Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz art. 233 oraz art Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Wprowadza się do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Instrukcję dotyczącą zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej, zwaną dalej Instrukcją, która stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zobowiązuję prorektorów, dziekanów, kanclerza oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami Instrukcji. 3. Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień Instrukcji powierzam Kanclerzowi Politechniki Lubelskiej. 4. Kanclerz jest odpowiedzialny za organizację systemu zakupu, wydawania oraz ewidencji dostarczanych pracownikom i studentom ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej.

2 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

3 Załącznik do Zarządzenia Nr R-57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM, ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKAMI HIGIENY OSOBISTEJ I. Podstawa prawna 1. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 5. Ogólna Instrukcja BHP i Ochrony PPoż. regulująca szczegółowo obowiązki i odpowiedzialność pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronny przeciwpożarowej w Politechnice Lubelskiej, wydana odrębnym zarządzeniem Rektora. 6. Polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. II. Zasady ogólne 1. Przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy. 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dostarcza się pracownikom nieodpłatnie. 3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność Politechniki Lubelskiej.

4 4. Pracownik odpowiada za stan techniczny oraz higieniczny przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyżej wymienionych środków, spowodowanego nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków lub umyślnym działaniem, pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powstałą stratę, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy. 5. Pracownicy mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użycia, kontroli i konserwacji dostarczaną przez przełożonego. 6. W razie potrzeby przełożony organizuje pokazy prawidłowego używania środków ochrony indywidualnej. 7. Na ściśle określonych stanowiskach pracy, za zgodą pracownika, dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Pracownicy używający własnej odzieży i obuwia roboczego otrzymują ekwiwalent pieniężny. 9. Podczas zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, w których występują zagrożenia powodujące konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, studenci na czas wykonywania ćwiczeń otrzymują wyżej wymienione środki. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla studentów należy traktować jako środki dyżurne, zgodnie z ust. 8 i 9 rozdziału IV niniejszej Instrukcji. 10. Przed rozpoczęciem zajęć w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych należy zapoznać studentów z instrukcją zawierającą następujące informacje: wykaz stanowisk, na których występują zagrożenia; rodzaj tych zagrożeń oraz środki ochrony indywidualnej, jakie należy zastosować podczas wykonywania ćwiczeń na tych stanowiskach; sposób stosowania zaleconych środków ochrony indywidualnej; sposób pobierania oraz zdawania po zakończeniu ćwiczeń środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej. 11. Kanclerz oraz dziekani wydziałów w administrowanych obiektach zapewniają pracownikom oraz studentom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz środki higieny osobistej. 12. W przypadku występowania stanowisk pracy, w stosunku do których istnieją szczególne wymagania higieniczno-sanitarne, obowiązek ich spełnienia spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej, w której znajdują się wyżej wymienione stanowiska. 13. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do uwzględnienia w rocznych planach rzeczowo-finansowych wydatków dotyczących zakupu ubrań i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz zapewnienia źródła finansowania.

5 14. Źródłami finansowania wydatków, o których mowa w ust. 13, w systemie scentralizowanym jest dotacja MNiSzW, natomiast w systemie zdecentralizowanym środki pozostające w dyspozycji dziekanów. 15. Imienne kartoteki wydanych ubrań i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej prowadzi pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 16. Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia może dokonywać wyłącznie zakupów: odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania Polskich Norm wskazane jest, aby wyżej wymienione wyroby posiadały znak zgodności z Polską Normą, deklarację zgodności producenta lub certyfikat zgodności; środków ochrony indywidualnej posiadających certyfikat bezpieczeństwa i oznakowane znakiem bezpieczeństwa, po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej posiadające certyfikat zgodności i oznakowane znakiem CE. 17. Wszystkie kupowane przez Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia środki ochrony indywidualnej muszą posiadać instrukcję producenta zawierającą: nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej; informację o zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących; informacje o sposobie działania środków ochrony indywidualnej i poziomie ochrony; informacje o dodatkowym wyposażeniu i charakterystyce ich części zamiennych; klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożenia i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej; rodzaj opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu; datę produkcji lub datę upływu okresu trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych; wyjaśnienie oznaczeń zamieszczonych w instrukcji; nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, uczestniczącej w ocenie zgodności środków ochrony indywidualnej.. Instrukcja, o której mowa w ust. 17, musi być sporządzona w języku polskim.

6 III. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego 1. Odzież i obuwie robocze dostarcza się pracownikom: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na szczególne wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Odzież i obuwie robocze pracownik otrzymuje z dniem rozpoczęcia pracy. 3. Przydział następnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje pracownikowi po upływie okresu użytkowania określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 4. Wydana pracownikowi odzież i obuwie robocze nie podlega zwrotowi. 5. Ustalenia z ust. 4 nie dotyczą pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę zawartą na okres próbny. Pobrana przez nich odzież podlega zwrotowi, z wyjątkiem obuwia. Odpowiedzialnymi za rozliczenie tych pracowników z pobranej odzieży są kierownicy jednostek organizacyjnych. Zwrócona odzież po uprzednim wypraniu i oczyszczeniu wykorzystywana jest jako dyżurna i pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej. 6. W razie utraty lub zniszczenia odzieży i obuwia roboczego przed upływem okresu użytkowania określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, pracownikowi należy wydać niezwłocznie nową odzież i buty robocze. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik zgłasza natychmiast do bezpośredniego przełożonego. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje z wnioskiem o likwidację odzieży do Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powołanej przez Rektora odrębnym zarządzeniem. Wzór wniosku stanowi załącznik do wyżej wymienionego zarządzenia. 7. Komisja na podstawie uzasadnienia wniosku ustala odpowiedzialność pracownika za powstałą szkodę i określa, na podstawie aktualnych cen detalicznych, wartość niezamortyzowanej części utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Jeżeli Komisja ustali, że utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, zobowiązany jest on do zapłaty odszkodowania odpowiadającego niezamortyzowanej części likwidowanych przedmiotów. Kwota odszkodowania może zostać obniżona, jeżeli uzasadniają to okoliczności utraty lub zniszczenia. 8. Uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym naprawę, zniszczona lub przedwcześnie zużyta odzież i obuwie robocze podlegają fizycznemu zniszczeniu przez Komisję ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

7 9. Zatwierdzony protokół likwidacji stanowi podstawę do zaewidencjonowania rozchodu w kartotece imiennej pracownika lub kartotece jednostki organizacyjnej odzież dyżurna. 10. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace, w czasie których ich odzież własna może ulec znacznemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, albo ze względu na konieczność spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą otrzymać dyżurną odzież roboczą (z wyjątkiem obuwia i bielizny osobistej). 11. Dyżurna odzież robocza stanowi wyposażenie danej jednostki organizacyjnej i pozostaje w dyspozycji jej kierownika. O zakupienie dyżurnej odzieży roboczej wnioskują na piśmie do Kanclerza kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy lub pracowni, warsztatu, laboratorium itp.; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydzielenie odzieży dyżurnej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; ilość i rodzaj dyżurnej odzieży roboczej. 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku i dokonania zakupu dyżurnej odzieży roboczej oraz w sytuacjach, o których mowa w ust. 5, pracownik prowadzący ewidencję zakłada kartę dla danej jednostki organizacyjnej i rejestruje w niej wszelkie przychody i rozchody w taki sam sposób, jak dla indywidualnych pracowników. 13. Dyżurna odzież robocza jest wykorzystywana aż do całkowitego zużycia. Zużyta odzież dyżurna podlega likwidacji na zasadach określonych w ust. 6-9 niniejszego rozdziału. 14. Dyżurna odzież robocza nie może być przydzielana pracownikom, którym przysługuje taka odzież na podstawie norm zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 15. Konserwacja, drobne naprawy odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej należą do obowiązków pracownika. 16. Za pranie odzieży roboczej pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy ustala Kanclerz na podstawie faktycznych kosztów prania odzieży. 17. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu sporządza kierownik jednostki organizacyjnej na druku stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji. Wnioski obejmują roczny okres rozliczeniowy z uwzględnieniem okresu zatrudnienia pracownika na danym stanowisku oraz rodzaj i ilość pobranej odzieży roboczej. Wnioski należy dostarczyć do pracownika prowadzącego indywidualną ewidencję wydań odzieży

8 roboczej celem ich zatwierdzenia (po dokonaniu oceny merytorycznej wniosku).. Ekwiwalent za pranie odzieży za dany miesiąc nie będzie wypłacony, jeżeli pracownik przez okres całego miesiąca przebywał: na zwolnieniu lekarskim; na urlopie bezpłatnym; na urlopie zdrowotnym; został oddelegowany do innej pracy niewymagającej stosowania odzieży roboczej. 19. Ekwiwalent nie przysługuje pracownikom korzystającym z odzieży dyżurnej. 20. Nie można powierzać pracownikom prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania uległo zanieczyszczeniu toksycznymi środkami chemicznymi, środkami promieniotwórczymi, materiałem biologicznie zakaźnym. W takich sytuacjach oraz w przypadku odzieży dyżurnej kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu naprawy, prania i konserwacji odzieży i obuwia roboczego. 21. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, dla których dopuszczono używanie własnej odzieży roboczej (odpowiednio oznaczone w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji), mogą na własną prośbę otrzymać w zamian za odzież ekwiwalent pieniężny. Prośba kierowana jest do Kanclerza i wymaga formy pisemnej, kopia pisma przechowywana jest wraz z indywidualną kartą ewidencji wydań odzieży. 22. Ekwiwalent wypłacany jest z góry. Wysokość ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy ustala Kanclerz na podstawie aktualnych cen zakupu. 23. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy niewymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji lub nieujęcia w tabeli stanowisk istniejących, na których istnieje potrzeba przydzielenia odzieży i obuwia roboczego kierownik jednostki organizacyjnej występuje do Kanclerza z propozycją normy przydziału odzieży i obuwia roboczego na tym stanowisku. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku; średnią ilość dni w roku pracy pracownika na tym stanowisku; propozycję przydziału odzieży i obuwia roboczego.

9 W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału odzieży i obuwia roboczego należy wprowadzić do tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji pracownik prowadzący ewidencję wydań.. Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 25. Procedurę przydziału odzieży i obuwia roboczego przedstawia schemat stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. IV. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. 2. Środki ochrony indywidualnej dostarczane pracownikom do stosowania powinny: być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia; uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy; uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika; być odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji. Za dobór właściwych środków ochrony indywidualnej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. Sekcja ds. bhp i ochrony ppoż. zobowiązana jest do pomocy w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 3. W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej przed dokonaniem wyboru środków ochrony indywidualnej powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować, spełniają wymagania określone w ust. 2 i 3. Ocena ta powinna obejmować: analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami; określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki same z siebie; porównać cechy dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej z cechami, o których mowa wyżej.

10 5. Pracownicy oraz studenci są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją użycia (dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi producenta itp.), przekazaną przez kierownika jednostki organizacyjnej. W razie potrzeby kierownik organizuje pokazy prawidłowego użycia tych środków. 6. Instrukcja powinna być zrozumiała dla pracowników i studentów oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. 7. Środki ochrony indywidualnej otrzymuje pracownik w dniu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. 8. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace oraz studenci podczas zajęć, w czasie których istnieje konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, albo ze względu na konieczność stosowania złożonych technicznie środków mających zastosowanie tylko w specyficznych sytuacjach lub rodzajach wykonywanych prac, otrzymują dyżurne środki ochrony indywidualnej (z wyjątkiem sytuacji, w których może to mieć niepożądany wpływ na zdrowie lub higienę użytkowników). 9. Dyżurne środki ochrony indywidualnej stanowią wyposażenie danej jednostki organizacyjnej i pozostają w dyspozycji jej kierownika. O zakup dyżurnych środków ochrony indywidualnej wnioskują na piśmie do Kanclerza kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy lub pracowni, warsztatu, laboratorium itp.; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydzielenie środków ochrony indywidualnej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; rodzaj środków ochrony zbiorowej stosowanych na tym stanowisku; ilość i rodzaj środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zakupienia. 10. Środki ochrony indywidualnej użytkowane są do ich całkowitego zużycia (utraty własności ochronnych) lub do końca terminu gwarancji udzielonej przez producenta. 11. Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które utraciły swoje własności ochronne należy przekazać do Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w celu ich fizycznego zniszczenia. Procedury związane z likwidacją są analogiczne jak w przypadku odzieży roboczej. 12. Konserwacja i utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego środków ochrony indywidualnej przydzielonych pracownikowi do indywidualnego stosowania, należy do jego obowiązków. W przypadku

11 dyżurnych środków ochrony indywidualnej, ich konserwację, czyszczenie i odkażanie przeprowadza pracownik (lub student), który je ostatnio użytkował. Pracownik (lub student) ma również obowiązek poinformowania kierownika jednostki o wszelkich zauważonych usterkach lub uszkodzeniach stosowanych środków. 13. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej, pracownikowi należy wydać niezwłocznie nowe środki. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik zgłasza natychmiast do bezpośredniego przełożonego. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje z wnioskiem o likwidację środków ochrony indywidualnej do Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powołanej przez Rektora odrębnym zarządzeniem. Wzór wniosku stanowi załącznik do wyżej wymienionego zarządzenia. Dalsze działania Komisji są analogiczne jak w przypadku odzieży i obuwia roboczego. 14. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy niewymienionego w Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji lub nieujęcia w tabeli stanowisk istniejących, na których istnieje potrzeba przydzielenia środków ochrony indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej występuje do Kanclerza z propozycją normy przydziału środków ochrony indywidualnej na tym stanowisku. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydział środków ochrony indywidualnej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; rodzaj środków ochrony zbiorowej stosowanych na tym stanowisku; średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku; średnią ilość dni w roku pracy pracownika na tym stanowisku; propozycję przydziału środków ochrony osobistej. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału środków ochrony osobistej należy wprowadzić do tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji pracownik prowadzący ewidencję wydań. 15. Normy przydziału środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych stanowisk pracy przedstawiono w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 16. W Załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji wymieniono prace, przy wykonywaniu których należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz rodzaj tych środków. 17. Procedurę doboru środków ochrony indywidualnej przedstawiono na schemacie stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji.

12 . Procedurę dostarczania środków ochrony indywidualnej przedstawiono na schemacie stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji. V. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków higieny osobistej 1. Kanclerz oraz dziekani wydziałów odpowiadają za stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się w administrowanych przez nich obiektach. Ilość, wielkość i rodzaj wyżej wymienionych pomieszczeń powinna być dostosowana do ilości pracowników i studentów przebywających w budynku oraz rodzajów pracy i warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych zostały określone w ogólnych przepisach bhp oraz wymaganiach techniczno-budowlanych. 2. Kierownicy obiektów odpowiadają za stałe utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z nich przez pracowników oraz studentów. 3. Obowiązek zapewnienia pracownikom oraz studentom środków higieny osobistej realizowany jest poprzez stałe i bieżące wyposażanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w: papier toaletowy; płynne mydło w pojemnikach dozujących; ręczniki jednorazowe lub suszarki do rąk. Dodatkowo w jadalniach przeznaczonych dla pracowników należy zapewnić płyn do mycia naczyń. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których pracownicy lub studenci mają kontakt z substancjami toksycznymi, zakaźnymi lub rakotwórczymi zobowiązani są do: umieszczenia przy wyjściu z pracowni, w której występują wyżej wymienione substancje, umywalki z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik mydła w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarkę do rąk; wyznaczenia miejsca do przechowywania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej stosowanych w pracowni przez pracowników oraz studentów; niedopuszczenia do spożywania posiłków, picia napojów oraz palenia tytoniu w pracowni. W pracowniach, w których istnieje niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi, należy zainstalować co najmniej urządzenia do płukania oczu umożliwiające natychmiastowe uruchomienie oraz zasilane wodą nieogrzewaną (w przypadku dużego ryzyka oblania całego ciała należy zainstalować również prysznic bezpieczeństwa).

13 5. Ze względu na szczególną specyfikę pracy osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji otrzymują dodatkowe środki higieny osobistej. 6. Zamówienie odpowiedniej ilości dodatkowych środków higieny osobistej oraz ich terminowe dostarczenie pracownikom jest obowiązkiem kierowników komórek organizacyjnych, w których występują stanowiska wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji. 7. W przypadku występowania stanowisk pracy niewymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji (lub utworzenia nowych stanowisk), na których pracownicy będą stale narażeni na możliwość silnego zabrudzenia ciała kierownik jednostki organizacyjnej występuje z pisemnym wnioskiem do Kanclerza o zgodę na przydział dodatkowych środków higieny osobistej. Wniosek przed przekazaniem do Kanclerza należy dostarczyć Sekcji ds. bhp i ochrony ppoż. w celu zaopiniowania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwę stanowiska pracy; rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przyznanie dodatkowych środków higieny osobistej; rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku; średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku; średnią ilość dni w roku pracy pracownika na stanowisku; propozycję przydziału środków higieny osobistej. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku nazwę stanowiska oraz normę przydziału dodatkowych środków higieny osobistej należy wprowadzić do tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji pracownik prowadzący ewidencje wydań.

14 Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego Lp Rodzaj wykonywanej pracy Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach związanych z obsługą archiwum uczelnianego Pracownicy biblioteki zatrudnieni stale przy obsłudze wypożyczalni Pracownicy biblioteki zatrudnieni stale w magazynie książek Pomocniczy pracownik obsługi Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie prac na zewnątrz budynków niezależnie od pory roku i panujących warunków atmosferycznych Woźny, Starszy woźny Rodzaj odzieży - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - rękawice robocze chroniące przed pyłem [4] - ubranie robocze[1] - obuwie profilaktyczne [3] - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze chroniące przed pyłem książkowym [4] - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze gumowe (tzw. gospodarcze) - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - kurtka robocza ocieplana - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze gumowe (tzw. gospodarcze ) - rękawice robocze [4] Okres używalności (w miesiącach ) do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia Ekwiwalent za odzież

15 6. 7. Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie prac na zewnątrz budynków niezależnie od pory roku oraz panujących warunków atmosferycznych Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie innych prac - postąpić zgodnie z ust. 11 lub ust. 23 rozdziału III Instrukcji Szatniarz, Starszy szatniarz Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie innych prac - postąpić zgodnie z pkt 11 lub pkt 23 rozdziału III Instrukcji Strażnik ochrony mienia, Starszy strażnik ochrony mienia Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie prac na zewnątrz budynków niezależnie od pory roku oraz panujących warunków atmosferycznych np. obchody terenu - buty gumowe z wkładką ocieplającą - kurtka robocza ocieplana - ubranie robocze[1] - obuwie profilaktyczne [3] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - obuwie robocze ocieplane - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana

16 Jeżeli ww. pracownicy w zakresie obowiązków mają zapisane stałe wykonywanie innych prac - postąpić zgodnie z ust. 11 lub ust. 23 rozdziału III Instrukcji Konserwator urządzeń ślusarskich - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Konserwator - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Konserwator hydraulik - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Konserwator elektryk - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

17 Stolarz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Szklarz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Ślusarz - spawacz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Dekarz - blacharz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Murarz - ubranie robocze [1] - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

18 Malarz - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana Palacz centralnego ogrzewania Robotnik wysokokwalifikowany Pracownicy inżynieryjno-techniczni tylko wówczas, jeżeli obsługują warsztaty, pracownie specjalistyczne, laboratoria, w których może dojść do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży własnej - przy braku czynników szkodliwych Mistrz, St. mistrz, Technik, St. technik, Specjalista (nie dotyczy pracowników wykonujących prace biurowe, pracowni komputerowych) Kierowca samochodu osobowego - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana - ubranie robocze [1]* - koszula flanelowa - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - ubranie robocze [1]* - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] lub obuwie profilaktyczne, jeżeli pozwalają na to warunki pracy[3] - rękawice robocze [4] - ubranie robocze [1]* - rękawice robocze [4] do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia

19 Kierowca samochodu dostawczego wykonujący prace zai wyładunkowe Pracownik gospodarczy dozorca - ubranie robocze [1]* - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - kurtka robocza ocieplana - rękawice robocze [4] - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie profilaktyczne [3] - rękawice robocze [4] Magazynier - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] Pracownik wykonujący pracę gońca Inspektor nadzoru budowlanego Naucz. prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalist., lab., w których może dojść do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży własnej oraz inni pracownicy, których odzież własna może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu podczas wykonywania obowiązków służb. W celu przydzielenia odzieży roboczej należy wystąpić do Kanclerza zgodnie z ust. 11 lub ust. 23 rozdziału III Instrukcji - obuwie ocieplane - kurtka przeciwdeszczowa - kurtka ocieplana - ubranie robocze [1] - nakrycie głowy [2] - obuwie robocze [7] - rękawice robocze [4] - buty gumowe z wkładką ocieplającą - ubranie przeciwdeszczowe [5] - kurtka robocza ocieplana 48 do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia ubranie robocze [1]

20 Instruktor wychowania fizycznego Pracownicy inni niż wymienieni wyżej, którzy z powodu wykonywanych obow. służb. przebywają na otwartym terenie, w narażeniu na deszcz lub chłód ponad 1/4 czasu pracy (nie dotyczy czasu związanego z przemieszczaniem się po terenie Uczelni). W celu przydzielenia odzieży roboczej należy wystąpić do Kanclerza zgodnie z ust. 23 rozdziału III Instrukcji Pracownicy, którzy z powodu wykonywania obowiązków służbowych muszą ponad 1/4 czasu pracy przebywać w pomieszczeniach nieogrzewanych. W celu przydzielenia odzieży roboczej należy wystąpić do Kanclerza zgodnie z ust. 23 rozdziału III Instrukcji - obuwie sportowe - dres - koszulka gimnastyczna - spodenki gimnastyczne - spodnie i bluza chroniąca przed wiatrem i deszczem - obuwie ocieplane - kurtka przeciwdeszczowa - kurtka ocieplana kamizelka ocieplana 48 [1] Pod pojęciem ubranie robocze należy rozumieć: fartuch roboczy, bluzę i spodnie robocze, kombinezon.

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dział I. Przepisy wstępne

Zmiany aktu: Dział I. Przepisy wstępne brzmienie od 2008-07-09 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. R970844 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2007-06-21 Dz.U. 2007 Nr 49, poz. 330

brzmienie od 2007-06-21 Dz.U. 2007 Nr 49, poz. 330 brzmienie od 2007-06-21 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 1997-09-26 (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844) tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ LexPolonica nr 5889. Stan prawny 2012-06-29 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06- 21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07- 09 Dz.U.2008.108.69 0 1 2011-09- 06 Dz.U.2011.173.10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06-21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07-09 Dz.U.2008.108.690 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Dział I. Na podstawie art. 237'15' 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp - zakres regulacji. Definicje użyte w rozp.

Dział I. Na podstawie art. 237'15' 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp - zakres regulacji. Definicje użyte w rozp. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH...

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3. DANE OGÓLNE.... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Dagmara Kupka. Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem

Dagmara Kupka. Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem Dagmara Kupka Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem Warszawa 2014 1 Opracowanie typograficzne i łamanie JAN KLIMCZAK Opracowanie redakcyjne MONIKA KOLITOWSKA-SOKÓŁ Copyright Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: Budowa węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej preizolowanej do budynków nr 10, 15, 23, 28, 43, 45, 46, 49, 50, 60, 75 i 136 na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie i zgodnie z prawem

Bezpiecznie i zgodnie z prawem Dagmara Kupka Bezpiecznie i zgodnie z prawem Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla właścicieli małych zakładów budowlanych Warszawa 2014 Lista kontrolna z komentarzem Dagmara Kupka Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r.

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ JAKO PLACÓWKA OŚWIATOWA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo