SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE OCIEPLENIE ELEWACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE PRZY UL. SŁONECZNEJ 6 Inwestor: Samorządowe Przedszkole nr Brwinów ul. Słoneczna 6 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS OPRACOWAŁ: Piotr Chojecki

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.B ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: Spis treści: 1. Wstęp... str.2 2. Materiały i urządzenia... str.6 3. Sprzęt str.8 4. Transport... str.9 5. Wykonanie robót... str.9 6. Kontrola jakości robót str Obmiar robót... str Odbiór robót.... str Podstawa płatności... str Przepisy związane... str Wstęp 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, określanej w skrócie SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wynikających z opracowania: OCIEPLENIE ELEWACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE PRZY UL. SŁONECZNEJ Uczestnicy procesu inwestycyjnego: Instytucja finansująca inwestycję : Samorządowe Przedszkole nr 3, Brwinów ul. Słoneczna 6 Wykonawca : Wybrany w przetargu 1.3.Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i naleŝy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla następujących robót w poszczególnych branŝach: Roboty przygotowawcze - Rozstawienie rusztowania zewnętrznego ramowego. - Zabezpieczenie okien folią polietylenową. - Odbicie odstających tynków na elewacjach i kominach ponad dachem oraz uzupełnienie tynków. - Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 2

3 - Zagruntowanie podłoŝa jednokrotne. - Rozebranie obróbek blacharskich do wymiany. - Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej (dopasować do istniejących nowych). - Wykonanie przedłuŝenia daszku nad wejściem o 55 cm teownik i płyta OSB. - Pokrycie daszku blachą powlekaną trapezową mocowaną na łatach. - DemontaŜ i ponowny montaŝ rur spustowych z tworzyw sztucznych. - PrzełoŜenie rury gazowej (za licznikiem) biegnącej po elewacji tak, aby wystawała ze ściany ocieplonej. Wykonanie ocieplenia ścian budynku - Zamocowanie listwy cokołowej. - Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm na ścianach, gr 8 cm na cokole, gr 5 cm od spodu daszku nad wejściem, gr 2 cm w ościeŝach. - Dodatkowe zamocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi. - Naklejenie warstwy siatki na styropianie - na cokole i ścianie parteru do wys.parapetów x2. - Wzmocnienie naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym. - NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej. - NałoŜenie nawierzchniowej masy tynkarskiej akrylowej na ścianach i ościeŝach. - Wykonanie wyprawy z mieszanki Ŝywiczno-mineralnej na cokołach. - Wykonanie tynku wraz z warstwą zbrojącą (bez warstwy styropianu) na kominach ponad dachem. Roboty końcowe - DemontaŜ rusztowań. - Wywiezienie gruzu. - Uprzątnięcie placu budowy. 1.5.Określenia podstawowe Budowa naleŝy przez to rozumieć wykonanie całości robót niezbędnych dla realizacji projektu określającego przedmiotowe zamówienie. Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Roboty budowlane naleŝy przez to rozumieć budowę, a takŝe prace polegające na przebudowie, montaŝu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego. Remont wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przedmiar robót zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawnioną do tego jednostkę, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie ( z określeniem stosowania i sposobu dokonywania oceny zgodności ). Certyfikat zgodności jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Deklaracja zgodności oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Odpowiednia zgodność robót naleŝy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 3

4 Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Normy - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. Polskie Normy - moŝna podzielić na trzy grupy: - normy własne, krajowe, mające jeśli dotyczą budownictwa przed numerem oznaczenie literowe PB-B-, opracowane od podstaw przez specjalistyczne komitety techniczne w PKN, - wierne tłumaczenia norm europejskich EN (po przetłumaczeniu ich numer jest poprzedzony oznaczeniem literowym PN-EN), spośród których część jest identyczna z normami międzynarodowymi ISO,po przetłumaczeniu oznaczane jako PN-EN ISO), - wierne tłumaczenia norm międzynarodowych oznaczane jako PN-ISO. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŝycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŝyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŝycia. Międzynarodowe Normy ISO - są ustanawiane przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (International Standard-Organization) z siedzibą w Genewie. Znaczenie tych norm polega na ustanowieniu standardów obowiązujących w handlu międzynarodowym. Normy te mogą być równieŝ przenoszone do norm narodowych i są wtedy odpowiednio oznaczane, np.: DIN ISO 4109 Wyrób budowlany wyrób w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepisów o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw. Materiały naleŝy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŝ róŝne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. Poza Inspektorem nadzoru Zamawiający ustanawia Inspektorów branŝowych odpowiedzialnych za nadzorowanie robót branŝowych. Ich kompetencje są równe Inspektorowi nadzoru jedynie odnośnie robót branŝowych. Wykonawca jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji. Zamawiający jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji wg pkt 1.1. Inwestor - strona realizująca inwestycję budowlaną ( na mocy ustawy zobowiązana do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa ). Polecenie Inspektora Nadzoru naleŝy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Etap wykonania naleŝy przez to rozumieć część wykonanego obiektu zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŝytkowych i moŝliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna warunków wykonania i odbioru robót - opracowywana dla jednorodnych grup i rodzajów robót. PZJ Program zachowania jakości. BiOZ plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Ogólne wymagania dotyczące robót Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŝe Wykonawcy teren budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru i pomieszczeń zaplecza do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i 4

5 urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt, udostępnione pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym Zgodność robót z dokumentacją i SST STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną część postanowień umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŝności ustalona istotnymi postanowieniami umowy. Wykonawca nie moŝe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem Zamawiającego. Wielkości określone w dokumentacji przetargowej będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziałów tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a mieć będą wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały wymagają zastąpienia innymi, a elementy wykonane powinny być rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, chyba Ŝe odrębnym stanowiskiem Zamawiającego zostanie to ustalone inaczej Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót i uŝytkowników budynku. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę oferty Ochrona środowiska W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, oraz będzie unikać stwarzania uciąŝliwości wynikających z następstwa niewłaściwego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŝności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem wód gruntowych, nadmiernym hałasem Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p.poŝ.: Ustawa z dn o ochronie przeciwpoŝarowej ( t.j. w Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz z późn. zmianami ) i Rozp. MSWiA z dn w sprawie ochrony p.poŝ. budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 121, poz. 1138).WyposaŜenie przeciwpoŝarowe będzie stale utrzymywane w stanie gotowości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w złoŝonej ofercie. Pomieszczenia socjalne naleŝy zlokalizować w barakowozach, kontenerach lub w pomieszczeniach wskazanych i udostępnionych przez Inwestora. NaleŜy zapewnić dostęp do wody i toalety dla pracowników. 5

6 Ochrona interesów osób trzecich Ze względu na charakter przedmiotu inwestycji (przedszkole) naleŝy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo przebywania dzieci w rejonie prac budowlanych, wyjazdu z budowy itd. Wykonawca uzgodni z dyrekcją przedszkola termin, w których mogą być wykonywane prace budowlane. Zaleca się prowadzenie prac remontowych w okresie wakacyjnym. UWAGA: Wskazane jest aby przed złoŝeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prac objętych niniejszym opracowaniem. 2. Materiały i urządzenia 2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów NaleŜy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach uŝytkowych umoŝliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności, Deklarację zgodności z Polską Normą a takŝe inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŝe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o produkcie, materiale czy systemie typu naleŝy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie gorszych niŝ zaproponowany Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezaleŝnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 2.3.Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli Wykonawca zamierza uŝyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŝ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uŝyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŝe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami 6

7 atmosferycznymi (deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Z uwagi na ograniczone moŝliwości składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę w miarę potrzeb budowy. Nie naleŝy magazynować materiałów na drogach ewakuacyjnych. Emulsje gruntujące naleŝy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do uŝycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Płyty styropianowe naleŝy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia. Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 3,6 m 3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŝsza niŝ 1,2 m Zestawienie materiałów - Bale iglaste obrzynane kl.ii gr.50mm - Deski iglaste obrzynane - Folia polietylenowa 0,2mm - Gwoździe budowlane gołe - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, według PN-EN 10055:1999 teowniki (50x50x6 ) o długości ok. 1 m 6 szt - Płyty budowlane OSB3 o krawędziach prostych gr.22mm - Blacha stalowa trapezowa powlekana na pokrycie daszku - Blacha powlekana płaska na obróbki - Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną - Obejmy do rur - Wkręty do blach samogwintujące - Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami - Piasek do zapraw- naturalny odmiany II, uziarnienie do 1,0mm (powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe czyli: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje odpowiednich wymiarów. - Wapno gaszone (ciasto) - Zaprawa cementowa M 80 - Woda - do przygotowania zapraw: stosować moŝna kaŝdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. - Płyty styropianowe samogasnące EPS według PN-EN 13163: gr 10 cm na ścianach - gr 8 cm na cokole EPS gr 5 cm od spodu daszku nad wejściem - gr 2 cm w ościeŝach Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniŝej 30 mm o głębokości do 4 mm dla płyt o grubości powyŝej 30 mm o głębokości do 5 mm. Łączna powierzchnia wad nie moŝe przekraczać 50 cm 2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm 2. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów: długość 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm dopuszczalne odchyłki ±0,5% szerokość 1200, 1000, 600, 500 mm dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm grubość mm co 10 mm dopuszczalne odchyłki ±0,5%. - Listwy cokołowe aluminiowe, odporne na korozję, z wyprofilowanym kapinosem o szerokości dostosowanej do grubości styropianu - Siatka z włókna szklanego, odporna na działanie środków alkalicznych -wielkość oczek ok. 3,5 x 4 mm 7

8 - Profile metalowe z siatką do wzmocnienia naroŝników - Dyble plastikowe "z grzybkami" - Emulsja gruntująca typu "Atlas Uni-Grunt" - impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do uŝycia wodna dyspersja najwyŝszej jakości Ŝywicy akrylowej. Dzięki duŝej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoŝa, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną, nie palna i odporna na temperatury od -20 C do +80 C. - Zaprawa klejowa typu ATLAS STOPTER K-20 - gotowa, sucha mieszanka najwyŝszej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, zbrojona włóknami celulozowymi. - Wyprawa tynkarska podkładowa typu ATLAS CERPLAST - środek gruntujący do przygotowania podłoŝa przed połoŝeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych, w kolorze dopasowanym do warstwy tynku nawierzchniego. Środek chroniący i wzmacnia jący podłoŝe, zwiększający przyczepności, zapobiegający powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego - Wyprawa tynkarska nawierzchniowa akrylowa typu CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub typu CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm, gotowa do uŝycia masa w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji Ŝywic syntetycznych - kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym. Tynk barwiony w masie o wysokiej odporności na ściskanie, rozciąganie, uderzenia, oraz promieniowanie UV (odporność kolory na blaknięcie). Tynk musi posiadać formułę chemiczną o działaniu antyelektrostatycznym - chronić elewację przed osadzaniem kurzu i zanieczyszczeń z atmosfery. - Wyprawa tynkarska Ŝywiczno mineralna, marmolit gr. 1,5 mm, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na cokoły - Materiały pomocnicze 3. Sprzęt 3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŝywany do robót powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, zakresowi robót. Powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w SST. Od Wykonawcy wymaga się zagwarantowania takiej liczby i wydajności sprzętu aby umoŝliwił przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieŝąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedopuszczalne jest uŝywanie sprzętu nie spełniającego powyŝszych wymogów, jak równieŝ wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem Wykaz sprzętu - Rusztowanie ramowe - śuraw okienny przenośny - Samochód dostawczy do 0,9t - Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t - Kontener na śmieci - Wiertarka udarowa - Szpachle metalowe i z tworzyw sztucznych - Pace 8

9 - Kielnie - Łaty 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport na placu budowy naleŝy zorganizować tak aby nie stwarzał kolizji na trasach komunikacji. Transportowane materiały naleŝy zabezpieczyć przed utratą stateczności, uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŝliwości przy uŝyciu palet lub jednostek kontenerowych Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową uzgodnioną z Zamawiającym oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z certyfikatami i wymaganiami SST, PZJ. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 5.2 Roboty przygotowawcze Wszystkie roboty rozbiórkowe i demontaŝowe naleŝy wykonać ze szczególną ostroŝnością przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych i montaŝowych. Przed przystąpieniem do robót naleŝy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty naleŝy wykonywać i ręcznie, i mechanicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych MontaŜ rusztowań ramowych MontaŜ rusztowań powinien być zgodny z BN-78/M i Warunkami Technicznymi. MontaŜ powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upowaŝnionych do kierowania robotami budowlano montaŝowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montaŝu i demontaŝu rusztowań powinni mieć załoŝone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 9

10 Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. Nośność podłoŝa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niŝ 0,1 MPa. Podkłady naleŝy układać na przygotowanym podłoŝu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk do podłoŝa całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuŝ rusztowania większym niŝ 10%, naleŝy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Do wykonywania rusztowania warszawskiego uŝywa się ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie składa się z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyŝulców, poręczy i podstawek (lub kółek jezdnych), pomostów komunikacyjnych i roboczych. Rusztowanie moŝe być ustawiane na podstawach jako stałe lub na kółkach jako przesuwne. MontaŜ rusztowania polega na nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji krzyŝulców. MontaŜ rusztowań odbywa się bardzo szybko, moŝe je wykonać jeden lub dwóch robotników. W ten sam sposób odbywa się demontaŝ, rozbierając ramkę po ramce. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer. nie mniejszą niŝ 1m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana na wys. 0,15 m. Pomosty naleŝy układać z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób ciągły. KaŜda konstrukcja rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Wysokość kaŝdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niŝ 1,8 m. Konstrukcja rusztowania powinna być stęŝona poziomo i pionowo. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niŝ 250 dan. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niŝ 14x14 mm. NaleŜy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niŝ 40 stopni od poziomu. Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliŝu montowanego lub demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montaŝowych. Rusztowania naleŝy wyposaŝyć w instalację odgromową i siatki zabezpieczające. 5.4.Wykonanie docieplenia ścian styropianem Przed przystąpieniem do robót naleŝy zdemontować systemy odprowadzania wód opadowych ( rur spustowych) oraz inne urządzenia techniczne umocowane na elewacji (głównie instalacje odgromowe). Przy ich ponownym zamocowaniu musi być uwzględniony wymóg eliminowania mostków cieplnych. Temperatura otoczenia i podłoŝa w momencie wykonywania docieplenia elewacji powinna zawierać się w przedziale od +5 do +25 C. Przygotowanie podłoŝa Ściany stare naleŝy oczyścić z kurzu, pyłu, nalotów, plam, wykwitów, łuszczących się farb i innych zabrudzeń, odbić odstające tynki, wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca, wysuszyć, a na koniec zagruntować. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoŝe w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. 10

11 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych naleŝy wykonać sprawdzian polegający na przyklejeniu w róŝnych miejscach 3 próbek o wymiarach 25cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności do podłoŝa po 3 dniach. W miejscach, na dylatacjach w konstrukcji budynku naleŝy wykonać dylatacje. MontaŜ płyt styropianowych Przy montaŝu styropianu obowiązkowo naleŝy zastosować zaprawę klejącą i kołki, które są podstawą mocowania. Mocowanie płyt izolacyjnych naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Klej nakłada się na płyty, nigdy na podłoŝe, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne krawędzie płyt. Zaprawę wydostającą się poza obrys płyty, w momencie jej dociskania do podłoŝa, naleŝy dokładnie zebrać kielnią, aby uniknąć tworzenia się tzw. otwartych spoin pionowych, które w niesprzyjających warunkach mogą trwale odwzorować się na powierzchni wyprawy elewacyjnej, a w strefach wewnętrznych kondensować parę wodną. NaleŜy zastosować metodę ramki i placków" ( na obwodzie płyty nakłada się pas kleju szerokości 3-5 cm, a w środku - od 4-6 placków). Płyty izolacyjne powinny być układane ściśle. Podczas klejenia naleŝy równomiernie je dociskać (np. drewnianą pacą o duŝej powierzchni). Wszelkie ubytki i szpary pomiędzy płytami oraz zagłębienia po montaŝu kołków uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego lub poliuretanową pianą montaŝową - nigdy klejem ani inną zaprawą. Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. Na początek trzeba zastosować listwę cokołową, która poziomuje i stabilizuje pierwszą warstwę płyt. Poszczególne rzędy muszą być ułoŝone z przesunięciem, na przykład o połowę długości płyty (zalecane przesunięcie krawędzi pionowych to co najmniej 15 cm), aby spoiny pionowe między nimi w sąsiednich rzędach nie nachodziły na siebie. Przy oknach i drzwiach naleŝy zachować odpowiedni układ płyt - krawędzie płyt nie mogą leŝeć na przedłuŝeniu otworów. Powinny teŝ dobrze przylegać do podłoŝa - są wówczas zabezpieczone przed uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną. W trakcie naklejania naleŝy systematycznie sprawdzać równość powierzchni w pionie i poziomie. Ze względu na niewielką grubość warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierówności pozostawione na warstwie izolacji naleŝy dokładnie zeszlifować, aby nie były widoczne na wierzchniej warstwie tynku. Płyty wystające poza naroŝa ścian przycina się dopiero po związaniu kleju. Przyklejoną warstwę termoizolacyjną naleŝy dodatkowo zamocować do podłoŝa przy pomocy kołków mocujących - odpowiednich dybli kotwiących w ilość nie mniejszej niz 4 szt na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w ścianie wynosiła co najmniej 6 cm. Talerzyki łączników powinny być zlicowane z powierzchnią płyt termoizolacyjnych, aby wykluczyć niebezpieczeństwo odwzorowania się ich kształtów na elewacji. W metodzie lekkiej mokrej kołkowanie moŝna rozpocząć dopiero po dwóch dniach (warstwa kleju musi być twarda aby płyty nie przesuwały się). Wykonanie warstwy zbrojącej System tynku akrylowego składać się musi z dwóch warstw zaprawy klejącej z wklejoną pomiędzy nie siatką zbrojącą z włókna szklanego i właściwej wyprawy tynkarskiej nakładanej ręcznie przy pomocy narzędzi ze stali nierdzewnej. Po przymocowaniu warstwy płyt izolacyjnych naleŝy wykonać na niej ciągłą warstwę zbrojoną. Po nałoŝeniu masy zbrojącej o module elastyczności min.2,5% naleŝy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę z włókna szklanego odporną na działanie alkaliów. Warstwę zbrojoną naleŝy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Pasy siatki naleŝy układać na zakład ( ok. 10 cm ). Trzeba teŝ pamiętać o dodatkowym wzmocnieniu miejsc szczególnie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne cokół, naroŝa otworów okiennych i mostków termicznych na połączeniach płyt. Na cokole i ścianie do wysokości okien parteru naleŝy zazbroić dwiema warstwami siatki. W naroŝnikach otworów okiennych i drzwiowych naleŝy stosować dodatkowe wzmocnienia z siatki zbrojącej (pod kątem 45 w płaszczyźnie elewacji po 4 siatki na kaŝdy prostokątny otwór). 11

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Szkoła podstawowa w Krzelowie Adres: Krzelów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Budynek remizy straŝackiej z salą

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T OBIEKT: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ADRES: 59-400 Jawor, ul. Legnicka 12. INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI TEMAT: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO- FORMACYJNEGO "KSIĘśÓWKA" W ZAKOPANYM TOM: OGÓLNE i SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: KONFERENCJA EPISKOPATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. TURZE GMINA POŚWIĘTNE Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo