S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ BIBLOTECZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INWESTOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA: Warszawa al. Solidarności 90 ADRES OBIEKTU: Warszawa ul. Redutowa 48 BRANśA: BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA OPRACOWAŁ: Mgr inŝ. Ryszard Goschorski Upr. bud. St -329/86 W A R S Z A W A 04 MAJ R O K

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Wymagania ogólne II. III. IV. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i stosowanego sprzętu Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i ocena prawidłowości ich wykonania Zasady wyceny i rozliczenia robót V. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego 1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty budowlano-montaŝowe 4. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych 5. Sposoby poro wadzenia instruktaŝu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom VI. Opis zakresu robót 1. Dane ogólne 2. Program robót remontowo-dostosowawczych 3. Zakres robót budowlanych 4. Zakres robót sanitarnych 5. Zakres robót elektrycznych VII. VII. Przepisy związane Przedmiar robót (budowlane, sanitarne, elektryczne) 2

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac remontowych pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul Redutowej 10 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać po względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej. Niniejsza Specyfikacja stanowi cześć Dokumentów Przetargowych. I. Wymagania ogólne Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją - Specyfikacją techniczną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy Teren Budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykaz dokumentów dołączonych do Dokumentacji Przetargowej Dokumentacja rysunkowa rzut pomieszczeń, Przedmiar robót do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią cześć umowy a wymagania wyszczególnione w choć by w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu niezwłocznie powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszą Specyfikacja Techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty będą w pełni niezgodne z dokumentacja ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozbiórkowe będą zaliczone na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w Bibliotece Publicznej w okresie trwania realizacji Umowy aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) Podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w tym dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób i własności społecznych i innych, a powstałych w następstwie jego sposobu działania. 3

4 b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczenia środowiska pyłami lub środkami toksycznymi - moŝliwością powstania poŝaru c) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. d) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. e) Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi aktami związanymi. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w Cenie Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do wykonania Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót - potwierdzonej protokółem odbioru ostatecznego. II. Wymagania w zakresie właściwości materiałów i stosowanego sprzętu Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości uŝytych materiałów. Inspektor Nadzoru moŝe dopuścić tylko te materiały, które posiadają : 1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : - Polska Normą lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów dla których nie stanowiono Polskiej Normy, jeŝeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość znika mogą być uŝywane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŝycie tych materiałów od właściwego organu administracji państwowej. Materiały nie odpowiadające wymagania zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, Bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 4

5 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Miejsce czasowego składowani będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych i dostępnych do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy - będzie on zgodny z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowani warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. III. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie wypełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągał będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie stosownych dokumentów obowiązujących przy prowadzeniu tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją przetargowa, wymaganiami ST, Prawem Budowlanym, Rozporządzeniami wykonawczymi i obowiązującymi Polskimi Normami i Aprobatami Technicznym oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wykonaniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt własny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i ST, a takŝe ujętych w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W zaleŝności od ustaleń Roboty podlegają następujący etapom odbioru: a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 5

6 IV. Zasady wyceny i rozliczeń Robót Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone przez Wykonawcę dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Dokumenty te winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, udostępnione na kaŝde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru lub innego organu kontrolnego i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktyczne postępu kaŝdego z elementów Robót jest Rejestr Obmiarów. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do Rejestru Obmiarów. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i powiadamia Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem wyniki obmiaru wpisywane są do Rejestru Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub (opuszczone) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji Kosztorysowej. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się Rejestru Obmiaru. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Przetargowej. Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi jej kosztami. - Wartość uŝytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŝy doliczać podatku VAT, który zostanie doliczony do faktury VAT w obowiązującej wysokości 22%. Koszt dostosowania się do wymagań Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Zakres prac ujętych w cenie poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót winien obejmować roboty wyszczególnione w przywołanych tablicach ogólnych i szczegółowych katalogów norm. Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w katalogach. 6

7 V. Zakres i kolejność realizacji Robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z przygotowanie zaplecz budowy w zakresie: przygotowania pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym i oznaczeniem strefy ochronnej wynikającej z odrębnych przepisów. Roboty rozbiórkowe: - demontaŝ istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej - demontaŝ ścianki działowej, - demontaŝ okładzin ściennych z płytek glazurowanych, - demontaŝ posadzki z terakoty, - demontaŝ podkładu betonowego po posadzki, - demontaŝ osprzętu sanitarnego baterii, umywalek, miski ustępowej, - demontaŝ instalacji wod-kan., - demontaŝ częściowy instalacji elektrycznej, - demontaŝ częściowy osprzętu konieczny do wykonania robót malarskich w sposób taki aby nadawały się do ponownego zamontowania (dotyczy lamp osiedleniowych), - demontaŝ tablicy rozdzielczej i okablowania. Roboty budowlano- montaŝowe: Dostosowanie istniejącego pomieszczenia WC do korzystania przez osoby niepełnosprawne: - wykonanie nowej ścianki działowej, nadproŝa, montaŝu stolarki drzwiowej aluminiowej, - roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, okładziny ceramiczne ścian i podłogi oraz roboty malarskie, - wykonanie przeróbek instalacji sanitarnych, - wykonanie przeróbek instalacji elektrycznych, - montaŝ nowego osprzętu sanitarnego i elektrycznego, Roboty remontowe w pozostałych pomieszczeniach: Roboty budowlano-montaŝowe: - montaŝ ślusarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, - zeskrobanie starej farby, nałoŝenie gładzi, przetarcie i malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową zmywalną, sufity farba emulsyjną akrylową, - malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej wewnętrznej, - montaŝ nowych krat typu przesuwnego lub Ŝaluzji zew. montowanych od wewnątrz. Roboty elektryczne: - modernizacja tablicy rozdzielczej i jej wyposaŝenia, - montaŝ uzupełnienie ochronników przepięciowych i zabezpieczeń róŝnicowoprądowych, oraz wyłączników instalacyjnych, - montaŝ - uzupełnienie instalacji elektrycznej oświetleniowej, - rozdzielenie instalacji komputerowej i klimatyzacyjnej, - wymiana - uzupełnienie osprzętu oświetleniowego, - badania ochronne instalacji, Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze wiedzą budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej. 7

8 3. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych Roboty demontaŝowe moŝliwość upadku (prace na wysokości) niekontrolowane spadanie demontowanych elementów, Roboty budowlano- montaŝowe moŝliwość upadku (praca na wysokości), (w obu przypadkach naleŝy zabezpieczyć drogi komunikacyjne) Roboty malarskie moŝliwość upadku (praca na wysokości), zatrucie, Roboty instalatorskie moŝliwość upadku (praca na wysokości), poraŝenie prądem, 4. Sposoby prowadzenia instruktaŝu pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom Przed dopuszczeniem pracowników do robót Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ ochronną zgodną z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, zatrucia, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. W czasie trwania robót naleŝy przeprowadzić dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, prowadzący winien omówić sposoby prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego opieki lekarskiej i straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki i środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. Jak równieŝ wolny dojazd dla straŝy poŝarnej i karetki pogotowia, które muszą być w kaŝdej chwili dostępne. VI. Opis zakresu robót budowlanych 1. Dane ogólne: Roboty budowlane polegające na odnowieniu i dostosowaniu pomieszczeń powinny być wykonane zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wszystkie materiały uŝyte do projektowanych robót budowlanych powinny mieć wymagane przepisami, aprobaty, deklaracje zgodności i spełniać ich wymagania. L.p. 2. Program robót remontowych: Jednostka organizacyjna, pomieszczenia Opis stanu istniejącego Sposób rozwiązania I II III IV 1. Cała Biblioteka Publiczna Instalacja elektryczna, brak wyłączników napięciowych i ochronnych w tablicy rozdzielczej, źle doświetlone pomieszczania czytelni Wymian wtynkowych przewodów, montaŝ wyłączników napięciowych. MontaŜ zabezpieczeń róŝnicowoprądowych, montaŝ ochronników przepięciowych wymiana uzupełnienie części osprzętu oświetleniowego w gabarytach istniejącego. 8

9 2. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne 3. Cała Biblioteka Publiczna 4. Pomieszczenie wiatrołapu 5. Pomieszczenia zaplecza i gospodarcze WC- łazienka dla czytelników, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych Powierzchnie sufitów i ścian brudne i podrapane, widoczne miejsca zacieków Drzwi wejściowe stalowe nie spełniające wymogów, zniszczone Stolarka drzwiowa drewniana zabrudzona i porysowana 6. Korytarz Drzwi wewnętrzne zniszczone nie spełniające moŝliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach Wykonanie WC z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wyłoŝenie ścian do wysokości 2 m płytkami glazurowanymi umoŝliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, podłoga wyłoŝona płytkami antypoślizgowymi typu Gres, wyposaŝone w urządzenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenia pomocnicze m.in. podchwyty, suszarka do rąk, zestaw instalacji przyzywowej. Zeskrobanie starej farby, nałoŝenia gładzi, szlifowanie, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i akrylowymi zmywalnymi. Sufity w wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym. Pom. nr 36 ściany: od sufitu do listwy kolor Ŝółty, od listwy do podłogi kolor pomarańczowy, Pom. nr 80 ściany kolor jasne ecri, Hol ściany: od sufitu kolor beŝowy do połowy, od połowy do podłogi kolor fiołkowy, Wiatrołap Ściany: kolor beŝowy, Łazienki ściany: kolor biały, Pom. zaplecza i gospodarcze Od strony nr 80 kolor jasne ecri, od strony nr 36 kolor Ŝółty. Wymiana drzwi wejściowych stalowych na drzwi aluminium ciepłego szklone szkłem P-4 w kolorze brązowym Renowacja i malowanie stolarki w kolorze białym Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi z aluminium zimnego wykonane w kolorze białym szklone szkłem bezpiecznym dolna część do ramiaka na wysokości 80 cm wypełniona panelem stalowym, 9

10 3. Opis robót budowlanych Zakres robót budowlanych obiektu obejmują: Przebudowę istniejącego WC dla czytelników z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych: DemontaŜ istniejących ścianek działowych, DemontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej DemontaŜ okładzin ściennych z płytek glazurowanych wraz z zbiciem tynku, DemontaŜ posadzek z terakoty, Wykonanie nowych ścianek z bloczków Ytong gr cm, Wykonanie nowych tynków ścian, Osadzenie stolarki drzwiowej łazienkowej z AL. o szerokości skrzydła 100 cm, WyłoŜenie ścian płytkami glazurowanymi do wysokości 2m., Wykonanie podkładu pod posadzki, Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie i wywinięcie jej na ściany do wysokości. 20cm, WyłoŜenie posadzki płytkami typu Gres antypoślizgowy o wym. 30x30 cm w kolorze kremowym, MontaŜ osprzętu sanitarnego przystosowanego dla korzystania osobom niepełnosprawnym (miska ustępowa na stelarzu, umywalka z baterią, suszarka, zestaw przyzywowy),! Pozostałe pomieszczenia: Pomieszczenia wszystkie: zeskrobanie starej farby, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną akrylową powierzchni sufitów, ścian akrylowa zmywalną, po uprzednim wykonaniu reperacji, nałoŝenie gładzi i szlifowani, kolor wg opisu poz. VI/3, Wiatrołap: wymiana drzwi stalowych zewnętrznych jednoskrzydłowych na drzwi aluminiowe tzw. aluminium ciepłe, przeszklone szybą P-4, zaopatrzone w samozamykacz i wyposaŝone w dwa zamki patentowe, Korytarz: wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe wykonane z aluminium zimnego, przeszklone szybą bezpieczną, wyposaŝone w samo zamykacz i jeden zamek z wkładka typu Yale, w części dolnej wypełnione panelem stalowym. Kraty zewnętrzne: (czytelnia dla dorosłych) przerobienie krat wykonanie części otwieranej w miejscu istniejącego skrzydła okiennego. Kraty wewnętrzne: (czytelnia dla dzieci): nowa krata przesuwna lub Ŝaluzje okienne z napędem ręcznym i zabezpieczeniem przed otwarciem. 4. Opisy robót sanitarnych Zakres robót sanitarnych obiektu obejmuje: DemontaŜ istniejących urządzeń sanitarnych (WC dla czytelników) miski ustępowej, umywalki i baterii umywalkowej, DemontaŜ podejść wod-kan wraz z częścią instalacji, Wykonanie nowych podejść wod-kan wraz z wykonanie częściowej instalacji, 10

11 MontaŜ urządzeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: miska ustępowa na stelaŝu typu Geberiit lub inna odpowiadająca wymogą, - umywalka mocowana do ściany wraz z baterią stojąca jedno dźwigniową, MontaŜ zaworów przelotowych mosięŝnych odcinających zasilanie, MontaŜ zaworów umywalkowych chromowanych, MontaŜ podchwytów stalowych lakierowanych (białych) obrotowych mocowanych do ściana dł. 750 mm - 1 szt., MontaŜ podchwytów jw. lesz nie obrotowy tylko podnoszonych do góry o dł. 750 mm mocowanych do ściany - 1szt, MontaŜ podchwytów podnoszonych o dł. 650 mm 2szt, Uwaga: Przy podłączaniu nowych przyborów w/w pomieszczeniu naleŝy wykorzystać istniejące piony wodne i kanalizacyjne. 5. Opis robót elektrycznych Zakres robót elektrycznych obiektu obejmuje: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z tablicy RG wyposaŝonej w układ pomiarowy (licznik). Rozdzielnia zasilana jest przez WLZ z złącza kablowego. Rozdział energii elektrycznej do pomieszczeń bibliotecznych będzie się odbywał poprzez tablicę rozdzielczą RG rozbudowaną o następujące elementy: ochronnik przepięciowy SPB-12/280/4, lampkę sygnalizacyjną 3 fazową, wyłącznik róŝnicowoprądowy P /30mA 1 szt., P A/30mA 1 szt., wyłącznik nadmiarowoprądowy S 301 B16A szt. 6. Wymiana obudowy tablicy i dostosowania do nowych potrzeb - typ TL z 3x12 S 301. Instalacja oświetleniowa: Uzupełnienie instalacji -montaŝ nowych puszek i obwodów układanych pt w wykonanych uprzednio bruzdach przewodami YDYpt 3(4)x1.5 mm 2 z minimalna grubością 5 mm warstwy przykrywającego tynku. Uzupełnienie - montaŝ nowych wyłączników 2 biegunowych o obciąŝalności 16A i przekroju przewodów 1.5 mm 2, Uzupełnienie montaŝ opraw oświetleniowych wewnętrznych z rastrem 4x LF18W szt. 12, 2x LF36W szt. 2, oprawy hermetyczne IP 55-2szt., Instalacja zasilająca komputery i klimatyzatory: Rozdzielenie instalacji na niezaleŝne obwody elektryczne 230V - wykonać przewodem YDY t 3x2.5mm 2 z minimalną grubością 5 mm warstwy przykrywającego tynku, 11

12 WC dla czytelników: Dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonać uzupełnienie instalacji przewodami YDYpt 3x15 mm 2 i 3x2.5mm 2, Zamontować 2 punkty oświetleniowe lampy bryzgoszczelne typu IP 54, Wykonać wypust i zamontować suszarkę elekt. do rak, Zamontować zestaw osprzętu instalacji przyzywowej np. firmy ENSTO lub innej o zbliŝonych parametrach i jakości. Uwaga: Gniazda ogólnego przeznaczenia, komputerowe i telefoniczne pozostają bez zmian. VI. Przepisy związane Roboty naleŝy wykonać przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z: 1. Niniejszą specyfikacją techniczna, 2. Zgodnie z niŝej wymienionymi ustawami, rozporządzeniami, warunkami, normami. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów, do uŝytkowania których moŝna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwe organa obowiązkowej kontroli. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostek stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 107 z 1998., poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 75 z 2002 r., poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wybranych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej dz. U. z 1998 r., nr 99, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U nr 120 z 2003 r., poz Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U nr 201 z 2003 r., poz (tekst jednolity zgodnie z obwieszeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z 21 listopada2003 r.), [62] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lipca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki oraz tablic informacyjnych Dz. U. nr 138 z 2001 r., poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustalenie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz. U. Nr 138 z 2001 r., poz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. I roboty ogólnobudowlane. 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr. 12, poz

13 10. RM i PMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- rozbiórkowych Dz. U nr 13, poz RMP i PS z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. RMP i PS z dnia 8 luty 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm BranŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 137, poz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II - roboty ogólnobudowlane. 14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II - roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych 15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom V, instalacje elektryczne. 16. PN-68/B Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautklawizowanych betonów komórkowych, wymagania i badania przy odbiorze. 17. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 18. PN-69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami emaliami na spoiwach bezwodnych. Warunki i badania przy odbiorze. 19. PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 20. BN- 65/ Drzwi i skrzydła drewniane wewnętrzne. 21. PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 22. PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne oznaczenia na rysunku. 23. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Wspólne wymagania i badania. 24. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Instalacja kanalizacyjna. 25. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku Cześć 1 Postanowienia ogólne i wymagania. 26. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 27. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 28. PN- EN :2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Cześć 5 MontaŜ i badania, instrukcja działania, uŝytkowania i eksploatacji. 29. PN-EN 598 : Rury i kształtki i wyposaŝenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzenia ścieków Wymagania i metody badań. 30. PN-64/H Syfony Ŝeliwne kanalizacyjne korki rewizyjne. 31. PN-85/m Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania. 32. PN-EN U Kształtki z Ŝeliwa sferoidalnego do systemu przewodowych z PCV U lub PE wymagania i metody badań. 33. Pn-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badana przy odbiorze przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 34. PN-76/M Armatura sieci domowej wymagania i badania 35. PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - wymagania i badania. 36. PN-93/M Armatura sanitarna zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Minimalna ciśnienie przepływu 0.05 MPa (05 bar) Ogólne wymagania techniczne. 37. PN-73/M Armatura domowej sieci wodociągowej zawór przelotowy. 13

14 38. PN-91/M Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych. 39. PN-91/M końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 40. PN-EN 1286:2002 Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskociśnieniowe - Ogólne wymagania techniczne. 41. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Cześć 1 Postanowienia ogólne. 42. PN-77/B Urządzenia spłukujące do miski ustępowej i pisuarów Wymagania ogólne. 43. PN-84/B75703 Urządzenia spłukujące do miski ustępowej i pisuarów Zawory napełniające z tworzyw sztucznych. 44. PN-88/B 75704/03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych sedesy do misek ustępowych kompakt główne wymiary. 45. PN-89/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej Syfon do umywalki. 46. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 47. PN-IEC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przeciwporaŝeniowa. 48. PN-INC : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 49. PN-INC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniające bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym. 50. PN-INC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 51. PN-INC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 52. PN-INC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 53. PN-INC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 54. PN-EN 50310:2002 Stosowne połączenia wyrównawcze i uziemiające w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 55. PN-EN : 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 miejsca pracy we wnętrzach. 56. PN-INC :2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 57. PN-INC : 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciw poraŝeniowa. 58. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 21 listopada 2003r. z póź. zm.). 59. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 z 30 kwietnia 2004r., poz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U nr 153 z 1 września 2003 r., poz. 15o4 z póź. z.. 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU POLIKLINIKI W ZIELONEJ GÓRZE 65-044 Zielona Góra Ul. Wazów 42 Kod CPV 45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Budynek remizy straŝackiej z salą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Krempachach OBIEKT: Boisko wielofunkcyjne POŁOśENIE: Krempachy INWESTOR: GMINA NOWY TARG Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 11 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzelowie. B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Szkoła podstawowa w Krzelowie Adres: Krzelów

Bardziej szczegółowo

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH -1- SPIS TREŚCI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ADRES: 59-400 Jawor, ul. Legnicka 12. INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI CPV 45330000-9, 45331100-7, 45331230-7 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo