S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie Inwestor : Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Majdan Cisna Sporządził : inż. Jerzy Chomont Sanok 2009r BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 1

2 S p i s t r e ś c i 1. WSTĘP 3 2. PODZIAŁ SPECYFIKACJI ŚCIANY I ELEWACJE KONSTRUKCJE DREWNIANE I DACH STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN POSADZKI INSTALACJE + ARMATURA + URZĄDZENIA 14 S P I S S P E C Y F I K A C J I S T W I O R B 0. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY BUDOWLANE 2. ODWODNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE 3. PRZYŁĄCZA WOD-KAN. 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 2

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( oznaczanej dalej w formie skróconej jako S T W i O R B lub ST ) są wymagania ogólne dotyczące BUDOWY BUDYNKU SZALETÓW w miejscowości MAJDAN obręb Żubracze gm. Cisna powiat leski woj. podkarpackie. Roboty należy realizować na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Zakres stosowania ST STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z budową budynku szaletów w miejscowości Majdan Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt a w szczególności do : Jakości i standardu robót, Sposobu wykonania i właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania robót, Warunków odbioru Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z budową budynku szaletów w miejscowości Majdan. Zakres obejmuje: Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku Docieplenie ścian zewnętrznych Izolacja i tynki zew. i wew. Konstrukcje drewniane i wykonanie dachu Stolarka okienna i drzwiowa malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, Posadzki i licowanie ścian płytkami Instalacja wewnętrzna wod-kan. Montaż armatury i poręczy Ogólne parametry zadania: Liczba kondygnacji - 1 Wymiary - 7,96 x 8,58 m - 7,96 x 11,08 m z tarasem Powierzchnia zabudowy - 68,30 m2-88,20 m2 z tarasem Powierzchnia użytkowa - 52,12 m2 71,62 m2 z tarasem Kubatura - 259,50 m3 Zestawienie szczegółowe powierzchni : 1. KORYTARZ - 13,60 m2 2. WC - Damskie - 19,26 m2 3. WC Męskie - 15,17 m2 4. WC NN - 4,09 m2 5. TARAS - 19,50 m2 6. Ogółem użytkowa netto m2 bez tarasu zew. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 3

4 Nr. STWiORB Rodzaj robót 1 Roboty budowlane Ściany i elewacje Konstrukcje drewniane i dach Stolarka okienna i drzwiowa Okładziny wewnętrzne Posadzki Instalacje + armatura + urządzenia 1.1 Ściany i elewacje Murowanie ścian zewnętrznych z bloczków z bet. komórkowego Murowanie ścian działowych Zbrojenie elementów muru ( wieniec ) Docieplenie ścian wełną + tynki zew. Malowanie ścian zewnętrznych Licowanie części ścian kamieniem 1.2 Konstrukcje drewniane i dach Więźba dachowa Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne Pokrycie dachu blachą Montaż rynien i rur spustowych 1.3 Stolarka okienna i drzwiowa Montaż okien i drzwi Montaż okien dachowych 1.4 Okładziny wewnętrzne Wykonanie tynków ścian wewnętrznych Licowanie ścian płytkami 1.5 Posadzki Posadzka betonowa Terakota na kleju 1.6 Instalacje + armatura + urządzenia Montaż rur PE Ø 63mm, 40mm, 32mm Podłączenie bateri umywalkowych I prysznicowych Montaż rur PVC Ø 200, 110, 75mm Montaż urządzeń I poręczy BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 4

5 2. PODZIAŁ SPECYFIKACJI S T W i O R B Dla szczegółowego określenia w/w roboty podzielona na grupy wydzielając następujące części: ST nr Ściany i elewacje ST nr Konstrukcje drewniane i dach ST nr Stolarka okienna i drzwiowa ST nr Okładziny wewnętrzne ścian ST nr Posadzki ST nr Instalacje + armatura + urządzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr ŚCIANY I ELEWACJE 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem konstrukcji, robót dociepleniowych, elewacyjnych i zewnętrznych budynku szaletów w miejscowości Majdan Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe: - Pustaki z bet. Komórkowego - Zaprawa cementowo-wapienna - Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są płyty z wełny mineralnej - Masa klejowa do wełny i siatki - siatka w włókna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 145g/m2, odporność na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i odporna na działanie środowiska alkalicznego, - Środek gruntujący w zależności od przyjętego systemu dociepleń, - Kołki z trzpieniem plastikowym, - Podkładowa masa tynkarska, - mineralna zaprawa tynkarska o drobnym uziarnieniu do 1,5 mm,farba silikatowa, Zamawiający wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia sklasyfikowanego, jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) oraz musi posiadać Certyfikat zgodności ITB. Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne. Muszą posiadać ocenę Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności dla tynku mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg EN-ISO : Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 5

6 4.Wykonanie robót 4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i ppoż Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem pustak suchy, zwłaszcza w okresie letnim należy przez ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 4.3.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Płyty z wełny powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem oraz dostaniem się wilgoci pomiędzy warstwę ocieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodnie z projektem. Do płyt przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ja w warstwie kleju. Warstwa zbrojona na powierzchni wykonywana jest, jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowana powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię. Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkowa warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakłada się tynk mineralny warstwą o grubości kruszywa do 1,5 mm przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa uzyskując żądaną fakturę. Materiał należy nakładać mokre na mokre w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zacieranie). Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich +5 C do + 25 C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Czas otwarty pracy ( od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową data produkcji. Całość elewacji pomalować farbami silikatowymi zgodnie z ustaloną kolorystyką. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontrola jakości podlega na: Sprawdzenie, jakości pustaków, należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży, Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B i PN-B-10100, a zwłaszcza: rodzaju tynku, faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, grubości tynku Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. Kontrola, jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku niedopuszczalne są następujące wady: - Pęcherze i spękania, - Plamy i ubytki, - Odspojenia wyprawy od podłoża. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 6

7 Dopuszczalne odchyłki przy wykonywaniu tynku elewacji: - odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej : mniej niż 2 mm i mniej niż 2 szt na łacie długości 2,00m, - odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5 mm na 1 m i mniej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji i mniej niż 30 mm na wysokości całego budynku. - Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2 mm na 1m i 3mm na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m3) muru - uzupełnianego, (m2) ścian nośnych i ścianek działowych 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych i ścianek działowych zgodnie z zakresem r sprawdzenie ciągłości i grubości warstwy izolacji cieplnej, - Sprawdzenie, jakości wykonania docieplenia - Sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 8. Podstawa płatności 1) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 2) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane: PN-65/B Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-69/B Wapno suchogaszone do celów budowlanych, PN 67/B Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie, PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne, PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. PN-65 /B Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 7

8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- nr KONSTRUKCJE DREWNIANE I DACH 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem konstrukcji : W zakres rzeczowy wchodzi: - Więźba dachowa - Strop drewniany belki stropowe dekoracyjne - Pokrycie dachu blachą - Obróbki blacharskie - Rynny i rury spustowe z PCV 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1.Folie do uszczelnienia, śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty odgrzybiające powszechnego stosowania (materiały do impregnacji drewna i pomocnicze) Belki, Krokwie, Słupki, Deski 2.3. Rynny dachowe i rury spustowe PCV np. typu - Wavin lub równoważne 2.4. Blacha stalowa płaska gr. 0,55mm 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót takie jak: piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra. Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 4.Wykonanie robót 4.1. Gwoździe stosowane do łączenia i mocowania musza być okrągłe lub kwadratowe,z płaskim łbem, odpowiadające BN-87/ Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych Montaż konstrukcji dachu łączenie krokwi, płatew, słupków, murłat podwaliny 4.3 Pokrycie dachu blachą stalową płaską należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektanta. 4.4.Rynny wiszące powinny być wykonane z PCV. Rynny powinny być łączone za pomocą specjalnych łączników Uchwyty powinny być wykonane z PCV, mocowane, co max 60 cm lub zgodnie z instrukcja producenta. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5% Rury spustowe łączone na wcisk. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały. 4.6.Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontrola, jakości polega na: Sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli, jakości zastosowanych materiałów i preparatów, Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, Badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, Sprawdzeniu, jakości wykonanych robót dekarskich BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 8

9 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: m2 roboty pokrywcze mb rynny i rury spustowe m2 obróbki blacharskie 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - Odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - Poprawność wykonania ocieplenia - Poprawność wykonania rynien,rur i obróbek blacharskich - Inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 8. Podstawa płatności 1) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 2) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane PN-71/B Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-71/B Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-61/b Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna WiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych: W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: - Okien PVC, - Okien dachowych ze sterowaniem, - Skrzydeł i ościeżnic typu PORTA lub równoważne, - Podokienników wewnętrznych, 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 9

10 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1. Okna uchylno rozwierane z profili PCV w kolorze białym o szerokości nim 60 mm wraz z okuciami antywłamaniowymi, posiadające atest PZH oraz aprobatę ITB,profil wzmocniony, trudno zapalny. Szyba zespolona ze szkła bezpiecznego. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb 1,1 W/m2K wyposażone w nawietrzaki higroskopijne Drzwi profil tzw. ciepły wykonany z kształtowników składających się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości 25% Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone zgodnie ze specyfikacją ilościową i wymiarami wg dokumentacji projektowej Ościeżnice regulowane, kolor zgodny z kolorem skrzydła drzwiowego Wielokomorowe parapety wewnętrzne z kapinosem wykonane z twardego tworzywa PCV pokrytego folią dekoracyjną o dużej odporności na temperaturę i uszkodzenia. Parapety winny być wyposażone w końcówki zabezpieczające( zaślepki) w kolorze dopasowanym do koloru parapetu. 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w Specyfikacji -nr. 0 - Wymagania ogólne. Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia. W czasie transportu stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni /zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb/. 4.Wykonanie robót Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków rozporowych. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawa tynkarską. Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce glefów niezwłocznie usunąć taśmę zabezpieczającą okna, gdyż po wpływem działania czynników zewnętrznych może ulec procesowi wulkanizacji, co uniemożliwi usunięcie jej w przyszłości Mocowanie ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewnej lub specjalnych uchwytów i kotew / w przypadku zamocowania ścianki przed płaszczyzna ściany/. Przy mocowaniu elementów konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi być zapewniona szczelność połączenia elementu ze ścianą. Należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne ścianki będą pasowały do wymiarów otworu. Ramę należy ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Następnie należy sprawdzić ustawienie ramy w poziomie i pionie. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1m. Po zakończeniu prawidłowego ustawiania, następuje trwałe zamocowanie ramy w murze za pomocą dybli lub kotew. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie pomiędzy ramą, a murem wypełnia się masą uszczelniającą w ilości niezbędnej do uszczelnienia np. pianka poliuretanową Montaż stolarki drzwiowej - ościeżnicę należy umieścić w otworze, ustawić w pionie i poziomie a następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki, aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży. Gdy pianka montażowa stężeje, należy usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować zawiasy dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z wkładką patentową. W razie potrzeby dokonać regulacji, po czym zaślepić otwory plastikowymi korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę z tworzywa w zaczepie zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów - sprawdzenie jakości wykonanych robót tj. wymiary wyrobów, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki, rodzaj i sposób zamocowania i sprawności działania okuć i zawiasów stolarki, poprawność mocowań stolarki w otworach, mocowanie parapetów. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 10

11 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: m2 - stolarka okienna, ościeżnice, skrzydła drzwiowe m2 ślusarka aluminiowa mb podokienniki wewnętrzne 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 8. Podstawa płatności 9. Przepisy związane. 3) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 4) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej i obejmująca roboty podstawowe i pomocnicze PN EN Okna i drzwi. Terminologia. PN B Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN 88/B Okna i drzwi z drewna,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. PN EN Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN EN Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja. PN EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. PN 91/B Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. PN EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. PN B Szkło budowlane. Szyby zespolone. PN EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak. PN B Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych ścian, licowania ścian płytkami Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe: - zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy - suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie - płytki szkliwione ścienne gr. 1 cm 25x20 cm lub 15x20 cm gat.i w jasnych kolorach określonych przez Zamawiającego. -zaprawa do spoinowania sucha BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 11

12 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w nr. 0- Wymagania ogólne. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych / worki foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. 4.Wykonanie robót 4.1.Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.rysy, raki i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne. Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W miejscach, w których zachodzi możliwość powstania pęknięć należy założyć siatkę Wykonanie wewnętrznych tynków trójwarstwowych pospolitych wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B lub z suchej zaprawy tynkarskiej. tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach winny być zabezpieczone przed pęknięciem i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzd o szerokości 2-4 mm przechodzących przez całą grubość tynku. Naroża należy zabezpieczyć stalowymi ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwami narożnymi i wykończyć na ostro. W przypadku tynków gipsowych należy zapewnić, by proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany. 4.4.Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych powinno być przygotowane zgodnie z PN-70/B pkt winno być suche, równe i bez zanieczyszczeń z zaprawy, brudu. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B i PN-B-10100, a zwłaszcza: - rodzaju tynku, - faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, - grubości tynku Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku niedopuszczalne są następujące wady: - pęcherze i spękania, - plamy i ubytki, - odspojenia wyprawy od podłoża. 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m2) wykonanego tynku 7. Odbiór robót. Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - sprawdzenie jakości wykonanych robót - sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 8. Podstawa płatności 5) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 6) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane PN-65 /B Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-454.3.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV Opis robót 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421120-1

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000. INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 5 59-400 JAWOR

Kod CPV 45430000. INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 5 59-400 JAWOR SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu Przedszkola Niepublicznego"Prymusek" ADRES: 59-400 Jawor, ul.chopina 11 INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo