KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 KOMPLET SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY EGZEMPLARZ NR KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY (Architektura, Konstrukcja, Instalacje elektryczne, Instalacje Wod-Kan, C.O., Gaz, Instalacje wentylacji i klimatyzacji). NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYMCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 13, działka nr 162/6, obręb 50 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 OPRACOWAŁA FIRMA: STUDIO VIZART Aneta Lewandowska-Mentel tel: , ARCHITEKTURA PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. arch. Aneta Lewandowska-Mentel MPOIA/020/2013 MP-1934 PIECZĄTKA I PODPIS SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENIA NR IZBY MPOIA/036/2013 MP-1930 mgr inŝ. arch. Bogusław Kowalski PIECZĄTKA I PODPIS Zatwierdzono (przedstawiciel inwestora) Grudzień 2013 r.

2 II SPIS AUTORÓW PROJEKTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH Z PIECZĄTKAMI KONSTRUKCJA PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. Krzysztof Tabaj MAP/0164/POOK/09 PIECZĄTKA I PODPIS PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. Przemysław Szymański MAP/0154/POOK/11 PIECZĄTKA I PODPIS MAP/BO/0369/11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY MAP/0245/PWOE/04 MAP/IE/0033/05 inŝ. Stanisław Pięta PIECZĄTKA I PODPIS SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENIA NR IZBY inŝ. Tomasz miodek MAP /0053/ PWOE/03 PIECZĄTKA I PODPIS INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY inŝ. Przemysław Czaja MAP/0199/PWOS/11 MAP/IS/0310/11 PIECZĄTKA I PODPIS SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. Andrzej Gumulski 326/84 MAP/IS/6938/02 PIECZĄTKA I PODPIS grudzień 2013 r

3 III. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU II SPIS AUTORÓW PROJEKTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH Z PIECZĄTKAMI... 2 III. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3 IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 4 V. ODPISY UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY... 8 DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA Opinia sanitarna(załącznik do klauzuli uzgodnienia nr 4/14) Opinia Konserwatora z dnia r VI. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA Część opisowa Zakres robót Elementy mogące spowodować zagrożenie Przewidywane zagrożenie mogące powstać podczas realizacji Sposób instruktażu pracowników Środki zapobiegające niebezpieczeństwu... VII. ARCHITEKTURA Część opisowa INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO PODSTAWA OPRACOWANIA PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: CELEM OPRACOWANIA JEST: STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ZAKRES REALIZACJI ROBÓT: WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAC REMONTOWYCH PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO I ARANŻACJA SALI KINOWEJ WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE OCHRONA KONSERWATORSKA oraz ochrona na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZGODNOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: UWAGI KOŃCOWE; PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA SALI KINOWEJ... Część graficzna... VIII. KONSTRUKCJA 79 IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE X. INSTALACJE P.POś 129 XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 131 (nagłośnienie, system oświetlenia scenicznego i system sterowania) XII. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI...170

4 IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ARCHITEKTURA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r.

5 OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. KONSTRUKCJA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r..

6 OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ELEKTRYKA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r.

7 OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. WENTYLACJA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r.

8 V. ODPISY UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY

9 DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA 1. Opinia sanitarna(załącznik do klauzuli uzgodnienia nr 4/14) Rzut podstawowy III piętra- UZGODNIENIA 2. Opinia Konserwatora z dnia r.

10 VI. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 Podczas realizacji inwestycji będą wykonywane czynności mogące powodować zagroŝenie Ŝycia i zdrowia. Czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. Projektowane roboty wymagają sporządzenia na etapie realizacji planu BIOZ. Część opisowa 3. Zakres robót Projektowana inwestycja obejmuje: - wymianę posadzki, obudowę ścian w Sali kinowej, wymianę stropu podwieszonego w Sali kinowej, wymianę foteli, realizację nowego ekranu. - wymianę instalacji elektrycznej, - przebudowę sanitariatów na parterze, - przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej. 4. Elementy mogące spowodować zagroŝenie - prace na wysokości związane z realizacją nowego wystroju Sali kinowej, - prace w piwnicy niewielkich pomieszczeniach przy duŝym zagęszczeniu róŝnych instalacji, - prace na wysokości na zewnątrz związane z realizacją montaŝu urządzeń klimatyzacyjnych na dachu. 5. Przewidywane zagroŝenie mogące powstać podczas realizacji - prace na wysokości, - prace przy przebudowie instalacji elektrycznej. 6. Sposób instruktaŝu pracowników Przed przystąpieniem do robót kaŝdy pracownik musi być przeszkolony w zakresie przepisów w tym BHP, P.POś, obowiązujących na budowie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia. Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego moŝliwość jego pracy na wysokości. Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego mogą być dopuszczeni pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Wszyscy pracownicy musza być zaopatrzeni w odzieŝ roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy. Teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób

11 niepowołanych. Wszystkie urządzenia powinny mieć DTR, z którymi naleŝy zapoznać obsługę. Urządzenia elektryczne przed włączeniem naleŝy poddać próbie technicznej. Muszą one posiadać system ochrony przed poraŝeniem. 7.Środki zapobiegające niebezpieczeństwu Przy wykonywaniu robót powodujących zagroŝenie naleŝy: stosować odpowiedni sprzęt, stosować środki ochrony indywidualnej pracowników, odpowiednio zorganizować plac budowy w czynnym obiekcie budowlanym, na placu budowy, wokół stanowiska p.poŝ ppoŝ. i rozdzielni elektrycznej nie wolno składować Ŝadnych materiałów sprzętu, wszystkie prace budowlane, a w szczególności te niebezpieczne prowadzone na wysokości oraz przy pomocy cięŝkiego sprzętu montaŝowego, jeśli zajdzie taka potrzeba, muszą być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami, strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, w obszarze tym nie wolno organizować stanowisk pracy, nie wolno zezwalać na przejście przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń, zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, pomosty robocze rusztowań naleŝy systematycznie oczyszczać z nagromadzonych odłamków gruzu i innych zanieczyszczeń, wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest moŝliwe pod warunkiem stosowania pasów ochronnych linkami asekuracyjnymi mocowanymi do stałych (pewnych) elementów konstrukcji, montaŝ rusztowań systemowych wykonywać zgodnie z instrukcją wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie projektem budowlanym oraz projektem organizacji robót(jeŝeli jest wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi słuŝbami Inwestora, Przy wykonywaniu robót stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowała : arch. Aneta Lewandowska-Mentel

12 VII. ARCHITEKTURA Część opisowa NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej aków, os. Zgody INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO Pom. nr 3/6 SALA KINOWA III PIĘTRO (widok na balkon)

13 Pom. nr 3/10 TARAS POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE (widok od strony holu)

14 Pom. nr 3/4 WC Męskie Pom. nr 3/1 Hol-STAŁA EKSPOZYCJA DYDAKTYCZNA

15 Pom. nr 4/1 Komunikacja Pom. nr 3/3 Porządkowe Pom. nr 4/3 WC Pom. nr 4/2 Reżyserka Pom. nr 3/2a WC Damskie Pom. nr 3/2 WC Damskie 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora Obowiązujące normy i przepisy, Wytyczne inwestora Uzgodnienia i ustalenia robocze z Inwestorem UŜytkownikiem Wizja lokalna, inwentaryzacja, Podstawa merytoryczna: koncepcje, uzgodnienia i konsultacje dokonywane w trakcie realizacji koncepcji

16 3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U nr 156 poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 poz. 926); Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881); Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno -uŝytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, poz ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŝytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844,z późniejszymi zmianami) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami 4. CELEM OPRACOWANIA JEST: - uzyskanie optymalnej funkcji projektowanych pomieszczeń - dostosowanie, w zakresie objętym opracowaniem, do obowiązujących przepisów PPOś., BHP oraz ergonomii - podniesienie standardu wykończenia - wyposaŝenie w nowoczesne, bardziej funkcjonalne meble Proponowane materiały wykończeniowe gwarantują wysoki standard estetyczny. 5. STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotem opracowania projektowego jest sala kinowa- aula z przynaleŝnymi pomieszczeniami zlokalizowana w budynki nr 18 a Szkoły Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18. Zabudowa SA PSP tworzy kompleks oparta na kwadracie z dziedzińcem wewnętrznym w środku. Większość zabudowy szkolnej powstała w latach 60-tych ubiegłego stulecia a budynek nr 18 a w latach 80-tych. Budynki wchodzące w skład kompleksu SA PSP posiadają róŝne funkcje: koszarową,administracyjną oraz mieszkalną. Budynek nr 18 a ma funkcję dydaktyczną. Przedmiotowy budynek ma 6 kondygnacji (5 naziemnych i jedną podziemną)połączonych dwiema klatkami schodowymi komunikacji ogólnej. Przeznaczenie pomieszczeń na kondygnacjach objętych opracowaniem:

17 Piętro III: sala kinowa(sala wykładowa- aula), sala tarasowa(ogród zimowy), pomieszczenia magazynowe, szatnia, hol, toalety Piętro IV: balkon auli, reŝyserka oraz maszynownia dźwigów Sala kinowa głównie pełni rolę sali wykładowej auli. Jest przeznaczona wyłącznie dla uŝytkowników SA PSP. Z holu znajdującego się przy głównej klatce schodowej wchodzi się na salę kinową a w jej sąsiedztwie znajdują się toalety. Blisko holu znajdują się równieŝ dwie windy oraz szatnia i sala tarasowa- dydaktyczna. Wejście Sali kinowej odbywa się w części tylnej widowni, która wznosi się amfiteatralnie,zapewniając dobra widoczność siedzącym. Scena dostępna jest z najniŝszego poziomu widowni schodami. Nad sceną znajdują się prowadnice z kurtynami. Ekran kinowy zamontowany jest na tylnej ścianie sceny. Jedno wyjście ewakuacyjne z Sali prowadzi z najniŝszego poziomu widowni do klatki schodowej. Dwa następne wyjścia ewakuacyjne znajduje się w najwyŝszej części, tylnej widowni. Na poziomie sceny znajduje się kolejne wyjście ewakuacyjne. 6. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU. Obiekt budowlany objęty II kategorią geotechniczną. Budynek w całości podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z pustaków, cegły szczelinowej oraz cegły pełnej ceramicznej. Fundamenty pasmowe, ławy Ŝelbetowe pod ściany oraz stopy fundamentowe Ŝelbetowe pod słupy, posadowione na gruncie rodzimym z warstwy piasków grubych i Ŝwirów. Poziom wód gruntowych poniŝej poziomu posadowienia budynków. Rzędna posadowienia fundamentów budynku - 4,5 m n.p.m. 7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. Instalacje: C.O. z zasilana w ciepło zdalaczynnie C.w.u przygotowywana w węźle cieplnym wspomagana instalacją solarną. Instalacja elektryczna, oświetleniowo-gniazdkowa, telefoniczna, odgromowa. Moc urządzeń elektrycznych przedstawiono w projekcie branŝowym elektrycznym. Właściwości cieplne przegród: Stropodach U= 0,215 W/m 2 K Ściany zewnętrzne budynku U= 0,24 W/m 2 K 8. ZAKRES REALIZACJI ROBÓT: W ramach projektowanych robót budowlanych przewidziano: całkowity remont oraz aranŝacja sali kinowej- auli wraz z przynaleŝnymi pomieszczeniami z uwzględnieniem wytycznych rzeczoznawcy PPOś., BHP oraz specjalisty akustyka

18 zmiany w węźle sanitarnym, dostępnym z holu, które doprowadzą do zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawią jego funkcjonalność, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, po uprzedniej analizie stanu istniejącego, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej z przystosowaniem jej do współczesnych wymogów oraz potrzeb sali kinowej auli, wymianę systemu nagłośnienia oraz dobór rodzaju i wielkości profesjonalnego sprzętu i ekranu kinowego, instalacja nagłośnieniowa i oświetleniowa sceny wraz z oświetleniem przeszkodowym i ewakuacyjnym, wewnętrzna instalacja przeciwpoŝarowa oraz dostosowanie przedmiotowego zakresu do obowiązujących przepisów PPOś. montaŝ oraz dostosowanie Sali kinowej do kabin tłumaczy symultanicznych wymianę foteli kinowych, wymianę wykładziny dywanowej, demontaŝ okładzin ściennych, realizację sufitów podwieszonych, wymiana grzejników 9. WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAC REMONTOWYCH. - PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ

19 Zakres prac poszczególnych pomieszczeń: całkowity remont oraz aranŝacja sali kinowej- auli poszerzenia otworów komunikacyjnych do WC, wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych; wykonanie stalowej konstrukcji nośnej pod kabiny dla tłumaczy umieszczone na balkonie auli kinowej; wykonanie poszerzenia otworu wejściowego na taras-ogród zimowy; wymiana poszycia tarasu pomieszczenie dydaktyczne wykonanie konstrukcji wsporczej central instalacji wentylacji nad dachem sali kinowej oraz pomieszczenia przy tarasie-ogrodzie zimowym; 3/1 HOL- stała ekspozycja dydaktyczna : DemontaŜ drewnianych okładzin oraz rusztów DemontaŜ i wymiana luster DemontaŜ i wymiana grzejnika DemontaŜ i wymiana oświetlenia Przygotowanie podłoŝa oraz montaŝ tapety Poszerzenie otworu w celu montaŝu drzwi do toalet DemontaŜ części istniejącej posadzki marmurowej przy wejściach na salę kinową w celu zamontowania wykładziny dywanowej. Uzupełnienie gładzi oraz malowanie podciągów farbą emulsyjną MontaŜ sufitu podwieszanego, napinanego 3/2 WC Damskie(przedsionek) Wyburzenie ścianki działowej w celu poszerzenia przedsionka Wydzielenie na pełną wysokość ścianą gr 12 cm przedsionka od pomieszczenia WC MontaŜ drzwi do pom. WC z podcięciem wentylacyjnym oraz samozamykaczem DemontaŜ i montaŝ drzwi do pom. porządkowego DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową DemontaŜ i montaŝ oświetlenia DemontaŜ i montaŝ nowych umywalek DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne MontaŜ blatu umywalkowego z konglomeratu MontaŜ lakobelu nad lustrem na mocowaniu dystansowym MontaŜ lustra MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji Wykonanie instalacji elektrycznej 3/2a WC Damskie

20 Wyburzenie istniejących ścianek działowych MontaŜ zabudowy systemowej z płyty HPL DemontaŜ istniejącej wentylacji MontaŜ urządzeń systemu podtynkowego Geberit wraz z wykonaniem zabudowy MontaŜ misek ustępowych, wiszących Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki MontaŜ luster MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej 3/3 Pom. porządkowe DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod-kan Skucie oraz wykonanie nowej glazury do wys.205 cm Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową MontaŜ zlewozmywaka porządkowego na wys. 45wraz ze złączką DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej Wyburzenie istniejącej ścianki działowej Wykonanie instalacji wentylacji 3/5 WC Męskie(przedsionek) Wyburzenie ścianki działowej Wydzielenie na pełną wysokość ścianą gr 12 cm przedsionka od pomieszczenia WC MontaŜ drzwi do pom. WC z podcięciem wentylacyjnym oraz samozamykaczem DemontaŜ i montaŝ drzwi do pom. magazynowego DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową DemontaŜ i montaŝ oświetlenia DemontaŜ i montaŝ nowych umywalek DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne MontaŜ blatu umywalkowego z konglomeratu MontaŜ lakobelu nad lustrem na mocowaniu dystansowym MontaŜ lustra MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji Wykonanie instalacji elektrycznej 3/4a WC Męskie

21 Wyburzenie istniejących ścianek działowych MontaŜ zabudowy systemowej z płyty HPL DemontaŜ istniejącej wentylacji MontaŜ urządzeń systemu podtynkowego Geberit wraz z wykonaniem zabudowy MontaŜ misek ustępowych, wiszących oraz pisuarów Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki MontaŜ lustra MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne 3/5 Pom. magazynowe Skucie oraz wykonanie nowej glazury do wys.205 cm Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej Wyburzenie istniejącej ścianki działowej Wykonanie instalacji wentylacji DemontaŜ istniejącej wentylacji 3/6 Sala kinowa - aula DemontaŜ i montaŝ pomostów technicznych oraz ich oczyszczenie i pomalowanie powłokami ochronnymi DemontaŜ zabudowy G-K na ścianie sąsiadującej z pom. porządkowym oraz pom. magazynowym, wykonanie zabudowy systemowej G-KF na podkonstrukcji DemontaŜ poszycia ścianek przyscenicznych następnie ich odtworzenie w systemie G-KF, szpachlowanie i malowanie DemontaŜ istniejących okładzin ściennych oraz sufitowych DemontaŜ istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej demontaŝ kanałów wentylacji mechanicznej, DemontaŜ i wymiana stolarki drzwiowej DemontaŜ i montaŝ nowych foteli kinowych, MontaŜ balustrad MontaŜ nowego ekranu kinowego na istniejącej konstrukcji, MontaŜ kurtyn 2 kurtyn DemontaŜ i wymiana nawierzchni schodów oraz obudowy podłogi sceny na drewno matowe, deska modrzew syberyjski, pokrycie oleowosk, powierzchnia sceny: ok. 55 m², wysokość od podłogi: 1,15 m, Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, Wykonanie nowych instalacji oświetleniowych, oświetlenie sali z moŝliwością regulacji, tzw. oświetlenie ogólne Sali oświetlenie sceniczne dodatkowe oświetlenia (na potrzeby sali wykładowej),

22 światła bezpieczeństwa i przystopniowe - przeszkodowe, ewakuacyjne Instalacja profesjonalnego sytemu dźwiękowego, typowego dla nagłośnienia sali kinowej, zestaw do projekcji kinowej oraz tłumaczenia symultanicznego Wykonanie instalacji P.POś. Wykonanie posadzki na schodach za sceną Wykończenie sufitów podwieszonych i okładzin akustycznych ściennych, MontaŜ wykładziny dywanowej na istniejącej odrestaurowanej posadzce, MontaŜ cokolików ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys.10 cm Oświetlenie sceny 3/7 Przedsionek DemontaŜ istniejącej posadzki Wyburzenie ścianek działowych sąsiadujących z szatnią i pom. zapleczowym DemontaŜ oraz wymiana stolarki Wyburzenie w celu poszerzenia otworu do montaŝu ścianki szklanej z drzwiami dwuskrzydłowymi do pom. tarasowego(ogród zielony) Wykonanie ścianek działowych w systemie G-KF Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową Przygotowanie podłoŝa oraz montaŝ tapety Wykonanie posadzki z płytek gres MontaŜ tafli szklanej(szkło matowe) na mocowaniu dystansowym 3/8 Pom. zapleczowe DemontaŜ i montaŝ wraz z przestawieniem stolarki drzwiowej DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą lateksową na pełną wysokość Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolika wys. 10 cm DemontaŜ oraz montaŝ oświetlenia oraz instalacji elektrycznych 3/9 Szatnia DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą lateksową na pełną wysokość MontaŜ blatu oraz rolety w okienku podawczym Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolika wys. 10 cm DemontaŜ oraz montaŝ oświetlenia oraz instalacji elektrycznych MontaŜ wieszaków 3/10 Taras - POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą emulsyjną strukturalną na pełną wysokość Wykonanie podłogi na legarach oraz posadzki z płytek gresowych Wykonanie częściowe posadzki w formie tarasu zielonego oraz nasadzenie zieleni MontaŜ cokolików ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys.10 cm Oczyszczenie i malowanie powłokami ochronnymi konstrukcji zadaszenia Wymiana stolarki drzwiowej DemontaŜ oraz przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na ścianę dachową zewn. DemontaŜ i montaŝ instalacji elektrycznej oraz oświetlenia MontaŜ odbiorników TV MontaŜ drewnianych elementów ozdobnych oraz nasadzenie zieleni DemontaŜ i montaŝ barierek ochronnych

23 DemontaŜ oraz wymiana przekrycia dachowego 10. PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO I ARANśACJA SALI KINOWEJ Projektuje się niewielkie zmiany w układzie funkcjonalnym sali kinowej. Przede wszystkim polegają one na: likwidacji trzech ostatnich rzędu foteli widowni na balkonie a w ich miejsce instalacja trzech kabin tłumaczy symultanicznych na konstrukcji wsporczej. AranŜacja sali kinowej zgodnie z wytycznymi projektu będzie spełniać wszystkie wymagania 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. 261 Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca ustawione są w rządach, powinny mieć: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. 2/ Szerokość przejść między rzędami siedzeń nie mniejsza niŝ 0,45 m, przy czym odległość tę naleŝy ustalić, biorąc pod uwagę stałe elementy siedzeń, 3/ liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŝ 16 pomiędzy przejściami, 4/ szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŝ1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej liczbie szerokość tę naleŝy zwiększyć proporcjonalnie 0,6 m na 100 osób, 5/ rzędy siedzeń lub ławek trwale mocowane do podłogi albo sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz miedzy rzędami. W projekcie rozmieszczono na sali kinowej 226 foteli. Na Sali kinowej (III piętro) 12 rzędów: 9 rzędów po 16 foteli = 144 miejsc 2 rzędów po 14 foteli = 28 miejsca 1 rzędy po 12 foteli = 12 miejsc Na balkonie (IV piętro) : 3 rzędy po 14 foteli = 42 miejsc 11. WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA a) ZałoŜenia i rozwiązania materiałowe Motywem przewodnim wystroju wnętrz w obiekcie został nowoczesnej styl w architekturze wnętrz połączony z zabytkowym występującym na elewacjach budynku. Generalnie dominuje nowoczesny nurt w skali szarości, i bieli oraz elementami metalowymi z dodatkiem akcentów stylowych imitujących oraz nawiązujących do zabytkowych. Detale oraz rozwiązania przedstawione są w części rysunkowej która stanowi integralną część niniejszego opracowania. b) posadzka: W celu podniesienia standardu wykończenia oraz wyciszenia pomieszczenia, proponuje wyłoŝenie posadzek (po uprzednim, odpowiednim przygotowaniu podłoŝa) wykładziną dywanowa.

24 Projekt przewiduje zastosowanie wykładziny dywanowej rulonie lub w płytkach o wymiarach 60x60 cm ułoŝonych we wzór uprzednio uzgodniony z projektantem. Scenę naleŝy wykończyć okładziną drewnianą modrzew syberyjski oraz zastosować obróbki blacharskie ze stali nierdzewnej. Wykładzina dywanowa firmy BALSAN typ " Les Best Design II Bagatelle 950 FUSAIN 750 TAUPE 790 BAOBAB. Pom. nr 3/6, 4/2 wykładzinę wykończyć cokolikiem przypodłogowa h=10-15 cm Płytki gres firmy NOWA GALA Concept natura i polerowane CN14 60x60 30x60 CN 12 60x60 60x30 M-c-CN 12, x 33 cm L-20PCN 12 14,7 x 39,7 cm stopnice i cokoły 30x120 CN 12, 14 Pom.nr wg zestawienia pomieszczeń nr A12 Deska podłogowa, olejowana, rodzaj- modrzew syberyjski lub podobny Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji c) ściany: NaleŜy zastosować okładziny ścienne o odpowiednich parametrach akustycznych dla tego typu pomieszczeń. Ściany boczne Sali kinowej obłoŝono panelami ściennymi akustycznymi, jednorodnymi w deseniem małych otworów. Ściana od balkonu zaprojektowana została w panelach ściennych, gładkich w układzie poziomym w kolorze brzozy. Monolityczna struktura ściany została przełamana pionowymi wstawkami panelowymi z motywem wzoru. Pionowe ściany zarówno przy scenie jak i na balkonie obłoŝone są panelami akustycznymi w układzie poziomym w kolorze brzozy lub podobnym. Okładzina ścienna STILLwall Acoustic Panelling, kolor jasny popiel. Okładzina ściennna TOPacustic Acoustic Panelling, kolor brzoza lub podobny.

25 Okładzina ściennna "Letwood 5Lc" Acoustic Panelling, kolor brzoza lub lub podobny. Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZLACHETNY ANTRACYT lub ciemny grafit Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZARY PLATYNOWY lub jasny popiel Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor" biały Tapety Vinylowe firmy NEWMOR typ Vogue vmz-306 vlt-514 vlt-512 Pom.nr 3/1 Hol vmz-305 vlt-509 vlt-508 Pom.nr 3/1a, 3/7 Przedsionek lub hud106 vlia-008 vpm_310 Pom.nr 4/1 Komunikacja Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji d) sufit: Sufit istniejący, gładki, zagruntowany naleŝy pomalować farbą lateksową w kolorze grafitowym. Dodatkowy sufit podwieszony z płyt akustycznych na podkonstrukcji systemowej. Całość tworzy powierzchnię pofalowaną przełamaną prostokreślną istniejącą podkonstrukcją stalową pod oświetlenie oraz nagłośnienie. Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZLACHETNY ANTRACYT lub ciemny grafit Okładzina sufitowa TOPacustic Acoustic Panelling, kolor brzoza lub lub podobny. sufit aluminiowy, rastrowe firmy BARWA SYSTEM typ"micro Cell", oczko 30x30 mm, kolor grafitowy lub ciemny popiel. Alternatywnie sufity kasetonowe z siatki cięto-ciągnionej.(pom. WC 3/2, 3/2a, 3/4, 3/4a) sufit Systemowy Rigips, kolor ciemny grafit Sufit napinany z nadrukiem logo SA PSP Sufit systemowy rastrowy, 60/60 cm, kolor biały Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo