S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T W i O R B Nr. 1 - ROBOTY BUDOWLANE. S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B ROBOTY BUDOWLANE Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie Inwestor : Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Majdan Cisna Sporządził : inż. Jerzy Chomont Sanok 2009r BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 1

2 S p i s t r e ś c i 1. WSTĘP 3 2. PODZIAŁ SPECYFIKACJI ŚCIANY I ELEWACJE KONSTRUKCJE DREWNIANE I DACH STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN POSADZKI INSTALACJE + ARMATURA + URZĄDZENIA 14 S P I S S P E C Y F I K A C J I S T W I O R B 0. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY BUDOWLANE 2. ODWODNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE 3. PRZYŁĄCZA WOD-KAN. 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 2

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( oznaczanej dalej w formie skróconej jako S T W i O R B lub ST ) są wymagania ogólne dotyczące BUDOWY BUDYNKU SZALETÓW w miejscowości MAJDAN obręb Żubracze gm. Cisna powiat leski woj. podkarpackie. Roboty należy realizować na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Zakres stosowania ST STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z budową budynku szaletów w miejscowości Majdan Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt a w szczególności do : Jakości i standardu robót, Sposobu wykonania i właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania robót, Warunków odbioru Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z budową budynku szaletów w miejscowości Majdan. Zakres obejmuje: Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku Docieplenie ścian zewnętrznych Izolacja i tynki zew. i wew. Konstrukcje drewniane i wykonanie dachu Stolarka okienna i drzwiowa malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, Posadzki i licowanie ścian płytkami Instalacja wewnętrzna wod-kan. Montaż armatury i poręczy Ogólne parametry zadania: Liczba kondygnacji - 1 Wymiary - 7,96 x 8,58 m - 7,96 x 11,08 m z tarasem Powierzchnia zabudowy - 68,30 m2-88,20 m2 z tarasem Powierzchnia użytkowa - 52,12 m2 71,62 m2 z tarasem Kubatura - 259,50 m3 Zestawienie szczegółowe powierzchni : 1. KORYTARZ - 13,60 m2 2. WC - Damskie - 19,26 m2 3. WC Męskie - 15,17 m2 4. WC NN - 4,09 m2 5. TARAS - 19,50 m2 6. Ogółem użytkowa netto m2 bez tarasu zew. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 3

4 Nr. STWiORB Rodzaj robót 1 Roboty budowlane Ściany i elewacje Konstrukcje drewniane i dach Stolarka okienna i drzwiowa Okładziny wewnętrzne Posadzki Instalacje + armatura + urządzenia 1.1 Ściany i elewacje Murowanie ścian zewnętrznych z bloczków z bet. komórkowego Murowanie ścian działowych Zbrojenie elementów muru ( wieniec ) Docieplenie ścian wełną + tynki zew. Malowanie ścian zewnętrznych Licowanie części ścian kamieniem 1.2 Konstrukcje drewniane i dach Więźba dachowa Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne Pokrycie dachu blachą Montaż rynien i rur spustowych 1.3 Stolarka okienna i drzwiowa Montaż okien i drzwi Montaż okien dachowych 1.4 Okładziny wewnętrzne Wykonanie tynków ścian wewnętrznych Licowanie ścian płytkami 1.5 Posadzki Posadzka betonowa Terakota na kleju 1.6 Instalacje + armatura + urządzenia Montaż rur PE Ø 63mm, 40mm, 32mm Podłączenie bateri umywalkowych I prysznicowych Montaż rur PVC Ø 200, 110, 75mm Montaż urządzeń I poręczy BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 4

5 2. PODZIAŁ SPECYFIKACJI S T W i O R B Dla szczegółowego określenia w/w roboty podzielona na grupy wydzielając następujące części: ST nr Ściany i elewacje ST nr Konstrukcje drewniane i dach ST nr Stolarka okienna i drzwiowa ST nr Okładziny wewnętrzne ścian ST nr Posadzki ST nr Instalacje + armatura + urządzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr ŚCIANY I ELEWACJE 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem konstrukcji, robót dociepleniowych, elewacyjnych i zewnętrznych budynku szaletów w miejscowości Majdan Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe: - Pustaki z bet. Komórkowego - Zaprawa cementowo-wapienna - Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są płyty z wełny mineralnej - Masa klejowa do wełny i siatki - siatka w włókna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 145g/m2, odporność na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i odporna na działanie środowiska alkalicznego, - Środek gruntujący w zależności od przyjętego systemu dociepleń, - Kołki z trzpieniem plastikowym, - Podkładowa masa tynkarska, - mineralna zaprawa tynkarska o drobnym uziarnieniu do 1,5 mm,farba silikatowa, Zamawiający wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia sklasyfikowanego, jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) oraz musi posiadać Certyfikat zgodności ITB. Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne. Muszą posiadać ocenę Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności dla tynku mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg EN-ISO : Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 5

6 4.Wykonanie robót 4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i ppoż Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i grubości spoin i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem pustak suchy, zwłaszcza w okresie letnim należy przez ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 4.3.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Płyty z wełny powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem oraz dostaniem się wilgoci pomiędzy warstwę ocieplenia a mur. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodnie z projektem. Do płyt przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ja w warstwie kleju. Warstwa zbrojona na powierzchni wykonywana jest, jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowana powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię. Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkowa warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakłada się tynk mineralny warstwą o grubości kruszywa do 1,5 mm przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa uzyskując żądaną fakturę. Materiał należy nakładać mokre na mokre w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zacieranie). Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich +5 C do + 25 C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Czas otwarty pracy ( od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową data produkcji. Całość elewacji pomalować farbami silikatowymi zgodnie z ustaloną kolorystyką. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontrola jakości podlega na: Sprawdzenie, jakości pustaków, należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży, Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B i PN-B-10100, a zwłaszcza: rodzaju tynku, faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, grubości tynku Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. Kontrola, jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku niedopuszczalne są następujące wady: - Pęcherze i spękania, - Plamy i ubytki, - Odspojenia wyprawy od podłoża. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 6

7 Dopuszczalne odchyłki przy wykonywaniu tynku elewacji: - odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej : mniej niż 2 mm i mniej niż 2 szt na łacie długości 2,00m, - odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5 mm na 1 m i mniej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji i mniej niż 30 mm na wysokości całego budynku. - Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2 mm na 1m i 3mm na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m3) muru - uzupełnianego, (m2) ścian nośnych i ścianek działowych 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych i ścianek działowych zgodnie z zakresem r sprawdzenie ciągłości i grubości warstwy izolacji cieplnej, - Sprawdzenie, jakości wykonania docieplenia - Sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 8. Podstawa płatności 1) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 2) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane: PN-65/B Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-69/B Wapno suchogaszone do celów budowlanych, PN 67/B Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie, PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne, PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. PN-65 /B Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 7

8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- nr KONSTRUKCJE DREWNIANE I DACH 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót związanych z wykonaniem konstrukcji : W zakres rzeczowy wchodzi: - Więźba dachowa - Strop drewniany belki stropowe dekoracyjne - Pokrycie dachu blachą - Obróbki blacharskie - Rynny i rury spustowe z PCV 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1.Folie do uszczelnienia, śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty odgrzybiające powszechnego stosowania (materiały do impregnacji drewna i pomocnicze) Belki, Krokwie, Słupki, Deski 2.3. Rynny dachowe i rury spustowe PCV np. typu - Wavin lub równoważne 2.4. Blacha stalowa płaska gr. 0,55mm 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót takie jak: piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra. Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 4.Wykonanie robót 4.1. Gwoździe stosowane do łączenia i mocowania musza być okrągłe lub kwadratowe,z płaskim łbem, odpowiadające BN-87/ Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych Montaż konstrukcji dachu łączenie krokwi, płatew, słupków, murłat podwaliny 4.3 Pokrycie dachu blachą stalową płaską należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektanta. 4.4.Rynny wiszące powinny być wykonane z PCV. Rynny powinny być łączone za pomocą specjalnych łączników Uchwyty powinny być wykonane z PCV, mocowane, co max 60 cm lub zgodnie z instrukcja producenta. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5% Rury spustowe łączone na wcisk. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały. 4.6.Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontrola, jakości polega na: Sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli, jakości zastosowanych materiałów i preparatów, Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, Badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, Sprawdzeniu, jakości wykonanych robót dekarskich BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 8

9 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: m2 roboty pokrywcze mb rynny i rury spustowe m2 obróbki blacharskie 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - Odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - Poprawność wykonania ocieplenia - Poprawność wykonania rynien,rur i obróbek blacharskich - Inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 8. Podstawa płatności 1) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 2) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane PN-71/B Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-71/B Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-61/b Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna WiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych: W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: - Okien PVC, - Okien dachowych ze sterowaniem, - Skrzydeł i ościeżnic typu PORTA lub równoważne, - Podokienników wewnętrznych, 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 9

10 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1. Okna uchylno rozwierane z profili PCV w kolorze białym o szerokości nim 60 mm wraz z okuciami antywłamaniowymi, posiadające atest PZH oraz aprobatę ITB,profil wzmocniony, trudno zapalny. Szyba zespolona ze szkła bezpiecznego. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb 1,1 W/m2K wyposażone w nawietrzaki higroskopijne Drzwi profil tzw. ciepły wykonany z kształtowników składających się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości 25% Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone zgodnie ze specyfikacją ilościową i wymiarami wg dokumentacji projektowej Ościeżnice regulowane, kolor zgodny z kolorem skrzydła drzwiowego Wielokomorowe parapety wewnętrzne z kapinosem wykonane z twardego tworzywa PCV pokrytego folią dekoracyjną o dużej odporności na temperaturę i uszkodzenia. Parapety winny być wyposażone w końcówki zabezpieczające( zaślepki) w kolorze dopasowanym do koloru parapetu. 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w Specyfikacji -nr. 0 - Wymagania ogólne. Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia. W czasie transportu stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni /zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb/. 4.Wykonanie robót Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków rozporowych. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawa tynkarską. Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce glefów niezwłocznie usunąć taśmę zabezpieczającą okna, gdyż po wpływem działania czynników zewnętrznych może ulec procesowi wulkanizacji, co uniemożliwi usunięcie jej w przyszłości Mocowanie ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewnej lub specjalnych uchwytów i kotew / w przypadku zamocowania ścianki przed płaszczyzna ściany/. Przy mocowaniu elementów konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi być zapewniona szczelność połączenia elementu ze ścianą. Należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne ścianki będą pasowały do wymiarów otworu. Ramę należy ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Następnie należy sprawdzić ustawienie ramy w poziomie i pionie. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1m. Po zakończeniu prawidłowego ustawiania, następuje trwałe zamocowanie ramy w murze za pomocą dybli lub kotew. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie pomiędzy ramą, a murem wypełnia się masą uszczelniającą w ilości niezbędnej do uszczelnienia np. pianka poliuretanową Montaż stolarki drzwiowej - ościeżnicę należy umieścić w otworze, ustawić w pionie i poziomie a następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki, aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży. Gdy pianka montażowa stężeje, należy usunąć kliny i wypełnić luki pianką. Zamontować zawiasy dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z wkładką patentową. W razie potrzeby dokonać regulacji, po czym zaślepić otwory plastikowymi korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę z tworzywa w zaczepie zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów - sprawdzenie jakości wykonanych robót tj. wymiary wyrobów, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki, rodzaj i sposób zamocowania i sprawności działania okuć i zawiasów stolarki, poprawność mocowań stolarki w otworach, mocowanie parapetów. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 10

11 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: m2 - stolarka okienna, ościeżnice, skrzydła drzwiowe m2 ślusarka aluminiowa mb podokienniki wewnętrzne 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 8. Podstawa płatności 9. Przepisy związane. 3) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 4) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej i obejmująca roboty podstawowe i pomocnicze PN EN Okna i drzwi. Terminologia. PN B Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN 88/B Okna i drzwi z drewna,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. PN EN Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN EN Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja. PN EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. PN 91/B Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. PN EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. PN B Szkło budowlane. Szyby zespolone. PN EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak. PN B Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych ścian, licowania ścian płytkami Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe: - zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy - suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie - płytki szkliwione ścienne gr. 1 cm 25x20 cm lub 15x20 cm gat.i w jasnych kolorach określonych przez Zamawiającego. -zaprawa do spoinowania sucha BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 11

12 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w nr. 0- Wymagania ogólne. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych / worki foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. 4.Wykonanie robót 4.1.Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.rysy, raki i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne. Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W miejscach, w których zachodzi możliwość powstania pęknięć należy założyć siatkę Wykonanie wewnętrznych tynków trójwarstwowych pospolitych wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B lub z suchej zaprawy tynkarskiej. tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach winny być zabezpieczone przed pęknięciem i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzd o szerokości 2-4 mm przechodzących przez całą grubość tynku. Naroża należy zabezpieczyć stalowymi ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwami narożnymi i wykończyć na ostro. W przypadku tynków gipsowych należy zapewnić, by proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany. 4.4.Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych powinno być przygotowane zgodnie z PN-70/B pkt winno być suche, równe i bez zanieczyszczeń z zaprawy, brudu. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodne z projektem i PN-B i PN-B-10100, a zwłaszcza: - rodzaju tynku, - faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, - grubości tynku Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku niedopuszczalne są następujące wady: - pęcherze i spękania, - plamy i ubytki, - odspojenia wyprawy od podłoża. 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m2) wykonanego tynku 7. Odbiór robót. Odbiór robót obejmuje: - odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją - sprawdzenie jakości wykonanych robót - sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, 8. Podstawa płatności 5) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 6) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane PN-65 /B Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 12

13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr POSADZKI 1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robót wykończeniowych: Zakres rzeczowy obejmuje: - Oczyszczenie i naprawę podłoża - Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki - Wykonanie posadzki z płytek terakota 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST WiORB- nr. 0 - Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne,pn-iso Budownictwa.Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-nr. 0 - Wymagania ogólne 2.1. Płytki posadzkowe terakota gat.i,klasa ścieralności min Zaprawa klejowa sucha do klejenia płytek na posadzkach w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu, 2.3. Zaprawa do spoinowania sucha 2.4. Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie min M-12, 2.5. Folie polietylenowa PE gr. 0.2mm 2.6. Płyty styropianowe 800 grub 6 cm, 2.7. Siatka zgrzewana ze stali fi 4,5 mm Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 3. Sprzęt i transport. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w STWiORB nr. 0 - Wymagania ogólne. Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 4.Wykonanie robót 4.1.Wykonanie posadzki na gruncie. Usuniecie warstwy ziemi stare podłoże. Wykonanie podłoża z piasku gr. 10cm, warstwa betonu B10 gr. 10cm. Izolacja z foli polietylenowej gr. 0,2mm, Docieplenie posadzki płytami styropianowymi gr. 6,0 cm. Na styropian ułożyć warstwę izolacyjną z foli polietylenowej gr. 0,2mm. Warstwa wyrównawcza z betonu gr. 6,0 cm 4.2 Płytki terakoty przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać więcej niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm. W miejscach styku dwóch różnych posadzek, posadzki te winny być odgraniczone za pomocą listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sąsiadujących posadzek Po zakończeniu układania posadzki szczeliny między płytkami należy zafugować. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 13

14 Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych,przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 5. Kontrola jakości robót i materiałów Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: - Sprawdzenie, jakości zastosowanych materiałów - sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych wykładzin z płytek 6. Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest: (m2 ) dla wykładzin z płytek terakoty 7. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - nr. 0 - Wymagania ogólne Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy wykonanych posadzek. - sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, - sprawdzenie poprawności ukształtowania powierzchni posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem - dopuszczalne nierówności mogą wynosić max.3 mm na długości 2 m łaty, - spoiny powinny przebiegać prostoliniowo,ich odchylenie może wynosić max.2 mm/m i max.3 mm na całej długości pomieszczenia, - ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce, 8. Podstawa płatności 7) Podstawą płatności może nastąpić po odbiorze wszystkich robót. 8) Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 9. Przepisy związane. PN 62/B Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN ISO Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN 61/B Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe) PN EN Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. PN EN Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN C Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. PN 65/B Zaprawy budowlane cementowo wapienne. PN 65/B Zaprawy budowlane cementowe. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB nr 1.6 INSTALACJE + ARMATURA + URZĄDZENIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót 1.2. Zakres stosowania STWiORB Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części są warunki wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji wod.-kan., montaż armatury i poręczy Zakres robót objętych STWiORB BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 14

15 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: wewnętrznej instalacji wod-kan. Montażu armatury Montażu poręczy 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne. Materiały użyte do budowy wewnętrznej instalacji wod-kan. Wraz z armaturą i urządzeniami. powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z ocena sprawdzenia szczelności. Materiały stosowane przy wykonywaniu według zasad niniejszej ST są zgodne z przedmiarem - ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego opracowania. 3.0 SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB - nr. 0 - Wymagania ogólne. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii i warunkom określonym przez producentów użytych materiałów. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 4.0 TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB nr. 0 Wymagania ogólne Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 5.0 WYKONANIE ROBÓT Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany projektowany przyłącz. Wykop powinien zostać wykonany jako rów otwarty zabezpieczony. Metody prowadzenia robót ziemnych ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, i posiadanego sprzętu mechanicznego. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu. Dla rurociągu przewiduje się wykonanie podsypki z warstwy piasku lub pospółki. Po całkowitym zamontowaniu rurociągu i studzienki wodomierzowej należy wykonać zasypkę wykopu. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: prostolinijność ułożenia przewodu, zgodność z projektowanym spadkiem, sprawdzić drożność (światło kanału ) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację, wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta powinna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. Wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 15

16 6.0 ODBIÓR ROBÓT 6.1 Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową instalacji wod-kan. wraz z armatura i urządzeniami. 7.0 OBMIAR ROBÓT Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 7.1 Jednostki obmiarowe: 1 m 3 objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 1 m 2 powierzchnia, ścian, posadzki, rurociągów 1 m - długości rurociągów, 1 kpl ilość kompletnych działaniu urządzeń 1 próba - kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 8.0 ODBIÓR ROBÓT Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w STWiORB. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów odbioru odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI Ryczałtowo po wykonaniu wszystkich robót związanych kontraktem PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tom II część II Witwo Zestawienie norm, katalogów, przepisów. PN-87/B Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty elementy wyposażenia. Terminologia Oraz normy przywołane wymienione dokumentacji projektowej BUDOWA BUDYNKU SZALETÓW MAJDAN obręb Żubracze 16

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05 CPV 45421100-5 instalowanie drzwi Autor opracowania: inż. Alina Zarębska Koszalin, lipiec 2011 Spis treści 1.Przedmiot i zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

ST 01.05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST 01.05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ST 01.05.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 42 10 00-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

XII. Stolarka okienna

XII. Stolarka okienna XII. Stolarka okienna 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.06. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.06. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ST 01.06. Stolarka okienna i drzwiowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.06. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ST 01.06. Stolarka okienna i drzwiowa 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE ROBÓT REMONTOWYCH -WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ ROBÓT MALARSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE UL. BAŁTYCKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-2 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-2 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ul. Leszczyńskiego SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.02. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.11.00 STOLARKA ALUMINIOWA

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.11.00 STOLARKA ALUMINIOWA B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.11.00 STOLARKA ALUMINIOWA 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

S 03.00 STOLARKA DRZWIOWA. Zawartość. 1. Wstęp

S 03.00 STOLARKA DRZWIOWA. Zawartość. 1. Wstęp Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1. Wstęp 1 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku 1. 1.1 45453000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 5,505 0349-02 0349-02 1.1.3 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC w Zespole Szkół Nr 14 przy ulicy Szanajcy 5 w Warszawie CPV 454200 CPV 454100 CPV 454400 CPV 451100 INWESTOR Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Wymiana drzwi wejściowych od zaplecza do lokalu użytkowego Tapicer w bramie budynku przy ul. Siennej 55.

Wymiana drzwi wejściowych od zaplecza do lokalu użytkowego Tapicer w bramie budynku przy ul. Siennej 55. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH Wymiana drzwi wejściowych od zaplecza do lokalu użytkowego Tapicer w bramie budynku przy ul. Siennej 55. (CPV 45421130-4) 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

ST-A.03 Montaż okien i drzwi

ST-A.03 Montaż okien i drzwi ST-A.03 Montaż okien i drzwi Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 1.2. Zakres stosowania ST... 3 1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST... 3 1.4. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y P R Z E D M I A R R O B Ó T TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y Data: 2009-12-15 Budowa: POŁCZYN ZDRÓJ, UL. GRUNWALDZKA / DZIAŁKA NR 115/5 W OBRĘBIE 003 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz w.m. Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2012-01-05 Remont świetlicy wiejskiej w Janczewie Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. KNR 4-01 0349-0200 Rozebranie ścian,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku internatu i adaptacji pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(3) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(3) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(3) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN

DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN Biuro Usług Inżynierskich "GATKOWSCY" ul. Kolorowa 2a, 46-320 Praszka SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN Praszka 2014 1 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo