S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ BIBLOTECZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INWESTOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA: Warszawa al. Solidarności 90 ADRES OBIEKTU: Warszawa ul. Redutowa 48 BRANśA: BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA OPRACOWAŁ: Mgr inŝ. Ryszard Goschorski Upr. bud. St -329/86 W A R S Z A W A 04 MAJ R O K

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Wymagania ogólne II. III. IV. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i stosowanego sprzętu Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i ocena prawidłowości ich wykonania Zasady wyceny i rozliczenia robót V. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego 1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty budowlano-montaŝowe 4. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych 5. Sposoby poro wadzenia instruktaŝu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom VI. Opis zakresu robót 1. Dane ogólne 2. Program robót remontowo-dostosowawczych 3. Zakres robót budowlanych 4. Zakres robót sanitarnych 5. Zakres robót elektrycznych VII. VII. Przepisy związane Przedmiar robót (budowlane, sanitarne, elektryczne) 2

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac remontowych pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul Redutowej 10 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać po względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej. Niniejsza Specyfikacja stanowi cześć Dokumentów Przetargowych. I. Wymagania ogólne Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją - Specyfikacją techniczną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy Teren Budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykaz dokumentów dołączonych do Dokumentacji Przetargowej Dokumentacja rysunkowa rzut pomieszczeń, Przedmiar robót do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią cześć umowy a wymagania wyszczególnione w choć by w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu niezwłocznie powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszą Specyfikacja Techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty będą w pełni niezgodne z dokumentacja ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozbiórkowe będą zaliczone na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w Bibliotece Publicznej w okresie trwania realizacji Umowy aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) Podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w tym dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób i własności społecznych i innych, a powstałych w następstwie jego sposobu działania. 3

4 b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczenia środowiska pyłami lub środkami toksycznymi - moŝliwością powstania poŝaru c) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. d) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. e) Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi aktami związanymi. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w Cenie Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do wykonania Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót - potwierdzonej protokółem odbioru ostatecznego. II. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i stosowanego sprzętu Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości uŝytych materiałów. Inspektor Nadzoru moŝe dopuścić tylko te materiały, które posiadają : 1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : - Polska Normą lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów dla których nie stanowiono Polskiej Normy, jeŝeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość znika mogą być uŝywane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŝycie tych materiałów od właściwego organu administracji państwowej. Materiały nie odpowiadające wymagania zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, Bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 4

5 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Miejsce czasowego składowani będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych i dostępnych do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy - będzie on zgodny z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowani warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. III. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie wypełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągał będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie stosownych dokumentów obowiązujących przy prowadzeniu tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją przetargowa, wymaganiami ST, Prawem Budowlanym, Rozporządzeniami wykonawczymi i obowiązującymi Polskimi Normami i Aprobatami Technicznym oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wykonaniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt własny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i ST, a takŝe ujętych w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W zaleŝności od ustaleń Roboty podlegają następujący etapom odbioru: a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 5

6 IV. Zasady wyceny i rozliczeń Robót Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone przez Wykonawcę dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Dokumenty te winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, udostępnione na kaŝde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru lub innego organu kontrolnego i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktyczne postępu kaŝdego z elementów Robót jest Rejestr Obmiarów. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do Rejestru Obmiarów. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i powiadamia Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem wyniki obmiaru wpisywane są do Rejestru Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub (opuszczone) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji Kosztorysowej. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się Rejestru Obmiaru. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Przetargowej. Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi jej kosztami. - Wartość uŝytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŝy doliczać podatku VAT, który zostanie doliczony do faktury VAT w obowiązującej wysokości 22%. Koszt dostosowania się do wymagań Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Zakres prac ujętych w cenie poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót winien obejmować roboty wyszczególnione w przywołanych tablicach ogólnych i szczegółowych katalogów norm. Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w katalogach. 6

7 V. Zakres i kolejność realizacji Robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z przygotowanie zaplecz budowy w zakresie: przygotowania pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym i oznaczeniem strefy ochronnej wynikającej z odrębnych przepisów. Roboty rozbiórkowe: - demontaŝ istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej - demontaŝ ścianki działowej, - demontaŝ okładzin ściennych z płytek glazurowanych, - demontaŝ posadzki z terakoty, - demontaŝ podkładu betonowego po posadzki, - demontaŝ osprzętu sanitarnego baterii, umywalek, miski ustępowej, - demontaŝ instalacji wod-kan., - demontaŝ częściowy instalacji elektrycznej, - demontaŝ częściowy osprzętu konieczny do wykonania robót malarskich w sposób taki aby nadawały się do ponownego zamontowania (dotyczy lamp osiedleniowych), - demontaŝ tablicy rozdzielczej i okablowania. Roboty budowlano- montaŝowe: Dostosowanie istniejącego pomieszczenia WC do korzystania przez osoby niepełnosprawne: - wykonanie nowej ścianki działowej, nadproŝa, montaŝu stolarki drzwiowej aluminiowej, - roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, okładziny ceramiczne ścian i podłogi oraz roboty malarskie, - wykonanie przeróbek instalacji sanitarnych, - wykonanie przeróbek instalacji elektrycznych, - montaŝ nowego osprzętu sanitarnego i elektrycznego, Roboty remontowe w pozostałych pomieszczeniach: Roboty budowlano-montaŝowe: - montaŝ ślusarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, - zeskrobanie starej farby, nałoŝenie gładzi, przetarcie i malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową zmywalną, sufity farba emulsyjną akrylową, - malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej wewnętrznej, - montaŝ nowych krat typu przesuwnego lub Ŝaluzji zew. montowanych od wewnątrz. Roboty elektryczne: - modernizacja tablicy rozdzielczej i jej wyposaŝenia, - montaŝ uzupełnienie ochronników przepięciowych i zabezpieczeń róŝnicowoprądowych, oraz wyłączników instalacyjnych, - montaŝ - uzupełnienie instalacji elektrycznej oświetleniowej, - rozdzielenie instalacji komputerowej i klimatyzacyjnej, - wymiana - uzupełnienie osprzętu oświetleniowego, - badania ochronne instalacji, Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze wiedzą budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej. 7

8 3. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych Roboty demontaŝowe moŝliwość upadku (prace na wysokości) niekontrolowane spadanie demontowanych elementów, Roboty budowlano- montaŝowe moŝliwość upadku (praca na wysokości), (w obu przypadkach naleŝy zabezpieczyć drogi komunikacyjne) Roboty malarskie moŝliwość upadku (praca na wysokości), zatrucie, Roboty instalatorskie moŝliwość upadku (praca na wysokości), poraŝenie prądem, 4. Sposoby prowadzenia instruktaŝu pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom Przed dopuszczeniem pracowników do robót Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ ochronną zgodną z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, zatrucia, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. W czasie trwania robót naleŝy przeprowadzić dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, prowadzący winien omówić sposoby prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego opieki lekarskiej i straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki i środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. Jak równieŝ wolny dojazd dla straŝy poŝarnej i karetki pogotowia, które muszą być w kaŝdej chwili dostępne. VI. Opis zakresu robót budowlanych 1. Dane ogólne: Roboty budowlane polegające na odnowieniu i dostosowaniu pomieszczeń powinny być wykonane zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wszystkie materiały uŝyte do projektowanych robót budowlanych powinny mieć wymagane przepisami, aprobaty, deklaracje zgodności i spełniać ich wymagania. L.p. 2. Program robót remontowych: Jednostka organizacyjna, pomieszczenia Opis stanu istniejącego Sposób rozwiązania I II III IV 1. Cała Biblioteka Publiczna Instalacja elektryczna, brak wyłączników napięciowych i ochronnych w tablicy rozdzielczej, źle doświetlone pomieszczania czytelni Wymian wtynkowych przewodów, montaŝ wyłączników napięciowych. MontaŜ zabezpieczeń róŝnicowoprądowych, montaŝ ochronników przepięciowych wymiana uzupełnienie części osprzętu oświetleniowego w gabarytach istniejącego. 8

9 2. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne 3. Cała Biblioteka Publiczna 4. Pomieszczenie wiatrołapu 5. Pomieszczenia zaplecza i gospodarcze WC- łazienka dla czytelników, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych Powierzchnie sufitów i ścian brudne i podrapane, widoczne miejsca zacieków Drzwi wejściowe stalowe nie spełniające wymogów, zniszczone Stolarka drzwiowa drewniana zabrudzona i porysowana 6. Korytarz Drzwi wewnętrzne zniszczone nie spełniające moŝliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach Wykonanie WC z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wyłoŝenie ścian do wysokości 2 m płytkami glazurowanymi umoŝliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, podłoga wyłoŝona płytkami antypoślizgowymi typu Gres, wyposaŝone w urządzenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenia pomocnicze m.in. podchwyty, suszarka do rąk, zestaw instalacji przyzywowej. Zeskrobanie starej farby, nałoŝenia gładzi, szlifowanie, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i akrylowymi zmywalnymi. Sufity w wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym. Pom. nr 36 ściany: od sufitu do listwy kolor Ŝółty, od listwy do podłogi kolor pomarańczowy, Pom. nr 80 ściany kolor jasne ecri, Hol ściany: od sufitu kolor beŝowy do połowy, od połowy do podłogi kolor fiołkowy, Wiatrołap Ściany: kolor beŝowy, Łazienki ściany: kolor biały, Pom. zaplecza i gospodarcze Od strony nr 80 kolor jasne ecri, od strony nr 36 kolor Ŝółty. Wymiana drzwi wejściowych stalowych na drzwi aluminium ciepłego szklone szkłem P-4 w kolorze brązowym Renowacja i malowanie stolarki w kolorze białym Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi z aluminium zimnego wykonane w kolorze białym szklone szkłem bezpiecznym dolna część do ramiaka na wysokości 80 cm wypełniona panelem stalowym, 9

10 3. Opis robót budowlanych Zakres robót budowlanych obiektu obejmują: Przebudowę istniejącego WC dla czytelników z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych: DemontaŜ istniejących ścianek działowych, DemontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej DemontaŜ okładzin ściennych z płytek glazurowanych wraz z zbiciem tynku, DemontaŜ posadzek z terakoty, Wykonanie nowych ścianek z bloczków Ytong gr cm, Wykonanie nowych tynków ścian, Osadzenie stolarki drzwiowej łazienkowej z AL. o szerokości skrzydła 100 cm, WyłoŜenie ścian płytkami glazurowanymi do wysokości 2m., Wykonanie podkładu pod posadzki, Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie i wywinięcie jej na ściany do wysokości. 20cm, WyłoŜenie posadzki płytkami typu Gres antypoślizgowy o wym. 30x30 cm w kolorze kremowym, MontaŜ osprzętu sanitarnego przystosowanego dla korzystania osobom niepełnosprawnym (miska ustępowa na stelarzu, umywalka z baterią, suszarka, zestaw przyzywowy),! Pozostałe pomieszczenia: Pomieszczenia wszystkie: zeskrobanie starej farby, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną akrylową powierzchni sufitów, ścian akrylowa zmywalną, po uprzednim wykonaniu reperacji, nałoŝenie gładzi i szlifowani, kolor wg opisu poz. VI/3, Wiatrołap: wymiana drzwi stalowych zewnętrznych jednoskrzydłowych na drzwi aluminiowe tzw. aluminium ciepłe, przeszklone szybą P-4, zaopatrzone w samozamykacz i wyposaŝone w dwa zamki patentowe, Korytarz: wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe wykonane z aluminium zimnego, przeszklone szybą bezpieczną, wyposaŝone w samo zamykacz i jeden zamek z wkładka typu Yale, w części dolnej wypełnione panelem stalowym. Kraty zewnętrzne: (czytelnia dla dorosłych) przerobienie krat wykonanie części otwieranej w miejscu istniejącego skrzydła okiennego. Kraty wewnętrzne: (czytelnia dla dzieci): nowa krata przesuwna lub Ŝaluzje okienne z napędem ręcznym i zabezpieczeniem przed otwarciem. 4. Opisy robót sanitarnych Zakres robót sanitarnych obiektu obejmuje: DemontaŜ istniejących urządzeń sanitarnych (WC dla czytelników) miski ustępowej, umywalki i baterii umywalkowej, DemontaŜ podejść wod-kan wraz z częścią instalacji, Wykonanie nowych podejść wod-kan wraz z wykonanie częściowej instalacji, 10

11 MontaŜ urządzeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: miska ustępowa na stelaŝu typu Geberiit lub inna odpowiadająca wymogą, - umywalka mocowana do ściany wraz z baterią stojąca jedno dźwigniową, MontaŜ zaworów przelotowych mosięŝnych odcinających zasilanie, MontaŜ zaworów umywalkowych chromowanych, MontaŜ podchwytów stalowych lakierowanych (białych) obrotowych mocowanych do ściana dł. 750 mm - 1 szt., MontaŜ podchwytów jw. lesz nie obrotowy tylko podnoszonych do góry o dł. 750 mm mocowanych do ściany - 1szt, MontaŜ podchwytów podnoszonych o dł. 650 mm 2szt, Uwaga: Przy podłączaniu nowych przyborów w/w pomieszczeniu naleŝy wykorzystać istniejące piony wodne i kanalizacyjne. 5. Opis robót elektrycznych Zakres robót elektrycznych obiektu obejmuje: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z tablicy RG wyposaŝonej w układ pomiarowy (licznik). Rozdzielnia zasilana jest przez WLZ z złącza kablowego. Rozdział energii elektrycznej do pomieszczeń bibliotecznych będzie się odbywał poprzez tablicę rozdzielczą RG rozbudowaną o następujące elementy: ochronnik przepięciowy SPB-12/280/4, lampkę sygnalizacyjną 3 fazową, wyłącznik róŝnicowoprądowy P /30mA 1 szt., P A/30mA 1 szt., wyłącznik nadmiarowoprądowy S 301 B16A szt. 6. Wymiana obudowy tablicy i dostosowania do nowych potrzeb - typ TL z 3x12 S 301. Instalacja oświetleniowa: Uzupełnienie instalacji -montaŝ nowych puszek i obwodów układanych pt w wykonanych uprzednio bruzdach przewodami YDYpt 3(4)x1.5 mm 2 z minimalna grubością 5 mm warstwy przykrywającego tynku. Uzupełnienie - montaŝ nowych wyłączników 2 biegunowych o obciąŝalności 16A i przekroju przewodów 1.5 mm 2, Uzupełnienie montaŝ opraw oświetleniowych wewnętrznych z rastrem 4x LF18W szt. 12, 2x LF36W szt. 2, oprawy hermetyczne IP 55-2szt., Instalacja zasilająca komputery i klimatyzatory: Rozdzielenie instalacji na niezaleŝne obwody elektryczne 230V - wykonać przewodem YDY t 3x2.5mm 2 z minimalną grubością 5 mm warstwy przykrywającego tynku, 11

12 WC dla czytelników: Dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonać uzupełnienie instalacji przewodami YDYpt 3x15 mm 2 i 3x2.5mm 2, Zamontować 2 punkty oświetleniowe lampy bryzgoszczelne typu IP 54, Wykonać wypust i zamontować suszarkę elekt. do rak, Zamontować zestaw osprzętu instalacji przyzywowej np. firmy ENSTO lub innej o zbliŝonych parametrach i jakości. Uwaga: Gniazda ogólnego przeznaczenia, komputerowe i telefoniczne pozostają bez zmian. VI. Przepisy związane Roboty naleŝy wykonać przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z: 1. Niniejszą specyfikacją techniczna, 2. Zgodnie z niŝej wymienionymi ustawami, rozporządzeniami, warunkami, normami. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów, do uŝytkowania których moŝna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwe organa obowiązkowej kontroli. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostek stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 107 z 1998., poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 75 z 2002 r., poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wybranych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej dz. U. z 1998 r., nr 99, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U nr 120 z 2003 r., poz Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U nr 201 z 2003 r., poz (tekst jednolity zgodnie z obwieszeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z 21 listopada2003 r.), [62] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lipca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki oraz tablic informacyjnych Dz. U. nr 138 z 2001 r., poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustalenie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz. U. Nr 138 z 2001 r., poz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. I roboty ogólnobudowlane. 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr. 12, poz

13 10. RM i PMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- rozbiórkowych Dz. U nr 13, poz RMP i PS z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. RMP i PS z dnia 8 luty 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm BranŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 137, poz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II - roboty ogólnobudowlane. 14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II - roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych 15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom V, instalacje elektryczne. 16. PN-68/B Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautklawizowanych betonów komórkowych, wymagania i badania przy odbiorze. 17. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 18. PN-69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami emaliami na spoiwach bezwodnych. Warunki i badania przy odbiorze. 19. PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 20. BN- 65/ Drzwi i skrzydła drewniane wewnętrzne. 21. PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 22. PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne oznaczenia na rysunku. 23. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Wspólne wymagania i badania. 24. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Instalacja kanalizacyjna. 25. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku Cześć 1 Postanowienia ogólne i wymagania. 26. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 27. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 28. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Cześć 5 MontaŜ i badania, instrukcja działania, uŝytkowania i eksploatacji. 29. PN-EN 598 : Rury i kształtki i wyposaŝenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzenia ścieków Wymagania i metody badań. 30. PN-64/H Syfony Ŝeliwne kanalizacyjne korki rewizyjne. 31. PN-85/m Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania. 32. PN-EN U Kształtki z Ŝeliwa sferoidalnego do systemu przewodowych z PCV U lub PE wymagania i metody badań. 33. Pn-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badana przy odbiorze przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 34. PN-76/M Armatura sieci domowej wymagania i badania 35. PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - wymagania i badania. 36. PN-93/M Armatura sanitarna zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Minimalna ciśnienie przepływu 0.05 MPa (05 bar) Ogólne wymagania techniczne. 37. PN-73/M Armatura domowej sieci wodociągowej zawór przelotowy. 13

14 38. PN-91/M Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych. 39. PN-91/M końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 40. PN-EN 1286:2002 Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskociśnieniowe - Ogólne wymagania techniczne. 41. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Cześć 1 Postanowienia ogólne. 42. PN-77/B Urządzenia spłukujące do miski ustępowej i pisuarów Wymagania ogólne. 43. PN-84/B75703 Urządzenia spłukujące do miski ustępowej i pisuarów Zawory napełniające z tworzyw sztucznych. 44. PN-88/B 75704/03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych sedesy do misek ustępowych kompakt główne wymiary. 45. PN-89/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej Syfon do umywalki. 46. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 47. PN-IEC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przeciwporaŝeniowa. 48. PN-INC : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 49. PN-INC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniające bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym. 50. PN-INC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 51. PN-INC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 52. PN-INC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 53. PN-INC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 54. PN-EN 50310:2002 Stosowne połączenia wyrównawcze i uziemiające w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 55. PN-EN : 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 miejsca pracy we wnętrzach. 56. PN-INC :2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 57. PN-INC : 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciw poraŝeniowa. 58. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 21 listopada 2003r. z póź. zm.). 59. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 z 30 kwietnia 2004r., poz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U nr 153 z 1 września 2003 r., poz. 15o4 z póź. z.. 14

15 61. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej Dz. U. Nr 79 z dnia 9 maja 2003 r., poz Dyrektywa 2002/91/WE parlamentu Europejskiego i Rady europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ( tekst dostępny w internecie: tekst sfinalizowany). VI. Przedmiar robót - branŝa budowlana, sanitarna, elektryczna. 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

Głubczyce październik 2012 r.

Głubczyce październik 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej z zachowaniem detali architektonicznych Adres: Głubczyce ul. Niepodległości 14. 12 48-100

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY UL.KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45431000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z tworzyw sztucznych Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ Sprawa nr KZ-10/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty budowlane w Domu Studenckim Spartakus remont łazienek Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Grzybowskiej 90 i 90A.

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Grzybowskiej 90 i 90A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE Nazwa zamówienia: Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45421100-5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWYI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY ul. MŁYNARKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 WRAZ Z INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE Nazwa zamówienia: Wymiana wpustu dachowego dachu płaskiego oraz oraz pionu kanalizacyjnego w budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Adres inwestycji: Lublin ul. Spokojna 4 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Lublinie Lipiec 2015 OPIS TECHNICZNY Zakres robót budowlanych: Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Remont sali wystawowej

Remont sali wystawowej Remont sali wystawowej STADIUM DOKUMENTACJI: Specyfikacja techniczna BRANśA: Budowlana ADRES: ZDUŃSKA WOLA, ul. SIERADZKA 29 INWESTOR: LICEUM PLASTYCZNE im KATARZYNY KOBRO OPRACOWAŁ: Piotr Kaczmarek Zduńska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOBÓR I MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU W BUDYNKU ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP W POZNANIU Poznań, ul. Rolna 45a Inwestor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SST Instalacja teleinformatyczna w budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Czerwonaku.

TECHNICZNA SST Instalacja teleinformatyczna w budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Czerwonaku. S P E C Y F I K A C J A TECHNICZNA SST-14.03 Instalacja teleinformatyczna w budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Czerwonaku. Numer projektu: 021.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 1 Obiekt: GIMNAZJUM im. Jana

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19 Kody CPV: Grupa: 45300 000 9 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa: 45321 000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w zakresie instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w zakresie instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w zakresie instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Wymiana zaworów podpionowych w instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnic w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Obiekt: Lokalizacja : Zamawiający: Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe Obiekt: Budynek biurowy MZWiK przy ul. Długiej 21 Nowym Targu Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45111291-4 Prace

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 118 przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie.

Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 118 przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie. Warszawa, wrzesień 2009r. Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 118 przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Rozp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/8 Wyszczególnienie robót: 1. Roboty ogólnobudowlane KOD CPV: 45453000-7. 2. Roboty w

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIAR ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE INWESTOR : GMINA NOWA DĘBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/417

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/417 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/417 Wyszczególnienie robót: 1. Roboty ogólnobudowlane KOD CPV: 45453000-7. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS REMONT ŁAZIENEK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS REMONT ŁAZIENEK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS REMONT ŁAZIENEK Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu, adres: al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań)

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B0 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI 1.0 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot OST 1.2 Zakres stosowania OST 1.3 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Północ ul. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Roboty remontowe remont rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, wymiana części instalacji wodociągowej i p.poŝ.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca zamówienia na roboty budowlane - modernizacji pomieszczeń biurowych w Budynkach A i B w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy wymianie pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu Inwestor; Urząd Gminy w Lubniu Wykonał :Ewa Solarz 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: GIMNAZJUM W BUDOWIE W RAJCZY CZĘŚĆ SALA GIMANSTYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: GIMNAZJUM W BUDOWIE W RAJCZY CZĘŚĆ SALA GIMANSTYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inŝ. ANTONI GOŁEK 34-300 śywiec ul. Komorowskich 12 NIP 553-148-20-52 Tel.. 02-15-905 TEMAT: GIMNAZJUM W BUDOWIE W RAJCZY CZĘŚĆ SALA GIMANSTYCZNA

Bardziej szczegółowo