Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1. Roboty przygotowawcze NaleŜy zabezpieczyć teren działki przed osobami trzecimi oraz oznakować teren budowy. 2. Roboty ziemne Roboty których specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: - wykopy - warstwy filtracyjne podsypki i nasypy - podkład Ŝwirowo-piaskowy pod fundamenty - zasypki 3. Beton i składniki mieszanki - rodzaje cementu: Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego o następujących markach: marki 25 do betonu B7,5 - B10 marki 35 do betonu klasy wyŝszej niŝ B15 - kruszywo marka kruszywa nie powinna być niŝsza niŝ klasa betonu 4. Zbrojenie betonu Klasy i gatunki stali zbrojeniowej zgodnie z dokumentacją techniczną. PN-EN 10025:2002 belka ciągła składająca się z 4φ12 strzemiona, φ6 co 30 cm. 5. Roboty murowane Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. - ściany pustaków szczelinowych porotherm gr 25 cm i 30 cm - ścianki działkowe - kominy wentylacyjno-dymowe MATERIAŁY - cegła klinkierowa perforowana oraz pełna w formie RF kl. 35 MPa do wykonania kominów i elementów architektonicznych. - cegła budowlana pełna klasy 15 na na szpałdowanie konstrukcji, obmurówki, ścianki działowej oraz kominy. - cegła dziurawka klasy 50 wyłączenie do ścianek działkowych. - cegła szczelinowa porotherm gr. 25 cm i 30 cm na ściany konstrukcyjne (klasa 15). - bloczki betonowe M-6 z betonu klasy B-15 ba cokoły fundamentowe. - pustaki wentylacyjne wg PN-B zaprawy budowlane

20 marki 30 marki 50 oraz zaprawy gotowe zgodnie z instrukcją producenta. Murowane moŝna rozpocząć po uprzednim wykonaniu na podłoŝu fundamentowym podwójnej warstwy izolacji z płynnej folii elastycznej gr. min. 2 mm. SPRZĘT Roboty moŝna wykonywać przy uŝyciu dowolnego typu sprzętu. TRANSPORT PrzewoŜenie dowolnym środkiem transportu. NADPROśĄ NadproŜa z prefabrykowanych belek typ L-19 zgodnie z proj. budowlanym. STROP TERIVA Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie i montaŝ stropów gęstoŝeberkowych dla obiektu bud. ogólnego belki kratownicowe o rozstawie co 60 cm. ObciąŜenie charakterystyczne równomiernie rozłoŝone ponad cięŝar własny konstrukcji przyjęto 6,0 kn/m i wysokości konstrukcyjnej 24 cm. PUSTAKI stropowe z keramzytu (lekkie kruszywo porowate) o masie do 17,7 kg. Dla stropu teriva 6,0. WIEŃCE śelbetowe w poziomie stropu. Wieńce o wym. 25 x 30 cm z bet. Ŝwir. B-20 betonowane równolegle ze stropem. Wieńce wykonać na podkładach Ŝelbetowych, zbroj. 4φ12 strz. φ6 co 25 cm. śebra ROZDZIELCZE o szerokości 7-12 cm z betonu Ŝw. B-20 zbrojone 2φ12 mm, strzemiona φ6 mm co 30 cm. BETONOWANIE Po wykonaniu stempli, ustawieniu belek i ułoŝeniu pustaków, wykonaniu wińców Ŝelbetowych, Ŝeber rozdzielczych betonować betonem B-20 na całej rozpiętości posuwając się w kierunku prostopadłym do belek.

21 KONSTRUKCJE DREWNIANE Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie i montaŝ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: - wykonanie i montaŝ konstrukcji dachowej drewnianej - deskowanie gr. 25 mm na styk, połoŝenie jednej warstwy papy na zakłady oraz łacenie. Drewno do konstrukcji stosuje się iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, zgodnie z instrukcją ITB. Zastosowane drewno powinno odpowiadać klasie K27 i K33. Nieprostopadłość drewna niedopuszczalna. Gwoździe okrągłe wg BN-70/ Śruby z łbem sześciokątnym. Nakrętki sześciokątne. Podkładki kwadratowe. Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym, z łbem stoŝkowym i łbem kulistym. Środki do konserwacji: - do ochrony prze grzybami i owadami - do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem - do zabezpieczenia prze działaniem ognia Deskowanie połaci - szerokość desek max 18 cm - czoła desek powinny się stykać tylko na krokwiach - długość gwoździ co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek, przybijanie dwoma gwoździami, konserwacja desek środkami Fobos. Papowanie połaci - na deskowaniu ułoŝyć na zakłady jedną warstwę papy asfaltowej przybijanej specjalnymi gwoździami. ŁACENIE - na papie ułoŝyć równolegle do krokwi kontrłaty o wym. 2,5 x 4 cm bite gwoździami. - łaty konstrukcyjne o wym 4 x 6 cm przybite do kontrłat gwoździami rozstawione zaleŝnie od ostatecznego doboru dachówki - kontrłaty i łaty z drewna iglastego zakonserwowane środkami solnymi typu Fobos. ROBOTY POKRYWCZE

22 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokrycia z dachówek ceramicznych typu CORAMIC kolor angoba produkcji Winenberga i składa się: - pokrycie dachu - obróbki blacharskie - rynny dachowe i rury spustowe Dachówka ceramiczna typu CORAMIC kolor angoba z gąsiorami ceramicznymi. Uchwyty systemowe do kat. kalenicowych i grzbietowych. Gwoździe i klamry lub inne wyroby systemowe. Drut do dachówek i gąsiorów ocynk. miękki o φ1-1,6 mm. Nieceramiczne i niecementowane akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką (taśmy, warstwy uszczelniające i wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu). Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. Roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takimi jak: deskowanie i pokrycie blachą koszy (ziewów) wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach wykonanie kominów i nasad kominowych otynkowanie lub spoinowanie kominów osadzenie nóŝek pod ławy kominiarskie, masztów, elementów przechodzących przez pokrycie wykonanie obróbek blacharskich na okapach w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i masztach itd. łaty montowane wzdłuŝ okapu powinny być grubsze o 20 mm (60 x 60 mm). łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych. do instalowania rynien do czół krokwi powinna być przybita deska gr. 32 mm e celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej wzdłuŝ kalenicy i i naroŝy dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów wzdłuŝ kosza dachowego przybita deska środkowa, grubość przystosowana do grubości łat OBRÓBKI BLACHARSKIE Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej. RYNNY CYNKOWO-TYTANOWE

23 montowanie zgodnie z instrukcją producenta przy pomocy uchwytów o odstępach max 50 cm regulowanie spadków na uchwytach 0,5 do 1,0 % rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych. RURY SPUSTOWE CYNKOWO-TYTANOWE zgodnie z instrukcją producenta, mocowane do ścian z uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niŝ 3 m w ilości min. 2 sztuki uchwyty mocowane w sposób trwały trzpieniami w murze, rury odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha TYNKI Przed przystąpieniem do tynkowania ścian i stropów wewnętrznych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjnie podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzenie ościennic drzwiowych i okiennych. PodłoŜe pod tynk naleŝy oczyścić oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŝa zwilŝyć wodą. tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi narzut wykonać według pasów i listew kierunkowych gładź naleŝy nanosić po związaniu warstw narzutu lecz przed utwardzeniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu naleŝy stosować zaprawy c-w. stosunki 1:1:4 w części garaŝowej na zawilgocenie praz w tynkach zewn. 1:1:2. POSADZKI Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie posadzek. warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonać o gr. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŝa mlekiem wapcementowym, ułoŝeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gładki oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin latacyjnych posadzki właściwe i wyrównawcze wykonać na warstwie styropianowej. 10 izolacji z 2 warstw folii pod folią podkład z betonu Ŝwirowego B-15 gr. 15 cm na zagęszczonej mechanicznie podsypce Ŝwirowej gr 15 cm masa szpachlowa samopoziomująca pod płytki ceramiczne.

24 Masa samopoziomująca spełnia wymogi szczególnie w zakresie płaskości i równości powierzchni podkładów. Na całej powierzchni wykonać gładź gr. od 2 do 15 mm. W przypadku konieczności wykonania warstwy wyrównawczej gr. powyŝej 15 mm, naleŝy ją wykonać z zaprawy cementowej. Wykonanie podłoŝe z masy samopoziomującej pod płytki ceramiczne naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. STOLARKA Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu montaŝ stolarki. W skład robót wchodzi: stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna stolarka okienna Wszystkie wyroby stolarki budowlanej dostarczone na budowę powinny być fabrycznie wykończone wraz z okuciami. STOLARKA OKIENNA do produkcji ram okiennych profile drewniane, z komorami do odprowadzania wody oraz do wprowadzenia wzmocnień wszystkie okna z roletami z regulacją mechaniczną od wewnątrz szyby okienne o współczynniku przenikalności ciepła U = 1,1 W/m 2 K, grubość szklenia musi być dostosowana do wymiarów okna z nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi pozwalającymi na przepływ do 5m 3 /h. STOLARKA DRZWIOWA Wyroby muszą posiadać oznakowanie znakiem budowlanym B. drzwi wewnętrzne płytowe pełne okleinowane okleiną CPL 0,7 mm lub drewnopodobną, wyposaŝone w uszczelki akustyczne drogowe i ościeŝnicowe drzwi do wc, toalet dla osób niepełnosprawnych pełne wyposaŝone dodatkowo w blokadę wc oraz w dolnej części rząd tulei wentylacyjnych ościeŝnice systemowe w okleinie drewnianej jak skrzydła drzwiowe uzupełnione o opaski i listwy maskujące kaŝdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŝony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo osłonowe okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi lub wykonane ze stali nierdzewnej osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu okien i ich uszczelnieniu

25 ościeŝnice mocować za pomocą kotew i zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny wypełnić materiałem izolacyjnym, a przed trwałym zamocowaniem sprawdzić ustawienie ościeŝnic w pionie i poziomie. ŚLUSARKA Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu montaŝ ślusarki składającej się z: ślusarki drzwiowej i okiennej stalowej ślusarki drzwiowej aluminiowej i kasy drobnych elementów ślusarskich w budynku (osłony, kraty, balustrady_ ze stali nierdzewnej OKUCIA Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŝone w plucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. Drzwi wejściowe i wyjściowe ze stali aluminiowej kompletnie wykończeniowe wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi z kratowników ze stropów aluminiowych PA3 wg PH-BN755-1 ŚLUSARKA STALOWA naleŝy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami o powłokami antykorozyjnymi na elementy ślusarki (kraty i zabezpieczenia) stosować kształtowniki stalowe ze stali ST3SX wg PN-BN10025 lub stali nierdzewnej połączenie elementów wykonywać jako spawanie, nitowanie lub skręcanie w śruby szklenie drzwi, okien i przegród kasowych aluminiowych wewn. I zewn. Szkłem bezpiecznym klejonym 44,4/16/4 multifloat-termofloat szyby 2 x 5 mm + 4 warstwy folii. Szyba gr. 4 mm termoizolacyjna elementy powinny być trwale zakotwiczone w ścianach budynku lub osadzone przy pomocy kołków rozporowych albo wstrzykiwanych osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŝem a ościeŝnicą lub ścianą tak, aby nie nastąpiło przewiewanie, przemarzanie lub przeciek wody deszczowej. uszczelnienie wykonać z szczelnej masy uszczelniającej MALOWANIE Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich malowanie tynków środki gruntujące przygotowanie podłoŝy

26 Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone, a ubytki wypełnione zaprawą. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3. Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoŝe, bez plam i odprysków. Barwa powłok powinna być jednolita bez smug, plam i śladów pędzla. IZOLACJE Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Izolacje termiczne. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych: papa asfaltowa izolacyjna 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m lepik asfaltowy na gorąco roztwór asfaltowy do gruntowania kit asfaltowy uszczelniający KF kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy masa bitumiczno-kauczukowa (stylbit 2000) folie budowlane do izolacji posadzek polietylenowa gr. ponad 0,3 mm. folia paraizolacyjna jako warstwa zabezpieczająca termoizolację stropów i dachów przed przenikaniem pary wodnej z wnętrzna pomieszczenia typu ANTIVIL 110-FI folia izolacyjna w płynie do wykonania poziomych izolacji podłóg w łazienkach Materiały do izolacji termicznych: płyty ze styropianiu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego g. 12 cm do ocieplenia ścian zewnętrznych styropian gr 10 cm do ocieplenia posadzek i stropów. OKŁADZONY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH Pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtują formę architektoniczną okładanych elementów specyfikacji obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŝyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Materiały: płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy płytki ceramiczne ścienne szkliwiowe kompozycje klejące do mocowania płytek

27 zaprawy do spoinowania listwy dylatacyjne i wykończeniowe środki ochrony płytek i spoin środki do usuwania zanieczyszczeń środki do konserwacji wykładzin i okładzin ŚCIANKI DZIAŁOWE I SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT 6-K Ruszt stalowy dla ścian i sufitów profile ścienne UW, CW o wys. 50, 75, 100 mm profile sufitowe UD27, CD60 profile ościeŝnicowe UA o wys. 50, 75, 100 mm Wymienione profile z ocynkowanej blachy stalowej grubości min. 0,6 mm oraz profili przyościeŝnicowych UA z blachy gr. 1,75mm lub 2,00 mm. Ponadto stosować łączniki mechaniczne i blachowkręty mocujące płyty do stalowych kształtowników. Płyty gipsowo-kartonowe GKF ognioodporne o gr. 12,5 mm. Maszy szpachlowe. Taśmy spoinowe. Wełna mineralna o gęstości 50 kg/m 3. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA ŚCIAN Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian w ramach robót termomodernizacyjnych. podłoŝe moŝe być w stanie surowym. Środek gruntujący materiał nanoszony na podłoŝe celem regulacji i zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna styropian w formie płyt o gr. 12 cm o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Zaprawa klejąca do przyklejenia styropianu do podłoza. Łączniki mechaniczne w postaci kołków rozporowych i profile. Siatki z włókna szklanego tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach osnowy i wątku z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. Warstwa wykończeniowa materiał mineralny tworzący jego wierzchnią warstwę. Elementy uzupełniające to listwy cokołowe, kątowniki naroŝne, profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki. Zaprawy tynkarskie mineralne suche do wykonywania tynków cienkowarstwowych o uziarnieniu 2,5 mm typu Kornik.

28 Po wykonaniu ocieplenia oklejonym styropianem z osiatkowaniem z płyt styropianowych na cokole o gr 10 cm wierzchnia warstwę stanowić będzie płytka klinkierowa. Podobnie teŝ płytkami klinkierowymi elewacyjnymi wyłoŝony będzie front budynku, łącznik i przedsionek wejściowy do sali konferencyjnej. INSTALACJE W BUDYNKU instalacje hydrantowa p-poŝ dwa hydranty wewnętrzne DN 25 o wydajności 1m 3 /h. instalacje zimnej wody instalacje ciepłej wody cyrkulacja instalacja kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją i chłodzeniem oraz wentylacja wyciągowa dla toalet i pomieszczeń centralnych kotłowania z piecem na olej opałowy lekki typu L o mocy cieplnej 50 kw instalacje elektryczne z tablicą rozdzielczą obejmującą: instalacje oświetlenia ogólnego instalacji gniazd wtykowych ogólnych jednofazowych instalacji zasilających urządzenia stacjonarne instalacja odgromowa UWAGI KOŃCOWE Na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca przedstawi Inwestorowi certyfikaty i atesty. Wykonawca przystępując do budowy musi posiadać wszystkie niezbędne urządzenia i sprzęt. Transport materiałów sukcesywnie do postępu robót z moŝliwością składowania i magazynowania na terenie budowy z własnym nadzorem Kolory i barwy materiałów do zastosowania po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Zasady dotyczące płatności podano w umowie. Ewentualne roboty dodatkowe mogą wystąpić po uprzednim zgłoszeniu Inwestorowi i spisaniu protokołu konieczności w zakresie nieprzekraczającym 20% kwoty ofertowej.

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE

CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE PROJEKT Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo