PROJEKT BYDOWLANY. Toaleta publiczna INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BYDOWLANY. Toaleta publiczna INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 8-00 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-4) NIP REGON Sybol projektu: LL/0/0 Sybol opracowania: Faza opracowania: PROJEKT BYDOWLANY Egzeplarz: Nazwa obiektu budowlanego: Toaleta publiczna Adres obiektu budowlanego: Busko-Zdrój, ul. Kopernika działki. o nr w ewid.: 06/; 06/ obręb 0 Nazwa i adres Inwestora: Gina Busko-Zdrój 8-00 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 0 Nazwa opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zespół projektowy Iię i nazwisko Nuer uprawnień Data Podpis Projektant: gr inż. Janusz Abroziewicz SWK/0048/POOE/ Sprawdzający: gr inż. Artur Wieloch SWK/0093/POOE/

2 Sybol projektu: WG/0/00 Str. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU. OPIS TECHNICZNY.. Uwagi wstępne.. Podstawa opracowania.3. Dane energetyczne..4. Zakres opracowania..5. Zasilanie, poiar energii.6. Wyłącznik pożarowy obiektu.7. Wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnice i tablice elektryczne..8. Instalacja oświetlenia ogólnego..9. Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.0. Instalacja zasilania wentylacji echanicznej.. Instalacja wyrównania potencjałów.. Ochrona przed przepięciai, instalacja piorunochronna.3. Ochrona przed dotykie pośredni.4. Uwagi dotyczące całości instalacji. OBLICZENIA TECHNICZNE.. Bilans ocy.. Moc szczytowa.3. Obliczenie prądu i dobór zabezpieczeń.4. Dobór przewodu zasilającego.5. Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczeń w warunkach przeciążeniowych 3. ZESTANIWENIE MATERIAŁÓW 4. RYSUNKI

3 Sybol projektu: WG/0/00 Str.. OPIS TECHNICZNY.. Uwagi wstępne Przediote opracowania jest wewnętrzna instalacja elektryczna w budynku toalety publicznej projektowany do budowy na działkach nr 06/ i 06/ przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kościuszki w Busku- Zdroju. Przediotowy budynek będzie posiadał trzy poieszczenia na jednej kondygnacji, płaski dach pokryty papą. Konstrukcja nośna budynku tylu szkieletowego z profili stalowych na fundaencie żelbetowy... Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią:. Projekt architektoniczno-budowlany przediotowego budynku;. Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych; 3. Uzgodnienia z inwestore oraz wytyczne i uzgodnienia iędzybranżowe; 4. Obowiązujące nory i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej;.3. Dane energetyczne. Napięcie zasilania : Moc zainstalowana: Moc szczytowa: Poiary energii: Układ sieciowy: Zabezpieczenie główne: 30/400V ; 50Hz AC P z = 5,3 kw P sz =,5 kw pośredni w szafce ZKP- TN-C-S D0 gg 0A.4. Zakres opracowania. Projekt niniejszy obejuje następujące instalacje elektryczne:. wewnętrzną linię zasilającą;. tablice rozdzielcze; 3. oświetlenie podstawowe; 4. instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 5. instalację zasilania wentylacji; 6. instalację odgroową

4 Sybol projektu: WG/0/00 Str Zasilanie, poiar energii Zasilanie przediotowego budynku odbywać się będzie przyłącze kablowy, z istniejącego złącza nr 4 sieci kablowej Busko PKO złącze kablowe ZK-. Budowa przyłącza kablowego (w ty opracowanie projektu budowlanego) leży po stronie operatora sieci elektroenergetycznej tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kaienna Rejon Energetyczny Busko. Poiar energii bezpośredni - 3-fazowy licznikie energii elektrycznej LANDIS+GYR 3x30/400V; 00A, 50 Hz zainstalowany w złączu ZKP-..6. Wyłącznik pożarowy obiektu Projektuje się zainstalowanie wyłącznika pożarowego FRX-303/40 lub równoważnego w typowej szafce z tworzywa ucznego w kolorze czerwony z szybą - na zewnątrz przy wprowadzeniu przyłącza do budynku..7. Wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnice i tablice elektryczne. Poiędzy szafką z wyłącznikie pożarowy a tablicą rozdzielczą TR zlokalizowaną w poieszczeniu socjalny.3. należy ułożyć wewnętrzną linię zasilającą wykonaną przewode YDYżo 5x6 p/t. Jako tablicę rozdzielczą TR należy zainstalować dwie szafkę WXLx4 prod. LEGRAND lub równoważne. W części dolnej tablicy należy zainstalować rozłącznik FR-304/40, wyłączniki różnicowe P304/5/30 i P3/0/30 oraz wyłączniki nadiarowe i inne eleenty odułowe prod. LEGRAND o paraetrach podanych na scheacie ideowy. Dopuszcza się zastosowanie aparatów równoważnych innych producentów.. W górnej części tablicy zainstalowane będą zasilacze HLG-xxx-B oświetlenia LED..8. Instalacja oświetlenia ogólnego. Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano przewodai typu YDY x,5, YDYżo 3, 4, 5x.5 układanyi pod tynkie oraz na uchwytach nad sufite podwieszany. Przyjęto osprzęt podtynkowy. Łączniki instalować na wysokości ca.4. Trasy przewodów oraz ich paraetry ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozuieniu z inspektore nadzoru oraz wykonawcai innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, itp.). Zaleca się wykonywanie robót elektrycznych po ontażu kanałów wentylacyjnych oraz wykonaniu instalacji wod.-kan. We wszystkich poieszczeniach projektuje się oświetlenie z zastosowanie taś LED klejonych do sufitów z płyt gipsowo-kartonowych nad sufite podwieszony wykonany w technologii BARISSOL. Dla zasilania taś LED przewidziano w TR zasilacze HLG-50-B (.), HLG-85-B (.) i HLG-40-B (.). Zasilacze należy wyposażyć w potencjoetry 0-00kΩ służące do wysterowania pożądanego natężenia światła w oświetlanych poieszczeniach. W poieszczeniach sanitariatów rozdzielono oświetlenie na dwie części: nad kabinai i w pozostałej części poieszczenia. Poieszczenie socjalne oświetlane będzie z jednego obwodu. Projektuje się zastosowanie wodoodpornych taś LED z diodai typu SMD 5050 o gęstości 30 LED/ i szerokości 0 w kolorze biały ziny. Przewiduje się sterowanie oświetlenie lokalne - łącznikai pojedynczyi i świecznikowyi z poieszczenia socjalnego. Ziana natężenia eitowanego przez diody LED światła w sanitariatach (niezależnie

5 Sybol projektu: WG/0/00 Str. 4 dla strefy kabin i przejść) realizowana będzie przez ścienne czujniki ruchu IR0 zainstalowane w puszkach p/t na wysokości, współpracujące z potencjoetrai w tablicy TR przy zasilaczach. Na zewnątrz zaprojektowano oprawy do wbudowania w sufity podwieszane typu downlight ze świetlówkai kopaktowyi x 8W i IP65 załączane ręcznie z poieszczenia socjalnego. Dopuszcza się zastosowanie czujnika zierzchowego do sterowania oświetlenie zewnętrzny..9. Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia projektuje się z zastosowanie przewodu YDYżo 3x,5 układany jak w instalacji oświetleniowej. Gniazda instalować w iejscach dogodnych dla użytkowników na wys. 0.3 lub,. Należy zastosować gniazda wtynkowe bryzgoszczelne instalowane p/t (wg rysunków). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). W sanitariatach - w pobliżu wejścia - zainstalowane będą suszarki do rąk. Zasilanie suszarek zaprojektowano z tablicy przewodai YDYżo 3x,5 w układzie jedna suszarka na obwód. Suszarki ożna zasilić poprzez gniazda wtykowe 30V lecz pewniejsze wydaje się zasilenie suszarek bezpośrednio do zacisków przyłączeniowych bez stosowania przewodów giętkich z wtyczką. Zabezpieczenie obwodów wyłącznikai nadiarowyi B6 lub równoważnyi..0. Instalacja zasilania wentylacji echanicznej W budynku projektuje się częściowo wentylację echaniczną w poieszczeniach sanitariatów. W poieszczeniu socjalny zastosowano wentylację echaniczną. Wentylacja echaniczna realizowana będzie przez wentylatory wyciągowe SILENT 00 CDZ 30V/8W wyposażone w indywidualne czujniki ruchu Dla zasilania urządzeń wentylacyjnych instalację wykonaną przewodai YDYżo 3x,5. Dwa obwody tej instalacji (oddzielnie dla każdego z sanitariatów swój początek będą iały w tablicy TR i zabezpieczone zostaną wyłącznikai nadiarowyi C0... Instalacja wyrównania potencjałów Budynek będzie posiadał instalację odgroową z uzioe fundaentowy. W obiekcie należy wykonać należy instalację wyrównawczą stosując jako główny przewód wyrównawczy przewód LYg 0. Główną szynę wyrównawczą należy zainstalować w poieszczeniu socjalny poniżej tablicy TR. Należy do niej przyłączyć uzio otokowy, wszystkie instalacje przewodzące (wody, CO) oraz zacisk PEN w szafce WP lub w zacisk PE na tablicy RG... Ochrona przed przepięciai, instalacja piorunochronna Dla ochrony wewnętrznej instalacji przed przepięciai należy zastosować ochronniki klasy B+C np. ETITEC WENT 50KA na tablicy TR. Instalacja odgroowa - a być wykonana zgodnie z wyaganiai zawartyi w obowiązującej norie PN- IEC 6305 oraz ustaleniai z Inwestore i będzie wykonania w III klasie ochrony odgroowej. Należy ją wykonać stosując drut stalowy ocynkowany fi 8 - zwody pozioe. Jako zwody pionowe wykorzystać konstrukcję stalową budynku, którą należy podłączyć do uziou fundaentowego poprzez dwa złącza kontrolne

6 Sybol projektu: WG/0/00 Str. 5 ontowane w typowych puszkach złącz odgroowych 0,3 nad zieią. Uzio fundaentowy wykonać z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 ułożonego pod warstwą suchego betonu ławy fundaentowej. Zwody pozioe po dachu ocować w uchwytach betonowych w tworzywie. Ewentualne urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu chronić za poocą zwodów pionowych. Minialny odstęp poiędzy urządzenie chroniony, a przewode odprowadzający powinien wynosić 0,5 etra. Pozostałe etalowe eleenty podłączyć bezpośrednio do instalacji odgroowej. Osprzęt instalacji odgroowej a być cynkowany ogniowo..3. Ochrona przed dotykie pośredni Żyły PEN projektowanego przyłącza kablowego rozdzielić na N i PE w obudowie wyłącznika pożarowego, iejsce rozdziału skutecznie uzieić przez przyłączenie do uziou fundaentowego. Projektowane instalacje wewnętrzne pracować będą w układzie TN-S. Instalację dla napięcia wyższego niż 50 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L, L, L3, przewód neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablic rozdzielczej TR zostaną zainstalowane wyłączniki różnicowo-prądowe (jako ochronę przed dotykie bezpośredni) oraz wyłączniki instalacyjne nadiarowoprądowe chroniące instalację od przeciążeń i zwarć. Ochrona dodatkowa przed dotykie pośredni zapewniona zostanie poprzez zastosowanie saoczynnego wyłączenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania saoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uzieionego przewodu ochronnego PE (w kolorze żółto-zielony). Saoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić ( w każdy iejscu instalacji ) odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia poiędzy przewode fazowy i przewode ochronny lub częścią przewodzącą dostępną..4. Uwagi dotyczące całości instalacji Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującyi norai i przepisai. Należy stosować urządzenia, wyroby i ateriały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowy znakie jakości lub znakie bezpieczeństwa, wydanyi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed ontaże z wykonawcai innych branż i wcześniej wykonanyi instalacjai. Wszystkie urządzenia i ateriały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i ateriałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszy opracowaniu.

7 Sybol projektu: WG/0/00 Str. 6. OBLICZENIA TECHNICZNE.. Bilans ocy Tablica TG (tablica rozdzielcza główna) Lp Odbiory Pi [kw] k Ps[kW] Is [A] Ib[A] Oświetlenie,0 4,9 0,0 Gniazda 3,0 0,8,4 8, 6,0 3 Wentylacja 0, 0,9 0,5 0,7 6,0 4 Elektryczne suszarki do rąk 8 0,7 5,6,5 6,0 5 Piec CO 0,,0 0, 0,7 6,0 6 Rezerwa 3,0 3,0 4,3 0,0 x Łączna oc zainstalowana 5,3 0,75,5 7,5 0.. Moc szczytowa Moc zainstalowana wynosi: Moc szczytowa wynosi: P z = 5,3 kw P sz = P z * k = 5,3 * 0,75 =,7 kw.3. Obliczenie prądu i dobór zabezpieczeń Prąd obliczeniowy przy zachowanej syetrii obciążenia wyniesie : I B = I sz = P sz / U N = 700/(,73x400x0,95) = 7,5 A Jako zabezpieczenia przedlicznikowe (główne) projektuje się wkładki bezpiecznikowe D0 gg 0A w złączu ZKP-..4. Dobór przewodu zasilającego Dla zabezpieczeń D0 gg 0A dobiera się w.l.z. z przewode YDYżo 5x6, którego obciążalność długotrwała zgodnie z PN-IEC przy ułożeniu przewodów w rurze pod tynkie wynosi: I z = 9A

8 Sybol projektu: WG/0/00 Str Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczeń w warunkach przeciążeniowych Właściwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spełniać warunki: I B I N I z () oraz I,45*I z () gdzie I B - prąd obliczeniowy, I N - prąd znaionowy urządzeń zabezpieczających, I z - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów, I - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających ( I = k * I N) Dla przewodu YDYżo 5x 6 sprawdzay wkładki 0A. Sprawdzenie doboru: I B = 7,5 A I N = 0 A I z = 9 A I =,6 * 0A = 3 A,45 *9 = 4,5 A Warunki () i () są spełnione. przewód i zabezpieczenia dobrano poprawnie.

9 Sybol projektu: WG/0/00 Str ZESTANIWENIE MATERIAŁÓW Lp. Materiał Ilość Jednostka Tablica WXL x4 Rozłącznik FRX-303/40 Rozłącznik FR-303/40 Wyłączniki różnicowy P304/40/0,03 Wyłączniki różnicowy P3/0/0,03 Wyłącznik nadiarowy B6 Wyłącznik nadiarowy B0 Wyłącznik nadiarowy B6 Ochronnik ETITEC WENT TNC-S 50 ka Zasilacz LED HLG-50-B Zasilacz LED HLG-85-B Zasilacz LED HLG-40-B Potencjoetr 00K Szafka szyny wyrównawczej Szyna wyrównawcza wnękowa K Szafka wył. pożarowego Przewód YKY 4x0 Przewód YDYżo 5x6 Przewód OMY x0,75 Przewód YDY x,5 Przewód YDYżo 3x,5 Przewód YDYżo 3x,5 Oprawa downlight x8 IP65 Świetlówka kopaktowa 8W Taśa LED SMD 5050; 30 LED/; 0. kolor biały ziny Łączniki do taśy LED Puszka do płyty GK60 Puszka do płyty GK80 Puszka rozgałęźna n/t IP44 Gniazda IP44 podtynkowe 30V/0A L+PE Łącznik jednobiegunowy IP44 Łącznik świecznikowy IP44 Ścienna czujka ruch IR0 Bednarka 30x4 Zacisk kontrolny w puszce z tworzywa Drut ocynk fi

10 Sybol projektu: WG/0/00 Str RYSUNKI

11 Proj. TR/ Proj. TR/ L333 YDY 4x HLG-50-B YDY x,5 Istn. YKY 3x0 do sterownika sygnalizacji świetlnej B6 HLG-85-B YDY 4x YDY x,5 Obw.. Oświetlenie po... YDY 4x ZKP- A5 L kwh C5 L kwh LZ 4x0 Proj. YKY 4x0 B6 B6 P3/0/0,03 HLG-50-B HLG-85-B HLG-40-B YDY x,5 YDY 4x YDY x,5 YDY x,5 YDYżo 3x,5 Obw. Obw. 3 Obw. 4 Oświetlenie po... Oświetlenie po..3 Oświetlenie zewnętrzne WP P3/0/0,03 YDYżo 3x,5 Obw. 5 Gniazda -faz piec CO DO gg 5A DO gg 0A PEN FRX303/40 B0 B0 YDYżo 3x,5 YDYżo 3x,5 Obw. 6 Obw. 7 Wentylatory po... Wentylatory po... B6 YDYżo 3x,5 Obw. 8 Gniazda -faz po... B6 YDYżo 3x,5 Obw. 9 Gniazda -faz po... WT-/gG 40A REZERWA R 0 Ω B6 B6 YDYżo 3x,5 YDYżo 3x,5 Obw. 0 Obw. Gniazda -faz po..3. Suszarka po... PEN B6 YDYżo 3x,5 Obw. Suszarka po... YDYżo 5x6 FR P304/40/0,03 B6 B6 YDYżo 3x,5 YDYżo 3x,5 Obw. 3 Obw. 4 Suszarka 3 po... Suszarka 4 po... N PE x ETITEC WENT (B+C) LYd 0 YAKY 4x0 Główna szyna wyrównawcza PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 8-00 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-4) Projektował: gr inż. Janusz Abroziewicz SWK/048/POOE/06 Ochrona przed dotykie pośredni: szybkie saoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowy TN-C-S Schaat ideowy zasilania Sprawdził: gr inż. Artur Wieloch SWK/093/PWOE/ Instalacje elektryczne E-0

12 x YDYżo 3x,5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ...3 Poieszczenie toalety daskiej Poieszczenie toalety ęskiej Poieszczenie socjalne/kiosk GSzW TR PRZEWIJAK PRZEWIJAK TR LEGENDA GSzW W.poż. Wentylator łazienkowy z czujnikie rychunp. SILENT 00 CDZ, 30V, 8W Gniazdo bryzgoszczelne podtynkowe 30V / 0A L+N+PE Rozdzielnica tablicowa podtynkowa x WXL x4 Łącznik świecznikowy IP44 podtynkowy w race systeowej Wyłącznik pożarowy FRX-303/40 w obudowie czerwonej IP65 W.poż. YKY 4x0 (przyłącze) YDYżo 5x6 LYżo 0 3 x YDYżo 3x,5 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 8-00 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-4) R 0 Ω Ochrona przed dotykie pośredni: szybkie saoczynne wyłączenie zasilana w układzie sieciowy TN-S Instalacja gniazd 30V i wentylacji Rzut parteru Projektował: gr inż. Janusz Abroziewicz SWK/048/POOE/06 Sprawdził: gr inż. Artur Wieloch Instalacje elektryczne SWK/093/PWOE/ E-0

13 0,40 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 0, TR PRZEWIJAK PRZEWIJAK...3 LEGENDA Poieszczenie toalety daskiej Poieszczenie toalety ęskiej Poieszczenie socjalne/kiosk Oprawa do sufitów podwieszanych IP65 z świetlówkai kopakt. x8w Wodoodporne taśy LED, typ 5050 SMD,30 LED/, barwa zina biała Łącznik jednobiegunowy IP44 podtynkowy w race systeowej Łącznik świecznikowy IP44 podtynkowy w race systeowej 0,40 Ścienny czujnik ruchu IR podtynkowy IP44 Ochrona przed dotykie pośredni: szybkie saoczynne wyłączenie zasilana w układzie sieciowy TN-S PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 8-00 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-4) Instalacja oświetleniowa Rzut parteru Projektował: gr inż. Janusz Abroziewicz SWK/048/POOE/06 Sprawdził: gr inż. Artur Wieloch Instalacje elektryczne SWK/093/PWOE/ E-03

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok założenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY - RYS. NR E1Z/a - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E2Z - WYMIANA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W ROZDZIELNICY RG2-400/230V ORAZ ROZBUDOWA TABLICY

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo