Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego"

Transkrypt

1 BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa Unisław tel.: OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole gminne BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna Egz. - Projekt budowlany Nazwa inwestycji: Rozbudowa oddziału przedszkolnego Lokalizacja: Zławieś Mała, dz. nr 194/6 i 194/1, Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka Inwestor: Jednostka projektowa: Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Zławieś Wielka BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20, Unisław Projektował: Sprawdził: Architektura: mgr inż. arch. Grzegorz Siatecki mgr inż. arch. Maciej Kuras upr. 16/ZPOIA/OKK/2009; WP-0734 upr. KPOKK IA 34/2007; KP-227 Konstrukcja: mgr inż. Marek Miętus inż. Lech Braszczyński upr. KUP/0004/POOK/07 upr. BP-RN-V/18/TO/83 Inst. Elektryczne: mgr inż. Kazimierz Lewandowski inż. Marek Goncerzewicz upr. 7210/228/76 upr. GT-III-7210/110/77 Inst. Sanitarne: tech. Zdzisław Smoczyński upr. WBPP-NB-7210/47/84 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE wrzesień 2010

2 Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I A. Branża architektoniczno konstrukcyjna B. Branża sanitarna C. Branża elektryczna D. Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

3 A. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE - Decyzja Nr PR /2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, - Pismo GK WK/ Warunki techniczne przełożenia kanalizacji deszczowej i włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, - Opinia nr ZUD/1427/2010 z dnia Oświadczenia projektantów - Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów i posiadanym ubezpieczeniu OC II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1. DANE OGÓLNE ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA 2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI INFORMACJE O OCHRONIE TERENU CHODNIKI, DOJAZDY, ZIELEŃ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ DROGA POŻAROWA PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ III. ARCHITEKTURA OPIS TECHNICZNY 3.1. ZAKRES OPRACOWANIA 3.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU Zestawienie pomieszczeń przedszkola Program funkcjonalny istniejącego przedszkola Program funkcjonalny przedszkola po rozbudowie Program obsługi technicznej CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Zestawienie powierzchni budynku 3.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 3.5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE Ściany zewnętrzne nadziemia Ściany wewnętrzne nośne Ściany fundamentowe Ściany działowe Stropodach Nadproża okienne i drzwiowe Wieńce

4 Podciągi Trzpienie i słupy żelbetowe Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych Kominy i przewody wentylacyjne IZOLACJE Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje cieplne 3.7. POSADZKI I PODŁOGI 3.8. TYNKI I OKŁADZINY Wewnętrzne Powłoki malarskie Zewnętrzne STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Okna Drzwi wewnętrzne Drzwi zewnętrzne OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Założenia temperaturowe dla pomieszczeń Właściwości izolacyjności cieplnej przegród Bilans energetyczny ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE Parapety Zadaszenie wejściowe Pergola drewniana CHODNIKI ZEWNĘTRZNE OCENA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Warunki ewakuacji Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wyposażenie w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Uwagi końcowe OPIS INSTALACJI SANITARNYCH Instalacja wodna Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacje grzewcze Instalacja wentylacyjna Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Instalacje elektryczne Instalacje wewnętrzne Instalacja odgromowa

5 IV. KONSTRUKCJA 4.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU 4.2. SPOSÓB POSADOWIENIA 4.4. OPIS KONSTRUKCJI Ściany zewnętrzne nadziemia Ściany wewnętrzne nośne Ściany fundamentowe Ściany działowe Stropodach Nadproża okienne i drzwiowe Wieńce Podciągi Trzpienie i słupy żelbetowe Schody i pochylnia zewnętrzna Pergola drewniana VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 7.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy Roboty ziemne 7.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 7.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 7.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE, MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 7.6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

6 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE - Decyzja Nr PR /2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, - Pismo GK WK/ Warunki techniczne przełożenia kanalizacji deszczowej i włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, - Opinia nr ZUD/1427/2010 z dnia Oświadczenia projektantów - Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów i posiadanym ubezpieczeniu OC

7 II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1. DANE OGÓLNE Zakres opracowania Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu w związku projektowaną rozbudową istniejącego gminnego oddziału przedszkolnego w Złejwsi Małej Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego przedszkola gminnego. Przedszkole pełnić będzie funkcję użyteczności publicznej. Rozbudowa przedszkola zawierać będzie salę na 25 dzieci, szatnie (obsługujące również istniejące przedszkole) oraz kotłownię dla całego obiektu Lokalizacja- istniejący stan zagospodarowania działki Obiekty zlokalizowany zostanie w Złejwsi Małej na działce nr 194/1 i 194/6 w gminie Zławieś Wielka bezpośrednio przy istniejącym budynku przedszkola. Na działce istnieją drogi wewnętrzne połączone zjazdem z droga gminną. Działka nie posiada wyraźnych spadków terenu, maksymalna różnica poziomów to ok. 10cm. Część działki posiada ogrodzenie wydzielające plac zabaw dla dzieci. Wolne przestrzenie obsadzone są trawą oraz niskimi krzewami. Przez działkę przebiegają instalacje gminne - wodociągowa i kanalizacyjna oraz instalacje energetyczne i telekomunikacyjne. Przez działkę przebiega również ciepłociąg, łączący istniejące przedszkole z zewnętrzną kotłownią, znajdującą się przy pobliskim osiedlu mieszkalnym Projektowane zagospodarowanie działki Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie od strony zachodniej istniejącego budynku i wpasowana będzie w układ dróg wewnętrznych. Rozbudowa przedszkola stanowić będzie kontynuację istniejącego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Całkowita wysokość budynku 4,48m, dach płaski, pogrążony. Front budynku usytuowany będzie w kierunku północnym, równolegle do istniejącej drogi. Główne wejścia do budynku prowadzić będą z istniejącego ciągu pieszo-jezdnego. Od strony południowej zlokalizowane zostanie wyjście na plac zabaw. Dojście na plac zabaw zostanie przekryte drewnianą, ażurową pergolą. Miejsca postojowe dla samochodów wzdłuż dróg wewnętrznych, jak to ma miejsce obecnie. Droga wzdłuż elewacji frontowej pełni jednocześnie funkcję drogi pożarowej. Droga wewnętrzna jest obecnie połączona poprzez istniejący zjazd z publiczną drogą gminną. Wszystkie drogi wewnętrzne obecnie posiadają wierzchnią warstwę asfaltową. Projektowany obiekt zostanie przyłączony do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej poprzez rozbudowę istniejących instalacji. W związku z kolizja istniejącej

8 instalacji kanalizacji deszczowej z projektowaną rozbudową zaprojektowano przełożenie kolidującego odcinka instalacji. Przyłącze wodociągowe bez zmian, przyłącze energetyczne posiada wystarczający zapas zasilania do obsługi rozbudowy przedszkola. Przyłącze kanalizacyjne obsługujące węzeł sanitarny w części dobudowanej, zostanie połączone z istniejącą na działce gminną siecią kanalizacyjną ᶲ200. Przyłącze zostanie wpięte do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Przyłącze nie przekroczy granicy działki. Projektowana rozbudowa zawierać będzie kotłownię na opał stały, zasilającą cały obiekt po rozbudowie. W związku z tym zaplanowano rozebranie ciepłociągu obecnie zasilającego przedszkole. Ciepłociąg ten zasilany jest przez kotłownię zewnętrzną, zlokalizowaną przy osiedlu mieszkalnym. Po rozbudowie przedszkole posiadać będzie niezależną kotłownię. Na działce zostanie wyznaczone miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych. Miejsce na pojemniki zaprojektowano w odległości 3,0m od granicy działki i 15m od najbliższego okna do pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Zaplanowano częściową rozbiórkę istniejącego ogrodzenia w celu odsłonięcia elewacji frontowej i wykonania wejścia głównego. Ogrodzenie należy odtworzyć na linii zabudowy projektowanego obiektu i połączyć z istniejącym w taki sposób, aby wydzielony został zamknięty obszar terenu rekreacyjnego dla dzieci Informacje o ochronie terenu Działka nr 194/1 i 194/6 nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W wypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Chodniki, dojazdy, zieleń Obsługa komunikacyjna wg dotychczasowych zasad, dojazd do działki poprzez istniejący zjazd z publicznej drogi gminnej. Miejsca parkingowe dla samochodów przewidziano wg. dotychczasowych rozwiązań. Nawierzchnia istniejących chodników i dróg wewnętrznych - asfaltowa. Dojście do wejścia głównego oraz dojście do placu zabaw zaprojektowano z kostki betonowej lub granitowej na podbudowie piaskowo-cementowej. Woda opadowa odprowadzona zostanie na teren nieutwardzony działki i częściowo do kanalizacji deszczowej. Wolne przestrzenie obsadzone zostaną zielenią niską Zestawienie powierzchni Powierzchnia terenu przeznaczonego pod Rozbudowę przedszkola 227,5 m 2 Powierzchnia przedszkola po rozbudowie 696,4 m 2 Powierzchnia projektowanych chodników i schodów zewnętrznych 69,9 m 2 Powierzchnia działek 4038,5 m 2 Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki 17%

9 Instalacje zewnętrzne Przyłącze wodociągowe bez zmian. Przyłącze kanalizacyjne części rozbudowywanej zostanie połączone z istniejącą na działce gminną siecią kanalizacyjną ᶲ200. Przyłącze zostanie wykonane z rury PCVᶲ160. Przełożenie instalacji kanalizacji deszczowej z rury PCV 200. Na drodze przyłączy zaprojektowano studzienki rewizyjne. Instalacja zostanie włączona przez projektowaną studzienkę rewizyjną do istniejącej kanalizacji gminnej. Wewnętrzna energetyczna linia zasilająca bez zmian Odprowadzenie wody deszczowej Woda deszczowa z dachu oraz dróg wewnętrznych i chodników zostanie odprowadzona na teren biologicznie czynny Droga pożarowa Droga pożarowa biegnie wzdłuż elewacji frontowej, oddalona jest od budynku ok.5,61m. Szerokość drogi pożarowej 6,3m. Droga pożarowa pozwala na powrót pojazdu straży pożarnej bez cofania. Projektowany obiekt posiada połączenie z drogą pożarową poprzez drogi ewakuacyjne Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę z istniejącej gminnej instalacji wodociągowej wg. stanu istniejącego. Projektował: Sprawdził: Opracował:

10 III. ARCHITEKTURA OPIS TECHNICZNY 3.1. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy przedszkola o oddział na 25 dzieci oraz kotłownię. Projekt zawiera opis i rysunki techniczne branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej Przeznaczenie i program użytkowy budynku Przedszkole po rozbudowie pełnić będzie nadal funkcje użyteczności publicznej- przedszkole dla 100 dzieci. Rozbudowa zawierać będzie szatnie (również dla części istniejącej), kotłownię zasilającej cały obiekt oraz pomieszczenia gospodarcze. Rozbudowa będzie rozwinięciem istniejącego układu funkcjonalnego Zestawienie pomieszczeń przedszkola Przedszkole - zestawienie powierzchni Nr.pom. Nazwa Powierzchnia [m 2 ] Posadzka Istniejący układ funkcjonalny - bez zmian 1.1 Korytarz 10,40 Płytki ceramiczne 1.2 Szatnia personelu 3,50 Płytki ceramiczne 1.3 WC personelu 2,20 Płytki ceramiczne 1.4 Korytarz 42,60 Płytki ceramiczne 1.5 WC dzieci 11,20 Płytki ceramiczne 1.6 Biuro 8,30 Płytki ceramiczne 1.7 Szatnia dzieci 8,90 Płytki ceramiczne 1.8 Sala zajęć indywidualnych 15,80 Płytki ceramiczne 1.9 Sala zajęć 48,90 Wykładzina 1.10 Sala zajęć 58,60 Wykładzina 1.11 Sala zajęć 68,10 Płytki ceramiczne 1.12 Pomieszczenie gospodarcze 13,90 Płytki ceramiczne 1.13 WC dzieci 9,80 Płytki ceramiczne 1.14 Magazyn 8,90 Płytki ceramiczne 1.15 Obieralnia warzyw 8,80 Płytki ceramiczne 1.16 Jadalnia 49,00 Płytki ceramiczne 1.17 Kuchnia 42,00 Płytki ceramiczne 1.18 Magazyn żywności 4,20 Płytki ceramiczne 1.19 Biuro 4,90 Płytki ceramiczne Razem 420,00 Rozbudowa przedszkola 2.1 Przedsionek 8,55 Płytki gresowe 2.2 Korytarz 31,42 Płytki gresowe 2.3 Szatnia dla dzieci 13,84 Płytki gresowe 2.4 Szatnia dla dzieci 13,86 Płytki gresowe

11 2.5 Sala zajęć 62,83 Wykładzina trudnozapalna 2.6 Pom. Gospodarcze 6,85 Płytki gresowe 2.7 Łazienka dla dzieci 15,55 Płytki gresowe 2.8 Magazyn opału 6,89 Płytki gresowe 2.9 Kotłownia 11,85 Płytki gresowe 2.10 Pomieszczenie porządkowe 5,41 Płytki gresowe 2.11 Szatnia 13,70 Płytki gresowe Razem 190,75 Suma powierzchni użytkowej 610, Program funkcjonalny istniejącego przedszkola W chwili obecnej w działającym przedszkolu znajdują się trzy sale zajęć na około 75 dzieci łącznie oraz kuchnia, jadalnia, zaplecze kuchenne i socjalne dla personelu. Projekt rozbudowy przedszkola nie ingeruje w istniejąca infrastrukturę, będzie jedynie jej rozwinięciem. Posiłki wydawane są na zasadzie przesuniętych czasowo zmian dla każdej sali zajęć, dlatego zwiększenie ilości dzieci nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności kuchni i jadalni Program funkcjonalny przedszkola po rozbudowie Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie od strony zachodniej. Połączenie z istniejącym przedszkolem odbędzie się przez projektowany korytarz przylegający do istniejącego wejścia do budynku. Projektowana rozbudowa stanowić będzie tym samym kontynuację istniejącego programu funkcjonalnego przedszkola. Projektowana sala przeznaczona będzie dla 25 dzieci i po rozbudowie przedszkole będzie mogło przyjąć około 100 dzieci. Poprzez projektowany łącznik powstanie wejście główne do budynku. Obecne wejście główne będzie wykorzystywane przez personel przedszkola. Korytarz prowadzić będzie do szatni i sal zajęć oraz do jadalni. Z projektowanego łącznika prowadzić będzie również wyjście na plac zabaw. W części projektowanej oprócz szatni dla nowej sali zajęć, uwzględniono 2 szatnie dla sal zajęć w części istniejącej. Przy nowej sali zajęć powstanie węzeł sanitarny dla dzieci oraz pomieszczenie gospodarcze na podręczne wyposażenie Program obsługi technicznej. Projektowana kotłownia zasilać będzie cały obiekt. Dostęp do kotłowni i magazynu opału zapewniony będzie z zewnątrz budynku. Dostawa opału (ekogroszek) i odprowadzenie popiołów zapewniona zostanie tą samą drogą.

12 Do obsługi kotłowni zostanie wyznaczona przez zarządcę obiektu osoba odpowiedzialna za doglądanie kotłowni (pomieszczenie czasowej pracy) 3.3. Charakterystyczne parametry techniczne Zestawienie powierzchni budynku Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 696,4m 2 W tym - część istniejąca 468,9m 2 - część projektowana 227,5 m 2 Powierzchnia netto 610,75m 2 W tym - część istniejąca 420,0m 2 - część projektowana 190,75m 2 Powierzchnia całkowita 707,97 2 W tym - część istniejąca 476,27m 2 - część projektowana 231,7m 2 Wysokość budynku (rozbudowa) (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku) 4,73m Wymiary zewnętrzne 18,6m (szer.); 43,7m (dł.) - część projektowana 17,28m (szer.); 18,46m (dł.) Kubatura brutto 3267,2m 3 W tym - część istniejąca 2200 m 2 - część projektowana 1067,2m Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Budynek założony został na rzucie zbliżonym do prostokąta. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dołączony do istniejącego obiektu. Obiekt przykryty zostanie stropodachem płaskim. Elewacja frontowa zlokalizowana jest równolegle względem drogi wewnętrznej, wysokością nawiązuje do istniejącej elewacji. Elewację zaproponowano w dwóch rozwiązaniach tynk cienkowarstwowy i wykończenie drewniane. Dach pokryty papą na izolacji termicznej. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze szarym. Obróbki blacharskie dachu w kolorze szarym, nawiązującym do koloru okien. Cokoły wykończone tynkiem cienkowarstwowym, odpornym na zawilgocenie Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne Ściany zewnętrzne nadziemia - Ściany dwuwarstwowe

13 Ściana zewnętrzna gr. 36cm, murowana z bloczków gazobetonowych kl. M600 gr.24cm na zaprawie cementowej kl. M10. Ocieplenie z warstwy styropianu grubości 12cm. Ściany wykończone od zewnątrz silikatowym tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego. - Ściany wielowarstwowe nadziemia Ściana grubości 42cm, murowana z bloczków gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej kl. M10 i warstwy elewacyjnej z okładziny drewnianej. Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna gr. 12cm oraz szczelina powietrzna gr. 4cm. Okładzina drewniana zabejcowana w kolorze brązowym Ściany wewnętrzne nośne Ściany jednowarstwowe gr. 24cm z bloczków gazobetonowych kl. M600 na zaprawie cementowej M10. Tynk cementowo-wapienny Ściany fundamentowe Ściany dwuwarstwowe gr. 32cm, murowana z bloczków betonowych kl. B25MPa gr.24cm na zaprawie cementowej. kl.m10 ocieplone od zewnątrz warstwą styropianu gr.8cm. Cokół wykończony silikonowym tynkiem cienkowarstwowym Ściany działowe Ściany działowe gr.12 cm wykonane z cegły dziurawki lub płytek gazobetonowych, na zaprawie cem.-wap. kl. M Stropodach Stropodach gęstożebrowy typu TERIVA-NOVA, składający się z belek prefabrykowanych i pustaków stropowych. Pustaki stropowe o wysokości 21cm. Rozstaw żeber wynosi 60cm. Nadbeton gr. 3cm z betonu kl. B25MPa (C20/C25). Grubość konstrukcyjna stropu 24cm. Stropodach wykonany z 3% spadkiem. Stropodach pokryty papą termozgrzewalną na styropianie. Warstwa izolacji cieplnej gr. 15cm, spadek dachu wykonany w konstrukcji. Proponowane warstwy wykończeniowe stropodachu: 1. Papa asfaltowa zgrzewalna - 2 warstwy 2. Papa perforowana-warstwa rozdzielcza 3. płyty styropianowe PS-E FS 20 gr. 15cm 4. paroizolacja klejona do podłoża-papa asfaltowa zgrzewalna Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi. Nad wejściem zadaszenie z płyty żelbetowej monolitycznej Nadproża okienne i drzwiowe W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nadproża prefabrykowane L19 oraz monolityczne Wieńce Wieńce w poziomie stropodachu wykonywane łącznie z nadbetonem stropu. Wieńce wraz z stropami i ścianami nośnym stanowią usztywnienie budynku. Ścianę attyki zwieńczyć wieńcem żelbetowym.

14 Podciągi Podciągi zaprojektowano żelbetowe, monolityczne, oparte na ścianach i trzpieniach żelbetowych Trzpienie i słupy żelbetowe Słupy i trzpienie żelbetowe zaprojektowano żelbetowe, monolityczne Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych Zaprojektowano schody betonowe, monolityczne, wylewane na ustabilizowanym podłożu Kominy i przewody wentylacyjne. Kominy zaprojektowano o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Należy pamiętać aby na czapie kominowej wykonać spadek 2-3%. Czapy kominowe wykonać z betonu B-15 o grubości 5cm.Trzony spalinowe należy wymurować na cokole od poziomu +0,53m, umieszczając otwory rewizyjne od strony kotłowni. Zaleca się wykonanie przewodów dymowych z wkładem ze stali nierdzewnej. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ceramicznych pustaków kominowych o wym. 19x19x24, oblicowanych ścianką z cegły pełnej gr.6cm. Komin należy wykończyć ponad dachem tynkiem. Kanały wentylacji wywiewnej z sali zajęć o średnicy 250mm zakończone nasadą wiatrowe nt. Przewody ponad dachem zaizolować wełną mineralną gr.8cm i kołnierzem z blachy ocynkowanej Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe - Ławy fundamentowe Pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym - Ścian fundamentowych Pionowa smarowanie 2x masą bitumiczno-kauczukową (styrbit 2000 izolex lub równoważne), osłonięta folią wytłaczaną PE-HD - Ścian budynku poziome odcięcie pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku asfalt. - Podłogi na gruncie Pozioma 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub termozgrzewalna - Podłogi izolacja przeciwwilgociowa Pozioma folia PE gr. 1mm. - Dach Papa asfaltowa zgrzewalna. - Schody zewnętrzne Folia w płynie lub izolacja równoważna Izolacje cieplne - Podłogi na gruncie

15 Pozioma warstwa 8cm styropianu twardego, podposadzkowego - Dach Twarde płyty styropianowe EPS 100 gr. 15cm o współczynniku =0,033W/m 2 K - Ściany fundamentowe Pionowa warstwa 8 cm styropianu twardego - Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, wykończone metodą lekką-mokrą warstwa 12 cm styropianu fasadowego - Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z drewnianą okładziną elewacyjną wełna mineralna, fasadowa gr. 12cm. - Ścianka przewodu wentylacyjnego ponad dachem 8cm, obudowa ocynk Posadzki i podłogi Posadzkę na gruncie wykonać na podbudowie z zawibrowanego piasku i podbudowy z betonu B10MPa. Warstwa wyrównawcza w postaci jastrychu cementowego gr. 5cm. Jastrych zbroić siatką stalową ᶲ3mm o oczku 15x15cm. Posadzki należy dylatować od ścian paskiem styropianu oraz podzielić dylatacjami na powierzchnie mniejsze niż 10m 2, o boku mniejszym od 4m. Wierzchnią warstwę posadzek wykonać z płytek ceramicznych (lub gresowych) a w sali zajęć z wykładziny PCV trudnozapalnej. Kolor, kształt, spoinowanie uzgodnić z inwestorem Tynki i okładziny Wewnętrzne - Tynki na ścianach i sufitach Tynk zwykły cementowo-wapienny, pokryty gładzią gipsową. - okładziny ścienne z płytek Ściany w: węzłach sanitarnych, pomieszczeniu porządkowym, kotłowni, magazynie opału ściany na całą wysokość wyłożyć płytkami ceramicznymi. - sufit podwieszony Dekoracyjne płyty gipsowo-kartonowe układane na ruszcie metalowym Powłoki malarskie Ściany i sufity powłokami malarskimi, emulsyjnymi. Kolory dobrać wg. sugestii inwestora Zewnętrzne - Cokoły Cokoły wykończone tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, odpornym na warunki atmosferyczne. - Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą na siatce z włókna szklanego. Tynk cienkowarstwowy silikatowy, biały, miejscowo w kolorze szarym. Szczegóły na rysunkach elewacji.

16 - Ściany zewnętrzne trójwarstwowe Warstwa elewacyjna z okładziny drewnianej gr. 18mm w układzie poziomym, łączonym na pióro i wpust. Okładzinę pokryć lakierobejcą w odcieniu brązowym Stolarka okienna i drzwiowa Okna Przyjęto stolarkę PCV. Dla szyb zalecany jest współczynnik izolacyjności termicznej nie gorszej niż U 0 =1,1W/m 2 K. Szyby w oknach bezpieczne. Kolor stolarki szary- RAL Stolarkę okienną wyposażyć w nawiewniki wentylacyjne. Okucia okien rozwierno-uchylne, szczegóły w zestawieniu stolarki Drzwi wewnętrzne Drzwi międzylokalowe - typowe pełne, płycinowe. W pomieszczeniach łazienki, gospodarczych, drzwi powinny być wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. min. 220cm 2. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne PCV białe. Drzwi do składu opału - stalowe EI60. Szyby w drzwiach bezpieczne Drzwi zewnętrzne Wejściowe zewnętrzne PCV z szybą bezpieczną. Zalecana jest stolarka w współczynniku izolacyjności termicznej nie gorszym jak U o =1,0W/m 2 K. Drzwi dwuskrzydłowe od strony zewnętrznej okleina w kolorze jak w stolarce okiennej Obróbki blacharskie Obróbki attyk, rynien wykonać z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Kolor szary Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kolorze szarym. Rynny ᶲ120 i 150, rury spustowe ᶲ Schody zewnętrzne Schody zewnętrzne betonowe, obłożone płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi Charakterystyka energetyczna budynku Założenia temperaturowe dla pomieszczeń Zakłada się temperaturę standardową dla pomieszczeń 20 C z wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych dla których przewiduje się 16 C Właściwości izolacyjności cieplnej przegród Parametry termiczne przegród zewnętrznych wg PN EN-ISO 6946: Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa

17 - Ściana zewnętrzna trójwarstwowa Dla budynków użyteczności publicznej wymagany współczynnik Umax dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3W/m 2 K warunek spełniony

18 - Stropodach Dla budynków użyteczności publicznej wymagany współczynnik Umax dla stropodachów wynosi 0,25W/m 2 K warunek spełniony - Podłoga na gruncie Dla budynków użyteczności publicznej wymagany współczynnik Umax dla posadzek na gruncie wynosi 0,45W/m 2 K warunek spełniony Bilans energetyczny Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek spełnia wymagane parametry charakterystyki energetycznej jeżeli jego przegrody zewnętrzne spełniają dozwolone wartości maksymalne. Parametry przegród podano w punkcie powyżej wszystkie przegrody są mniejsze od wartości dopuszczanych.

19 3.17. Elementy wykończeniowe Parapety Parapety wewnętrzne PCV, zewnętrze stalowe w kolorze dobranym do stolarki okiennej Zadaszenie wejściowe Nad drzwiami wejściowymi zadaszenie żelbetowe, wykończone tynkiem jak elewacja Pergola drewniana Od strony placu zabaw zaprojektowano pergolę drewnianą osłaniającą dojście do placu zabaw. Elementy drewniane pokryć lakierobejcą w odcieniu brązowym, takim jak powłoka okładziny elewacyjnej ścian. Słupy drewniane zakotwione zostaną w trzpieniach betonowych, zagłębionych w gruncie. Belki nośne, miecze i słupki o przekroju 10x10cm, belki 4x15cm Chodniki zewnętrzne Dojście do wejścia głównego oraz do placu zabaw zaprojektowano z kostki betonowej lub granitowej gr.6cm, na podsypce piaskowo-cementowej. Kolor kostki szary Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Całkowita powierzchnia zabudowy 696,4 m 2 Powierzchnia użytkowa 610,75m 2 Wysokość budynku 4,73 m Liczba kondygnacji 1 Kubatura 3267m Odległość od obiektów sąsiadujących Obiekt wolnostojący, sąsiednie działki niezbudowane Parametry pożarowe występujących substancji palnych Nie dotyczy projektowanego obiektu Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Dla budynków ZL nie określa się Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji kategoria zagrożenia ludzi - ZL II Przewidywana liczba osób wyniesie 100dzieci + 5 osób personelu nauczycielskiego + 4 osoby obsługujące kuchnie i jadalnię. Razem 109 osób Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Zagrożenie nie występuje Podział obiektu na strefy pożarowe Obiekt stanowi 1 strefę pożarową ZL II o dopuszczalnej powierzchni strefy 8 000m 2

20 Kotłownia i skład opału wydzielone są ścianami o EI 60 i EI Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Przyjęto klasy odporności pożarowej D dla ZL II. Dla klasy D wymagana jest następująca odporność ogniowa elementów budowlanych: Konstrukcja nośna R30; konstrukcja dachu bez wymagań; ściana zewnętrzna EI 30; ściana wewnętrzna bez wymagań, przekrycie dachu bez wymagań. - Stropodach strop żelbetowy, pokrycie dachu NRO => warunek spełniony. - Ściany nośne z bloczków gazobetonowych gr.24cm REI 240 => warunek spełniony - konstrukcja dachu stropodach żelbetowy R60 => warunek spełniony - Ściana wewnętrzna z bloczków gazobetonowych gr.12cm EI 120 => warunek spełniony Stropodach pokryty jest materiałem NRO Warunki ewakuacji Ewakuacja projektowanej sali zajęć posiada bezpośrednie wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku oraz przejście ewakuacyjne do wyjścia głównego. W istniejącej części budynku sale zajęć mają możliwość ewakuacji co najmniej dwoma dojściami ewakuacyjnymi. Maksymalna długość dojścia wynosi 33m. Nad wyjściami ewakuacyjnymi zastosować podświetlany znak ewakuacyjny. Zastosowano oświetlenie awaryjne Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych W obiektach nie występują instalacje wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej. Lokale ogrzewane wodną instalacją C.O. Projektowana instalacja elektryczna wyposażona zostanie w ochronę przed przepięciami i ochronę od porażeń Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zastosowano w strefie ZLII hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym. Hydrant zlokalizowano w projektowanym przedsionku przy wejściu głównym Nie są wymagane stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego Wyposażenie w gaśnice Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne typu A spełniające wymagania Polskich Norm. Masa środka gaśniczego powinna wynosić 2kg (lub 3dm3) na 100m2 powierzchni. Gaśnice powinny być umieszczone przy wyjściach z pomieszczeń i na korytarzu, w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m i długości nie większej niż 30m Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z gminnej sieci wodociągowej wg. stanu istniejącego.

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI Temat opracowania: PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM WE LWÓWKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka INWESTOR: ADRES BUDOWY: Gmina Wiskitki Ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki Jesionka Gm. Wiskitki, pow. Żyrardów dz. nr ewid. 310, 311

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni Lokalizacja: Poznań 61-729 ul. Piękna 37 Inwestor: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr. 70 w Poznaniu 61-729 ul. Piękna 37 Autor opracowania:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości projektu

1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu...1. Spis rysunków...1 3. Opis techniczny...1 4. Wytyczne dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informacja BIOZ...3 5. Charakterystyka energetyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. 1. DANE OGÓLNE. Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: ŁAJSKI GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 373/8 +

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo