budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Zamawiający: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 tel. (0-59) fax. (0-59) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk (CPV: ). ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1) FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 1. 2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY ZAŁ. NR 2. 3) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁ. NR 3. 4) WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4. 5) WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 5. 6) WYKAZ WYPOSAZENIA DODATKOWEGO ZAŁ. NR 6. 7) PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁ. NR 7. 8) PROJEKT BUDOWLANY ZAŁ. NR 8. SPORZĄDZIŁA: KOMISJA PRZETARGOWA powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk ZATWIERDZIŁ: Słupsk r. 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Zamawiający: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 tel. (0-59) , fax. (0-59) Tryb udzielenia zamówienia: 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. 2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz odpowiednie powołane w SIWZ. 2.3 Ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 1) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Słupsk, Słupsk, ul. Sportowa 34, reprezentowaną przez Wójta Gminy. 3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz ze zm.). 4) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz oraz z 2003r., Nr 137, poz. 1302). 3.0 Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiot przetargu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk (CPV: ): 1) ilość kondygnacji 1, 2) pow. użytkowa 172,87 m 2, 3) kubatura 705,70 m 3, 4) pow. całkowita 218,88 m 2, 5) pow. zabudowy 237,48 m 2, 6) budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,z nie użytkowym poddaszem, 7) architektura nawiązuje do istniejących budynków oraz tradycyjnej zabudowy wiejskiej w regionie, 8) bryła budynku zwarta, dach wielospadowy (kopertowy), symetryczny o kącie nachylenia Szczegółowy zakres robót określają: 1) wykaz wyposażenia dodatkowego zał. nr 6 do SIWZ, 2) przedmiary robót zał. nr 7 do SIWZ, 3) projekt budowlany zał. nr 8 do SIWZ. 3.3 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z Projektem Budowlanym oraz obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.4 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane dzieło budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania. 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Informacja o ofertach częściowych i wariantowych. 4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 4.2 Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.0 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ustawy stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 6.0 Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do r. 7.0 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 7.1 Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności: 1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę, 2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które: a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. 3) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności. 7.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 7.4 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt 7.1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu dyspozycje zawarte w pkt 8.0 niniejszej SIWZ, 3) niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty. 7.5 Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie (wg załącznika Nr 4 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8.0 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik na 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 3

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony wg Załącznika nr 3 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane wg Załącznika nr 3 do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie, 5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, 6) uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu, 7) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 8.3 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1, 2, 3 i 7. Kopie dokumentów z pkt 8.2 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy oraz przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.3 ppkt 1 SIWZ. 8.5 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art kodeksu karnego. 9.0 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 9.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 6.0 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej w pkt 6.2 SIWZ. 9.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 9.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 9.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 9.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 10.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) lub , (wew. 54), 2) p. Mariusz Początko - tel. 0(59) lub , (wew. 21), 10.2 Informacje udzielane będą w dni robocze od godz do godz

5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda wadium w wysokości: 8 000, 00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 11.3 pkt 2-5 do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce oryginał dokumentu wadium - nie łączyć go na trwale z ofertą. Ponadto kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Sposób przygotowywania ofert Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane w miejscach wskazanych w załącznikach przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować i oznaczyć: OFERTA w przetargu na wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy w miejscowości Siemianice. nie otwierać przed terminem otwarcia ofert poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopertach, odpowiednio oznakowanych zmiana oferty lub wycofanie oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie Cenę oferty należy przedstawić w formie ryczałtowej zgodnie z pkt niniejszej SIWZ Pomimo zastosowania ceny ryczałtowej do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który będzie stanowił jedynie materiał pomocniczy do późniejszych szczegółowych rozliczeń inwestycji między Zamawiającym i Wykonawcą W związku z powyższym załączony kosztorys nie będzie podlegał ocenie w toku badania oferty Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje zaleca się wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 13.3 SIWZ stosuje się odpowiednio Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupsku w terminie do dnia: 30 styczeń 2008r., do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej tut. Urzędu w dniu: 30 styczeń 2008r., o godz Otwarcie ofert jest jawne Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (Zał. 1) w formie ceny ryczałtowej, obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności z projektem budowlanym oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty wszelkich robót w tym wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oraz podatek VAT w ustawowej wysokości Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje wykonanie zamówienia w pełnej zgodności z Projektem Budowlanym i przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w pkt Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podana słownie Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary mają znaczenie pomocnicze. 6

7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 16.0 Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryteria i ich znaczenie: CENA % 17.2 Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert C= x 100 x 100 % Cena ofertowa badanej oferty W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza odpowiednie informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a ustawy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienia zabezpieczeni należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr W pozostałych formach, zabezpieczenie należy złożyć w kasie Zamawiającego w godz. od 8 00 do Zamawiający zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości Kwota, o której mowa w pkt 19.8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17, art Pzp) Środki ochrony prawnej unormowane w art Pzp przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na, prowadzoną przez Prezesa Urzędu, listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Środek ochrony prawnej określony w dziale VI rozdział 4 Pzp przysługuje również zamawiającemu Pozostałe postanowienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Załączniki do SIWZ. 1. FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY ZAŁ. NR WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁ. NR WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR WZÓR UMOWY ZAŁ.NR WYKAZ WYPOSAZENIA DODATKOWEGO ZAŁ. NR PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁ. NR PROJEKT BUDOWLANY ZAŁ. NR 8. 8

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. I. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony realizowany w klasycznej procedurze krajowej. IV. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP:... REGON:... V. W nawiązaniu do ogłoszenia o niniejszym przetargu nieograniczonym oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Oferuję: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za: cenę :. zł w tym: wartość netto:. zł kwota podatku VAT:... zł. 2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane... miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania. 3) termin wykonania zamówienia: do r. 2. Oświadczam, że : 1) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, w pełnej zgodności z Projektem Budowlanym, w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oraz podatek VAT w ustawowej wysokości, 2) Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje wykonanie zamówienia w pełnej zgodności z Projektem Budowlanym i przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w pkt. 5, 9

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. 3) Zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 6) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z :... stron. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są oświadczenia, dokumenty i załączniki w postaci : (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7) Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam 1 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2 : Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych...dn r. 1 Niepotrzebne skreślić 2 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 96 ust. 4 ustawy zaleca się wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ. 10

11 Zał. Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka) podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r. 11

12 Zał. Nr 3 do SIWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE 5 OSTATNICH LAT. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. Oświadczam, iż w okresie 5 ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu wykonałem następujące roboty budowlane: L.p. Miejsce i rodzaj wykonanych robót budowlanych Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano roboty budowlane Wartość brutto wykonanych robót w zł. Daty wykonania robót budowlanych od do Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych Powyższe potwierdzam dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r. 3 Kolumnę 7 należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. W pozostałych przypadkach można, ale nie trzeba wypełniać kol

13 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA W BRANŻACH OKREŚLONYCH W SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk. Znak sprawy KZ-341/01/08. L. p. Imię i nazwisko Rodzaj i nr uprawnień Branża specjalność - funkcja Nr i data ważności zaświadczenia o Zatrudniony u Wykonawcy przynależności do Izby /Podwykonawca 4 Samorządu Zawodowego Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom 5. Lp. Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia Wartość brutto powierzonej części zamówienia w zł Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych.dn r. 4 Właściwe wpisać w kol. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia spisać nazwę i dres wykonawcy zatrudniającego osobę. 5 Tabelę w pkt 3 w zakresie podwykonawców wypełnia wykonawca, który zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom. W przypadku nie zatrudniania podwykonawców w tabeli niniejszej zaleca się wpisać napis: nie dotyczy. 13

14

15 Zał. Nr 5 do SIWZ U M O W A Nr... (wzór) zawarta w dniu r. w Słupsku pomiędzy: Gminą Słupsk z siedzibą przy ul. Sportowej 34, Słupsk, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pana Mariusza Chmiela Wójta Gminy, przy kontrasygnacie: Pani Barbary Dykier Skarbnika Gminy a... zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w podstawowej procedurze ustawowej, opublikowanego w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych..., siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniu Przedmiot przetargu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk: 1) ilość kondygnacji 1, 2) pow. użytkowa 172,87 m2, 3) kubatura 705,70 m3, 4) pow. całkowita 218,88 m2, 5) pow. zabudowy 237,48 m2, 6) budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,z nie użytkowym poddaszem, 7) architektura nawiązuje do istniejących budynków oraz tradycyjnej zabudowy wiejskiej w regionie, 8) bryła budynku zwarta, dach wielospadowy (kopertowy), symetryczny o kącie nachylenia Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz materiał pomocniczy tj. kosztorys ofertowy Wykonawcy załączony do oferty. 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 1) Roboty budowlane należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie obowiązujących wymagań i warunków, w szczególności: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 158 poz ze zm.), b) aktualnych Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydawnictwo ARKADY 1998r., c) obowiązujących polskich norm i norm branżowych, d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75/2002, poz. 690), e) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64), f) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 2) Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i osprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. 3) Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia określone w przedmiarze robót należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych. 4) Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego przetargu wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zg z art. 10 ustawy z 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz ze zm.).wbudowanie materiałów, na które Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentów jest niedopuszczalne. 14

16 5) Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji poszczególnych rodzajów robót budowlano - montażowych, instalacji oraz wymagania techniczne przy ich odbiorze muszą być zgodne z warunkami zawartymi w: a) Tom I - Budownictwo ogólne opracowany przez ITB Warszawa, b) Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, c) Tom III - Konstrukcje stalowe opracowany przez C.OB. - P.KM Mostostal Warszawa, d) Tom V - Instalacje elektryczne opracowany przez C.O. BRIiUE Elektromontaż Warszawa. 6) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, przy przestrzeganiu Polskich Norm, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy z udokumentowaniem przebiegu wykonywanych prac, 8) Organizacja placu budowy powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót, 9) Wykonawca na placu budowy powinien: a) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestycji, b) posiadać pomieszczenia socjalno - administracyjne, c) wyodrębnić miejsca magazynowania i materiałów, przygotowane odpowiednio do rodzaju materiałów, zabezpieczone przed osobami niepowołanymi, d) wykonać na własny koszt zagospodarowanie placu budowy (drogi dojazdowe, doprowadzenie energii, wody) dla potrzeb procesów budowlanych i załogi. 10) Odbiór robót budowlanych musi być zgodny Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydawnictwo ARKADY 1998r.,oraz z postanowieniami umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 11) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. 12) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na ostateczny odbiór robót. 13) Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zapewnić dokonanie odbiorów Zakładu Energetycznego, SANEPID, ZGK Jezierzyce, Straży Pożarnej, PIP. 4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 5. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia ustala się do: r. 2. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień: r. 3. Terminy realizacji wskazane ust. 1 i 2 mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy. 4. Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy: 1) placu budowy w terminie do dnia: r., 2) dokumentacji technicznej w terminie do Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z datą przejęcia placu budowy Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 158 poz ze zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. 3. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający. 4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 umowy. 5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 15

17 6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:..., posiadający uprawnienia budowlane nr:..., upoważniające do kierowania robotami budowlanymi wydane przez Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, 2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy, 5) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 1) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 2) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 3) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. 2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną. 2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji niniejszej umowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót: od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 3. Wartość przedmiotu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość brutto niniejszej umowy. 4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy: 1)..., 2)..., 2. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy: 1)..., 2)..., 16

18 3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 4. W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 5. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą. 6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. 8. Umowy, o których mowa w ust. 4-7 mają formę pisemną pod rygorem nieważności. 9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 10. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 11. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy w zakresie: 1) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy faktury złożonej przez podwykonawcę, 2) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami. 13. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust W sytuacji określonej w ust. 13 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości: 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy, będzie cena ryczałtowa brutto, które wynosi:... zł. (słownie:... zł.), w tym podatek VAT Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, Projektem Budowlanym w tym koszty wszelkich robót w tym robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, tymczasowego zasilania w energię elektryczną, wodę, ogrodzenie, drogi dojazdowej, wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, zajęcia pasa drogowego, odbiory i próby, zaświadczenia: ZGK Jezierzyce, Kominiarskie, Zakładu Energetycznego, San.Epid., koszty ciepła technologicznego, ubezpieczenie budynku itp. oraz podatek VAT w ustawowej wysokości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w ust Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany terminie określonym w niniejszej umowie. 2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 3. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego. 17

19 4. Dzieło budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazane Zamawiającemu do użytku, w stanie gotowym po bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu następujących dokumentów: 1) odbiór techniczny atesty, wyniki badań stopnia zagęszczenia zasypki, DTR urządzeń, pozytywne wyniki badań bakteriologicznych próbek wody, 2) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokumentację geodezyjną powykonawczą, zarejestrowaną w Ośrodku Zasobów Geodezyjnych i ZUD, dokumentację powykonawczą, oryginał dziennika budowy, oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet ważnych kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia. 5. Odbiór ostateczny (końcowy) robót nastąpi na podstawie protokółu odbioru ostatecznego i po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie bezrobotnych na zasadach określonych 8 ust. 2-4 umowy. 6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed datą odbioru. 7. Odbiór ostateczny (końcowy) nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej. 8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 11. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 13. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 14. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 15. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust stosuje się odpowiednio Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi (przejściowymi) za rzeczywiście wykonane sprawdzone przez inspektora nadzoru i odebrane roboty budowlane. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie protokółu odbioru. 2. Końcowe rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu robót, na podstawie protokółu odbioru ostatecznego. 3. Suma faktur częściowych (przejściowych) nie może przekroczyć 85% wartości umownej określonej w 10 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 5. Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawcom. 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz dokumentami, o których mowa w ust. 4 wskazującymi na prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 7. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę. 18

20 8. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o zapłatę należną podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z ewentualnymi należnymi odsetkami za zwłokę w zapłacie Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w zawarciu umów ubezpieczenia określonych w 8 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w terminie o którym mowa 11 ust. 11 i 15 oraz 14 ust. 3 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, ostatecznym i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 6) za nie rozpoczęcie prac w terminie umownym - 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi. 2. Okres gwarancji wynosi:... miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj. wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 2. Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo