SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE OCIEPLENIE ELEWACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE PRZY UL. SŁONECZNEJ 6 Inwestor: Samorządowe Przedszkole nr Brwinów ul. Słoneczna 6 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS OPRACOWAŁ: Piotr Chojecki

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.B ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: Spis treści: 1. Wstęp... str.2 2. Materiały i urządzenia... str.6 3. Sprzęt str.8 4. Transport... str.9 5. Wykonanie robót... str.9 6. Kontrola jakości robót str Obmiar robót... str Odbiór robót.... str Podstawa płatności... str Przepisy związane... str Wstęp 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, określanej w skrócie SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wynikających z opracowania: OCIEPLENIE ELEWACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE PRZY UL. SŁONECZNEJ Uczestnicy procesu inwestycyjnego: Instytucja finansująca inwestycję : Samorządowe Przedszkole nr 3, Brwinów ul. Słoneczna 6 Wykonawca : Wybrany w przetargu 1.3.Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i naleŝy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla następujących robót w poszczególnych branŝach: Roboty przygotowawcze - Rozstawienie rusztowania zewnętrznego ramowego. - Zabezpieczenie okien folią polietylenową. - Odbicie odstających tynków na elewacjach i kominach ponad dachem oraz uzupełnienie tynków. - Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 2

3 - Zagruntowanie podłoŝa jednokrotne. - Rozebranie obróbek blacharskich do wymiany. - Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej (dopasować do istniejących nowych). - Wykonanie przedłuŝenia daszku nad wejściem o 55 cm teownik i płyta OSB. - Pokrycie daszku blachą powlekaną trapezową mocowaną na łatach. - DemontaŜ i ponowny montaŝ rur spustowych z tworzyw sztucznych. - PrzełoŜenie rury gazowej (za licznikiem) biegnącej po elewacji tak, aby wystawała ze ściany ocieplonej. Wykonanie ocieplenia ścian budynku - Zamocowanie listwy cokołowej. - Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm na ścianach, gr 8 cm na cokole, gr 5 cm od spodu daszku nad wejściem, gr 2 cm w ościeŝach. - Dodatkowe zamocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi. - Naklejenie warstwy siatki na styropianie - na cokole i ścianie parteru do wys.parapetów x2. - Wzmocnienie naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym. - NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej. - NałoŜenie nawierzchniowej masy tynkarskiej akrylowej na ścianach i ościeŝach. - Wykonanie wyprawy z mieszanki Ŝywiczno-mineralnej na cokołach. - Wykonanie tynku wraz z warstwą zbrojącą (bez warstwy styropianu) na kominach ponad dachem. Roboty końcowe - DemontaŜ rusztowań. - Wywiezienie gruzu. - Uprzątnięcie placu budowy. 1.5.Określenia podstawowe Budowa naleŝy przez to rozumieć wykonanie całości robót niezbędnych dla realizacji projektu określającego przedmiotowe zamówienie. Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Roboty budowlane naleŝy przez to rozumieć budowę, a takŝe prace polegające na przebudowie, montaŝu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego. Remont wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przedmiar robót zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawnioną do tego jednostkę, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie ( z określeniem stosowania i sposobu dokonywania oceny zgodności ). Certyfikat zgodności jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Deklaracja zgodności oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Odpowiednia zgodność robót naleŝy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 3

4 Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Normy - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. Polskie Normy - moŝna podzielić na trzy grupy: - normy własne, krajowe, mające jeśli dotyczą budownictwa przed numerem oznaczenie literowe PB-B-, opracowane od podstaw przez specjalistyczne komitety techniczne w PKN, - wierne tłumaczenia norm europejskich EN (po przetłumaczeniu ich numer jest poprzedzony oznaczeniem literowym PN-EN), spośród których część jest identyczna z normami międzynarodowymi ISO,po przetłumaczeniu oznaczane jako PN-EN ISO), - wierne tłumaczenia norm międzynarodowych oznaczane jako PN-ISO. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŝycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŝyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŝycia. Międzynarodowe Normy ISO - są ustanawiane przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (International Standard-Organization) z siedzibą w Genewie. Znaczenie tych norm polega na ustanowieniu standardów obowiązujących w handlu międzynarodowym. Normy te mogą być równieŝ przenoszone do norm narodowych i są wtedy odpowiednio oznaczane, np.: DIN ISO 4109 Wyrób budowlany wyrób w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepisów o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw. Materiały naleŝy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŝ róŝne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. Poza Inspektorem nadzoru Zamawiający ustanawia Inspektorów branŝowych odpowiedzialnych za nadzorowanie robót branŝowych. Ich kompetencje są równe Inspektorowi nadzoru jedynie odnośnie robót branŝowych. Wykonawca jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji. Zamawiający jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji wg pkt 1.1. Inwestor - strona realizująca inwestycję budowlaną ( na mocy ustawy zobowiązana do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa ). Polecenie Inspektora Nadzoru naleŝy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Etap wykonania naleŝy przez to rozumieć część wykonanego obiektu zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŝytkowych i moŝliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna warunków wykonania i odbioru robót - opracowywana dla jednorodnych grup i rodzajów robót. PZJ Program zachowania jakości. BiOZ plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Ogólne wymagania dotyczące robót Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŝe Wykonawcy teren budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru i pomieszczeń zaplecza do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i 4

5 urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt, udostępnione pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym Zgodność robót z dokumentacją i SST STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną część postanowień umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŝności ustalona istotnymi postanowieniami umowy. Wykonawca nie moŝe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem Zamawiającego. Wielkości określone w dokumentacji przetargowej będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziałów tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a mieć będą wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały wymagają zastąpienia innymi, a elementy wykonane powinny być rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, chyba Ŝe odrębnym stanowiskiem Zamawiającego zostanie to ustalone inaczej Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót i uŝytkowników budynku. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę oferty Ochrona środowiska W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, oraz będzie unikać stwarzania uciąŝliwości wynikających z następstwa niewłaściwego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŝności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem wód gruntowych, nadmiernym hałasem Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p.poŝ.: Ustawa z dn o ochronie przeciwpoŝarowej ( t.j. w Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz z późn. zmianami ) i Rozp. MSWiA z dn w sprawie ochrony p.poŝ. budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 121, poz. 1138).WyposaŜenie przeciwpoŝarowe będzie stale utrzymywane w stanie gotowości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w złoŝonej ofercie. Pomieszczenia socjalne naleŝy zlokalizować w barakowozach, kontenerach lub w pomieszczeniach wskazanych i udostępnionych przez Inwestora. NaleŜy zapewnić dostęp do wody i toalety dla pracowników. 5

6 Ochrona interesów osób trzecich Ze względu na charakter przedmiotu inwestycji (przedszkole) naleŝy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo przebywania dzieci w rejonie prac budowlanych, wyjazdu z budowy itd. Wykonawca uzgodni z dyrekcją przedszkola termin, w których mogą być wykonywane prace budowlane. Zaleca się prowadzenie prac remontowych w okresie wakacyjnym. UWAGA: Wskazane jest aby przed złoŝeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prac objętych niniejszym opracowaniem. 2. Materiały i urządzenia 2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów NaleŜy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach uŝytkowych umoŝliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności, Deklarację zgodności z Polską Normą a takŝe inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŝe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o produkcie, materiale czy systemie typu naleŝy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie gorszych niŝ zaproponowany Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezaleŝnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 2.3.Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli Wykonawca zamierza uŝyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŝ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uŝyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŝe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami 6

7 atmosferycznymi (deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Z uwagi na ograniczone moŝliwości składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę w miarę potrzeb budowy. Nie naleŝy magazynować materiałów na drogach ewakuacyjnych. Emulsje gruntujące naleŝy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do uŝycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Płyty styropianowe naleŝy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia. Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 3,6 m 3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŝsza niŝ 1,2 m Zestawienie materiałów - Bale iglaste obrzynane kl.ii gr.50mm - Deski iglaste obrzynane - Folia polietylenowa 0,2mm - Gwoździe budowlane gołe - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, według PN-EN 10055:1999 teowniki (50x50x6 ) o długości ok. 1 m 6 szt - Płyty budowlane OSB3 o krawędziach prostych gr.22mm - Blacha stalowa trapezowa powlekana na pokrycie daszku - Blacha powlekana płaska na obróbki - Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną - Obejmy do rur - Wkręty do blach samogwintujące - Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami - Piasek do zapraw- naturalny odmiany II, uziarnienie do 1,0mm (powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe czyli: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje odpowiednich wymiarów. - Wapno gaszone (ciasto) - Zaprawa cementowa M 80 - Woda - do przygotowania zapraw: stosować moŝna kaŝdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. - Płyty styropianowe samogasnące EPS według PN-EN 13163: gr 10 cm na ścianach - gr 8 cm na cokole EPS gr 5 cm od spodu daszku nad wejściem - gr 2 cm w ościeŝach Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniŝej 30 mm o głębokości do 4 mm dla płyt o grubości powyŝej 30 mm o głębokości do 5 mm. Łączna powierzchnia wad nie moŝe przekraczać 50 cm 2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm 2. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów: długość 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm dopuszczalne odchyłki ±0,5% szerokość 1200, 1000, 600, 500 mm dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm grubość mm co 10 mm dopuszczalne odchyłki ±0,5%. - Listwy cokołowe aluminiowe, odporne na korozję, z wyprofilowanym kapinosem o szerokości dostosowanej do grubości styropianu - Siatka z włókna szklanego, odporna na działanie środków alkalicznych -wielkość oczek ok. 3,5 x 4 mm 7

8 - Profile metalowe z siatką do wzmocnienia naroŝników - Dyble plastikowe "z grzybkami" - Emulsja gruntująca typu "Atlas Uni-Grunt" - impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do uŝycia wodna dyspersja najwyŝszej jakości Ŝywicy akrylowej. Dzięki duŝej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoŝa, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną, nie palna i odporna na temperatury od -20 C do +80 C. - Zaprawa klejowa typu ATLAS STOPTER K-20 - gotowa, sucha mieszanka najwyŝszej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, zbrojona włóknami celulozowymi. - Wyprawa tynkarska podkładowa typu ATLAS CERPLAST - środek gruntujący do przygotowania podłoŝa przed połoŝeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych, w kolorze dopasowanym do warstwy tynku nawierzchniego. Środek chroniący i wzmacnia jący podłoŝe, zwiększający przyczepności, zapobiegający powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego - Wyprawa tynkarska nawierzchniowa akrylowa typu CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub typu CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm, gotowa do uŝycia masa w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji Ŝywic syntetycznych - kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym. Tynk barwiony w masie o wysokiej odporności na ściskanie, rozciąganie, uderzenia, oraz promieniowanie UV (odporność kolory na blaknięcie). Tynk musi posiadać formułę chemiczną o działaniu antyelektrostatycznym - chronić elewację przed osadzaniem kurzu i zanieczyszczeń z atmosfery. - Wyprawa tynkarska Ŝywiczno mineralna, marmolit gr. 1,5 mm, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na cokoły - Materiały pomocnicze 3. Sprzęt 3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŝywany do robót powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, zakresowi robót. Powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w SST. Od Wykonawcy wymaga się zagwarantowania takiej liczby i wydajności sprzętu aby umoŝliwił przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieŝąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedopuszczalne jest uŝywanie sprzętu nie spełniającego powyŝszych wymogów, jak równieŝ wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem Wykaz sprzętu - Rusztowanie ramowe - śuraw okienny przenośny - Samochód dostawczy do 0,9t - Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t - Kontener na śmieci - Wiertarka udarowa - Szpachle metalowe i z tworzyw sztucznych - Pace 8

9 - Kielnie - Łaty 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport na placu budowy naleŝy zorganizować tak aby nie stwarzał kolizji na trasach komunikacji. Transportowane materiały naleŝy zabezpieczyć przed utratą stateczności, uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŝliwości przy uŝyciu palet lub jednostek kontenerowych Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową uzgodnioną z Zamawiającym oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z certyfikatami i wymaganiami SST, PZJ. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 5.2 Roboty przygotowawcze Wszystkie roboty rozbiórkowe i demontaŝowe naleŝy wykonać ze szczególną ostroŝnością przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych i montaŝowych. Przed przystąpieniem do robót naleŝy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty naleŝy wykonywać i ręcznie, i mechanicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych MontaŜ rusztowań ramowych MontaŜ rusztowań powinien być zgodny z BN-78/M i Warunkami Technicznymi. MontaŜ powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upowaŝnionych do kierowania robotami budowlano montaŝowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montaŝu i demontaŝu rusztowań powinni mieć załoŝone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 9

10 Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. Nośność podłoŝa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niŝ 0,1 MPa. Podkłady naleŝy układać na przygotowanym podłoŝu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk do podłoŝa całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuŝ rusztowania większym niŝ 10%, naleŝy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Do wykonywania rusztowania warszawskiego uŝywa się ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie składa się z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyŝulców, poręczy i podstawek (lub kółek jezdnych), pomostów komunikacyjnych i roboczych. Rusztowanie moŝe być ustawiane na podstawach jako stałe lub na kółkach jako przesuwne. MontaŜ rusztowania polega na nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji krzyŝulców. MontaŜ rusztowań odbywa się bardzo szybko, moŝe je wykonać jeden lub dwóch robotników. W ten sam sposób odbywa się demontaŝ, rozbierając ramkę po ramce. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer. nie mniejszą niŝ 1m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana na wys. 0,15 m. Pomosty naleŝy układać z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób ciągły. KaŜda konstrukcja rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Wysokość kaŝdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niŝ 1,8 m. Konstrukcja rusztowania powinna być stęŝona poziomo i pionowo. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niŝ 250 dan. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niŝ 14x14 mm. NaleŜy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niŝ 40 stopni od poziomu. Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliŝu montowanego lub demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montaŝowych. Rusztowania naleŝy wyposaŝyć w instalację odgromową i siatki zabezpieczające. 5.4.Wykonanie docieplenia ścian styropianem Przed przystąpieniem do robót naleŝy zdemontować systemy odprowadzania wód opadowych ( rur spustowych) oraz inne urządzenia techniczne umocowane na elewacji (głównie instalacje odgromowe). Przy ich ponownym zamocowaniu musi być uwzględniony wymóg eliminowania mostków cieplnych. Temperatura otoczenia i podłoŝa w momencie wykonywania docieplenia elewacji powinna zawierać się w przedziale od +5 do +25 C. Przygotowanie podłoŝa Ściany stare naleŝy oczyścić z kurzu, pyłu, nalotów, plam, wykwitów, łuszczących się farb i innych zabrudzeń, odbić odstające tynki, wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca, wysuszyć, a na koniec zagruntować. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoŝe w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. 10

11 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych naleŝy wykonać sprawdzian polegający na przyklejeniu w róŝnych miejscach 3 próbek o wymiarach 25cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności do podłoŝa po 3 dniach. W miejscach, na dylatacjach w konstrukcji budynku naleŝy wykonać dylatacje. MontaŜ płyt styropianowych Przy montaŝu styropianu obowiązkowo naleŝy zastosować zaprawę klejącą i kołki, które są podstawą mocowania. Mocowanie płyt izolacyjnych naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Klej nakłada się na płyty, nigdy na podłoŝe, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne krawędzie płyt. Zaprawę wydostającą się poza obrys płyty, w momencie jej dociskania do podłoŝa, naleŝy dokładnie zebrać kielnią, aby uniknąć tworzenia się tzw. otwartych spoin pionowych, które w niesprzyjających warunkach mogą trwale odwzorować się na powierzchni wyprawy elewacyjnej, a w strefach wewnętrznych kondensować parę wodną. NaleŜy zastosować metodę ramki i placków" ( na obwodzie płyty nakłada się pas kleju szerokości 3-5 cm, a w środku - od 4-6 placków). Płyty izolacyjne powinny być układane ściśle. Podczas klejenia naleŝy równomiernie je dociskać (np. drewnianą pacą o duŝej powierzchni). Wszelkie ubytki i szpary pomiędzy płytami oraz zagłębienia po montaŝu kołków uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego lub poliuretanową pianą montaŝową - nigdy klejem ani inną zaprawą. Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. Na początek trzeba zastosować listwę cokołową, która poziomuje i stabilizuje pierwszą warstwę płyt. Poszczególne rzędy muszą być ułoŝone z przesunięciem, na przykład o połowę długości płyty (zalecane przesunięcie krawędzi pionowych to co najmniej 15 cm), aby spoiny pionowe między nimi w sąsiednich rzędach nie nachodziły na siebie. Przy oknach i drzwiach naleŝy zachować odpowiedni układ płyt - krawędzie płyt nie mogą leŝeć na przedłuŝeniu otworów. Powinny teŝ dobrze przylegać do podłoŝa - są wówczas zabezpieczone przed uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną. W trakcie naklejania naleŝy systematycznie sprawdzać równość powierzchni w pionie i poziomie. Ze względu na niewielką grubość warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierówności pozostawione na warstwie izolacji naleŝy dokładnie zeszlifować, aby nie były widoczne na wierzchniej warstwie tynku. Płyty wystające poza naroŝa ścian przycina się dopiero po związaniu kleju. Przyklejoną warstwę termoizolacyjną naleŝy dodatkowo zamocować do podłoŝa przy pomocy kołków mocujących - odpowiednich dybli kotwiących w ilość nie mniejszej niz 4 szt na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w ścianie wynosiła co najmniej 6 cm. Talerzyki łączników powinny być zlicowane z powierzchnią płyt termoizolacyjnych, aby wykluczyć niebezpieczeństwo odwzorowania się ich kształtów na elewacji. W metodzie lekkiej mokrej kołkowanie moŝna rozpocząć dopiero po dwóch dniach (warstwa kleju musi być twarda aby płyty nie przesuwały się). Wykonanie warstwy zbrojącej System tynku akrylowego składać się musi z dwóch warstw zaprawy klejącej z wklejoną pomiędzy nie siatką zbrojącą z włókna szklanego i właściwej wyprawy tynkarskiej nakładanej ręcznie przy pomocy narzędzi ze stali nierdzewnej. Po przymocowaniu warstwy płyt izolacyjnych naleŝy wykonać na niej ciągłą warstwę zbrojoną. Po nałoŝeniu masy zbrojącej o module elastyczności min.2,5% naleŝy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę z włókna szklanego odporną na działanie alkaliów. Warstwę zbrojoną naleŝy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Pasy siatki naleŝy układać na zakład ( ok. 10 cm ). Trzeba teŝ pamiętać o dodatkowym wzmocnieniu miejsc szczególnie naraŝonych na uszkodzenia mechaniczne cokół, naroŝa otworów okiennych i mostków termicznych na połączeniach płyt. Na cokole i ścianie do wysokości okien parteru naleŝy zazbroić dwiema warstwami siatki. W naroŝnikach otworów okiennych i drzwiowych naleŝy stosować dodatkowe wzmocnienia z siatki zbrojącej (pod kątem 45 w płaszczyźnie elewacji po 4 siatki na kaŝdy prostokątny otwór). 11

12 Wszystkie naroŝniki wypukłe wykonywane w tynku naleŝy wzmacniać profilami systemowymi ze stali nierdzewnej z siatką. Płaszczyzny wklejonej siatki muszą być równe i gładkie. Ewentualne niedokładności naleŝy następnego dnia zeszlifować papierem ściernym. Wykonanie warstwy tynku akrylowego Prace tynkarskie prowadzi się na technologicznie utwardzonej i oczyszczonej powierzchni warstwy zbrojonej. Czas jej wiązania zaleŝy od wielu czynników, np.: ilości wody zarobowej, temperatury, wilgotności powietrza, nasłonecznienia i stopnia wietrzności jednak nie wcześniej niŝ po 48 godzinach. Do zagruntowania powierzchni naleŝy zastosować podkładową masę tynkarską barwioną, w kolorze zbliŝonym do wybranego koloru tynku akrylowego. NaleŜy rozprowadzić ją (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. Na wierzchnią warstwę naleŝy zastosować tynk akrylowy o wysokiej odporności na ściskanie, rozciąganie, uderzenia. Odporność na uderzenia ocieplonej ściany wraz z tynkiem powinna być nie mniejsza niŝ 5J. Nie wolno mieszać róŝnych rodzajów tynków. NaleŜy starać się wykonywać warstwę elewacyjną na ścianie metodą ciągłą pozwalającą uzyskać jednolitą fakturę. Sposób nakładania wyprawy oraz warunki jej stosowania zawarte są w instrukcjach fabrycznych. Przy nakładaniu wypraw elewacyjnych naleŝy unikać bezpośredniego działania słońca, opadów atmosferycznych, mgieł i mŝawki, a takŝe silnych wiatrów. 5.5.Wykonanie daszku nad wejściem Daszek nad wejściem naleŝy poszerzyć o około 55 cm. Konstrukcję wykonać z teowników stalowych T5 o długości ok. 1 m przymocowanych do spodu daszku istniejącego, w rozstawie co 100 cm. i wystających poza istniejący daszek o 55 cm. Od spodu poszerzony daszek naleŝy ocieplić styropianem gr 5 cm i otynkować jak elewacje. Od góry do teowników naleŝy zamocować płytę OSB i całość daszku przykryć blachą stalową trapezową powlekaną, mocowaną na łatach i wykonać obróbkę blacharską. 5.6.Wykonanie obróbek blacharskich Obróbki blacharskie i parapety naleŝy wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze jak istniejące nowe. NaleŜy zdemontować istniejące stare parapety i wymienić na nowe - w 5 oknach ( w tym jedno mniejsze). Obróbki blacharskie ścian szczytowych naleŝy wykonać bez demontaŝu istniejących obróbek ogniomurków, jako ich poszerzenie. Obróbki blacharskie ścian długich naleŝy poprowadzić pod rynną i wysunąć poza elewację ocieploną jak parapety. 5.7.Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Gruz i materiały z rozbiórki naleŝy wynieść poza obręb budynku do kontenera i wywieźć na wskazane miejsce. Materiały mogą być wywoŝone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 12

13 6.Kontrola jakości robót 6.1. Zalecenia dotyczące kontroli robót i materiałów Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami niniejszej STWiOR i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10. Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontaŝowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów jak równieŝ zastosowanie odpowiedniego systemu jakości. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Wyniki przeprowadzonych badań naleŝy uznać za dodatnie, jeŝeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŝy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie Kontrola robót W przypadku robót budowlanych dotyczących wykonania docieplenia ścian metodą lekką - mokrą naleŝy: - sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym - skontrolować montaŝ rusztowań - sprawdzić przygotowanie ścian do ocieplenia, - sprawdzić umocowanie płyt styropianowych, - sprawdzić wykonanie warstwy zbrojonej, - sprawdzić wykonanie podkładu pod wyprawę z masy tynkarskiej, - sprawdzić wykonanie wyprawy tynkarskiej, - sprawdzić wykonanie nowych obróbek blacharskich. - skontrolować kąty i równości płaszczyzn, pionów i poziomów (czy mieszczą się w przedziałach dopuszczalnych tolerancji) - dokonać wizualnej oceny jakości i estetyki wykończonych powierzchni 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŝki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie Czas przeprowadzania obmiaru Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą takŝe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŝe w przypadku wystąpienia dłuŝszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 13

14 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów robót musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze. 8. Odbiór robót 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zaleŝności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: - Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - Odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót - Odbiorowi końcowemu (ostatecznemu) - Odbiorowi pogwarancyjnemu 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla elementu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru Odbiór końcowy ( ostateczny) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika realizacji zamówienia. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWiOR. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjęcia wykonanych robót z umniejszeniem zapłaty dla Wykonawcy w stosunku do ustaleń z umowy. Przy odbiorze końcowym naleŝy ocenić następujące elementy ocieplenia : - równość powierzchni wg. Wymagań normowych jak dla tynków zewnętrznych III kat. 14

15 - jednolitość faktury, - jednolitość koloru, - prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów, - prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Dokumenty do odbioru końcowego: Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - Recepty i ustalenia techniczne - Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór końcowy. Komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy zobowiązana jest do dokonania odbioru robót w ustalonym terminie od daty zgłoszenia. 9. Podstawa płatności Wykonawca winien dokonać własnych kalkulacji ofertowych zryczałtowanych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych, z uwzględnieniem w nich wszelkich niezbędnych nakładów i kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych robót i dostaw z uwzględnieniem uwag i opisów przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, a w szczególności: - Robocizna bezpośrednia wraz z narzutami, - Wartość materiałów niezbędnych do uŝycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu, - Koszt pracy sprzętu z narzutami z uwzględnieniem jednorazowych kosztów dostawy i montaŝu sprzętu do robót i jego usunięcie po zakończeniu robót, - Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - Niezbędne rusztowania, zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania robót, - Usunięcie z obiektu materiałów z rozbiórki, wraz z nakładami i opłatami związanymi ze zdaniem odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, - Koszt zachowania miejsca budowy w naleŝytym porządku, - Koszty wykonania zabezpieczeń części budynku, w którym nie są wykonywane prace, - Koszty badań i ekspertyz materiałów przeznaczonych do wbudowania, - Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, - Inne koszty związane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robót. Za kompletność skalkulowania nakładów i ujęcia ich w oferowanych cenach jednostkowych odpowiada Wykonawca. Podstawą określenia ceny wykonania zamówienia, są ceny jednostkowe, zaoferowane dla określonych przedmiarem pozycji robót. Łączna cena ofertowa wykonania zamówienia winna być wynikiem kosztorysu ofertowego sumującego wyceny wszystkich robót (pozycji przedmiaru) składających się na przedmiot tego zamówienia. Przyjęty przez strony w zawartej umowie kosztorys jest podstawą określenia naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wymagany sposób, rozliczenia naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia, określa Zamawiający w umowie. 15

16 10. Przepisy związane Normy i normatywy Wszystkie roboty naleŝy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami: PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. PN-EN 13163: 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-specyfikacja. BN-78/M Rusztowania PN-80/C Określenie przyczepności powłok do podłoŝa oraz przyczepności międzywarstwowej PN-EN13139: Piasek PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-B ; Cementy powszechnego uŝytku Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to: 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami) 2. Dz.U.Nr10/1995, poz.48 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. 3. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Ustawa z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - Kodeks Pracy; 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŝywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 16

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań)

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z tworzyw sztucznych Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Głubczyce październik 2012 r.

Głubczyce październik 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej z zachowaniem detali architektonicznych Adres: Głubczyce ul. Niepodległości 14. 12 48-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 WYMAGANIA OGÓLNE: KOD CPV - 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Kod CPV : 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) SA wymagania w ramach robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla kominów,

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19 Kody CPV: Grupa: 45300 000 9 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa: 45321 000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Roboty Drogowe Nawierzchniowe REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. STOKROTEK w m. PŁAWY dz. Nr 454. i dz. nr 558 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiOR - 3/2010/PŁAWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa zamówienia Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie" Zamawiającym jest Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH S - 01.07 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 75 1.1. PRZEDMIOT ST... 75 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 75 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 75 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 75 1.5. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SST ROBOTY HYDROTECHNICZNE

SST ROBOTY HYDROTECHNICZNE BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM KRZEMIEŃ, gm. DOBRZANY Dz. Nr 233/1; 62/2; 63 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST.1.1.1. ROBOTY HYDROTECHNICZNE INWESTOR: GMINA DOBRZANY 73-130

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT śnin, dnia 15.03.2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych ST 1.0 PRZEBUDOWA DACHU ŚWIETLICY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo