SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej nr sprawy NFA/ dk/06

2 I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań tel. (0-61) fax (0-61) Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kod CPV , Szczegółowy zakres ubezpieczenia wraz z wykazem stacjonarnego sprzętu elektronicznego, przenośnego sprzętu elektronicznego, informacją o liczbie pracowników oraz opisem zabezpieczeń budynków WOW NFZ, obejmuje Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wysokość franszyz integralnych, redukcyjnych i udziałów własnych ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów do 800,00 zł ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku do 400,00 zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego do 1.100,00 zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego do 550,00 zł, a w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku do 25% wartości szkody ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej do 400,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie ustawy wypadkowej Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się wykonania zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca winien zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA Okres ubezpieczenia - od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

3 V. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU. DOKUMENTY JAKIE WINIEN ZŁOŻYĆ WYKONAWCA. 1. W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty wymagane w ofercie 1) Formularz ofertowy wraz z zestawieniem składek Załącznik Nr 1 i Nr 1A 2) Oświadczenie wg Załącznika Nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (forma: oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę upoważnionego przedstawiciela); b) zezwolenie na podjęcie działalności ubezpieczeniowej. UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3 lit. a) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; (forma: oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę upoważnionego przedstawiciela). 4) Obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez organ uprawniony do reprezentowania Wykonawcy. 5) Upoważnienia do podpisania oferty, parafowania stron oferty, poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o ile nie wynikają one z załączonych dokumentów. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z niniejszym postępowaniem przekazywane są pisemnie lub faksem. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty, o których mowa w pkt 1 były kierowane na adres do korespondencji podany w rozdziale I specyfikacji i opatrzone nr sprawy: NFA/ dk/06 z dopiskiem: dot. ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej.

4 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w pkt 1-3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - Dariusz Kurzajak, tel. (0-61) VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę stanowi Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji) wraz ze wszystkimi dokumentami i załącznikami wymienionymi w rozdziale V pkt 2 specyfikacji. 3. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką). Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane zostaną odrzucone. 4. Oferta (Formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty i załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub imienną pieczęcią. 5. Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane (przyjmuje się, że strona oferty została parafowana, jeżeli został na niej złożony podpis przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, np. pod oświadczeniem) czyste strony oferty mogą być nie numerowane i nie parafowane. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być również parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. W przypadku załączenia kopii dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 8. Oferta winna znajdować się w dwóch zamkniętych, zapieczętowanych kopertach oznakowanych w następujący sposób: 1) koperta zewnętrzna: Przetarg nieograniczony NFA/ dk/06 Oferta na ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ilość stron (określić ilość stron oferty).. Nie otwierać przed otwarciem przez Komisję Przetargową. 2) koperta wewnętrzna: oprócz oznakowania jak wyżej nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr telefonu, faksu, NIP, REGON. 9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zawiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z oznaczeniem określonym w pkt 8 i oznaczonych dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANE.

5 10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one znajdować się w wyodrębnionej części oferty oznaczonej słowami Tajemnica przedsiębiorstwa. 11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. VIII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty umowę: 1) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku konsorcjum - ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, - zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne. 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt.2 ppkt 3). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2), i 4). Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 1. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2007 r. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 pok. nr 113, w terminie do dnia 21 grudnia 2006 r. do godz Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2006 r. o godz , w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami.

6 XI. CENA. WARUNKI PŁATNOŚCI. 1. Cenę oferty stanowi składka ubezpieczenia obejmująca cały okres ubezpieczenia. 2. Cena oferty winna zawierać łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu ubezpieczenia i postanowień specyfikacji. 3. Cena powinna być wyrażona w złotych. 4. Sposób płatności składki jednorazowo, przelewem w terminie 21 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia, przy czym składka za ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów dot. budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 oraz składka za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 z tytułu posiadania nieruchomości zostanie uiszczona przez każdego współwłaściciela osobno w wysokości proporcjonalnej do posiadanych przez współwłaścicieli udziałów, tj: Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 51,5 % składki, MTM Sp. z o.o. ul. M. Rataja 42, Poznań 30,5% składki, TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 18 % składki. XII. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 1. Kryteria i ich ranga w ocenie ofert. 1) cena zamówienia - 100% 2. Sposób obliczenia wartości punktowej cena najniższa ilość punktów = x 100 pkt x 100% cena oferty badanej XIII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. ZAWARCIE UMOWY. 1. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu. 2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zostanie pisemnie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, określonego w rozdziale IX specyfikacji. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7 XIV. FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY. Umowa (polisy ubezpieczeniowe) będzie zawierała co najmniej: oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy, podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia, składkę ubezpieczenia oraz zgodny z postanowieniami siwz: zakres udzielanej ochrony, okres ubezpieczenia, miejsce ubezpieczenia lub zakres terytorialny ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, system ubezpieczenia, klauzule dodatkowe. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Jeżeli w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, interes prawny w uzyskaniu zamówienia Wykonawcy lub osoby trzeciej doznał lub może doznać uszczerbku, Wykonawcy lub osobie trzeciej przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy. XVII.TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik Nr 1 i Nr 1 A Formularz ofertowy wraz z zestawieniem składek ubezpieczenia. 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Załącznik Nr 3 Zestawienie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Opracował: Zaopiniował Zatwierdził w dniu 2006 Dariusz Kurzajak Radca Prawny Grażyna Ladrowska PO Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Elżbieta Wąsik

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY... Nazwa Wykonawcy.. Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu) NIP REGON.. Nr telefonu..... Nr faksu Internet: Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/ Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 1. W związku z zamówieniem publicznym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej, oznaczenie sprawy NFA/ dk/06, oferujemy: 1.1. Ogólną składkę ubezpieczenia w wys.. zł netto (słownie zł: ). Ogólna składka ubezpieczenia brutto wynosi. zł (słownie zł:... ). Określona wyżej cena zawiera wszelkie - łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu ubezpieczenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe zestawienie poszczególnych składek ubezpieczenia zawiera Załącznik Nr 1 A

9 1.2. Termin realizacji zamówienia: Okres ubezpieczenia - od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2007 r. 5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest.. tel... * niepotrzebne skreślić. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

10 Zestawienie składek ubezpieczenia A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych AZAŁĄCZNIK NR 1A Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Okres ubezpieczenia Składka ubezpieczenia w zł Budynek biurowy, parking, brama Urządzenia i wyposażenie - meble, urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże, radiomagnetofony, systemy alarmowe itp. Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Poznań, ul. Babimojska , ,00 na co składa się Poznań, ul. Piekary 14/15 i ul. Grunwaldzka Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Nakłady inwestycyjne Piła, ul. Wojska Polskiego ,00 na co składa się Budynek biurowy Kalisz, ul. Kolegialna 4 Konin, ul. Przyjaźni 2 Leszno, pl. Kościuszki 4 Piła, ul. Wojska Polskiego 43 Poznań, ul. Piekary 14/ , Razem. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

11 B. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Urządzenia i wyposażenie - urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże stereo, radiomagnetofony, itp. Rabunek wartości pieniężnych w transporcie na co składa się Okres ubezpieczenia Poznań, ul. Grunwaldzka Poznań, ul. Piekary 14/ Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, ul. Skarbowa Piła, ul. Wojska Polskiego Teren RP Razem Składka ubezpieczenia w zł. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

12 C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Stacjonarny sprzęt elektroniczny Okres ubezpieczenia ,52 na co składa się Poznań, ul. Grunwaldzka , Poznań, ul. Piekary 14/ , Kalisz, ul. Kolegialna , Konin, ul. Przyjaźni , Leszno, pl. Kościuszki , Piła, ul. Wojska Polskiego , Przenośny sprzęt elektroniczny Teren RP , Składka ubezpieczenia w zł Razem. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

13 D. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia Składka ubezpieczenia w zł OC deliktowa + OC najemcy Oc najemcy OC pracodawcy Razem E. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia Składka ubezpieczenia w zł OC deliktowa współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 z tytułu posiadania nieruchomości OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o Razem. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy... Siedziba Nr telefonu... Nr faksu... Internet: Oświadczam, że Wykonawca: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, 2) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

15 Zestawienie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 3 F. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych I. Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Budynek i budowle na co składa się Okres ubezpieczenia Budynek biurowy z bramą Parking z bramą Urządzenia i wyposażenie - meble, urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże, radiomagnetofony, systemy alarmowe, itp. Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Poznań, ul. Babimojska na co składa się Poznań, ul. Grunwaldzka 158 i ul. Piekary 14/ Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Piła, ul. Wojska Polskiego na co składa się Kalisz, ul. Kolegialna Nakłady inwestycyjne Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Piła, ul. Wojska Polskiego II. Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Budynek biurowy Poznań, ul. Piekary 14/ Okres ubezpieczenia Zakres ochrony: szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym. Odpowiedzialnością objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami losowymi. W razie zajścia zdarzenia losowego ubezpieczenie pokrywa koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia oraz zmniejszenia szkody w tym mieniu. Dodatkowo ochrona obejmuje koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do limitu odpowiedzialności 10% wartości szkody, nie więcej niż ,- zł oraz koszty odtworzenia

16 Wartość ubezpieczeniowa: odtworzeniowa dokumentacji zakładowej do limitu odpowiedzialności 5% wartości szkody, nie więcej niż ,- zł w okresie ubezpieczenia. System ubezpieczenia: nakłady inwestycyjne pierwsze ryzyko, pozostałe mienie sumy stałe Dodatkowe klauzule: klauzula reprezentantów Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy Uwaga: W przypadku ubezpieczenia budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15, ubezpieczonymi są współwłaściciele tego budynku, którzy składkę ubezpieczenia pokryją osobno w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów, tj.: - Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 51,5 % składki, - MTM Sp. z o.o. ul. M. Rataja 42, Poznań 30,5% składki, - TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 18 % składki. G. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Urządzenia i wyposażenie - urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże stereo, radiomagnetofony, itp. Rabunek wartości pieniężnych w transporcie na co składa się Okres ubezpieczenia Poznań, ul. Grunwaldzka Poznań, ul. Piekary 14/ Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Piła, ul. Wojska Polskiego Teren RP Zakres ochrony: szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem (dokonanej lub usiłowanej), rabunku (dokonanego lub usiłowanego) i dewastacji (aktów wandalizmu) System ubezpieczenia: ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

17 Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy H. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Okres ubezpieczenia Stacjonarny sprzęt stacjonarny elektroniczny ,52 na co składa się Poznań, ul. Grunwaldzka , Poznań, ul. Piekary 14/ , Kalisz, ul. Kolegialna , Konin, ul. Przyjaźni , Leszno, pl. Kościuszki , Piła, ul. Wojska Polskiego , Przenośny sprzęt elektroniczny Teren RP , Zakres ochrony: szkody materialne utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowanej przez: - działanie człowieka, - kradzież z włamaniem i rabunek, - działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy), eksplozję, implozję, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, akcję ratunkową, - działanie wody, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - wady produkcyjne,, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, - zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, itp. W razie zajścia zdarzenia losowego ubezpieczenie pokrywa koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia oraz zmniejszenia szkody w tym mieniu oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Wartość ubezpieczeniowa: odtworzeniowa Dodatkowe klauzule: klauzula uzupełniająca dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych, klauzula sprzętu przenośnego, klauzula ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony:

18 zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy I. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia OC deliktowa OC najemcy OC pracodawcy Zakres ochrony: OC deliktowa szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego osobom trzecim Dodatkowe klauzule: klauzula oc najemcy - szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których WOW NFZ korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, itp., klauzula oc pracodawcy szkody (osobowe lub rzeczowe) będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy. Przez pracowników uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wykonawca wypłaca świadczenie w wysokości różnicy między odszkodowaniem przysługującym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotą świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem chorób zawodowych, powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, powstałych w wyniku użycia sprzętu lub urządzeń w złym stanie technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach. Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy Liczba pracowników: osób

19 J. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia OC deliktowa współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 z tytułu posiadania nieruchomości Zakres ochrony: OC deliktowa z tytułu posiadania nieruchomości szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadanym mieniem wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego osobom trzecim Dodatkowe klauzule: klauzula OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy Uwaga: W przypadku w/w ubezpieczenia ubezpieczonymi są współwłaściciele tego budynku, którzy składkę ubezpieczenia pokryją osobno w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów, tj.: - Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 51,5 % składki, - MTM Sp. z o.o. ul. M. Rataja 42, Poznań 30,5% składki, - TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 18 % składki.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 60.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo