Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CLAUDIO NARDI ARCHITETTO ul. Karmelicka 14/6, Kraków tel fax PROJEKTY BRANśOWE: NIRAS Polska Sp. z.o.o. ul. Lublańska 38, Kraków tel fax TOM II/6 32PL/KW-EL PROJEKTANT: mgr inŝ. Mirosław Lis SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Jacek Potoczny KONCEPCJA WIELOBRANśOWA Projekt instalacji elektrycznych NR UPR.: MAP/0276/POOE/06 NR UPR.: PDK/0097/POOE/06 LISTOPAD 2009

12 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne, przedmiot, cel i podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Cel opracowania 1.4 Podstawa opracowania 2 Roboty nie ujęte w koncepcji wewnętrzncyh instalacji elektrycznych 3 Zasilanie w energię elektryczną. 3.2 Podstawowe parametry techniczne 4 Stacja transformatorowo - rozdzielcza 4.2 Układ stacji 4.3 Trasy kablowe w stacjach 4.4 Rozdzielnia SN 15 kv 4.5 Komory transformatorowe 4.6 Transformatory 4.7 Rozdzielnia nn 0,4 kv 4.8 Układ samoczynnego załączania rezerwy 4.9 Mierniki energii elektrycznej 4.10 Kompensacja mocy biernej 5 Koryta kablowe 5.2 Uszczelnienie p.poŝ. przepustów 6 Instalacje elektryczne wewnętrzne 6.2 Rozdzielnice obiektowe 6.3 Odpływy z rozdzielnic głównych NN 6.4 Prowadzenie instalacji 6.5 Kable i przewody zasilające 6.6 Główny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. 7 Ochrona przed poraŝeniem 8 Ochrona przepięciowa 9 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 9.2 Oświetlenie podstawowe 9.3 Oświetlenie holu wejściowego, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych w części wspólnej 9.4 Oświetlenie parkingu podziemnego 9.5 Oświetlenie pozostałych pomieszczeń 9.6 Sterowanie oświetleniem 10 Instalacja oświetlenia zewnętrznego i elewacji budynku 11 Oświetlenie awaryjne

13 12 Instalacje siłowe i technologiczne 12.2 Gniazda wtykowe 12.3 Instalacje wentylacji, chłodzenia i sanitarne 12.4 Windy 12.5 Zasilanie przepompowni ścieków 12.6 Separatory tłuszczów i ropopochodnych 12.7 Ogrzewanie elektryczne 12.8 Zasilanie zestawów hydroforowych instalacji hydrantowej dla celów poŝarowych 12.9 WyposaŜenie elektryczne węzłów sanitarnych 13 Instalacja zasilania awaryjnego UPS 14 Instalacja odgromowa 15 Instalacja uziemiająca B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat główny zasilania Stacja transformatorowa Instalacje elektryczne. Rzut poziomu -3 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu -2 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu -1 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu parteru Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +1 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +2 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +3 Instalacje elektryczne. Rzut poziomu +4 32PL/KW-EL/01 32PL/KW-EL/02 32PL/KW-EL/03 32PL/KW-EL/04 32PL/KW-EL/05 32PL/KW-EL/06 32PL/KW-EL/07 32PL/KW-EL/08 32PL/KW-EL/09 32PL/KW-EL/10

14 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT, CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 Główny Projektant: Arch. Claudio Nardi Projekty BranŜowe: Niras Polska Sp. z.o.o. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji wielobranŝowej dla inwestycji pn:. Budowa budynku uŝyteczności publicznej Centrum Obsługi Inwestora z dwukondygnacyjnym garaŝem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego, wjazdami z ul. Centralnej i ul. Kamionka oraz infrastrukturą techniczną, na działkach nr 85/62, 85/66, 85/35, 248/1, 85/56 obr. 54 Nowa Huta, przy ul. Centralnej w Krakowie. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie: budynku kubaturowego dwóch wjazdów na działkę wraz z miejscami postojowymi, parkingiem podziemnym i chodnikami, przełoŝenie kolidującego uzbrojenia przyłączy infrastruktury technicznej ukształtowanie terenu i zieleni Koncepcja w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmuje następujące instalacje oraz ich elementy: stację transformatorową z dwoma transformatorami i rozdzielnią NN podzielona na część UŜytkownika i część Zakładu Energetycznego Kraków - Enion, transformatory wraz z kontrolą ich temperatury dla stacji transformatorowej, pomiar energii elektrycznej, instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych, rozdzielnię główną nn budynku RNN, rozdzielnice główne niskiego napięcia wraz z układami kompensacji mocy biernej i licznikami zuŝycia energii elektrycznej dla odbiorców na napięciu 0,4kV, rozdzielnice piętrowe biurowe i administracyjne i obiektowe, instalację oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, dekoracyjnego, elewacji, małej architektury, system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z centralnym systemem monitoringu opraw, wewnętrzne linie zasilające WLZ, instalację zasilania gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych, zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji, zasilanie podgrzewaczy wody,

15 trasy kablowe dla kabli energetycznych oraz dla kabli zasilających urządzenia do prowadzenia akcji poŝarowej, przepusty w postaci pustych rur, przejść kablowych, drabinek kablowych, kanałów instalacyjnych, uszczelnienia p.poŝ, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych wraz z głównymi szynami do połączeń wyrównawczych, instalacja ochrony od poraŝeń, instalacja ochrony przepięciowej, instalacje techniczne poŝarowe, przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu, 1.3 Cel opracowania Celem opracowania jest opracowanie koncepcji wielobranŝowej uwzględniającej zalecenia Sądu konkursowego. 1.4 Podstawa opracowania Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcja konkursowa architektury zalecenia Sądu Konkursowego regulamin konkursu inwentaryzacja zieleni ULICP 1 i ULICP 2 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 warunki techniczne podłączenia i dostawy mediów warunki na przełoŝenie istniejących sieci uzgodnienia międzybranŝowe obowiązujące normy i przepisy budowlane 2 ROBOTY NIE UJĘTE W KONCEPCJI WEWNĘTRZNCYH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Niniejsza koncepcja nie obejmuje swoim zakresem: Tablic i instalacji elektrycznych związanych z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, łącznie z automatyką elementów, dla których systemy są montowane fabrycznie dla urządzeń dachowych albo gdzie systemy są wbudowane w urządzenia w pomieszczeniach technicznych. Ujęte są jednak instalacje zasilające do szaf sterowniczo - zasilających: instalacje słaboprądowe, instalację telefoniczną,

16 system BMS, systemu komputerowego, instalacji elektrycznych w części Najemców na poziomie 0,00 (Projekty instalacji wykonują Najemcy. Projekty te podlegają weryfikacji przez Wynajmującego.) PowyŜsze roboty zostaną ujęte w oddzielnych projektach. 3 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. Zgodnie z wydanymi przez Zakład Energetyczny warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, znak ZEK/SR/TP/240041/139/1919/6988/2009 z dn budynek Centrum Obsługi Inwestora zasilany będzie: Przyłacze nr 1 (zasilanie podstawowe) - nacięcie linii kablowej 15 kv relacji stacja transformatorowa nr 2291 stacja transformatorowa nr wcięcie w istniejącą linię SN 3xXUHAKXS 1x240mm²/15kV. Przyłacze nr 2 (zasilanie rezerwowe) - nacięcie linii kablowej 15 kv relacji stacja transformatorowa GPZ Politechnika nr 2260 stacja transformatorowa nr wcięcie w istniejącą linię SN 3xYHAKXS 1x240mm²/15kV. Granicą eksploatacji będą zaciski prądowe łączników szyn SN od strony urządzeń ZEK w nowoprojektowanej stacji UŜytkownika. Linie kablowe wprowadzone będą do odpowiednich pól rozdzielnic SN części Enion w niezaleŝnych rurach stalowych DN200 w północnej części budynku i uszczelnione przed wnikaniem wody do wewnątrz budynku. Teren, na którym zaprojektowano linie kablowe i stację transformatorową objęty jest decyzją nr AU- 2/7331/2940/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn r. wraz z załącznikiem nr 1 do decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu połoŝonego w Krakowie w rejonie ul. Centralnej. W związku z przebudowywaniem sieci ciepłowniczej wzdłuŝ ul. Centralnej i niewłaściwie przyjętymi gabarytami stacji transformatorowej w wydanym ULICP została wszczęta procedura zmiany ULICP dotycząca zmiany lokalizacji i gabarytów nowoprojektowanej stacji transformatorowej. Nowa lokalizacja stacji została pokazana na rys. nr 32PL/KW-PP8.3/01 (koncepcja sieci zewnętrznych), a jej gabaryty na rys. nr 32PL/KW-EL/ Podstawowe parametry techniczne Moc zapotrzebowana dla obiektu: przyłącze nr 1 (zasilanie podstawowe) kw, przyłącze nr 2 (zasilanie rezerwowe) kw, Podstawowe parametry techniczne: napięcie zasilania stacji elektroenergetycznych 15kV, zasilanie odbiorów oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych - 230V, 50Hz, system dystrybucji i zasilania podrozdzielni niskiego napięcia 400/230V, system sieciowy po stronie niskiego napięcia TN-S, Dodatkowa ochrona od poraŝenia prądem elektrycznym

17 sieć 15kV Uziemienie ochronne sieć 0,4/0,23kV Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 4 STACJA TRANSFORMATOROWO - ROZDZIELCZA 4.2 Układ stacji Projektowana stacja będzie stacją dwukondygnacyjną. Zlokalizowana będzie w północnej części nowoprojektowanego obiektu. Część naziemną stacji transformatorowej będą stanowiły pomieszczenia rozdzielni SN część Enion i część UŜytkownika oraz dwie komory transformatorowe z transformatorami 1250kVA. Część podziemną zlokalizowana na poziomie -1 garaŝu podziemnego stanowiły będą pomieszczenia rozdzielni głównej nn RNN wraz z sekcja poŝarową, pomieszczeniem baterii kondensatorów, pomieszczeniem pomiaru zuŝycia energii elektrycznej. 4.3 Trasy kablowe w stacjach Do prowadzenia wszystkich kabli SN w pomieszczeniach stacji transformatorowej przewiduje się rury PCV o średnicy zewnętrznej F160mm. Rozdzielnice SN będą stały na podłodze technologicznej wysokości h=0,7m i odporności ogniowej 30min.. Most szynowy nn pomiędzy transformatorami a rozdzielnicami głównymi nn będzie wyprowadzony do pomieszczenia rozdzielni nn bezpośrednio z kaŝdej komory transformatorowej. Kable nn w pomieszczeniu rozdzielnic głównych nn będą prowadzone na drabinkach kablowych do przepustów w ścianie pomieszczenia. Uszczelnienia przepustów przez ściany pomieszczeń stacji będzie miało odporność ogniową, co najmniej 2 godz. 4.4 Rozdzielnia SN 15 kv Koncepcja przewiduje szafy rozdzielcze w izolacji SF6. Są to rozdzielnice przedziałowe, złoŝone z pól umieszczonych w obudowach metalowych i stanowiących niezaleŝne moduły. 4.5 Komory transformatorowe Koncepcja przewiduje dwa transformatory suche w izolacji Ŝywicznej 15/0,4kV, 1250kVA oznaczone TR1 i TR2. Transformatory będą posadowione kaŝdy w oddzielnej komorze transformatorowej. Komory transformatorowe naleŝy ekranować siatką stalową np. Rabitza. Z siatki ekranującej na dwu przeciwległych końcach wyprowadzić wypust taśmą stalową ocynkowaną Fe/Zn 20x3 mm do podłączenia do instalacji uziemiającej stacji. Transformatory posadowione będą na wibroizolatorach zabezpieczających przed przenoszeniem się drgań od urządzeń na elementy konstrukcyjne budynku.

18 Transformatory będą zasilone z części UŜytkownika rozdzielnicy SN liniami kablowymi 3 x XUHAKXS 1x120 / 15kV prowadzonymi w rurach stalowych DN200 układanych w płycie garaŝu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe niewystarczające chłodzenie zmniejsza zdolność do długotrwałego i krótkotrwałego przeciąŝenia transformatora. Jako temperaturę graniczną dla pomieszczenia komory przyjęto temp C. Do odprowadzenia ciepła wydzielanego przez transformatory z komór transformatorowych projektuje się wentylację: naturalną grawitacyjną, wymuszoną mechaniczną. Dla pomieszczeń, w których temperatura powietrza przekracza 20 0 C lub jest utrudniony przepływ powietrza, projektuje się wspomagającą wentylację wymuszoną. 4.6 Transformatory Transformatory będą bez obudowy (stopień ochrony IP00). Transformatory będą miały klasę izolacji F. Standardowo dostarczany transformator posiada: chłodzenie naturalne, 4 rolki jezdne dwukierunkowe, 4 uchwyty do podnoszenia, 2 zaciski uziemiające, tabliczki: znamionową i ostrzegawczą, odczepy do zmian napięcia po stronie SN, w stanie bez napięciowym, protokół badań wyrobu i instrukcję obsługi. Kable średniego napięcia będą przyłączane do zacisków transformatora bezpośrednio lub za pomocą płaskiej szyny miedzianej. Opcjonalnie moŝe być on przyłączany za pomocą złącza wtykowego 200A (typu A). Przyłącza niskiego napięcia wykonane są za pomocą szyn płaskich (wyprowadzenie do góry). 4.7 Rozdzielnia nn 0,4 kv Rozdzielnia główna nn RNN składać się będzie z dwóch oddzielnych sekcji RNN1 i RNN2 zasilanych z TR1 i TR2 połączonych poprzez wyłącznik sprzęgłowy oraz z sekcji odbiorów gwarantowanych RNN3 zasilanej poprzez automatykę SZR z TR1 lub TR2. Z sekcji RNN3 zasilane będą pompy instalacji hydrantowej oraz odbiorniki biorące udział w akcji poŝarowej. W przypadku awarii zasilacza TR1 nastąpi automatyczne przełączenie sekcji RNN3 na zasilacz z TR2. Rozdzielnice główne nn zabudowane będą w oddzielnych pomieszczeniach wydzielonych poŝarowo, poniŝej komór transformatorowych. Wykonanie szaf rozdzielczych przyścienne lub wolnostojące. Dla szaf przyściennych powinno być dojście do wszystkich elementów rozdzielnicy podlegających okresowej konserwacji. Wszystkie kable wprowadzane do rozdzielnic od góry. Połączenia pomiędzy transformatorami i polami zasilającymi oraz połączenia sekcji pomiędzy sobą przewiduje się przy pomocy mostów kablowych lub mostów szynowych o odpowiedniej obciąŝalności prądowej. Pola zasilające zostaną wyposaŝone w analizatory sieci mierzące podstawowe parametry elektryczne. Rozdzielnice o strukturze modułowej, z podziałem na bloki funkcjonalne i z moŝliwością zastosowania szeregu przegród i osłon, co umoŝliwia: szybki i bezbłędny montaŝ, bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych, łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji łatwą i bezpieczną konserwację

19 Aparatura łączeniowa będzie zainstalowana za osłonami ochronnymi i dostępne są jedynie elementy niezbędne do manewrowania. Przy konieczności częstych ingerencji w strukturę szafy moŝna zainstalować dodatkowe osłony wewnętrzne, które zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem. Wszystkie pomieszczenia rozdzielni głównych nn, baterii kondensatorów posiadają niezaleŝną wentylację mechaniczną. 4.8 Układ samoczynnego załączania rezerwy Rozdzielnicę główna nn RNN będzie wyposaŝona w mikroprocesorowy układ SZR. SZR obejmujący swoim działaniem wyłączniki słuŝące do przełączenia sekcji głównych rozdzielni nn przy zanikach napięcia w linii zasilającej. Dodatkowo dla sekcji RNN3 zaprojektowano niezaleŝny układ SZR do przełączenia tej sekcji przy zanikach napięcia w rezerwowej linii zasilającej. Diagram logiki działania układów SZR pokazano na schemacie głównym zasilania. 4.9 Mierniki energii elektrycznej Rozliczeniowy pomiar energii dla całego obiektu zostanie zrealizowany po stronie 15kV zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego Kraków - Enion w rozdzielni głównej średniego napięcia. Mierniki zuŝycia energii elektrycznej przewiduje się dla odbiorników związanych z instalacjami HVAC oraz instalacjami, które będą wymagały kontroli zuŝycia energii w tym dla przewidywanych lokali na wynajem na poziomie 0,00. Będą to układy pomiaru energii elektrycznej bezpośrednie lub półpośrednie w zaleŝności od mocy zapotrzebowanej Kompensacja mocy biernej Dla kaŝdej sekcji rozdzielni głównej nn RNN będzie dostarczona i zainstalowana bateria kondensatorów. System kompensacji mocy biernej musi być odporny na wyŝsze harmoniczne (baterie kondensatorów z dławikami i sterowaniem przy pomocy regulatora mikroprocesorowego) oraz będzie miała moŝliwość automatycznej regulacji. Baterie kondensatorów zabudowane będą w wydzielonym pomieszczeniu przy rozdzielni głównej RNN. 5 KORYTA KABLOWE Koryta kablowe będą montowane na ścianach lub podwieszone do sufitu. Będą mocowane poziomo w taki sposób, by były one całkowicie stabilne Koryta będą podwieszane parami, na jednakowej wysokości i będą biegły w jednej linii. Zabezpieczone za pomocą wsporników ściennych moŝliwe jest tylko na ścianach betonowych, poniewaŝ ścianki działowe muszą się dać łatwo przesuwać. Koryta będą umieszczane w minimalnej odległości 50 mm od ściany w celu umoŝliwienia prowadzenia za nimi róŝnego rodzaju rur. Koryt, drabinek i innych nie wolno prowadzić przez drzwi oddzielające strefy ppoŝ. oraz przegrody oddzielające piętra - muszą się one kończyć przed tymi przegrodami.

20 Wsporniki będą montowane w taki sposób, by ugięcie całkowicie obciąŝonego przepustu czy drabinki nie przekraczało 0,5% odległości pomiędzy wspornikami. Ponadto zostanie uwzględniona nośność wsporników oraz moŝliwości zabezpieczania w elementach budowlanych. Odległości między wspornikami nie będą przekraczać 1,5 m. Wsporniki będą umieszczane bezpośrednio przy połączeniach, przy wszelkich zmianach kierunku i poziomu. Trasy kablowe z zamocowaniami stosowanymi w układach zasilania i sterowania urządzeniami słuŝącymi ochronie przeciwpoŝarowej, będą zapewniały ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach przez czas pracy urządzenia poŝarowego nie mniejszy niŝ 90 minut. Trasy kablowe do hydroforowi, odbiorników poŝarowych oraz klap poŝarowych w wykonaniu EI Uszczelnienie p.poŝ. przepustów Wszystkie instalacje elektryczne przechodzące przez przegrody ppoŝ. będą uszczelnione uszczelnieniem posiadającym odpowiednie atesty ppoŝ. Roboty te będą wykonane, gdy sama instalacja będzie juŝ ukończona. Uszczelnienia ppoŝ. będą spełniać te same wymagania techniczne poŝarowe, co ściany lub stropy, przez które przechodzą elementy instalacji. Wszystkie drabinki i przepusty kablowe będą się kończyć w odległości cm od ścian. Uszczelnienia ppoŝ. będą wykonane zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami. 6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 6.2 Rozdzielnice obiektowe Tablice obiektowe, będą wykonane w oparciu o typowe rozwiązania. WyposaŜenie elektryczne będzie uwzględniało warunki lokalne i funkcje pomieszczenia. Rozdzielnice dla lokali biurowych i odbiorów wspólnych będą umieszczone w szachtach kablowych na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz dla odbiorów technologicznych w odpowiednich pomieszczeniach technicznych. Rozdzielnice, które będą przeznaczone do obsługi przez personel niewykwalifikowany, będą wykonane zgodnie z EN Pozostałe rozdzielnice, z wyłączeniem rozdzielnic do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, będą wykonane zgodnie z EN Rozdzielnice będą oznaczone tabliczką znamionową z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych. Wszystkie tablice będą dostarczone z napisami w języku polskim. Wszystkie elementy będą dostarczone z opisami. Urządzenia zabezpieczające oraz bezpieczniki instalacyjne będą oznakowane w taki sposób, by była moŝliwość rozpoznania, do której grupy naleŝą. 6.3 Odpływy z rozdzielnic głównych NN Przewiduje się następujące odpływy: do tablic rozdzielczych dla obwodów wspólnych poszczególnych kondygnacji, klatek schodowych i korytarzy oraz lokali biurowych, do tablic oświetlenia garaŝu podziemnego,

21 do tablic oświetlenia zewnętrznego, elewacji, dekoracyjnego i elementów małej architektury, do tablic rozdzielczych dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji, do zasilania wind, do zasilania szaf zasilająco - sterowniczych instalacji hydrantowej, do zasilania pompowni ścieków, do zasilania tablicy rozdzielczej wymienników ciepła, do tablicy wentylatorów wyciągowych, Przewiduje się dwa moŝliwe warianty rozprowadzenia energii: za pomocą układu szynoprzewodów, za pomocą kabli. 6.4 Prowadzenie instalacji Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą na drabinkach, poziomo w garaŝu, pionowo w wydzielonych szybach kablowych. W pomieszczeniach najemców, korytarzach, holu głównym instalacje prowadzone będą na korytkach kablowych powyŝej stropu podwieszanego lub pod stropem Ŝelbetowym. 6.5 Kable i przewody zasilające Kable i przewody bezpośrednio z pomieszczenia rozdzieli głównej nn na poziomie garaŝu podziemnego układane będą na drabinkach kablowych podwieszanych do stropu garaŝu i wprowadzone do szachtów kablowych, skąd będą rozprowadzane do odbiorników na poszczególnych kondygnacjach budynku. Szachty kablowe, zgodnie z warunkami ochrony poŝarowej obiektu, powinny być obudowane ścianami murowanymi o klasie REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. W stropie nad poziomem garaŝu oraz w stropach na wyŝszych poziomach szachty będą miały przegrody poziome o klasie EI 60 odporności ogniowej. Przepusty w elementach oddzieleń przeciwpoŝarowych będą miały klasę odporności ogniowej EI 60. Kable zasilające do tablic rozdzielczych będą wykonane 5-cio Ŝyłowymi kablami YKY i przewodami YDY. Kable będą układane w liniach prostych. Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonane będzie w rurach RL o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów. Po wprowadzeniu kabli przepusty będą uszczelnione tak by ich odporność ogniowa była nie mniejsza niŝ odporność ogniowa stropu, przez który przechodzą. Wszystkie kable będą oznakowane zgodnie z PN-76/E Przejścia kabli przez strefy poŝarowe będą wykonane jako szczelne z zastosowaniem przegród ogniowych. Na kablach przechodzących przez ściany poŝarowe będą załoŝone oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany. Kable zasilające urządzenia zasilane z przed głównego wyłącznika poŝarowego a prowadzone wewnątrz obiektu będą wykonane przewodami i kablami o odporności ogniowej E90 min. Wszystkie kable wchodzące do obiektu poniŝej poziomu ziemi prowadzone będą w przepustach z rur. Rury będą uszczelnione przed moŝliwością penetracji wody i gazu do wnętrza obiektu.

22 6.6 Główny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna wyposaŝona będzie w główny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów podłączonych do pól odpływowych rozdzielnic głównych nn RNN, za wyjątkiem urządzeń elektrycznych związanych bezpośrednio z prowadzeniem akcji gaszenia poŝaru. Wyłącznik ten po zadziałaniu nie pozbawia zasilania pomp instalacji hydrantowej i oświetlenia zewnętrznego, jak równieŝ ewentualnych innych obwodów instalacji i urządzeń niezbędnych w czasie trwania poŝaru. Jednocześnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne opraw oświetlenia bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i wskazującego kierunki ewakuacji, centrali telefonicznej, centrali rozgłoszeniowej, itp. Wyłącznik zostanie zlokalizowany w wydzielonym poŝarowo, głównym pomieszczeniu ochrony (monitoringu), na parterze części biurowej budynku. Obwody sterujące wyłączeniem prądu monitorowane są w zakresie ich ciągłości i uszkodzenia, z sygnalizacją świetlną w pomieszczeniu ochrony. Zasilanie urządzeń przeciwpoŝarowych (pomp instalacji hydrantowej oraz innych niezbędnych w trakcie poŝaru) realizowane będzie sprzed wyłącznika przeciwpoŝarowego i zasilane kablami o podwyŝszonej odporności ogniowej E90. 7 OCHRONA PRZED PORAśENIEM Zgodnie z normą PN-92/E-05005/41ochronę przeciwporaŝeniową będzie zrealizowana przez samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania. Układ sieci odbiorczej jest układem typu TN-S. Przewód neutralny N i ochronny PE są rozdzielone dla całej sieci odbiorczej. W obwodach gniazd wtykowych, w obwodach pomieszczeń naraŝonych na działanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostaną wyłączniki ochronne róŝnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA. Skuteczność ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym będzie sprawdzona przez pomiary po wykonaniu instalacji. Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. będą połączone z przewodem PE. Przekrój przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem zostaną podłączone do systemu połączeń wyrównawczych. 8 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W systemie ochrony przepięciowej będzie zastosowany układ ochronników I i II stopnia ochrony: I stopień ochrony dla zasilania: napięcie znamionowe 230/400V, stopień ochrony (1,2/50) < 3,5 kv, prąd znamionowy 100 ka, czas wyzwalania < 100 ns. II stopień ochrony dla podrozdzielni napięcie znamionowe 230/400V, stopień ochrony (1,2/50) < 1 kv, prąd znamionowy 15 ka, czas wyzwalania 25 ns.

23 9 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 9.2 Oświetlenie podstawowe Instalacja oświetlenia podstawowego będzie wykonana tak by średnie natęŝenia oświetlenia były nie niŝsze niŝ zestawione poniŝej: Hol główny 300 lux Pomieszczenie techniczne 200 lux Pomieszczenie ochrony 500 lux Obszar biur 500 lux Obszary sanitarne 200 lux Obszary komunikacyjne 200 lux Rampy wjazdowe 75 lux Parking podziemny 75 lux Oświetlenie zewnętrzne 20 lux Archiwum 200 lux 9.3 Oświetlenie holu wejściowego, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych w części wspólnej Instalacja oświetleniowa będzie wykonana zgodnie z zasadami dotyczącymi wspólnych dojść i dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie ogólne będzie wykonane na podstawie szczegółowych wytycznych architektonicznych i projektu wnętrz. Obwody do zasilania oświetlenia przewidziano w części wspólnej rozdzielnic piętrowych. Przewidziano oprawy typu downlight z energooszczędnym źródłem światła oraz oprawy dekoracyjne. Oprawy wyposaŝone w elektroniczne stateczniki umoŝliwiające regulacje strumienia świetlnego. Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać z tablicy sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku lub przez system BMS. W niektórych pomieszczeniach załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy czujki ruchu działającej na podczerwień (PIR). 9.4 Oświetlenie parkingu podziemnego Instalacja oświetleniowa będzie wykonana zgodnie z zasadami dotyczącymi wspólnych dojazdów i dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie ogólne wykonane będzie przy pomocy fluorescencyjnych opraw szczelnych, na podstawie szczegółowych wytycznych architektonicznych i projektu wnętrz. Oprawy będą wyposaŝone w elektroniczne stateczniki umoŝliwiające regulacje strumienia świetlnego i będą montowane na zawiesiach. Przewidziano rozdzielnice przeznaczone do zasilania obwodów opraw oświetleniowych zlokalizowane w szachach elektrycznych na poziomie parkingu. Będzie zainstalowane oświetlenie słupów informacyjnych, identyfikujących poszczególne strefy parkingowe.

24 9.5 Oświetlenie pozostałych pomieszczeń Instalacje oświetleniową w pozostałych pomieszczeniach (klatki schodowe, pomieszczenia techniczne itp.) będzie wykonane zapewniając natęŝenie oświetlenia podane w pkt Oświetlenie ogólne wykonane będzie przy pomocy opraw fluorescencyjnych wyposaŝonych w elektroniczne stateczniki umoŝliwiające regulacje strumienia świetlnego oraz opraw ze źródłem energooszczędnym. Na dachu przewiduje się oświetlenie dla systemów wentylacji. Oświetlenie dla pomieszczenia archiwum zostanie wykonane zgodne z normą PN_ISO_11799_ Sterowanie oświetleniem Całe oświetlenie moŝe być sterowane przez system BMS, w pomieszczeniach technicznych i na dachu miejscowo lub w wyznaczonych pomieszczeniach za pomocą programowalnych sterowników umoŝliwiających zaprogramowanie wielu scen oświetleniowych i załączanie w zaleŝności od potrzeb lub ręcznie z tablicy sterowniczej. W przestrzeniach biurowych sterowanie oświetleniem moŝe odbywać się za pomocą odpowiednio dobranych sterowników i grup czujników. W momencie, gdy wzrasta udział światła słonecznego w oświetleniu pomieszczenia sterownik automatycznie zmniejsza strumień wyjściowy opraw lub całkowicie je wyłącza, utrzymując jednocześnie wszystkie wymagania związane z oświetleniem stanowisk pracy. Czujniki ruchu umoŝliwiają automatyczne wyłączenie oświetlenia w pustych pomieszczeniach. Ręczne lub sterowane podczerwienią regulatory natęŝenia oświetlenia umoŝliwiają indywidualne dostosowanie potrzeb uŝytkowników w zakresie oświetlenia. W zaleŝności od konfiguracji czujników przyłączonych do sterownika osiągnąć moŝna określone oszczędności zuŝycia energii. MoŜliwość zastosowania sterowania za pomocą podczerwieni eliminuje potrzebę okablowania pionowego do włączników. Zmiany sekcjonowania poszczególnych grup opraw oświetleniowych przeprowadza się za pomocą zmiany adresów poszczególnych sterowników. Programowanie moŝe odbywać się poprzez odbiorniki podczerwieni przyłączone do sterowników za pomocą pilota programatora. Zastosowanie tego typu rozwiązań w sterowaniu oświetleniem będzie miało wpływ na uzyskanie jak najlepszej klasy energooszczędności. 10 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I ELEWACJI BUDYNKU Instalacja oświetlenia zewnętrznego i elewacji będzie wykonana tak by średnie natęŝenia oświetlenia wynosiło 20lux. Sterowanie oświetleniem dekoracyjnym, zewnętrznym, oświetleniem obiektów małej architektury zrealizowane będzie przy pomocy czujnika zmierzchowego, zegara astronomicznego jak równieŝ będzie istniała moŝliwość ręcznego sterowania tymi obwodami lub przez system BMS. 11 OŚWIETLENIE AWARYJNE Koncepcja przewiduje kompletny system oświetlenia awaryjnego z podziałem na oświetlenie bezpieczeństwa i oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie bezpieczeństwa projektuje się w

25 pomieszczeniach, w których choćby krótkotrwały zanik napięcia w sieci elektrycznej moŝe spowodować zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia lub znaczne straty ekonomiczne. W salach audytoryjnych zostanie zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne w stopniach schodów zasilane napięciem bezpiecznym 24V z akumulatorów. Akumulatory będą zapewniały dwu godzinne podtrzymanie zasilania. Oświetlenie bezpieczeństwa będzie we wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniu monitoringu (na parterze) i powinno być nie mniejsze niŝ 10 lux. Oświetlenie ewakuacyjne będzie mieć natęŝenie minimum 1 lux na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Czas świecenia musi być nie krótszy niŝ 2 godz. System musi być uruchamiany w czasie nie dłuŝszym niŝ 2 sek. po zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposaŝone będą w inwertery, z ciągłą kontrolą stanu poszczególnych obwodów i sygnalizacją uszkodzenia opraw. Przewiduje się system, który ma moŝliwość monitorowania opraw z wykorzystaniem jednostki centralnej systemu. Istnieje równieŝ moŝliwość wizualizacji systemu poprzez komputer PC, do którego naleŝy dobudować dodatkową kartę sieciową, dostawa, montaŝ i oprogramowanie po stronie dostawcy systemu monitoringu. Oświetlenie realizuje równieŝ funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane będzie wykonane w funkcji na jasno, jako świecące podczas uŝytkowania obiektu. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego stanowią część oświetlenia podstawowego. W garaŝu podziemnym zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z centralnej baterii. Centralną baterię zlokalizowano w wydzielonym poŝarowo pomieszczeniu EI120 w garaŝu podziemnym. Wszystkie oprawy posiadają zabudowany moduł adresowy ADR20. Oprawy w pomieszczeniach technicznych lub na klatkach schodowych itp. sterowane lokalnie lub przez system BMS są wyposaŝone w moduły ADR20-ILS umoŝliwiające ich włączenie razem z oświetleniem podstawowym. 12 INSTALACJE SIŁOWE I TECHNOLOGICZNE W ramach instalacji siłowych będzie wykonane zasilanie tablic i rozdzielnic dla urządzeń technologicznych zestawionych w wytycznych branŝowych. Odbiorniki siłowe będą podłączone kablami lub przewodami odpowiednio 5 lub 3 Ŝyłowymi, przy czym przewody będą miały izolację na napięcie 750V. Odbiorniki technologiczne będą podłączone do sieci bezpośrednio lub za pośrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszą mieć izolację na napięcie 750 V. W przypadku urządzeń posiadających własną skrzynkę sterującą kable zasilające będą podłączone bezpośrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzącymi w skład róŝnych instalacji wykonywanych przez wykonawcę robót elektrycznych będą umieszczone wyłączniki awaryjne Gniazda wtykowe Będzie wykonana instalacja gniazd wtykowych porządkowych we wszystkich pomieszczeniach części nadziemnej budynku, w pomieszczeniach technicznych oraz w garaŝu podziemnym. W pomieszczeniach biurowych przewiduje się na kaŝde jedno stanowisko komputerowe dwa pojedyncze gniazda ogólne i dwa pojedyncze gniazda typu DATA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Budynek laboratoryjno biurowy nr2 Adres : ul. Dorodna 16 ZAMAWIAJĄCY Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo