Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego"

Transkrypt

1 BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa Unisław tel.: OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole gminne BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna Egz. - Projekt budowlany Nazwa inwestycji: Rozbudowa oddziału przedszkolnego Lokalizacja: Zławieś Mała, dz. nr 194/6 i 194/1, Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka Inwestor: Jednostka projektowa: Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Zławieś Wielka BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20, Unisław Projektował: Sprawdził: Architektura: mgr inż. arch. Grzegorz Siatecki mgr inż. arch. Maciej Kuras upr. 16/ZPOIA/OKK/2009; WP-0734 upr. KPOKK IA 34/2007; KP-227 Konstrukcja: mgr inż. Marek Miętus inż. Lech Braszczyński upr. KUP/0004/POOK/07 upr. BP-RN-V/18/TO/83 Inst. Elektryczne: mgr inż. Kazimierz Lewandowski inż. Marek Goncerzewicz upr. 7210/228/76 upr. GT-III-7210/110/77 Inst. Sanitarne: tech. Zdzisław Smoczyński upr. WBPP-NB-7210/47/84 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE wrzesień 2010

2 Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I A. Branża architektoniczno konstrukcyjna B. Branża sanitarna C. Branża elektryczna D. Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

3 A. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE - Decyzja Nr PR /2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, - Pismo GK WK/ Warunki techniczne przełożenia kanalizacji deszczowej i włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, - Opinia nr ZUD/1427/2010 z dnia Oświadczenia projektantów - Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów i posiadanym ubezpieczeniu OC II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1. DANE OGÓLNE ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA 2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI INFORMACJE O OCHRONIE TERENU CHODNIKI, DOJAZDY, ZIELEŃ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ DROGA POŻAROWA PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ III. ARCHITEKTURA OPIS TECHNICZNY 3.1. ZAKRES OPRACOWANIA 3.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU Zestawienie pomieszczeń przedszkola Program funkcjonalny istniejącego przedszkola Program funkcjonalny przedszkola po rozbudowie Program obsługi technicznej CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Zestawienie powierzchni budynku 3.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 3.5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE Ściany zewnętrzne nadziemia Ściany wewnętrzne nośne Ściany fundamentowe Ściany działowe Stropodach Nadproża okienne i drzwiowe Wieńce

4 Podciągi Trzpienie i słupy żelbetowe Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych Kominy i przewody wentylacyjne IZOLACJE Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje cieplne 3.7. POSADZKI I PODŁOGI 3.8. TYNKI I OKŁADZINY Wewnętrzne Powłoki malarskie Zewnętrzne STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Okna Drzwi wewnętrzne Drzwi zewnętrzne OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Założenia temperaturowe dla pomieszczeń Właściwości izolacyjności cieplnej przegród Bilans energetyczny ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE Parapety Zadaszenie wejściowe Pergola drewniana CHODNIKI ZEWNĘTRZNE OCENA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Warunki ewakuacji Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wyposażenie w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Uwagi końcowe OPIS INSTALACJI SANITARNYCH Instalacja wodna Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacje grzewcze Instalacja wentylacyjna Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Instalacje elektryczne Instalacje wewnętrzne Instalacja odgromowa

5 IV. KONSTRUKCJA 4.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU 4.2. SPOSÓB POSADOWIENIA 4.4. OPIS KONSTRUKCJI Ściany zewnętrzne nadziemia Ściany wewnętrzne nośne Ściany fundamentowe Ściany działowe Stropodach Nadproża okienne i drzwiowe Wieńce Podciągi Trzpienie i słupy żelbetowe Schody i pochylnia zewnętrzna Pergola drewniana VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 7.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy Roboty ziemne 7.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 7.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 7.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE, MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 7.6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

6 I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE - Decyzja Nr PR /2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, - Pismo GK WK/ Warunki techniczne przełożenia kanalizacji deszczowej i włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, - Opinia nr ZUD/1427/2010 z dnia Oświadczenia projektantów - Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów i posiadanym ubezpieczeniu OC

7 II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1. DANE OGÓLNE Zakres opracowania Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu w związku projektowaną rozbudową istniejącego gminnego oddziału przedszkolnego w Złejwsi Małej Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego przedszkola gminnego. Przedszkole pełnić będzie funkcję użyteczności publicznej. Rozbudowa przedszkola zawierać będzie salę na 25 dzieci, szatnie (obsługujące również istniejące przedszkole) oraz kotłownię dla całego obiektu Lokalizacja- istniejący stan zagospodarowania działki Obiekty zlokalizowany zostanie w Złejwsi Małej na działce nr 194/1 i 194/6 w gminie Zławieś Wielka bezpośrednio przy istniejącym budynku przedszkola. Na działce istnieją drogi wewnętrzne połączone zjazdem z droga gminną. Działka nie posiada wyraźnych spadków terenu, maksymalna różnica poziomów to ok. 10cm. Część działki posiada ogrodzenie wydzielające plac zabaw dla dzieci. Wolne przestrzenie obsadzone są trawą oraz niskimi krzewami. Przez działkę przebiegają instalacje gminne - wodociągowa i kanalizacyjna oraz instalacje energetyczne i telekomunikacyjne. Przez działkę przebiega również ciepłociąg, łączący istniejące przedszkole z zewnętrzną kotłownią, znajdującą się przy pobliskim osiedlu mieszkalnym Projektowane zagospodarowanie działki Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie od strony zachodniej istniejącego budynku i wpasowana będzie w układ dróg wewnętrznych. Rozbudowa przedszkola stanowić będzie kontynuację istniejącego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Całkowita wysokość budynku 4,48m, dach płaski, pogrążony. Front budynku usytuowany będzie w kierunku północnym, równolegle do istniejącej drogi. Główne wejścia do budynku prowadzić będą z istniejącego ciągu pieszo-jezdnego. Od strony południowej zlokalizowane zostanie wyjście na plac zabaw. Dojście na plac zabaw zostanie przekryte drewnianą, ażurową pergolą. Miejsca postojowe dla samochodów wzdłuż dróg wewnętrznych, jak to ma miejsce obecnie. Droga wzdłuż elewacji frontowej pełni jednocześnie funkcję drogi pożarowej. Droga wewnętrzna jest obecnie połączona poprzez istniejący zjazd z publiczną drogą gminną. Wszystkie drogi wewnętrzne obecnie posiadają wierzchnią warstwę asfaltową. Projektowany obiekt zostanie przyłączony do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej poprzez rozbudowę istniejących instalacji. W związku z kolizja istniejącej

8 instalacji kanalizacji deszczowej z projektowaną rozbudową zaprojektowano przełożenie kolidującego odcinka instalacji. Przyłącze wodociągowe bez zmian, przyłącze energetyczne posiada wystarczający zapas zasilania do obsługi rozbudowy przedszkola. Przyłącze kanalizacyjne obsługujące węzeł sanitarny w części dobudowanej, zostanie połączone z istniejącą na działce gminną siecią kanalizacyjną ᶲ200. Przyłącze zostanie wpięte do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Przyłącze nie przekroczy granicy działki. Projektowana rozbudowa zawierać będzie kotłownię na opał stały, zasilającą cały obiekt po rozbudowie. W związku z tym zaplanowano rozebranie ciepłociągu obecnie zasilającego przedszkole. Ciepłociąg ten zasilany jest przez kotłownię zewnętrzną, zlokalizowaną przy osiedlu mieszkalnym. Po rozbudowie przedszkole posiadać będzie niezależną kotłownię. Na działce zostanie wyznaczone miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych. Miejsce na pojemniki zaprojektowano w odległości 3,0m od granicy działki i 15m od najbliższego okna do pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Zaplanowano częściową rozbiórkę istniejącego ogrodzenia w celu odsłonięcia elewacji frontowej i wykonania wejścia głównego. Ogrodzenie należy odtworzyć na linii zabudowy projektowanego obiektu i połączyć z istniejącym w taki sposób, aby wydzielony został zamknięty obszar terenu rekreacyjnego dla dzieci Informacje o ochronie terenu Działka nr 194/1 i 194/6 nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W wypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Chodniki, dojazdy, zieleń Obsługa komunikacyjna wg dotychczasowych zasad, dojazd do działki poprzez istniejący zjazd z publicznej drogi gminnej. Miejsca parkingowe dla samochodów przewidziano wg. dotychczasowych rozwiązań. Nawierzchnia istniejących chodników i dróg wewnętrznych - asfaltowa. Dojście do wejścia głównego oraz dojście do placu zabaw zaprojektowano z kostki betonowej lub granitowej na podbudowie piaskowo-cementowej. Woda opadowa odprowadzona zostanie na teren nieutwardzony działki i częściowo do kanalizacji deszczowej. Wolne przestrzenie obsadzone zostaną zielenią niską Zestawienie powierzchni Powierzchnia terenu przeznaczonego pod Rozbudowę przedszkola 227,5 m 2 Powierzchnia przedszkola po rozbudowie 696,4 m 2 Powierzchnia projektowanych chodników i schodów zewnętrznych 69,9 m 2 Powierzchnia działek 4038,5 m 2 Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki 17%

9 Instalacje zewnętrzne Przyłącze wodociągowe bez zmian. Przyłącze kanalizacyjne części rozbudowywanej zostanie połączone z istniejącą na działce gminną siecią kanalizacyjną ᶲ200. Przyłącze zostanie wykonane z rury PCVᶲ160. Przełożenie instalacji kanalizacji deszczowej z rury PCV 200. Na drodze przyłączy zaprojektowano studzienki rewizyjne. Instalacja zostanie włączona przez projektowaną studzienkę rewizyjną do istniejącej kanalizacji gminnej. Wewnętrzna energetyczna linia zasilająca bez zmian Odprowadzenie wody deszczowej Woda deszczowa z dachu oraz dróg wewnętrznych i chodników zostanie odprowadzona na teren biologicznie czynny Droga pożarowa Droga pożarowa biegnie wzdłuż elewacji frontowej, oddalona jest od budynku ok.5,61m. Szerokość drogi pożarowej 6,3m. Droga pożarowa pozwala na powrót pojazdu straży pożarnej bez cofania. Projektowany obiekt posiada połączenie z drogą pożarową poprzez drogi ewakuacyjne Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę z istniejącej gminnej instalacji wodociągowej wg. stanu istniejącego. Projektował: Sprawdził: Opracował:

10 III. ARCHITEKTURA OPIS TECHNICZNY 3.1. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy przedszkola o oddział na 25 dzieci oraz kotłownię. Projekt zawiera opis i rysunki techniczne branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej Przeznaczenie i program użytkowy budynku Przedszkole po rozbudowie pełnić będzie nadal funkcje użyteczności publicznej- przedszkole dla 100 dzieci. Rozbudowa zawierać będzie szatnie (również dla części istniejącej), kotłownię zasilającej cały obiekt oraz pomieszczenia gospodarcze. Rozbudowa będzie rozwinięciem istniejącego układu funkcjonalnego Zestawienie pomieszczeń przedszkola Przedszkole - zestawienie powierzchni Nr.pom. Nazwa Powierzchnia [m 2 ] Posadzka Istniejący układ funkcjonalny - bez zmian 1.1 Korytarz 10,40 Płytki ceramiczne 1.2 Szatnia personelu 3,50 Płytki ceramiczne 1.3 WC personelu 2,20 Płytki ceramiczne 1.4 Korytarz 42,60 Płytki ceramiczne 1.5 WC dzieci 11,20 Płytki ceramiczne 1.6 Biuro 8,30 Płytki ceramiczne 1.7 Szatnia dzieci 8,90 Płytki ceramiczne 1.8 Sala zajęć indywidualnych 15,80 Płytki ceramiczne 1.9 Sala zajęć 48,90 Wykładzina 1.10 Sala zajęć 58,60 Wykładzina 1.11 Sala zajęć 68,10 Płytki ceramiczne 1.12 Pomieszczenie gospodarcze 13,90 Płytki ceramiczne 1.13 WC dzieci 9,80 Płytki ceramiczne 1.14 Magazyn 8,90 Płytki ceramiczne 1.15 Obieralnia warzyw 8,80 Płytki ceramiczne 1.16 Jadalnia 49,00 Płytki ceramiczne 1.17 Kuchnia 42,00 Płytki ceramiczne 1.18 Magazyn żywności 4,20 Płytki ceramiczne 1.19 Biuro 4,90 Płytki ceramiczne Razem 420,00 Rozbudowa przedszkola 2.1 Przedsionek 8,55 Płytki gresowe 2.2 Korytarz 31,42 Płytki gresowe 2.3 Szatnia dla dzieci 13,84 Płytki gresowe 2.4 Szatnia dla dzieci 13,86 Płytki gresowe

11 2.5 Sala zajęć 62,83 Wykładzina trudnozapalna 2.6 Pom. Gospodarcze 6,85 Płytki gresowe 2.7 Łazienka dla dzieci 15,55 Płytki gresowe 2.8 Magazyn opału 6,89 Płytki gresowe 2.9 Kotłownia 11,85 Płytki gresowe 2.10 Pomieszczenie porządkowe 5,41 Płytki gresowe 2.11 Szatnia 13,70 Płytki gresowe Razem 190,75 Suma powierzchni użytkowej 610, Program funkcjonalny istniejącego przedszkola W chwili obecnej w działającym przedszkolu znajdują się trzy sale zajęć na około 75 dzieci łącznie oraz kuchnia, jadalnia, zaplecze kuchenne i socjalne dla personelu. Projekt rozbudowy przedszkola nie ingeruje w istniejąca infrastrukturę, będzie jedynie jej rozwinięciem. Posiłki wydawane są na zasadzie przesuniętych czasowo zmian dla każdej sali zajęć, dlatego zwiększenie ilości dzieci nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności kuchni i jadalni Program funkcjonalny przedszkola po rozbudowie Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie od strony zachodniej. Połączenie z istniejącym przedszkolem odbędzie się przez projektowany korytarz przylegający do istniejącego wejścia do budynku. Projektowana rozbudowa stanowić będzie tym samym kontynuację istniejącego programu funkcjonalnego przedszkola. Projektowana sala przeznaczona będzie dla 25 dzieci i po rozbudowie przedszkole będzie mogło przyjąć około 100 dzieci. Poprzez projektowany łącznik powstanie wejście główne do budynku. Obecne wejście główne będzie wykorzystywane przez personel przedszkola. Korytarz prowadzić będzie do szatni i sal zajęć oraz do jadalni. Z projektowanego łącznika prowadzić będzie również wyjście na plac zabaw. W części projektowanej oprócz szatni dla nowej sali zajęć, uwzględniono 2 szatnie dla sal zajęć w części istniejącej. Przy nowej sali zajęć powstanie węzeł sanitarny dla dzieci oraz pomieszczenie gospodarcze na podręczne wyposażenie Program obsługi technicznej. Projektowana kotłownia zasilać będzie cały obiekt. Dostęp do kotłowni i magazynu opału zapewniony będzie z zewnątrz budynku. Dostawa opału (ekogroszek) i odprowadzenie popiołów zapewniona zostanie tą samą drogą.

12 Do obsługi kotłowni zostanie wyznaczona przez zarządcę obiektu osoba odpowiedzialna za doglądanie kotłowni (pomieszczenie czasowej pracy) 3.3. Charakterystyczne parametry techniczne Zestawienie powierzchni budynku Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 696,4m 2 W tym - część istniejąca 468,9m 2 - część projektowana 227,5 m 2 Powierzchnia netto 610,75m 2 W tym - część istniejąca 420,0m 2 - część projektowana 190,75m 2 Powierzchnia całkowita 707,97 2 W tym - część istniejąca 476,27m 2 - część projektowana 231,7m 2 Wysokość budynku (rozbudowa) (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku) 4,73m Wymiary zewnętrzne 18,6m (szer.); 43,7m (dł.) - część projektowana 17,28m (szer.); 18,46m (dł.) Kubatura brutto 3267,2m 3 W tym - część istniejąca 2200 m 2 - część projektowana 1067,2m Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Budynek założony został na rzucie zbliżonym do prostokąta. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dołączony do istniejącego obiektu. Obiekt przykryty zostanie stropodachem płaskim. Elewacja frontowa zlokalizowana jest równolegle względem drogi wewnętrznej, wysokością nawiązuje do istniejącej elewacji. Elewację zaproponowano w dwóch rozwiązaniach tynk cienkowarstwowy i wykończenie drewniane. Dach pokryty papą na izolacji termicznej. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze szarym. Obróbki blacharskie dachu w kolorze szarym, nawiązującym do koloru okien. Cokoły wykończone tynkiem cienkowarstwowym, odpornym na zawilgocenie Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne Ściany zewnętrzne nadziemia - Ściany dwuwarstwowe

13 Ściana zewnętrzna gr. 36cm, murowana z bloczków gazobetonowych kl. M600 gr.24cm na zaprawie cementowej kl. M10. Ocieplenie z warstwy styropianu grubości 12cm. Ściany wykończone od zewnątrz silikatowym tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego. - Ściany wielowarstwowe nadziemia Ściana grubości 42cm, murowana z bloczków gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej kl. M10 i warstwy elewacyjnej z okładziny drewnianej. Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna gr. 12cm oraz szczelina powietrzna gr. 4cm. Okładzina drewniana zabejcowana w kolorze brązowym Ściany wewnętrzne nośne Ściany jednowarstwowe gr. 24cm z bloczków gazobetonowych kl. M600 na zaprawie cementowej M10. Tynk cementowo-wapienny Ściany fundamentowe Ściany dwuwarstwowe gr. 32cm, murowana z bloczków betonowych kl. B25MPa gr.24cm na zaprawie cementowej. kl.m10 ocieplone od zewnątrz warstwą styropianu gr.8cm. Cokół wykończony silikonowym tynkiem cienkowarstwowym Ściany działowe Ściany działowe gr.12 cm wykonane z cegły dziurawki lub płytek gazobetonowych, na zaprawie cem.-wap. kl. M Stropodach Stropodach gęstożebrowy typu TERIVA-NOVA, składający się z belek prefabrykowanych i pustaków stropowych. Pustaki stropowe o wysokości 21cm. Rozstaw żeber wynosi 60cm. Nadbeton gr. 3cm z betonu kl. B25MPa (C20/C25). Grubość konstrukcyjna stropu 24cm. Stropodach wykonany z 3% spadkiem. Stropodach pokryty papą termozgrzewalną na styropianie. Warstwa izolacji cieplnej gr. 15cm, spadek dachu wykonany w konstrukcji. Proponowane warstwy wykończeniowe stropodachu: 1. Papa asfaltowa zgrzewalna - 2 warstwy 2. Papa perforowana-warstwa rozdzielcza 3. płyty styropianowe PS-E FS 20 gr. 15cm 4. paroizolacja klejona do podłoża-papa asfaltowa zgrzewalna Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi. Nad wejściem zadaszenie z płyty żelbetowej monolitycznej Nadproża okienne i drzwiowe W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nadproża prefabrykowane L19 oraz monolityczne Wieńce Wieńce w poziomie stropodachu wykonywane łącznie z nadbetonem stropu. Wieńce wraz z stropami i ścianami nośnym stanowią usztywnienie budynku. Ścianę attyki zwieńczyć wieńcem żelbetowym.

14 Podciągi Podciągi zaprojektowano żelbetowe, monolityczne, oparte na ścianach i trzpieniach żelbetowych Trzpienie i słupy żelbetowe Słupy i trzpienie żelbetowe zaprojektowano żelbetowe, monolityczne Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych Zaprojektowano schody betonowe, monolityczne, wylewane na ustabilizowanym podłożu Kominy i przewody wentylacyjne. Kominy zaprojektowano o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Należy pamiętać aby na czapie kominowej wykonać spadek 2-3%. Czapy kominowe wykonać z betonu B-15 o grubości 5cm.Trzony spalinowe należy wymurować na cokole od poziomu +0,53m, umieszczając otwory rewizyjne od strony kotłowni. Zaleca się wykonanie przewodów dymowych z wkładem ze stali nierdzewnej. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ceramicznych pustaków kominowych o wym. 19x19x24, oblicowanych ścianką z cegły pełnej gr.6cm. Komin należy wykończyć ponad dachem tynkiem. Kanały wentylacji wywiewnej z sali zajęć o średnicy 250mm zakończone nasadą wiatrowe nt. Przewody ponad dachem zaizolować wełną mineralną gr.8cm i kołnierzem z blachy ocynkowanej Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe - Ławy fundamentowe Pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym - Ścian fundamentowych Pionowa smarowanie 2x masą bitumiczno-kauczukową (styrbit 2000 izolex lub równoważne), osłonięta folią wytłaczaną PE-HD - Ścian budynku poziome odcięcie pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku asfalt. - Podłogi na gruncie Pozioma 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub termozgrzewalna - Podłogi izolacja przeciwwilgociowa Pozioma folia PE gr. 1mm. - Dach Papa asfaltowa zgrzewalna. - Schody zewnętrzne Folia w płynie lub izolacja równoważna Izolacje cieplne - Podłogi na gruncie

15 Pozioma warstwa 8cm styropianu twardego, podposadzkowego - Dach Twarde płyty styropianowe EPS 100 gr. 15cm o współczynniku =0,033W/m 2 K - Ściany fundamentowe Pionowa warstwa 8 cm styropianu twardego - Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, wykończone metodą lekką-mokrą warstwa 12 cm styropianu fasadowego - Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z drewnianą okładziną elewacyjną wełna mineralna, fasadowa gr. 12cm. - Ścianka przewodu wentylacyjnego ponad dachem 8cm, obudowa ocynk Posadzki i podłogi Posadzkę na gruncie wykonać na podbudowie z zawibrowanego piasku i podbudowy z betonu B10MPa. Warstwa wyrównawcza w postaci jastrychu cementowego gr. 5cm. Jastrych zbroić siatką stalową ᶲ3mm o oczku 15x15cm. Posadzki należy dylatować od ścian paskiem styropianu oraz podzielić dylatacjami na powierzchnie mniejsze niż 10m 2, o boku mniejszym od 4m. Wierzchnią warstwę posadzek wykonać z płytek ceramicznych (lub gresowych) a w sali zajęć z wykładziny PCV trudnozapalnej. Kolor, kształt, spoinowanie uzgodnić z inwestorem Tynki i okładziny Wewnętrzne - Tynki na ścianach i sufitach Tynk zwykły cementowo-wapienny, pokryty gładzią gipsową. - okładziny ścienne z płytek Ściany w: węzłach sanitarnych, pomieszczeniu porządkowym, kotłowni, magazynie opału ściany na całą wysokość wyłożyć płytkami ceramicznymi. - sufit podwieszony Dekoracyjne płyty gipsowo-kartonowe układane na ruszcie metalowym Powłoki malarskie Ściany i sufity powłokami malarskimi, emulsyjnymi. Kolory dobrać wg. sugestii inwestora Zewnętrzne - Cokoły Cokoły wykończone tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, odpornym na warunki atmosferyczne. - Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą na siatce z włókna szklanego. Tynk cienkowarstwowy silikatowy, biały, miejscowo w kolorze szarym. Szczegóły na rysunkach elewacji.

16 - Ściany zewnętrzne trójwarstwowe Warstwa elewacyjna z okładziny drewnianej gr. 18mm w układzie poziomym, łączonym na pióro i wpust. Okładzinę pokryć lakierobejcą w odcieniu brązowym Stolarka okienna i drzwiowa Okna Przyjęto stolarkę PCV. Dla szyb zalecany jest współczynnik izolacyjności termicznej nie gorszej niż U 0 =1,1W/m 2 K. Szyby w oknach bezpieczne. Kolor stolarki szary- RAL Stolarkę okienną wyposażyć w nawiewniki wentylacyjne. Okucia okien rozwierno-uchylne, szczegóły w zestawieniu stolarki Drzwi wewnętrzne Drzwi międzylokalowe - typowe pełne, płycinowe. W pomieszczeniach łazienki, gospodarczych, drzwi powinny być wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. min. 220cm 2. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne PCV białe. Drzwi do składu opału - stalowe EI60. Szyby w drzwiach bezpieczne Drzwi zewnętrzne Wejściowe zewnętrzne PCV z szybą bezpieczną. Zalecana jest stolarka w współczynniku izolacyjności termicznej nie gorszym jak U o =1,0W/m 2 K. Drzwi dwuskrzydłowe od strony zewnętrznej okleina w kolorze jak w stolarce okiennej Obróbki blacharskie Obróbki attyk, rynien wykonać z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Kolor szary Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kolorze szarym. Rynny ᶲ120 i 150, rury spustowe ᶲ Schody zewnętrzne Schody zewnętrzne betonowe, obłożone płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi Charakterystyka energetyczna budynku Założenia temperaturowe dla pomieszczeń Zakłada się temperaturę standardową dla pomieszczeń 20 C z wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych dla których przewiduje się 16 C Właściwości izolacyjności cieplnej przegród Parametry termiczne przegród zewnętrznych wg PN EN-ISO 6946: Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa

17 - Ściana zewnętrzna trójwarstwowa Dla budynków użyteczności publicznej wymagany współczynnik Umax dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3W/m 2 K warunek spełniony

18 - Stropodach Dla budynków użyteczności publicznej wymagany współczynnik Umax dla stropodachów wynosi 0,25W/m 2 K warunek spełniony - Podłoga na gruncie Dla budynków użyteczności publicznej wymagany współczynnik Umax dla posadzek na gruncie wynosi 0,45W/m 2 K warunek spełniony Bilans energetyczny Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek spełnia wymagane parametry charakterystyki energetycznej jeżeli jego przegrody zewnętrzne spełniają dozwolone wartości maksymalne. Parametry przegród podano w punkcie powyżej wszystkie przegrody są mniejsze od wartości dopuszczanych.

19 3.17. Elementy wykończeniowe Parapety Parapety wewnętrzne PCV, zewnętrze stalowe w kolorze dobranym do stolarki okiennej Zadaszenie wejściowe Nad drzwiami wejściowymi zadaszenie żelbetowe, wykończone tynkiem jak elewacja Pergola drewniana Od strony placu zabaw zaprojektowano pergolę drewnianą osłaniającą dojście do placu zabaw. Elementy drewniane pokryć lakierobejcą w odcieniu brązowym, takim jak powłoka okładziny elewacyjnej ścian. Słupy drewniane zakotwione zostaną w trzpieniach betonowych, zagłębionych w gruncie. Belki nośne, miecze i słupki o przekroju 10x10cm, belki 4x15cm Chodniki zewnętrzne Dojście do wejścia głównego oraz do placu zabaw zaprojektowano z kostki betonowej lub granitowej gr.6cm, na podsypce piaskowo-cementowej. Kolor kostki szary Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Całkowita powierzchnia zabudowy 696,4 m 2 Powierzchnia użytkowa 610,75m 2 Wysokość budynku 4,73 m Liczba kondygnacji 1 Kubatura 3267m Odległość od obiektów sąsiadujących Obiekt wolnostojący, sąsiednie działki niezbudowane Parametry pożarowe występujących substancji palnych Nie dotyczy projektowanego obiektu Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Dla budynków ZL nie określa się Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji kategoria zagrożenia ludzi - ZL II Przewidywana liczba osób wyniesie 100dzieci + 5 osób personelu nauczycielskiego + 4 osoby obsługujące kuchnie i jadalnię. Razem 109 osób Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Zagrożenie nie występuje Podział obiektu na strefy pożarowe Obiekt stanowi 1 strefę pożarową ZL II o dopuszczalnej powierzchni strefy 8 000m 2

20 Kotłownia i skład opału wydzielone są ścianami o EI 60 i EI Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Przyjęto klasy odporności pożarowej D dla ZL II. Dla klasy D wymagana jest następująca odporność ogniowa elementów budowlanych: Konstrukcja nośna R30; konstrukcja dachu bez wymagań; ściana zewnętrzna EI 30; ściana wewnętrzna bez wymagań, przekrycie dachu bez wymagań. - Stropodach strop żelbetowy, pokrycie dachu NRO => warunek spełniony. - Ściany nośne z bloczków gazobetonowych gr.24cm REI 240 => warunek spełniony - konstrukcja dachu stropodach żelbetowy R60 => warunek spełniony - Ściana wewnętrzna z bloczków gazobetonowych gr.12cm EI 120 => warunek spełniony Stropodach pokryty jest materiałem NRO Warunki ewakuacji Ewakuacja projektowanej sali zajęć posiada bezpośrednie wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku oraz przejście ewakuacyjne do wyjścia głównego. W istniejącej części budynku sale zajęć mają możliwość ewakuacji co najmniej dwoma dojściami ewakuacyjnymi. Maksymalna długość dojścia wynosi 33m. Nad wyjściami ewakuacyjnymi zastosować podświetlany znak ewakuacyjny. Zastosowano oświetlenie awaryjne Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych W obiektach nie występują instalacje wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej. Lokale ogrzewane wodną instalacją C.O. Projektowana instalacja elektryczna wyposażona zostanie w ochronę przed przepięciami i ochronę od porażeń Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zastosowano w strefie ZLII hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym. Hydrant zlokalizowano w projektowanym przedsionku przy wejściu głównym Nie są wymagane stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego Wyposażenie w gaśnice Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne typu A spełniające wymagania Polskich Norm. Masa środka gaśniczego powinna wynosić 2kg (lub 3dm3) na 100m2 powierzchni. Gaśnice powinny być umieszczone przy wyjściach z pomieszczeń i na korytarzu, w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m i długości nie większej niż 30m Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z gminnej sieci wodociągowej wg. stanu istniejącego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo