S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ BIBLOTECZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INWESTOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA: Warszawa al. Solidarności 90 ADRES OBIEKTU: Warszawa ul. Redutowa 48 BRANśA: BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA OPRACOWAŁ: Mgr inŝ. Ryszard Goschorski Upr. bud. St -329/86 W A R S Z A W A 04 MAJ R O K

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Wymagania ogólne II. III. IV. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i stosowanego sprzętu Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i ocena prawidłowości ich wykonania Zasady wyceny i rozliczenia robót V. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego 1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty budowlano-montaŝowe 4. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych 5. Sposoby poro wadzenia instruktaŝu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom VI. Opis zakresu robót 1. Dane ogólne 2. Program robót remontowo-dostosowawczych 3. Zakres robót budowlanych 4. Zakres robót sanitarnych 5. Zakres robót elektrycznych VII. VII. Przepisy związane Przedmiar robót (budowlane, sanitarne, elektryczne) 2

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac remontowych pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul Redutowej 10 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać po względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej. Niniejsza Specyfikacja stanowi cześć Dokumentów Przetargowych. I. Wymagania ogólne Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją - Specyfikacją techniczną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy Teren Budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykaz dokumentów dołączonych do Dokumentacji Przetargowej Dokumentacja rysunkowa rzut pomieszczeń, Przedmiar robót do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią cześć umowy a wymagania wyszczególnione w choć by w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu niezwłocznie powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszą Specyfikacja Techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty będą w pełni niezgodne z dokumentacja ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozbiórkowe będą zaliczone na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w Bibliotece Publicznej w okresie trwania realizacji Umowy aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) Podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w tym dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób i własności społecznych i innych, a powstałych w następstwie jego sposobu działania. 3

4 b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczenia środowiska pyłami lub środkami toksycznymi - moŝliwością powstania poŝaru c) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. d) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. e) Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi aktami związanymi. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w Cenie Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do wykonania Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót - potwierdzonej protokółem odbioru ostatecznego. II. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i stosowanego sprzętu Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości uŝytych materiałów. Inspektor Nadzoru moŝe dopuścić tylko te materiały, które posiadają : 1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : - Polska Normą lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów dla których nie stanowiono Polskiej Normy, jeŝeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość znika mogą być uŝywane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŝycie tych materiałów od właściwego organu administracji państwowej. Materiały nie odpowiadające wymagania zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, Bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 4

5 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Miejsce czasowego składowani będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych i dostępnych do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy - będzie on zgodny z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowani warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. III. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie wypełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągał będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie stosownych dokumentów obowiązujących przy prowadzeniu tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją przetargowa, wymaganiami ST, Prawem Budowlanym, Rozporządzeniami wykonawczymi i obowiązującymi Polskimi Normami i Aprobatami Technicznym oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wykonaniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt własny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i ST, a takŝe ujętych w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W zaleŝności od ustaleń Roboty podlegają następujący etapom odbioru: a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 5

6 IV. Zasady wyceny i rozliczeń Robót Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone przez Wykonawcę dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Dokumenty te winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, udostępnione na kaŝde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru lub innego organu kontrolnego i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktyczne postępu kaŝdego z elementów Robót jest Rejestr Obmiarów. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do Rejestru Obmiarów. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i powiadamia Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem wyniki obmiaru wpisywane są do Rejestru Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub (opuszczone) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji Kosztorysowej. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się Rejestru Obmiaru. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Przetargowej. Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi jej kosztami. - Wartość uŝytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŝy doliczać podatku VAT, który zostanie doliczony do faktury VAT w obowiązującej wysokości 22%. Koszt dostosowania się do wymagań Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Zakres prac ujętych w cenie poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót winien obejmować roboty wyszczególnione w przywołanych tablicach ogólnych i szczegółowych katalogów norm. Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w katalogach. 6

7 V. Zakres i kolejność realizacji Robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z przygotowanie zaplecz budowy w zakresie: przygotowania pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym i oznaczeniem strefy ochronnej wynikającej z odrębnych przepisów. Roboty rozbiórkowe: - demontaŝ istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej - demontaŝ ścianki działowej, - demontaŝ okładzin ściennych z płytek glazurowanych, - demontaŝ posadzki z terakoty, - demontaŝ podkładu betonowego po posadzki, - demontaŝ osprzętu sanitarnego baterii, umywalek, miski ustępowej, - demontaŝ instalacji wod-kan., - demontaŝ częściowy instalacji elektrycznej, - demontaŝ częściowy osprzętu konieczny do wykonania robót malarskich w sposób taki aby nadawały się do ponownego zamontowania (dotyczy lamp osiedleniowych), - demontaŝ tablicy rozdzielczej i okablowania. Roboty budowlano- montaŝowe: Dostosowanie istniejącego pomieszczenia WC do korzystania przez osoby niepełnosprawne: - wykonanie nowej ścianki działowej, nadproŝa, montaŝu stolarki drzwiowej aluminiowej, - roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, okładziny ceramiczne ścian i podłogi oraz roboty malarskie, - wykonanie przeróbek instalacji sanitarnych, - wykonanie przeróbek instalacji elektrycznych, - montaŝ nowego osprzętu sanitarnego i elektrycznego, Roboty remontowe w pozostałych pomieszczeniach: Roboty budowlano-montaŝowe: - montaŝ ślusarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, - zeskrobanie starej farby, nałoŝenie gładzi, przetarcie i malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową zmywalną, sufity farba emulsyjną akrylową, - malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej wewnętrznej, - montaŝ nowych krat typu przesuwnego lub Ŝaluzji zew. montowanych od wewnątrz. Roboty elektryczne: - modernizacja tablicy rozdzielczej i jej wyposaŝenia, - montaŝ uzupełnienie ochronników przepięciowych i zabezpieczeń róŝnicowoprądowych, oraz wyłączników instalacyjnych, - montaŝ - uzupełnienie instalacji elektrycznej oświetleniowej, - rozdzielenie instalacji komputerowej i klimatyzacyjnej, - wymiana - uzupełnienie osprzętu oświetleniowego, - badania ochronne instalacji, Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze wiedzą budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej. 7

8 3. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych Roboty demontaŝowe moŝliwość upadku (prace na wysokości) niekontrolowane spadanie demontowanych elementów, Roboty budowlano- montaŝowe moŝliwość upadku (praca na wysokości), (w obu przypadkach naleŝy zabezpieczyć drogi komunikacyjne) Roboty malarskie moŝliwość upadku (praca na wysokości), zatrucie, Roboty instalatorskie moŝliwość upadku (praca na wysokości), poraŝenie prądem, 4. Sposoby prowadzenia instruktaŝu pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom Przed dopuszczeniem pracowników do robót Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ ochronną zgodną z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, zatrucia, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. W czasie trwania robót naleŝy przeprowadzić dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, prowadzący winien omówić sposoby prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego opieki lekarskiej i straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki i środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. Jak równieŝ wolny dojazd dla straŝy poŝarnej i karetki pogotowia, które muszą być w kaŝdej chwili dostępne. VI. Opis zakresu robót budowlanych 1. Dane ogólne: Roboty budowlane polegające na odnowieniu i dostosowaniu pomieszczeń powinny być wykonane zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wszystkie materiały uŝyte do projektowanych robót budowlanych powinny mieć wymagane przepisami, aprobaty, deklaracje zgodności i spełniać ich wymagania. L.p. 2. Program robót remontowych: Jednostka organizacyjna, pomieszczenia Opis stanu istniejącego Sposób rozwiązania I II III IV 1. Cała Biblioteka Publiczna Instalacja elektryczna, brak wyłączników napięciowych i ochronnych w tablicy rozdzielczej, źle doświetlone pomieszczania czytelni Wymian wtynkowych przewodów, montaŝ wyłączników napięciowych. MontaŜ zabezpieczeń róŝnicowoprądowych, montaŝ ochronników przepięciowych wymiana uzupełnienie części osprzętu oświetleniowego w gabarytach istniejącego. 8

9 2. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne 3. Cała Biblioteka Publiczna 4. Pomieszczenie wiatrołapu 5. Pomieszczenia zaplecza i gospodarcze WC- łazienka dla czytelników, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych Powierzchnie sufitów i ścian brudne i podrapane, widoczne miejsca zacieków Drzwi wejściowe stalowe nie spełniające wymogów, zniszczone Stolarka drzwiowa drewniana zabrudzona i porysowana 6. Korytarz Drzwi wewnętrzne zniszczone nie spełniające moŝliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach Wykonanie WC z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wyłoŝenie ścian do wysokości 2 m płytkami glazurowanymi umoŝliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, podłoga wyłoŝona płytkami antypoślizgowymi typu Gres, wyposaŝone w urządzenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenia pomocnicze m.in. podchwyty, suszarka do rąk, zestaw instalacji przyzywowej. Zeskrobanie starej farby, nałoŝenia gładzi, szlifowanie, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i akrylowymi zmywalnymi. Sufity w wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym. Pom. nr 36 ściany: od sufitu do listwy kolor Ŝółty, od listwy do podłogi kolor pomarańczowy, Pom. nr 80 ściany kolor jasne ecri, Hol ściany: od sufitu kolor beŝowy do połowy, od połowy do podłogi kolor fiołkowy, Wiatrołap Ściany: kolor beŝowy, Łazienki ściany: kolor biały, Pom. zaplecza i gospodarcze Od strony nr 80 kolor jasne ecri, od strony nr 36 kolor Ŝółty. Wymiana drzwi wejściowych stalowych na drzwi aluminium ciepłego szklone szkłem P-4 w kolorze brązowym Renowacja i malowanie stolarki w kolorze białym Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi z aluminium zimnego wykonane w kolorze białym szklone szkłem bezpiecznym dolna część do ramiaka na wysokości 80 cm wypełniona panelem stalowym, 9

10 3. Opis robót budowlanych Zakres robót budowlanych obiektu obejmują: Przebudowę istniejącego WC dla czytelników z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych: DemontaŜ istniejących ścianek działowych, DemontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej DemontaŜ okładzin ściennych z płytek glazurowanych wraz z zbiciem tynku, DemontaŜ posadzek z terakoty, Wykonanie nowych ścianek z bloczków Ytong gr cm, Wykonanie nowych tynków ścian, Osadzenie stolarki drzwiowej łazienkowej z AL. o szerokości skrzydła 100 cm, WyłoŜenie ścian płytkami glazurowanymi do wysokości 2m., Wykonanie podkładu pod posadzki, Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie i wywinięcie jej na ściany do wysokości. 20cm, WyłoŜenie posadzki płytkami typu Gres antypoślizgowy o wym. 30x30 cm w kolorze kremowym, MontaŜ osprzętu sanitarnego przystosowanego dla korzystania osobom niepełnosprawnym (miska ustępowa na stelarzu, umywalka z baterią, suszarka, zestaw przyzywowy),! Pozostałe pomieszczenia: Pomieszczenia wszystkie: zeskrobanie starej farby, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną akrylową powierzchni sufitów, ścian akrylowa zmywalną, po uprzednim wykonaniu reperacji, nałoŝenie gładzi i szlifowani, kolor wg opisu poz. VI/3, Wiatrołap: wymiana drzwi stalowych zewnętrznych jednoskrzydłowych na drzwi aluminiowe tzw. aluminium ciepłe, przeszklone szybą P-4, zaopatrzone w samozamykacz i wyposaŝone w dwa zamki patentowe, Korytarz: wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe wykonane z aluminium zimnego, przeszklone szybą bezpieczną, wyposaŝone w samo zamykacz i jeden zamek z wkładka typu Yale, w części dolnej wypełnione panelem stalowym. Kraty zewnętrzne: (czytelnia dla dorosłych) przerobienie krat wykonanie części otwieranej w miejscu istniejącego skrzydła okiennego. Kraty wewnętrzne: (czytelnia dla dzieci): nowa krata przesuwna lub Ŝaluzje okienne z napędem ręcznym i zabezpieczeniem przed otwarciem. 4. Opisy robót sanitarnych Zakres robót sanitarnych obiektu obejmuje: DemontaŜ istniejących urządzeń sanitarnych (WC dla czytelników) miski ustępowej, umywalki i baterii umywalkowej, DemontaŜ podejść wod-kan wraz z częścią instalacji, Wykonanie nowych podejść wod-kan wraz z wykonanie częściowej instalacji, 10

11 MontaŜ urządzeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: miska ustępowa na stelaŝu typu Geberiit lub inna odpowiadająca wymogą, - umywalka mocowana do ściany wraz z baterią stojąca jedno dźwigniową, MontaŜ zaworów przelotowych mosięŝnych odcinających zasilanie, MontaŜ zaworów umywalkowych chromowanych, MontaŜ podchwytów stalowych lakierowanych (białych) obrotowych mocowanych do ściana dł. 750 mm - 1 szt., MontaŜ podchwytów jw. lesz nie obrotowy tylko podnoszonych do góry o dł. 750 mm mocowanych do ściany - 1szt, MontaŜ podchwytów podnoszonych o dł. 650 mm 2szt, Uwaga: Przy podłączaniu nowych przyborów w/w pomieszczeniu naleŝy wykorzystać istniejące piony wodne i kanalizacyjne. 5. Opis robót elektrycznych Zakres robót elektrycznych obiektu obejmuje: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z tablicy RG wyposaŝonej w układ pomiarowy (licznik). Rozdzielnia zasilana jest przez WLZ z złącza kablowego. Rozdział energii elektrycznej do pomieszczeń bibliotecznych będzie się odbywał poprzez tablicę rozdzielczą RG rozbudowaną o następujące elementy: ochronnik przepięciowy SPB-12/280/4, lampkę sygnalizacyjną 3 fazową, wyłącznik róŝnicowoprądowy P /30mA 1 szt., P A/30mA 1 szt., wyłącznik nadmiarowoprądowy S 301 B16A szt. 6. Wymiana obudowy tablicy i dostosowania do nowych potrzeb - typ TL z 3x12 S 301. Instalacja oświetleniowa: Uzupełnienie instalacji -montaŝ nowych puszek i obwodów układanych pt w wykonanych uprzednio bruzdach przewodami YDYpt 3(4)x1.5 mm 2 z minimalna grubością 5 mm warstwy przykrywającego tynku. Uzupełnienie - montaŝ nowych wyłączników 2 biegunowych o obciąŝalności 16A i przekroju przewodów 1.5 mm 2, Uzupełnienie montaŝ opraw oświetleniowych wewnętrznych z rastrem 4x LF18W szt. 12, 2x LF36W szt. 2, oprawy hermetyczne IP 55-2szt., Instalacja zasilająca komputery i klimatyzatory: Rozdzielenie instalacji na niezaleŝne obwody elektryczne 230V - wykonać przewodem YDY t 3x2.5mm 2 z minimalną grubością 5 mm warstwy przykrywającego tynku, 11

12 WC dla czytelników: Dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonać uzupełnienie instalacji przewodami YDYpt 3x15 mm 2 i 3x2.5mm 2, Zamontować 2 punkty oświetleniowe lampy bryzgoszczelne typu IP 54, Wykonać wypust i zamontować suszarkę elekt. do rak, Zamontować zestaw osprzętu instalacji przyzywowej np. firmy ENSTO lub innej o zbliŝonych parametrach i jakości. Uwaga: Gniazda ogólnego przeznaczenia, komputerowe i telefoniczne pozostają bez zmian. VI. Przepisy związane Roboty naleŝy wykonać przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z: 1. Niniejszą specyfikacją techniczna, 2. Zgodnie z niŝej wymienionymi ustawami, rozporządzeniami, warunkami, normami. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów, do uŝytkowania których moŝna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwe organa obowiązkowej kontroli. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostek stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 107 z 1998., poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 75 z 2002 r., poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wybranych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej dz. U. z 1998 r., nr 99, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U nr 120 z 2003 r., poz Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U nr 201 z 2003 r., poz (tekst jednolity zgodnie z obwieszeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z 21 listopada2003 r.), [62] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lipca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki oraz tablic informacyjnych Dz. U. nr 138 z 2001 r., poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustalenie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz. U. Nr 138 z 2001 r., poz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. I roboty ogólnobudowlane. 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr. 12, poz

13 10. RM i PMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- rozbiórkowych Dz. U nr 13, poz RMP i PS z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. RMP i PS z dnia 8 luty 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm BranŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 137, poz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II - roboty ogólnobudowlane. 14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II - roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych 15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom V, instalacje elektryczne. 16. PN-68/B Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautklawizowanych betonów komórkowych, wymagania i badania przy odbiorze. 17. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 18. PN-69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami emaliami na spoiwach bezwodnych. Warunki i badania przy odbiorze. 19. PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 20. BN- 65/ Drzwi i skrzydła drewniane wewnętrzne. 21. PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 22. PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne oznaczenia na rysunku. 23. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Wspólne wymagania i badania. 24. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Instalacja kanalizacyjna. 25. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku Cześć 1 Postanowienia ogólne i wymagania. 26. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 27. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 28. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Cześć 5 MontaŜ i badania, instrukcja działania, uŝytkowania i eksploatacji. 29. PN-EN 598 : Rury i kształtki i wyposaŝenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzenia ścieków Wymagania i metody badań. 30. PN-64/H Syfony Ŝeliwne kanalizacyjne korki rewizyjne. 31. PN-85/m Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania. 32. PN-EN U Kształtki z Ŝeliwa sferoidalnego do systemu przewodowych z PCV U lub PE wymagania i metody badań. 33. Pn-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badana przy odbiorze przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 34. PN-76/M Armatura sieci domowej wymagania i badania 35. PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - wymagania i badania. 36. PN-93/M Armatura sanitarna zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Minimalna ciśnienie przepływu 0.05 MPa (05 bar) Ogólne wymagania techniczne. 37. PN-73/M Armatura domowej sieci wodociągowej zawór przelotowy. 13

14 38. PN-91/M Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych. 39. PN-91/M końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 40. PN-EN 1286:2002 Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskociśnieniowe - Ogólne wymagania techniczne. 41. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Cześć 1 Postanowienia ogólne. 42. PN-77/B Urządzenia spłukujące do miski ustępowej i pisuarów Wymagania ogólne. 43. PN-84/B75703 Urządzenia spłukujące do miski ustępowej i pisuarów Zawory napełniające z tworzyw sztucznych. 44. PN-88/B 75704/03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych sedesy do misek ustępowych kompakt główne wymiary. 45. PN-89/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej Syfon do umywalki. 46. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 47. PN-IEC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przeciwporaŝeniowa. 48. PN-INC : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 49. PN-INC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniające bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym. 50. PN-INC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 51. PN-INC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 52. PN-INC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 53. PN-INC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 54. PN-EN 50310:2002 Stosowne połączenia wyrównawcze i uziemiające w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 55. PN-EN : 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 miejsca pracy we wnętrzach. 56. PN-INC :2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 57. PN-INC : 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciw poraŝeniowa. 58. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 21 listopada 2003r. z póź. zm.). 59. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 z 30 kwietnia 2004r., poz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U nr 153 z 1 września 2003 r., poz. 15o4 z póź. z.. 14

15 61. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej Dz. U. Nr 79 z dnia 9 maja 2003 r., poz Dyrektywa 2002/91/WE parlamentu Europejskiego i Rady europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ( tekst dostępny w internecie: tekst sfinalizowany). VI. Przedmiar robót - branŝa budowlana, sanitarna, elektryczna. 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Rozbudowa z przebudową budynku gospodarczego stodoły na wiatę jako centrum wypoczynku,rekreacji i edukacji z małą architekturą, zjazdem i parkingami.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY UL.KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Głubczyce październik 2012 r.

Głubczyce październik 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej z zachowaniem detali architektonicznych Adres: Głubczyce ul. Niepodległości 14. 12 48-100

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45431000

Bardziej szczegółowo

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Grzybowskiej 90 i 90A.

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Grzybowskiej 90 i 90A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE Nazwa zamówienia: Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA PODZIEMNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA W SZPITALU POWIATOWYM W PUCKU LOKALIZACJA: ul. 1 maja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 OPIS TECHNICZNY... 4 1 Podstawa opracowania... 4 2 Przedmiot opracowania... 4 3 Zakres opracowania... 4 4 Zasilanie obiektu...

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ Sprawa nr KZ-10/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty budowlane w Domu Studenckim Spartakus remont łazienek Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z tworzyw sztucznych Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWYI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY ul. MŁYNARKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 WRAZ Z INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa zamówienia Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie" Zamawiającym jest Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45421100-5

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE LUBNÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE LUBNÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE LUBNÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SOŁECKI DOM SPOTKAŃ STAROŚCIN UL. OPOLSKA

SOŁECKI DOM SPOTKAŃ STAROŚCIN UL. OPOLSKA SOŁECKI DOM SPOTKAŃ STAROŚCIN UL. OPOLSKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kobylinie l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. CPV: Remont mieszkania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. CPV: Remont mieszkania SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV: 45210000-2 Remont mieszkania Inwestycja: Remont mieszkania Adres: Gorzów Wlkp, ul. WYSZYŃSKIEGO 1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE Nazwa zamówienia: Wymiana wpustu dachowego dachu płaskiego oraz oraz pionu kanalizacyjnego w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH: Budynek nr 1: I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH: Budynek nr 1: I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOTYCZĄCYCH REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW WCZASOWYCH POŁOśONYCH NA TERENIE OŚRODKA WCZASOWEGO CZAJKA POŁOśONEGO W JURACIE I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.2.Nazwa zadania: Malowanie pomieszczeń, wykonanie sufitu podwieszonego i montaŝ stolarki aluminiowej na I piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nazwa zadania: Roboty ogólnobudowlane w budynku nr 51 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nazwa zadania: Roboty ogólnobudowlane w budynku nr 51 w kompleksie wojskowym m. Ustka. 1 SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Roboty ogólnobudowlane w budynku nr 51 w kompleksie wojskowym m. Ustka. Inwestor: Jednostka Wojskowa 4220 Osiedle Lędowo 1N,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Adres inwestycji: Lublin ul. Spokojna 4 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Lublinie Lipiec 2015 OPIS TECHNICZNY Zakres robót budowlanych: Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP: BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI 65-945 ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/453-58-59 kom. 0601/74-97-51 NIP: 929-143-08-49 PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSIĘWZIĘCIE: REMONT ZAPLECZA URZĘDU POCZTOWEGO

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV 45332400-7 Inwestor; Urząd Gminy w Sieprawiu Wykonał ; mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z REMONTEM SANITARIATÓW. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 w Łodzi przy ul.

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z REMONTEM SANITARIATÓW. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 w Łodzi przy ul. S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z REMONTEM SANITARIATÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 w Łodzi przy ul. Lermontowa 7 Opracował: Mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Remont sali wystawowej

Remont sali wystawowej Remont sali wystawowej STADIUM DOKUMENTACJI: Specyfikacja techniczna BRANśA: Budowlana ADRES: ZDUŃSKA WOLA, ul. SIERADZKA 29 INWESTOR: LICEUM PLASTYCZNE im KATARZYNY KOBRO OPRACOWAŁ: Piotr Kaczmarek Zduńska

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZEJ ST SĄ WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH DACHU WRAZ Z REMONTEM TARASU PRZY UL W WARSZAWIE.

NINIEJSZEJ ST SĄ WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH DACHU WRAZ Z REMONTEM TARASU PRZY UL W WARSZAWIE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ Z.G.N. WOLA W WARSZAWIE Nazwa zamówienia: Remont dachu Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w zakresie instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w zakresie instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w zakresie instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Wymiana zaworów podpionowych w instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnic w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 Tel.: 052/ 320-68-68 86-060 Nowa Wieś Wielka Fax: 052/ 320-68-50 e-mail:ug@nowawieswielka.pl http://www.bip.nowawieswielka.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca ST. 3/ /MP/2016 1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH w Urzędzie Pocztowym Sopot 1 81-701 Sopot ul. T. Kościuszki 2 Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOBÓR I MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU W BUDYNKU ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP W POZNANIU Poznań, ul. Rolna 45a Inwestor

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1. NAZWA INWESTYCJI : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże, gm. Regimin NAZWA OBIEKTU : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarluty Duże

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV 45311200-2 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Specyfikacja techniczna ST-1E Instalacje elektryczne wewnętrzne odnosi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń Remont -Straż Miejska Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TURYSTYCZNEGO DO ZAINSTALOWANIA NA DZIAŁCE NR EWID. 409 W RYMANOWIE ZDROJU Stragan ekspozycyjno-handlowy o konstrukcji drewnianej. Inwestor: GMINA RYMANÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo