Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CLAUDIO NARDI ARCHITETTO ul. Karmelicka 14/6, Kraków tel fax PROJEKTY BRANśOWE: NIRAS Polska Sp. z.o.o. ul. Lublańska 38, Kraków tel fax TOM II/6 32PL/KW-EL PROJEKTANT: mgr inŝ. Mirosław Lis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Jacek Potoczny KONCEPCJA WIELOBRANśOWA Projekt instalacji elektrycznych NR UPR.: MAP/0276/POOE/06 NR UPR.: PDK/0097/POOE/06 LISTOPAD 2009

12 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne, przedmiot, cel i podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Cel opracowania 1.4 Podstawa opracowania 2 Roboty nie ujęte w koncepcji wewnętrzncyh instalacji elektrycznych 3 Zasilanie w energię elektryczną. 3.2 Podstawowe parametry techniczne 4 Stacja transformatorowo - rozdzielcza 4.2 Układ stacji 4.3 Trasy kablowe w stacjach 4.4 Rozdzielnia SN 15 kv 4.5 Komory transformatorowe 4.6 Transformatory 4.7 Rozdzielnia nn 0,4 kv 4.8 Układ samoczynnego załączania rezerwy 4.9 Mierniki energii elektrycznej 4.10 Kompensacja mocy biernej 5 Koryta kablowe 5.2 Uszczelnienie p.poŝ. przepustów 6 Instalacje elektryczne wewnętrzne 6.2 Rozdzielnice obiektowe 6.3 Odpływy z rozdzielnic głównych NN 6.4 Prowadzenie instalacji 6.5 Kable i przewody zasilające 6.6 Główny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. 7 Ochrona przed poraŝeniem 8 Ochrona przepięciowa 9 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 9.2 Oświetlenie podstawowe 9.3 Oświetlenie holu wejściowego, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych w części wspólnej 9.4 Oświetlenie parkingu podziemnego 9.5 Oświetlenie pozostałych pomieszczeń 9.6 Sterowanie oświetleniem 10 Instalacja oświetlenia zewnętrznego i elewacji budynku 11 Oświetlenie awaryjne

13 12 Instalacje siłowe i technologiczne 12.2 Gniazda wtykowe 12.3 Instalacje wentylacji, chłodzenia i sanitarne 12.4 Windy 12.5 Zasilanie przepompowni ścieków 12.6 Separatory tłuszczów i ropopochodnych 12.7 Ogrzewanie elektryczne 12.8 Zasilanie zestawów hydroforowych instalacji hydrantowej dla celów poŝarowych 12.9 WyposaŜenie elektryczne węzłów sanitarnych 13 Instalacja zasilania awaryjnego UPS 14 Instalacja odgromowa 15 Instalacja uziemiająca B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat główny zasilania Stacja transformatorowa Instalacje elektryczne. Rzut poziomu -3 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu -2 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu -1 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu parteru Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +1 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +2 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +3 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +4 32PL/KW-EL/01 32PL/KW-EL/02 32PL/KW-EL/03 32PL/KW-EL/04 32PL/KW-EL/05 32PL/KW-EL/06 32PL/KW-EL/07 32PL/KW-EL/08 32PL/KW-EL/09 32PL/KW-EL/10

14 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT, CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 Główny Projektant: Arch. Claudio Nardi Projekty BranŜowe: Niras Polska Sp. z.o.o. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji wielobranŝowej dla inwestycji pn:. Budowa budynku uŝyteczności publicznej Centrum Obsługi Inwestora z dwukondygnacyjnym garaŝem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego, wjazdami z ul. Centralnej i ul. Kamionka oraz infrastrukturą techniczną, na działkach nr 85/62, 85/66, 85/35, 248/1, 85/56 obr. 54 Nowa Huta, przy ul. Centralnej w Krakowie. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie: budynku kubaturowego dwóch wjazdów na działkę wraz z miejscami postojowymi, parkingiem podziemnym i chodnikami, przełoŝenie kolidującego uzbrojenia przyłączy infrastruktury technicznej ukształtowanie terenu i zieleni Koncepcja w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmuje następujące instalacje oraz ich elementy: stację transformatorową z dwoma transformatorami i rozdzielnią NN podzielona na część UŜytkownika i część Zakładu Energetycznego Kraków - Enion, transformatory wraz z kontrolą ich temperatury dla stacji transformatorowej, pomiar energii elektrycznej, instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych, rozdzielnię główną nn budynku RNN, rozdzielnice główne niskiego napięcia wraz z układami kompensacji mocy biernej i licznikami zuŝycia energii elektrycznej dla odbiorców na napięciu 0,4kV, rozdzielnice piętrowe biurowe i administracyjne i obiektowe, instalację oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, dekoracyjnego, elewacji, małej architektury, system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z centralnym systemem monitoringu opraw, wewnętrzne linie zasilające WLZ, instalację zasilania gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych, zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji, zasilanie podgrzewaczy wody,

15 trasy kablowe dla kabli energetycznych oraz dla kabli zasilających urządzenia do prowadzenia akcji poŝarowej, przepusty w postaci pustych rur, przejść kablowych, drabinek kablowych, kanałów instalacyjnych, uszczelnienia p.poŝ, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych wraz z głównymi szynami do połączeń wyrównawczych, instalacja ochrony od poraŝeń, instalacja ochrony przepięciowej, instalacje techniczne poŝarowe, przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu, 1.3 Cel opracowania Celem opracowania jest opracowanie koncepcji wielobranŝowej uwzględniającej zalecenia Sądu konkursowego. 1.4 Podstawa opracowania Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcja konkursowa architektury zalecenia Sądu Konkursowego regulamin konkursu inwentaryzacja zieleni ULICP 1 i ULICP 2 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 warunki techniczne podłączenia i dostawy mediów warunki na przełoŝenie istniejących sieci uzgodnienia międzybranŝowe obowiązujące normy i przepisy budowlane 2 ROBOTY NIE UJĘTE W KONCEPCJI WEWNĘTRZNCYH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Niniejsza koncepcja nie obejmuje swoim zakresem: Tablic i instalacji elektrycznych związanych z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, łącznie z automatyką elementów, dla których systemy są montowane fabrycznie dla urządzeń dachowych albo gdzie systemy są wbudowane w urządzenia w pomieszczeniach technicznych. Ujęte są jednak instalacje zasilające do szaf sterowniczo - zasilających: instalacje słaboprądowe, instalację telefoniczną,

16 system BMS, systemu komputerowego, instalacji elektrycznych w części Najemców na poziomie 0,00 (Projekty instalacji wykonują Najemcy. Projekty te podlegają weryfikacji przez Wynajmującego.) PowyŜsze roboty zostaną ujęte w oddzielnych projektach. 3 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. Zgodnie z wydanymi przez Zakład Energetyczny warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, znak ZEK/SR/TP/240041/139/1919/6988/2009 z dn budynek Centrum Obsługi Inwestora zasilany będzie: Przyłacze nr 1 (zasilanie podstawowe) - nacięcie linii kablowej 15 kv relacji stacja transformatorowa nr 2291 stacja transformatorowa nr wcięcie w istniejącą linię SN 3xXUHAKXS 1x240mm²/15kV. Przyłacze nr 2 (zasilanie rezerwowe) - nacięcie linii kablowej 15 kv relacji stacja transformatorowa GPZ Politechnika nr 2260 stacja transformatorowa nr wcięcie w istniejącą linię SN 3xYHAKXS 1x240mm²/15kV. Granicą eksploatacji będą zaciski prądowe łączników szyn SN od strony urządzeń ZEK w nowoprojektowanej stacji UŜytkownika. Linie kablowe wprowadzone będą do odpowiednich pól rozdzielnic SN części Enion w niezaleŝnych rurach stalowych DN200 w północnej części budynku i uszczelnione przed wnikaniem wody do wewnątrz budynku. Teren, na którym zaprojektowano linie kablowe i stację transformatorową objęty jest decyzją nr AU- 2/7331/2940/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn r. wraz z załącznikiem nr 1 do decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu połoŝonego w Krakowie w rejonie ul. Centralnej. W związku z przebudowywaniem sieci ciepłowniczej wzdłuŝ ul. Centralnej i niewłaściwie przyjętymi gabarytami stacji transformatorowej w wydanym ULICP została wszczęta procedura zmiany ULICP dotycząca zmiany lokalizacji i gabarytów nowoprojektowanej stacji transformatorowej. Nowa lokalizacja stacji została pokazana na rys. nr 32PL/KW-PP8.3/01 (koncepcja sieci zewnętrznych), a jej gabaryty na rys. nr 32PL/KW-EL/ Podstawowe parametry techniczne Moc zapotrzebowana dla obiektu: przyłącze nr 1 (zasilanie podstawowe) kw, przyłącze nr 2 (zasilanie rezerwowe) kw, Podstawowe parametry techniczne: napięcie zasilania stacji elektroenergetycznych 15kV, zasilanie odbiorów oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych - 230V, 50Hz, system dystrybucji i zasilania podrozdzielni niskiego napięcia 400/230V, system sieciowy po stronie niskiego napięcia TN-S, Dodatkowa ochrona od poraŝenia prądem elektrycznym

17 sieć 15kV Uziemienie ochronne sieć 0,4/0,23kV Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 4 STACJA TRANSFORMATOROWO - ROZDZIELCZA 4.2 Układ stacji Projektowana stacja będzie stacją dwukondygnacyjną. Zlokalizowana będzie w północnej części nowoprojektowanego obiektu. Część naziemną stacji transformatorowej będą stanowiły pomieszczenia rozdzielni SN część Enion i część UŜytkownika oraz dwie komory transformatorowe z transformatorami 1250kVA. Część podziemną zlokalizowana na poziomie -1 garaŝu podziemnego stanowiły będą pomieszczenia rozdzielni głównej nn RNN wraz z sekcja poŝarową, pomieszczeniem baterii kondensatorów, pomieszczeniem pomiaru zuŝycia energii elektrycznej. 4.3 Trasy kablowe w stacjach Do prowadzenia wszystkich kabli SN w pomieszczeniach stacji transformatorowej przewiduje się rury PCV o średnicy zewnętrznej F160mm. Rozdzielnice SN będą stały na podłodze technologicznej wysokości h=0,7m i odporności ogniowej 30min.. Most szynowy nn pomiędzy transformatorami a rozdzielnicami głównymi nn będzie wyprowadzony do pomieszczenia rozdzielni nn bezpośrednio z kaŝdej komory transformatorowej. Kable nn w pomieszczeniu rozdzielnic głównych nn będą prowadzone na drabinkach kablowych do przepustów w ścianie pomieszczenia. Uszczelnienia przepustów przez ściany pomieszczeń stacji będzie miało odporność ogniową, co najmniej 2 godz. 4.4 Rozdzielnia SN 15 kv Koncepcja przewiduje szafy rozdzielcze w izolacji SF6. Są to rozdzielnice przedziałowe, złoŝone z pól umieszczonych w obudowach metalowych i stanowiących niezaleŝne moduły. 4.5 Komory transformatorowe Koncepcja przewiduje dwa transformatory suche w izolacji Ŝywicznej 15/0,4kV, 1250kVA oznaczone TR1 i TR2. Transformatory będą posadowione kaŝdy w oddzielnej komorze transformatorowej. Komory transformatorowe naleŝy ekranować siatką stalową np. Rabitza. Z siatki ekranującej na dwu przeciwległych końcach wyprowadzić wypust taśmą stalową ocynkowaną Fe/Zn 20x3 mm do podłączenia do instalacji uziemiającej stacji. Transformatory posadowione będą na wibroizolatorach zabezpieczających przed przenoszeniem się drgań od urządzeń na elementy konstrukcyjne budynku.

18 Transformatory będą zasilone z części UŜytkownika rozdzielnicy SN liniami kablowymi 3 x XUHAKXS 1x120 / 15kV prowadzonymi w rurach stalowych DN200 układanych w płycie garaŝu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe niewystarczające chłodzenie zmniejsza zdolność do długotrwałego i krótkotrwałego przeciąŝenia transformatora. Jako temperaturę graniczną dla pomieszczenia komory przyjęto temp C. Do odprowadzenia ciepła wydzielanego przez transformatory z komór transformatorowych projektuje się wentylację: naturalną grawitacyjną, wymuszoną mechaniczną. Dla pomieszczeń, w których temperatura powietrza przekracza 20 0 C lub jest utrudniony przepływ powietrza, projektuje się wspomagającą wentylację wymuszoną. 4.6 Transformatory Transformatory będą bez obudowy (stopień ochrony IP00). Transformatory będą miały klasę izolacji F. Standardowo dostarczany transformator posiada: chłodzenie naturalne, 4 rolki jezdne dwukierunkowe, 4 uchwyty do podnoszenia, 2 zaciski uziemiające, tabliczki: znamionową i ostrzegawczą, odczepy do zmian napięcia po stronie SN, w stanie bez napięciowym, protokół badań wyrobu i instrukcję obsługi. Kable średniego napięcia będą przyłączane do zacisków transformatora bezpośrednio lub za pomocą płaskiej szyny miedzianej. Opcjonalnie moŝe być on przyłączany za pomocą złącza wtykowego 200A (typu A). Przyłącza niskiego napięcia wykonane są za pomocą szyn płaskich (wyprowadzenie do góry). 4.7 Rozdzielnia nn 0,4 kv Rozdzielnia główna nn RNN składać się będzie z dwóch oddzielnych sekcji RNN1 i RNN2 zasilanych z TR1 i TR2 połączonych poprzez wyłącznik sprzęgłowy oraz z sekcji odbiorów gwarantowanych RNN3 zasilanej poprzez automatykę SZR z TR1 lub TR2. Z sekcji RNN3 zasilane będą pompy instalacji hydrantowej oraz odbiorniki biorące udział w akcji poŝarowej. W przypadku awarii zasilacza TR1 nastąpi automatyczne przełączenie sekcji RNN3 na zasilacz z TR2. Rozdzielnice główne nn zabudowane będą w oddzielnych pomieszczeniach wydzielonych poŝarowo, poniŝej komór transformatorowych. Wykonanie szaf rozdzielczych przyścienne lub wolnostojące. Dla szaf przyściennych powinno być dojście do wszystkich elementów rozdzielnicy podlegających okresowej konserwacji. Wszystkie kable wprowadzane do rozdzielnic od góry. Połączenia pomiędzy transformatorami i polami zasilającymi oraz połączenia sekcji pomiędzy sobą przewiduje się przy pomocy mostów kablowych lub mostów szynowych o odpowiedniej obciąŝalności prądowej. Pola zasilające zostaną wyposaŝone w analizatory sieci mierzące podstawowe parametry elektryczne. Rozdzielnice o strukturze modułowej, z podziałem na bloki funkcjonalne i z moŝliwością zastosowania szeregu przegród i osłon, co umoŝliwia: szybki i bezbłędny montaŝ, bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych, łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji łatwą i bezpieczną konserwację

19 Aparatura łączeniowa będzie zainstalowana za osłonami ochronnymi i dostępne są jedynie elementy niezbędne do manewrowania. Przy konieczności częstych ingerencji w strukturę szafy moŝna zainstalować dodatkowe osłony wewnętrzne, które zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem. Wszystkie pomieszczenia rozdzielni głównych nn, baterii kondensatorów posiadają niezaleŝną wentylację mechaniczną. 4.8 Układ samoczynnego załączania rezerwy Rozdzielnicę główna nn RNN będzie wyposaŝona w mikroprocesorowy układ SZR. SZR obejmujący swoim działaniem wyłączniki słuŝące do przełączenia sekcji głównych rozdzielni nn przy zanikach napięcia w linii zasilającej. Dodatkowo dla sekcji RNN3 zaprojektowano niezaleŝny układ SZR do przełączenia tej sekcji przy zanikach napięcia w rezerwowej linii zasilającej. Diagram logiki działania układów SZR pokazano na schemacie głównym zasilania. 4.9 Mierniki energii elektrycznej Rozliczeniowy pomiar energii dla całego obiektu zostanie zrealizowany po stronie 15kV zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego Kraków - Enion w rozdzielni głównej średniego napięcia. Mierniki zuŝycia energii elektrycznej przewiduje się dla odbiorników związanych z instalacjami HVAC oraz instalacjami, które będą wymagały kontroli zuŝycia energii w tym dla przewidywanych lokali na wynajem na poziomie 0,00. Będą to układy pomiaru energii elektrycznej bezpośrednie lub półpośrednie w zaleŝności od mocy zapotrzebowanej Kompensacja mocy biernej Dla kaŝdej sekcji rozdzielni głównej nn RNN będzie dostarczona i zainstalowana bateria kondensatorów. System kompensacji mocy biernej musi być odporny na wyŝsze harmoniczne (baterie kondensatorów z dławikami i sterowaniem przy pomocy regulatora mikroprocesorowego) oraz będzie miała moŝliwość automatycznej regulacji. Baterie kondensatorów zabudowane będą w wydzielonym pomieszczeniu przy rozdzielni głównej RNN. 5 KORYTA KABLOWE Koryta kablowe będą montowane na ścianach lub podwieszone do sufitu. Będą mocowane poziomo w taki sposób, by były one całkowicie stabilne Koryta będą podwieszane parami, na jednakowej wysokości i będą biegły w jednej linii. Zabezpieczone za pomocą wsporników ściennych moŝliwe jest tylko na ścianach betonowych, poniewaŝ ścianki działowe muszą się dać łatwo przesuwać. Koryta będą umieszczane w minimalnej odległości 50 mm od ściany w celu umoŝliwienia prowadzenia za nimi róŝnego rodzaju rur. Koryt, drabinek i innych nie wolno prowadzić przez drzwi oddzielające strefy ppoŝ. oraz przegrody oddzielające piętra - muszą się one kończyć przed tymi przegrodami.

20 Wsporniki będą montowane w taki sposób, by ugięcie całkowicie obciąŝonego przepustu czy drabinki nie przekraczało 0,5% odległości pomiędzy wspornikami. Ponadto zostanie uwzględniona nośność wsporników oraz moŝliwości zabezpieczania w elementach budowlanych. Odległości między wspornikami nie będą przekraczać 1,5 m. Wsporniki będą umieszczane bezpośrednio przy połączeniach, przy wszelkich zmianach kierunku i poziomu. Trasy kablowe z zamocowaniami stosowanymi w układach zasilania i sterowania urządzeniami słuŝącymi ochronie przeciwpoŝarowej, będą zapewniały ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach przez czas pracy urządzenia poŝarowego nie mniejszy niŝ 90 minut. Trasy kablowe do hydroforowi, odbiorników poŝarowych oraz klap poŝarowych w wykonaniu EI Uszczelnienie p.poŝ. przepustów Wszystkie instalacje elektryczne przechodzące przez przegrody ppoŝ. będą uszczelnione uszczelnieniem posiadającym odpowiednie atesty ppoŝ. Roboty te będą wykonane, gdy sama instalacja będzie juŝ ukończona. Uszczelnienia ppoŝ. będą spełniać te same wymagania techniczne poŝarowe, co ściany lub stropy, przez które przechodzą elementy instalacji. Wszystkie drabinki i przepusty kablowe będą się kończyć w odległości cm od ścian. Uszczelnienia ppoŝ. będą wykonane zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami. 6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 6.2 Rozdzielnice obiektowe Tablice obiektowe, będą wykonane w oparciu o typowe rozwiązania. WyposaŜenie elektryczne będzie uwzględniało warunki lokalne i funkcje pomieszczenia. Rozdzielnice dla lokali biurowych i odbiorów wspólnych będą umieszczone w szachtach kablowych na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz dla odbiorów technologicznych w odpowiednich pomieszczeniach technicznych. Rozdzielnice, które będą przeznaczone do obsługi przez personel niewykwalifikowany, będą wykonane zgodnie z EN Pozostałe rozdzielnice, z wyłączeniem rozdzielnic do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, będą wykonane zgodnie z EN Rozdzielnice będą oznaczone tabliczką znamionową z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych. Wszystkie tablice będą dostarczone z napisami w języku polskim. Wszystkie elementy będą dostarczone z opisami. Urządzenia zabezpieczające oraz bezpieczniki instalacyjne będą oznakowane w taki sposób, by była moŝliwość rozpoznania, do której grupy naleŝą. 6.3 Odpływy z rozdzielnic głównych NN Przewiduje się następujące odpływy: do tablic rozdzielczych dla obwodów wspólnych poszczególnych kondygnacji, klatek schodowych i korytarzy oraz lokali biurowych, do tablic oświetlenia garaŝu podziemnego,

21 do tablic oświetlenia zewnętrznego, elewacji, dekoracyjnego i elementów małej architektury, do tablic rozdzielczych dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji, do zasilania wind, do zasilania szaf zasilająco - sterowniczych instalacji hydrantowej, do zasilania pompowni ścieków, do zasilania tablicy rozdzielczej wymienników ciepła, do tablicy wentylatorów wyciągowych, Przewiduje się dwa moŝliwe warianty rozprowadzenia energii: za pomocą układu szynoprzewodów, za pomocą kabli. 6.4 Prowadzenie instalacji Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą na drabinkach, poziomo w garaŝu, pionowo w wydzielonych szybach kablowych. W pomieszczeniach najemców, korytarzach, holu głównym instalacje prowadzone będą na korytkach kablowych powyŝej stropu podwieszanego lub pod stropem Ŝelbetowym. 6.5 Kable i przewody zasilające Kable i przewody bezpośrednio z pomieszczenia rozdzieli głównej nn na poziomie garaŝu podziemnego układane będą na drabinkach kablowych podwieszanych do stropu garaŝu i wprowadzone do szachtów kablowych, skąd będą rozprowadzane do odbiorników na poszczególnych kondygnacjach budynku. Szachty kablowe, zgodnie z warunkami ochrony poŝarowej obiektu, powinny być obudowane ścianami murowanymi o klasie REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. W stropie nad poziomem garaŝu oraz w stropach na wyŝszych poziomach szachty będą miały przegrody poziome o klasie EI 60 odporności ogniowej. Przepusty w elementach oddzieleń przeciwpoŝarowych będą miały klasę odporności ogniowej EI 60. Kable zasilające do tablic rozdzielczych będą wykonane 5-cio Ŝyłowymi kablami YKY i przewodami YDY. Kable będą układane w liniach prostych. Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonane będzie w rurach RL o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów. Po wprowadzeniu kabli przepusty będą uszczelnione tak by ich odporność ogniowa była nie mniejsza niŝ odporność ogniowa stropu, przez który przechodzą. Wszystkie kable będą oznakowane zgodnie z PN-76/E Przejścia kabli przez strefy poŝarowe będą wykonane jako szczelne z zastosowaniem przegród ogniowych. Na kablach przechodzących przez ściany poŝarowe będą załoŝone oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany. Kable zasilające urządzenia zasilane z przed głównego wyłącznika poŝarowego a prowadzone wewnątrz obiektu będą wykonane przewodami i kablami o odporności ogniowej E90 min. Wszystkie kable wchodzące do obiektu poniŝej poziomu ziemi prowadzone będą w przepustach z rur. Rury będą uszczelnione przed moŝliwością penetracji wody i gazu do wnętrza obiektu.

22 6.6 Główny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna wyposaŝona będzie w główny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów podłączonych do pól odpływowych rozdzielnic głównych nn RNN, za wyjątkiem urządzeń elektrycznych związanych bezpośrednio z prowadzeniem akcji gaszenia poŝaru. Wyłącznik ten po zadziałaniu nie pozbawia zasilania pomp instalacji hydrantowej i oświetlenia zewnętrznego, jak równieŝ ewentualnych innych obwodów instalacji i urządzeń niezbędnych w czasie trwania poŝaru. Jednocześnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne opraw oświetlenia bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i wskazującego kierunki ewakuacji, centrali telefonicznej, centrali rozgłoszeniowej, itp. Wyłącznik zostanie zlokalizowany w wydzielonym poŝarowo, głównym pomieszczeniu ochrony (monitoringu), na parterze części biurowej budynku. Obwody sterujące wyłączeniem prądu monitorowane są w zakresie ich ciągłości i uszkodzenia, z sygnalizacją świetlną w pomieszczeniu ochrony. Zasilanie urządzeń przeciwpoŝarowych (pomp instalacji hydrantowej oraz innych niezbędnych w trakcie poŝaru) realizowane będzie sprzed wyłącznika przeciwpoŝarowego i zasilane kablami o podwyŝszonej odporności ogniowej E90. 7 OCHRONA PRZED PORAśENIEM Zgodnie z normą PN-92/E-05005/41ochronę przeciwporaŝeniową będzie zrealizowana przez samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania. Układ sieci odbiorczej jest układem typu TN-S. Przewód neutralny N i ochronny PE są rozdzielone dla całej sieci odbiorczej. W obwodach gniazd wtykowych, w obwodach pomieszczeń naraŝonych na działanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostaną wyłączniki ochronne róŝnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA. Skuteczność ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym będzie sprawdzona przez pomiary po wykonaniu instalacji. Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. będą połączone z przewodem PE. Przekrój przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem zostaną podłączone do systemu połączeń wyrównawczych. 8 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W systemie ochrony przepięciowej będzie zastosowany układ ochronników I i II stopnia ochrony: I stopień ochrony dla zasilania: napięcie znamionowe 230/400V, stopień ochrony (1,2/50) < 3,5 kv, prąd znamionowy 100 ka, czas wyzwalania < 100 ns. II stopień ochrony dla podrozdzielni napięcie znamionowe 230/400V, stopień ochrony (1,2/50) < 1 kv, prąd znamionowy 15 ka, czas wyzwalania 25 ns.

23 9 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 9.2 Oświetlenie podstawowe Instalacja oświetlenia podstawowego będzie wykonana tak by średnie natęŝenia oświetlenia były nie niŝsze niŝ zestawione poniŝej: Hol główny 300 lux Pomieszczenie techniczne 200 lux Pomieszczenie ochrony 500 lux Obszar biur 500 lux Obszary sanitarne 200 lux Obszary komunikacyjne 200 lux Rampy wjazdowe 75 lux Parking podziemny 75 lux Oświetlenie zewnętrzne 20 lux Archiwum 200 lux 9.3 Oświetlenie holu wejściowego, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych w części wspólnej Instalacja oświetleniowa będzie wykonana zgodnie z zasadami dotyczącymi wspólnych dojść i dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie ogólne będzie wykonane na podstawie szczegółowych wytycznych architektonicznych i projektu wnętrz. Obwody do zasilania oświetlenia przewidziano w części wspólnej rozdzielnic piętrowych. Przewidziano oprawy typu downlight z energooszczędnym źródłem światła oraz oprawy dekoracyjne. Oprawy wyposaŝone w elektroniczne stateczniki umoŝliwiające regulacje strumienia świetlnego. Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać z tablicy sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku lub przez system BMS. W niektórych pomieszczeniach załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy czujki ruchu działającej na podczerwień (PIR). 9.4 Oświetlenie parkingu podziemnego Instalacja oświetleniowa będzie wykonana zgodnie z zasadami dotyczącymi wspólnych dojazdów i dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie ogólne wykonane będzie przy pomocy fluorescencyjnych opraw szczelnych, na podstawie szczegółowych wytycznych architektonicznych i projektu wnętrz. Oprawy będą wyposaŝone w elektroniczne stateczniki umoŝliwiające regulacje strumienia świetlnego i będą montowane na zawiesiach. Przewidziano rozdzielnice przeznaczone do zasilania obwodów opraw oświetleniowych zlokalizowane w szachach elektrycznych na poziomie parkingu. Będzie zainstalowane oświetlenie słupów informacyjnych, identyfikujących poszczególne strefy parkingowe.

24 9.5 Oświetlenie pozostałych pomieszczeń Instalacje oświetleniową w pozostałych pomieszczeniach (klatki schodowe, pomieszczenia techniczne itp.) będzie wykonane zapewniając natęŝenie oświetlenia podane w pkt Oświetlenie ogólne wykonane będzie przy pomocy opraw fluorescencyjnych wyposaŝonych w elektroniczne stateczniki umoŝliwiające regulacje strumienia świetlnego oraz opraw ze źródłem energooszczędnym. Na dachu przewiduje się oświetlenie dla systemów wentylacji. Oświetlenie dla pomieszczenia archiwum zostanie wykonane zgodne z normą PN_ISO_11799_ Sterowanie oświetleniem Całe oświetlenie moŝe być sterowane przez system BMS, w pomieszczeniach technicznych i na dachu miejscowo lub w wyznaczonych pomieszczeniach za pomocą programowalnych sterowników umoŝliwiających zaprogramowanie wielu scen oświetleniowych i załączanie w zaleŝności od potrzeb lub ręcznie z tablicy sterowniczej. W przestrzeniach biurowych sterowanie oświetleniem moŝe odbywać się za pomocą odpowiednio dobranych sterowników i grup czujników. W momencie, gdy wzrasta udział światła słonecznego w oświetleniu pomieszczenia sterownik automatycznie zmniejsza strumień wyjściowy opraw lub całkowicie je wyłącza, utrzymując jednocześnie wszystkie wymagania związane z oświetleniem stanowisk pracy. Czujniki ruchu umoŝliwiają automatyczne wyłączenie oświetlenia w pustych pomieszczeniach. Ręczne lub sterowane podczerwienią regulatory natęŝenia oświetlenia umoŝliwiają indywidualne dostosowanie potrzeb uŝytkowników w zakresie oświetlenia. W zaleŝności od konfiguracji czujników przyłączonych do sterownika osiągnąć moŝna określone oszczędności zuŝycia energii. MoŜliwość zastosowania sterowania za pomocą podczerwieni eliminuje potrzebę okablowania pionowego do włączników. Zmiany sekcjonowania poszczególnych grup opraw oświetleniowych przeprowadza się za pomocą zmiany adresów poszczególnych sterowników. Programowanie moŝe odbywać się poprzez odbiorniki podczerwieni przyłączone do sterowników za pomocą pilota programatora. Zastosowanie tego typu rozwiązań w sterowaniu oświetleniem będzie miało wpływ na uzyskanie jak najlepszej klasy energooszczędności. 10 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I ELEWACJI BUDYNKU Instalacja oświetlenia zewnętrznego i elewacji będzie wykonana tak by średnie natęŝenia oświetlenia wynosiło 20lux. Sterowanie oświetleniem dekoracyjnym, zewnętrznym, oświetleniem obiektów małej architektury zrealizowane będzie przy pomocy czujnika zmierzchowego, zegara astronomicznego jak równieŝ będzie istniała moŝliwość ręcznego sterowania tymi obwodami lub przez system BMS. 11 OŚWIETLENIE AWARYJNE Koncepcja przewiduje kompletny system oświetlenia awaryjnego z podziałem na oświetlenie bezpieczeństwa i oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie bezpieczeństwa projektuje się w

25 pomieszczeniach, w których choćby krótkotrwały zanik napięcia w sieci elektrycznej moŝe spowodować zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia lub znaczne straty ekonomiczne. W salach audytoryjnych zostanie zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne w stopniach schodów zasilane napięciem bezpiecznym 24V z akumulatorów. Akumulatory będą zapewniały dwu godzinne podtrzymanie zasilania. Oświetlenie bezpieczeństwa będzie we wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniu monitoringu (na parterze) i powinno być nie mniejsze niŝ 10 lux. Oświetlenie ewakuacyjne będzie mieć natęŝenie minimum 1 lux na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Czas świecenia musi być nie krótszy niŝ 2 godz. System musi być uruchamiany w czasie nie dłuŝszym niŝ 2 sek. po zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposaŝone będą w inwertery, z ciągłą kontrolą stanu poszczególnych obwodów i sygnalizacją uszkodzenia opraw. Przewiduje się system, który ma moŝliwość monitorowania opraw z wykorzystaniem jednostki centralnej systemu. Istnieje równieŝ moŝliwość wizualizacji systemu poprzez komputer PC, do którego naleŝy dobudować dodatkową kartę sieciową, dostawa, montaŝ i oprogramowanie po stronie dostawcy systemu monitoringu. Oświetlenie realizuje równieŝ funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane będzie wykonane w funkcji na jasno, jako świecące podczas uŝytkowania obiektu. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego stanowią część oświetlenia podstawowego. W garaŝu podziemnym zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z centralnej baterii. Centralną baterię zlokalizowano w wydzielonym poŝarowo pomieszczeniu EI120 w garaŝu podziemnym. Wszystkie oprawy posiadają zabudowany moduł adresowy ADR20. Oprawy w pomieszczeniach technicznych lub na klatkach schodowych itp. sterowane lokalnie lub przez system BMS są wyposaŝone w moduły ADR20-ILS umoŝliwiające ich włączenie razem z oświetleniem podstawowym. 12 INSTALACJE SIŁOWE I TECHNOLOGICZNE W ramach instalacji siłowych będzie wykonane zasilanie tablic i rozdzielnic dla urządzeń technologicznych zestawionych w wytycznych branŝowych. Odbiorniki siłowe będą podłączone kablami lub przewodami odpowiednio 5 lub 3 Ŝyłowymi, przy czym przewody będą miały izolację na napięcie 750V. Odbiorniki technologiczne będą podłączone do sieci bezpośrednio lub za pośrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszą mieć izolację na napięcie 750 V. W przypadku urządzeń posiadających własną skrzynkę sterującą kable zasilające będą podłączone bezpośrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzącymi w skład róŝnych instalacji wykonywanych przez wykonawcę robót elektrycznych będą umieszczone wyłączniki awaryjne Gniazda wtykowe Będzie wykonana instalacja gniazd wtykowych porządkowych we wszystkich pomieszczeniach części nadziemnej budynku, w pomieszczeniach technicznych oraz w garaŝu podziemnym. W pomieszczeniach biurowych przewiduje się na kaŝde jedno stanowisko komputerowe dwa pojedyncze gniazda ogólne i dwa pojedyncze gniazda typu DATA.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych.

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych. SPIS TREŚCI 1.Opis techniczny. 2.Obliczenia techniczne. 3.Warunki techniczne przyłączenia. 4.Rys. nr 1 zasilanie, WLZ - rzut piwnic. 5.Rys. nr 2 zasilanie, WLZ - rzut parteru. 6.Rys. nr 3 zasilanie, WLZ

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

I Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Uprawnienia budowlane

I Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Uprawnienia budowlane SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III IV V Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Uprawnienia budowlane Wstęp 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania Opis techniczny 1 Zasilanie i pomiar energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz. 2016 z pózn. zmianami)oświadczam niniejszym, ze projekt budowlany został sporządzony

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONACZY. 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451

PROJEKT WYKONACZY. 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 a. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter.

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. Opracowanie zawiera 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. 5. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych piętro 1 Opis

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY branŝa elektroenergetyczna.

PROJEKT WYKONAWCZY branŝa elektroenergetyczna. ul. Chodowieckiego 7; 80-208 Gdańsk www.menos.gda.pl; pracownia@menos.ga.pl Gdańsk, listopad 2006r PROJEKT WYKONAWCZY branŝa elektroenergetyczna. Nr. 06/085/PW Nazwa opracowania: Rozbudowa szkoły muzycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

www.asis.net.pl Część teletechniczna: Uprawnienia: Data: Podpis: Opracował: mgr inż. Tomasz Siwiec Wrzesień 2010

www.asis.net.pl Część teletechniczna: Uprawnienia: Data: Podpis: Opracował: mgr inż. Tomasz Siwiec Wrzesień 2010 ASIS Automatyka Budynków Tomasz Siwiec Chmielnik 390, 36-016 Chmielnik. Adres korespondencji (adres biura): Ul. Reja 12, 35-211 Rzeszów Tel./fax: 017 86 76 390, email: biuro@asis.net.pl NIP: 813-327-31-26

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI S T E L M A C H I P A R T N E R Z Y B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E Sp. z o.o. 2 0-0 7 6 L u b l i n, u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i eście 5 5 tel/fax (81)7437315(17) e-mail: stelmach@stelmach.architekci.com

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Spis teczki 1. Ksero aktualnego za wiadczenia o przynale ci do ŁOIIB..3 2. Ksero decyzji o nadaniu uprawnie

Spis teczki 1. Ksero aktualnego za wiadczenia o przynale ci do ŁOIIB..3 2. Ksero decyzji o nadaniu uprawnie USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE INSTALACJE ELEKTRYCZNE AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA ul. Azaliowa 19/36, 98-220 Zduńska Wola, tel./fax (43) 823 81 19, tel. 501 032 852, email: agnieszka.pietrzykowska@interia.pl

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo