1 Zestawienie rysunków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zestawienie rysunków"

Transkrypt

1

2 Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 tel./fax (5) 48504, Spis treści Zestawienie rysunków... Oświadczenie... Informacje wstępne...4. Przedmiot opracowania...4. Podstawa opracowania...4. Zakres opracowania Instalacje elektryczne wewnętrzne Stan bieżący budynku i demontaże Zasilanie remontowanych pomieszczeń Bilans mocy Układ tablic elektrycznych i linie wlz Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych Instalacja oświetlenia Zasilanie układów klimatyzacji Rozprowadzenie przewodów Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Szybkie wyłączenie napięcia i wyłączniki różnicowo - prądowe Instalacja ekwipotencjalna Ochrona przed przepięciami Instalacje teletechniczne wewnętrzne Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania Ogólna charakterystyka systemu Podstawowe parametry elementów systemu sygnalizacji pożaru: Alarmowanie pożaru Powiązania systemu sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami Oprzewodowanie systemu Okablowanie strukturalne Założenia Użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania Prowadzenie okablowania poziomego Okablowanie szkieletowe (pionowego) Uwagi do wykonania instalacji teletechnicznych Kontrola przejść Uwagi końcowe INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA...9

3 Zestawienie rysunków Załączniki: Zał. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia Zał. Dokumenty formalno-prawne projektanta Zał. Dokumenty formalno-prawne sprawdzającego Rysunki: Rys. Rys. Rys. Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Instalacje gniazd i teletechniczne Instalacja oświetlenia Instalacja SAP Schemat instalacji SAP Widok szafy dystrybucyjnej Schemat systemu KD Schematy ideowe rozdzielnic

4 Oświadczenie OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogami art. 0 ust.4 Ustawy z dnia r. Prawa Budowlanego niniejszym oświadczam, że opracowany projekt budowlany na realizację : Temat: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KORYTARZA W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY, PRZY UL. KONARSKIEGO (BUDYNEK B) NA POTRZEBY STWORZENIA INFORMATORIUM W RAMACH ZADANIA (SISK) MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA INFORMATORIUM W RAMACH PROJEKTU SYSTEM INFORMACYJNY STATYSTYKI PUBLICZNEJ (SISP-). wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowany do realizacji. Projektant : mgr inż. Wiesław Kolassa KUP/04/POOE/ Sprawdzający : mgr inż. Marek Jerzyński KUP/04/POOE/ Bydgoszcz, 9 kwiecień 04r

5 Informacje wstępne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla tematu: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych i korytarza w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego (budynek B) na potrzeby stworzenia Informatorium w ramach Zadania (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP-). Inwestor: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Bydgoszcz ul. Konarskiego -. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu jest: zlecenie, projekt architektury, projekty branżowe, projekt technologii, wizje lokalne na obiekcie, ustalenia z Inwestorem, wiedza inżynierska i doświadczenie zawodowe, normy oraz przepisy budowlane.. Zakres opracowania Projekt zawiera szczegóły w zakresie: wewnętrznych linii zasilających, tras koryt kablowych, szachtów instalacyjnych, lokalnych tablic elektrycznych, gniazd, zasilania urządzeń, oświetlenia, instalacji sygnalizacji pożaru, okablowania strukturalnego, instalacji kontroli dostępu 4

6 4 Instalacje elektryczne wewnętrzne 4. Stan bieżący budynku i demontaże Pomieszczenia podlegające niniejszemu remontowi są wyposażone w wewnętrzną instalację elektryczną. Instalacje te nie nadają się do dalszego wykorzystania. Całość istniejących instalacji elektrycznych należy zdemontować. 4. Zasilanie remontowanych pomieszczeń W budynku na poziomie piwnicy znajduje się rozdzielnica główna z której zasilana jest tablica rozdzielcza SR, z której należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do tablicy T zasilającej obwody I piętra budynku. Istniejącą tablicę T należy wymienić na nową. 4. Bilans mocy Piętro I Pi kj Ps Ob. odbiorcze [kw] [kw] Oświetlenie,6 0,8, Gniazda i obw. ogólne 8, 0,4, Zasilanie suszarek do rąk, rzutników, wyświetlacza LED 5, 0,8 4, Gniazda zasilania komputerów 5,5 0,6, Klimatyzacja 4,8 4,8 Razem: 48, 0,56 0,8 Użytkownik dysponuje limitem mocy na pokrycie w/w zapotrzebowania. Współczynniki jednoczesności w poszczególnych grupach odbiorów są tylko szacowane. Podczas eksploatacji może się okazać, że szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mniejsze. Zasadniczy wpływ na ten parametr będzie miała organizacja pracy w obiekcie. 4.4 Układ tablic elektrycznych i linie wlz Projektuje się jedną tablicę elektryczną dla remontowanego piętra budynku. Do projektowanej tablicy T należy doprowadzić wlz z szafy rozdzielczej SR w pom. rozdzielnicy głównej. Kable układać w korytkach kablowych (do szachtów) oraz w istniejących szachtach instalacyjnych. Trasy koryt pokazano na rysunkach. W tabeli przedstawiono wyniki podstawowych obliczeń wewnętrznych linii zasilających. Trasa U Pi kj Ps cosφ l s γ R X' X ΔU Ib In k Iz [Sm/mm] od do [V] [kw] [kw] [m] [mm] [Ω] [Ω/km] [Ω] [%] [A] [A] [A] SR T , 0,64 0,8 0, ,05 0, 0,005 0,96 46,7 50,6 55, 4.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych Projektuje się gniazda 0V zasilające urządzenia technologiczne oraz z przeznaczeniem ogólnym. Opracowanie tych instalacji w pełni skoordynowano z projektem technologii obiektu. 5

7 Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą posiadać bolec ochronny. Nie dopuszcza się do zastosowania innych gniazd. W pomieszczeniach mokrych stosować gniazda bryzgoszczelne. Wszystkie obwody gniazd zostały wyposażone w uzupełniającą ochronę przed porażeniem z wykorzystaniem wyłączników różnicowo prądowych. W pomieszczeniach projektuje się gniazda zasilania komputerów. Jako gniazda zasilania komputerów należy wykorzystać gniazda wtykowe typu angielskiego. Obwody te zostaną zasilone z wydzielonych obwodów zabezpieczonych urządzeniem różnicowo-nadprądowym o charakterystyce krótko-zwłocznej. Zestawy gniazd tworzące punkty logiczne PEL montować w ramkach potrójnych (x0v (typ angielski) zasilanie komputerów, xrj45). 4.6 Instalacja oświetlenia Projektuje się oświetlenie elektryczne w trzech kategoriach: a) oświetlenie podstawowe, b) oświetlenie awaryjne, c) oświetlenie ewakuacyjne. Dobór typów opraw oraz ich ilości i rozmieszczenia oparto na obliczeniach wykonanych w programie Dialux. Obliczenia te uwzględniają przede wszystkim klasyfikację prac w projektowanych pomieszczeniach zawartą w projekcie technologii, Wybrane oprawy zostaną wyposażone w moduły zasilania awaryjnego zapewniające dwugodzinną pracę po zaniku napięcia zasilającego. Oprawy te stanowią grupę opraw oświetlenia awaryjnego i zapewniają wystarczający poziom natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz dokończenie prostych prac. Oprawy ewakuacyjne w czytelny sposób oznaczą drogę ewakuacyjną. Oprawy ewakuacyjne również zostaną wyposażone w moduły zasilania awaryjnego ( h). Wszystkie oprawy wyposażone w moduły zasilania awaryjnego zostaną zasilone dodatkowym przewodem pomijającym wyłącznik oświetlenia. Dodatkowy przewód zasilić z tej samej fazy (z tego samego obwodu) co przewód od wyłącznika. Przewód ten zapewni ładowanie akumulatorów modułu oraz kontrolę obecności napięcia zasilania. Stosować moduły z autotestem. Natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych projektuje się na poziomie min. lux. : 4.7 Zasilanie układów klimatyzacji Projektuje się zasilanie układów klimatyzacji pomieszczeń. W tym celu należy wyprowadzić zasilanie trójfazowe jednostki zewnętrznej na dachu budynku B oraz zasilanie jednofazowe do jednostek wewnętrznych. Dla zasilania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych projektuje się wydzielone obwody zasilania zabezpieczone wyłącznikiem róznicowo-nadprądowym. 4.8 Rozprowadzenie przewodów W głównych ciągach komunikacyjnych przewody zostaną ułożone w korytkach instalacyjnych w przestrzeni międzystropowej. I dalej w tynku lub nowo-projektowanych ścianach działowych. Przewody układać w rurkach instalacyjnych. W sytuacjach w których ułożenie kabli pod tynkiem będzie niemożliwe dopuszcza się zastosowanie kanałów kablowych. Przepusty kablowe na granicach stref pożarowych (wydzieleń pożarowych) uszczelnić certyfikowaną masą. 6

8 4.9 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 4.9. Szybkie wyłączenie napięcia i wyłączniki różnicowo - prądowe Podstawową ochronę od porażeń stanowi izolacja przewodów i obudów urządzeń oraz tablic elektrycznych. Jako ochronę dodatkową projektuje się szybkie wyłączenie napięcia zasilania. Jako ochronę uzupełniającą dla wybranych obwodów projektuje się wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 0 ma Instalacja ekwipotencjalna Na remontowanej kondygnacji projektuje się instalację połączeń wyrównawczych. Projektowane Lokalne Szyny Wyrównawcze LSW należy podłączyć do Głównej Szyny Wyrównawczej w Rozdzielni Głównej budynku. Minimalne przekroje przewodów ochronnych i wyrównawczych zestawione są w normie PN-IEC Izolowane przewody (żyły) wyrównawcze powinny mieć oznaczenia barwne wymagane dla przewodów ochronnych PE. Podobnie powinny być oznaczone końce przewodów wyrównawczych gołych. Zaciski przewodów wyrównawczych należy oznaczać odpowiednim symbolem graficznym. 4.0 Ochrona przed przepięciami Projektuje się dwustopniową ochronę przed przepięciami. W szafie rozdzielczej zostaną zainstalowane ochronniki klasy B, w rozdzielnicach piętrowych zostaną zainstalowane ochronniki klasy C. 5 Instalacje teletechniczne wewnętrzne 5. Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania Piętro podlegające remontowi objęte jest obecnie dozorem przez system sygnalizacji pożaru TELSAP. Ze względu jednak na przestarzałą konstrukcję projektuje się jego demontaż, a w jego miejsce instalację elementów systemu POLON Ze względu na to iż system TELSAP obsługuje również inne części budynku należy zdemontować go tylko w zakresie projektu a demontowany fragment linii uzupełnić przewodem YnTKSYekwxx0,8 dla zapewnienia komunikacji centrali z pozostałymi elementami linii. Projektowany system zostanie oparty o istniejącą centralkę SAP Polon 4900 znajdującą się w portierni budynku. 5.. Ogólna charakterystyka systemu Projektuje się system sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem centralki sygnalizacji pożaru Polon System oparty na w/w centralce to system adresowalny. Centralka zainstalowana w portierni, jest to miejsce gdzie jest całodobowo personel. Centralkę należy zasilić przewodem HDGs sprzed głównego wyłącznika prądu. Wszystkie elementy pętli wyposażone są w izolatory zwarć. 7

9 Ręczne powiadamianie zostanie zrealizowane przy pomocy ROP-ów (ręcznych ostrzegaczy pożarowych) rozmieszczonych przy wejściach do budynku oraz dodatkowo przy drogach ewakuacyjnych w charakterystycznych punktach. 5.. Podstawowe parametry elementów systemu sygnalizacji pożaru: Centralka sygnalizacji pożaru Polon 4900: Centralnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji pożaru jest Centrala sygnalizacji pożarowej POLON Jej zadaniem jest integracja wszystkich elementów adresowalnych, systemu wykrywania pożarów POLON Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji o wystąpieniu pożaru do obsługi obiektu. POLON 4900 jest urządzeniem, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym duże możliwości podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru. Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 7 elementów liniowych w każdej pętli z możliwością rozbudowy do ośmiu pętli, obsługujących w sumie ponad 000 elementów adresowalnych. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. W centrali można utworzyć programowo 04 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 0 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą. Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala POLON 4900, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. W centrali POLON 4900 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 7 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4900 może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to: - wyjścia 6 przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełączanymi, - 8 nadzorowanych linii sterujących. 8

10 Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. Aż 8 nadzorowanych linii kontrolnych umożliwia nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Wyjścia szeregowe (RS i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru instalacji a także łączenie central w strukturę sieciową. Centrala POLON 4900 pamięta i rejestruje ok. 000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 posiada certyfikat zgodności uprawniający do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, wydany przez JCW CNBOP w Józefowie. Dane techniczne: Napięcie zasilania centrali - sieć 50Hz: Maksymalny pobór prądu z sieci: Wewnętrzne napięcie robocze centrali stałe: 0V+0%-5%,5 A 4V+5%-0% Źródło zasilania rezerwowego: bateria akumulatorów 4V Pb (szczelnych ) o pojemności: 7 90 Ah Maksymalna rezystancja wewnętrzna baterii akumulatorów łącznie z rezystancją przewodów doprowadzających: Przełączanie na zasilanie rezerwowe: Przełączanie na ładowanie akumulatorów: Ω automatyczne automatyczne Maksymalny pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania z dwoma pakietami MSL-48M w trybie 8linii x 0mA: 0,6A Maksymalny dysponowany pobór prądu dla urządzeń zewnętrznych: Liczba linii dozorowych adresowalnych: 4 lub 8 Maksymalne napięcie w linii dozorowej:,4v 4,6V Dopuszczalny prąd dozorowania linii dozorowej (w zależności od konfiguracji): przy maksymalnej rezystancji przewodów x00 Ω: przy maksymalnej rezystancji przewodów x75 Ω: przy maksymalnej rezystancji przewodów x45 Ω: Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej adresowalnej w zależności od konfiguracji: bocznej ADC-400: pomiędzy dwoma kolejnymi elementami zawierającymi izolatory zwarć: Maksymalna dopuszczalna pojemność przewodów linii dozorowej adresowalnej: Minimalna rezystancja izolacji między przewodami w instalacji: Układy pracy adresowalnej linii dozorowej: A 0mA ma 50mA x 00Ω, x 75 Ω lub x 45 Ω x 5 Ω x 50 Ω 00 nf 00 kω 9

11 pętlowy, z możliwością eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewodów linii dozorowej (linia dozorowa typu A) promieniowy bez pętli (linia dozorowa typu B) Liczba elementów adresowalnych na jednej linii, zależna od łącznego prądu dozorowania, lecz nie większa niż: - dla linii typu A: - dla linii typu B: Maksymalna liczba elementów kontrolno-sterujących EKS-400 podłączonych do centrali : 50 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowyjściowych EWS-400 podłączonych do centrali: 00 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowyjściowych EWS-400 podłączonych do jednej linii dozorowej: 0 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowejściowych EWK-400 podłączonych do centrali: 00 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowejściowych EWK-400 podłączonych do jednej linii dozorowej: 0 Maksymalna liczba sygnalizatorów akustycznych SAL-400 podłączonych do centrali: 50 Maksymalna liczba uniwersalnych central sterujących UCS 4000 podłączonych do centrali: 00 Liczba stref, do których programowo przydziela się elementy liniowe: 04 Liczba współzależnych grup czujek w strefie: (A i B) Rodzaje alarmów pożarowych: - wstępny alarm: - główny alarm: 7 ALARM I ST. ALARM II ST. Ilość wariantów alarmowania do zastosowania w strefach: 7 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (graficzny) o rozdzielczości: Zakresy programowania czasów : 0 x 40 pikseli - oczekiwanie na potwierdzenie ALARMu I ST: T 0 0 min - rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu ALARMu I ST: T 0 0 min - opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych: T 0 0 min Wyjścia programowane ( PK zaprogramowany na stałe ): - bezpotencjałowe styki przełączne przekaźników A/4V: 6 (PK PK6) - linie sygnałowe o obciążalności 0,5A/4V: (LS, LS) - linie sygnałowe o obciążalności 00mA/4V: 6 (LS LS8) Wejścia programowane linie kontrolne: - ilość linii kontrolnych: 8 (LK LK8) Maksymalna ilość przypisanych stref/elementów sterujących do wyjść (łączna ilość przypisań do wyjść typu PK, LS, oraz elementów liniowych typu EKS- 0

12 400, EWS-400, UCS 4000) : Maksymalna ilość pamiętanych zdarzeń (PAMIĘĆ ZDARZEŃ): 000 Maksymalna ilość pamiętanych alarmów ( PAMIĘĆ ALARMÓW): 9999 Stopień ochrony obudowy centrali: IP 0 Zakres temperatur pracy: - 5 ºC 40 ºC Masa centrali (bez akumulatorów): Wymiary centrali (bez PAR-4800): Wymiary pojemnika na akumulatory PAR-4800: Wymiary centrali z zamontowanym pojemnikiem PAR-4800 Czujka dymu DUT-6046 ok. 7 kg 56x49x8 mm x49x95 mm 766x49x8 mm Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując przy tym małe gabaryty i wysoką estetykę czujki. Czujki dymu i ciepła DUT-6046 przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Zasada działania Podstawą działania detektora dymu czujki DUT-6046 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego. Komunikacja między centralą systemu POLON 4000, a czujkami DUT-6046 odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocenę stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencję jego zmiany oraz aktualną wartość analogową temperatury i gęstość zadymienia. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali. Czujka DUT-6046 jest czujką analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

13 Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem dwóch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania WZ-. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej. Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku: tryb współzależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch ciepła, tryb współzależna praca dwóch detektorów dymu, tryb praca jako czujka ciepła w klasie AR, tryb 4 niezależna praca dwóch detektorów dymu i ciepła. Dane techniczne: Napięcie pracy: Maksymalny prąd dozorowania: 6,5 V - 4,6 V 50 μa Temperatura pracy: od -5 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna: do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) Ø: Masa (bez gniazda): Kolor czujki (standardowy): Sposób kodowania adresu: Ilość poziomów czułości: 4 Maksymalna wysokość instalowania: 5 mm x 44 mm 0,0 kg biały programowy z centrali m Maksymalna powierzchnia dozorowania: 60 m - 80 m Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-400M Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-400M przeznaczony jest do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Uruchomienie ostrzegacza wprowadzenie w stan alarmowania następuje poprzez uderzenie w szybkę (spowoduje to jej odchylenie) a następnie przez wciśnięcie przycisku.

14 Zmienia się skokowo kolor strzałek tła ostrzegacza z czarnych na żółte, informacja o wciśnięciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizacji pożarowej, która przekazuje do ostrzegacza sygnał uruchamiający diodę LED, sygnalizująca czerwonymi rozbłyskami zadziałanie ostrzegacza. W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza należy przycisnąć szybkę do korpusu i od dołu wsunąć klucz (T końcówka) aż do skokowej zmiany koloru strzałek na czarny. Po wyjęciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania. Dane techniczne: Rezystancja alarmowa: Max obciążalność styków kω 0, A / 0 VDC Temperatura pracy: od -5 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna: do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) Ø: Masa (bez gniazda): Kolor (standardowy): 0,5 x 98 x 45,5 mm 0, kg czerwony Element kontrolno-sterujący EKS-400 Elementy kontrolno-sterujące EKS-400 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-400 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. Układ elektroniczny elementu EKS-400 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych zastosowaniach. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Elementy kontrolno-sterujące EKS-400 w niniejszym opracowaniu przeznaczone są do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Dane techniczne: Napięcie pracy: Maksymalny prąd dozorowania: 6,5 V - 4,6 V 65 μa Temperatura pracy: od -5 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna: do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) Ø: 5 mm x 4 mm

15 Masa (bez gniazda): Kolor pokrywy modułu: Sposób kodowania adresu: Pobór prądu przez układ kontroli ciągłości linii ze źródła zasilającego sterowane urządzenie: Wyjście sterujące przekaźnikowe: Liczba wejść kontrolnych: Inicjacja wejścia kontrolnego: 0,0 kg biały programowy z centrali 65 μa styk bezpotencjałowy przełączny A/0V bezpotencjałowy styk NO lub NC Gniazdo G-40 Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek 4046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo G-40 zawiera łączówkę kablową z bezśrubowymi zaciskami, pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów instalacji. Konstrukcja gniazda umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowadzania i łączenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. Gniazda G-40 pozwalają na dołączenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu przewodu linii dozorowej. Łączówka gniazda ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone "+" i "-" do dołączenia przewodów adresowalnej linii dozorowej (wejście i wyjście) oraz dwa zaciski do dołączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania WZ-. Wskaźnik zadziałania WZ- Wskaźnik WZ- jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy czujek pożarowych w pożarowej instalacji alarmowej. Przewidziany jest do pracy w instalacjach konwencjonalnych i adresowalnych. Powinien być stosowany zwłaszcza w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna. Wskaźnik zadziałania WZ- sygnalizuje świeceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej czujki lub przynajmniej jednej z grupy współpracujących czujek. Dioda świecąca podświetlająca wskaźnik zadziałania jest zasilana przez prąd płynący przez czujkę, będącą w stanie alarmowania. W liniach dozorowych central konwencjonalnych dioda świeci w sposób ciągły, w systemach adresowalnych w sposób przerywany. Wskaźnik zadziałania WZ- jest instalowany w widocznych miejscach. Wskaźnik WZ- ma dwa zaciski: - - minus zasilania - - sterowanie z czujki. 5.. Alarmowanie pożaru Projektuje się dwustopniowy alarm pożarowy. Alarm I stopnia wystąpi w przypadku zadziałania czujki lub poprzez adresowalny element wykonawczy przyjmujący sygnał od centralki oddymiania. Alarm ten zostanie wyświetlony na centralce i jeżeli po upływie wyznaczonego czasu nie zostanie skasowany uaktywni się alarm II stopnia. Alarm pożarowy II stopnia będzie uaktywniony bez czasu na skasowanie w przypadku naciśnięcia przycisku ROP. 4

16 System zostanie przystosowany do połączenia z Państwową Strażą Pożarną celem stałego monitorowania Powiązania systemu sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami Po uaktywnieniu alarmu pożarowego II stopnia system sygnalizacji pożaru spowoduje następujące reakcje (w powiązaniu z innymi systemami): w całym budynku zostanie zatrzymana wentylacja mechaniczna a w kanałach wentylacyjnych na granicach stref pożarowych zostaną zamknięte klapy pożarowe, Windy zostaną sprowadzone na parter a ich drzwi zostaną otwarte. Zwolnione zostaną trzymacze elektromagnetyczne na drzwiach oddzielających wieżowiec od budynku sąsiedniego Zwolnienie drzwi wyposażonych w zamki szyfrowe Trzymacze elektromagnetyczne należy zasilić z wyjścia prądowego centrali SAP Oprzewodowanie systemu Projektuje się zastosowanie następujących typów przewodów: pętle dozorowe pomieszczeń zostaną wykonane przewodem YnTKSYekwxx0,8, pętle dozorowe przestrzeni międzystropowych zostaną wykonane przewodem o wytrzymałości ogniowej typu HTKSH PH90 xx0,8, pętle zawierające liniowe elementy wykonawcze zostaną wykonane przewodem o wytrzymałości ogniowej typu HTKSH PH90 xx0,8, przewody do trzymaczy elektromagnetycznych wykonać przewodem HTKSH PH90 xx0,8 Ze względu na prowadzenie przewodów w jednym szachcie instalacyjnym należy do pierwszego i od ostatniego elementu każdej pętli dozorowej prowadzić instalację przewodami HTKSH PH90 xx0,8. Uwaga: wszystkie obwody wykonane przewodem o wytrzymałości ogniowej muszą być zamocowane na certyfikowanych zawiesiach, tzn. takich które zapewnią utrzymanie przewodu podczas pożaru. 5. Okablowanie strukturalne Projektuje się instalację okablowania strukturalnego. Centralnym punktem instalacji będzie szafa dystrybucyjna. 5.. Założenia Użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac; Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby 5

17 zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji; Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych deembedded; Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów; Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6; Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6; W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 4 port (wys.u) z klamrą podtrzymującą kable; Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z modułem gniazda RJ45 kat.6; Punkty Dystrybucyjne PD zaprojektowane zostały w oparciu o szafę dystrybucyjną stojąca 9 o wymiarach 600x600x000 [mm]; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M I C E (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN 507-: Prowadzenie okablowania poziomego Okablowanie w komunikacji należy rozprowadzić w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 5m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną). Całość instalacji w pomieszczeniach prowadzić w stawianych ścianach działowych. 5.. Okablowanie szkieletowe (pionowego) Należy wykorzystać istniejące okablowanie szkieletowe z serwerowni w postaci światłowodów które należy wprowadzić do nowoprojektowanej szafy punktu dystrybucyjnego. 5. Uwagi do wykonania instalacji teletechnicznych prace powierzyć osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie budowy systemów zabezpieczeń technicznych, końce wszystkich przewodów i kabli opisać w sposobi trwały, przestrzegać instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniami przestrzegać kolejności procedur programowania systemu zawartych w instrukcjach programowania urządzeń, przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu, sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu Użytkownikowi (Inwestorowi), 6

18 wszelkie trasy kablowe wskazane w niniejszym projekcie są jedynie propozycją i należy je traktować poglądowo. Dokładne rozmieszczenie przewodów należy zweryfikować na obiekcie i dostosować w zależności do potrzeb 5.4 Kontrola przejść Projektuje się instalacje kontroli przejść na wyznaczonych drzwiach do biur w oparciu o urządzenia firmy KaDe. Projektowany system będzie systemem jednostronnym. System kontroli dostępu musi zostać zaprogramowany tak, aby w dni robocze kontrola dostępu w godzinach 6 5 działała w trybie drzwi otwarte, natomiast w pozostałych godzinach w trybie kontroli dostępu. System musi posiadać możliwość załączenia kontroli dostępu umożliwiając w razie potrzeby załączenie kontroli w godzinach 6 5. Zainstalowany system kontroli dostępu powinien składać się z zestawów drzwiowych w których skład wchodzić będą: zintegrowany kontroler przejścia zasilacz V DC rygiel elektromagnetyczny NO kontaktron drzwiowy Wszystkie kontrolery drzwiowe zostaną połączone magistralą komunikacyjną i włączone do nadzorującego komputera, lokalizację komputera nadzorującego wskaże inwestor. Zintegrowany kontroler przejścia typu KZ-000: Jest to urządzenie przeznaczone do pracy z jednym przejściem. Podstawowe parametry kontrolera: Pamięć kart Pamięć zdarzeń Zasilanie Maks. pobór prądu Odporność na przepięcia statyczne Podtrzymanie danych w pamięci Warunki otoczenia 000 (500 w trybie autonomicznym) 800 (kasowanie najstarszych po zapełnieniu bufora) od 9 do 5 VDC 0 ma do 5kV Temperatura pracy C - 55 C Wilgotność względna 0% - 95% Wymiary Porty komunikacyjne Czytnik zintegrowany w urządzeniu Czytnik dodatkowy Format odczytywanych kart Do 0 lat (przy wyłączonym zasilaniu) Tylko do instalacji wewnątrz pomieszczeń 50 (wys.) x 88 (szwer.) x 5 (gł.) mm RS-, RS-485 Na karty UNIQUE, zasięg 5-5 cm Zgodny z formatem 6 bit Wiegand ISO UNIQUE (5 khz) 7

19 Format kodów klawiatury czytnika zew. Wejścia linii dozorowych Wyjścia sterujące Liczba poziomów dostępu 4 Liczba terminarzy 0 Liczba dni świątecznych Tryb identyfikacji Kasowanie alarmu 4-bitowy, bez buforowania, przekaźnikowe DC V A Karta lub Karta + PIN Automatyczne lub przez operatora Urządzenia te należy zasilić z rozdzielnicy piętrowej przez zasilacze VDC. Urządzenia należy łączyć wg. Schematu nr.6. Obwód zasilający należy zasilić przez zasilacz UPS 600 VA. Za zasilaczem zainstalować stycznik sterowany przez element EKS z centrali SAP. W przypadku wykrycia pożaru obwód zostanie rozłączony zwalniając w ten sposób kontrolę dostępu. Należy zastosować rygle elektromagnetyczne typu NO. 6 Uwagi końcowe Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 994 r. prawo budowlane (Dz. U. 0. poz. 409 z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizykochemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.... projektant mgr inż. Wiesław Kolassa 8

20 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Roboty obejmują demontaż instalacji elektrycznych zewnętrznych w temacie : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KORYTARZA W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY, PRZY UL. KONARSKIEGO (BUDYNEK B) NA POTRZEBY STWORZENIA INFORMATORIUM W RAMACH ZADANIA (SISK) MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA INFORMATORIUM W RAMACH PROJEKTU SYSTEM INFORMACYJNY STATYSTYKI PUBLICZNEJ (SISP-). Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejące instalacje elektryczne nn 0,4kV w budynku Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Nie dotyczy Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi roboty wykonywane w pobliżu istniejących instalacji do kv będących pod napięciem Rodzaje zagrożeń porażenie prądem Skala zagrożenia Miejsce występowania zagrożenia Czas występowania zagrożenia D w strefie robót w trakcie prac montażowych Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia) - Duża gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: - zakresem i technologią robót, - harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania, - przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, - Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Do tych zaleceń przewiduje się: - wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem, - zapewnienie łączności telefonicznej, - zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych, - stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, - stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót. Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do kv.... projektant mgr inż. Wiesław Kolassa 9

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Instalacja sygnalizacji SSP

Opis techniczny. Instalacja sygnalizacji SSP Opis techniczny Instalacja sygnalizacji SSP 1. Podmiot opracowania dokumentacji 2. Zakres opracowania dokumentacji 3. podstawa opracowania dokumentacji 4. Stan istniejący 5. Stan projektowany 5.1. System

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > SO-Pd13 Sygnalizator optyczny. elshop

System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > SO-Pd13 Sygnalizator optyczny. elshop System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > Model : - Producent : Inny Przeznaczenie: Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Temat: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. +4891 43 43 066 Fax. +4891 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY EWK-4001

ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY EWK-4001 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY EWK-4001 Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E308-001 Edycja III 2 IK-E308-001 Adresowalny element

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 2 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną OPIS do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo