1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA Łódź, Ul. Łukowa 16 lok.4 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH, UL. SZKOLNA 2 INWESTOR: GMINA PRAśMÓW UL. PIOTRA CZOŁCHAŃSKIEGO PRAśMÓW ADRES INWESTYCJI: UWIELINY, UL. SZKOLNA 2 DZIAŁKA NR 10, OBR. UWIELINY GMINA PRAśMÓW AUTORZY PROJEKTU: Architektura: mgr inŝ. arch. Joanna Okraska upr. nr 57/00/WŁ Instalacje sanitarne i co: mgr inŝ. Joanna Arentowicz upr. nr 80/90/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska upr. nr 67/01/WŁ Data opracowania: CZERWIEC

2 S t r o n a 2 Spis zawartości TOMU I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ARCHITEKTURA: 1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki str.3 4. Opis techniczny do projektu budowlanego boisk str.6 5. Informacja BIOZ str.8 6. Oświadczenie projektanta architektury str Uprawnienia budowlane projektanta architektury str Zaświadczenie z Izby Architektów projektanta str.13 Spis rysunków: 01/A Projekt zagospodarowania terenu 1:500 02/A Projekt zagospodarowania terenu boisko wymiary 1:500 03/A Rzut szczegółowy boiska 1:100 04/A Bramka 500x250 do piłki noŝnej 1:20 05/A Detal nawierzchni 1:10 06/A Ogrodzenie i piłkochwyty 1:20 Części instalacyjne: TOM II Odwodnienie obiektów TOM III Część elektryczna

3 S t r o n a 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH, UL. SZKOLNA 2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska piłkarskiego spełniającego wymogi projektu Moje Boisko Orlik Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji. Skład zespołu obejmuje budowę: - boiska do piłki noŝnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz ogrodzeniem po obwodzie boiska, - oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową, - ciągu pieszego z nawierzchnią z kostki betonowej, - wewnętrzne odwodnienie obiektów poprzez istniejącą sieć melioracji, - wewnętrzne przyłącze elektryczne. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA - Ustalenia z Inwestorem - Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualne normy i przepisy budowlane i sanitarne oraz BHP i ppoŝ. - Aktualne normy i przepisy branŝowe - Projekt typowy boisk sportowych ORLIK STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Teren przeznaczony pod zabudowę stanowi działkę nr 10, Uwieliny, ul. Szkolna 2, PraŜmów, Gmina PraŜmów. Jej powierzchnia objęta opracowaniem wynosi ca m 2. Działka stanowi wg Wypisu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny oznaczone symbolem UO, przeznaczone na usługi oświaty, kultury, obsługi rekreacji itp. Na działce znajdują się kanały melioracyjne na głębokości około 1m. Nie kolidują one z projektowanym boiskiem. Planowana jest wymiana sączków melioracyjnych oraz odwodnienie boiska do istniejącego rowu melioracyjnego. Nie narusza to stosunków wodnych i zostało uzgodnione z Melioracjami w Piasecznie. Wjazd na działkę istniejący z drogi lokalnej publicznej ulicy Szkolnej.

4 S t r o n a 4 Działka nr 10 jest zabudowana budynkiem szkoły. Na działce znajdują się media: złącze elektryczne WLZ, kanalizacja sanitarna lokalna oraz wodociąg i kanalizacja deszczowa do rowu melioracyjnego. Teren opada w kierunku wschodnim. 4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Na terenie działki nr 10 planuje się budowę boiska do piłki noŝnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz ogrodzeniem po obwodzie boiska, oświetlenia boiska z naświetlaczami, ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią z kostki betonowej. Projektuje się równieŝ wymianę rur melioracyjnych oraz odwodnienie boiska do istniejącego rowu melioracyjnego.. Miejsca parkingowe istniejące na terenie naleŝącym do szkoły są wystarczające do obsługi inwestycji. Boisko do piłki noŝnej o nawierzchni syntetycznej zostało zaprojektowane równolegle do skarpy na północnej granicy działki nr 10. Boisko piłkarskie o wymiarach 30x62m wyposaŝone jest w bramki i piłkochwyty, ogrodzenie oraz instalację oświetleniową. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - powierzchnia opracowania ca ,00m 2 - powierzchnia boiska do piłki noŝnej ,00 m 2 - powierzchnia ciągów pieszych - 218,50m 2 6. OCHRONA ZABYTKÓW Projektowana zabudowa i działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym. 8. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDZIANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA I HIGIENY ZDROWIA. Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych i nie pogorszy ich jakości, nie jest wymagana na ten rodzaj inwestycji decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 9. OCENA GEOTECHNICZNA Warunki gruntowe wg rozporządzenia Min. Infrastruktury kategorii I.

5 10. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZEZNACZENIU GRUNTU S t r o n a 5 a) Udział nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie dotyczy b) Podstawowa funkcja jaką są tereny rekreacji i szkolnictwa została zaprojektowana są to boiska. c) Została zapewniona dostępność całego terenu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. d) Tereny posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Projektowana zabudowa i zagospodarowanie działki spełniają pod względem urbanistycznym i architektonicznym warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady w PraŜmowie. Architekt: mgr inŝ. arch. Joanna Okraska

6 S t r o n a 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH, UL. SZKOLNA 2 DZIAŁKA NR 10, GMINA PRAśMÓW ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISKA Boisko do gry w PIŁKĘ NOśNĄ PODBUDOWA - grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, - warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, Boisko naleŝy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeŝy betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska naleŝy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. NAWIERZCHNIA Badania na zgodność z normą PN-EN :2008, lub aprobatą techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport: 1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie. WYPOSAśENIE SPORTOWE Piłka noŝna: Bramki aluminiowe (5x2,5m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

7 S t r o n a 7 WYPOSAśENIE I OŚWIETLENIE BOISKA Boisko piłkarskie Maszt- słup stoŝkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa. NatęŜenie oświetlenia Średnie natęŝenie oświetlenia Eśr 77 Ix Minimalne natęŝenie oświetlenia Emin 54 Ix Maksymalne natęŝenie oświetlenia Emax 119 Ix Równomierność g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71) Równomierność g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46) POWIERZCHNIE UTWARDZONE - ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne kostka betonowa gr. min 8 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeŝem betonowym, jak na rysunku nr 05/A. OGRODZENIE TERENU Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. Wypełnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokość min. 4m. Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, moŝliwość otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych. Szerokość furtki 1,2m, bramy 3,8m, wysokość do wyboru. Piłkochwyty o wysokości min. 6m. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, naleŝy dołączyć certyfikaty. Uwaga: Przekrój słupków w ogrodzeniu naleŝy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia. Architekt: mgr inŝ. arch. Joanna Okraska

8 S t r o n a 8 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO- MONTAśOWYCH Inwestycja: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH, UL. SZKOLNA 2 Lokalizacja: UWIELINY, UL. SZKOLNA 2 DZIAŁKA NR 10, OBR. UWIELINY GMINA PRAśMÓW Inwestor: GMINA PRAśMÓW UL. PIOTRA CZOŁCHAŃSKIEGO PRAśMÓW Opracowała: MGR INś. ARCH. JOANNA OKRASKA Ul. Łukowa 16/4, Łódź DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2013

9 S t r o n a 9 I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Projekt architektoniczno-budowlany 2. RMPiPMB z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz RMPiPMB z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŝowych i rozbiórkowych 4. RMPiPMB z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 5. RMPiPMB z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŝowych bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138 II. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy W zakresie: oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów poŝarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. Roboty ziemne korytowanie Roboty budowlano-montaŝowe Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej. III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Działka zabudowana obiektem szkoły. - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIĘ - ZAGROśENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: - roboty ziemne obsunięcie się skarpy wykopu - roboty budowlane montaŝowe moŝliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenie dróg komunikacyjnych - roboty zbrojarskie ręczne przenoszenie elementów zbrojenia

10 S t r o n a 10 - roboty betonowe nie dopuścić do przeciąŝenia deskowania mieszanką betonową - roboty ciesielskie moŝliwość upadku (praca na wysokościach), prace ze środkami chemicznymi - roboty instalatorskie poraŝenie prądem - SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM: - Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takŝe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŝowych - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia - Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montaŝowych naleŝy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia r. - Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać atesty. - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, w czasie którego naleŝy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. - NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliŝszego punktu opieki lekarskiej, straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŝe gaśnicze, hydranty i koce gaśnicze). - NaleŜy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikację i dojazd dla wozu straŝy poŝarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być one w kaŝdej chwili dostępne. Opracowanie: mgr inŝ. arch. Joanna Okraska

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Adres inwestycji: 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 2 Inwestor: Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna.

I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU obiekt/adres: kościół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim. Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8, działka nr 353/1

Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim. Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8, działka nr 353/1 Pracownia Projektowa Bartosz Góral ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg * tel.: 94 7162798 * kom.: 608409127 * e-mail: bagor@wp.pl Temat opracowania Projekt zagospodarowania terenu Obiekt Plac zabaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

A.N.I. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

A.N.I. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY A.N.I. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A n n a S m ó l s k a 60-3 0 3 P O Z NA Ń, u l. O L S Z Y N K A 9 / 6, t el. 6 0 1 8 6 2 8 7 5, 5 1 2 5 7 7 6 6 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY S T R O N A T Y T U Ł O W A P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O Ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp. www.iplaczabaw.pl INWESTOR ADRES BUDOWY OBIEKT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Gmina

Bardziej szczegółowo