmu. e) Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy. UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - EUROPEISTYKA NIESTACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA I STOPNIA Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki...

Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki... Wykaz skrótów... 11 Słowo wstępne... 17 Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki... 21 Rozdział II Międzynarodowe standardy ochrony prawa do mieszkania...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe. Dr hab. Michał Skąpski

Publikacje naukowe. Dr hab. Michał Skąpski Dr hab. Michał Skąpski Publikacje naukowe 1. Problemy związane z dyżurami pracowników służby zdrowia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 4 2. Charakter prawny studiów doktoranckich, Państwo i Prawo

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r. Nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B 11. B 12. C 13. B 14. C 15. A 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A 21. C Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 16 1 k.c. 2. B art. 42 1 k.c.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C 2. A 3. A 4. C 5. C 6. A 7.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r.

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 80 k.c. 2. C art. 103 1 k.c. 3. B art. 109 7 3 k.c. 4. A art. 390 3 k.c. 5. B

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 - zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Maciej Gutowski - publikacje

Maciej Gutowski - publikacje Maciej Gutowski - publikacje Komentarze; redakcja: 1. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449 1, redaktor: M. Gutowski, CH Beck, Warszawa 2016, ss. 1-1944. 2. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art.

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Źródła prawa

Konspekt. Źródła prawa dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż na raty; 2. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej;

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Kodeks cywilny 174 2009,2014 Kodeks cywilny 442idx1 2009,2011 Kodeks cywilny 449 2009,2013 Kodeks cywilny 593 2009,2015 Kodeks cywilny 944 2009,2012 Kodeks cywilny 304

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Stan prawny na 1 lutego 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 201 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, BIBLIOGRAFIA 1. Ablewicz J., Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy Becka). 2. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. 3. Bagan-Kurluta K., Bieniek-Koronkiewicz E., Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa Korporacyjnie.pl to jeden z najlepszych blogów prawniczych w Polsce według portalu Polski Prawnik. Korporacyjnie.pl tworzą praktycy i akademicy. Na Korporacyjnie.pl

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test 4. 11

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz 1. M. Fedorowicz, Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej a samodzielność krajowego nadzorcy. Wystąpienie i referat podlegający

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia Opis przedmiotu: Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

6) Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, z. 3, s. 41-54.

6) Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, z. 3, s. 41-54. dr Maciej Mataczyński PUBLIKACJE NAUKOWE Rok 2000 1) Formy bezpośredniej działalności przedsiębiorców zagranicznych w prawie polskim, [w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ustaw. Lp. Tytuł Opis istoty regulacji Data ogłoszenia

Wykaz ustaw. Lp. Tytuł Opis istoty regulacji Data ogłoszenia Lp. Tytuł Opis istoty regulacji Data ogłoszenia 1 2 3 4 1. Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. poz. 2102) 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

e - prawo w administracji Chorwacji

e - prawo w administracji Chorwacji e - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar Ekspert do Spraw Dokumentacji Wydział Prawa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 26/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski SSA Bogusław Dobrowolski Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

6. Odpowiednie stosowanie Orzecznictwo...38 VI. Prawo pierwokupu i nabycia nieruchomości rolnej Pojęcie pierwokupu

6. Odpowiednie stosowanie Orzecznictwo...38 VI. Prawo pierwokupu i nabycia nieruchomości rolnej Pojęcie pierwokupu Spis treści Wykaz skrótów...13 Akty prawne...13 Czasopisma...14 Inne...14 Słowo wstępne...15 I. Nieruchomości...17 1. Pojęcie nieruchomości...17 2. Nieruchomość rolna...18 3. Pojęcie działki...19 4. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej AD EXEMPLUM KURS PRZYGOTOWAWCZY. na aplikacje prawnicze - RADCOWSKĄ i ADWOKACKĄ WARSZAWA [2016]

Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej AD EXEMPLUM KURS PRZYGOTOWAWCZY. na aplikacje prawnicze - RADCOWSKĄ i ADWOKACKĄ WARSZAWA [2016] KURS PRZYGOTOWAWCZY na aplikacje prawnicze - RADCOWSKĄ i ADWOKACKĄ WARSZAWA [] planowany termin prowadzenia kursu czerwiec wrzesień ilość godzin kursu w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min minimum

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo