CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; Lubań; tel /5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5"

Transkrypt

1 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; Lubań; tel /5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane. Nazwa REMONT WJAZDU NA TEREN inwestycji: PODSTREFY LUBAŃ KSSEMP Adres inwestycji: ul. Gazowa 4, Lubań S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11A, Kamienna Góra Projektant: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski ARCHITEKTURA Projektant: KONSTRUKCJA Nr upr.: 2723/94 JG; DOIA DS-0072 mgr inż. Robert Wieczorkowski Upr. nr 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01 Projekt sporządzono w sierpniu 2010r

2 0. Podstawa opracowania projektowego : 0.1. Ustawy. Dz.U.Nr 89, Poz. 415 Dz.U.Nr 89, Poz. 414 Dz.U.Nr 14, Poz. 16 Dz.U.Nr 10, Poz ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami. - prawo budowlane z dnia r. z późniejszymi zmianami. - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( z późniejszymi zmianami) 0.2 Pozostałe Inwentaryzacja budowlana Wizja lokalna na terenie obiektu. Dokumentacja fotograficzna. Strona 1

3 OPIS TECHNICZNY PROJEKU ROZBIÓRKI 1. Forma architektoniczna i stan techniczny obiektów przeznaczonych do rozbiórki W ocenie stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen: stan techniczny dobry element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzenia; cechy i właściwości materiałów odpowiadają wymaganiom normy, stan techniczny zadowalający element budynku utrzymany jest należycie; celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji itp., stan techniczny średni w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu; celowy jest remont kapitalny, stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Budynek portierni Wykonany w technologii tradycyjnej jako parterowy z dachem płaskim, krytym papą. Stan techniczny zły: elewacje z odpadającym tynkiem, dach nieszczelny, stolarka okienna i drzwiowa zdewastowana. Wiaty Konstrukcja drewniana, kryta papą. Stan techniczny zły: dach nieszczelny, wiązary i słupy zdewastowane. Fot. 1 Portiernia widok od strony południowej Strona 2

4 Fot. 1 Portiernia widok od strony zachodniej Fot. 1 Portiernia + wiata widok od strony północnej Strona 3

5 2. Wytyczne robót rozbiórkowych Założony sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Mając na uwadze aspekty ochrony środowiska oraz ekonomiczny projektuje się następujący sposób prowadzenia robót rozbiórkowych: wykonanie rozbiórki elementów instalacyjnego wyposażenia budynku rozbiórka ręczna stolarki okiennej i drzwiowej, ścian działowych, warstw stropów, dachów, konstrukcji dachów mechaniczna rozbiórka ścian zewnętrznych wyburzeniową koparka gąsienicową lub koparkoładowarką. Przyjęty sposób prowadzenia robót rozbiórkowych pozwoli na szybkie wykonanie zadania z zachowaniem segregacji odpadów z maksymalną ich utylizacją Kolejność robót rozbiórkowych Projektuje się następującą kolejność robot rozbiórkowych. Demontaż instalacji (c.o., wod-kan. i elektrycznych); Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich; Rozbiórka więźby dachowej; Rozbiórka ścian działowych; Rozbiórka ścian zewnętrznych; Rozbiórka ścian i ław fundamentowych; Zasypanie powstałych wykopów pospółką Dane ogólne. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren rozbiórki. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować sie poza obrębem robót budowlanych. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, Strona 4

6 stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, stosować środki zabezpieczające pracowników, zapewnić bezpieczeństwo publiczne Kolejność prowadzenia prac. Proces rozbiórki każdego obiektu podzielić należy na dwa etapy: etap I rozbiórka konstrukcji budynku do poziomu 0,00, realizowana sposobem mechanicznoręcznym; etap II rozbiórka podłogi i fundamentów budynku sposobem mechanicznym Dane szczegółowe. Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności: Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg należy zdemolowany sprzęt. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Elementy ślusarskie, również kraty w oknach na parterze. Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. Rozbiórka ścian działowych. Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie drewnianego lub metolowego stelażu. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. Z dachu zdjąć papę i poddać utylizacji na specjalnym wysypisku. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej. Kolejno, poczynając od najwyższej części dachu. Rozbiórka fundamentów Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zasypać poprzez wypełnienie pospółką, z zagęszczeniem warstwami Segregacja odpadów, transport i utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. W budynku nie są wbudowane ani nie Strona 5

7 były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest). Jedynym elementem budynku wymagającym spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji jest papa asfaltowa. Praktycznie, prawie całość urobku z rozbiórki budynku przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewidzieć go samochodami samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatka. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególna ostrożność. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować sie z autorem opracowania. 3. Opis sposobów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót; Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi; Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym; Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m; Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań; Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę; Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę; Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości; Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę; Strona 6

8 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem; Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione; Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s; W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione; Przy korzystaniu z linek bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad: W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie stanowisko pracy powinno być zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w pkt. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. Strona 7

9 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji (zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów) Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektów w dwóch etapach: etap I rozbiórka konstrukcji budynku do 0,00, realizowana sposobem mechaniczno-ręcznym; etap II rozbiórka podłogi i fundamentów budynku sposobem mechanicznym. Rozbiórka poszczególnych budynków powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu robót rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki oraz tablic informacyjnych. Rozbiórka przebiegać powinna w następującym porządku: Demontaż instalacji (c.o., wod-kan. i elektrycznych); Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich; Rozbiórka więźby dachowej; Rozbiórka ścian działowych; Rozbiórka ścian zewnętrznych; Rozbiórka ścian i ław fundamentowych; Zasypanie powstałych wykopów pospółką. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce Rozbiórce podlegają następujące obiekty: Budynek portierni. Wiata drewniana 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak takich elementów. 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zachodzi szczególnie podczas: pracy na wysokości (przy rozbiórce pokrycia dachowego, dachu, więźby dachowej); rozbiórki stropów. Strona 8

10 Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia Utrata stateczności Otoczenie budynku w Roboty rozbiórkowe Zagrożenie obejmuje rozbieranych strefie niebezpiecznej, (szczególnie roboty I-go robotników ścian, tj.: 10 m od ścian etapu) wykonujących budynku w każdą stronę Upadek z wysokości roboty rozbiórkowe Rusztowania stojące W czasie pracy na Zagrożenie obejmuje - dach, rusztowaniach i pojedynczych robotników - stropy poszczególnych prowadzenia wykonujących roboty części budynku, prac rozbiórkowych budowlane. (szczególnie I-go etapu), Uderzenie spadającym Bezpośrednie otoczenie odłamkiem budynku i rusztowań Roboty rozbiórkowe Zagrożenie dla pojedynczych robotników budowlanych Obsunięcie się ścian Wykop po rozbiórce Roboty rozbiórkowe etap Zagrożenie dla wykopu fundamentów II pojedynczych robotników budowlanych 5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, roboty rozbiórkowe połaci dachowych, praca na wysokości powyżej 5m konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, Środki ochrony osobistej (kaski, rękawice, odzież i obuwie robocze), szelki bezpieczeństwa (praca na wysokości) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; Stały nadzór BHP na prowadzonymi robotami. Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokości w podnośnikach koszowych. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty dopuszczające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Strona 9

11 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. Roboty realizować w sposób szczególnie ostrożny podczas rozbiórki ścian zewnętrznych bud. nr 2 Roboty realizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym rozbiórki. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości związanej z prowadzeniem robót rozbiórkowych - należy wezwać autora projektu. Nie magazynować materiałów rozbiórkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych. Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopów) realizować tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika rozbiórki oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. Strona 10

12 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ZJAZDU NA TEREN PODSTREFY LUBAŃ KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Dane ogólne- stan istniejący i projektowany. Teren objęty projektowaniem znajduje się w Lubaniu na terenie podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Istniejący wjazd na teren podstrefy jest niedostosowany do obecnych standardów. Projektuje się wyburzenie portierni, demontaż betonowego słupa oświetleniowego (własność KSSEMP), przełożenie napowietrznej linii telekomunikacyjnej dialog, naprawę uszkodzonej w wyniku robót instalacyjnych nawierzchni wjazdu wraz z odtworzeniem nawierzchni w granicach działki nr 16/27 w celu wykonania miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych. 2. Cel opracowania Celem opracowania jest remont istniejącego wjazdu wraz z odtworzeniem nawierzchni wewnętrznej drogi Przeznaczeniem drogi jest obsługa komunikacyjna podstrefy pod względem zgodności z normatywami, na podstawie planu zagospodarowania dróg poprzez ukształtowanie terenu i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego ruchu kołowego oraz ich funkcji. 3. Stan projektowany 3.1. Rozwiązania komunikacyjne w planie i profilu Projektuje się nawierzchnie drogowe typu rozbieralnego. Miejsca ubytków w drodze asfaltowej należy uzupełnić asfaltem na podbudowie kamiennej Połączenie projektowanej drogi z placami i drogami istniejącymi realizuje się poprzez ułożenie płaskie krawężników w poziomie łączonych dróg. Projektuje się nawierzchnie dla których pochylenie poprzeczne wynosi 2%. W miejscach naprawy istniejących nawierzchni asfaltowych należy dopasować pochylenie do istniejącej części nawierzchni. Pochylenie podłużne powierzchni drogi wynosi 0,5%. Szerokość jezdni od 9,6m do 8,0 m oraz szerokość zatoki postojowej 3.1m Konstrukcje nawierzchni Konstrukcję nawierzchni drogi oraz włączeń do wewnętrznego układu komunikacyjnego zaprojektowano zgodnie z normatywami. W oparciu o badania gruntowo - wodne oraz o normatywy przyjęto następująca charakterystykę warunków gruntowo - wodnych: nawierzchnie odwodniono do istniejącej sieci kanalizacyjnej i poprzez przesączanie. strefa przemarzania 1,0m. Strona 11

13 zgodnie z dokumentacją geotechniczną - występowanie żwirów, żwirów zaglinionych, pospółek, pospółek gliniastych Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej Projektuje się jezdnie przy następujących założeniach: droga obciążona ruchem ciężkim grunt zgodnie z dokumentacja techniczną strefa przemarzania 1,0 m, stąd grubość konstrukcji na przemarzanie hz = 0,45*1,0 = 0,45 m. zastępcza grubość konstrukcji ze względu na nośność Hz wynosi 29 cm Z uwagi na projektowany rozbieralny typ nawierzchni oraz przesączalna konstrukcje nawierzchni przyjęto grubość na przemarzanie hz = 0,58 m grubość konstrukcji większa od założonych 58 cm dla warunku mrozoodporności grubość ze względu na nośność: kostka brukowa betonowa 8*1,25 = 10 cm piasek w w-wie podsypki 5*0,56 = 2,8 cm podbudowa tłuczniowa 27,5*0,91 = 25,025 cm razem = 37,825 cm > Hz 29cm grubości zastępczej. Warstwę odsączającą należy wykonać z kruszywa o współczynniku wodoprzepuszczalności k > 5,0 Projektuje się dla zatoki postojowej: betonowa kostka grub.o 8 cm /spoiny wypełnione piaskiem/ - 8,0 cm piasek stabilizowany cementem - 5,0 cm podbudowę zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie warstwa górna - frakcja 0/31-15,0 cm podbudowę zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie warstwa dolna - frakcja 0/63-15,0 cm warstwa osączająca z piasku stabilizowana mechanicznie - 25,0 cm razem 68,0 cm Strona 12

14 Projektuje się dla uzupełnień nawierzchni asfaltowej: asfaltobeton - 12,0 cm = 7+5cm piasek stabilizowany cementem - 5,0 cm podbudowę zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie warstwa górna - frakcja 0/31-15,0 cm podbudowę zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie warstwa dolna - frakcja 0/63-15,0 cm warstwa osączająca z piasku stabilizowana mechanicznie - 25,0 cm razem 72,0 cm Krawężniki i obrzeża. Obramowanie zewnętrzne jezdni krawężnikami betonowymi 15*30 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr.5cm, ułożonymi na ławie betonowej z oporem o wym. 35*35*15 cm, z betonu B-15. Prześwit krawężnika 10 cm. W miejscach połączeń projektowanej drogi z drogami dochodzącymi krawężniki leżące 30*15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, ułożonymi na ławie betonowej 60*30*15 cm z betonu B-15. Krawężnik wtopiony 12*25cm wykonać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z betonu B15 gr. 15 cm. Roboty krawężnikowe wykonać zgodnie z normatywami. 4. Odwodnienie Odwodnienie przebudowywanego wjazdu realizować do istniejącego wpustu ulicznego. Z pozostałego terenu wodę odprowadzić na teren działki sąsiedniej. 5. Roboty ziemne i przyqotowawcze. Przewiduje się wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. 6. Organizacja ruchu. Podporządkowanie włączeń wg ogólnych przepisów Kodeksu Drogowego. 7. Projektowane powierzchnie. kostka betonowa - 173,4m2 nawierzchnia asfaltowa - 272,1 m2 krawężniki - 187,3 m otoczaki - 194,0 m2 nawierzchnia asfaltowa istniejąca - 299,0 m2 Strona 13

15 8. Wytyczne realizacji Projektuję się organizację budowy w sposób nieodbiegający od przeciętnych warunków organizacyjnotechnicznych dla robót inżynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjętej podstawy ustalania nakładów i czasu realizacji. Roboty konstrukcyjne realizować po usunięciu ewentualnych kolizji z sieciami oraz wykonaniu wszelkich robót związanych z uzbrojeniem terenu oraz robót ulegających zasypaniu. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi realizacji i odbioru. 9. Informacja do Planu BIOZ. Zakres robót oraz kolejność realizacji (zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów) Remont drogi. Kolejność realizacji: korytowanie. rozłożenie podbudowy z zagęszczeniem. wykonanie nawierzchni. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce Brak takich obiektów w zakresie opracowania. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak takich elementów. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Brak takich elementów. UWAGA! Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem. Lubań Opracował: Robert Wieczorkowski Strona 14

16

17

18

19

20

21

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo