WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości)"

Transkrypt

1 (standardy nieruchmści) 1.Istta i cele zarządzania nieruchmściami Zawód zarządcy i jeg ewlucja eknm - dyspzytr, nadzrca rbót flwarcznych w kresie feud. i kapitalizmu. eknmia - umiejętnść racjnalneg gspdarwania, gspdarnść, rządnść, szczędnść; (e. plityczna) nauka prawach spłecznych rządzących prdukcją, wymianą i rzdziałem dóbr materialnych; nauka gspdarwaniu ludzi żyjących we wzajemnej więzi spłecznej. Etymlgia. śr dw.łac. ecnmia 'gspdarwanie' z gr. iknmia 'jp.; szczędnść'; Zarządzanie nieruchmściami jak działalnść zawdwa Pdstawwe przepisy prawa bwiązujące w zarządzaniu nieruchmściami Ustawa gspdarce nieruchmściami z 21 sierpnia 1997 r w kmplekswy spsób reguluje szereg zagadnień dtyczących nieruchmści raz wprwadza nwy zawód zarządcy nieruchmści. Przepisy wyknawcze Umwa przejęcie nieruchmści w zarządzanie, która jest pdstawwym źródłem praw i bwiązków zarządcy wbec właściciela i dwrtnie Kdeks cywilny Umwa zarządzanie pwinna być zawarta na piśmie, frma ntarialna nie jest knieczna. Definicja ustawwa Według ustawy zarządzanie nieruchmściami jest działalnścią zawdwą wyknywaną przez zarządców na zasadach kreślnych w ustawie gspdarce nieruchmściami.(art.185) Zarządzanie nieruchmścią plega na pdejmwaniu decyzji i dknywaniu czynnści mających na celu w szczególnści: 1. zapewnienie właściwej gspdarki eknmiczn-finanswej nieruchmści; 2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkwania i właściwej eksplatacji nieruchmści; 3. zapewnienie właściwej gspdarki energetycznej w rzumieniu przepisów Prawa energetyczneg; 4. bieżące administrwanie nieruchmścią; 5. utrzymanie nieruchmści w stanie nie pgrsznym zgdnie z jej przeznaczeniem; 6. uzasadnine inwestwanie w nieruchmść. W przypadku zdarzeń lub zagrżeń życia lub zdrwia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź śrdwiska, których mwa w przepisach Prawa budwlaneg, zarządca nieruchmści pdejmuje decyzje i dknuje czynnści wykraczających pza zakres czynnści, których mwa wyżej mające na celu zapbieżenie tej szkdzie. Frmy prwadzenia działalnści Zarządzanie nieruchmściami mżna prwadzić: jak samdzielny przedsiębirca, prwadząc działalnść gspdarczą w kreślnej frmie, jak pracwnik najemny.

2 (standardy nieruchmści) Każda firma prwadząca działalnść w zakresie zarządzania nieruchmściami musi zapewnić wyknywanie czynnści zarządzania przez sbę psiadającą dpwiednią licencję. Część czynnści mgą wyknywać inne sby lecz t sba z licencją prwadzi nadzór nad tymi czynnściami i pnsi dpwiedzialnść zawdwą. Pdstawwe cele zarządzania nieruchmściami Pdstawwe cele zarządzania nieruchmściami t: utrzymanie nieruchmści w stanie niepgrsznym, uzasadnine inwestwanie w nieruchmść. Cele właściciela Cele właściciela nieruchmści kreślają stswaną strategię siągnięcia wyznaczneg celu: cele finanswe : preferwane przez właściciela czekująceg dchdów z nieruchmści, właściciel w tym przypadku sam nie krzysta z nieruchmści lub krzysta w niewielkim, granicznym zakresie, cele utylitarne (użytkwe) : preferwane przez właściciela krzystająceg z nieruchmści, który czekuje spełnienia kreślnej funkcji użytkwej, cele spłeczn-gspdarcze : preferwane przez właściciela publiczneg. Wymienine wyżej cele częst występują łącznie, a jeden z nich jest dminujący. 2.Współczesne kncepcje zarządzania nieruchmściami Interdyscyplinarny charakter zarządzenia nieruchmściami Zarządzanie nieruchmściami ma charakter interdyscyplinarny. D prawidłweg prwadzenia działalnści w tym zakresie niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin: Nwczesny zarządca t nie cieć zbierający płaty, zamiatający schdy i pdwórk i zamykający bramę, t menedżer, który ma zdlnść frmułwania wizji i misji zarządzanej nieruchmści w długim kresie funkcjnwania na rynku, tak aby być lepszy d knkurencji, psiada zdlnści przywódcze i rganizatrskie / inspirwanie i krdynwanie działań psiada umiejętnść szybkieg reagwania na zmiany w tczeniu, ma umiejętnść dbru pracwników, psiadających niezbędne kwalifikacje z punktu widzenia celów właściciela nieruchmści, dważnie pdejmuje trudne i trafne decyzje a przede wszystkim ptrzebę samrealizacji, entuzjazm i pświęcenie w pracy. Definicje zarządzania; Pjęcie I Zarządzanie t zestaw działań bejmujący /planwanie, pdejmwanie decyzji, przewdzenie i kntrlę/ skierwanych na zasby rganizacji / ludzkie, finanswe, rzeczwe i infrmacyjne/ i wyknywanych z zamiarem siągnięcia celów w spsób sprawny i skuteczny. sprawnść i skutecznść świadczą efektywnści zarządzania cechy charakterystyczne skutecznych kierwników Pjęcie II Jest t prces planwania, rganizwania, przewdzenia i kntrlwania działalnści człnków rganizacji raz wykrzystania wszystkich innych jej zasbów dla siągnięcia ustalnych celów. Pjęcie III jest t sztuka realizwania czegś za pśrednictwem innych ludzi w spsób sprawny i skuteczny. Pdstawwe funkcje zarządzania: planwanie

3 (standardy nieruchmści) rganizwanie przewdzenie kntrla Zarządzanie strategiczne, które bejmuje: cele rynkwe cele eknmiczne cele finanswe władza i prestiż zachwania menadżerskie i działania marketingwe utsurcing zarządzania Zarządzanie peracyjne t: prwadzenie właściwej gspdarki eknmiczn-finanswej zapewnienie bezpieczeństwa użytkwania i właściwej eksplatacji nieruchmści, utrzymanie nieruchmści zgdnie z przeznaczeniem, uzasadnine inwestwanie w nieruchmść Czynnści zarządzania peracyjneg mżna pdzielić na: czynnści planwania. czynnści realizacyjne, czynnści kntrlne 3.Uczestnicy prcesu zarządzania nieruchmściami właściciel nieruchmści zarządca inwestr dewelper prmtrzy Wzajemne relacje między właścicielem a zarządcą II. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Frma i treść umwy Umwa zarządzanie nieruchmścią jest t quasi umwa zlecenia regulująca stsunki pmiędzy właścicielem nieruchmści, a zarządcą. Pdstawy prawne ustawa gspdarce nieruchmściami kdeks cywilny Ustawa gspdarce nieruchmściami reguluje jedynie te aspekty, które są specyficzne dla teg rdzaju działalnści zarządzania nieruchmściami. Pdstawwe zasady Z ustawy gspdarce nieruchmściami wynikają następujące, pdstawwe zasady dla umów zarządzanie nieruchmścią: umwa staranneg działania musi zstać zawarta w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści. Isttne pstanwienia umwy

4 (standardy nieruchmści) Każda umwa zawierać mże pstanwienia specyficzne dla nieruchmści i zakresu zlecanych czynnści. Jednak pewne pdstawwe elementy winny być bezwzględnie uwzględnine. Są t strny umwy jednznaczna identyfikacja nieruchmści kreślenie bwiązków zarządcy kreślenie praw zarządcy ustalenie wynagrdzenia za zarządzanie a/pdstawweg, b/ddatkweg- w tym kiedy i na jakich zasadach będzie przysługiwac ustalenie bwiązków właściciela ustalenie terminu przejęcia nieruchmści d zarządzania zasady rzwiązywania umwy lub czas jej trwania inne ustalenia. Czynnści pprzedzające zawarcie umwy ględziny nieruchmści ustalenie celów właściciela zapznanie się z dkumentacją nieruchmści dknanie analizy dtychczasweg spsbu zarządzania cena własnych dświadczeń w zarządzaniu nieruchmściami przygtwanie własnej kncepcji zarządzania nieruchmścią przygtwanie prpzycji umwy zarządzanie Pstanwienia umwy Pszczególne pstanwienia umwy będą zależały d faktycznych klicznści tj. rdzaj nieruchmści rdzaj prawa własnści cele właściciela wzajemne relacje właściciel zarządca Pmim t umwa pwinna zawierać pewne charakterystyczne elementy, które w mniejszym lub większym stpniu znajdą w niej zastswanie. data i miejsce zawarcia umwy kreślenie strn umwy (reprezentacja) identyfikacja nieruchmści wskazanie licencjnwaneg zarządcy nieruchmści dpwiedzialneg za nieruchmść, świadczenia psiadanym przez wskazaną sbę ubezpieczenia OC zarządcy nieruchmści. kreślenie praw i bwiązków zarządcy wyskść wynagrdzenia pdstawweg mżliwści wynagrdzenia ddatkweg prawa i bwiązki właściciela ustalenie terminu przejęcia nieruchmści d zarządzania czas trwania umwy

5 (standardy nieruchmści) spsby rzwiązania umwy pstanwienia ddatkwe Z treści umwy pwinien jasn wynikać zakres dpwiedzialnści zarządcy w zależnści d ustaleń z właścicielem. Wszelkie zapisy pwinny być frmułwane w spsób prsty, pwszechnie zrzumiały, nie budzący wątpliwści interpretacyjnych. 2. Prawa i bwiązki strn umwy (zarządca- właściciel) Czynnści zwykłeg zarządu wyknywanie uchwał Wspólnty Mieszkaniwej; prwadzenie i przechwywanie dkumentacji użytkwej budynku; zlecanie napraw i knserwacji; prwadzenie spraw księgwych kntrla stanu budynku; zapewnienie dstaw mediów; ubezpieczenie nieruchmści; zapewnienie czystści i higieny na terenie nieruchmści wspólnej; sprządzanie rcznych sprawzdań z działalnści zarządu; prwadzenie spisu lkali i człnków Wspólnty Mieszkaniwej; rganizwanie zebrań Wspólnty Mieszkaniwej. Czynnści przekraczające zakres zwykłeg zarządu udzielenie zgdy na zmianę wyskści udziałów we współwłasnści, ustalenie części ksztów związanych z eksplatacją urządzeń, ustalenie wyskści płat wymaganych na pkrycie ksztów zarządu, zmiana przeznaczenia części nieruchmści wspólnej, udzielenie zgdy na nadbudwę lub przebudwę nieruchmści wspólnej, udzielenie zgdy na ustanwienie drębnej własnści lkalu i rzprządzenie tym lkalem, dknanie pdziału, nabycie nieruchmści, ustalenie wyskści wynagrdzenia zarządu lub zarządcy, udzielenie zgdy na pdział nieruchmści. Obwiązki właściciela lkalu Art. 13 ust. 2, właściciel lkalu musi udstępniać swój własny lkal w celu przeprwadzenia w nim wszelkich prac mających na celu dbr gólne wspólnty, takich jak np. przeprwadzenie remntów czy napraw urządzeń stanwiących część dbra gólneg (CO, instalacja gazwa, wdnkanalizacyjna itp.). art. 22 Ustawy własnści lkali granicza praw d stanwienia lkalu właścicielwi jeśli chciałby n np. pdzielić swój lkal lub płączyć w jeden kilka swich lkali, czy w jakiklwiek inny spsób wpłynąć na stan istnienia współwłasnści lub własnści innych użytkwników nieruchmści. art. 12 ust. 2 mówi, że wszelkie pżytki jakie czerpie człnek wspólnty z faktu, że d niej należy w pierwszej klejnści muszą zstać spżytkwane na cele wspólntwe, a dpier pzstała ich część trafi d rąk indywidualneg właściciela lkalu.

6 (standardy nieruchmści) przepis ten stswany jest też w sytuacji dwrtnej, kiedy t człnek wspólnty zbwiązany jest d partycypwania w ksztach (w stpniu równym udziałm jakie psiada we wspólncie), których pkrycie nie mieści się w bieżących mżliwściach finanswych wspólnty. Właściciel lub zarządca biektu budwlaneg jest bwiązany utrzymywać i użytkwać biekt zgdnie z jeg przeznaczeniem i wymaganiami chrny śrdwiska raz utrzymywać g w należytym stanie technicznym i estetycznym Obiekty budwlane pwinny być w czasie ich użytkwania pddawane przez właściciela lub zarządcę: 1/ kreswej kntrli, c najmniej raz w rku, plegającej na sprawdzeniu stanu techniczneg: elementów budynku, budwli i instalacji narażnych na szkdliwe wpływy atmsferyczne i niszczące działania czynników występujących pdczas użytkwania biektu, instalacji i urządzeń służących chrnie śrdwiska, instalacji gazwych raz przewdów kminwych (dymwych, spalinwych i wentylacyjnych), 2/kreswej kntrli, c najmniej raz na 5 lat, plegającej na sprawdzeniu stanu techniczneg i przydatnści d użytkwania biektu budwlaneg, estetyki biektu budwlaneg raz jeg tczenia. Kntrlą tą pwinn być bjęte również badanie instalacji elektrycznej i pirunchrnnej w zakresie stanu sprawnści płączeń, sprzętu, zabezpieczeń i śrdków chrny d prażeń, prnści izlacji przewdów raz uziemień instalacji i aparatów. 3/ kreswej kntrli c najmniej dwa razy w rku, w terminach d 31 maja raz d 30 listpada, w przypadku budynków pwierzchni zabudwy przekraczającej 2000 m2 raz innych biektów budwlanych pwierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; sba dknująca kntrli jest bwiązana bezzwłcznie pisemnie zawiadmić właściwy rgan przeprwadznej kntrli; 4/ kntrli bezpieczneg użytkwania biektu każdrazw w przypadku wystąpienia,wymieninych wcześniej, czynników zewnętrznych ddziaływujących na biekt. 5/ kreswej kntrli, plegającej na sprawdzeniu stanu techniczneg ktłów, z uwzględnieniem efektywnści energetycznej ktłów raz ich wielkści d ptrzeb użytkwych: a) c najmniej raz na 2 lata - palanych niednawialnym paliwem ciekłym lub stałym efektywnej nminalnej wydajnści pnad 100 kw, b) c najmniej raz na 4 lata - palanych niednawialnym paliwem ciekłym lub stałym efektywnej nminalnej wydajnści 20 kw d 100 kw raz ktłów palanych gazem 6/ kreswej kntrli, c najmniej raz na 5 lat, plegającej na cenie efektywnści energetycznej zastswanych urządzeń chłdniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkści w stsunku d wymagań użytkwych mcy chłdniczej nminalnej większej niż 12 kw. Obwiązek kntrli, w zakresie dtyczącym sprawdzenia stanu techniczneg, nie bejmuje właścicieli i zarządców: budynków mieszkalnych jednrdzinnych, biektów budwlanych budwnictwa zagrdweg i letniskweg, biektów budwlanych, gdy ich budwa nie wymaga uzyskania pzwlenia. Właściciel lub zarządca biektu budwlaneg jest bwiązany przechwywać przez kres istnienia biektu dkumenty przekazane przez inwestra (dkumentację budwy i dkumentację pwyknawczą, inne

7 (standardy nieruchmści) dkumenty i decyzje dtyczące biektu, a także, w razie ptrzeby, instrukcje bsługi i eksplatacji) pracwania prjektwe i dkumenty techniczne rbót budwlanych wyknywanych w biekcie w tku jeg użytkwania. prwadzić książkę biektu budwlaneg dla każdeg budynku raz biektu budwlaneg nie będąceg budynkiem, któreg prjekt jest bjęty bwiązkiem sprawdzenia. Książka ta stanwi dkument przeznaczny d zapisów dtyczących przeprwadzanych badań i kntrli stanu techniczneg, remntów i przebudwy, w kresie użytkwania biektu budwlaneg. D książki biektu budwlaneg pwinny być dłączne również prtkły z kntrli biektu budwlaneg, ceny i ekspertyzy dtyczące jeg stanu techniczneg raz świadectw charakterystyki energetycznej. Obwiązek prwadzenia książki biektu budwlaneg nie bejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednrdzinnych, biektów budwlanych budwnictwa zagrdweg i letniskweg raz biektów, które mżna budwać bez pzwlenia na budwę. Nie trzeba również prwadzić książki biektu budwlaneg dla dróg lub biektów mstwych, jeżeli właściciele lub zarządcy prwadzą książkę drgi lub książkę biektu mstweg na pdstawie przepisów drgach publicznych. III. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI USŁUGOWO-HANDLOWYMI Rys histryczny kres międzywjenny kres centralnie sterwanej gspdarki rzwój w kńcu lat siemdziesiątych. Pierwszy etap rzwju w latach Ustawą z dnia 23 marca 1990 r zmianie ustawy Praw lkalwe / Dz.U. Nr 32 pz.119 z 1990 r wyłączn spd jurysdykcji administracyjnej garaże i lkale użytkwe. Zgdnie z art. 2 tej ustawy najem lkali użytkwych pdlega przepism Kdeksu cywilneg, w szczególnści c d spsbu jeg wypwiedzenia. Kilka lat stagnacji i rk 1995 r t pczątek klejneg etapu rzwju rynku nieruchmści usługw- handlwych ZARZĄDZANIE CENTRUM HANDLOWYM Dziedziny dpwiedzialnści zarządcy: 1. Administracyjna: Pbieranie czynszu. Ocena wielkści sprzedaży (,sieć sklepów i metdy ich zapatrzenia, pdział sklepów, krewanie wizerunku sklepu, przygtwanie hali sprzedaży. Kierwanie ludźmi i szklenie Prmcja i reklama - marketing Lgistyka- planwanie ruchu i uzupełnienia stanu sbweg raz transprt (twrzenie sieci dstawy twarów) 2. Finanswa: Przygtwywanie budżetu rczneg Budżet peracyjny miesięczneg

8 (standardy nieruchmści) Akceptacja wydatków Mnitrwanie finansów ( nie mżna dpuścić d deficytu i należy utrzymać dpwiedni przepływ gtówki) 3. Operacyjna: Plan zarządzania analiza SWOT - wariantwść Przygtwywanie i wprwadzanie prcedur awaryjnych( należy przewidzieć pjawienie się różnych zdarzeń) Przygtwywanie zabezpieczenia techniczneg Ochrna nieruchmści ( alarmy antywłamaniwe i przeciwpżarwe są pierwszplanwym zabezpieczeniem, instalwanie mnitringu) 4.Relacje z najemcami(najemcy krótkkreswi, niewypłacalny najemca). 5. Najem: Kmunikacja z najemcami Zabezpieczenie ptrzeb najemców Ocena wartści rynkwej wyskści czynszu Prwadzenie negcjacji 6. Relacje z miejscwą ludnścią. Psychlgiczne ddziaływanie na klientów. Pdstawwe zasady zarządzania nieruchmściami handlwymi 1. Wspólnta interesów w relacji najemca właściciel 2. Wyskść zysków p strnie najemców przekłada się na dchdy właścicieli reklama i prmcja czynsz prcentwy 3. Działalnść marketingwa najemca wraz z właścicielem wspólnie pracują nad prmcją nieruchmści zarządca rganizuje fundusz prmcyjny zasilany przez właścicieli i najemców rganizwanie i finanswanie nieruchmści przez właścicieli Jeżeli zarządca krdynuje prgram prmcji rzwija swje kntakty z najemcami raz innymi użytkwnikami budynku. Najnwszą gałęzią zarządzania nieruchmściami kmercyjnymi jest zarządzanie pr aktywne, IV.SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEMYSŁOWYMI Nieruchmści przemysłwe t biekty wykrzystywane w związku z wytwarzaniem dóbr, takie jak fabryki, magazyny, warsztaty. Bywają zrganizwane w parki przemysłwe, c jest elementem zarządzania takimi biektami. Głównym celem zarządzania nieruchmściami przemysłwymi jest zapewnienie jak najlepszeg wykrzystania biektów przemysłwych raz zapewnienie sprawnści technlgicznej przy minimalizacji ksztów utrzymania. Zespół spółki ZYSK w Pznaniu-Nieruchmści i Inwestycje sp. z. dzięki specjalistycznej wiedzy i dświadczeniu w zarządzaniu majątkiem przedsiębirstw gwarantuje wartściwy pakiet usług zarządzania biektami przemysłwymi bejmujący m.in.:

9 (standardy nieruchmści) zlecanie kntrli technicznych, kreswych przeglądów nieruchmści i urządzeń stanwiących ich wypsażenie techniczne, zgdnie z wymaganiami prawa budwlaneg i innymi bwiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazwej, wentylacyjnej, elektrycznej, dgrmwej, urządzeń wymagających nadzru UDT, itd.); prwadzenie ksiąg biektu budwlaneg raz wszelkiej pzstałej wymaganej przepisami prawa dkumentacji; prwadzenie remntów i nadzór nad nimi; przygtwanie wielletnieg planu ptrzeb remntwych wraz z prgnzą ksztów i prpzycją ich ptymalizacji; knsultacje i dradztw techniczne, prawne i finansw-eknmiczne, w tym dradztw specjalistyczne np. w zakresie ceny efektywnsci inwestycji; pracwywanie analiz eknmicznych, biznes planów dla pszczególnych działań inwestycyjnych raz kmplekswych planów zarządzania nieruchmścią; pdejmwanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchmści ddatkwych przychdów z tytułu np. dzierżawy gruntu, pdnajmu, umieszczenia reklam itp; bieżącą kntrlę ksztów; ubezpieczenie nieruchmści w zakresie żądanym przez właściciela. V.SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI HOTELOWYMI I REKREACYJNYMI Htel biekt wchdzący w skład infrastruktury turystycznej, świadczący dpłatnie usługi nclegwe (przede wszystkim krótkkreswe). Ze względu na wiele czynników (mi.in. standard usług, lkalizację czy wypsażenie), htelm przyznawane są kategrie (tzw. "gwiazdki"). W Plsce jest 75 hteli 4-gwiazdkwych i 34 htele 5-gwiazdkwe Na przykład francuskie knsrcjum htelarskie Accr, składa się z następujących sieci (wydzielnych ze względu na standardy hteli wchdzących w skład sieci): ***** Sfitel, **** Nvtel, *** Mercure, ** Ibis, * Etap. W Plsce, decyzje zaszeregwaniu htelu d dpwiedniej kategrii, wydaje Marszałek Wjewództwa(art.38 ustawy usługach turystycznych). Kntrlę spełniania dpwiednich standardów przez htel, wjewda pwierza kmisji składającej się z jeg przedstawicieli, specjalistów z zakresu htelarstwa raz przedstawicieli innych służb Kategria jedngwiazdkwa (*) Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Najniższy standard: w pkjach musi znajdwać się łóżk, szafa, szafka ncna i umywalka. Łazienka mże być na zewnątrz pkju.

10 (standardy nieruchmści) 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: zewnętrzne świetlenie biektu, wydrębnine wejście d htelu, umżliwiny djazd d htelu. 2. Wewnętrzne wypsażenie biektu, instalacje i urządzenia techniczne: wentylacja mechaniczna w części gólndstępnej, naturalna w części pbytwej, autmat telefniczny w brębie lub na zewnątrz, telefn dstępny w recepcji, windy pwyżej 4 kndygnacji, grzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej, zimna i ciepła wda przez całą dbę, świetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń, instalacja radiw-telewizyjna. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny płączny z hlem gastrnmicznym, minimum 20 m², zalecany hl restauracyjny, minimum umywalki z blatem lub półką raz lustr nad nią, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 4. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: sprzedaż napjów grących przez 24 h, budzenie, udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, przechwalnia bagażu, pdawanie śniadań, sala klubwa z TV, zmiana pścieli na życzenie gści, infrmacja turystyczna, depzyt, 5. Część mieszkalna: punkt sprzedaży drbnych artykułów (najczęściej w recepcji), restauracja bądź bar szybkiej bsługi. pkój jednsbwy: 8 m², pkój dwusbwy: 10 m², pkój 3-sbwy: 14 m², pkój 4-sbwy: 16 m², jeżeli pkój jest większy niż 4-sbwy: 16 m² + 4 m na każdą sbę pwyżej Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm,

11 (standardy nieruchmści) 2-sbwe 140 x 200, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią. świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 1 lampa sufitwa. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, dywanik przy łóżku, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci. 7. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, ubikacja. uzupełniające: słna wanny lub natrysku, mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: wykształcenie wyższe lub średnie specjalistyczne, znajmść języka bceg (zalecane), recepcja znajmść min. 1 języka, wykształcenie min. średnie, jednlity ubiór dla służb htelwych. Kategria dwugwiazdkwa (**) Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Pkje z łazienką, telefnem, dbirnik telewizyjny, śniadanie w cenie nclegu, wymiana pścieli dwa razy w tygdniu, niewyszukana restauracja, mała sala sptkań, pkje zamykane na klucz.

12 (standardy nieruchmści) 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, zalecana górna słna nad wejściem d biektu, zalecane ddzielne wejście d restauracji, utwardzna nawierzchnia djazdwa, garaże lub parking dla gści htelu, mżliwść parkwania pjazdów gści, dgdny djazd pd htel z mżliwścią krótkieg pstju. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: wentylacja w różnych rdzajach w całym biekcie, grzewanie w biekcie, zimna i ciepła wda przez całą dbę, instalacja radiw-telewizyjna, telefn dstępny dla gści w recepcji i na każdej kndygnacji, instalacje ppż. na zapleczu prdukcyjn-magazynwym, dźwigi pwyżej 4 kndygnacji. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny minimum 20 m², zalecany hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 4. Część mieszkalna: 1-sbwy: 9 m², 2-sbwy: 12 m², 3-sbwy: 15 m², 4-sbwy: 18 m², pwyżej 4 sób: ,5 metra na każdą sbę. 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik. świetlenie:

13 (standardy nieruchmści) lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 1 lampa sufitwa. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, TV, dywanik przy łóżku, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci. 6. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, WC. uzupełniające: słna wanny lub natrysku, mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: sprzedaż napjów grących przez 24 h, budzenie, rm service przez 12 gdzin (zalecane), wymiana walut (zalecane), bar kawwy, zespół sal wielfunkcyjnych, wypżyczalnia i przechwalnia sprzętu rekreacyjneg, pranie, praswanie i czyszczenie bielizny gści (zalecane), udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, przechwalnia bagażu, pdawanie śniadań, sala klubwa z TV, zmiana pścieli na życzenie gści, infrmacja turystyczna,

14 (standardy nieruchmści) depzyt, punkt sprzedaży drbnych artykułów (najczęściej w recepcji), restauracja bądź bar szybkiej bsługi. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: wykształcenie wyższe lub średnie specjalistyczne, znajmść języka bceg (zalecane), recepcja znajmść min. 1 języka bceg, wykształcenie min. średnie, jednlity ubiór dla służb htelwych. Kategria trzygwiazdkwa (***) Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Większe pkje z ładną łazienką, płatna TV, telefn, klimatyzacja, cdzienna wymiana pścieli i ręczników, sprzątanie. Pkje są wyciszne, restauracja dbrej klasy, siłwnia, centrum dnwy, system drzwi na kartę, dwie sale knferencyjne właściwe dla rganizacji szkleń. 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, wydzielna drga dstaw twarów d htelu, utwardzna nawierzchnia djazdwa i piesze djścia, zewnętrzne świetlenie, słna stała nad głównym wejściem i pdjazdem d htelu, tzw. wiata, ddzielne wejście d hlu gastrnmiczneg, parking strzeżny, również dla niepełnsprawnych, zieleń zdbna, stanwisk dla autkarów, w dległści k. 100 m pstój TAXI. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: klimatyzacja w części gólndstępnej, w miarę mżliwści technicznych w części pbytwej, wentylacja w całym biekcie, zabezpieczenie ppż., czujki dymu w części gólndstępnej i prdukcyjnmagazynwej, w miarę mżliwści technicznych w części pbytwej, dźwigi sbwe pwyżej 3 kndygnacji, agregat prądtwórczy (jeżeli biekt ma pwyżej 300 jednstek mieszkalnych), zimna i ciepła wda 24 h, telefn w recepcji dla gści, świetlenie dstswane d rdzaju pmieszczeń, instalacja radiw telewizyjna, zalecany dźwig twarw-sbwy. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny minimum 30m², hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady,

15 (standardy nieruchmści) wieszaki ścienne, 4. Część mieszkalna: przystswanie d sób niepełnsprawnych. 1-sbwy: 10 m², 2-sbwy: 14 m², 3-sbwy: 16 m², zalecana jednstka apartamentwa. 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, stlik klicznściwy, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik. świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 2 lampy sufitwe. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, telefn w każdym pkju, dywan lub wykładzina dywanwa, TV, zestaw d czyszczenia dzieży i buwia, trba na bieliznę gścia złżną d prania, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci, elementy dekracyjne. 6. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, WC. uzupełniające: słna wanny lub natrysku,

16 (standardy nieruchmści) mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, zalecana suszarka d włsów, ręcznik, dywanik przy wannie, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: rm service d 22:00, bsługa bagażwa, przechwalnia bagażu, depzyt, zalecana ekspzycja kwiatów, udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, kasa wymiany walut, usługi gastrnmiczne na bazie: restauracja, kawiarnia, bar alkhlwy, sale wielfunkcyjne, pralnia htelwa, wypżyczalnia sprzętu rekreacyjneg, zalecany zespół dnwy bilgicznej, pranie, praswanie i czyszczenie bielizny gści, zmiana pścieli i ręczników raz na 3 dni. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: recepcja: wyższe lub średnie specjalistyczne, 2 języki bce, w tym 1 biegle, persnel bsługwy: pdstawy języków bcych. Kategria cztergwiazdkwa Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Pkje i bsługa jeszcze lepsze niż w biektach trzygwiazdkwych, dbrze wypsażne centrum bizneswe, duż sal knferencyjnych, dwie restauracje, bar, klub ncny, częst basen, centrum dnwy, siłwnia, Internet w pkjach, lkalizacja w centrum miasta, dźwiększczelne kna, wyciszne pkje. 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: parking strzeżny, w bezpśrednim sąsiedztwie htelu pstój TAXI, bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, wydzielna drga dstaw twarów d htelu, utwardzna nawierzchnia djazdwa i piesze djścia, zewnętrzne świetlenie, słna stała nad głównym wejściem i pdjazdem d htelu, tzw. wiata,

17 (standardy nieruchmści) ddzielne wejście d hlu gastrnmiczneg, ddzielne wejście dla gści i wydzielna drga bagażu gści, zieleń zdbna. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: klimatyzacja w części gólndstępnej, w części pbytwej w miarę mżliwści (dla nwych wymgów bwiązkwa, dla starych w miarę mżliwści), instalacja zabezpieczeń ppż., czujki w całym biekcie i urządzenia typu hydrant i inne, dźwigi pwyżej 2 kndygnacji, wentylacja w całym biekcie, agregat prądtwórczy (jeżeli biekt ma pwyżej 200 jednstek mieszkalnych), zimna i ciepła wda 24 h, telefn w recepcji dla gści, świetlenie dstswane d rdzaju pmieszczeń, instalacja radiw-telewizyjna, dźwig twarw-sbwy. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny min. 30 m², hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne, 4. Część mieszkalna: przystswanie d sób niepełnsprawnych. 1-sbwy: 12 m², 2-sbwy: 16 m², apartament: min. 30m². 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, stlik klicznściwy, ftele wypczynkwe lub kanapa, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik.

18 (standardy nieruchmści) świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 2 lampy sufitwe. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, telefn w każdym pkju, dywan lub wykładzina dywanwa, TV, zestaw d czyszczenia dzieży i buwia, trba na bieliznę gścia złżną d prania, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci. 6. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, WC. uzupełniające: słna wanny lub natrysku, mydelniczka wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, suszarka d włsów, zalecana waga sbwa, ręcznik, dywanik przy wannie, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: rm service 24 h, napje grące 24 h, zespół dnwy bilgicznej, usługi gastrnmiczne, kuchnia krajwa i międzynardwa, lkale gastrnmiczne: kawiarnia, bary (różneg typu), sale wielfunkcyjne w układzie jednstkwym i zespłwym,

19 (standardy nieruchmści) zmiana pścieli cdziennie, wypżyczalnia sprzętu rekreacyjneg, ekspzycja kwiatów, bsługa bagażwa, przechwalnia bagażu, depzyt, wymiana walut, pranie, praswanie i czyszczenie bielizny gści. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: recepcja: wyższe lub średnie specjalistyczne, 2 języki bce, w tym 1 biegle, persnel bsługwy: pdstawy języków bcych. Kategria pięcigwiazdkwa (*****) Najlepszy standard, płynna różnica w stsunku d biektów cztergwiazdkwych, prfesjnalne centrum bizneswe z sekretarką, nwczesna technika zabezpieczeń, biekty usytuwane w ścisłym centrum miast przy centrach bizneswych. 1. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia: parking strzeżny w relacji 1:1 (każdemu pkjwi dpwiada jedn miejsce na parkingu), garaże lub garażparkingi dla indywidualnych śrdków lkmcji gści, w bezpśrednim sąsiedztwie htelu pstój TAXI, bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, wydzielna drga dstaw twarów d htelu, utwardzna nawierzchnia djazdwa i piesze djścia, zewnętrzne świetlenie, słna stała nad głównym wejściem i pdjazdem d htelu, tzw. wiata, ddzielne wejście d hlu gastrnmiczneg, ddzielne wejście dla gści i wydzielna drga bagażu gści, zieleń zdbna. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: klimatyzacja pełna w całym biekcie (część gólndstępna i część mieszkalna), instalacja pełnych zabezpieczeń przeciwpżarwych: czujki ppż. dymne w całym biekcie, biekt pdłączny d straży pżarnej (k. 60 sek.), dźwig sbwy (winda pwyżej 1 kndygnacji), zimna i ciepła wda 24 h, świetlenie dstswane d rdzaju pmieszczeń, telefn/faks, wentylacja mechaniczna, instalacja radiw-telewizyjna, dźwig twarw-sbwy, agregat prądtwórczy (jeżeli biekt ma pwyżej 150 jednstek mieszkalnych). 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia:

20 (standardy nieruchmści) hl recepcyjny urządzny i wypsażny według indywidualneg prjektu, minimum 50 m² + 1 m² na każdą jednstkę mieszkalną, maksymalnie jednak 200 m², hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne, 4. Część mieszkalna: przystswanie d sób niepełnsprawnych. pkój 1-sbwy: 14 m², 2-sbwy: 18 m², apartament: min 25 m², zespół dnwy bilgicznej z rzbudwanym pakietem usług, ekskluzywny klub htelwy dla gści z wydzielną pwierzchnią. 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, stlik klicznściwy, ftele wypczynkwe lub kanapa, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik. świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 3 lampy sufitwe. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, telefn w każdym pkju, dywan lub wykładzina dywanwa, TV, zestaw d czyszczenia dzieży i buwia, trba na bieliznę gścia złżną d prania, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka,

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:...

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:... USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM METRYCZKA: Rdzaj działalnści: handel detaliczny sektr: handel hurtwy sektr: usługi sektr: prdukcja sektr: Zatrudnienie: Liczba zatrudninych w 2010 r. Lkalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * 1 2 3 4 5 6 7 1 Obiekt stanwi drębny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. *** (3 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt stanwi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt stanwi drębny budynek lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r. DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ. 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. ***** (5 gwiazdek)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. III (trzeciej)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Pz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscwść, data/ /pieczątka wniskdawcy: przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zaszeregwanie d rdzaju: mtel raz nadanie kategrii (bligatryjnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) I. Zabezpieczenie terenu 1. Ogrdzenie terenu 2. Oświetlenie terenu 3. Całdbwy dzór

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 259 15203 Pz. 1553 1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

1 z 25 2013-04-15 14:08

1 z 25 2013-04-15 14:08 1 z 25 2013-04-15 14:08 Wydruk z 2013.04.15 Dz.U.2006.22.169 -j.t. - Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Wersja 2011.12.15 d... Dz.U.2006.22.169 j.t. 2011.12.15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Dz.U.2006.22.169 z dnia 2006.02.10 Status: Akt bwiązujący Wersja d: 8 października 2013 r. d: 15 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

***************************************************************************

*************************************************************************** *************************************************************************** REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI SPÓŁDZIELNI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI ***************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro...

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro... Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 1 f 34 Dz.U.06.22.169 j.t. 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzz.krtszyn.pl Krtszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medyczneg Numer głszenia: 408964-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Warszawa: Całdbwa chrna sób, mienia i mnitring biektów Centrum Prmcji Kultury w Dzielnicy Praga-Płudnie w Warszawie raz chrna imprez maswych Numer głszenia: 33496-2012; data zamieszczenia: 03.02.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ADMINISTRACJI REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE I. Grunty pkryte wdami pwierzchniwymi płynącymi w rzumieniu ustawy Praw wdne użytkwanie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH Kraków 2007 Opracwanie: Delegatura UOKiK w Krakwie 2 I. WPROWADZENIE W ramach ustawwych działań Prezesa UOKiK na przełmie rku 2006/2007 przeprwadzn badanie lkalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA SCHRONISK MŁODZIEśOWYCH KAT. III... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi I. Wymagania gólne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Remnt sali wykładwej IM w budynku Wydziału Inżynierii i Kształtwania Śrdwiska i Gedezji, pl. Grunwaldzki 24. Numer głszenia: 185367-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.jawr.dlnyslask.pl/ raz www.jawr.bip.net.pl Jawr: Wymiana dcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo