SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej nr sprawy NFA/ dk/06

2 I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań tel. (0-61) fax (0-61) Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kod CPV , Szczegółowy zakres ubezpieczenia wraz z wykazem stacjonarnego sprzętu elektronicznego, przenośnego sprzętu elektronicznego, informacją o liczbie pracowników oraz opisem zabezpieczeń budynków WOW NFZ, obejmuje Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wysokość franszyz integralnych, redukcyjnych i udziałów własnych ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów do 800,00 zł ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku do 400,00 zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego do 1.100,00 zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego do 550,00 zł, a w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku do 25% wartości szkody ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej do 400,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie ustawy wypadkowej Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się wykonania zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca winien zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA Okres ubezpieczenia - od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

3 V. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU. DOKUMENTY JAKIE WINIEN ZŁOŻYĆ WYKONAWCA. 1. W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty wymagane w ofercie 1) Formularz ofertowy wraz z zestawieniem składek Załącznik Nr 1 i Nr 1A 2) Oświadczenie wg Załącznika Nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (forma: oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę upoważnionego przedstawiciela); b) zezwolenie na podjęcie działalności ubezpieczeniowej. UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3 lit. a) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; (forma: oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę upoważnionego przedstawiciela). 4) Obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez organ uprawniony do reprezentowania Wykonawcy. 5) Upoważnienia do podpisania oferty, parafowania stron oferty, poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o ile nie wynikają one z załączonych dokumentów. VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z niniejszym postępowaniem przekazywane są pisemnie lub faksem. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty, o których mowa w pkt 1 były kierowane na adres do korespondencji podany w rozdziale I specyfikacji i opatrzone nr sprawy: NFA/ dk/06 z dopiskiem: dot. ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej.

4 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w pkt 1-3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - Dariusz Kurzajak, tel. (0-61) VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę stanowi Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji) wraz ze wszystkimi dokumentami i załącznikami wymienionymi w rozdziale V pkt 2 specyfikacji. 3. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką). Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane zostaną odrzucone. 4. Oferta (Formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty i załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub imienną pieczęcią. 5. Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane (przyjmuje się, że strona oferty została parafowana, jeżeli został na niej złożony podpis przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, np. pod oświadczeniem) czyste strony oferty mogą być nie numerowane i nie parafowane. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być również parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. W przypadku załączenia kopii dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 8. Oferta winna znajdować się w dwóch zamkniętych, zapieczętowanych kopertach oznakowanych w następujący sposób: 1) koperta zewnętrzna: Przetarg nieograniczony NFA/ dk/06 Oferta na ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ilość stron (określić ilość stron oferty).. Nie otwierać przed otwarciem przez Komisję Przetargową. 2) koperta wewnętrzna: oprócz oznakowania jak wyżej nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr telefonu, faksu, NIP, REGON. 9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zawiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z oznaczeniem określonym w pkt 8 i oznaczonych dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANE.

5 10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one znajdować się w wyodrębnionej części oferty oznaczonej słowami Tajemnica przedsiębiorstwa. 11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. VIII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty umowę: 1) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku konsorcjum - ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, - zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne. 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt.2 ppkt 3). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2), i 4). Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 1. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2007 r. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 pok. nr 113, w terminie do dnia 21 grudnia 2006 r. do godz Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2006 r. o godz , w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami.

6 XI. CENA. WARUNKI PŁATNOŚCI. 1. Cenę oferty stanowi składka ubezpieczenia obejmująca cały okres ubezpieczenia. 2. Cena oferty winna zawierać łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu ubezpieczenia i postanowień specyfikacji. 3. Cena powinna być wyrażona w złotych. 4. Sposób płatności składki jednorazowo, przelewem w terminie 21 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia, przy czym składka za ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów dot. budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 oraz składka za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 z tytułu posiadania nieruchomości zostanie uiszczona przez każdego współwłaściciela osobno w wysokości proporcjonalnej do posiadanych przez współwłaścicieli udziałów, tj: Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 51,5 % składki, MTM Sp. z o.o. ul. M. Rataja 42, Poznań 30,5% składki, TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 18 % składki. XII. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 1. Kryteria i ich ranga w ocenie ofert. 1) cena zamówienia - 100% 2. Sposób obliczenia wartości punktowej cena najniższa ilość punktów = x 100 pkt x 100% cena oferty badanej XIII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. ZAWARCIE UMOWY. 1. Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu. 2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zostanie pisemnie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, określonego w rozdziale IX specyfikacji. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7 XIV. FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY. Umowa (polisy ubezpieczeniowe) będzie zawierała co najmniej: oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy, podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia, składkę ubezpieczenia oraz zgodny z postanowieniami siwz: zakres udzielanej ochrony, okres ubezpieczenia, miejsce ubezpieczenia lub zakres terytorialny ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, system ubezpieczenia, klauzule dodatkowe. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Jeżeli w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, interes prawny w uzyskaniu zamówienia Wykonawcy lub osoby trzeciej doznał lub może doznać uszczerbku, Wykonawcy lub osobie trzeciej przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy. XVII.TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik Nr 1 i Nr 1 A Formularz ofertowy wraz z zestawieniem składek ubezpieczenia. 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Załącznik Nr 3 Zestawienie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Opracował: Zaopiniował Zatwierdził w dniu 2006 Dariusz Kurzajak Radca Prawny Grażyna Ladrowska PO Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Elżbieta Wąsik

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY... Nazwa Wykonawcy.. Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu) NIP REGON.. Nr telefonu..... Nr faksu Internet: Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/ Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 1. W związku z zamówieniem publicznym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia WOW NFZ oraz od odpowiedzialności cywilnej, oznaczenie sprawy NFA/ dk/06, oferujemy: 1.1. Ogólną składkę ubezpieczenia w wys.. zł netto (słownie zł: ). Ogólna składka ubezpieczenia brutto wynosi. zł (słownie zł:... ). Określona wyżej cena zawiera wszelkie - łączne i całkowite koszty zamówienia wynikające z zakresu ubezpieczenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe zestawienie poszczególnych składek ubezpieczenia zawiera Załącznik Nr 1 A

9 1.2. Termin realizacji zamówienia: Okres ubezpieczenia - od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2007 r. 5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest.. tel... * niepotrzebne skreślić. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

10 Zestawienie składek ubezpieczenia A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych AZAŁĄCZNIK NR 1A Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Okres ubezpieczenia Składka ubezpieczenia w zł Budynek biurowy, parking, brama Urządzenia i wyposażenie - meble, urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże, radiomagnetofony, systemy alarmowe itp. Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Poznań, ul. Babimojska , ,00 na co składa się Poznań, ul. Piekary 14/15 i ul. Grunwaldzka Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Nakłady inwestycyjne Piła, ul. Wojska Polskiego ,00 na co składa się Budynek biurowy Kalisz, ul. Kolegialna 4 Konin, ul. Przyjaźni 2 Leszno, pl. Kościuszki 4 Piła, ul. Wojska Polskiego 43 Poznań, ul. Piekary 14/ , Razem. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

11 B. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Urządzenia i wyposażenie - urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże stereo, radiomagnetofony, itp. Rabunek wartości pieniężnych w transporcie na co składa się Okres ubezpieczenia Poznań, ul. Grunwaldzka Poznań, ul. Piekary 14/ Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, ul. Skarbowa Piła, ul. Wojska Polskiego Teren RP Razem Składka ubezpieczenia w zł. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

12 C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Stacjonarny sprzęt elektroniczny Okres ubezpieczenia ,52 na co składa się Poznań, ul. Grunwaldzka , Poznań, ul. Piekary 14/ , Kalisz, ul. Kolegialna , Konin, ul. Przyjaźni , Leszno, pl. Kościuszki , Piła, ul. Wojska Polskiego , Przenośny sprzęt elektroniczny Teren RP , Składka ubezpieczenia w zł Razem. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

13 D. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia Składka ubezpieczenia w zł OC deliktowa + OC najemcy Oc najemcy OC pracodawcy Razem E. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia Składka ubezpieczenia w zł OC deliktowa współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 z tytułu posiadania nieruchomości OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o Razem. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy... Siedziba Nr telefonu... Nr faksu... Internet: Oświadczam, że Wykonawca: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, 2) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,. upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

15 Zestawienie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 3 F. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych I. Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Budynek i budowle na co składa się Okres ubezpieczenia Budynek biurowy z bramą Parking z bramą Urządzenia i wyposażenie - meble, urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże, radiomagnetofony, systemy alarmowe, itp. Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Poznań, ul. Babimojska na co składa się Poznań, ul. Grunwaldzka 158 i ul. Piekary 14/ Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Piła, ul. Wojska Polskiego na co składa się Kalisz, ul. Kolegialna Nakłady inwestycyjne Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Piła, ul. Wojska Polskiego II. Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Budynek biurowy Poznań, ul. Piekary 14/ Okres ubezpieczenia Zakres ochrony: szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym. Odpowiedzialnością objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami losowymi. W razie zajścia zdarzenia losowego ubezpieczenie pokrywa koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia oraz zmniejszenia szkody w tym mieniu. Dodatkowo ochrona obejmuje koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do limitu odpowiedzialności 10% wartości szkody, nie więcej niż ,- zł oraz koszty odtworzenia

16 Wartość ubezpieczeniowa: odtworzeniowa dokumentacji zakładowej do limitu odpowiedzialności 5% wartości szkody, nie więcej niż ,- zł w okresie ubezpieczenia. System ubezpieczenia: nakłady inwestycyjne pierwsze ryzyko, pozostałe mienie sumy stałe Dodatkowe klauzule: klauzula reprezentantów Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy Uwaga: W przypadku ubezpieczenia budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15, ubezpieczonymi są współwłaściciele tego budynku, którzy składkę ubezpieczenia pokryją osobno w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów, tj.: - Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 51,5 % składki, - MTM Sp. z o.o. ul. M. Rataja 42, Poznań 30,5% składki, - TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 18 % składki. G. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Urządzenia i wyposażenie - urządzenia i wyposażenie biurowe, wieże stereo, radiomagnetofony, itp. Rabunek wartości pieniężnych w transporcie na co składa się Okres ubezpieczenia Poznań, ul. Grunwaldzka Poznań, ul. Piekary 14/ Kalisz, ul. Kolegialna Konin, ul. Przyjaźni Leszno, pl. Kościuszki Piła, ul. Wojska Polskiego Teren RP Zakres ochrony: szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem (dokonanej lub usiłowanej), rabunku (dokonanego lub usiłowanego) i dewastacji (aktów wandalizmu) System ubezpieczenia: ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

17 Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy H. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Okres ubezpieczenia Stacjonarny sprzęt stacjonarny elektroniczny ,52 na co składa się Poznań, ul. Grunwaldzka , Poznań, ul. Piekary 14/ , Kalisz, ul. Kolegialna , Konin, ul. Przyjaźni , Leszno, pl. Kościuszki , Piła, ul. Wojska Polskiego , Przenośny sprzęt elektroniczny Teren RP , Zakres ochrony: szkody materialne utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowanej przez: - działanie człowieka, - kradzież z włamaniem i rabunek, - działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy), eksplozję, implozję, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, akcję ratunkową, - działanie wody, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - wady produkcyjne,, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, - zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, itp. W razie zajścia zdarzenia losowego ubezpieczenie pokrywa koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia oraz zmniejszenia szkody w tym mieniu oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Wartość ubezpieczeniowa: odtworzeniowa Dodatkowe klauzule: klauzula uzupełniająca dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych, klauzula sprzętu przenośnego, klauzula ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony:

18 zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy I. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia OC deliktowa OC najemcy OC pracodawcy Zakres ochrony: OC deliktowa szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego osobom trzecim Dodatkowe klauzule: klauzula oc najemcy - szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których WOW NFZ korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, itp., klauzula oc pracodawcy szkody (osobowe lub rzeczowe) będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy. Przez pracowników uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wykonawca wypłaca świadczenie w wysokości różnicy między odszkodowaniem przysługującym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotą świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem chorób zawodowych, powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, powstałych w wyniku użycia sprzętu lub urządzeń w złym stanie technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach. Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy Liczba pracowników: osób

19 J. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Okres ubezpieczenia OC deliktowa współwłaścicieli budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15 z tytułu posiadania nieruchomości Zakres ochrony: OC deliktowa z tytułu posiadania nieruchomości szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z posiadanym mieniem wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego osobom trzecim Dodatkowe klauzule: klauzula OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony: zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zatwierdzonymi przez organ uprawniony do reprezentacji Wykonawcy Uwaga: W przypadku w/w ubezpieczenia ubezpieczonymi są współwłaściciele tego budynku, którzy składkę ubezpieczenia pokryją osobno w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów, tj.: - Narodowy Fundusz Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 51,5 % składki, - MTM Sp. z o.o. ul. M. Rataja 42, Poznań 30,5% składki, - TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa Filia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań 18 % składki.

20 Klauzule dodatkowe: 1) Klauzula reprezentantów Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Dyrektora Oddziału WOW NFZ, Prezesa MTM Sp. z o.o. oraz Zarząd TIME Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15, Warszawa, 2) Klauzula uzupełniająca dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych Wykonawca odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Wykonawca nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w ppkt a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w ppkt a. 3) Klauzula sprzętu przenośnego Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada tylko wtedy, gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy (o ile jest zainstalowany), - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godz a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem elektronicznym był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe był niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Zamawiający ponosi udział własny w wysokości do 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Wykonawca nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 4) Klauzula ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) odpowiedzialność Wykonawcy rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: - w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, - wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. 5) Klauzula OC najemcy Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (oc delikt) oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (oc kontrakt). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w gruntach, wynikłych z normalnego użycia mienia,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań NIP 778-14-07-035 REGON 015447382 tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-61-02

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Będzin, dnia 12.12.2014r. Zamawiający: PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. ul. Paryska 11, 42 500 Będzin Dot.: przetargu nieograniczonego oznaczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6 października 2015 r Spółdzielnia Mieszkaniowa "Plon" ul Pawlaczyka 1, 02-790 Warszawa tel: (22) 649 30 84, 698 878 662 e-mail: biuro@smplonpl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r.

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N YC H W A R U N K Ó W

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N YC H W A R U N K Ó W Zamawiający: Polski Związek Biathlonu 40-519 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 84 NIP: 1180529687 REGON: 001088712 strona www : www.biathlon.com.pl adres e-mail: m.czochara@awf.katowice.pl godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo