Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz art. 233 oraz art Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Wprowadza się do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Instrukcję dotyczącą zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej, zwaną dalej Instrukcją, która stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zobowiązuję prorektorów, dziekanów, kanclerza oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami Instrukcji. 3. Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień Instrukcji powierzam Kanclerzowi Politechniki Lubelskiej. 4. Kanclerz jest odpowiedzialny za organizację systemu zakupu, wydawania oraz ewidencji dostarczanych pracownikom i studentom ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej.

2 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

3 Załącznik do Zarządzenia Nr R-57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM, ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKAMI HIGIENY OSOBISTEJ I. Podstawa prawna 1. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 5. Ogólna Instrukcja BHP i Ochrony PPoż. regulująca szczegółowo obowiązki i odpowiedzialność pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronny przeciwpożarowej w Politechnice Lubelskiej, wydana odrębnym zarządzeniem Rektora. 6. Polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. II. Zasady ogólne 1. Przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy. 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dostarcza się pracownikom nieodpłatnie. 3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność Politechniki Lubelskiej.

4 4. Pracownik odpowiada za stan techniczny oraz higieniczny przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyżej wymienionych środków, spowodowanego nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków lub umyślnym działaniem, pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powstałą stratę, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy. 5. Pracownicy mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użycia, kontroli i konserwacji dostarczaną przez przełożonego. 6. W razie potrzeby przełożony organizuje pokazy prawidłowego używania środków ochrony indywidualnej. 7. Na ściśle określonych stanowiskach pracy, za zgodą pracownika, dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Pracownicy używający własnej odzieży i obuwia roboczego otrzymują ekwiwalent pieniężny. 9. Podczas zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, w których występują zagrożenia powodujące konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, studenci na czas wykonywania ćwiczeń otrzymują wyżej wymienione środki. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla studentów należy traktować jako środki dyżurne, zgodnie z ust. 8 i 9 rozdziału IV niniejszej Instrukcji. 10. Przed rozpoczęciem zajęć w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych należy zapoznać studentów z instrukcją zawierającą następujące informacje: wykaz stanowisk, na których występują zagrożenia; rodzaj tych zagrożeń oraz środki ochrony indywidualnej, jakie należy zastosować podczas wykonywania ćwiczeń na tych stanowiskach; sposób stosowania zaleconych środków ochrony indywidualnej; sposób pobierania oraz zdawania po zakończeniu ćwiczeń środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej. 11. Kanclerz oraz dziekani wydziałów w administrowanych obiektach zapewniają pracownikom oraz studentom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz środki higieny osobistej. 12. W przypadku występowania stanowisk pracy, w stosunku do których istnieją szczególne wymagania higieniczno-sanitarne, obowiązek ich spełnienia spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej, w której znajdują się wyżej wymienione stanowiska. 13. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do uwzględnienia w rocznych planach rzeczowo-finansowych wydatków dotyczących zakupu ubrań i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz zapewnienia źródła finansowania.

5 14. Źródłami finansowania wydatków, o których mowa w ust. 13, w systemie scentralizowanym jest dotacja MNiSzW, natomiast w systemie zdecentralizowanym środki pozostające w dyspozycji dziekanów. 15. Imienne kartoteki wydanych ubrań i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej prowadzi pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 16. Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia może dokonywać wyłącznie zakupów: odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania Polskich Norm wskazane jest, aby wyżej wymienione wyroby posiadały znak zgodności z Polską Normą, deklarację zgodności producenta lub certyfikat zgodności; środków ochrony indywidualnej posiadających certyfikat bezpieczeństwa i oznakowane znakiem bezpieczeństwa, po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej posiadające certyfikat zgodności i oznakowane znakiem CE. 17. Wszystkie kupowane przez Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia środki ochrony indywidualnej muszą posiadać instrukcję producenta zawierającą: nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej; informację o zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących; informacje o sposobie działania środków ochrony indywidualnej i poziomie ochrony; informacje o dodatkowym wyposażeniu i charakterystyce ich części zamiennych; klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożenia i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej; rodzaj opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu; datę produkcji lub datę upływu okresu trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych; wyjaśnienie oznaczeń zamieszczonych w instrukcji; nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, uczestniczącej w ocenie zgodności środków ochrony indywidualnej.. Instrukcja, o której mowa w ust. 17, musi być sporządzona w języku polskim.

6 III. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego 1. Odzież i obuwie robocze dostarcza się pracownikom: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na szczególne wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Odzież i obuwie robocze pracownik otrzymuje z dniem rozpoczęcia pracy. 3. Przydział następnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje pracownikowi po upływie okresu użytkowania określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 4. Wydana pracownikowi odzież i obuwie robocze nie podlega zwrotowi. 5. Ustalenia z ust. 4 nie dotyczą pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę zawartą na okres próbny. Pobrana przez nich odzież podlega zwrotowi, z wyjątkiem obuwia. Odpowiedzialnymi za rozliczenie tych pracowników z pobranej odzieży są kierownicy jednostek organizacyjnych. Zwrócona odzież po uprzednim wypraniu i oczyszczeniu wykorzystywana jest jako dyżurna i pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej. 6. W razie utraty lub zniszczenia odzieży i obuwia roboczego przed upływem okresu użytkowania określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, pracownikowi należy wydać niezwłocznie nową odzież i buty robocze. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik zgłasza natychmiast do bezpośredniego przełożonego. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje z wnioskiem o likwidację odzieży do Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powołanej przez Rektora odrębnym zarządzeniem. Wzór wniosku stanowi załącznik do wyżej wymienionego zarządzenia. 7. Komisja na podstawie uzasadnienia wniosku ustala odpowiedzialność pracownika za powstałą szkodę i określa, na podstawie aktualnych cen detalicznych, wartość niezamortyzowanej części utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Jeżeli Komisja ustali, że utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, zobowiązany jest on do zapłaty odszkodowania odpowiadającego niezamortyzowanej części likwidowanych przedmiotów. Kwota odszkodowania może zostać obniżona, jeżeli uzasadniają to okoliczności utraty lub zniszczenia. 8. Uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym naprawę, zniszczona lub przedwcześnie zużyta odzież i obuwie robocze podlegają fizycznemu zniszczeniu przez Komisję ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

7 9. Zatwierdzony protokół likwidacji stanowi podstawę do zaewidencjonowania rozchodu w kartotece imiennej pracownika lub kartotece jednostki organizacyjnej odzież dyżurna. 10. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace, w czasie których ich odzież własna może ulec znacznemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, albo ze względu na konieczność spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą otrzymać dyżurną odzież roboczą (z wyjątkiem obuwia i bielizny osobistej). 11. Dyżurna odzież robocza stanowi wyposażenie danej jednostki organizacyjnej i pozostaje w dyspozycji jej kierownika. O zakupienie dyżurnej odzieży roboczej wnioskują na piśmie do Kanclerza kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy lub pracowni, warsztatu, laboratorium itp.; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydzielenie odzieży dyżurnej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; ilość i rodzaj dyżurnej odzieży roboczej. 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku i dokonania zakupu dyżurnej odzieży roboczej oraz w sytuacjach, o których mowa w ust. 5, pracownik prowadzący ewidencję zakłada kartę dla danej jednostki organizacyjnej i rejestruje w niej wszelkie przychody i rozchody w taki sam sposób, jak dla indywidualnych pracowników. 13. Dyżurna odzież robocza jest wykorzystywana aż do całkowitego zużycia. Zużyta odzież dyżurna podlega likwidacji na zasadach określonych w ust. 6-9 niniejszego rozdziału. 14. Dyżurna odzież robocza nie może być przydzielana pracownikom, którym przysługuje taka odzież na podstawie norm zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 15. Konserwacja, drobne naprawy odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej należą do obowiązków pracownika. 16. Za pranie odzieży roboczej pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy ustala Kanclerz na podstawie faktycznych kosztów prania odzieży. 17. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu sporządza kierownik jednostki organizacyjnej na druku stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji. Wnioski obejmują roczny okres rozliczeniowy z uwzględnieniem okresu zatrudnienia pracownika na danym stanowisku oraz rodzaj i ilość pobranej odzieży roboczej. Wnioski należy dostarczyć do pracownika prowadzącego indywidualną ewidencję wydań odzieży

8 roboczej celem ich zatwierdzenia (po dokonaniu oceny merytorycznej wniosku).. Ekwiwalent za pranie odzieży za dany miesiąc nie będzie wypłacony, jeżeli pracownik przez okres całego miesiąca przebywał: na zwolnieniu lekarskim; na urlopie bezpłatnym; na urlopie zdrowotnym; został oddelegowany do innej pracy niewymagającej stosowania odzieży roboczej. 19. Ekwiwalent nie przysługuje pracownikom korzystającym z odzieży dyżurnej. 20. Nie można powierzać pracownikom prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania uległo zanieczyszczeniu toksycznymi środkami chemicznymi, środkami promieniotwórczymi, materiałem biologicznie zakaźnym. W takich sytuacjach oraz w przypadku odzieży dyżurnej kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu naprawy, prania i konserwacji odzieży i obuwia roboczego. 21. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, dla których dopuszczono używanie własnej odzieży roboczej (odpowiednio oznaczone w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji), mogą na własną prośbę otrzymać w zamian za odzież ekwiwalent pieniężny. Prośba kierowana jest do Kanclerza i wymaga formy pisemnej, kopia pisma przechowywana jest wraz z indywidualną kartą ewidencji wydań odzieży. 22. Ekwiwalent wypłacany jest z góry. Wysokość ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy ustala Kanclerz na podstawie aktualnych cen zakupu. 23. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy niewymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji lub nieujęcia w tabeli stanowisk istniejących, na których istnieje potrzeba przydzielenia odzieży i obuwia roboczego kierownik jednostki organizacyjnej występuje do Kanclerza z propozycją normy przydziału odzieży i obuwia roboczego na tym stanowisku. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku; średnią ilość dni w roku pracy pracownika na tym stanowisku; propozycję przydziału odzieży i obuwia roboczego.

9 W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału odzieży i obuwia roboczego należy wprowadzić do tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji pracownik prowadzący ewidencję wydań.. Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 25. Procedurę przydziału odzieży i obuwia roboczego przedstawia schemat stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. IV. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. 2. Środki ochrony indywidualnej dostarczane pracownikom do stosowania powinny: być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia; uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy; uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika; być odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji. Za dobór właściwych środków ochrony indywidualnej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. Sekcja ds. bhp i ochrony ppoż. zobowiązana jest do pomocy w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 3. W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej przed dokonaniem wyboru środków ochrony indywidualnej powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować, spełniają wymagania określone w ust. 2 i 3. Ocena ta powinna obejmować: analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami; określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki same z siebie; porównać cechy dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej z cechami, o których mowa wyżej.

10 5. Pracownicy oraz studenci są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją użycia (dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi producenta itp.), przekazaną przez kierownika jednostki organizacyjnej. W razie potrzeby kierownik organizuje pokazy prawidłowego użycia tych środków. 6. Instrukcja powinna być zrozumiała dla pracowników i studentów oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. 7. Środki ochrony indywidualnej otrzymuje pracownik w dniu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. 8. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace oraz studenci podczas zajęć, w czasie których istnieje konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, albo ze względu na konieczność stosowania złożonych technicznie środków mających zastosowanie tylko w specyficznych sytuacjach lub rodzajach wykonywanych prac, otrzymują dyżurne środki ochrony indywidualnej (z wyjątkiem sytuacji, w których może to mieć niepożądany wpływ na zdrowie lub higienę użytkowników). 9. Dyżurne środki ochrony indywidualnej stanowią wyposażenie danej jednostki organizacyjnej i pozostają w dyspozycji jej kierownika. O zakup dyżurnych środków ochrony indywidualnej wnioskują na piśmie do Kanclerza kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy lub pracowni, warsztatu, laboratorium itp.; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydzielenie środków ochrony indywidualnej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; rodzaj środków ochrony zbiorowej stosowanych na tym stanowisku; ilość i rodzaj środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zakupienia. 10. Środki ochrony indywidualnej użytkowane są do ich całkowitego zużycia (utraty własności ochronnych) lub do końca terminu gwarancji udzielonej przez producenta. 11. Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które utraciły swoje własności ochronne należy przekazać do Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w celu ich fizycznego zniszczenia. Procedury związane z likwidacją są analogiczne jak w przypadku odzieży roboczej. 12. Konserwacja i utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego środków ochrony indywidualnej przydzielonych pracownikowi do indywidualnego stosowania, należy do jego obowiązków. W przypadku

11 dyżurnych środków ochrony indywidualnej, ich konserwację, czyszczenie i odkażanie przeprowadza pracownik (lub student), który je ostatnio użytkował. Pracownik (lub student) ma również obowiązek poinformowania kierownika jednostki o wszelkich zauważonych usterkach lub uszkodzeniach stosowanych środków. 13. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej, pracownikowi należy wydać niezwłocznie nowe środki. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik zgłasza natychmiast do bezpośredniego przełożonego. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje z wnioskiem o likwidację środków ochrony indywidualnej do Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powołanej przez Rektora odrębnym zarządzeniem. Wzór wniosku stanowi załącznik do wyżej wymienionego zarządzenia. Dalsze działania Komisji są analogiczne jak w przypadku odzieży i obuwia roboczego. 14. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy niewymienionego w Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji lub nieujęcia w tabeli stanowisk istniejących, na których istnieje potrzeba przydzielenia środków ochrony indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej występuje do Kanclerza z propozycją normy przydziału środków ochrony indywidualnej na tym stanowisku. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydział środków ochrony indywidualnej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; rodzaj środków ochrony zbiorowej stosowanych na tym stanowisku; średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku; średnią ilość dni w roku pracy pracownika na tym stanowisku; propozycję przydziału środków ochrony osobistej. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału środków ochrony osobistej należy wprowadzić do tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji pracownik prowadzący ewidencję wydań. 15. Normy przydziału środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych stanowisk pracy przedstawiono w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 16. W Załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji wymieniono prace, przy wykonywaniu których należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz rodzaj tych środków. 17. Procedurę doboru środków ochrony indywidualnej przedstawiono na schemacie stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji.

12 . Procedurę dostarczania środków ochrony indywidualnej przedstawiono na schemacie stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji. V. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków higieny osobistej 1. Kanclerz oraz dziekani wydziałów odpowiadają za stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się w administrowanych przez nich obiektach. Ilość, wielkość i rodzaj wyżej wymienionych pomieszczeń powinna być dostosowana do ilości pracowników i studentów przebywających w budynku oraz rodzajów pracy i warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych zostały określone w ogólnych przepisach bhp oraz wymaganiach techniczno-budowlanych. 2. Kierownicy obiektów odpowiadają za stałe utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z nich przez pracowników oraz studentów. 3. Obowiązek zapewnienia pracownikom oraz studentom środków higieny osobistej realizowany jest poprzez stałe i bieżące wyposażanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w: papier toaletowy; płynne mydło w pojemnikach dozujących; ręczniki jednorazowe lub suszarki do rąk. Dodatkowo w jadalniach przeznaczonych dla pracowników należy zapewnić płyn do mycia naczyń. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których pracownicy lub studenci mają kontakt z substancjami toksycznymi, zakaźnymi lub rakotwórczymi zobowiązani są do: umieszczenia przy wyjściu z pracowni, w której występują wyżej wymienione substancje, umywalki z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik mydła w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarkę do rąk; wyznaczenia miejsca do przechowywania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej stosowanych w pracowni przez pracowników oraz studentów; niedopuszczenia do spożywania posiłków, picia napojów oraz palenia tytoniu w pracowni. W pracowniach, w których istnieje niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi, należy zainstalować co najmniej urządzenia do płukania oczu umożliwiające natychmiastowe uruchomienie oraz zasilane wodą nieogrzewaną (w przypadku dużego ryzyka oblania całego ciała należy zainstalować również prysznic bezpieczeństwa).

13 5. Ze względu na szczególną specyfikę pracy osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji otrzymują dodatkowe środki higieny osobistej. 6. Zamówienie odpowiedniej ilości dodatkowych środków higieny osobistej oraz ich terminowe dostarczenie pracownikom jest obowiązkiem kierowników komórek organizacyjnych, w których występują stanowiska wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji. 7. W przypadku występowania stanowisk pracy niewymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji (lub utworzenia nowych stanowisk), na których pracownicy będą stale narażeni na możliwość silnego zabrudzenia ciała kierownik jednostki organizacyjnej występuje z pisemnym wnioskiem do Kanclerza o zgodę na przydział dodatkowych środków higieny osobistej. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przyznanie dodatkowych środków higieny osobistej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku; średnią ilość dni w roku pracy pracownika na stanowisku; propozycję przydziału środków higieny osobistej. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku nazwę stanowiska oraz normę przydziału dodatkowych środków higieny osobistej należy wprowadzić do tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji pracownik prowadzący ewidencje wydań.

14 Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego Lp Rodzaj wykonywanej pracy Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach związanych z obsługą archiwum uczelnianego Pracownicy biblioteki zatrudnieni stale przy obsłudze wypożyczalni Pracownicy biblioteki zatrudnieni stale w magazynie książek Pomocniczy pracownik obsługi Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie prac na zewnątrz budynków niezależnie od pory roku i panujących warunków atmosferycznych Woźny, Starszy woźny Rodzaj odzieży - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - rękawice robocze chroniące przed pyłem [4] - ubranie robocze[1] - obuwie profilaktyczne [3] - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze chroniące przed pyłem książkowym [4] - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze gumowe (tzw. gospodarcze) - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - kurtka robocza ocieplana - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze gumowe (tzw. gospodarcze ) - rękawice robocze [4] Okres używalności (w miesiącach ) do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia Ekwiwalent za odzież

15 6. 7. Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie prac na zewnątrz budynków niezależnie od pory roku oraz panujących warunków atmosferycznych Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie innych prac - postąpić zgodnie z ust. 11 lub ust. 23 rozdziału III Instrukcji Szatniarz, Starszy szatniarz Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie innych prac - postąpić zgodnie z pkt 11 lub pkt 23 rozdziału III Instrukcji Strażnik ochrony mienia, Starszy strażnik ochrony mienia Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie prac na zewnątrz budynków niezależnie od pory roku oraz panujących warunków atmosferycznych np. obchody terenu - buty gumowe z wkładką ocieplającą - kurtka robocza ocieplana - ubranie robocze[1] - obuwie profilaktyczne [3] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - obuwie robocze ocieplane - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana

16 Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie innych prac - postąpić zgodnie z ust. 11 lub ust. 23 rozdziału III Instrukcji Konserwator urządzeń ślusarskich - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Konserwator - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Konserwator hydraulik - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Konserwator elektryk - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

17 Stolarz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Szklarz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Ślusarz - spawacz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Dekarz - blacharz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Murarz - ubranie robocze [1] - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

18 Malarz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Palacz centralnego ogrzewania Robotnik wysokokwalifikowany Pracownicy inżynieryjno-techniczni tylko wówczas, jeżeli obsługują warsztaty, pracownie specjalistyczne, laboratoria, w których może dojść do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży własnej - przy braku czynników szkodliwych Mistrz, St. mistrz, Technik, St. technik, Specjalista (nie dotyczy pracowników wykonujących prace biurowe, pracowni komputerowych) Kierowca samochodu osobowego - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - ubranie robocze [1]* - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] lub obuwie profilaktyczne, jeżeli pozwalają na to warunki pracy[3] - rękawice robocze [4] - ubranie robocze [1]* - rękawice robocze [4] do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

19 Kierowca samochodu dostawczego wykonujący prace zai wyładunkowe Pracownik gospodarczy dozorca - ubranie robocze [1]* - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - kurtka robocza ocieplana - rękawice robocze [4] - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze [4] Magazynier - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] Pracownik wykonujący pracę gońca Inspektor nadzoru budowlanego Naucz. prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalist., lab., w których może dojść do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży własnej oraz inni pracownicy, których odzież własna może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu podczas wykonywania obowiązków służb. W celu przydzielenia odzieży roboczej należy wystąpić do Kanclerza zgodnie z ust. 11 lub ust. 23 rozdziału III Instrukcji - obuwie ocieplane - kurtka przeciwdeszczowa - kurtka ocieplana - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana 48 do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia ubranie robocze [1]

20 Instruktor wychowania fizycznego Pracownicy inni niż wymienieni wyżej, którzy z powodu wykonywanych obow. służb. przebywają na otwartym terenie, w narażeniu na deszcz lub chłód ponad 1/4 czasu pracy (nie dotyczy czasu związanego z przemieszczaniem się po terenie Uczelni). W celu przydzielenia odzieży roboczej należy wystąpić do Kanclerza zgodnie z ust. 23 rozdziału III Instrukcji Pracownicy, którzy z powodu wykonywania obowiązków służbowych muszą ponad 1/4 czasu pracy przebywać w pomieszczeniach nieogrzewanych. W celu przydzielenia odzieży roboczej należy wystąpić do Kanclerza zgodnie z ust. 23 rozdziału III Instrukcji - obuwie sportowe - dres - koszulka gimnastyczna - spodenki gimnastyczne - spodnie i bluza chroniąca przed wiatrem i deszczem - obuwie ocieplane - kurtka przeciwdeszczowa - kurtka ocieplana kamizelka ocieplana 48 [1] Pod pojęciem ubranie robocze należy rozumieć: fartuch roboczy, bluzę i spodnie robocze, kombinezon.

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM, ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKAMI HIGIENY OSOBISTEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM, ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKAMI HIGIENY OSOBISTEJ Załącznik do Zarządzenia Nr R-57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM, ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 1/K/06 Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym 1 Uniwersytet Gdański dostarcza pracownikom uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 12/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 12/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 12/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej to

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora u z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Lp. Stanowisko rodzaj wykonywanej pracy Zakres wyposażenia: O środki ochrony indywidualnej R odzież i obuwie robocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz Zarządzenie Wójta Gminy Świerzno w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Świerznie

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Lp. Stanowisko rodzaj wykonywanej pracy Zakres wyposażenia O środki ochrony indywidualnej R odzież i obuwie robocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza:

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza: ZARZĄDZENIE Nr 796/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4.10.2013r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. Na podstawie artykułów 237 6, 237

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr.2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Napoje i posiłki profilaktyczne

Napoje i posiłki profilaktyczne Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy z dnia 01.01.2013 r. Zaopatrzenie pracowników w napoje i posiłki profilaktyczne, zasad przydziału i norm zużycia odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej i obuwia. Na podstawie art. 237 6, art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I NAPOJÓW

ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I NAPOJÓW Załącznik 1 do Regulaminu pracy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 13 marca 2013 r. (pieczątka firmowa ) ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 Dyrektora CKU w Sieradzu w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oświaty 1. Rodzaj odzieży roboczej i ochronnej

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości pieczęć zakładu pracy Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości Osoby uczestniczące w konsultacjach: 1..... 2..... Opiniowanie: 3..... Drezdenko 02.01.2015 r. Zarządzenie Nr Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 18.04.2011r.l Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego ( służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów

Bardziej szczegółowo

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w Akademii Morskiej w Gdyni

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w Akademii Morskiej w Gdyni Zał. Nr 1 do Zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej z dnia 01.09.2011 zmiana z dnia 05.02.2012 Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Zakres wyposaŝenia R odzieŝ i obuwie robocze O odzieŝ ochronna i sprzęt ochrony osobistej

Zakres wyposaŝenia R odzieŝ i obuwie robocze O odzieŝ ochronna i sprzęt ochrony osobistej Załącznik do zarządzenia nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013r. L.p. T a b e l a norm przydziału odzieŝy i obuwia roboczego oraz odzieŝy ochronnej i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakres wyposażenia

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakres wyposażenia Załącznik 1 do zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.12.2015r. w spawie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego na stanowiskach pracy i nauki w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyszowcach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia egulaminu pracy 1. Na podstawie art. 104² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10. Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10. Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 sierpnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 10 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. I 6JT GMI nr JAŚ...ISKA ZARZĄDZENIE NR 4112010 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Na podstawie art. 237 6-10

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Regulamin przydzielania pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków utrzymania higieny osobistej Na podstawie art. 237 6,237 7, 237 8,237

Bardziej szczegółowo

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole TABELA NORM I ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLE Lp. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, vv cl) J nr Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2015, w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzieŝ roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r.

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r. Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia 04.01.2013r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz wypłatą ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEśY

Załącznik nr 2 NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEśY Załącznik nr 2 NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEśY I OBUWIA ROBOCZEGO LP. STANOWISKO PRACY ZAKRES WYPOSAśENIA OKRES UśYWALNOŚCI BUDYNKI DYDAKTYCZNE. DOMY AKADEMICKIE I STUDENCKIE.

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013 ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM 1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stanowią własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia ZAZĄDZENIE N 4/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu pieki Zdrowotnej w Kole z dnia 02.04.2015 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050. 32.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru

Bardziej szczegółowo

Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r.

Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r. Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1544 oraz z 2014 r. poz. 598 i

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1544 oraz z 2014 r. poz. 598 i Zarządzenie nr 3/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 70 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2009 Rektora UŚ z dnia 13 lipca 2009 r. TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO L.p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia:

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy Załącznik nr 1 Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy L.p. Grupa zawodowa Jednostka organizacyjna Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku Zarządzenie Nr 448/2010 z dnia 20 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Załącznik nr 4a TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik nr 4a TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO Lp. Nazwa stanowiska Zakres wyposażenia 1. 2. Administrator obiektów Bibliotekarz, pracownik biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r.

Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r. Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r. w sprawie wprowadzenia zasad: - gospodarowania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zakładowej tabeli

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia r.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia r. l Zarządzenie nr 20/2012 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym

Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR NR SE 0050. 4. 2013. MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO w sprawie wprowaenia zakładowej tabeli norm oieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie oraz profilaktycznych posiłków i napojów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego według norm serii PN-EN

Klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego według norm serii PN-EN Sprzęt ochrony układu oddechowego Substancje niebezpieczne lub szkodliwe wchłaniane do organizmu człowieka drogą oddechową stanowią grupę czynników wysokiego ryzyka, stając się przyczyną przewlekłych chorób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym

INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym Załącznik do Zarządzenia Nr 42/09 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 lipca 2009 roku INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/02/BHP/2011

PROCEDURA P/02/BHP/2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2011 Rektora UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ PROCEDURA P/02/BHP/2011 DOSTARCZANIE ODZIEśY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 24. Środki ochrony indywidualnej. Odzież i obuwie robocze

TARBONUS. 24. Środki ochrony indywidualnej. Odzież i obuwie robocze Prawo pracy i BHP poradnik 24. Środki ochrony indywidualnej. Odzież i obuwie robocze 24.1. Informacje podstawowe Środki ochrony indywidualnej urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Regulaminie pracy.

w sprawie: zmian w Regulaminie pracy. Aneks Nr 1 z dnia 15 lutego 2007 r. do Zarządzenia Nr 57/2004/2005 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11.07.2005r. w sprawie: zmian w Regulaminie pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.47.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Bieruniu środków ochrony indywidualnej odzieży

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego według norm serii PN-EN

Klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego według norm serii PN-EN Sprzęt ochrony układu oddechowego Substancje niebezpieczne lub szkodliwe wchłaniane do organizmu człowieka drogą oddechową stanowią grupę czynników wysokiego ryzyka,stając się przyczyną przewlekłych chorób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom GUWK w Lisewie środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

Bardziej szczegółowo

Ustala się następujące zasady użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej :

Ustala się następujące zasady użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej : Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad użytkowania środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie egulaminu pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r. Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. dotyczące zasad przydziału pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach

Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRACY PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. Czerwionka-Leszczyny dn.07.09.2005 Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOSTARCZANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO. 1 Część ogólna

ZASADY DOSTARCZANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO. 1 Część ogólna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 20 grudnia 20 r. Załącznik nr 11 do Regulaminu pracy ZASADY DOSTARCZANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO 1 Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do procedury WYKAZ ASORTYMENTU ODZIEśY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Załącznik nr 4 do procedury WYKAZ ASORTYMENTU ODZIEśY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ Lp. Nazwa asortymentu Kod Rodzaj asortymentu Polska Norma A - FARTUCHY 1 Fartuch laboratoryjny bawełniany biały lub kolorowy A01 1 PN-P-84505 2 Fartuch laboratoryjny chemoodporny typ PB(6) 1 ochrona kategorii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art. 104 2 2, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 109/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 109/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku Zarządzenie Nr 109/2011/20 Rektora u z dnia 28 września 20 roku w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 28 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 28 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA TABELA NORM ZAOPATRZENIA PRACOWNIKÓW OSiR W ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 12 mc 12 mc 24 mc 12 mc

ZAKŁADOWA TABELA NORM ZAOPATRZENIA PRACOWNIKÓW OSiR W ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 12 mc 12 mc 24 mc 12 mc ZAKŁADOWA TABELA NORM ZAOPATRZENIA PRACOWNIKÓW OSiR W ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ Załącznik nr 11 do Regulaminu pracy Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora OSiR Olsztyn z dnia 05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r. ZAZĄDZENIE Nr VI/5/20 Wójta Gminy Tarnów z dnia 2 lipca 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu gospodarowania oieżą i obuwiem roboczym, wyposażeniem dodatkowym oraz katalogu norm przyiału oieży, obuwia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Na podstawie art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków ochrony indywidualnej

Stosowanie środków ochrony indywidualnej Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy nie związanych zanych z realizacją zadań ratowniczych w PSP. Podstawy prawne, podział środków, zasady doboru i przydziału. Opracował: mł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 .. (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ.., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 dotyczy: sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r. Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008

ZARZĄDZENIE NR 2 /2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008 ZAZĄDZENIE N 2 /2008 Dyrektora Miejskiego środka Sportu i ekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie: stosowania odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz Niniejszym wprowadzam obowiązek stosowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO 1 Środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I K O M U N I W E R S Y T E T U E K O N O M I C Z N E G O W P O Z N A N I U. I. Przepisy ogólne

P R A C O W N I K O M U N I W E R S Y T E T U E K O N O M I C Z N E G O W P O Z N A N I U. I. Przepisy ogólne Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 52/2013 Rektora P z dnia 30 sierpnia 2013 roku Ś R O D K I O C H R O N Y I N D Y W I D A L N J O R A Z O D Z I Ż I O B W I P R Z Y S Ł G J Ą C P R A C O W N I K O M N I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 20 stycznia 2014

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 20 stycznia 2014 Zarządzenie Nr KW.0050.20.2014 z dnia 20 stycznia 2014 w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Darłowie środków ochrony indywidualnej i dostarczenie odzieży robaczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA TABELA NORM przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

RAMOWA TABELA NORM przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników Przewozy Regionalne sp. z o.o. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia.. Lp. RAMOWA TABELA NORM przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników Przewozy Regionalne"

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r.

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. Zintegrowany System Zarządzania Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. L.p. Odzież Wymagania J.m. Ilość 1 Fartuch

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 9 marca 2009r.

Zarządzenie nr ORo /09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 9 marca 2009r. Zarządzenie nr ORo.05-9/09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego, dyżurnego) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jaworze

do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jaworze Lp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jaworze TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 9 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 czerwca 2015 roku Zarządzenie nr 9 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 czerwca 2015 roku W sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Bardziej szczegółowo

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do:

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do: Zarządzenie Nr 49/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet TWÓJ TELEFON ALARMOWY 0-801 310-224 tel. 0-22 750-62-49, 703-62-90 Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet Komplet 4-cześciowy składa się z: Ubrania dwuczęściowego OB-58/OS-58, getrów OG-12 i

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 22 lutego 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 22 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 10/201 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 lutego 201 roku zmieniające zarządzenie Nr 1/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo