KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 KOMPLET SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY EGZEMPLARZ NR KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY (Architektura, Konstrukcja, Instalacje elektryczne, Instalacje Wod-Kan, C.O., Gaz, Instalacje wentylacji i klimatyzacji). NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYMCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 13, działka nr 162/6, obręb 50 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 OPRACOWAŁA FIRMA: STUDIO VIZART Aneta Lewandowska-Mentel tel: , ARCHITEKTURA PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. arch. Aneta Lewandowska-Mentel MPOIA/020/2013 MP-1934 PIECZĄTKA I PODPIS SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENIA NR IZBY MPOIA/036/2013 MP-1930 mgr inŝ. arch. Bogusław Kowalski PIECZĄTKA I PODPIS Zatwierdzono (przedstawiciel inwestora) Grudzień 2013 r.

2 II SPIS AUTORÓW PROJEKTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH Z PIECZĄTKAMI KONSTRUKCJA PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. Krzysztof Tabaj MAP/0164/POOK/09 PIECZĄTKA I PODPIS PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. Przemysław Szymański MAP/0154/POOK/11 PIECZĄTKA I PODPIS MAP/BO/0369/11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY MAP/0245/PWOE/04 MAP/IE/0033/05 inŝ. Stanisław Pięta PIECZĄTKA I PODPIS SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENIA NR IZBY inŝ. Tomasz miodek MAP /0053/ PWOE/03 PIECZĄTKA I PODPIS INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PROJEKTANT NR UPRAWNIENIA NR IZBY inŝ. Przemysław Czaja MAP/0199/PWOS/11 MAP/IS/0310/11 PIECZĄTKA I PODPIS SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENIA NR IZBY mgr inŝ. Andrzej Gumulski 326/84 MAP/IS/6938/02 PIECZĄTKA I PODPIS grudzień 2013 r

3 III. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU II SPIS AUTORÓW PROJEKTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH Z PIECZĄTKAMI... 2 III. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3 IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 4 V. ODPISY UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY... 8 DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA Opinia sanitarna(załącznik do klauzuli uzgodnienia nr 4/14) Opinia Konserwatora z dnia r VI. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA Część opisowa Zakres robót Elementy mogące spowodować zagrożenie Przewidywane zagrożenie mogące powstać podczas realizacji Sposób instruktażu pracowników Środki zapobiegające niebezpieczeństwu... VII. ARCHITEKTURA Część opisowa INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO PODSTAWA OPRACOWANIA PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: CELEM OPRACOWANIA JEST: STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ZAKRES REALIZACJI ROBÓT: WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAC REMONTOWYCH PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO I ARANŻACJA SALI KINOWEJ WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE OCHRONA KONSERWATORSKA oraz ochrona na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZGODNOŚĆ PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: UWAGI KOŃCOWE; PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA SALI KINOWEJ... Część graficzna... VIII. KONSTRUKCJA 79 IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE X. INSTALACJE P.POś 129 XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 131 (nagłośnienie, system oświetlenia scenicznego i system sterowania) XII. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI...170

4 IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ARCHITEKTURA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r.

5 OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. KONSTRUKCJA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r..

6 OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ELEKTRYKA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r.

7 OŚWIADCZAM, Ŝe projekt budowlany: NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. WENTYLACJA Projektant: Sprawdzający:..... Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118) KWIECIEŃ 2013 r.

8 V. ODPISY UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEśNOŚCI DO IZBY

9 DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA 1. Opinia sanitarna(załącznik do klauzuli uzgodnienia nr 4/14) Rzut podstawowy III piętra- UZGODNIENIA 2. Opinia Konserwatora z dnia r.

10 VI. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej Kraków, os. Zgody 18 Podczas realizacji inwestycji będą wykonywane czynności mogące powodować zagroŝenie Ŝycia i zdrowia. Czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. Projektowane roboty wymagają sporządzenia na etapie realizacji planu BIOZ. Część opisowa 3. Zakres robót Projektowana inwestycja obejmuje: - wymianę posadzki, obudowę ścian w Sali kinowej, wymianę stropu podwieszonego w Sali kinowej, wymianę foteli, realizację nowego ekranu. - wymianę instalacji elektrycznej, - przebudowę sanitariatów na parterze, - przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej. 4. Elementy mogące spowodować zagroŝenie - prace na wysokości związane z realizacją nowego wystroju Sali kinowej, - prace w piwnicy niewielkich pomieszczeniach przy duŝym zagęszczeniu róŝnych instalacji, - prace na wysokości na zewnątrz związane z realizacją montaŝu urządzeń klimatyzacyjnych na dachu. 5. Przewidywane zagroŝenie mogące powstać podczas realizacji - prace na wysokości, - prace przy przebudowie instalacji elektrycznej. 6. Sposób instruktaŝu pracowników Przed przystąpieniem do robót kaŝdy pracownik musi być przeszkolony w zakresie przepisów w tym BHP, P.POś, obowiązujących na budowie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia. Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego moŝliwość jego pracy na wysokości. Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego mogą być dopuszczeni pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Wszyscy pracownicy musza być zaopatrzeni w odzieŝ roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy. Teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób

11 niepowołanych. Wszystkie urządzenia powinny mieć DTR, z którymi naleŝy zapoznać obsługę. Urządzenia elektryczne przed włączeniem naleŝy poddać próbie technicznej. Muszą one posiadać system ochrony przed poraŝeniem. 7.Środki zapobiegające niebezpieczeństwu Przy wykonywaniu robót powodujących zagroŝenie naleŝy: stosować odpowiedni sprzęt, stosować środki ochrony indywidualnej pracowników, odpowiednio zorganizować plac budowy w czynnym obiekcie budowlanym, na placu budowy, wokół stanowiska p.poŝ ppoŝ. i rozdzielni elektrycznej nie wolno składować Ŝadnych materiałów sprzętu, wszystkie prace budowlane, a w szczególności te niebezpieczne prowadzone na wysokości oraz przy pomocy cięŝkiego sprzętu montaŝowego, jeśli zajdzie taka potrzeba, muszą być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami, strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, w obszarze tym nie wolno organizować stanowisk pracy, nie wolno zezwalać na przejście przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń, zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, pomosty robocze rusztowań naleŝy systematycznie oczyszczać z nagromadzonych odłamków gruzu i innych zanieczyszczeń, wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest moŝliwe pod warunkiem stosowania pasów ochronnych linkami asekuracyjnymi mocowanymi do stałych (pewnych) elementów konstrukcji, montaŝ rusztowań systemowych wykonywać zgodnie z instrukcją wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie projektem budowlanym oraz projektem organizacji robót(jeŝeli jest wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi słuŝbami Inwestora, Przy wykonywaniu robót stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowała : arch. Aneta Lewandowska-Mentel

12 VII. ARCHITEKTURA Część opisowa NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEśNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej StraŜy PoŜarnej aków, os. Zgody INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO Pom. nr 3/6 SALA KINOWA III PIĘTRO (widok na balkon)

13 Pom. nr 3/10 TARAS POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE (widok od strony holu)

14 Pom. nr 3/4 WC Męskie Pom. nr 3/1 Hol-STAŁA EKSPOZYCJA DYDAKTYCZNA

15 Pom. nr 4/1 Komunikacja Pom. nr 3/3 Porządkowe Pom. nr 4/3 WC Pom. nr 4/2 Reżyserka Pom. nr 3/2a WC Damskie Pom. nr 3/2 WC Damskie 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora Obowiązujące normy i przepisy, Wytyczne inwestora Uzgodnienia i ustalenia robocze z Inwestorem UŜytkownikiem Wizja lokalna, inwentaryzacja, Podstawa merytoryczna: koncepcje, uzgodnienia i konsultacje dokonywane w trakcie realizacji koncepcji

16 3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U nr 156 poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 poz. 926); Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881); Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno -uŝytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, poz ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŝytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844,z późniejszymi zmianami) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami 4. CELEM OPRACOWANIA JEST: - uzyskanie optymalnej funkcji projektowanych pomieszczeń - dostosowanie, w zakresie objętym opracowaniem, do obowiązujących przepisów PPOś., BHP oraz ergonomii - podniesienie standardu wykończenia - wyposaŝenie w nowoczesne, bardziej funkcjonalne meble Proponowane materiały wykończeniowe gwarantują wysoki standard estetyczny. 5. STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotem opracowania projektowego jest sala kinowa- aula z przynaleŝnymi pomieszczeniami zlokalizowana w budynki nr 18 a Szkoły Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18. Zabudowa SA PSP tworzy kompleks oparta na kwadracie z dziedzińcem wewnętrznym w środku. Większość zabudowy szkolnej powstała w latach 60-tych ubiegłego stulecia a budynek nr 18 a w latach 80-tych. Budynki wchodzące w skład kompleksu SA PSP posiadają róŝne funkcje: koszarową,administracyjną oraz mieszkalną. Budynek nr 18 a ma funkcję dydaktyczną. Przedmiotowy budynek ma 6 kondygnacji (5 naziemnych i jedną podziemną)połączonych dwiema klatkami schodowymi komunikacji ogólnej. Przeznaczenie pomieszczeń na kondygnacjach objętych opracowaniem:

17 Piętro III: sala kinowa(sala wykładowa- aula), sala tarasowa(ogród zimowy), pomieszczenia magazynowe, szatnia, hol, toalety Piętro IV: balkon auli, reŝyserka oraz maszynownia dźwigów Sala kinowa głównie pełni rolę sali wykładowej auli. Jest przeznaczona wyłącznie dla uŝytkowników SA PSP. Z holu znajdującego się przy głównej klatce schodowej wchodzi się na salę kinową a w jej sąsiedztwie znajdują się toalety. Blisko holu znajdują się równieŝ dwie windy oraz szatnia i sala tarasowa- dydaktyczna. Wejście Sali kinowej odbywa się w części tylnej widowni, która wznosi się amfiteatralnie,zapewniając dobra widoczność siedzącym. Scena dostępna jest z najniŝszego poziomu widowni schodami. Nad sceną znajdują się prowadnice z kurtynami. Ekran kinowy zamontowany jest na tylnej ścianie sceny. Jedno wyjście ewakuacyjne z Sali prowadzi z najniŝszego poziomu widowni do klatki schodowej. Dwa następne wyjścia ewakuacyjne znajduje się w najwyŝszej części, tylnej widowni. Na poziomie sceny znajduje się kolejne wyjście ewakuacyjne. 6. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU. Obiekt budowlany objęty II kategorią geotechniczną. Budynek w całości podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z pustaków, cegły szczelinowej oraz cegły pełnej ceramicznej. Fundamenty pasmowe, ławy Ŝelbetowe pod ściany oraz stopy fundamentowe Ŝelbetowe pod słupy, posadowione na gruncie rodzimym z warstwy piasków grubych i Ŝwirów. Poziom wód gruntowych poniŝej poziomu posadowienia budynków. Rzędna posadowienia fundamentów budynku - 4,5 m n.p.m. 7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. Instalacje: C.O. z zasilana w ciepło zdalaczynnie C.w.u przygotowywana w węźle cieplnym wspomagana instalacją solarną. Instalacja elektryczna, oświetleniowo-gniazdkowa, telefoniczna, odgromowa. Moc urządzeń elektrycznych przedstawiono w projekcie branŝowym elektrycznym. Właściwości cieplne przegród: Stropodach U= 0,215 W/m 2 K Ściany zewnętrzne budynku U= 0,24 W/m 2 K 8. ZAKRES REALIZACJI ROBÓT: W ramach projektowanych robót budowlanych przewidziano: całkowity remont oraz aranŝacja sali kinowej- auli wraz z przynaleŝnymi pomieszczeniami z uwzględnieniem wytycznych rzeczoznawcy PPOś., BHP oraz specjalisty akustyka

18 zmiany w węźle sanitarnym, dostępnym z holu, które doprowadzą do zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawią jego funkcjonalność, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, po uprzedniej analizie stanu istniejącego, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej z przystosowaniem jej do współczesnych wymogów oraz potrzeb sali kinowej auli, wymianę systemu nagłośnienia oraz dobór rodzaju i wielkości profesjonalnego sprzętu i ekranu kinowego, instalacja nagłośnieniowa i oświetleniowa sceny wraz z oświetleniem przeszkodowym i ewakuacyjnym, wewnętrzna instalacja przeciwpoŝarowa oraz dostosowanie przedmiotowego zakresu do obowiązujących przepisów PPOś. montaŝ oraz dostosowanie Sali kinowej do kabin tłumaczy symultanicznych wymianę foteli kinowych, wymianę wykładziny dywanowej, demontaŝ okładzin ściennych, realizację sufitów podwieszonych, wymiana grzejników 9. WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAC REMONTOWYCH. - PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ

19 Zakres prac poszczególnych pomieszczeń: całkowity remont oraz aranŝacja sali kinowej- auli poszerzenia otworów komunikacyjnych do WC, wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych; wykonanie stalowej konstrukcji nośnej pod kabiny dla tłumaczy umieszczone na balkonie auli kinowej; wykonanie poszerzenia otworu wejściowego na taras-ogród zimowy; wymiana poszycia tarasu pomieszczenie dydaktyczne wykonanie konstrukcji wsporczej central instalacji wentylacji nad dachem sali kinowej oraz pomieszczenia przy tarasie-ogrodzie zimowym; 3/1 HOL- stała ekspozycja dydaktyczna : DemontaŜ drewnianych okładzin oraz rusztów DemontaŜ i wymiana luster DemontaŜ i wymiana grzejnika DemontaŜ i wymiana oświetlenia Przygotowanie podłoŝa oraz montaŝ tapety Poszerzenie otworu w celu montaŝu drzwi do toalet DemontaŜ części istniejącej posadzki marmurowej przy wejściach na salę kinową w celu zamontowania wykładziny dywanowej. Uzupełnienie gładzi oraz malowanie podciągów farbą emulsyjną MontaŜ sufitu podwieszanego, napinanego 3/2 WC Damskie(przedsionek) Wyburzenie ścianki działowej w celu poszerzenia przedsionka Wydzielenie na pełną wysokość ścianą gr 12 cm przedsionka od pomieszczenia WC MontaŜ drzwi do pom. WC z podcięciem wentylacyjnym oraz samozamykaczem DemontaŜ i montaŝ drzwi do pom. porządkowego DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową DemontaŜ i montaŝ oświetlenia DemontaŜ i montaŝ nowych umywalek DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne MontaŜ blatu umywalkowego z konglomeratu MontaŜ lakobelu nad lustrem na mocowaniu dystansowym MontaŜ lustra MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji Wykonanie instalacji elektrycznej 3/2a WC Damskie

20 Wyburzenie istniejących ścianek działowych MontaŜ zabudowy systemowej z płyty HPL DemontaŜ istniejącej wentylacji MontaŜ urządzeń systemu podtynkowego Geberit wraz z wykonaniem zabudowy MontaŜ misek ustępowych, wiszących Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki MontaŜ luster MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej 3/3 Pom. porządkowe DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod-kan Skucie oraz wykonanie nowej glazury do wys.205 cm Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową MontaŜ zlewozmywaka porządkowego na wys. 45wraz ze złączką DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej Wyburzenie istniejącej ścianki działowej Wykonanie instalacji wentylacji 3/5 WC Męskie(przedsionek) Wyburzenie ścianki działowej Wydzielenie na pełną wysokość ścianą gr 12 cm przedsionka od pomieszczenia WC MontaŜ drzwi do pom. WC z podcięciem wentylacyjnym oraz samozamykaczem DemontaŜ i montaŝ drzwi do pom. magazynowego DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową DemontaŜ i montaŝ oświetlenia DemontaŜ i montaŝ nowych umywalek DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne MontaŜ blatu umywalkowego z konglomeratu MontaŜ lakobelu nad lustrem na mocowaniu dystansowym MontaŜ lustra MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji Wykonanie instalacji elektrycznej 3/4a WC Męskie

21 Wyburzenie istniejących ścianek działowych MontaŜ zabudowy systemowej z płyty HPL DemontaŜ istniejącej wentylacji MontaŜ urządzeń systemu podtynkowego Geberit wraz z wykonaniem zabudowy MontaŜ misek ustępowych, wiszących oraz pisuarów Skucie oraz wykonanie nowej glazury Skucie oraz wykonanie nowej posadzki MontaŜ lustra MontaŜ sufitu podwieszanego aŝurowego Wykonanie instalacji wentylacji DemontaŜ oraz wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej DemontaŜ i wymiana kratek ściekowych na stalowe nierdzewne 3/5 Pom. magazynowe Skucie oraz wykonanie nowej glazury do wys.205 cm Skucie oraz wykonanie nowej posadzki Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową DemontaŜ i montaŝ oświetlenia Wykonanie instalacji elektrycznej Wyburzenie istniejącej ścianki działowej Wykonanie instalacji wentylacji DemontaŜ istniejącej wentylacji 3/6 Sala kinowa - aula DemontaŜ i montaŝ pomostów technicznych oraz ich oczyszczenie i pomalowanie powłokami ochronnymi DemontaŜ zabudowy G-K na ścianie sąsiadującej z pom. porządkowym oraz pom. magazynowym, wykonanie zabudowy systemowej G-KF na podkonstrukcji DemontaŜ poszycia ścianek przyscenicznych następnie ich odtworzenie w systemie G-KF, szpachlowanie i malowanie DemontaŜ istniejących okładzin ściennych oraz sufitowych DemontaŜ istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej demontaŝ kanałów wentylacji mechanicznej, DemontaŜ i wymiana stolarki drzwiowej DemontaŜ i montaŝ nowych foteli kinowych, MontaŜ balustrad MontaŜ nowego ekranu kinowego na istniejącej konstrukcji, MontaŜ kurtyn 2 kurtyn DemontaŜ i wymiana nawierzchni schodów oraz obudowy podłogi sceny na drewno matowe, deska modrzew syberyjski, pokrycie oleowosk, powierzchnia sceny: ok. 55 m², wysokość od podłogi: 1,15 m, Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, Wykonanie nowych instalacji oświetleniowych, oświetlenie sali z moŝliwością regulacji, tzw. oświetlenie ogólne Sali oświetlenie sceniczne dodatkowe oświetlenia (na potrzeby sali wykładowej),

22 światła bezpieczeństwa i przystopniowe - przeszkodowe, ewakuacyjne Instalacja profesjonalnego sytemu dźwiękowego, typowego dla nagłośnienia sali kinowej, zestaw do projekcji kinowej oraz tłumaczenia symultanicznego Wykonanie instalacji P.POś. Wykonanie posadzki na schodach za sceną Wykończenie sufitów podwieszonych i okładzin akustycznych ściennych, MontaŜ wykładziny dywanowej na istniejącej odrestaurowanej posadzce, MontaŜ cokolików ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys.10 cm Oświetlenie sceny 3/7 Przedsionek DemontaŜ istniejącej posadzki Wyburzenie ścianek działowych sąsiadujących z szatnią i pom. zapleczowym DemontaŜ oraz wymiana stolarki Wyburzenie w celu poszerzenia otworu do montaŝu ścianki szklanej z drzwiami dwuskrzydłowymi do pom. tarasowego(ogród zielony) Wykonanie ścianek działowych w systemie G-KF Wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu farbą lateksową Przygotowanie podłoŝa oraz montaŝ tapety Wykonanie posadzki z płytek gres MontaŜ tafli szklanej(szkło matowe) na mocowaniu dystansowym 3/8 Pom. zapleczowe DemontaŜ i montaŝ wraz z przestawieniem stolarki drzwiowej DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą lateksową na pełną wysokość Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolika wys. 10 cm DemontaŜ oraz montaŝ oświetlenia oraz instalacji elektrycznych 3/9 Szatnia DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą lateksową na pełną wysokość MontaŜ blatu oraz rolety w okienku podawczym Wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolika wys. 10 cm DemontaŜ oraz montaŝ oświetlenia oraz instalacji elektrycznych MontaŜ wieszaków 3/10 Taras - POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE DemontaŜ oraz wymiana parapetów na konglomerat Wykonanie gładzi, malowanie sufitów oraz ścian farbą emulsyjną strukturalną na pełną wysokość Wykonanie podłogi na legarach oraz posadzki z płytek gresowych Wykonanie częściowe posadzki w formie tarasu zielonego oraz nasadzenie zieleni MontaŜ cokolików ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys.10 cm Oczyszczenie i malowanie powłokami ochronnymi konstrukcji zadaszenia Wymiana stolarki drzwiowej DemontaŜ oraz przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na ścianę dachową zewn. DemontaŜ i montaŝ instalacji elektrycznej oraz oświetlenia MontaŜ odbiorników TV MontaŜ drewnianych elementów ozdobnych oraz nasadzenie zieleni DemontaŜ i montaŝ barierek ochronnych

23 DemontaŜ oraz wymiana przekrycia dachowego 10. PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO I ARANśACJA SALI KINOWEJ Projektuje się niewielkie zmiany w układzie funkcjonalnym sali kinowej. Przede wszystkim polegają one na: likwidacji trzech ostatnich rzędu foteli widowni na balkonie a w ich miejsce instalacja trzech kabin tłumaczy symultanicznych na konstrukcji wsporczej. AranŜacja sali kinowej zgodnie z wytycznymi projektu będzie spełniać wszystkie wymagania 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. 261 Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca ustawione są w rządach, powinny mieć: 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. 2/ Szerokość przejść między rzędami siedzeń nie mniejsza niŝ 0,45 m, przy czym odległość tę naleŝy ustalić, biorąc pod uwagę stałe elementy siedzeń, 3/ liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niŝ 16 pomiędzy przejściami, 4/ szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niŝ1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej liczbie szerokość tę naleŝy zwiększyć proporcjonalnie 0,6 m na 100 osób, 5/ rzędy siedzeń lub ławek trwale mocowane do podłogi albo sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz miedzy rzędami. W projekcie rozmieszczono na sali kinowej 226 foteli. Na Sali kinowej (III piętro) 12 rzędów: 9 rzędów po 16 foteli = 144 miejsc 2 rzędów po 14 foteli = 28 miejsca 1 rzędy po 12 foteli = 12 miejsc Na balkonie (IV piętro) : 3 rzędy po 14 foteli = 42 miejsc 11. WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA a) ZałoŜenia i rozwiązania materiałowe Motywem przewodnim wystroju wnętrz w obiekcie został nowoczesnej styl w architekturze wnętrz połączony z zabytkowym występującym na elewacjach budynku. Generalnie dominuje nowoczesny nurt w skali szarości, i bieli oraz elementami metalowymi z dodatkiem akcentów stylowych imitujących oraz nawiązujących do zabytkowych. Detale oraz rozwiązania przedstawione są w części rysunkowej która stanowi integralną część niniejszego opracowania. b) posadzka: W celu podniesienia standardu wykończenia oraz wyciszenia pomieszczenia, proponuje wyłoŝenie posadzek (po uprzednim, odpowiednim przygotowaniu podłoŝa) wykładziną dywanowa.

24 Projekt przewiduje zastosowanie wykładziny dywanowej rulonie lub w płytkach o wymiarach 60x60 cm ułoŝonych we wzór uprzednio uzgodniony z projektantem. Scenę naleŝy wykończyć okładziną drewnianą modrzew syberyjski oraz zastosować obróbki blacharskie ze stali nierdzewnej. Wykładzina dywanowa firmy BALSAN typ " Les Best Design II Bagatelle 950 FUSAIN 750 TAUPE 790 BAOBAB. Pom. nr 3/6, 4/2 wykładzinę wykończyć cokolikiem przypodłogowa h=10-15 cm Płytki gres firmy NOWA GALA Concept natura i polerowane CN14 60x60 30x60 CN 12 60x60 60x30 M-c-CN 12, x 33 cm L-20PCN 12 14,7 x 39,7 cm stopnice i cokoły 30x120 CN 12, 14 Pom.nr wg zestawienia pomieszczeń nr A12 Deska podłogowa, olejowana, rodzaj- modrzew syberyjski lub podobny Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji c) ściany: NaleŜy zastosować okładziny ścienne o odpowiednich parametrach akustycznych dla tego typu pomieszczeń. Ściany boczne Sali kinowej obłoŝono panelami ściennymi akustycznymi, jednorodnymi w deseniem małych otworów. Ściana od balkonu zaprojektowana została w panelach ściennych, gładkich w układzie poziomym w kolorze brzozy. Monolityczna struktura ściany została przełamana pionowymi wstawkami panelowymi z motywem wzoru. Pionowe ściany zarówno przy scenie jak i na balkonie obłoŝone są panelami akustycznymi w układzie poziomym w kolorze brzozy lub podobnym. Okładzina ścienna STILLwall Acoustic Panelling, kolor jasny popiel. Okładzina ściennna TOPacustic Acoustic Panelling, kolor brzoza lub podobny.

25 Okładzina ściennna "Letwood 5Lc" Acoustic Panelling, kolor brzoza lub lub podobny. Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZLACHETNY ANTRACYT lub ciemny grafit Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZARY PLATYNOWY lub jasny popiel Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor" biały Tapety Vinylowe firmy NEWMOR typ Vogue vmz-306 vlt-514 vlt-512 Pom.nr 3/1 Hol vmz-305 vlt-509 vlt-508 Pom.nr 3/1a, 3/7 Przedsionek lub hud106 vlia-008 vpm_310 Pom.nr 4/1 Komunikacja Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji d) sufit: Sufit istniejący, gładki, zagruntowany naleŝy pomalować farbą lateksową w kolorze grafitowym. Dodatkowy sufit podwieszony z płyt akustycznych na podkonstrukcji systemowej. Całość tworzy powierzchnię pofalowaną przełamaną prostokreślną istniejącą podkonstrukcją stalową pod oświetlenie oraz nagłośnienie. Farba DEKORAL "Akrylit W Kolor"kolor: SZLACHETNY ANTRACYT lub ciemny grafit Okładzina sufitowa TOPacustic Acoustic Panelling, kolor brzoza lub lub podobny. sufit aluminiowy, rastrowe firmy BARWA SYSTEM typ"micro Cell", oczko 30x30 mm, kolor grafitowy lub ciemny popiel. Alternatywnie sufity kasetonowe z siatki cięto-ciągnionej.(pom. WC 3/2, 3/2a, 3/4, 3/4a) sufit Systemowy Rigips, kolor ciemny grafit Sufit napinany z nadrukiem logo SA PSP Sufit systemowy rastrowy, 60/60 cm, kolor biały Wg części graficznej oraz załączonej specyfikacji

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla inwestycji polegającej na ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ STAREJ PLEBANII NA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 INWESTOR MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 FAZA: Projekt Wykonawczy BRANśA: Budowlana TYTUŁ: Wydzielenie przeciwpoŝarowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARANśACJI WNĘTRZ

KONCEPCJA ARANśACJI WNĘTRZ KARTA TYTUŁOWA KONCEPCJA ARANśACJI WNĘTRZ NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: ARANśACJA WNĘTRZ ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ W śorach DO WYMOGÓW PRZEPISÓW P.POś

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ W śorach DO WYMOGÓW PRZEPISÓW P.POś PRACOWNIA PROJEKTOWA POLO arch Iwona Kamińska 44-295 Sumina ul Dworcowa 13e polo@rsi.pl Tel./fax 032 / 42 78 370 / kom. 606 885 096 PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCIOWY REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTAJACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KOMPUTEROWĄ

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCIOWY REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTAJACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KOMPUTEROWĄ PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCIOWY REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTAJACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KOMPUTEROWĄ Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie Ul. Jagiellońska 26 Rzeszów Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REMONTU

DOKUMENTACJA REMONTU Załącznik nr 9 do siwz DOKUMENTACJA REMONTU TEMAT OPRACOWANIA Remont pracowni i sal w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ADRES INWESTYCJI Szczecin ul. Unisławy 32/33 71-402

Bardziej szczegółowo

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-mpec, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych -1- Usługi Projektowo Kosztorysowe 33-330 Grybów Biała NiŜna 388 mgr inŝ. Piotr Krok tel.(018) 44-506-14 NIP: 738-183-18-04 Regon: 490552866 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Adres : Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

REMONT ZESPOŁU FORTECZNEGO BASTIONU VII PROJEKT ARANśACJI WNĘTRZ. Zamość,Stare Miasto, tereny poforteczne

REMONT ZESPOŁU FORTECZNEGO BASTIONU VII PROJEKT ARANśACJI WNĘTRZ. Zamość,Stare Miasto, tereny poforteczne TEMAT: REMONT ZESPOŁU FORTECZNEGO BASTIONU VII PROJEKT ARANśACJI WNĘTRZ ADRES INWESTYCJI: Zamość,Stare Miasto, tereny poforteczne INWESTOR: Urząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków Inwestor: Generalny Projektant: VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 31-057 KRAKÓW UL.WĄSKA 7 DR INś.ARCH. TOMASZ WIEJA 31-035 Kraków ul.starowiślna 88/33 PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo