MGR INś. ANDRZEJ RYGIEL RZESZÓW - UL. MIKOŁAJCZYKA 5A - tel NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MGR INś. ANDRZEJ RYGIEL 35-209 RZESZÓW - UL. MIKOŁAJCZYKA 5A - tel. 017 8 630 928 NIP 813-111- 89-99"

Transkrypt

1 B I U R O PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE MGR INś. ANDRZEJ RYGIEL RZESZÓW - UL. MIKOŁAJCZYKA 5A - tel NIP Egz. nr 1 OBIEKT: Budynek Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie TEMAT: USYTUOWANIE, ZASILANIE I STEROWANIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PRZEWOŹNEGO NA PRZYCZEPIE KOŁOWEJ OPRACOWANIE: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-E FAZA: ZLECENIODAWCA: Projekt budowlany Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie ul. Zamkowa 8, Rzeszów BRANśA: ELEKTRYCZNA DATA OPRAC. październik, 2008 r. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PROJEKTANT: WSPÓŁPRACA: SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Andrzej RYGIEL upr. bud. E 127/75 mgr inŝ. Wojciech NOWAK mgr inŝ. Kazimierz MOSIOR upr. bud. E 154/75 1

2 SST - E LOKALIZACJA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PRZEWOŹNEGO NA PRZYCZEPIE KOŁOWEJ SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 2

3 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty budowlane; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; w tym: Roboty w zakresie przewodów elektrycznych ; Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalacja okablowania strukturalnego Kładzenie kabli (linie kablowe) Turbozespoły z silnikiem diesla 3

4 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z zainstalowaniem agregatu wraz wykonaniem przyłącza kablowego i instalacji elektrycznych związanych z przyłączem w budynku Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 1.2 Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot określonych w pkt Zakres robót wymienionych w SST Roboty obejmują wszystkie czynności związane z zainstalowaniem agregatu a w szczególności : - wykonanie stanowiska dla agregatu przewoźnego z kostki brukowej na podłoŝu z pasku i chudego betonu, - dostawa i montaŝ agregatu, - wykonanie przenośnego ogrodzenia agregatu, z dostępem do agregatu od strony budynku, - wykonanie przyłącza kablowego z szafka przyłączeniową przy ścianie budynku kablami sterowania i sygnalizacji, - wykonanie pośrednie skrzynki (montaŝ p/t) dla wprowadzenia kabli do budynku, - wykonanie linii zasilających i sterowniczych w budynku POW NFZ - rozbudowa rozdzielnicy głównej budynku o urządzenie SZR 2 sieć agregat - wykonanie przełączeń w RG mających na celu dostosowanie RG do projektowanego układu jak na załączonym schemacie, - doprowadzenie linii sygnalizacyjnych do stanowisk monitoringu pracy agregatu, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego - wykonanie prób pracy agregatu i sprawdzenie trybu automatycznego przełączenia pracy z sieci energetyki na agregat i odwrotnie. - wykonanie pomiarów elektrycznych dla przyłącza i instalacji - jak kompletne sprawdzenie obwodów, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od poraŝeń, - opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przed złoŝeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami realizacyjnymi. Wykonawca powinien równieŝ oszacować ilości poszczególnych robot jaka jest do wykonania i porównać je z załączonymi przez Zamawiającego przedmiarami. Koszty wywozu i składowania gruzu ponosi Wykonawca w ramach kosztów ogólnych. 1.4 Informacja o terenie, na którym realizowane będą roboty Działka nr 1119/3 stanowi własność Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kołowy agregat prądotwórczy zlokalizowany będzie na działce nr 1119/3 obr. 207, przy ul. Zamkowej 8, stanowiącej własność Podkarpackiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Rzeszowie. Agregat usytuowano pomiędzy budynkiem NFZ oraz parkingiem będącym własnością PWO NFZ. Ogrodzona działka z budynkiem PWO NFZ obejmuje zagospodarowany teren wraz z istniejącym uzbrojeniem sanitarnym i energetycznym. Otoczenie zewnętrzne działki, na której ustanowiony będzie agregat stanowią: 4

5 - od strony wschodniej podwórze przynaleŝne do budynku Muzeum Diecezjalnego; - od strony zachodniej skrzydło budynku NFZ oraz przyległy budynek mieszkalny (ul. Lisa Kuli) ; - od strony północnej ogród przynaleŝny do budynku mieszkalnego jw oraz ogród przynaleŝny do budynku uŝyteczności publicznej przy ul. Zygmuntowskiej. Przedmiotowy agregat przewoźny zlokalizowano przy istniejącym parkingu Ośrodek jest obiektem czynnym co powoduje określone utrudnienia, polegające na okresowym zakazie prowadzenia robot generujących hałas, prowadzenia robot w godzinach drugiej zmiany i nocnych. Wyłączenie zasilania podstawowego dla budynku powoduje bowiem unieruchomienie całego systemu instalacji okablowania strukturalnego, komputerowej i elektrycznych instalacji podstawowych. MoŜliwość wykonywania prac moŝe być określona tylko doraźnie. KaŜdorazowe rozpoczęcie robot i okres ich wykonywania musi być uzgadniany z Zamawiającym. Zamawiający nie moŝe określić z góry liczby dni, w czasie których mogą być realizowane roboty. Dlatego Wykonawca musi liczyć się z koniecznością zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach oraz zastosowania takich technologii aby roboty były zakończone w terminie umownym. Oznacza to, Ŝe parametr czasu nie moŝe być podstawą przedłuŝenia umownego terminu wykonania robot. 2. MATERIAŁY 2.1 Urządzenia i materiały podstawowe Agregat prądotwórczy, przewoźny, na przyczepie kołowej kompletny Ogrodzenie przenośne - kompletne Skrzynka przyłączeniowa dodatkowa (SP-AP) - kompletna Skrzynka przelotowa (T0-AP) - pośrednia kompletna Urządzenie SZR 250 w obudowie - kompletne Kabel YKY 1 x 70 mm2 Kabel H 07 RN F 450/ mm 2 Kabel YKSY 14x1,5 mm 2 Kabel YKSY 7 x 2,5 mm2 Kabel YAKY 3 x 4 mm2 Przewód LgY 95 mm 2 Przewód skrętka UTP 4p Rura ochronna PEHD 32 Rura DVR50 Rura DVR 110 Rura Rb 18 Kanał instalacyjny np. DLP 155 x 65/2 Kanał instalacyjny np. DLP 155x65 Korytko instalacyjne np. CF 104/54 Skrzynki SP1, SP2 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm Fundament prefabrykowany betonowy typu F-100 pod skrzynkę S1 Materiały pomocnicze drobne 5

6 2.2 Wymagania techniczne agregatu. Wymagane parametry techniczne agregatu : - Typ: kołowy (przewoźny na dwuosiowej homologowanej przyczepie kołowej) o mocy 100 : 110 kw (np. 130 kva/104 kw), z silnikiem VOLVO lub równorzędnym, - Silnik wysokopręŝny rzędowy, czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, mechanicznym regulatorem obrotów, chłodzony płynem, z radiatorem i wentylatorem napędzanym paskiem, - Akumulator 12V, alternator ładowania akumulatora, - Prądnica synchroniczna, z autonomicznym regulatorem napięcia AVR, - Zabezpieczenia dla obwodu odbiorczego: wyłącznik róŝnicowoprądowy, wyłącznik nadprądowy 4- biegunowy, - Mikroprocesorowy panel sterowania i kontroli zdarzeń, - Listwa odbioru mocy - Wymiary agregatu, po maksymalnym obrysie nie powinny przekraczać: długość 5100 mm, szerokość 1700 mm, wysokość 2400 mm; - CięŜar bez paliwa: ~2500 kg; - Paliwo: ON- diesel (własny zbiornik w obudowie o pojemności na min. 8 godz. pracy przy 100% obciąŝeniu), - Prędkość obrotowa: 1500 obr/min.; - Kontrola prędkości obrotowej: elektroniczna; - Wyłącznik bezpieczeństwa: przy niskim ciśnieniu oleju, przy przegrzaniu, przy wycieku płynu chłodzącego; -Panel kontrolny przy urządzeniu: woltomierz, amperomierz, częstotliwościomierz, miernik czasu pracy, wyłącznik alarmowy; - Obudowa dźwiękochłonna: wykonana ze stali, pokrytej kilkoma warstwami pokryć emaliowanych (wewnętrzne ściany perforowane z wytłumieniem z wełny mineralnej), zapewniająca nie przekroczenie poziomu hałasu. 65 db z 7 m; - Tłumik wydechu spełniający normy hałasu dla terenów zamieszkałych; 6

7 - Zamykane na zamki drzwi dostępowe do silnika, alternatora i panelu kontrolnego; - Tłumiki akustyczne na czerpni i wydmuchu; - Siatki zabezpieczające przed dostawaniem się ptaków, do wnętrza obudowy; - Okna na drzwiach panelu kontrolnego, pozwalające na sprawdzenie parametrów bez otwierania obudów; - MoŜliwość zdalnego nadzorowania pracy; (komp. w pomieszczeniu informatyków) - automatyczny panel sterowania - moŝliwość transmisji sygnałów alarmowych. - Wyłącznik PpoŜ AP, na obudowie agregatu Uwagi: 1. Praca zasilania podstawowego oraz rezerwowego (z sieci energetyki podstawowej) jest sygnalizowana optycznie na elewacji panelu kontrolnego na portierni - monitoring stanów pracy agregatu. 2. Przyłączenie agregatu do pracy z RG ( rozdzielnia główna budynku) podlega uzgodnieniu z RZE S.A, w zakresie instrukcji współpracy agregatu z siecią energetyki. 3.Praca zasilania podstawowego oraz rezerwowego (z sieci energetyki podstawowej) będzie sygnalizowana optycznie na elewacji panelu kontrolnego na portierni - monitoring stanów pracy agregatu oraz istnieje możliwość sterowania z komputera w pom informatyków 2.3 Materiały stosowane przy układaniu kabli Piasek Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku 3, odpowiadający wymaganiom BN-87/ Folia Folia słuŝąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrową z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom BN-68/ Odbiór materiałów na budowie WyŜej wymienione urządzenia materiały naleŝy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 7

8 2.5. Składowanie materiałów Wszystkie materiały elektryczne naleŝy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. NaleŜy zapewnić transport urządzeń i materiałów bezpośrednio do montaŝu na plac budowy, bez niepotrzebnego pośredniego składowania. 3. SPRZĘT Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i kablowych winien się wykazać moŝliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: - spawarka transformatorowa do 500A - wiertarka udarowa 4. TRANSPORT Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się moŝliwością korzystania z następujących środków transportu: - samochód dostawczy, - Ŝuraw samochodowy min 4t, - ciągnik kołowy kw. - samochód samowyładowczy. Na środkach transportu przewoŝone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANYCH ROBOT 5.1 Roboty demontaŝowe. Wszystkie roboty demontaŝowe (przy RG) naleŝy przeprowadzić z zachowaniem przepisów bhp oraz w porozumieniu z Zamawiającym Materiały rozbiórkowe naleŝy utylizować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. 5.2 Ustawienie agregatu Przedmiotowy agregat naleŝy ustawić w miejscu jak przedstawiono w dokumentacji na planie sytuacyjnym, na wcześniej przygotowanym stanowisku z kostki brukowej, podłoŝu z piasku i chudego betonu 8

9 5.3 Roboty kablowe Układanie kabli Kable naleŝy układać po trasie wytyczonych przez fachowe słuŝby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą - SEP: E-SEP-P-004 Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŝ 5º C. Kabel naleŝy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŝliwie duŝy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy. Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kv naleŝy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem równieŝ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŝ całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, naleŝy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niŝ 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm. Kolor folii: - niebieski dla kabli 1 kv Kabel ułoŝony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do szaf pozostawienie około 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Połączenie agregatu ze skrzynką SP1 wykonać naleŝy przewodami H 0,7 RN-F 450/750 w rurze giętkiej KR 75 (np. Arot) Instalacje elektryczne Linię zasilającą I kable sterownicze naleŝy prowadzić wewnątrz budynku w kanale i listwach instalacyjnych n/t zgodnie z dokumentacją techniczną. Łączenie przewodów naleŝy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułoŝone w listwach swobodnie i nie mogą być naraŝone na naciągi i dodatkowe napręŝenia. Przewody naleŝy prowadzić odcinkami prostymi równoległe lub prostopadle do ścian. Do danego zacisku naleŝy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi powinny być zaprawione zaprasowanymi tulejkami lub końcówkami. Po zakończeniu robot naleŝy przeprowadzić próby montaŝowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych pomiarów obejmuje : - pomiar rezystancji izolacji - badania pomiary skuteczności ochrony od poraŝeń. 9

10 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Wykopy pod stanowisko dla agregatu i skrzynkę przyłączeniową Lokalizacja i wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Przy wykonywaniu podsypki pod kostkę oraz zasypywaniu fundamentu pod skrzynkę przyłączeniową naleŝy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 6.3 Linie kablowe W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŝy przeprowadzić następujące pomiary: - głębokości zakopania kabla, - grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, - odległości folii ochronnej od kabla - rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla, Pomiary powyŝsze naleŝy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości Ŝył kabla, które naleŝy wykonywać dla kaŝdego odcinka kabla. Ponadto naleŝy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi i usuniecie nadmiaru gruntu 7. OBMIAR ROBÓT Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości uŝytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a InŜynierem. Jednostką obmiarową jest: a) dla rozdzielnic, szaf, tablic 1 kpl. b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych 1 szt. lub 1 kpl. c) dla kabli i przewodów 1 mb. d) dla bednarki ocynkowanej 1 mb 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1 Podstawa odbioru Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robot i uporządkowaniu terenu robot. Do zawiadomienia o zakończeniu robot naleŝy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonanych robot z obowiązującymi przepisami i kompletności wykonania umoŝliwiającej właściwą eksploatację. Pisemne powiadomienie Zamawiającego stanowi podstawę do rozpoczęcia czynności związanych z formalnym odbiorem końcowym robót. Celem odbioru jest stwierdzenie czy zakres wykonanych robót oraz ich jakość są zgodne z zawartą umową i szczegółową specyfikacją techniczną. 10

11 Przejęcia Robót naleŝy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót moŝe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŝ wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a takŝe obowiązującymi normami oraz przepisami. 8.2 Kontrola zgodności wykonania prac Do odbioru naleŝy przedłoŝyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany: w 2-ch egzemplarzach, protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach, 8.3.Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega : a) zgodność robót z dokumentacją powykonawczą b) rodzaj zastosowanych materiałów c) jakość wykonanych robót d) zakres wykonanych robót. 8.4.Szczegołowe wymagania przy odbiorze. Rodzaj zastosowanych materiałów. Jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeŝeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŝy stosować materiałów przeterminowanych. 8.5 Zastosowane technologie. Dopuszcza się, w przypadku stosowania nowych rozwiązań systemowych, inne od podanych w KNR (KNNR) opisów technologicznych wykonania robot, jednak muszą być one uprzednio uzgodnione z inspektorem nadzoru oraz przedłoŝone na piśmie najpóźniej w dniu odbioru robót. Podstawowe wymagania przy odbiorze robot określone są w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikających. Dokumenty podlegające przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę. 11

12 - protokół badania wszystkich funkcji agregatu. - gwarancja na agregat prądotwórczy - protokół zbadania pomiaru skuteczności ochrony od poraŝeń - instrukcja obsługi i uŝytkowania agregatu prądotwórczego - świadectwa lub deklaracje zgodności materiałów, które zostały uŝyte przez Wykonawcę do wykonania robot. - dokumentacja powykonawcza. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST oraz odebrane przez inspektora nadzoru. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilość robot. 10. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA NA BUDOWIE Dla robot budowlanych stwarzających zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ. W zakresie bezpieczeństwa poŝarowego naleŝy przestrzegać ogólnych warunków ochrony obowiązującej przy pracach montaŝowych i instalacyjnych w budynku. 11. PRZEPISY ZWIAZANEWARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- śarowa NA BUDOWIE Norma PN-IEC PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŝeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŝeniowym. 12

13 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC :2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. Normy pozostałe PN-EN 60446:2002 (U) PN-EN 61140:2002 (U) PN-EN 60529:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. Ochrona przed poraŝeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. PN-E-04700:1998 Az1:2000 N SEP-E-001 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaŝowych badań odbiorczych. Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 13

14 N SEP-E-002 PN-88/E Ochrona przeciwporaŝeniowa. Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. Ustawy i rozporządzenia Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r., poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507). 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/

ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ ST 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE /odgromowe/ I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji odgromowej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH W GŁOGOWIE UL. FOLWARZNA 55

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 50-375 Wrocław Przedsięwzięcie Pałac wraz z Zabytkowum Parkiem Przypałacowym przy ul. Pawłowickiej we Wrocławiu Adres ul. Pawłowicka działka

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Budynek laboratoryjno biurowy nr2 Adres : ul. Dorodna 16 ZAMAWIAJĄCY Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w związku z przebudową Śluzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH -1- SPIS TREŚCI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SOLPRO PIOTR PALCZEWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA 05-400 OTWOCK, UL. PRUSA 1/3 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZABEZPIECZENIE POŻAROWE Oddymianie klatek schodowych A i B w Budynku Głównym Szpitala Kody CVP

Bardziej szczegółowo