INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A."

Transkrypt

1 NUMER INSTRUKCJI: IP 3.1/1 NUMER EGZEMPLARZA: INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. Sprawdzono na zgodność z Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy: Data Stanowisko Podpis Specjalista ds. Systemów Zarządzania Specjalista ds. Ochrony Środowiska Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Data r. Nazwisko Jerzy Dębkowski Halina Mroczkowska Sławomir Nowacki Jan Orzechowski Stanisław Puziuk Antoni Sokół Andrzej Wysocki Andrzej Schroeder Podpis

2 Spis treści 1. Postanowienia wstępne Cel instrukcji Zakres stosowania instrukcji Odpowiedzialność Określenia użyte w instrukcji Ogólne zasady bezpieczeństwa Zasady ogólne wykonywania prac na terenie Elektrociepłowni Obowiązki pracowników Odpowiedzialność za stan BHP Czynniki szkodliwe i zagrożenia w środowisku pracy Zasady wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych w Elektrociepłowni Białystok S.A Zasady ogólne wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Zasady wykonywania prac w kotłach lub zbiornikach Zasady wykonywania prac przy urządzeniach dostarczania paliw Zasady wykonywania prac przy instalacjach cieplnych Zasady wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach gazowych Zasady wykonywania prac w strefie generatorów elektrycznych chłodzonych wodorem Zasady wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych Zasady wykonywania prac w przemysłowych systemach informatycznych Zasady organizacji prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego w Elektrociepłowni Białystok S.A Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych szczególnie niebezpieczne Podział prac i formy wydawania poleceń pisemnych na prace...31 Str.2/60

3 4.3 Organizacja prac wykonywanych na polecenia pisemne i obowiązki osób w zakresie organizacji bezpiecznej pracy Polecenie pisemne wykonania pracy przepisy szczegółowe Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy na polecenie Wykonywanie i zakończenie pracy na polecenie Zasady organizacji pracy dla firm obcych na terenie Elektrociepłowni Białystok S.A Ogólne zasady Wydawanie upoważnień w Elektrociepłowni Białystok S.A Wykazy Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacji Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w Elektrociepłowni Białystok S.A Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Wykaz aktów prawnych, które stanowiły podstawę do napisania instrukcji56 8. Dokumenty związane: Załączniki:...60 Str.3/60

4 1. Postanowienia wstępne 1.1. Cel instrukcji. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w Elektrociepłowni Białystok S.A. Instrukcja zawiera także inne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy mogące mieć zastosowanie w Elektrociepłowni Białystok S.A Zakres stosowania instrukcji Zasady określone w niniejszej instrukcji obowiązują wszystkie podmioty gospodarcze, z którymi zawarto umowy na wykonanie prac eksploatacyjnych lub remontowych w ECB S.A. oraz osób, które wykonują prace na pozostałych urządzeniach, instalacjach technicznych, obiektach, terenach i w pomieszczeniach, których właścicielem bądź użytkownikiem jest Elektrociepłownia Białystok S.A. Ponadto postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy pracach pomiarowobadawczych wykonywanych na urządzeniach i instalacjach energetycznych będących w eksploatacji oraz wykonywanych w polach probierczych przyłączonych do tych instalacji Odpowiedzialność Za stosowanie zasad zawartych w tej instrukcji odpowiadają osoby organizujące lub nadzorujące prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych prowadzone na terenie Elektrociepłowni Białystok S.A. 1.4 Określenia użyte w instrukcji Miejsce pracy - odpowiednio przygotowane i oznaczone stanowisko pracy lub określona strefa pracy przygotowana w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Miejsce pracy miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku wykonywaniem pracy Stanowisko pracy przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Str.4/60

5 1.4.3 Strefa pracy stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych Prace eksploatacyjne prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych Prowadzący eksploatację - jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej na piśmie umowy, urządzeń energetycznych Urządzenia energetyczne urządzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii. Urządzenia, instalacje i sieci w rozumieniu prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii Instalacja energetyczna urządzenia energetyczne z układami połączeń między nimi Sieć cieplna urządzenia i instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła z układami połączeń między nimi Instalacja gazowa urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub teren bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w których zainstalowane są urządzenia energetyczne, dostępne tylko dla upoważnionych osób Instrukcja eksploatacji zatwierdzoną przez prowadzącego eksploatację pracodawcę instrukcję określającą procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, opracowaną na podstawie odrębnych przepisów, Polskich Norm oraz dokumentacji producenta Świadectwo kwalifikacyjne świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na Str.5/60

6 zasadach określonych w odrębnych przepisach Osoba uprawniona osobę posiadającą kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego Osoba upoważniona osobę wyznaczoną przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych Zespół osób grupa osób, w skład której wchodzą co najmniej dwie osoby wykonujące pracę Osoba niekwalifikowana osoba, która nie posiada ważnego świadectwa kwalifikacyjnego. Osoba ta nie może wykonywać prac eksploatacyjnych, może natomiast wykonywać prace na urządzeniach i instalacjach energetycznych nieczynnych Osoby postronne osoby nie wchodzące w skład zespołu wykonującego pracę i nie będące osobami funkcyjnymi związanymi z organizacją określonej pracy Poleceniodawca osoba upoważniona pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru Koordynujący wyznaczona przez poleceniodawcę pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. W obszarze urządzeń będących w operatywnym kierownictwie Elektrociepłowni Białystok S.A. koordynującym jest Dyżurny Inżynier Ruchu Dopuszczający wyznaczona przez poleceniodawcę osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upoważniona pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy Nadzorujący wyznaczona przez poleceniodawcę osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonująca wyłącznie czynności nadzoru Kierujący zespołem osób wyznaczona przez poleceniodawcę osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji Koordynator ds. BHP w rozumieniu art.208 Kodeksu pracy, osoba Str.6/60

7 wyznaczona przez poleceniodawcę lub prowadzącego umowę, która sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób pracujących w tym samym miejscu (w przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców) Urządzenia i instalacje energetyczne nieczynne urządzenia i instalacje energetyczne, do których za pomocą istniejących łączników i armatury nie ma możliwości podania czynników stwarzających zagrożenie Urządzenie powszechnego użytku urządzenie energetyczne przeznaczone do indywidualnych potrzeb ludności lub używane w gospodarstwach domowych Zbiorniki zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, wnętrza urządzeń technicznych i inne zamknięte przestrzenie, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione Uziemiacz przenośny zespół składający się z jednego lub wielu zacisków fazowych, zacisku uziomowego oraz przewodu lub przewodów łączących te zaciski [13] Uziemiacz przenośny lekki uziemiacz przenośny wielozaciskowy, którego przewód uziemiający ma przekrój mniejszy niż przewód zwierający, przeznaczony do stosowania w liniach i stacjach (rozdzielniach) sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv [13] Zwieracz urządzenie przenośne zwierające wszystkie fazy urządzenia elektroenergetycznego wraz z przewodem ochronnym i neutralnym, dostosowane do mocy zwarcia urządzenia elektroenergetycznego, mające zastosowanie w liniach i instalacjach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kv Zwieracz lekki urządzenie przenośne zwierające wszystkie fazy urządzenia elektroenergetycznego wraz z przewodem ochronnym i neutralnym, dostosowane do zastosowanych czynnych zabezpieczeń. Zwieracz lekki może mieć zastosowanie, np. w instalacjach elektroenergetycznych oraz w przyłączach o napięciu znamionowym do 1 kv jako zabezpieczenie przed pojawieniem się napięcia od strony instalacji odbiorczej Uziemnik aparat z napędem ręcznym lub maszynowym, przeznaczony do uziemiania obwodów elektroenergetycznych Przemysłowe systemy informatyczne wszystkie zainstalowane w Elektrociepłowni Białystok S.A. komputerowe lub sterownikowe systemy wspomagania i prowadzenia procesów technologicznych. Str.7/60

8 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.1 Zasady ogólne wykonywania prac na terenie Elektrociepłowni Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urządzenia i instalacje energetyczne powinny być oznakowane zgodnie z odrębnymi przepisami Trasy ruchu kołowego, przejścia dla pieszych oraz drogi pożarowe na terenie zakładu są oznakowane i zabezpieczone. Na terenie zakładu należy przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz oznaczeń Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu uniemożliwienia wejścia do tych pomieszczeń osobom nieupoważnionym i przypadkowym, należy każdorazowo zamykać drzwi i sprawdzać, czy są prawidłowo zamknięte po wejściu i po wyjściu z tych pomieszczeń Drzwi od pomieszczeń z dwoma lub większą ilością wejść tzw. przechodnich, wyposażono w zamki umożliwiające otwarcie z zewnątrz kluczem, zaś od wewnątrz przez nacisk na klamkę zamka. Pomieszczenia jednodrzwiowe mogą być zamykane na kłódki typu energetycznego Otwarte kanały, studzienki, zbiorniki, wykopy lub inne podobne wgłębienia w miejscach dostępnych dla ludzi na terenie zakładu pracy są oznakowane znakami ostrzegawczymi w sposób widoczny, a miejsca szczególnie niebezpieczne ogrodzone Powyższe znaki ostrzegawcze i ogrodzenia powinny być od zmierzchu do świtu i w razie ograniczonej widoczności oświetlone lampami ostrzegawczymi Otwarte kanały i zbiorniki wodne powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia ratunkowe (koła ratunkowe, klamry i poręcze chwytowe, zejścia) w miejscach wymagających takich zabezpieczeń Komory naziemne, węzły cieplne, przepompownie powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych Włazy do komór podziemnych powinny być zakryte pokrywami. Pokrywy włazowe do komór i kanałów po otwarciu powinny być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające samoczynne lub przypadkowe ich zamknięcie. Str.8/60

9 Wejścia do komór, kanałów i węzłów nie powinny być zastawione przedmiotami utrudniającymi swobodny dostęp do nich lub ograniczającymi swobodę ruchów w tych miejscach Urządzenia i instalacje pracujące z czynnikiem o temperaturze wyższej niż 60 0C powinny być wyposażone w izolację termiczną tak zaprojektowaną i utrzymaną, aby temperatura zewnętrzna na jej powierzchni w miejscach dostępnych nie przekraczała 60 0 C Narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności. 1) sprzęt ochronny powinien być ewidencjonowany i okresowo kontrolowany. 2) narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 3) ewidencja sprzętu ochronnego powinna zawierać terminy lub czasookresy następnych prób tego sprzętu. 4) sprzęt ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia np. napięcia roboczego. 5) zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu ochronnego, które nie są oznakowane. 6) osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. 7) stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. 8) narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia. 9) zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego Sprzęt ochronny powinien posiadać oznaczenie CE i deklaracje zgodności z Normami Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać ludzie, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy Str.9/60

10 poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Wymagania te nie dotyczą ramp przeładunkowych [11] Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie w/w balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności: 1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, a także podczas wykonywania prac na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach na wysokości ponad 2 m, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylania się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy w szczególności: 1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidzianą zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 2) zapewnić stosowanie przez osoby pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu na słupach, masztach itp.), 3) zapewnić stosowanie przez osoby pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. Str.10/60

11 2.2 Obowiązki pracowników. Obowiązki ogólne pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są wymienione w Kodeksie pracy, w artykule 211, Regulaminie pracy dla pracowników Elektrociepłowni Białystok S.A. oraz w instrukcjach stanowiskowych. Każdy pracownik obowiązany jest znać zasady i przepisy bezpieczeństwa pracy oraz obowiązany jest je przestrzegać Pracownik obowiązany jest: 1) poruszając się pieszo, korzystać z wydzielonych dróg dla ruchu pieszego, 2) w razie braku drogi dla pieszych, poruszać się przy krawężniku po lewej stronie jezdni, 3) nosić przedmioty i narzędzia tak, by nie przeszkadzały innym użytkownikom drogi, 4) wchodząc na drogę upewnić się, czy po drodze nie porusza się pojazd, 5) używać kasków ochronnych w halach produkcyjnych, na otwartej przestrzeni w obrębie urządzeń, podczas obsługi urządzeń transportu pionowego, 6) nie przechodzić pod zawieszonym na dźwignicy przedmiotem, 7) nie tarasować i nie zaśmiecać dróg transportowych, 8) zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po schodach, pochylniach i pomostach, 9) nie wchodzić, bez polecenia przełożonego, do zbiorników lub kanałów niewentylowanych, 10) nie wchodzić do pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu odpowiednio oznakowanych, 11) przy wykonywaniu prac na wysokości używać odpowiednio dobranej drabiny, rusztowań i szelek bezpieczeństwa, 12) zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu torów kolejowych, nie przechodzić między i pod pojazdami szynowymi Przed rozpoczęciem pracy pracownik obowiązany jest: 1) zapoznać się z instrukcją stanowiskową i instrukcją eksploatacji, ryzykiem zawodowym, aspektami środowiskowymi związanymi z wykonywaną pracą, 2) ubrać się we właściwą odzież roboczą i ochronną oraz właściwe ochrony Str.11/60

12 indywidualne, 3) sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska pracy, stan narzędzi i zabezpieczeń, 4) w razie stwierdzenia zagrożeń, zawiadomić swego przełożonego i powstrzymać się od wykonywania pracy W czasie wykonywania pracy pracownik jest obowiązany: 1) utrzymywać w porządku i czystości stanowisko robocze, a zwłaszcza dbać o stan narzędzi pracy, 2) przestrzegać obowiązujących instrukcji bhp oraz instrukcji technologicznych, a także poleceń i wskazówek przełożonych, 3) nie naprawiać samodzielnie maszyn i urządzeń; niedopuszczalne jest zwłaszcza zdejmowanie lub naprawianie samemu osłon i urządzeń zabezpieczających, 4) nie dopuszczać, bez wiedzy przełożonego, do pracy na swoim stanowisku osób postronnych, 5) nie przeszkadzać w pracy innym, unikać zbędnych rozmów, kłótni, żartów, popychania, itp., 6) nie dotykać części maszyn będących w ruchu, nie czyścić, nie smarować przed zatrzymaniem, nie zbliżać się do nieosłoniętych urządzeń elektrycznych, 7) używać wymaganych ochron osobistych właściwych dla danego rodzaju pracy, 8) w razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy, zatrzymać obsługiwane maszyny i wszelkie inne urządzenia mogące spowodować zagrożenie, z wyjątkiem urządzeń pracujących bezprzerwowo (np. urządzenia technologiczne bloku, układy wentylacyjne), 9) w razie przerwy w dopływie energii, wyłączyć obsługiwane maszyny i urządzenia, 10) podczas pracy biurowej bądź korzystania z jadalni obowiązany jest zachować ostrożność od urządzeń technicznych powszechnego użytku (klimatyzator, lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, radio, suszarka do rąk, itp.) Każdorazowo winien dokonywać kontroli wzrokowej urządzeń, z których korzysta. W przypadku widocznych uszkodzeń zgłaszać usterkę przełożonym Po skończeniu pracy pracownik obowiązany jest: 1) zatrzymać wszystkie obsługiwane maszyny i urządzenia, bądź przekazać je w ruchu zmiennikowi, 2) dokładnie oczyścić stanowisko robocze, 3) ułożyć narzędzia i przyrządy w miejscu do tego przeznaczonym. Str.12/60

13 2.2.5 Zachowanie się pracownika w szczególnych okolicznościach. Szczególne okoliczności to między innymi awaria, wypadek przy pracy, pożar, katastrofa budowlana, katastrofa ekologiczna, itp. W takich okolicznościach pracownik zatrzymuje urządzenie, przerywa pracę, natychmiast powiadamia o zagrożeniu przełożonego, bądź uzgadnia z przełożonym sposób postępowania. Pracownik obowiązany jest: a) podczas awarii - oczekiwać na decyzję przełożonego i naprawę urządzenia przez uprawnioną brygadę, b) po wypadku udzielić pomocy poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku, powiadomić o wypadku Dyżurnego Inżyniera Ruchu i przełożonego, c) podczas pożaru uruchomić system alarmowy, przystąpić do gaszenia środkami podręcznymi, powiadomić Dyżurnego Inżyniera Ruchu, podporządkować się poleceniom prowadzącego akcję ratunkową Powyższe obowiązki wymienione w punktach dotyczą wszystkich wykonujących prace na terenie Elektrociepłowni Białystok S.A. 2.3 Odpowiedzialność za stan BHP Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do swoich pracowników (art. 207 K.P.). Odpowiedzialność ponoszą również, odpowiednio do zakresu czynności, osoby kierujące pracownikami zgodnie z art. 212 Kodeksu Pracy W przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek (art. 208 K.P.): 1) współpracować ze sobą, 2) wyznaczyć koordynatora 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

14 5) Wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Uwaga: Powołanie koordynatora w niczym nie zmienia ustawowej odpowiedzialności każdego indywidualnego pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie i nie ogranicza, ani nie zmniejsza odpowiedzialności za szkody spowodowane niedopełnieniem obowiązków w tym zakresie. Celem powołania koordynatora jest jedynie zapewnienie, by działania pracowników kilku firm w jednym miejscu wykonywania robót nie były ze sobą sprzeczne lub wzajemnie się wykluczające, lecz skoordynowane i wzajemnie harmonijne Obowiązki koordynatora: 1) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, 2) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace, 3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii. 2.4 Czynniki szkodliwe i zagrożenia w środowisku pracy W Elektrociepłowni Białystok S.A. w środowisku pracy występują substancje szkodliwe takie jak: a) pył węglowy, popiołowy i drzewny, węglan wapnia, b) tlenek węgla, c) opary kwasu solnego, d) opary wodorotlenku sodu, e) tlenki pierwiastków: azotu, miedzi, chromu, manganu, żelaza i pyły w procesie spawania, f) opary farb i rozpuszczalników, g) promieniowanie jonizujące, Ponadto występuje mikroklimat gorący, nadmierny hałas (powyżej 80 db), pola elektromagnetyczne, drgania oraz substancje alergizujące. Czynniki występują w ilościach, niższych od wartości NDN-ów bądź NDS-ów. Str.14/60

15 2.4.2 Zagrożenia wypadkowe stwarzają: a) maszyny i urządzenia techniczne, b) czynniki energetyczne o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, c) urządzenia elektryczne pod napięciem, d) prace na wysokości, e) urządzenia transportowe, f) schody, g) nierówny i śliski teren, h) gorące powierzchnie. Str.15/60

16 3. Zasady wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych w Elektrociepłowni Białystok S.A. 3.1 Zasady ogólne wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Prace eksploatacyjne mogą jedynie wykonywać osoby uprawnione i upoważnione Osoby sprawujące dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych oraz osoby zatrudnione przy eksploatacji urządzeń energetycznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z r. (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późn zm.) Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: 1) charakterystykę urządzeń energetycznych, 2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań; 3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem; 4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia; 5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia; 6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów; 7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia; 8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego; 9) organizację prac eksploatacyjnych; 10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej środkami ochronnymi. Str.16/60

17 3.1.4 Instrukcje na terenie Elektrociepłowni Białystok S.A. są aktualizowane według procedury PS-0.5 Nadzorowanie instrukcji Zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń ochronnych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Prace eksploatacyjne wewnątrz urządzeń energetycznych należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla prac w zbiornikach, kanałach, urządzeniach technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy Jeżeli w zamkniętym wnętrzu urządzenia energetycznego mogą gromadzić się lub występować pary cieczy lub gazy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, przed każdym wejściem do zamkniętego wnętrza tego urządzenia należy: 1) dokonać pomiaru stężenia par cieczy lub gazów w tym wnętrzu; 2) sprawdzić, czy stężenie par cieczy lub gazów nie przekracza: a) dopuszczalnych wartości określonych w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub b) wartości określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 3) doprowadzić do obniżenia stężenia par cieczy lub gazów co najmniej do dopuszczalnego poziomu, w przypadku gdy stężenie przekracza dopuszczalne wartości Jeżeli nie jest możliwe obniżenie stężenia par cieczy lub gazów poniżej wartości, których mowa w punkcie 3.1.7, podpunkt 3, rozpoczęcie i prowadzenie prac eksploatacyjnych jest dopuszczalne po zapewnieniu odpowiednich środków ochronnych, zawartych w instrukcji prowadzenia tych prac Czynności oraz wyniki pomiarów, o których mowa w punkcie 3.1.7, należy rejestrować. (np. obsługa biomasy po dokonaniu obchodu wpisuje w dziennik operacyjny stężenia, ale co z innymi?, przy poleceniach pisemnych też proste- należy dodać specjalną rubrykę!) Prace w strefach zagrożenia wybuchem lub pożarowo-niebezpiecznych 1) prace eksploatacyjne, przy wykonywaniu których jest możliwe gromadzenie się lub występowanie pyłów, gazów, par cieczy lub mgieł stwarzających zagrożenie powstania pożaru lub wybuchu, należy prowadzić po usunięciu tego zagrożenia lub zastosowania środków ochronnych zgodnie instrukcjami wykonywania tych prac: a) Instrukcją IP-11.2/3 Dokument zabezpieczenia miejsc przed wybuchem na terenie maszynowni Str.17/60

18 b) Instrukcją IP-12.2 /5 Dokument zabezpieczenia miejsc pracy w obiektach nawęglania c) Instrukcją IP-12.2 /6 Dokument zabezpieczenia miejsc pracy w obiektach przygotowania i stosowania biomasy d) prace spawalnicze należy wykonywać zgodnie z odrębną Instrukcją zabezpieczenia przeciwpożarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowych i naprawczych w Elektrociepłowni Białystok S.A. 2) udostępniona strefa pracy, w której istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Prace eksploatacyjne na urządzeniach, na których lub w których zainstalowano izotopowe źródła promieniowania, 1) należy wykonywać po uprzednim zdemontowaniu i zabezpieczeniu izotopowych źródeł promieniowania lub zabezpieczenia przed promieniowaniem osób wykonujących te prace. 2) zasady organizacji prac, przy których występuje narażenie na promieniowanie jonizujące, określają przepisy prawa atomowego Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne W razie wątpliwości należy kopać rowy poszukiwawcze, które do głębokości 40 cm mogą być wykonywane sprzętem zmechanizowanym, a głębiej tylko ręcznie za pomocą łopat W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę co najmniej 2 osoby, powinien być wyznaczony kierujący tym zespołem Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z prowadzącym obsługę Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznaczone. 1) Jeżeli ruch urządzeń znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywania powyższych prac lub w pobliżu miejsca instalowania urządzeń i instalacji energetycznych zagraża bezpieczeństwu ludzi, to urządzenia te powinny być na czas wykonywania tych prac wyłączone z ruchu. Str.18/60

19 2) W uzasadnionych przypadkach wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych lub przy instalowaniu urządzeń i instalacji energetycznych może być zabezpieczone w inny sposób niż określony powyżej, przy zachowaniu trybu postępowania przewidzianego dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 3) Wymagania wyżej wymienione nie dotyczą prac, dla których zastosowana technologia nie przewiduje wyłączeń urządzeń z ruchu Miejsce pracy powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone: 1) elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję maszyny, 2) pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 m od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od dołu trwałymi osłonami Wszystkie odcięcia źródeł energii (elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej, cieplnej i pozostałych) od miejsc wykonywania pracy podczas napraw, przeglądów i konserwacji urządzeń energetycznych oraz maszyn i sprzętu muszą być oznakowane tablicami z napisami ostrzegawczymi z napisami np. "Nie otwierać!" lub innymi, których treść będzie stanowiła jednoznaczne ostrzeżenie przed zmianą położenia urządzenia odcinającego Zabronione jest: 1) eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń, 2) dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych może być powierzone osobom pracownikom, które posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności zawodowe do ich wykonywania, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań przy określonego rodzaju pracach Osoby sprawujące dozór są obowiązane wstrzymać pracę brygady (zespołu), jeżeli stwierdzą, że w miejscu pracy nie są zachowane warunki bezpiecznego jej wykonywania lub nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe lub ochrony środowiska. 1) Osoba ma prawo przerwać pracę, zawiadamiając o tym niezwłocznie Str.19/60

20 przełożonego, jeżeli warunki jej wykonywania nie odpowiadają przepisom bhp lub ppoż. i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 2) Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, osoba pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 3.2 Zasady wykonywania prac w kotłach lub zbiornikach Prace eksploatacyjne w kotłach lub zbiornikach należy wykonywać po ich technologicznym wyłączeniu, skutecznym przewietrzeniu oraz zabezpieczeniu przed wystąpieniem czynników mogących stwarzać zagrożenie dla osób wykonujących te prace Podczas przebywania osób wewnątrz kotłów lub zbiorników wszystkie włazy należy otworzyć, jeżeli nie jest to wystarczające do dotrzymania wymaganych parametrów powietrza w kotle lub zbiorniku, należy stosować stały nadmuch powietrza Prace eksploatacyjne w kotłach oraz komorach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych nie mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 40 0 C Osobom usuwającym awarię przy urządzeniach, o których mowa w punkcie 3.2.1, w temperaturze powyżej 40 0 C, należy zapewnić: 1) napoje chłodzące i środki obniżające temperaturę powietrza; 2) środki ochrony indywidualnej, przerwy w pracy i miejsce odpoczynku, ustalanie w zależności od warunków i specyfiki pracy Zabronione jest wykonywanie prac eksploatacyjnych wewnątrz urządzeń energetycznych na co najmniej dwóch poziomach równocześnie, jeżeli stanowiska pracy zostały usytuowane jedno nad drugim, bez wymaganego zabezpieczenia Prace w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych należy wykonywać w zespole co najmniej trzyosobowym, w którym jedna osoba pracuje wewnątrz zbiornika, a dwie ubezpieczają ją na zewnątrz [8]. 1) Osoba znajdująca się wewnątrz urządzenia powinna mieć założone szelki bezpieczeństwa z zaczepioną do nich linką, której drugi koniec jest przymocowany do punktu stałego na zewnątrz zbiornika lub trzyma go osoba asekurująca znajdująca się na zewnątrz zbiornika. 2) Przed przystąpieniem do powyższych prac należy sprawdzić czy nie Str.20/60

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 1 R130492 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 1 (Dz. U. poz. 492) Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE Załącznik nr 1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczący wykonania: INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ dla Rozbudowy obiektu Zespołu Placówek Oświatowych i Gimnazjum w Szreńsku przy ul. Budzyn

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa prawna opracowania... 2 3. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom.... 2 4. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Zatwierdził LUBLIN, SIERPIEŃ 2013 R. urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika gospodarczego, konserwatora

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika gospodarczego, konserwatora Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika gospodarczego, konserwatora Uwagi ogólne: Do samodzielnej pracy jako hydraulik w zakładzie może przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. NUMER INSTRUKCJI: IP 3.1/1 NUMER EGZEMPLARZA: INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. Sprawdzono na zgodność z Systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r. Dz.U.99.80.912 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z dnia 8 października 1999

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych tekst ujednolicony przez redakcję Dz.U. z 1999 r.,

Bardziej szczegółowo

Iet-7. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu

Iet-7. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 4

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 4 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 4 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI... 4 2. ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 4 3. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI... 4 4. DEFINICJE OKREŚLENIA UŻYTE W INSTRUKCJI... 4 ROZDZIAŁ II. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Fragment Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ze zm.

Fragment Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ze zm. Fragment Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.) Rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne A. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A. INSTRUKCJA W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S. A LUBLIN, SIERPIEŃ 2013 1 Karta Aktualizacji Instrukcji Lp Data aktualizacji Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację Podpis aktualizującego Zmiany w

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 20. Wybrane procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia Prace szczególnie niebezpieczne

TARBONUS. 20. Wybrane procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia Prace szczególnie niebezpieczne 20. Wybrane procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia 20.1. Prace szczególnie niebezpieczne Prace szczególnie niebezpieczne prace, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski System LOTO Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl Co to jest LOTO? 2 Log-Out / Tag-Out Zablokuj / Oznakuj fot: imgarcade.com

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/20/2013. Strona: 2/2. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/do użytku wewnętrznego

I/DB/B/20/2013. Strona: 2/2. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/do użytku wewnętrznego Strona: 2/2 Strona: 3/3 Spis treści DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ 1 DEFINICJE... 5 DZIAŁ II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNICZNYCH ORAZ NARZĘDZI... 8 Rozdział 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ SP. Z O.O. ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ SP. Z O.O. 1/71 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Cel Instrukcja ma na celu ustalanie zasady postępowania z przy wykonywaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY INSTRUKCJA PODWYKONAWCY 1 1. Zakres stosowania 1.1. Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi w obiektach i na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna . INFORMACJA B.I.O.Z. TEMAT: Instalacja solarna OBIEKT: Publiczne Gimnazjum ADRES: Osjaków, ul. Wieluńska 14 INWESTOR: Urząd Gminy w Osjakowie PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Prokopczyk 2 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp... 91

Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp... 91 Ewidencja poleceń pisemnych....................... 61 Polecenie wykonania pracy........................ 62 Ewidencja sprzętu dielektrycznego.................... 68 Ramowy wykaz robót budowlanych, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

IB-002/TD. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)

IB-002/TD. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 58/2015 IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga) Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. Żeromskiego 51 a Radom ul. Komandosów 4/148 Tel. Fax (048) 385-09-57 Tel.(048) 363-06-77 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)

IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Załącznik do Zarządzenia nr 59/2013 IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Obowiązuje od 1 grudnia 2013 roku. Spis

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. Remont ulicy Ułańskiej w Kozłowie. 2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym. 2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo