Specyfikacja Techniczna ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna ST A.04.03 Ogrodzenia i elementy zabezpieczające"

Transkrypt

1 Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające Inwestor: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ulica Senatorska Warszawa Jednostka projektowa: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Warszawa A.R.T. GROUP Sp. z o.o. ul. Rysy 2, Warszawa Warszawa, czerwiec 2009 Projekt Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (Park&Ride) II etap został wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego projekty kluczowe w ramach RPO WM

2 ST - A ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające Strona: 2 Ogrodzenia i elementy zabezpieczające 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów zabezpieczających i ogrodzeń na terenie parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Niniejszą ST objęte są następujące zakresy robót: Dostawa i montaŝ zabezpieczenia otworów w budynku panelami z siatki zgrzewanej Oznaczenie: S1 Panele z siatki stalowej zgrzewana ocynkowanej, wymiary oczka 50x100 mm, Ramy i słupki z kątowników stalowych ocynkowanych 50x50 mm Wymiary i inne szczegóły techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową Dostawa i montaŝ drzwi wyjściowych na dach z siatki w kątownikach stalowych Oznaczenie: DS1 Panele z siatki stalowej zgrzewana ocynkowanej, wymiary oczka 50x100 mm, Ramy i słupki z kątowników stalowych ocynkowanych 50x50 mm Wymiary i inne szczegóły techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową Zestawienie Stolarki

3 ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające Strona: 3 Wszystkie drzwi wyposaŝone w zamki typu YALE z kompletem kluczy z ustaloną hierarchią otwierania Dostawa i montaŝ osłony klatki schodowej zewnętrznej Oznaczenie: S2 Cokół betonowy. Profile aluminiowe lakierowane proszkowo mocowane do cokołu i do konstrukcji klatki schodowej. Wypełnienie z płyt giętych poliwęglanowych. Poliwęglan komorowy, o ograniczonej przezierności Dostawa i montaŝ (odtworzenie) niskich płotków komunikacyjnych na terenie zajezdni Oznaczenie: S3 Systemowy płotek komunikacyjny wysokości 1,20 m z profili stalowych ocynkowanych bez podmurówki. Słupki zabetonowywane. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Zakres robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST Wymagania ogólne

4 2.2 Materiały do wykonania robót Wykonanie wygrodzenia z siatki z drzwiami Profile ze stali ocynkowanej lakierowane proszkowo Wymiary zgodnie z dokumentacją techniczną. ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające Strona: 4 Panele z siatki zgrzewanej ocynkowanej. Wymiary oczka 50x100 mm, średnica drutu min. 2,5 mm. Jak równieŝ wszelkie inne materiały zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego Osłona klatki schodowej zewnętrznej Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Beton C16/20 klasy XF1 Profile ze aluminiowe lakierowane proszkowo. Wymiary zgodnie z dokumentacją techniczną. Kolor do wyboru Architekta Gięte panele wypełniające z poliwęglanu komorowego o ograniczonej przezierności. Jak równieŝ wszelkie inne materiały zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego Odtworzenie niskich płotków komunikacyjnych na terenie zajezdni Ogrodzenie komunikacyjne systemowe analogicznie jak elementy istniejące Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego moŝna wykorzystać elementy z demontaŝu 3. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Sprzęt do wykonania robót Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt: - Samochód dostawczy ład. do 0.9t - Spawarka elektryczna wirująca 300A lub inny sprzęt zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5 4. TRANSPORT ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające Strona: Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Transport materiałów i sprzętu Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŝy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 4.3 Transport i dostawa mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Roboty betonowe Zgodnie z PN-63/B Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 5.3 Wykonanie ogrodzenia Zgodnie z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Zasady ogólne kontroli jakości Robót Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST

6 6.2 Kontrola jakości wykonania Robót ST A Ogrodzenia i elementy zabezpieczające Strona: 6 Kontrola wykonania prac polegać będzie na wizualnej ocenie kompletność wykonania prac oraz zgodności ze Sztuką Budowlaną. 7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 7.1 Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST PODSTAWA PŁATNOŚCI 8.1 Zasady ogólne Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w TS-M Cena ryczałtowa Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje: - zabezpieczenie terenu Robót, - dostawa i montaŝ elementów rodzaju, jakości i wymiarów określonych w Dokumentacji Projektowej i ST, - koszt niezbędnego sprzętu, - utrzymanie elementów na czas trwania robót. - uprzątnięcie terenu Robót. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 1) PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 2) PN-63/B Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 3) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego pn: REMONT FASADY SZKLANEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ - ULICA KONSTANTYNOWSKA 62 W PABIANICACH SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) OBIEKT : Budynek przeznaczony na grilowisko ADRES : Bojanice działka nr 333/2 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.07 PALE CFA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.03.07 PALE CFA STR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.11.03.07 PALE CFA pale wiercone w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego pale formowane świdrem ciągłym 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH W GŁOGOWIE UL. FOLWARZNA 55

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Adres budowy: Żegocina, dz. nr ew. 1136/3 Inwestor: Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

USŁUGI WYCINANIA DRZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYCINKI SST ZIELEŃ

USŁUGI WYCINANIA DRZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYCINKI SST ZIELEŃ nr dz. ewidencyjnych 13/8, 13/9, 13/12, 13/13, 13/14 obręb 1-08-24, 40, 42 obręb 1-08- 23obr. 1-08-24 przy ul. Poleczki w Warszawie USŁUGI WYCINANIA DRZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYCINKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn Zadanie: Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w części pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

*************************************** ***************************************

*************************************** *************************************** *************************************** ZADANIE INWESTYCYJNE P.T: ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OSIEDLOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO *************************************** SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-04 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNA O PRZEPUSTOWOŚCI Q śr d =125m 3 /d W M-ŚCI GODZIESZE MAŁE GMINA GODZIESZE

Bardziej szczegółowo