5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego fryzjera"

Transkrypt

1 OPINIE 5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Les³aw Zieliñski Rozdzia³ 5/2.I luty Ryzyko 2006 Ocena 5/2.I.3. zawodowe ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera Spis treœci 1. Opis stanowiska Zakres obowi¹zków fryzjera Organizacja pracy Wymagane kwalifikacje Identyfikacja zagro eñ Stosowane œrodki profilaktyczne Statystyka wypadków i chorób zawodowych na stanowisku pracy za ostatnie 5 lat Karta oceny ryzyka zawodowego Wzór karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy fryzjera Opis stanowiska Stanowisko pracy fryzjera zlokalizowane jest w pomieszczeniu zamkniêtym wyposa onym w: centralne ogrzewanie, wentylacjê grawitacyjn¹ oraz oœwietlenie dzienne i sztuczne (ogólne i miejscowe). Ponadto w zak³adzie znajduj¹ siê: fotele, suszarki stacjonarne, szafki, stoliki, rega³y, kasa fiskalna oraz ca³a gama narzêdzi rêcznych, w tym: no yczki, brzytwy, grzebienie, szczotki do w³osów, elektryczne maszynki do strzy enia, elektryczne suszarki a tak e sprzêt do utrzymania czystoœci. W œrodowisku pracy fryzjera nie wystêpuj¹ przekroczenia NDS i NDN czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Czynnikiem sprzyjaj¹cym pope³nianiu b³êdów mo e byæ poœpiech wymuszany przez klientów lub ich agresja. Wyposażenie 2. Zakres obowi¹zków fryzjera Praca fryzjera polega przede wszystkim na: strzy eniu i czesaniu, myciu i farbowaniu w³osów, wykonywaniu trwa³ej ondulacji, goleniu. Ponadto fryzjer jest zobowi¹zany do: pobierania op³at za us³ugi, odka ania narzêdzi, sprz¹tania pomieszczeñ. Fryzjer œwiadczy us³ugi dla kobiet, mê czyzn i dzieci. Zadania luty

2 OPINIE 5. Ryzyko zawodowe 3. Organizacja pracy Fryzjer pracuje na dwie zmiany. Pierwsza zmiana rozpoczyna siê o godz i koñczyo Druga zmiana trwa w godzinach Zak³ad czynny jest przez 6 dni w tygodniu. 4. Wymagane kwalifikacje Pracownik zatrudniony na stanowisku fryzjera powinien mieæ wykszta³cenie zawodowe o specjalnoœci fryzjer i aktualne badania lekarskie. 5. Identyfikacja zagro eñ Lp. Zagro enie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uci¹ liwy ród³o zagro enia Mo liwe skutki Po ar. Urz¹dzenia i instalacje elektryczne, materia³y ³atwopalne. 2. Pr¹d elektryczny. Urz¹dzenia zasilane energi¹ elektryczn¹, instalacje elektryczne. 3. Poœlizgniêcie, upadek na tej samej p³aszczyÿnie. 4. Uderzenie spadaj¹cym materia³em, przedmiotem. 5. Uderzenie o nieruchome elementy. 6. Przeci¹ enie uk³adu ruchu. 7. Kontakt z ostrymi przedmiotami. 8. Kontakt z gor¹cymi powierzchniami, czynnikami. 9. Kontakt z niebezpiecznymi substancjami dra ni¹cymi. Œliskie, mokre posadzki. Spadaj¹ce narzêdzia (no yczki, brzytwa, suszarki rêczne), preparaty i wyposa enie na rega³ach, stolikach, w szafkach. Wejœcia, dojœcia, drzwiczki szafek, fotele, stoliki, rega³y. Praca w pozycji stoj¹cej. Ostre narzêdzia no yczki, brzytwa, maszynka do strzy enia. Suszarki, lokówki, gor¹ca woda. Preparaty do farbowania w³osów, trwa³ej ondulacji, substancje do odka ania Œmieræ lub ciê kie oparzenia ca³ego cia³a, zatrucia, podra nienia dróg oddechowych, oczu. Œmieræ na skutek pora enia pr¹dem elektrycznym. Z³amania, zwichniêcia koñczyn, st³uczenia cia³a. Drobne urazy koñczyn i g³owy. Drobne urazy ca³ego cia³a. Choroby uk³adu szkieletowo-miêœniowego. Skaleczenia cia³a szczególnie d³oni. Oparzenia termiczne cia³a najczêœciej d³oni. Podra nienia skóry (szczególnie r¹k), podra nienia górnych dróg oddechowych. 2 luty 2006

3 5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera OPINIE Kontakt z niebezpiecznymi substancjami alergizuj¹cymi. 11. Kontakt z niebezpiecznymi substancjami parz¹cymi. Preparaty do farbowania w³osów, trwa³ej ondulacji, odka ania Preparaty do rozjaœniania w³osów. 12. Agresja klientów. Klienci nerwowi, pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych, ma³e dzieci. 13. Choroby skóry (np. œwierzb). Klienci bezpoœredni kontakt z osobami z zaka- Ÿnymi chorobami skóry (np. œwierzbem). 14. Wirus opryszczki. Klienci bezpoœredni kontakt ze skór¹ osoby chorej. 15. Wirus zapalenia w¹troby typu C. 16. Wirus zapalenia w¹troby typu B. 17. Wirus upoœledzenia odpornoœci HIV. Klienci bezpoœredni kontakt lub poprzez narzêdzia z krwi¹ lub p³ynami ustrojowymi osoby chorej. Klienci bezpoœredni lub poprzez narzêdzia kontakt z krwi¹ lub p³ynami ustrojowymi osoby chorej. Klienci bezpoœredni kontakt (lub poprzez narzêdzia) z krwi¹ lub p³ynami ustrojowymi osoby chorej. 18. Grzybica. Klienci bezpoœredni kontakt (lub poprzez narzêdzia) ze skór¹ osoby chorej. 19. Pr¹tki gruÿlicy. Klienci kontakt drog¹ powietrzno kropelkow¹ z osob¹ chor¹. Alergie skórne, astma. Poparzenia chemiczne r¹k. Urazy cia³a, nerwice. Choroby skóry œwierzb. Opryszczka, zapalenie b³on œluzowych jamy ustnej i skóry. Zapalenie, marskoœæ, rak w¹troby. Zapalenie, marskoœæ, rak w¹troby. AIDS. Grzybica paznokci, skóry r¹k. GruŸlica p³uc. 6. Stosowane œrodki profilaktyczne Fryzjera wyposa ono w: odzie i obuwie robocze, jednorazowe rêkawiczki medyczne. Fryzjer ma do dyspozycji instrukcje obs³ugi technicznych urz¹dzeñ wyposa enia zak³adu oraz przeciwpo arow¹. Środki ochronne luty

4 OPINIE 5. Ryzyko zawodowe Inne œrodki profilaktyczne to: okresowe szkolenia bhp i badania lekarskie, szczepienia ochronne, nadzór nad stanem technicznym wyposa enia zak³adu, podrêczny sprzêt ppo. 7. Statystyka wypadków i chorób zawodowych na stanowisku pracy za ostatnie 5 lat W ostatnim piêcioleciu, u fryzjerów zatrudnionych w zak³adzie nie zanotowano wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 8. Karta oceny ryzyka zawodowego Poni ej zamieszczona karta oceny ryzyka zawodowego opracowana zosta³a w skali trójstopniowej wg PN-N Jest to karta przyk³adowa, co oznacza, e dla konkretnego fryzjera w Pañstwa zak³adzie, karta oceny ryzyka zawodowego mo e zawieraæ i inne zagro enia specyficzne dla tego konkretnego zak³adu. Oczywistym jest, e iloœæ zagro eñ, a co za tym idzie tak e liczba wypadków bêdzie siê zwiêksza³a wraz z poszerzaniem zakresu us³ug, jakie œwiadczy zak³ad. Wynik poni szej oceny ryzyka uwzglêdnia stosowanie œrodków ograniczaj¹cych zagro enia. Pracownik powinien byæ zapoznany z kart¹ oceny razem z kart¹ identyfikacji zagro eñ. 4 luty 2006

5 WZÓR Rozdzia³ 5/2.I.3. KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data... Numer Karty... Stanowisko pracy Fryzjer Charakterystyka stanowiska pracy: strzy enie, czesanie, golenie, mycie i farbowanie w³osów, wykonywanie trwa³ej ondulacji, pobieranie op³aty za us³ugê, odka anie narzêdzi, sprz¹tanie pomieszczenia pracy. Liczba nara onych... Sporz¹dzi³ zespó³ Dokumenty odniesienia: PN-N-18002, rozp. MZ z r. w sprawie szczegó³owych wymagañ sanitarnych, jakim powinny odpowiadaæ zak³ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua u i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273), rozp. MZ z r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w œrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara onych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716), instrukcje obs³ugi i DTR urz¹dzeñ technicznych wyposa enia zak³adu. Lp. Zagro enie ród³o zagro enia Wyniki pomiarów Ciê koœæ szkód Prawdopodobieñstwo Oszacowanie ryzyka Dzia³ania profilaktyczne Po ar. Urz¹dzenia i instalacje elektryczne, materia³y ³atwopalne. 2. Pr¹d elektryczny. Urz¹dzenia zasilane energi¹ elektryczn¹, instalacje elektryczne. Du a Ma³o prawdopodobne Œrednie Du a Ma³o prawdopodobne Œrednie Przestrzeganie instrukcji ppo.. Zapewnienie sprawnego sprzêtu gaœniczego (okresowe kontrole). Regularne przegl¹dy i sprawdzanie sprawnoœci instalacji i urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹. Regularne przegl¹dy i kontrole sprawnoœci instalacji i urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹ oraz urz¹dzeñ przeciwpora eniowych. Przestrzeganie zakazu wykonywania napraw instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych przez osoby nieuprawnione. 5

6 WZÓR Poœlizgniêcie, upadek na tej samej p³aszczyÿnie. 4. Uderzenie spadaj¹cym materia³em, przedmiotem. 5. Uderzenie o nieruchome elementy. 6. Przeci¹ enie uk³adu ruchu. 7. Kontakt z ostrymi przedmiotami. 8. Kontakt z gor¹cymi powierzchniami, czynnikami. 9. Kontakt z niebezpiecznymi substancjami dra ni¹cymi. Œliskie, mokre posadzki. Spadaj¹ce narzêdzia (no yczki, brzytwa, suszarki rêczne), preparaty i wyposa enie na rega- ³ach, stolikach w szafkach. Wejœcia, dojœcia, drzwiczki szafek, fotele, stoliki, rega³y. Ma³a Prawdopodobne Ma³e Praca w pozycji stoj¹cej. Œrednia Prawdopodobne Œrednie Ostre narzêdzia no yczki, brzytwa, maszynka do strzy enia. Œrednia Prawdopodobne Œrednie Suszarki, lokówki, gor¹ca woda. Preparaty do farbowania w³osów, trwa³ej ondulacji, odka ania Ma³a Ma³o prawdopodobne Ma³e Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Utrzymywanie ³adu i porz¹dku w miejscu pracy. Zachowanie ostro noœci. Kontrola stanu nawierzchni i usuwanie wszelkich zanieczyszczeñ mog¹cych powodowaæ poœlizgniêcie. Dba³oœæ o ³ad i porz¹dek. Ograniczanie poœpiechu. Zalecenie ostro noœci. Dba³oœæ o ³ad i porz¹dek na stanowisku pracy. Ograniczanie poœpiechu. Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Prawid³owa organizacja pracy (przerwy, zmiana rodzaju wykonywanych czynnoœci). Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. W³aœciwe zorganizowanie stanowiska. Zalecenie ostro noœci. Ograniczanie poœpiechu. Zachowanie ostro noœci przy pracy i ograniczanie poœpiechu. Postêpowanie zgodne z instrukcj¹ producenta. Zapewnienie sprawnej wentylacji. Nakaz bezwzglêdnego u ywania rêkawiczek ochronnych. Zalecenie szczególnej ostro noœci. Jeœli powy - sze dzia³ania nie przynosz¹ skutku nale y rozwa yæ zmianê stosowanych preparatów. 6

7 WZÓR Kontakt z niebezpiecznymi substancjami alergizuj¹cymi. 11. Kontakt z niebezpiecznymi substancjami parz¹cymi. Preparaty do farbowania w³osów, trwa³ej ondulacji, odka ania Preparaty do rozjaœniania w³osów. 12. Agresja klientów. Klienci nerwowi, znajduj¹cy siê pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych, ma³e dzieci. 13. Choroby skóry (np. œwierzb). Klienci bezpoœredni kontakt z osobami z zakaÿnymi chorobami skóry (np. œwierzbem). 14. Wirus opryszczki. Klienci bezpoœredni kontakt ze skór¹ osoby chorej. 15. Wirus zapalenia w¹troby typu C. Klienci bezpoœredni lub poprzez narzêdzia kontakt z krwi¹ lub p³ynami ustrojowymi osoby chorej. Postêpowanie zgodne z instrukcj¹ producenta. Sprawna wentylacja. Nakaz bezwzglêdnego u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Zalecenie szczególnej ostro noœci. W ostatecznoœci zmiana stosowanych preparatów. Postêpowanie zgodne z instrukcj¹ producenta. Zalecenie szczególnej ostro noœci i nakaz bezwzglêdnego u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Kultura obs³ugi, a w skrajnych przypadkach odmowa wykonania us³ugi. Zalecenie szczególnej ostro noœci. Nakaz u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Dopuszcza siê tak- e odmowê wykonania us³ugi. Zalecenie szczególnej ostro noœci. Bezwzglêdny nakaz u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Kontrola prawid³owoœci dezynfekcjê Du a Ma³o prawdopodobne Œrednie Zalecenie szczególnej ostro noœci. Bezwzglêdny nakaz u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Zwrócenie uwagi na prawid³ow¹ sterylizacjê 7

8 WZÓR Wirus zapalenia w¹troby typu B. 17. Wirus upoœledzenia odpornoœci HIV. Klienci bezpoœredni lub poprzez narzêdzia kontakt z krwi¹ lub p³ynami ustrojowymi osoby chorej. Klienci bezpoœredni lub poprzez narzêdzia kontakt z krwi¹ lub p³ynami ustrojowymi osoby chorej. 18. Grzybica. Klienci bezpoœredni lub poprzez narzêdzia kontakt ze skór¹ osoby chorej. 19. Pr¹tki gruÿlicy. Klienci kontakt drog¹ powietrzno kropelkow¹ z osob¹ chor¹. Œrednia Ma³o prawdopodobne Ma³a Zalecenie szczególnej ostro noœci. Bezwzglêdny nakaz u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Kontrola prawid³owoœci sterylizacji Okresowe szczepienia ochronne. Du a Ma³o prawdopodobne Œrednie Zalecenie szczególnej ostro noœci. Nakaz u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Zwrócenie uwagi na prawid³ow¹ dezynfekcjê Œrednia Ma³o prawdopodobne Ma³a Zalecenie szczególnej ostro noœci i bezwzglêdnego u ywania jednorazowych rêkawiczek ochronnych. Stosowanie œrodków przeciwgrzybiczych (np. specjalne myd³o). Œrednia Ma³o prawdopodobne Ma³a Zalecenie szczególnej ostro noœci. Okresowe szczepienia ochronne. Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeñ powoduje podwy szenie kategorii ryzyka, tzn. zwiêksza prawdopodobieñstwo zaistnienia wypadku, choroby. Zatwierdzi³: 8

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy z uwzgl

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne MODUŁ IV LEKCJA 4 Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne Formy realizacji: œcie ka edukacyjna, lekcja biologii, chemii, fizyki, techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna). Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, zwanych dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. T- Toksyczny, F+- Skrajnie atwopalny, N- Niebezpieczny dla rodowiska Etykieta produktu Oznakowanie (UE): Dotyczy Oznakowanie : Wymagane Symbole: KARTA CHARAKTERYSTYKI PALIWO RAJDOWE/BEZO OWIOWE Strona: 1/10 Symbole : Zawiera: benzyn Zwroty R: Zwroty S: T- Toksyczny, F+-

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ

STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkonej STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Poradnik da pieêgniarek i higienistek szkonych pracuj¹cych w szko³ach ró nych typów pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo