S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie Inwestor : Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Majdan Cisna Sporządził : inż. Jerzy Chomont Sanok 2009r BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 1

2 S p i s t r e ś c i 1. WSTĘP 3 2. PODZIAŁ SPECYFIKACJI ŚCIANY I ELEWACJE KONSTRUKCJE DREWNIANE I DACH STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN POSADZKI INSTALACJE + ARMATURA + URZĄDZENIA 14 S P I S S P E C Y F I K A C J I S T W I O R B 0. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY BUDOWLANE 2. ODWODNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE 3. PRZYŁĄCZA WOD-KAN. 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 2

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( oznaczanej dalej w formie skróconej jako S T W i O R B lub ST ) są wymagania ogólne dotyczące BUDOWY BUDYNKU SZALETÓW w miejscowości MAJDAN obręb Żubracze gm. Cisna powiat leski woj. podkarpackie. Roboty należy realizować na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Zakres stosowania ST STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z budową budynku szaletów w miejscowości Majdan Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt a w szczególności do : Jakości i standardu robót, Sposobu wykonania i właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania robót, Warunków odbioru Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z budową budynku szaletów w miejscowości Majdan. Zakres obejmuje: Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku Docieplenie ścian zewnętrznych Izolacja i tynki zew. i wew. Konstrukcje drewniane i wykonanie dachu Stolarka okienna i drzwiowa malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, Posadzki i licowanie ścian płytkami Instalacja wewnętrzna wod-kan. Montaż armatury i poręczy Ogólne parametry zadania: Liczba kondygnacji - 1 Wymiary - 7,96 x 8,58 m - 7,96 x 11,08 m z tarasem Powierzchnia zabudowy - 68,30 m2-88,20 m2 z tarasem Powierzchnia użytkowa - 52,12 m2 71,62 m2 z tarasem Kubatura - 259,50 m3 Zestawienie szczegółowe powierzchni : 1. KORYTARZ - 13,60 m2 2. WC - Damskie - 19,26 m2 3. WC Męskie - 15,17 m2 4. WC NN - 4,09 m2 5. TARAS - 19,50 m2 6. Ogółem użytkowa netto m2 bez tarasu zew. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 3

4 Nr. STWiORB Rodzaj robót 1 Roboty budowlane Ściany i elewacje Konstrukcje drewniane i dach Stolarka okienna i drzwiowa Okładziny wewnętrzne Posadzki Instalacje + armatura + urządzenia 1.1 Ściany i elewacje Murowanie ścian zewnętrznych z bloczków z bet. komórkowego Murowanie ścian działowych Zbrojenie elementów muru ( wieniec ) Docieplenie ścian wełną + tynki zew. Malowanie ścian zewnętrznych Licowanie części ścian kamieniem 1.2 Konstrukcje drewniane i dach Więźba dachowa Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne Pokrycie dachu blachą Montaż rynien i rur spustowych 1.3 Stolarka okienna i drzwiowa Montaż okien i drzwi Montaż okien dachowych 1.4 Okładziny wewnętrzne Wykonanie tynków ścian wewnętrznych Licowanie ścian płytkami 1.5 Posadzki Posadzka betonowa Terakota na kleju 1.6 Instalacje + armatura + urządzenia Montaż rur PE Ø 63mm, 40mm, 32mm Podłączenie bateri umywalkowych I prysznicowych Montaż rur PVC Ø 200, 110, 75mm Montaż urządzeń I poręczy BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 4

5 2. PODZIAŁ SPECYFIKACJI S T W i O R B Dla szczegółowego określenia w/w roboty podzielona na grupy wydzielając następujące części: ST nr Ściany i elewacje ST nr Konstrukcje drewniane i dach ST nr Stolarka okienna i drzwiowa ST nr Okładziny wewnętrzne ścian ST nr Posadzki ST nr Instalacje + armatura + urządzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr ŚCIANY I ELEWACJE 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem konstrukcji, robót dociepleniowych, elewacyjnych i zewnętrznych budynku szaletów w miejscowości Majdan Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe: - Pustaki z bet. Komórkowego - Zaprawa cementowo-wapienna - Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są płyty z wełny mineralnej - Masa klejowa do wełny i siatki - siatka w włókna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 145g/m2, odporność na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i odporna na działanie środowiska alkalicznego, - Środek gruntujący w zależności od przyjętego systemu dociepleń, - Kołki z trzpieniem plastikowym, - Podkładowa masa tynkarska, - mineralna zaprawa tynkarska o drobnym uziarnieniu do 1,5 mm,farba silikatowa, Zamawiający wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia sklasyfikowanego, jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) oraz musi posiadać Certyfikat zgodności ITB. Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne. Muszą posiadać ocenę Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności dla tynku mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg EN-ISO : Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 5

6 4.Wykonanie robót 4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i ppoż Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem pustak suchy, zwłaszcza w okresie letnim należy przez ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 4.3.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Płyty z wełny powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem oraz dostaniem się wilgoci pomiędzy warstwę ocieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodnie z projektem. Do płyt przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ja w warstwie kleju. Warstwa zbrojona na powierzchni wykonywana jest, jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowana powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię. Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkowa warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakłada się tynk mineralny warstwą o grubości kruszywa do 1,5 mm przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa uzyskując żądaną fakturę. Materiał należy nakładać mokre na mokre w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zacieranie). Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich +5 C do + 25 C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Czas otwarty pracy ( od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową data produkcji. Całość elewacji pomalować farbami silikatowymi zgodnie z ustaloną kolorystyką. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontrola jakości podlega na: Sprawdzenie, jakości pustaków, należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży, Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B i PN-B-10100, a zwłaszcza: rodzaju tynku, faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, grubości tynku Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. Kontrola, jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku niedopuszczalne są następujące wady: - Pęcherze i spękania, - Plamy i ubytki, - Odspojenia wyprawy od podłoża. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 6

7 Dopuszczalne odchyłki przy wykonywaniu tynku elewacji: - odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej : mniej niż 2 mm i mniej niż 2 szt na łacie długości 2,00m, - odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5 mm na 1 m i mniej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji i mniej niż 30 mm na wysokości całego budynku. - Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2 mm na 1m i 3mm na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m3) muru - uzupełnianego, (m2) ścian nośnych i ścianek działowych 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych i ścianek działowych zgodnie z zakresem r sprawdzenie ciągłości i grubości warstwy izolacji cieplnej, - Sprawdzenie, jakości wykonania docieplenia - Sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 8. Podstawa płatności 1) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 2) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane: PN-65/B Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-69/B Wapno suchogaszone do celów budowlanych, PN 67/B Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie, PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne, PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. PN-65 /B Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 7

8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- nr KONSTRUKCJE DREWNIANE I DACH 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem konstrukcji : W zakres rzeczowy wchodzi: - Więźba dachowa - Strop drewniany belki stropowe dekoracyjne - Pokrycie dachu blachą - Obróbki blacharskie - Rynny i rury spustowe z PCV 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1.Folie do uszczelnienia, śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty odgrzybiające powszechnego stosowania (materiały do impregnacji drewna i pomocnicze) Belki, Krokwie, Słupki, Deski 2.3. Rynny dachowe i rury spustowe PCV np. typu - Wavin lub równoważne 2.4. Blacha stalowa płaska gr. 0,55mm 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót takie jak: piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra. Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 4.Wykonanie robót 4.1. Gwoździe stosowane do łączenia i mocowania musza być okrągłe lub kwadratowe,z płaskim łbem, odpowiadające BN-87/ Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych Montaż konstrukcji dachu łączenie krokwi, płatew, słupków, murłat podwaliny 4.3 Pokrycie dachu blachą stalową płaską należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektanta. 4.4.Rynny wiszące powinny być wykonane z PCV. Rynny powinny być łączone za pomocą specjalnych łączników Uchwyty powinny być wykonane z PCV, mocowane, co max 60 cm lub zgodnie z instrukcja producenta. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5% Rury spustowe łączone na wcisk. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały. 4.6.Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontrola, jakości polega na: Sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli, jakości zastosowanych materiałów i preparatów, Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, Badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, Sprawdzeniu, jakości wykonanych robót dekarskich BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 8

9 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: m2 roboty pokrywcze mb rynny i rury spustowe m2 obróbki blacharskie 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - Odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - Poprawność wykonania ocieplenia - Poprawność wykonania rynien,rur i obróbek blacharskich - Inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 8. Podstawa płatności 1) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 2) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane PN-71/B Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-71/B Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-61/b Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna WiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych: W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: - Okien PVC, - Okien dachowych ze sterowaniem, - Skrzydeł i ościeżnic typu PORTA lub równoważne, - Podokienników wewnętrznych, 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 9

10 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1. Okna uchylno rozwierane z profili PCV w kolorze białym o szerokości nim 60 mm wraz z okuciami antywłamaniowymi, posiadające atest PZH oraz aprobatę ITB,profil wzmocniony, trudno zapalny. Szyba zespolona ze szkła bezpiecznego. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb 1,1 W/m2K wyposażone w nawietrzaki higroskopijne Drzwi profil tzw. ciepły wykonany z kształtowników składających się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości 25% Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone zgodnie ze specyfikacją ilościową i wymiarami wg dokumentacji projektowej Ościeżnice regulowane, kolor zgodny z kolorem skrzydła drzwiowego Wielokomorowe parapety wewnętrzne z kapinosem wykonane z twardego tworzywa PCV pokrytego folią dekoracyjną o dużej odporności na temperaturę i uszkodzenia. Parapety winny być wyposażone w końcówki zabezpieczające( zaślepki) w kolorze dopasowanym do koloru parapetu. 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w Specyfikacji -nr. 0 - Wymagania ogólne. Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia. W czasie transportu stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni /zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb/. 4.Wykonanie robót Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków rozporowych. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawa tynkarską. Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce glefów niezwłocznie usunąć taśmę zabezpieczającą okna, gdyż po wpływem działania czynników zewnętrznych może ulec procesowi wulkanizacji, co uniemożliwi usunięcie jej w przyszłości Mocowanie ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewnej lub specjalnych uchwytów i kotew / w przypadku zamocowania ścianki przed płaszczyzna ściany/. Przy mocowaniu elementów konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi być zapewniona szczelność połączenia elementu ze ścianą. Należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne ścianki będą pasowały do wymiarów otworu. Ramę należy ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Następnie należy sprawdzić ustawienie ramy w poziomie i pionie. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1m. Po zakończeniu prawidłowego ustawiania, następuje trwałe zamocowanie ramy w murze za pomocą dybli lub kotew. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie pomiędzy ramą, a murem wypełnia się masą uszczelniającą w ilości niezbędnej do uszczelnienia np. pianka poliuretanową Montaż stolarki drzwiowej - ościeżnicę należy umieścić w otworze, ustawić w pionie i poziomie a następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki, aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży. Gdy pianka montażowa stężeje, należy usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować zawiasy dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z wkładką patentową. W razie potrzeby dokonać regulacji, po czym zaślepić otwory plastikowymi korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę z tworzywa w zaczepie zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów - sprawdzenie jakości wykonanych robót tj. wymiary wyrobów, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki, rodzaj i sposób zamocowania i sprawności działania okuć i zawiasów stolarki, poprawność mocowań stolarki w otworach, mocowanie parapetów. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 10

11 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: m2 - stolarka okienna, ościeżnice, skrzydła drzwiowe m2 ślusarka aluminiowa mb podokienniki wewnętrzne 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 8. Podstawa płatności 9. Przepisy związane. 3) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 4) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej i obejmująca roboty podstawowe i pomocnicze PN EN Okna i drzwi. Terminologia. PN B Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN 88/B Okna i drzwi z drewna,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. PN EN Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN EN Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja. PN EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. PN 91/B Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. PN EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. PN B Szkło budowlane. Szyby zespolone. PN EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak. PN B Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych ścian, licowania ścian płytkami Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe: - zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy - suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie - płytki szkliwione ścienne gr. 1 cm 25x20 cm lub 15x20 cm gat.i w jasnych kolorach określonych przez Zamawiającego. -zaprawa do spoinowania sucha BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 11

12 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w nr. 0- Wymagania ogólne. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych / worki foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. 4.Wykonanie robót 4.1.Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.rysy, raki i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne. Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W miejscach, w których zachodzi możliwość powstania pęknięć należy założyć siatkę Wykonanie wewnętrznych tynków trójwarstwowych pospolitych wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B lub z suchej zaprawy tynkarskiej. tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach winny być zabezpieczone przed pęknięciem i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzd o szerokości 2-4 mm przechodzących przez całą grubość tynku. Naroża należy zabezpieczyć stalowymi ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwami narożnymi i wykończyć na ostro. W przypadku tynków gipsowych należy zapewnić, by proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany. 4.4.Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych powinno być przygotowane zgodnie z PN-70/B pkt winno być suche, równe i bez zanieczyszczeń z zaprawy, brudu. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B i PN-B-10100, a zwłaszcza: - rodzaju tynku, - faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, - grubości tynku Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku niedopuszczalne są następujące wady: - pęcherze i spękania, - plamy i ubytki, - odspojenia wyprawy od podłoża. 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m2) wykonanego tynku 7. Odbiór robót. Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - sprawdzenie jakości wykonanych robót - sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 8. Podstawa płatności 5) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 6) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane PN-65 /B Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 12

13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr POSADZKI 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych: Zakres rzeczowy obejmuje: - Oczyszczenie i naprawę podłoża - Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki - Wykonanie posadzki z płytek terakota 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST WiORB- nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1. Płytki posadzkowe terakota gat.i,klasa ścieralności min Zaprawa klejowa sucha do klejenia płytek na posadzkach w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu, 2.3. Zaprawa do spoinowania sucha 2.4. Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie min M-12, 2.5. Folie polietylenowa PE gr. 0.2mm 2.6. Płyty styropianowe 800 grub 6 cm, 2.7. Siatka zgrzewana ze stali fi 4,5 mm Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w STWiORB nr. 0 - Wymagania ogólne. Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 4.Wykonanie robót 4.1.Wykonanie posadzki na gruncie. Usuniecie warstwy ziemi stare podłoże. Wykonanie podłoża z piasku gr. 10cm, warstwa betonu B10 gr. 10cm. Izolacja z foli polietylenowej gr. 0,2mm, Docieplenie posadzki płytami styropianowymi gr. 6,0 cm. Na styropian ułożyć warstwę izolacyjną z foli polietylenowej gr. 0,2mm. Warstwa wyrównawcza z betonu gr. 6,0 cm 4.2 Płytki terakoty przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać więcej niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm. W miejscach styku dwóch różnych posadzek, posadzki te winny być odgraniczone za pomocą listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sąsiadujących posadzek Po zakończeniu układania posadzki szczeliny między płytkami należy zafugować. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 13

14 Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych,przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: - Sprawdzenie, jakości zastosowanych materiałów - sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych wykładzin z płytek 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m2 ) dla wykładzin z płytek terakoty 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy wykonanych posadzek. - sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, - sprawdzenie poprawności ukształtowania powierzchni posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem - dopuszczalne nierówności mogą wynosić max.3 mm na długości 2 m łaty, - spoiny powinny przebiegać prostoliniowo,ich odchylenie może wynosić max.2 mm/m i max.3 mm na całej długości pomieszczenia, - ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce, 8. Podstawa płatności 7) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 8) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane. PN 62/B Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN ISO Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN 61/B Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe) PN EN Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. PN EN Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN C Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. PN 65/B Zaprawy budowlane cementowo wapienne. PN 65/B Zaprawy budowlane cementowe. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr 1.6 INSTALACJE + ARMATURA + URZĄDZENIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót 1.2. Zakres stosowania STWiORB Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części są warunki wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji wod.-kan., montaż armatury i poręczy Zakres robót objętych STWiORB BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 14

15 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: wewnętrznej instalacji wod-kan. Montażu armatury Montażu poręczy 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne. Materiały użyte do budowy wewnętrznej instalacji wod-kan. Wraz z armaturą i urządzeniami. powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z ocena sprawdzenia szczelności. Materiały stosowane przy wykonywaniu według zasad niniejszej ST są zgodne z przedmiarem - ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego opracowania. 3.0 SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii i warunkom określonym przez producentów użytych materiałów. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 4.0 TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB nr. 0 Wymagania ogólne Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 5.0 WYKONANIE ROBÓT Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany projektowany przyłącz. Wykop powinien zostać wykonany jako rów otwarty zabezpieczony. Metody prowadzenia robót ziemnych ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, i posiadanego sprzętu mechanicznego. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu. Dla rurociągu przewiduje się wykonanie podsypki z warstwy piasku lub pospółki. Po całkowitym zamontowaniu rurociągu i studzienki wodomierzowej należy wykonać zasypkę wykopu. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: prostolinijność ułożenia przewodu, zgodność z projektowanym spadkiem, sprawdzić drożność (światło kanału ) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację, wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta powinna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. Wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 15

16 6.0 ODBIÓR ROBÓT 6.1 Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową instalacji wod-kan. wraz z armatura i urządzeniami. 7.0 OBMIAR ROBÓT Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 7.1 Jednostki obmiarowe: 1 m 3 objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 1 m 2 powierzchnia, ścian, posadzki, rurociągów 1 m - długości rurociągów, 1 kpl ilość kompletnych działaniu urządzeń 1 próba - kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 8.0 ODBIÓR ROBÓT Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w STWiORB. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów odbioru odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI Ryczałtowo po wykonaniu wszystkich robót związanych kontraktem PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tom II część II Witwo Zestawienie norm, katalogów, przepisów. PN-87/B Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty elementy wyposażenia. Terminologia Oraz normy przywołane wymienione dokumentacji projektowej BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 16

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05 CPV 45421100-5 instalowanie drzwi Autor opracowania: inż. Alina Zarębska Koszalin, lipiec 2011 Spis treści 1.Przedmiot i zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.00. DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 59 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

ST 01.05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST 01.05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ST 01.05.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 42 10 00-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3

Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, 84-120 Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3 Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Gm. Budynek O.S.P w Borowym / Rrace remontowe Borowe gm. 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-21 TYNKI 1. WSTĘP

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-21 TYNKI 1. WSTĘP Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-21 TYNKI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek i obudów z płyt G/K oraz gładzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-07-03 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wymiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla kominów,

Bardziej szczegółowo

CPV KONSTRUKCJE MUROWE

CPV KONSTRUKCJE MUROWE Załącznik nr 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 1.3. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D.0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-2 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-2 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1. Wstęp 1 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania

Bardziej szczegółowo