1 Zestawienie rysunków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zestawienie rysunków"

Transkrypt

1

2 Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 tel./fax (5) 48504, Spis treści Zestawienie rysunków... Oświadczenie... Informacje wstępne...4. Przedmiot opracowania...4. Podstawa opracowania...4. Zakres opracowania Instalacje elektryczne wewnętrzne Stan bieżący budynku i demontaże Zasilanie remontowanych pomieszczeń Bilans mocy Układ tablic elektrycznych i linie wlz Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych Instalacja oświetlenia Zasilanie układów klimatyzacji Rozprowadzenie przewodów Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Szybkie wyłączenie napięcia i wyłączniki różnicowo - prądowe Instalacja ekwipotencjalna Ochrona przed przepięciami Instalacje teletechniczne wewnętrzne Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania Ogólna charakterystyka systemu Podstawowe parametry elementów systemu sygnalizacji pożaru: Alarmowanie pożaru Powiązania systemu sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami Oprzewodowanie systemu Okablowanie strukturalne Założenia Użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania Prowadzenie okablowania poziomego Okablowanie szkieletowe (pionowego) Uwagi do wykonania instalacji teletechnicznych Kontrola przejść Uwagi końcowe INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA...9

3 Zestawienie rysunków Załączniki: Zał. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia Zał. Dokumenty formalno-prawne projektanta Zał. Dokumenty formalno-prawne sprawdzającego Rysunki: Rys. Rys. Rys. Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Instalacje gniazd i teletechniczne Instalacja oświetlenia Instalacja SAP Schemat instalacji SAP Widok szafy dystrybucyjnej Schemat systemu KD Schematy ideowe rozdzielnic

4 Oświadczenie OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogami art. 0 ust.4 Ustawy z dnia r. Prawa Budowlanego niniejszym oświadczam, że opracowany projekt budowlany na realizację : Temat: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KORYTARZA W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY, PRZY UL. KONARSKIEGO (BUDYNEK B) NA POTRZEBY STWORZENIA INFORMATORIUM W RAMACH ZADANIA (SISK) MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA INFORMATORIUM W RAMACH PROJEKTU SYSTEM INFORMACYJNY STATYSTYKI PUBLICZNEJ (SISP-). wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowany do realizacji. Projektant : mgr inż. Wiesław Kolassa KUP/04/POOE/ Sprawdzający : mgr inż. Marek Jerzyński KUP/04/POOE/ Bydgoszcz, 9 kwiecień 04r

5 Informacje wstępne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla tematu: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych i korytarza w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego (budynek B) na potrzeby stworzenia Informatorium w ramach Zadania (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP-). Inwestor: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Bydgoszcz ul. Konarskiego -. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu jest: zlecenie, projekt architektury, projekty branżowe, projekt technologii, wizje lokalne na obiekcie, ustalenia z Inwestorem, wiedza inżynierska i doświadczenie zawodowe, normy oraz przepisy budowlane.. Zakres opracowania Projekt zawiera szczegóły w zakresie: wewnętrznych linii zasilających, tras koryt kablowych, szachtów instalacyjnych, lokalnych tablic elektrycznych, gniazd, zasilania urządzeń, oświetlenia, instalacji sygnalizacji pożaru, okablowania strukturalnego, instalacji kontroli dostępu 4

6 4 Instalacje elektryczne wewnętrzne 4. Stan bieżący budynku i demontaże Pomieszczenia podlegające niniejszemu remontowi są wyposażone w wewnętrzną instalację elektryczną. Instalacje te nie nadają się do dalszego wykorzystania. Całość istniejących instalacji elektrycznych należy zdemontować. 4. Zasilanie remontowanych pomieszczeń W budynku na poziomie piwnicy znajduje się rozdzielnica główna z której zasilana jest tablica rozdzielcza SR, z której należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do tablicy T zasilającej obwody I piętra budynku. Istniejącą tablicę T należy wymienić na nową. 4. Bilans mocy Piętro I Pi kj Ps Ob. odbiorcze [kw] [kw] Oświetlenie,6 0,8, Gniazda i obw. ogólne 8, 0,4, Zasilanie suszarek do rąk, rzutników, wyświetlacza LED 5, 0,8 4, Gniazda zasilania komputerów 5,5 0,6, Klimatyzacja 4,8 4,8 Razem: 48, 0,56 0,8 Użytkownik dysponuje limitem mocy na pokrycie w/w zapotrzebowania. Współczynniki jednoczesności w poszczególnych grupach odbiorów są tylko szacowane. Podczas eksploatacji może się okazać, że szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mniejsze. Zasadniczy wpływ na ten parametr będzie miała organizacja pracy w obiekcie. 4.4 Układ tablic elektrycznych i linie wlz Projektuje się jedną tablicę elektryczną dla remontowanego piętra budynku. Do projektowanej tablicy T należy doprowadzić wlz z szafy rozdzielczej SR w pom. rozdzielnicy głównej. Kable układać w korytkach kablowych (do szachtów) oraz w istniejących szachtach instalacyjnych. Trasy koryt pokazano na rysunkach. W tabeli przedstawiono wyniki podstawowych obliczeń wewnętrznych linii zasilających. Trasa U Pi kj Ps cosφ l s γ R X' X ΔU Ib In k Iz [Sm/mm] od do [V] [kw] [kw] [m] [mm] [Ω] [Ω/km] [Ω] [%] [A] [A] [A] SR T , 0,64 0,8 0, ,05 0, 0,005 0,96 46,7 50,6 55, 4.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych Projektuje się gniazda 0V zasilające urządzenia technologiczne oraz z przeznaczeniem ogólnym. Opracowanie tych instalacji w pełni skoordynowano z projektem technologii obiektu. 5

7 Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą posiadać bolec ochronny. Nie dopuszcza się do zastosowania innych gniazd. W pomieszczeniach mokrych stosować gniazda bryzgoszczelne. Wszystkie obwody gniazd zostały wyposażone w uzupełniającą ochronę przed porażeniem z wykorzystaniem wyłączników różnicowo prądowych. W pomieszczeniach projektuje się gniazda zasilania komputerów. Jako gniazda zasilania komputerów należy wykorzystać gniazda wtykowe typu angielskiego. Obwody te zostaną zasilone z wydzielonych obwodów zabezpieczonych urządzeniem różnicowo-nadprądowym o charakterystyce krótko-zwłocznej. Zestawy gniazd tworzące punkty logiczne PEL montować w ramkach potrójnych (x0v (typ angielski) zasilanie komputerów, xrj45). 4.6 Instalacja oświetlenia Projektuje się oświetlenie elektryczne w trzech kategoriach: a) oświetlenie podstawowe, b) oświetlenie awaryjne, c) oświetlenie ewakuacyjne. Dobór typów opraw oraz ich ilości i rozmieszczenia oparto na obliczeniach wykonanych w programie Dialux. Obliczenia te uwzględniają przede wszystkim klasyfikację prac w projektowanych pomieszczeniach zawartą w projekcie technologii, Wybrane oprawy zostaną wyposażone w moduły zasilania awaryjnego zapewniające dwugodzinną pracę po zaniku napięcia zasilającego. Oprawy te stanowią grupę opraw oświetlenia awaryjnego i zapewniają wystarczający poziom natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz dokończenie prostych prac. Oprawy ewakuacyjne w czytelny sposób oznaczą drogę ewakuacyjną. Oprawy ewakuacyjne również zostaną wyposażone w moduły zasilania awaryjnego ( h). Wszystkie oprawy wyposażone w moduły zasilania awaryjnego zostaną zasilone dodatkowym przewodem pomijającym wyłącznik oświetlenia. Dodatkowy przewód zasilić z tej samej fazy (z tego samego obwodu) co przewód od wyłącznika. Przewód ten zapewni ładowanie akumulatorów modułu oraz kontrolę obecności napięcia zasilania. Stosować moduły z autotestem. Natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych projektuje się na poziomie min. lux. : 4.7 Zasilanie układów klimatyzacji Projektuje się zasilanie układów klimatyzacji pomieszczeń. W tym celu należy wyprowadzić zasilanie trójfazowe jednostki zewnętrznej na dachu budynku B oraz zasilanie jednofazowe do jednostek wewnętrznych. Dla zasilania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych projektuje się wydzielone obwody zasilania zabezpieczone wyłącznikiem róznicowo-nadprądowym. 4.8 Rozprowadzenie przewodów W głównych ciągach komunikacyjnych przewody zostaną ułożone w korytkach instalacyjnych w przestrzeni międzystropowej. I dalej w tynku lub nowo-projektowanych ścianach działowych. Przewody układać w rurkach instalacyjnych. W sytuacjach w których ułożenie kabli pod tynkiem będzie niemożliwe dopuszcza się zastosowanie kanałów kablowych. Przepusty kablowe na granicach stref pożarowych (wydzieleń pożarowych) uszczelnić certyfikowaną masą. 6

8 4.9 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 4.9. Szybkie wyłączenie napięcia i wyłączniki różnicowo - prądowe Podstawową ochronę od porażeń stanowi izolacja przewodów i obudów urządzeń oraz tablic elektrycznych. Jako ochronę dodatkową projektuje się szybkie wyłączenie napięcia zasilania. Jako ochronę uzupełniającą dla wybranych obwodów projektuje się wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 0 ma Instalacja ekwipotencjalna Na remontowanej kondygnacji projektuje się instalację połączeń wyrównawczych. Projektowane Lokalne Szyny Wyrównawcze LSW należy podłączyć do Głównej Szyny Wyrównawczej w Rozdzielni Głównej budynku. Minimalne przekroje przewodów ochronnych i wyrównawczych zestawione są w normie PN-IEC Izolowane przewody (żyły) wyrównawcze powinny mieć oznaczenia barwne wymagane dla przewodów ochronnych PE. Podobnie powinny być oznaczone końce przewodów wyrównawczych gołych. Zaciski przewodów wyrównawczych należy oznaczać odpowiednim symbolem graficznym. 4.0 Ochrona przed przepięciami Projektuje się dwustopniową ochronę przed przepięciami. W szafie rozdzielczej zostaną zainstalowane ochronniki klasy B, w rozdzielnicach piętrowych zostaną zainstalowane ochronniki klasy C. 5 Instalacje teletechniczne wewnętrzne 5. Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania Piętro podlegające remontowi objęte jest obecnie dozorem przez system sygnalizacji pożaru TELSAP. Ze względu jednak na przestarzałą konstrukcję projektuje się jego demontaż, a w jego miejsce instalację elementów systemu POLON Ze względu na to iż system TELSAP obsługuje również inne części budynku należy zdemontować go tylko w zakresie projektu a demontowany fragment linii uzupełnić przewodem YnTKSYekwxx0,8 dla zapewnienia komunikacji centrali z pozostałymi elementami linii. Projektowany system zostanie oparty o istniejącą centralkę SAP Polon 4900 znajdującą się w portierni budynku. 5.. Ogólna charakterystyka systemu Projektuje się system sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem centralki sygnalizacji pożaru Polon System oparty na w/w centralce to system adresowalny. Centralka zainstalowana w portierni, jest to miejsce gdzie jest całodobowo personel. Centralkę należy zasilić przewodem HDGs sprzed głównego wyłącznika prądu. Wszystkie elementy pętli wyposażone są w izolatory zwarć. 7

9 Ręczne powiadamianie zostanie zrealizowane przy pomocy ROP-ów (ręcznych ostrzegaczy pożarowych) rozmieszczonych przy wejściach do budynku oraz dodatkowo przy drogach ewakuacyjnych w charakterystycznych punktach. 5.. Podstawowe parametry elementów systemu sygnalizacji pożaru: Centralka sygnalizacji pożaru Polon 4900: Centralnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji pożaru jest Centrala sygnalizacji pożarowej POLON Jej zadaniem jest integracja wszystkich elementów adresowalnych, systemu wykrywania pożarów POLON Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji o wystąpieniu pożaru do obsługi obiektu. POLON 4900 jest urządzeniem, z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym duże możliwości podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru. Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 7 elementów liniowych w każdej pętli z możliwością rozbudowy do ośmiu pętli, obsługujących w sumie ponad 000 elementów adresowalnych. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. W centrali można utworzyć programowo 04 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 0 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą. Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala POLON 4900, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. W centrali POLON 4900 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 7 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4900 może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to: - wyjścia 6 przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełączanymi, - 8 nadzorowanych linii sterujących. 8

10 Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. Aż 8 nadzorowanych linii kontrolnych umożliwia nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Wyjścia szeregowe (RS i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru instalacji a także łączenie central w strukturę sieciową. Centrala POLON 4900 pamięta i rejestruje ok. 000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 posiada certyfikat zgodności uprawniający do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, wydany przez JCW CNBOP w Józefowie. Dane techniczne: Napięcie zasilania centrali - sieć 50Hz: Maksymalny pobór prądu z sieci: Wewnętrzne napięcie robocze centrali stałe: 0V+0%-5%,5 A 4V+5%-0% Źródło zasilania rezerwowego: bateria akumulatorów 4V Pb (szczelnych ) o pojemności: 7 90 Ah Maksymalna rezystancja wewnętrzna baterii akumulatorów łącznie z rezystancją przewodów doprowadzających: Przełączanie na zasilanie rezerwowe: Przełączanie na ładowanie akumulatorów: Ω automatyczne automatyczne Maksymalny pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania z dwoma pakietami MSL-48M w trybie 8linii x 0mA: 0,6A Maksymalny dysponowany pobór prądu dla urządzeń zewnętrznych: Liczba linii dozorowych adresowalnych: 4 lub 8 Maksymalne napięcie w linii dozorowej:,4v 4,6V Dopuszczalny prąd dozorowania linii dozorowej (w zależności od konfiguracji): przy maksymalnej rezystancji przewodów x00 Ω: przy maksymalnej rezystancji przewodów x75 Ω: przy maksymalnej rezystancji przewodów x45 Ω: Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej adresowalnej w zależności od konfiguracji: bocznej ADC-400: pomiędzy dwoma kolejnymi elementami zawierającymi izolatory zwarć: Maksymalna dopuszczalna pojemność przewodów linii dozorowej adresowalnej: Minimalna rezystancja izolacji między przewodami w instalacji: Układy pracy adresowalnej linii dozorowej: A 0mA ma 50mA x 00Ω, x 75 Ω lub x 45 Ω x 5 Ω x 50 Ω 00 nf 00 kω 9

11 pętlowy, z możliwością eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewodów linii dozorowej (linia dozorowa typu A) promieniowy bez pętli (linia dozorowa typu B) Liczba elementów adresowalnych na jednej linii, zależna od łącznego prądu dozorowania, lecz nie większa niż: - dla linii typu A: - dla linii typu B: Maksymalna liczba elementów kontrolno-sterujących EKS-400 podłączonych do centrali : 50 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowyjściowych EWS-400 podłączonych do centrali: 00 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowyjściowych EWS-400 podłączonych do jednej linii dozorowej: 0 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowejściowych EWK-400 podłączonych do centrali: 00 Maksymalna liczba elementów sterujących wielowejściowych EWK-400 podłączonych do jednej linii dozorowej: 0 Maksymalna liczba sygnalizatorów akustycznych SAL-400 podłączonych do centrali: 50 Maksymalna liczba uniwersalnych central sterujących UCS 4000 podłączonych do centrali: 00 Liczba stref, do których programowo przydziela się elementy liniowe: 04 Liczba współzależnych grup czujek w strefie: (A i B) Rodzaje alarmów pożarowych: - wstępny alarm: - główny alarm: 7 ALARM I ST. ALARM II ST. Ilość wariantów alarmowania do zastosowania w strefach: 7 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (graficzny) o rozdzielczości: Zakresy programowania czasów : 0 x 40 pikseli - oczekiwanie na potwierdzenie ALARMu I ST: T 0 0 min - rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu ALARMu I ST: T 0 0 min - opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych: T 0 0 min Wyjścia programowane ( PK zaprogramowany na stałe ): - bezpotencjałowe styki przełączne przekaźników A/4V: 6 (PK PK6) - linie sygnałowe o obciążalności 0,5A/4V: (LS, LS) - linie sygnałowe o obciążalności 00mA/4V: 6 (LS LS8) Wejścia programowane linie kontrolne: - ilość linii kontrolnych: 8 (LK LK8) Maksymalna ilość przypisanych stref/elementów sterujących do wyjść (łączna ilość przypisań do wyjść typu PK, LS, oraz elementów liniowych typu EKS- 0

12 400, EWS-400, UCS 4000) : Maksymalna ilość pamiętanych zdarzeń (PAMIĘĆ ZDARZEŃ): 000 Maksymalna ilość pamiętanych alarmów ( PAMIĘĆ ALARMÓW): 9999 Stopień ochrony obudowy centrali: IP 0 Zakres temperatur pracy: - 5 ºC 40 ºC Masa centrali (bez akumulatorów): Wymiary centrali (bez PAR-4800): Wymiary pojemnika na akumulatory PAR-4800: Wymiary centrali z zamontowanym pojemnikiem PAR-4800 Czujka dymu DUT-6046 ok. 7 kg 56x49x8 mm x49x95 mm 766x49x8 mm Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując przy tym małe gabaryty i wysoką estetykę czujki. Czujki dymu i ciepła DUT-6046 przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Zasada działania Podstawą działania detektora dymu czujki DUT-6046 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego. Komunikacja między centralą systemu POLON 4000, a czujkami DUT-6046 odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocenę stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencję jego zmiany oraz aktualną wartość analogową temperatury i gęstość zadymienia. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali. Czujka DUT-6046 jest czujką analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

13 Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem dwóch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania WZ-. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej. Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku: tryb współzależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch ciepła, tryb współzależna praca dwóch detektorów dymu, tryb praca jako czujka ciepła w klasie AR, tryb 4 niezależna praca dwóch detektorów dymu i ciepła. Dane techniczne: Napięcie pracy: Maksymalny prąd dozorowania: 6,5 V - 4,6 V 50 μa Temperatura pracy: od -5 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna: do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) Ø: Masa (bez gniazda): Kolor czujki (standardowy): Sposób kodowania adresu: Ilość poziomów czułości: 4 Maksymalna wysokość instalowania: 5 mm x 44 mm 0,0 kg biały programowy z centrali m Maksymalna powierzchnia dozorowania: 60 m - 80 m Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-400M Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-400M przeznaczony jest do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Uruchomienie ostrzegacza wprowadzenie w stan alarmowania następuje poprzez uderzenie w szybkę (spowoduje to jej odchylenie) a następnie przez wciśnięcie przycisku.

14 Zmienia się skokowo kolor strzałek tła ostrzegacza z czarnych na żółte, informacja o wciśnięciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizacji pożarowej, która przekazuje do ostrzegacza sygnał uruchamiający diodę LED, sygnalizująca czerwonymi rozbłyskami zadziałanie ostrzegacza. W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza należy przycisnąć szybkę do korpusu i od dołu wsunąć klucz (T końcówka) aż do skokowej zmiany koloru strzałek na czarny. Po wyjęciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania. Dane techniczne: Rezystancja alarmowa: Max obciążalność styków kω 0, A / 0 VDC Temperatura pracy: od -5 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna: do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) Ø: Masa (bez gniazda): Kolor (standardowy): 0,5 x 98 x 45,5 mm 0, kg czerwony Element kontrolno-sterujący EKS-400 Elementy kontrolno-sterujące EKS-400 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-400 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. Układ elektroniczny elementu EKS-400 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych zastosowaniach. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Elementy kontrolno-sterujące EKS-400 w niniejszym opracowaniu przeznaczone są do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Dane techniczne: Napięcie pracy: Maksymalny prąd dozorowania: 6,5 V - 4,6 V 65 μa Temperatura pracy: od -5 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna: do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) Ø: 5 mm x 4 mm

15 Masa (bez gniazda): Kolor pokrywy modułu: Sposób kodowania adresu: Pobór prądu przez układ kontroli ciągłości linii ze źródła zasilającego sterowane urządzenie: Wyjście sterujące przekaźnikowe: Liczba wejść kontrolnych: Inicjacja wejścia kontrolnego: 0,0 kg biały programowy z centrali 65 μa styk bezpotencjałowy przełączny A/0V bezpotencjałowy styk NO lub NC Gniazdo G-40 Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek 4046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo G-40 zawiera łączówkę kablową z bezśrubowymi zaciskami, pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów instalacji. Konstrukcja gniazda umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowadzania i łączenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. Gniazda G-40 pozwalają na dołączenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu przewodu linii dozorowej. Łączówka gniazda ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone "+" i "-" do dołączenia przewodów adresowalnej linii dozorowej (wejście i wyjście) oraz dwa zaciski do dołączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania WZ-. Wskaźnik zadziałania WZ- Wskaźnik WZ- jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy czujek pożarowych w pożarowej instalacji alarmowej. Przewidziany jest do pracy w instalacjach konwencjonalnych i adresowalnych. Powinien być stosowany zwłaszcza w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna. Wskaźnik zadziałania WZ- sygnalizuje świeceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej czujki lub przynajmniej jednej z grupy współpracujących czujek. Dioda świecąca podświetlająca wskaźnik zadziałania jest zasilana przez prąd płynący przez czujkę, będącą w stanie alarmowania. W liniach dozorowych central konwencjonalnych dioda świeci w sposób ciągły, w systemach adresowalnych w sposób przerywany. Wskaźnik zadziałania WZ- jest instalowany w widocznych miejscach. Wskaźnik WZ- ma dwa zaciski: - - minus zasilania - - sterowanie z czujki. 5.. Alarmowanie pożaru Projektuje się dwustopniowy alarm pożarowy. Alarm I stopnia wystąpi w przypadku zadziałania czujki lub poprzez adresowalny element wykonawczy przyjmujący sygnał od centralki oddymiania. Alarm ten zostanie wyświetlony na centralce i jeżeli po upływie wyznaczonego czasu nie zostanie skasowany uaktywni się alarm II stopnia. Alarm pożarowy II stopnia będzie uaktywniony bez czasu na skasowanie w przypadku naciśnięcia przycisku ROP. 4

16 System zostanie przystosowany do połączenia z Państwową Strażą Pożarną celem stałego monitorowania Powiązania systemu sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami Po uaktywnieniu alarmu pożarowego II stopnia system sygnalizacji pożaru spowoduje następujące reakcje (w powiązaniu z innymi systemami): w całym budynku zostanie zatrzymana wentylacja mechaniczna a w kanałach wentylacyjnych na granicach stref pożarowych zostaną zamknięte klapy pożarowe, Windy zostaną sprowadzone na parter a ich drzwi zostaną otwarte. Zwolnione zostaną trzymacze elektromagnetyczne na drzwiach oddzielających wieżowiec od budynku sąsiedniego Zwolnienie drzwi wyposażonych w zamki szyfrowe Trzymacze elektromagnetyczne należy zasilić z wyjścia prądowego centrali SAP Oprzewodowanie systemu Projektuje się zastosowanie następujących typów przewodów: pętle dozorowe pomieszczeń zostaną wykonane przewodem YnTKSYekwxx0,8, pętle dozorowe przestrzeni międzystropowych zostaną wykonane przewodem o wytrzymałości ogniowej typu HTKSH PH90 xx0,8, pętle zawierające liniowe elementy wykonawcze zostaną wykonane przewodem o wytrzymałości ogniowej typu HTKSH PH90 xx0,8, przewody do trzymaczy elektromagnetycznych wykonać przewodem HTKSH PH90 xx0,8 Ze względu na prowadzenie przewodów w jednym szachcie instalacyjnym należy do pierwszego i od ostatniego elementu każdej pętli dozorowej prowadzić instalację przewodami HTKSH PH90 xx0,8. Uwaga: wszystkie obwody wykonane przewodem o wytrzymałości ogniowej muszą być zamocowane na certyfikowanych zawiesiach, tzn. takich które zapewnią utrzymanie przewodu podczas pożaru. 5. Okablowanie strukturalne Projektuje się instalację okablowania strukturalnego. Centralnym punktem instalacji będzie szafa dystrybucyjna. 5.. Założenia Użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac; Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby 5

17 zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji; Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych deembedded; Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów; Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6; Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6; W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 4 port (wys.u) z klamrą podtrzymującą kable; Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z modułem gniazda RJ45 kat.6; Punkty Dystrybucyjne PD zaprojektowane zostały w oparciu o szafę dystrybucyjną stojąca 9 o wymiarach 600x600x000 [mm]; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M I C E (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN 507-: Prowadzenie okablowania poziomego Okablowanie w komunikacji należy rozprowadzić w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 5m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną). Całość instalacji w pomieszczeniach prowadzić w stawianych ścianach działowych. 5.. Okablowanie szkieletowe (pionowego) Należy wykorzystać istniejące okablowanie szkieletowe z serwerowni w postaci światłowodów które należy wprowadzić do nowoprojektowanej szafy punktu dystrybucyjnego. 5. Uwagi do wykonania instalacji teletechnicznych prace powierzyć osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie budowy systemów zabezpieczeń technicznych, końce wszystkich przewodów i kabli opisać w sposobi trwały, przestrzegać instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniami przestrzegać kolejności procedur programowania systemu zawartych w instrukcjach programowania urządzeń, przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu, sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu Użytkownikowi (Inwestorowi), 6

18 wszelkie trasy kablowe wskazane w niniejszym projekcie są jedynie propozycją i należy je traktować poglądowo. Dokładne rozmieszczenie przewodów należy zweryfikować na obiekcie i dostosować w zależności do potrzeb 5.4 Kontrola przejść Projektuje się instalacje kontroli przejść na wyznaczonych drzwiach do biur w oparciu o urządzenia firmy KaDe. Projektowany system będzie systemem jednostronnym. System kontroli dostępu musi zostać zaprogramowany tak, aby w dni robocze kontrola dostępu w godzinach 6 5 działała w trybie drzwi otwarte, natomiast w pozostałych godzinach w trybie kontroli dostępu. System musi posiadać możliwość załączenia kontroli dostępu umożliwiając w razie potrzeby załączenie kontroli w godzinach 6 5. Zainstalowany system kontroli dostępu powinien składać się z zestawów drzwiowych w których skład wchodzić będą: zintegrowany kontroler przejścia zasilacz V DC rygiel elektromagnetyczny NO kontaktron drzwiowy Wszystkie kontrolery drzwiowe zostaną połączone magistralą komunikacyjną i włączone do nadzorującego komputera, lokalizację komputera nadzorującego wskaże inwestor. Zintegrowany kontroler przejścia typu KZ-000: Jest to urządzenie przeznaczone do pracy z jednym przejściem. Podstawowe parametry kontrolera: Pamięć kart Pamięć zdarzeń Zasilanie Maks. pobór prądu Odporność na przepięcia statyczne Podtrzymanie danych w pamięci Warunki otoczenia 000 (500 w trybie autonomicznym) 800 (kasowanie najstarszych po zapełnieniu bufora) od 9 do 5 VDC 0 ma do 5kV Temperatura pracy C - 55 C Wilgotność względna 0% - 95% Wymiary Porty komunikacyjne Czytnik zintegrowany w urządzeniu Czytnik dodatkowy Format odczytywanych kart Do 0 lat (przy wyłączonym zasilaniu) Tylko do instalacji wewnątrz pomieszczeń 50 (wys.) x 88 (szwer.) x 5 (gł.) mm RS-, RS-485 Na karty UNIQUE, zasięg 5-5 cm Zgodny z formatem 6 bit Wiegand ISO UNIQUE (5 khz) 7

19 Format kodów klawiatury czytnika zew. Wejścia linii dozorowych Wyjścia sterujące Liczba poziomów dostępu 4 Liczba terminarzy 0 Liczba dni świątecznych Tryb identyfikacji Kasowanie alarmu 4-bitowy, bez buforowania, przekaźnikowe DC V A Karta lub Karta + PIN Automatyczne lub przez operatora Urządzenia te należy zasilić z rozdzielnicy piętrowej przez zasilacze VDC. Urządzenia należy łączyć wg. Schematu nr.6. Obwód zasilający należy zasilić przez zasilacz UPS 600 VA. Za zasilaczem zainstalować stycznik sterowany przez element EKS z centrali SAP. W przypadku wykrycia pożaru obwód zostanie rozłączony zwalniając w ten sposób kontrolę dostępu. Należy zastosować rygle elektromagnetyczne typu NO. 6 Uwagi końcowe Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 994 r. prawo budowlane (Dz. U. 0. poz. 409 z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizykochemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.... projektant mgr inż. Wiesław Kolassa 8

20 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Roboty obejmują demontaż instalacji elektrycznych zewnętrznych w temacie : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KORYTARZA W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY, PRZY UL. KONARSKIEGO (BUDYNEK B) NA POTRZEBY STWORZENIA INFORMATORIUM W RAMACH ZADANIA (SISK) MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA INFORMATORIUM W RAMACH PROJEKTU SYSTEM INFORMACYJNY STATYSTYKI PUBLICZNEJ (SISP-). Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejące instalacje elektryczne nn 0,4kV w budynku Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Nie dotyczy Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi roboty wykonywane w pobliżu istniejących instalacji do kv będących pod napięciem Rodzaje zagrożeń porażenie prądem Skala zagrożenia Miejsce występowania zagrożenia Czas występowania zagrożenia D w strefie robót w trakcie prac montażowych Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia) - Duża gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: - zakresem i technologią robót, - harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania, - przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, - Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Do tych zaleceń przewiduje się: - wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem, - zapewnienie łączności telefonicznej, - zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych, - stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, - stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót. Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do kv.... projektant mgr inż. Wiesław Kolassa 9

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania... 3 2.Podstawa prawna opracowania... 3 3. Instalacje bezpieczeństwa... 3 3.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu...

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE IIb. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE faza nazwa inwestycji budynek etap 2 PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 10/21, 10/22, 10/2,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo