budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Zamawiający: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 tel. (0-59) fax. (0-59) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk (CPV: ). ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1) FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 1. 2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY ZAŁ. NR 2. 3) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁ. NR 3. 4) WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4. 5) WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 5. 6) WYKAZ WYPOSAZENIA DODATKOWEGO ZAŁ. NR 6. 7) PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁ. NR 7. 8) PROJEKT BUDOWLANY ZAŁ. NR 8. SPORZĄDZIŁA: KOMISJA PRZETARGOWA powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk ZATWIERDZIŁ: Słupsk r. 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Zamawiający: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 tel. (0-59) , fax. (0-59) Tryb udzielenia zamówienia: 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. 2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz odpowiednie powołane w SIWZ. 2.3 Ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 1) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Słupsk, Słupsk, ul. Sportowa 34, reprezentowaną przez Wójta Gminy. 3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz ze zm.). 4) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz oraz z 2003r., Nr 137, poz. 1302). 3.0 Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiot przetargu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk (CPV: ): 1) ilość kondygnacji 1, 2) pow. użytkowa 172,87 m 2, 3) kubatura 705,70 m 3, 4) pow. całkowita 218,88 m 2, 5) pow. zabudowy 237,48 m 2, 6) budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,z nie użytkowym poddaszem, 7) architektura nawiązuje do istniejących budynków oraz tradycyjnej zabudowy wiejskiej w regionie, 8) bryła budynku zwarta, dach wielospadowy (kopertowy), symetryczny o kącie nachylenia Szczegółowy zakres robót określają: 1) wykaz wyposażenia dodatkowego zał. nr 6 do SIWZ, 2) przedmiary robót zał. nr 7 do SIWZ, 3) projekt budowlany zał. nr 8 do SIWZ. 3.3 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z Projektem Budowlanym oraz obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.4 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane dzieło budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania. 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Informacja o ofertach częściowych i wariantowych. 4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 4.2 Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.0 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ustawy stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 6.0 Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do r. 7.0 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 7.1 Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności: 1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę, 2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które: a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. 3) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności. 7.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 7.4 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt 7.1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu dyspozycje zawarte w pkt 8.0 niniejszej SIWZ, 3) niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty. 7.5 Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie (wg załącznika Nr 4 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8.0 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik na 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 3

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony wg Załącznika nr 3 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane wg Załącznika nr 3 do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie, 5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, 6) uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu, 7) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 8.3 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1, 2, 3 i 7. Kopie dokumentów z pkt 8.2 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy oraz przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.3 ppkt 1 SIWZ. 8.5 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art kodeksu karnego. 9.0 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 9.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 6.0 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej w pkt 6.2 SIWZ. 9.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 9.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 9.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 9.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 10.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) lub , (wew. 54), 2) p. Mariusz Początko - tel. 0(59) lub , (wew. 21), 10.2 Informacje udzielane będą w dni robocze od godz do godz

5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda wadium w wysokości: 8 000, 00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 11.3 pkt 2-5 do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce oryginał dokumentu wadium - nie łączyć go na trwale z ofertą. Ponadto kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Sposób przygotowywania ofert Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane w miejscach wskazanych w załącznikach przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować i oznaczyć: OFERTA w przetargu na wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy w miejscowości Siemianice. nie otwierać przed terminem otwarcia ofert poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopertach, odpowiednio oznakowanych zmiana oferty lub wycofanie oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie Cenę oferty należy przedstawić w formie ryczałtowej zgodnie z pkt niniejszej SIWZ Pomimo zastosowania ceny ryczałtowej do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który będzie stanowił jedynie materiał pomocniczy do późniejszych szczegółowych rozliczeń inwestycji między Zamawiającym i Wykonawcą W związku z powyższym załączony kosztorys nie będzie podlegał ocenie w toku badania oferty Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje zaleca się wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 13.3 SIWZ stosuje się odpowiednio Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupsku w terminie do dnia: 30 styczeń 2008r., do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej tut. Urzędu w dniu: 30 styczeń 2008r., o godz Otwarcie ofert jest jawne Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (Zał. 1) w formie ceny ryczałtowej, obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności z projektem budowlanym oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty wszelkich robót w tym wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oraz podatek VAT w ustawowej wysokości Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje wykonanie zamówienia w pełnej zgodności z Projektem Budowlanym i przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w pkt Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podana słownie Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary mają znaczenie pomocnicze. 6

7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 16.0 Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryteria i ich znaczenie: CENA % 17.2 Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert C= x 100 x 100 % Cena ofertowa badanej oferty W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza odpowiednie informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a ustawy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienia zabezpieczeni należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr W pozostałych formach, zabezpieczenie należy złożyć w kasie Zamawiającego w godz. od 8 00 do Zamawiający zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości Kwota, o której mowa w pkt 19.8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17, art Pzp) Środki ochrony prawnej unormowane w art Pzp przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na, prowadzoną przez Prezesa Urzędu, listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Środek ochrony prawnej określony w dziale VI rozdział 4 Pzp przysługuje również zamawiającemu Pozostałe postanowienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Załączniki do SIWZ. 1. FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY ZAŁ. NR WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁ. NR WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR WZÓR UMOWY ZAŁ.NR WYKAZ WYPOSAZENIA DODATKOWEGO ZAŁ. NR PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁ. NR PROJEKT BUDOWLANY ZAŁ. NR 8. 8

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. I. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony realizowany w klasycznej procedurze krajowej. IV. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP:... REGON:... V. W nawiązaniu do ogłoszenia o niniejszym przetargu nieograniczonym oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Oferuję: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za: cenę :. zł w tym: wartość netto:. zł kwota podatku VAT:... zł. 2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane... miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania. 3) termin wykonania zamówienia: do r. 2. Oświadczam, że : 1) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, w pełnej zgodności z Projektem Budowlanym, w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oraz podatek VAT w ustawowej wysokości, 2) Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje wykonanie zamówienia w pełnej zgodności z Projektem Budowlanym i przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w pkt. 5, 9

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. 3) Zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 6) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z :... stron. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są oświadczenia, dokumenty i załączniki w postaci : (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7) Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam 1 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2 : Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych...dn r. 1 Niepotrzebne skreślić 2 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 96 ust. 4 ustawy zaleca się wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ. 10

11 Zał. Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka) podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r. 11

12 Zał. Nr 3 do SIWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE 5 OSTATNICH LAT. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Oświadczam, iż w okresie 5 ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu wykonałem następujące roboty budowlane: L.p. Miejsce i rodzaj wykonanych robót budowlanych Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano roboty budowlane Wartość brutto wykonanych robót w zł. Daty wykonania robót budowlanych od do Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych Powyższe potwierdzam dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r. 3 Kolumnę 7 należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. W pozostałych przypadkach można, ale nie trzeba wypełniać kol

13 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA W BRANŻACH OKREŚLONYCH W SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. L. p. Imię i nazwisko Rodzaj i nr uprawnień Branża specjalność - funkcja Nr i data ważności zaświadczenia o Zatrudniony u Wykonawcy przynależności do Izby /Podwykonawca 4 Samorządu Zawodowego Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom 5. Lp. Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia Wartość brutto powierzonej części zamówienia w zł Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych.dn r. 4 Właściwe wpisać w kol. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia spisać nazwę i dres wykonawcy zatrudniającego osobę. 5 Tabelę w pkt 3 w zakresie podwykonawców wypełnia wykonawca, który zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom. W przypadku nie zatrudniania podwykonawców w tabeli niniejszej zaleca się wpisać napis: nie dotyczy. 13

14

15 Zał. Nr 5 do SIWZ U M O W A Nr... (wzór) zawarta w dniu r. w Słupsku pomiędzy: Gminą Słupsk z siedzibą przy ul. Sportowej 34, Słupsk, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pana Mariusza Chmiela Wójta Gminy, przy kontrasygnacie: Pani Barbary Dykier Skarbnika Gminy a... zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w podstawowej procedurze ustawowej, opublikowanego w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych..., siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniu Przedmiot przetargu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk: 1) ilość kondygnacji 1, 2) pow. użytkowa 172,87 m2, 3) kubatura 705,70 m3, 4) pow. całkowita 218,88 m2, 5) pow. zabudowy 237,48 m2, 6) budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,z nie użytkowym poddaszem, 7) architektura nawiązuje do istniejących budynków oraz tradycyjnej zabudowy wiejskiej w regionie, 8) bryła budynku zwarta, dach wielospadowy (kopertowy), symetryczny o kącie nachylenia Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz materiał pomocniczy tj. kosztorys ofertowy Wykonawcy załączony do oferty. 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 1) Roboty budowlane należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie obowiązujących wymagań i warunków, w szczególności: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 158 poz ze zm.), b) aktualnych Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydawnictwo ARKADY 1998r., c) obowiązujących polskich norm i norm branżowych, d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75/2002, poz. 690), e) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64), f) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 2) Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i osprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. 3) Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia określone w przedmiarze robót należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych. 4) Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego przetargu wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zg z art. 10 ustawy z 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz ze zm.).wbudowanie materiałów, na które Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentów jest niedopuszczalne. 14

16 5) Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji poszczególnych rodzajów robót budowlano - montażowych, instalacji oraz wymagania techniczne przy ich odbiorze muszą być zgodne z warunkami zawartymi w: a) Tom I - Budownictwo ogólne opracowany przez ITB Warszawa, b) Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, c) Tom III - Konstrukcje stalowe opracowany przez C.OB. - P.KM Mostostal Warszawa, d) Tom V - Instalacje elektryczne opracowany przez C.O. BRIiUE Elektromontaż Warszawa. 6) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, przy przestrzeganiu Polskich Norm, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy z udokumentowaniem przebiegu wykonywanych prac, 8) Organizacja placu budowy powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót, 9) Wykonawca na placu budowy powinien: a) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestycji, b) posiadać pomieszczenia socjalno - administracyjne, c) wyodrębnić miejsca magazynowania i materiałów, przygotowane odpowiednio do rodzaju materiałów, zabezpieczone przed osobami niepowołanymi, d) wykonać na własny koszt zagospodarowanie placu budowy (drogi dojazdowe, doprowadzenie energii, wody) dla potrzeb procesów budowlanych i załogi. 10) Odbiór robót budowlanych musi być zgodny Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydawnictwo ARKADY 1998r.,oraz z postanowieniami umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 11) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. 12) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na ostateczny odbiór robót. 13) Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zapewnić dokonanie odbiorów Zakładu Energetycznego, SANEPID, ZGK Jezierzyce, Straży Pożarnej, PIP. 4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 5. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia ustala się do: r. 2. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień: r. 3. Terminy realizacji wskazane ust. 1 i 2 mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy. 4. Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy: 1) placu budowy w terminie do dnia: r., 2) dokumentacji technicznej w terminie do Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z datą przejęcia placu budowy Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 158 poz ze zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. 3. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający. 4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 umowy. 5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 15

17 6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:..., posiadający uprawnienia budowlane nr:..., upoważniające do kierowania robotami budowlanymi wydane przez Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, 2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy, 5) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 1) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 2) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 3) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. 2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną. 2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji niniejszej umowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót: od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 3. Wartość przedmiotu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość brutto niniejszej umowy. 4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy: 1)..., 2)..., 2. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy: 1)..., 2)..., 16

18 3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 4. W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 5. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą. 6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. 8. Umowy, o których mowa w ust. 4-7 mają formę pisemną pod rygorem nieważności. 9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 10. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 11. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy w zakresie: 1) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy faktury złożonej przez podwykonawcę, 2) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami. 13. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust W sytuacji określonej w ust. 13 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości: 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy, będzie cena ryczałtowa brutto, które wynosi:... zł. (słownie:... zł.), w tym podatek VAT Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, Projektem Budowlanym w tym koszty wszelkich robót w tym robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, tymczasowego zasilania w energię elektryczną, wodę, ogrodzenie, drogi dojazdowej, wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, zajęcia pasa drogowego, odbiory i próby, zaświadczenia: ZGK Jezierzyce, Kominiarskie, Zakładu Energetycznego, San.Epid., koszty ciepła technologicznego, ubezpieczenie budynku itp. oraz podatek VAT w ustawowej wysokości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w ust Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany terminie określonym w niniejszej umowie. 2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 3. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego. 17

19 4. Dzieło budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazane Zamawiającemu do użytku, w stanie gotowym po bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu następujących dokumentów: 1) odbiór techniczny atesty, wyniki badań stopnia zagęszczenia zasypki, DTR urządzeń, pozytywne wyniki badań bakteriologicznych próbek wody, 2) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokumentację geodezyjną powykonawczą, zarejestrowaną w Ośrodku Zasobów Geodezyjnych i ZUD, dokumentację powykonawczą, oryginał dziennika budowy, oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet ważnych kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia. 5. Odbiór ostateczny (końcowy) robót nastąpi na podstawie protokółu odbioru ostatecznego i po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie bezrobotnych na zasadach określonych 8 ust. 2-4 umowy. 6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed datą odbioru. 7. Odbiór ostateczny (końcowy) nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej. 8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 11. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 13. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 14. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 15. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust stosuje się odpowiednio Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi (przejściowymi) za rzeczywiście wykonane sprawdzone przez inspektora nadzoru i odebrane roboty budowlane. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie protokółu odbioru. 2. Końcowe rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu robót, na podstawie protokółu odbioru ostatecznego. 3. Suma faktur częściowych (przejściowych) nie może przekroczyć 85% wartości umownej określonej w 10 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 5. Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawcom. 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz dokumentami, o których mowa w ust. 4 wskazującymi na prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 7. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę. 18

20 8. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o zapłatę należną podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z ewentualnymi należnymi odsetkami za zwłokę w zapłacie Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w zawarciu umów ubezpieczenia określonych w 8 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w terminie o którym mowa 11 ust. 11 i 15 oraz 14 ust. 3 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, ostatecznym i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 6) za nie rozpoczęcie prac w terminie umownym - 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi. 2. Okres gwarancji wynosi:... miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj. wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 2. Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 19

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Słupsk: Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia posesji V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku Numer ogłoszenia: 243138-2009; data zamieszczenia: 17.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. WZÓR. UMOWA Nr...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. WZÓR. UMOWA Nr... WZÓR Załącznik Nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu... w Wicku, pomiędzy: UMOWA Nr... Gminą Wicko, Adres: Urząd Gminy Wicko, Wicko 60, 84-352 Wicko NIP: 841-160-98-18 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Wicko Dariusza

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zabudowa hydraulicznego dźwigu osobowego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5.

Zabudowa hydraulicznego dźwigu osobowego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5. FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Zabudowa hydraulicznego dźwigu osobowego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu,. Wykonawca* : 1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :......................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych ZAPYTANIE OFERTOWE Gniezno, 29.06. 2011 roku Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno NIP: 7842007466,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo