WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (standardy nieruchomości)"

Transkrypt

1 (standardy nieruchmści) 1.Istta i cele zarządzania nieruchmściami Zawód zarządcy i jeg ewlucja eknm - dyspzytr, nadzrca rbót flwarcznych w kresie feud. i kapitalizmu. eknmia - umiejętnść racjnalneg gspdarwania, gspdarnść, rządnść, szczędnść; (e. plityczna) nauka prawach spłecznych rządzących prdukcją, wymianą i rzdziałem dóbr materialnych; nauka gspdarwaniu ludzi żyjących we wzajemnej więzi spłecznej. Etymlgia. śr dw.łac. ecnmia 'gspdarwanie' z gr. iknmia 'jp.; szczędnść'; Zarządzanie nieruchmściami jak działalnść zawdwa Pdstawwe przepisy prawa bwiązujące w zarządzaniu nieruchmściami Ustawa gspdarce nieruchmściami z 21 sierpnia 1997 r w kmplekswy spsób reguluje szereg zagadnień dtyczących nieruchmści raz wprwadza nwy zawód zarządcy nieruchmści. Przepisy wyknawcze Umwa przejęcie nieruchmści w zarządzanie, która jest pdstawwym źródłem praw i bwiązków zarządcy wbec właściciela i dwrtnie Kdeks cywilny Umwa zarządzanie pwinna być zawarta na piśmie, frma ntarialna nie jest knieczna. Definicja ustawwa Według ustawy zarządzanie nieruchmściami jest działalnścią zawdwą wyknywaną przez zarządców na zasadach kreślnych w ustawie gspdarce nieruchmściami.(art.185) Zarządzanie nieruchmścią plega na pdejmwaniu decyzji i dknywaniu czynnści mających na celu w szczególnści: 1. zapewnienie właściwej gspdarki eknmiczn-finanswej nieruchmści; 2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkwania i właściwej eksplatacji nieruchmści; 3. zapewnienie właściwej gspdarki energetycznej w rzumieniu przepisów Prawa energetyczneg; 4. bieżące administrwanie nieruchmścią; 5. utrzymanie nieruchmści w stanie nie pgrsznym zgdnie z jej przeznaczeniem; 6. uzasadnine inwestwanie w nieruchmść. W przypadku zdarzeń lub zagrżeń życia lub zdrwia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź śrdwiska, których mwa w przepisach Prawa budwlaneg, zarządca nieruchmści pdejmuje decyzje i dknuje czynnści wykraczających pza zakres czynnści, których mwa wyżej mające na celu zapbieżenie tej szkdzie. Frmy prwadzenia działalnści Zarządzanie nieruchmściami mżna prwadzić: jak samdzielny przedsiębirca, prwadząc działalnść gspdarczą w kreślnej frmie, jak pracwnik najemny.

2 (standardy nieruchmści) Każda firma prwadząca działalnść w zakresie zarządzania nieruchmściami musi zapewnić wyknywanie czynnści zarządzania przez sbę psiadającą dpwiednią licencję. Część czynnści mgą wyknywać inne sby lecz t sba z licencją prwadzi nadzór nad tymi czynnściami i pnsi dpwiedzialnść zawdwą. Pdstawwe cele zarządzania nieruchmściami Pdstawwe cele zarządzania nieruchmściami t: utrzymanie nieruchmści w stanie niepgrsznym, uzasadnine inwestwanie w nieruchmść. Cele właściciela Cele właściciela nieruchmści kreślają stswaną strategię siągnięcia wyznaczneg celu: cele finanswe : preferwane przez właściciela czekująceg dchdów z nieruchmści, właściciel w tym przypadku sam nie krzysta z nieruchmści lub krzysta w niewielkim, granicznym zakresie, cele utylitarne (użytkwe) : preferwane przez właściciela krzystająceg z nieruchmści, który czekuje spełnienia kreślnej funkcji użytkwej, cele spłeczn-gspdarcze : preferwane przez właściciela publiczneg. Wymienine wyżej cele częst występują łącznie, a jeden z nich jest dminujący. 2.Współczesne kncepcje zarządzania nieruchmściami Interdyscyplinarny charakter zarządzenia nieruchmściami Zarządzanie nieruchmściami ma charakter interdyscyplinarny. D prawidłweg prwadzenia działalnści w tym zakresie niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin: Nwczesny zarządca t nie cieć zbierający płaty, zamiatający schdy i pdwórk i zamykający bramę, t menedżer, który ma zdlnść frmułwania wizji i misji zarządzanej nieruchmści w długim kresie funkcjnwania na rynku, tak aby być lepszy d knkurencji, psiada zdlnści przywódcze i rganizatrskie / inspirwanie i krdynwanie działań psiada umiejętnść szybkieg reagwania na zmiany w tczeniu, ma umiejętnść dbru pracwników, psiadających niezbędne kwalifikacje z punktu widzenia celów właściciela nieruchmści, dważnie pdejmuje trudne i trafne decyzje a przede wszystkim ptrzebę samrealizacji, entuzjazm i pświęcenie w pracy. Definicje zarządzania; Pjęcie I Zarządzanie t zestaw działań bejmujący /planwanie, pdejmwanie decyzji, przewdzenie i kntrlę/ skierwanych na zasby rganizacji / ludzkie, finanswe, rzeczwe i infrmacyjne/ i wyknywanych z zamiarem siągnięcia celów w spsób sprawny i skuteczny. sprawnść i skutecznść świadczą efektywnści zarządzania cechy charakterystyczne skutecznych kierwników Pjęcie II Jest t prces planwania, rganizwania, przewdzenia i kntrlwania działalnści człnków rganizacji raz wykrzystania wszystkich innych jej zasbów dla siągnięcia ustalnych celów. Pjęcie III jest t sztuka realizwania czegś za pśrednictwem innych ludzi w spsób sprawny i skuteczny. Pdstawwe funkcje zarządzania: planwanie

3 (standardy nieruchmści) rganizwanie przewdzenie kntrla Zarządzanie strategiczne, które bejmuje: cele rynkwe cele eknmiczne cele finanswe władza i prestiż zachwania menadżerskie i działania marketingwe utsurcing zarządzania Zarządzanie peracyjne t: prwadzenie właściwej gspdarki eknmiczn-finanswej zapewnienie bezpieczeństwa użytkwania i właściwej eksplatacji nieruchmści, utrzymanie nieruchmści zgdnie z przeznaczeniem, uzasadnine inwestwanie w nieruchmść Czynnści zarządzania peracyjneg mżna pdzielić na: czynnści planwania. czynnści realizacyjne, czynnści kntrlne 3.Uczestnicy prcesu zarządzania nieruchmściami właściciel nieruchmści zarządca inwestr dewelper prmtrzy Wzajemne relacje między właścicielem a zarządcą II. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Frma i treść umwy Umwa zarządzanie nieruchmścią jest t quasi umwa zlecenia regulująca stsunki pmiędzy właścicielem nieruchmści, a zarządcą. Pdstawy prawne ustawa gspdarce nieruchmściami kdeks cywilny Ustawa gspdarce nieruchmściami reguluje jedynie te aspekty, które są specyficzne dla teg rdzaju działalnści zarządzania nieruchmściami. Pdstawwe zasady Z ustawy gspdarce nieruchmściami wynikają następujące, pdstawwe zasady dla umów zarządzanie nieruchmścią: umwa staranneg działania musi zstać zawarta w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści. Isttne pstanwienia umwy

4 (standardy nieruchmści) Każda umwa zawierać mże pstanwienia specyficzne dla nieruchmści i zakresu zlecanych czynnści. Jednak pewne pdstawwe elementy winny być bezwzględnie uwzględnine. Są t strny umwy jednznaczna identyfikacja nieruchmści kreślenie bwiązków zarządcy kreślenie praw zarządcy ustalenie wynagrdzenia za zarządzanie a/pdstawweg, b/ddatkweg- w tym kiedy i na jakich zasadach będzie przysługiwac ustalenie bwiązków właściciela ustalenie terminu przejęcia nieruchmści d zarządzania zasady rzwiązywania umwy lub czas jej trwania inne ustalenia. Czynnści pprzedzające zawarcie umwy ględziny nieruchmści ustalenie celów właściciela zapznanie się z dkumentacją nieruchmści dknanie analizy dtychczasweg spsbu zarządzania cena własnych dświadczeń w zarządzaniu nieruchmściami przygtwanie własnej kncepcji zarządzania nieruchmścią przygtwanie prpzycji umwy zarządzanie Pstanwienia umwy Pszczególne pstanwienia umwy będą zależały d faktycznych klicznści tj. rdzaj nieruchmści rdzaj prawa własnści cele właściciela wzajemne relacje właściciel zarządca Pmim t umwa pwinna zawierać pewne charakterystyczne elementy, które w mniejszym lub większym stpniu znajdą w niej zastswanie. data i miejsce zawarcia umwy kreślenie strn umwy (reprezentacja) identyfikacja nieruchmści wskazanie licencjnwaneg zarządcy nieruchmści dpwiedzialneg za nieruchmść, świadczenia psiadanym przez wskazaną sbę ubezpieczenia OC zarządcy nieruchmści. kreślenie praw i bwiązków zarządcy wyskść wynagrdzenia pdstawweg mżliwści wynagrdzenia ddatkweg prawa i bwiązki właściciela ustalenie terminu przejęcia nieruchmści d zarządzania czas trwania umwy

5 (standardy nieruchmści) spsby rzwiązania umwy pstanwienia ddatkwe Z treści umwy pwinien jasn wynikać zakres dpwiedzialnści zarządcy w zależnści d ustaleń z właścicielem. Wszelkie zapisy pwinny być frmułwane w spsób prsty, pwszechnie zrzumiały, nie budzący wątpliwści interpretacyjnych. 2. Prawa i bwiązki strn umwy (zarządca- właściciel) Czynnści zwykłeg zarządu wyknywanie uchwał Wspólnty Mieszkaniwej; prwadzenie i przechwywanie dkumentacji użytkwej budynku; zlecanie napraw i knserwacji; prwadzenie spraw księgwych kntrla stanu budynku; zapewnienie dstaw mediów; ubezpieczenie nieruchmści; zapewnienie czystści i higieny na terenie nieruchmści wspólnej; sprządzanie rcznych sprawzdań z działalnści zarządu; prwadzenie spisu lkali i człnków Wspólnty Mieszkaniwej; rganizwanie zebrań Wspólnty Mieszkaniwej. Czynnści przekraczające zakres zwykłeg zarządu udzielenie zgdy na zmianę wyskści udziałów we współwłasnści, ustalenie części ksztów związanych z eksplatacją urządzeń, ustalenie wyskści płat wymaganych na pkrycie ksztów zarządu, zmiana przeznaczenia części nieruchmści wspólnej, udzielenie zgdy na nadbudwę lub przebudwę nieruchmści wspólnej, udzielenie zgdy na ustanwienie drębnej własnści lkalu i rzprządzenie tym lkalem, dknanie pdziału, nabycie nieruchmści, ustalenie wyskści wynagrdzenia zarządu lub zarządcy, udzielenie zgdy na pdział nieruchmści. Obwiązki właściciela lkalu Art. 13 ust. 2, właściciel lkalu musi udstępniać swój własny lkal w celu przeprwadzenia w nim wszelkich prac mających na celu dbr gólne wspólnty, takich jak np. przeprwadzenie remntów czy napraw urządzeń stanwiących część dbra gólneg (CO, instalacja gazwa, wdnkanalizacyjna itp.). art. 22 Ustawy własnści lkali granicza praw d stanwienia lkalu właścicielwi jeśli chciałby n np. pdzielić swój lkal lub płączyć w jeden kilka swich lkali, czy w jakiklwiek inny spsób wpłynąć na stan istnienia współwłasnści lub własnści innych użytkwników nieruchmści. art. 12 ust. 2 mówi, że wszelkie pżytki jakie czerpie człnek wspólnty z faktu, że d niej należy w pierwszej klejnści muszą zstać spżytkwane na cele wspólntwe, a dpier pzstała ich część trafi d rąk indywidualneg właściciela lkalu.

6 (standardy nieruchmści) przepis ten stswany jest też w sytuacji dwrtnej, kiedy t człnek wspólnty zbwiązany jest d partycypwania w ksztach (w stpniu równym udziałm jakie psiada we wspólncie), których pkrycie nie mieści się w bieżących mżliwściach finanswych wspólnty. Właściciel lub zarządca biektu budwlaneg jest bwiązany utrzymywać i użytkwać biekt zgdnie z jeg przeznaczeniem i wymaganiami chrny śrdwiska raz utrzymywać g w należytym stanie technicznym i estetycznym Obiekty budwlane pwinny być w czasie ich użytkwania pddawane przez właściciela lub zarządcę: 1/ kreswej kntrli, c najmniej raz w rku, plegającej na sprawdzeniu stanu techniczneg: elementów budynku, budwli i instalacji narażnych na szkdliwe wpływy atmsferyczne i niszczące działania czynników występujących pdczas użytkwania biektu, instalacji i urządzeń służących chrnie śrdwiska, instalacji gazwych raz przewdów kminwych (dymwych, spalinwych i wentylacyjnych), 2/kreswej kntrli, c najmniej raz na 5 lat, plegającej na sprawdzeniu stanu techniczneg i przydatnści d użytkwania biektu budwlaneg, estetyki biektu budwlaneg raz jeg tczenia. Kntrlą tą pwinn być bjęte również badanie instalacji elektrycznej i pirunchrnnej w zakresie stanu sprawnści płączeń, sprzętu, zabezpieczeń i śrdków chrny d prażeń, prnści izlacji przewdów raz uziemień instalacji i aparatów. 3/ kreswej kntrli c najmniej dwa razy w rku, w terminach d 31 maja raz d 30 listpada, w przypadku budynków pwierzchni zabudwy przekraczającej 2000 m2 raz innych biektów budwlanych pwierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; sba dknująca kntrli jest bwiązana bezzwłcznie pisemnie zawiadmić właściwy rgan przeprwadznej kntrli; 4/ kntrli bezpieczneg użytkwania biektu każdrazw w przypadku wystąpienia,wymieninych wcześniej, czynników zewnętrznych ddziaływujących na biekt. 5/ kreswej kntrli, plegającej na sprawdzeniu stanu techniczneg ktłów, z uwzględnieniem efektywnści energetycznej ktłów raz ich wielkści d ptrzeb użytkwych: a) c najmniej raz na 2 lata - palanych niednawialnym paliwem ciekłym lub stałym efektywnej nminalnej wydajnści pnad 100 kw, b) c najmniej raz na 4 lata - palanych niednawialnym paliwem ciekłym lub stałym efektywnej nminalnej wydajnści 20 kw d 100 kw raz ktłów palanych gazem 6/ kreswej kntrli, c najmniej raz na 5 lat, plegającej na cenie efektywnści energetycznej zastswanych urządzeń chłdniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkści w stsunku d wymagań użytkwych mcy chłdniczej nminalnej większej niż 12 kw. Obwiązek kntrli, w zakresie dtyczącym sprawdzenia stanu techniczneg, nie bejmuje właścicieli i zarządców: budynków mieszkalnych jednrdzinnych, biektów budwlanych budwnictwa zagrdweg i letniskweg, biektów budwlanych, gdy ich budwa nie wymaga uzyskania pzwlenia. Właściciel lub zarządca biektu budwlaneg jest bwiązany przechwywać przez kres istnienia biektu dkumenty przekazane przez inwestra (dkumentację budwy i dkumentację pwyknawczą, inne

7 (standardy nieruchmści) dkumenty i decyzje dtyczące biektu, a także, w razie ptrzeby, instrukcje bsługi i eksplatacji) pracwania prjektwe i dkumenty techniczne rbót budwlanych wyknywanych w biekcie w tku jeg użytkwania. prwadzić książkę biektu budwlaneg dla każdeg budynku raz biektu budwlaneg nie będąceg budynkiem, któreg prjekt jest bjęty bwiązkiem sprawdzenia. Książka ta stanwi dkument przeznaczny d zapisów dtyczących przeprwadzanych badań i kntrli stanu techniczneg, remntów i przebudwy, w kresie użytkwania biektu budwlaneg. D książki biektu budwlaneg pwinny być dłączne również prtkły z kntrli biektu budwlaneg, ceny i ekspertyzy dtyczące jeg stanu techniczneg raz świadectw charakterystyki energetycznej. Obwiązek prwadzenia książki biektu budwlaneg nie bejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednrdzinnych, biektów budwlanych budwnictwa zagrdweg i letniskweg raz biektów, które mżna budwać bez pzwlenia na budwę. Nie trzeba również prwadzić książki biektu budwlaneg dla dróg lub biektów mstwych, jeżeli właściciele lub zarządcy prwadzą książkę drgi lub książkę biektu mstweg na pdstawie przepisów drgach publicznych. III. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI USŁUGOWO-HANDLOWYMI Rys histryczny kres międzywjenny kres centralnie sterwanej gspdarki rzwój w kńcu lat siemdziesiątych. Pierwszy etap rzwju w latach Ustawą z dnia 23 marca 1990 r zmianie ustawy Praw lkalwe / Dz.U. Nr 32 pz.119 z 1990 r wyłączn spd jurysdykcji administracyjnej garaże i lkale użytkwe. Zgdnie z art. 2 tej ustawy najem lkali użytkwych pdlega przepism Kdeksu cywilneg, w szczególnści c d spsbu jeg wypwiedzenia. Kilka lat stagnacji i rk 1995 r t pczątek klejneg etapu rzwju rynku nieruchmści usługw- handlwych ZARZĄDZANIE CENTRUM HANDLOWYM Dziedziny dpwiedzialnści zarządcy: 1. Administracyjna: Pbieranie czynszu. Ocena wielkści sprzedaży (,sieć sklepów i metdy ich zapatrzenia, pdział sklepów, krewanie wizerunku sklepu, przygtwanie hali sprzedaży. Kierwanie ludźmi i szklenie Prmcja i reklama - marketing Lgistyka- planwanie ruchu i uzupełnienia stanu sbweg raz transprt (twrzenie sieci dstawy twarów) 2. Finanswa: Przygtwywanie budżetu rczneg Budżet peracyjny miesięczneg

8 (standardy nieruchmści) Akceptacja wydatków Mnitrwanie finansów ( nie mżna dpuścić d deficytu i należy utrzymać dpwiedni przepływ gtówki) 3. Operacyjna: Plan zarządzania analiza SWOT - wariantwść Przygtwywanie i wprwadzanie prcedur awaryjnych( należy przewidzieć pjawienie się różnych zdarzeń) Przygtwywanie zabezpieczenia techniczneg Ochrna nieruchmści ( alarmy antywłamaniwe i przeciwpżarwe są pierwszplanwym zabezpieczeniem, instalwanie mnitringu) 4.Relacje z najemcami(najemcy krótkkreswi, niewypłacalny najemca). 5. Najem: Kmunikacja z najemcami Zabezpieczenie ptrzeb najemców Ocena wartści rynkwej wyskści czynszu Prwadzenie negcjacji 6. Relacje z miejscwą ludnścią. Psychlgiczne ddziaływanie na klientów. Pdstawwe zasady zarządzania nieruchmściami handlwymi 1. Wspólnta interesów w relacji najemca właściciel 2. Wyskść zysków p strnie najemców przekłada się na dchdy właścicieli reklama i prmcja czynsz prcentwy 3. Działalnść marketingwa najemca wraz z właścicielem wspólnie pracują nad prmcją nieruchmści zarządca rganizuje fundusz prmcyjny zasilany przez właścicieli i najemców rganizwanie i finanswanie nieruchmści przez właścicieli Jeżeli zarządca krdynuje prgram prmcji rzwija swje kntakty z najemcami raz innymi użytkwnikami budynku. Najnwszą gałęzią zarządzania nieruchmściami kmercyjnymi jest zarządzanie pr aktywne, IV.SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEMYSŁOWYMI Nieruchmści przemysłwe t biekty wykrzystywane w związku z wytwarzaniem dóbr, takie jak fabryki, magazyny, warsztaty. Bywają zrganizwane w parki przemysłwe, c jest elementem zarządzania takimi biektami. Głównym celem zarządzania nieruchmściami przemysłwymi jest zapewnienie jak najlepszeg wykrzystania biektów przemysłwych raz zapewnienie sprawnści technlgicznej przy minimalizacji ksztów utrzymania. Zespół spółki ZYSK w Pznaniu-Nieruchmści i Inwestycje sp. z. dzięki specjalistycznej wiedzy i dświadczeniu w zarządzaniu majątkiem przedsiębirstw gwarantuje wartściwy pakiet usług zarządzania biektami przemysłwymi bejmujący m.in.:

9 (standardy nieruchmści) zlecanie kntrli technicznych, kreswych przeglądów nieruchmści i urządzeń stanwiących ich wypsażenie techniczne, zgdnie z wymaganiami prawa budwlaneg i innymi bwiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazwej, wentylacyjnej, elektrycznej, dgrmwej, urządzeń wymagających nadzru UDT, itd.); prwadzenie ksiąg biektu budwlaneg raz wszelkiej pzstałej wymaganej przepisami prawa dkumentacji; prwadzenie remntów i nadzór nad nimi; przygtwanie wielletnieg planu ptrzeb remntwych wraz z prgnzą ksztów i prpzycją ich ptymalizacji; knsultacje i dradztw techniczne, prawne i finansw-eknmiczne, w tym dradztw specjalistyczne np. w zakresie ceny efektywnsci inwestycji; pracwywanie analiz eknmicznych, biznes planów dla pszczególnych działań inwestycyjnych raz kmplekswych planów zarządzania nieruchmścią; pdejmwanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchmści ddatkwych przychdów z tytułu np. dzierżawy gruntu, pdnajmu, umieszczenia reklam itp; bieżącą kntrlę ksztów; ubezpieczenie nieruchmści w zakresie żądanym przez właściciela. V.SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI HOTELOWYMI I REKREACYJNYMI Htel biekt wchdzący w skład infrastruktury turystycznej, świadczący dpłatnie usługi nclegwe (przede wszystkim krótkkreswe). Ze względu na wiele czynników (mi.in. standard usług, lkalizację czy wypsażenie), htelm przyznawane są kategrie (tzw. "gwiazdki"). W Plsce jest 75 hteli 4-gwiazdkwych i 34 htele 5-gwiazdkwe Na przykład francuskie knsrcjum htelarskie Accr, składa się z następujących sieci (wydzielnych ze względu na standardy hteli wchdzących w skład sieci): ***** Sfitel, **** Nvtel, *** Mercure, ** Ibis, * Etap. W Plsce, decyzje zaszeregwaniu htelu d dpwiedniej kategrii, wydaje Marszałek Wjewództwa(art.38 ustawy usługach turystycznych). Kntrlę spełniania dpwiednich standardów przez htel, wjewda pwierza kmisji składającej się z jeg przedstawicieli, specjalistów z zakresu htelarstwa raz przedstawicieli innych służb Kategria jedngwiazdkwa (*) Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Najniższy standard: w pkjach musi znajdwać się łóżk, szafa, szafka ncna i umywalka. Łazienka mże być na zewnątrz pkju.

10 (standardy nieruchmści) 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: zewnętrzne świetlenie biektu, wydrębnine wejście d htelu, umżliwiny djazd d htelu. 2. Wewnętrzne wypsażenie biektu, instalacje i urządzenia techniczne: wentylacja mechaniczna w części gólndstępnej, naturalna w części pbytwej, autmat telefniczny w brębie lub na zewnątrz, telefn dstępny w recepcji, windy pwyżej 4 kndygnacji, grzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej, zimna i ciepła wda przez całą dbę, świetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń, instalacja radiw-telewizyjna. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny płączny z hlem gastrnmicznym, minimum 20 m², zalecany hl restauracyjny, minimum umywalki z blatem lub półką raz lustr nad nią, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 4. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: sprzedaż napjów grących przez 24 h, budzenie, udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, przechwalnia bagażu, pdawanie śniadań, sala klubwa z TV, zmiana pścieli na życzenie gści, infrmacja turystyczna, depzyt, 5. Część mieszkalna: punkt sprzedaży drbnych artykułów (najczęściej w recepcji), restauracja bądź bar szybkiej bsługi. pkój jednsbwy: 8 m², pkój dwusbwy: 10 m², pkój 3-sbwy: 14 m², pkój 4-sbwy: 16 m², jeżeli pkój jest większy niż 4-sbwy: 16 m² + 4 m na każdą sbę pwyżej Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm,

11 (standardy nieruchmści) 2-sbwe 140 x 200, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią. świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 1 lampa sufitwa. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, dywanik przy łóżku, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci. 7. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, ubikacja. uzupełniające: słna wanny lub natrysku, mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: wykształcenie wyższe lub średnie specjalistyczne, znajmść języka bceg (zalecane), recepcja znajmść min. 1 języka, wykształcenie min. średnie, jednlity ubiór dla służb htelwych. Kategria dwugwiazdkwa (**) Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Pkje z łazienką, telefnem, dbirnik telewizyjny, śniadanie w cenie nclegu, wymiana pścieli dwa razy w tygdniu, niewyszukana restauracja, mała sala sptkań, pkje zamykane na klucz.

12 (standardy nieruchmści) 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, zalecana górna słna nad wejściem d biektu, zalecane ddzielne wejście d restauracji, utwardzna nawierzchnia djazdwa, garaże lub parking dla gści htelu, mżliwść parkwania pjazdów gści, dgdny djazd pd htel z mżliwścią krótkieg pstju. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: wentylacja w różnych rdzajach w całym biekcie, grzewanie w biekcie, zimna i ciepła wda przez całą dbę, instalacja radiw-telewizyjna, telefn dstępny dla gści w recepcji i na każdej kndygnacji, instalacje ppż. na zapleczu prdukcyjn-magazynwym, dźwigi pwyżej 4 kndygnacji. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny minimum 20 m², zalecany hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 4. Część mieszkalna: 1-sbwy: 9 m², 2-sbwy: 12 m², 3-sbwy: 15 m², 4-sbwy: 18 m², pwyżej 4 sób: ,5 metra na każdą sbę. 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik. świetlenie:

13 (standardy nieruchmści) lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 1 lampa sufitwa. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, TV, dywanik przy łóżku, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci. 6. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, WC. uzupełniające: słna wanny lub natrysku, mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: sprzedaż napjów grących przez 24 h, budzenie, rm service przez 12 gdzin (zalecane), wymiana walut (zalecane), bar kawwy, zespół sal wielfunkcyjnych, wypżyczalnia i przechwalnia sprzętu rekreacyjneg, pranie, praswanie i czyszczenie bielizny gści (zalecane), udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, przechwalnia bagażu, pdawanie śniadań, sala klubwa z TV, zmiana pścieli na życzenie gści, infrmacja turystyczna,

14 (standardy nieruchmści) depzyt, punkt sprzedaży drbnych artykułów (najczęściej w recepcji), restauracja bądź bar szybkiej bsługi. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: wykształcenie wyższe lub średnie specjalistyczne, znajmść języka bceg (zalecane), recepcja znajmść min. 1 języka bceg, wykształcenie min. średnie, jednlity ubiór dla służb htelwych. Kategria trzygwiazdkwa (***) Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Większe pkje z ładną łazienką, płatna TV, telefn, klimatyzacja, cdzienna wymiana pścieli i ręczników, sprzątanie. Pkje są wyciszne, restauracja dbrej klasy, siłwnia, centrum dnwy, system drzwi na kartę, dwie sale knferencyjne właściwe dla rganizacji szkleń. 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, wydzielna drga dstaw twarów d htelu, utwardzna nawierzchnia djazdwa i piesze djścia, zewnętrzne świetlenie, słna stała nad głównym wejściem i pdjazdem d htelu, tzw. wiata, ddzielne wejście d hlu gastrnmiczneg, parking strzeżny, również dla niepełnsprawnych, zieleń zdbna, stanwisk dla autkarów, w dległści k. 100 m pstój TAXI. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: klimatyzacja w części gólndstępnej, w miarę mżliwści technicznych w części pbytwej, wentylacja w całym biekcie, zabezpieczenie ppż., czujki dymu w części gólndstępnej i prdukcyjnmagazynwej, w miarę mżliwści technicznych w części pbytwej, dźwigi sbwe pwyżej 3 kndygnacji, agregat prądtwórczy (jeżeli biekt ma pwyżej 300 jednstek mieszkalnych), zimna i ciepła wda 24 h, telefn w recepcji dla gści, świetlenie dstswane d rdzaju pmieszczeń, instalacja radiw telewizyjna, zalecany dźwig twarw-sbwy. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny minimum 30m², hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady,

15 (standardy nieruchmści) wieszaki ścienne, 4. Część mieszkalna: przystswanie d sób niepełnsprawnych. 1-sbwy: 10 m², 2-sbwy: 14 m², 3-sbwy: 16 m², zalecana jednstka apartamentwa. 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, stlik klicznściwy, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik. świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 2 lampy sufitwe. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, telefn w każdym pkju, dywan lub wykładzina dywanwa, TV, zestaw d czyszczenia dzieży i buwia, trba na bieliznę gścia złżną d prania, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci, elementy dekracyjne. 6. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, WC. uzupełniające: słna wanny lub natrysku,

16 (standardy nieruchmści) mydelniczka, wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, zalecana suszarka d włsów, ręcznik, dywanik przy wannie, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: rm service d 22:00, bsługa bagażwa, przechwalnia bagażu, depzyt, zalecana ekspzycja kwiatów, udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, kasa wymiany walut, usługi gastrnmiczne na bazie: restauracja, kawiarnia, bar alkhlwy, sale wielfunkcyjne, pralnia htelwa, wypżyczalnia sprzętu rekreacyjneg, zalecany zespół dnwy bilgicznej, pranie, praswanie i czyszczenie bielizny gści, zmiana pścieli i ręczników raz na 3 dni. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: recepcja: wyższe lub średnie specjalistyczne, 2 języki bce, w tym 1 biegle, persnel bsługwy: pdstawy języków bcych. Kategria cztergwiazdkwa Htele tej kategrii muszą spełniać pniższe warunki. Pkje i bsługa jeszcze lepsze niż w biektach trzygwiazdkwych, dbrze wypsażne centrum bizneswe, duż sal knferencyjnych, dwie restauracje, bar, klub ncny, częst basen, centrum dnwy, siłwnia, Internet w pkjach, lkalizacja w centrum miasta, dźwiększczelne kna, wyciszne pkje. 1. Zewnętrzne elementy wypsażenia: parking strzeżny, w bezpśrednim sąsiedztwie htelu pstój TAXI, bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, wydzielna drga dstaw twarów d htelu, utwardzna nawierzchnia djazdwa i piesze djścia, zewnętrzne świetlenie, słna stała nad głównym wejściem i pdjazdem d htelu, tzw. wiata,

17 (standardy nieruchmści) ddzielne wejście d hlu gastrnmiczneg, ddzielne wejście dla gści i wydzielna drga bagażu gści, zieleń zdbna. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: klimatyzacja w części gólndstępnej, w części pbytwej w miarę mżliwści (dla nwych wymgów bwiązkwa, dla starych w miarę mżliwści), instalacja zabezpieczeń ppż., czujki w całym biekcie i urządzenia typu hydrant i inne, dźwigi pwyżej 2 kndygnacji, wentylacja w całym biekcie, agregat prądtwórczy (jeżeli biekt ma pwyżej 200 jednstek mieszkalnych), zimna i ciepła wda 24 h, telefn w recepcji dla gści, świetlenie dstswane d rdzaju pmieszczeń, instalacja radiw-telewizyjna, dźwig twarw-sbwy. 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia: hl recepcyjny min. 30 m², hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne, 4. Część mieszkalna: przystswanie d sób niepełnsprawnych. 1-sbwy: 12 m², 2-sbwy: 16 m², apartament: min. 30m². 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, stlik klicznściwy, ftele wypczynkwe lub kanapa, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik.

18 (standardy nieruchmści) świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 2 lampy sufitwe. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, telefn w każdym pkju, dywan lub wykładzina dywanwa, TV, zestaw d czyszczenia dzieży i buwia, trba na bieliznę gścia złżną d prania, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka, ksz na śmieci. 6. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych: wypsażenie pdstawwe: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa, umywalka z blatem lub półką, WC. uzupełniające: słna wanny lub natrysku, mydelniczka wieszaki na ręczniki, mydełk taletwe, szklanka, trba higieniczna, lustr z świetleniem, gniazdk elektryczne, suszarka d włsów, zalecana waga sbwa, ręcznik, dywanik przy wannie, pjemnik na śmieci. wypsażenie ddatkwe: dzwnik d mydła płynneg, suszarka d rąk lub ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne. 7. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających: rm service 24 h, napje grące 24 h, zespół dnwy bilgicznej, usługi gastrnmiczne, kuchnia krajwa i międzynardwa, lkale gastrnmiczne: kawiarnia, bary (różneg typu), sale wielfunkcyjne w układzie jednstkwym i zespłwym,

19 (standardy nieruchmści) zmiana pścieli cdziennie, wypżyczalnia sprzętu rekreacyjneg, ekspzycja kwiatów, bsługa bagażwa, przechwalnia bagażu, depzyt, wymiana walut, pranie, praswanie i czyszczenie bielizny gści. 8. Wymagania dtyczące kwalifikacji zawdwych persnelu: recepcja: wyższe lub średnie specjalistyczne, 2 języki bce, w tym 1 biegle, persnel bsługwy: pdstawy języków bcych. Kategria pięcigwiazdkwa (*****) Najlepszy standard, płynna różnica w stsunku d biektów cztergwiazdkwych, prfesjnalne centrum bizneswe z sekretarką, nwczesna technika zabezpieczeń, biekty usytuwane w ścisłym centrum miast przy centrach bizneswych. 1. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia: parking strzeżny w relacji 1:1 (każdemu pkjwi dpwiada jedn miejsce na parkingu), garaże lub garażparkingi dla indywidualnych śrdków lkmcji gści, w bezpśrednim sąsiedztwie htelu pstój TAXI, bezpśrednie wejście d hlu recepcyjneg, wydzielna drga dstaw twarów d htelu, utwardzna nawierzchnia djazdwa i piesze djścia, zewnętrzne świetlenie, słna stała nad głównym wejściem i pdjazdem d htelu, tzw. wiata, ddzielne wejście d hlu gastrnmiczneg, ddzielne wejście dla gści i wydzielna drga bagażu gści, zieleń zdbna. 2. Wewnętrzne uzbrjenie, instalacje i urządzenia techniczne: klimatyzacja pełna w całym biekcie (część gólndstępna i część mieszkalna), instalacja pełnych zabezpieczeń przeciwpżarwych: czujki ppż. dymne w całym biekcie, biekt pdłączny d straży pżarnej (k. 60 sek.), dźwig sbwy (winda pwyżej 1 kndygnacji), zimna i ciepła wda 24 h, świetlenie dstswane d rdzaju pmieszczeń, telefn/faks, wentylacja mechaniczna, instalacja radiw-telewizyjna, dźwig twarw-sbwy, agregat prądtwórczy (jeżeli biekt ma pwyżej 150 jednstek mieszkalnych). 3. Pdstawwe elementy dt. funkcji i prgramu bsługi gścia:

20 (standardy nieruchmści) hl recepcyjny urządzny i wypsażny według indywidualneg prjektu, minimum 50 m² + 1 m² na każdą jednstkę mieszkalną, maksymalnie jednak 200 m², hl restauracyjny, umywalki z blatem lub półką, lustr nad każdą umywalką, dzwnik d płynneg mydła, suszarka d rąk lub jednrazwe ręczniki papierwe, pjemnik na papier i dpady, wieszaki ścienne, 4. Część mieszkalna: przystswanie d sób niepełnsprawnych. pkój 1-sbwy: 14 m², 2-sbwy: 18 m², apartament: min 25 m², zespół dnwy bilgicznej z rzbudwanym pakietem usług, ekskluzywny klub htelwy dla gści z wydzielną pwierzchnią. 5. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające: wypsażenie meblwe: łóżk 1-sbwe musi mieć wymiary cm, 2-sbwe 140 x 200, stlik klicznściwy, ftele wypczynkwe lub kanapa, musi być szafka ncna przy każdym łóżku, szafa na garderbę minimalnej głębkści 60 cm, musi mieć c najmniej 3 wieszaki na jedną sbę, w pkju musi znajdwać się biurk lub stół raz krzesł (1 na jedną sbę), musi być lustr i wieszak ścienny na dzież wierzchnią, bagażnik. świetlenie: lampka ncna przy każdym łóżku, minimum 3 lampy sufitwe. wypsażenie uzupełniające: radidbirnik, telefn w każdym pkju, dywan lub wykładzina dywanwa, TV, zestaw d czyszczenia dzieży i buwia, trba na bieliznę gścia złżną d prania, firanki w knach raz zasłny, elementy dekracyjne (zalecane), ppielniczka,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r. DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ. 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:...

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:... USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM METRYCZKA: Rdzaj działalnści: handel detaliczny sektr: handel hurtwy sektr: usługi sektr: prdukcja sektr: Zatrudnienie: Liczba zatrudninych w 2010 r. Lkalizacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * 1 2 3 4 5 6 7 1 Obiekt stanwi drębny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo