PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 3"

Transkrypt

1 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 3 ISSN Rok II Warszawa Opole 2009

2 JERZY WITEK * ROMAN KLECAN ** ANDRZEJ KLETA *** ANDRZEJ ŒLIWA **** Opracowanie nowych technologii wykonywania cieplnych w energetyce Opracowano nowe ognioodporne materia³y termoizolacyjne wielokrotnego u ycia, s³u ¹ce do cieplnej turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej w energetyce zawodowej. Wyroby te pozwalaj¹ zmieniæ technologiê izolowania turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej, a w efekcie obni yæ koszty remontów, zdecydowanie poprawiæ warunki pracy ekip remontowych oraz wyeliminowaæ problem powstawania, stwarzaj¹cych du e zagro enie ekologiczne, odpadów w³óknistych. 1. Technologie aktualnie stosowane nieodnawialne i ekologicznie uci¹ liwe Zadaniem cieplnej jest zmniejszenie strat ciep³a oraz poprawa sprawnoœci energetycznej urz¹dzeñ. W przypadku turbiny izolacja cieplna ma równie inne, istotne znaczenie. Brak lub jej wady mog¹ byæ Ÿród³em zak³óceñ w prawid³owej pracy turbiny, wynikaj¹cych z niejednakowej temperatury w ró nych jej czêœciach, jak równie zwi¹zanych z ogrzewaniem siê ³o ysk od fragmentów korpusu turbiny, których izolacja jest np. uszkodzona. Z tego wzglêdu izolacja cieplna korpusu turbiny powinna byæ zawsze trwa³a i skuteczna, zw³aszcza w jej czêœciach czo³owych, s¹siaduj¹cych z obsadami ³o ysk. Stosowana tradycyjnie technologia izolowania korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej jest technologi¹ nieodnawialn¹ u ywane do jej realizacji ma- * Mgr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach. ** Dr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach. *** Mgr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach. **** Mgr in., Kadet Izolacje Ogniotrwa³e w Gliwicach.

3 102 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA teria³y s¹ jednorazowego u ytku. Po ich demonta u, ca³kowitym czy czêœciowym, nie nadaj¹ siê ju do powtórnej zabudowy. Tradycyjnie wykonana izolacja sk³ada siê z dwu podstawowych warstw: w³aœciwej, wykonanej z materia³u o ma³ej przewodnoœci cieplnej, przylegaj¹cej bezpoœrednio do chronionej powierzchni oraz p³aszcza ochronnego, który jest pow³ok¹ na³o on¹ na zewnêtrzn¹ powierzchniê w³aœciwej, w celu jej ochrony przed oddzia³ywaniem czynników zewnêtrznych (woda, olej, itp.). Do wykonania w³aœciwej korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej metod¹ tradycyjn¹ stosuje siê zazwyczaj we³nê mineraln¹ w postaci luzem (korpusy turbin) lub w postaci elastycznych mat (ruroci¹gi). W przypadku korpusów turbin we³na mineralna upychana jest pod specjaln¹ konstrukcj¹ wsporcz¹ wykonan¹ z siatki stalowej rozci¹gniêtej nad korpusem turbiny, na przyspawanych do korpusu kotwach. Na ruroci¹gach izolacja wykonywana jest metod¹ ich owijania elastycznymi matami w³óknistymi. Pow³okê zewnêtrzn¹ (p³aszcz ochronny) na korpusach turbin wykonuje siê z zaprawy cementowo-klejowej, na ruroci¹gach jest ni¹ ocynkowana blacha. Inny, stosowany czasem, sposób wykonywania p³aszcza ochronnego polega na nak³adaniu na izolacjê w³aœciw¹ elastycznej pow³oki polimerowej, utwardzanej nadmuchem gor¹cego powietrza. W przypadku izolowania korpusów turbin znana i wykorzystywana jest równie technologia natryskowa. Jest to tak e technologia nieodnawialna. Demonta powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Polega ona na bezpoœrednim natryskiwaniu materia³u izolacyjnego na korpus turbiny. Materia³ izolacyjny stanowi mieszaninê we³ny mineralnej z roztworami specjalnych spoiw nieorganicznych. Podobnie jak w metodzie opisanej uprzednio, warstwa izolacyjna kotwiona jest do korpusu turbiny za pomoc¹ specjalnej konstrukcji wsporczej. W tym przypadku, przed na³o eniem p³aszcza ochronnego (podobnego jak w metodzie opisanej powy ej), musi byæ przeprowadzony proces suszenia. Jak ju wspomniano, w odniesieniu do wszystkich technologii nieodnawialnych ka dorazowy demonta wy³o enia izolacyjnego, spowodowany prowadzonymi pracami remontowymi, usuwaniem przyczyn awarii czy dokonywaniem okresowych przegl¹dów, wi¹ e siê z koniecznoœci¹ wymiany zdemontowanego fragmentu na nowy. Pracom demonta owym towarzyszy w tym przypadku du e ska enie powietrza szkodliwym dla zdrowia py³em w³óknistym. Py³ ten, z uwagi na swój w³óknisty charakter, uwa any jest za bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Wymaga to stosowania w trakcie prac rozbiórkowych specjalnych zabezpieczeñ, chroni¹cych otoczenie i ludzi w nim pracuj¹cych przed rozprzestrzenianiem i wdychaniem tego szkodliwego py³u. Wyd³u a to czas i zwiêksza koszty prowadzonych remontów. Innym zagro eniem ekologicznym zwi¹zanym z aktualnie stosowanymi technologiami wykonywania wy³o eñ izolacyjnych jest powstawanie du ej iloœci odpadów w³óknistych, zaliczanych do grupy szczególnie uci¹ liwych i niebezpiecznych. Du ym problemem jest deponowa-

4 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 103 nie takich odpadów na sk³adowiskach, co zwi¹zane jest z ich nisk¹ gêstoœci¹ pozorn¹ (ok. 100 kg/m! ), du ¹ objêtoœci¹, któr¹ w zwi¹zku z tym zajmuj¹, oraz luÿn¹ struktur¹ powoduj¹c¹, i s¹ one bardzo podatne na rozwiewanie. Przeróbka tych odpadów do postaci umo liwiaj¹cej ich bezpieczne sk³adowanie jest procesem bardzo kosztownym. Kolejn¹ wad¹ wykorzystywanych obecnie rozwi¹zañ jest koniecznoœæ stosowania konstrukcji noœnej, która wymaga spawania do korpusu turbiny kotew monta owych. Mo e to byæ Ÿród³em defektów korpusu turbiny, co bior¹c pod uwagê warunki, w jakich ten korpus pracuje, mo e stanowiæ przyczynê powa nych awarii. 2. Technologia nowa odnawialna i ekologicznie bezpieczna Ide¹ odnawialnej technologii izolowania korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej jest mo liwoœæ wielokrotnego u ywania tych samych materia³ów izolacyjnych. Mo liwoœæ tak¹ daje zastosowanie tzw. materacyków termoizolacyjnych, w których podstawowym materia³em izolacyjnym pozostaj¹, podobnie jak w technologiach tradycyjnych, maty z ró nego rodzaju w³ókien nieorganicznych: ceramicznych, mineralnych i szklanych, wzmacniane siatk¹ stalow¹ i foli¹ aluminiow¹. Maty te s¹ jednak w tym przypadku obszyte tkaninami i niæmi termoodpornymi z w³ókien ceramicznych lub szklanych. Podobnie jak same maty, materacyki charakteryzuj¹ siê nisk¹ gêstoœci¹ pozorn¹ (ok. 150 kg/m! ) i niskim wspó³czynnikiem przewodnoœci cieplnej (w temperaturze 300 C 0,10 W/mK). Schemat materacyka i sposób jego monta u przedstawiono na rycinie 1. Na ry- % $ & 1, 5 tkanina z w³ókien termoodpornych, 2 siatka z drutu stalowego, 3 folia aluminiowa, 4 wype³nienie materia³em termoizolacyjnym (mata w³óknista), #! " 6, 7 elementy monta owe, 8 nici z w³ókien termoodpornych. Ryc. 1. Schemat materacyka termoizolacyjnego

5 104 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA cinie 2 zobrazowano natomiast przyk³ad turbiny zaizolowanej now¹ technologi¹, a w tabeli 1 charakterystykê porównawcz¹ dotychczas stosowanych oraz nowo opracowan¹ technologiê cieplnej korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej. r ó d ³ o: [www.sumltd.com]. Ryc. 2. Turbina po zaizolowaniu materacykami termoizolacyjnymi Opracowana, odnawialna i ekologiczna technologia izolowania turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej oparta jest, jak ju wspomniano, na zastosowaniu elastycznych materacy. S¹ to wyroby wielokrotnego u ycia. Mog¹ byæ kilka razy montowane i demontowane bez utraty w³asnoœci u ytkowych, zwiêkszaj¹c, minimum dwukrotnie, trwa³oœæ wy³o enia izolacyjnego, przyczyniaj¹c siê do obni enia kosztów oraz przyspieszenia prac remontowych. Ich monta jest zdecydowanie szybszy, nie wymaga konstrukcji wsporczej i spawania kotew do korpusu turbiny. Wyk³adzina izolacyjna nie potrzebuje równie suszenia, wykonywania pow³oki ochronnej czy zabezpieczania blach¹ os³onow¹. Wdro enie opracowanych wyrobów do izolowania korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej radykalnie poprawia warunki, w jakich prowadzone s¹ prace izolacyjne. Obszycie mat tkaninami powoduje radykalne zredukowanie wystêpuj¹cych aktualnie zagro eñ ekologicznych zwi¹zanych z du ym zapyleniem miejsca prac remontowych oraz sk³adowaniem, powstaj¹cych w ich trakcie niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Bezpieczne sk³adowanie tych odpadów nie wymaga ju w zwi¹zku z tym wczeœniejszego, kosztownego ich unieszkodliwiania. Wiêksza trwa³oœæ materacyków skutkuje te tym, e odpadów tych jest zdecydowanie mniej. Nale y przypuszczaæ, e polska energetyka niebawem rozpocznie systematyczne wdra anie nowej technologii. W chwili obecnej zakres jej stosowania jest bardzo niewielki i w ca³oœci oparty na materia³ach importowanych. W krajach

6 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 105 wysoko rozwiniêtych stosowanie tej technologii jest ju powszechne. Z przeprowadzonych szacunkowych kalkulacji wynika, e wyroby produkowane w kraju bêd¹ tañsze od importowanych, co przy porównywalnych parametrach technicznych stanowiæ bêdzie zachêtê dla krajowego przemys³u energetycznego do zmiany technologii izolowania turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej. T a b e l a 1 Charakterystyka porównawcza technologii wykonywania cieplnej turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej Technologie stosowane dotychczas Technologia nowo opracowana Metoda tradycyjna Technologia nieodnawialna We³na mineralna luzem i maty z we³ny mineralnej na siatce z drutu stalowego lub pokryte foli¹ aluminiow¹. Zaprawa cementowo-klejowa lub elastyczna pow³oka polimerowa. Os³ona z blachy ocynkowanej. Wymagana konstrukcja noœna z siatki stalowej rozci¹gniêtej nad korpusem turbiny, na szpilkach spawanych do korpusu. Pracoch³onny monta i demonta. Remont turbiny i zwi¹zana z tym koniecznoœæ czêœciowego lub ca³kowitego demonta u powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Trudne warunki BHP w trakcie monta u i demonta u. Du e zapylenie stanowisk pracy i powstawanie niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Problemy zwi¹zane z utylizacj¹ niebezpiecznych odpadów w³óknistych, powstaj¹cych w trakcie demonta u, i z ich deponowaniem na sk³adowiskach odpadów. Metoda natryskowa Technologia nieodnawialna Mieszanina we³ny mineralnej luzem ze spoiwami nieorganicznymi. Zaprawa cementowo-klejowa lub elastyczna pow³oka polimerowa. Wymagana konstrukcja noœna, podobna jak w metodzie tradycyjnej. Szybki monta, ale konieczne d³ugie suszenie wyk³adziny izolacyjnej. Podobnie jak przy metodzie tradycyjnej, demonta powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Bardzo trudne warunki BHP w trakcie demonta u. Du e zapylenie stanowisk pracy i powstawanie niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Problemy jak w metodzie tradycyjnej zwi¹zane z utylizacj¹ i deponowaniem niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Technologia odnawialna Materace, które stanowi¹ maty z w³ókien nieorganicznych obszyte tkaninami i niæmi termoodpornymi. W ostatniej warstwie strona zewnêtrzna materaca obszyta tkanin¹ wodo- i olejoodporn¹. Materac wyposa ony w elementy umo liwiaj¹ce ich ³¹czenie i monta. Niewymagana konstrukcja noœna. Szybki monta i demonta. Niepotrzebne suszenie. Demonta nie powoduje jej zniszczenia. Materia³y, które j¹ stanowi¹ mog¹ byæ wielokrotnie montowane i demontowane bez utraty w³asnoœci u ytkowych. Zdecydowanie korzystniejsze warunki BHP w trakcie monta u i demonta u. Ni - sze zapylenie i zdecydowanie mniejsza iloœæ powstaj¹cych odpadów w³óknistych. Zdecydowanie mniejsze zagro enia ekologiczne zwi¹zane z deponowaniem powstaj¹cych odpadów w³óknistych.

7 106 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA 3. Dotychczasowe doœwiadczenia stosowania nowej technologii We wspó³pracy z Zak³adami Remontowymi Energetyki Katowice S.A. zaizolowano korpus turbiny przeciwprê nej 1,5 MW w firmie Energomedia przy Rafinerii Nafty w Trzebini. Turbinê t¹ przedstawiono na rycinie 3. Ryc. 3. Turbina przeciwprê na w trakcie izolowania Przed zaprojektowaniem wyk³adziny izolacyjnej przeprowadzono obliczenia cieplne, których celem by³o wyznaczenie optymalnej gruboœci. Wykonano je opieraj¹c siê na oznaczonej wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a ( ) materacy izolacyjnych: 0,09 W/mK 150 C, 0,10 W/mK 300 C. Przyjêto, e gruboœæ powinna zapewniæ temperaturê na zewnêtrznej powierzchni na poziomie nieprzekraczaj¹cym 50 C. Do obliczeñ wykorzystano program komputerowy, a ich wyniki przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4. Wykaza³y one, e przy temperaturze roboczej 550 C gruboœæ warstwy izolacyjnej powinna wynosiæ 200 mm, przy temperaturze roboczej 450 C 150 mm, natomiast przy temperaturze roboczej 275 C 100 mm. Przy takich gruboœciach temperatura na jej powierzchni zewnêtrznej nie powinna przekraczaæ 50 C.

8 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 107 Wyniki obliczeñ cieplnych dla temperatury roboczej 275 C T a b e l a 2 Materia³ wyk³adziny izolacyjnej Gruboœæ [mm] Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a [W/m K] Opór cieplny [m K/W] Straty ciep³a do otoczenia [W/m ] Temperatura powierzchni zewnêtrznej [ C] Materac termoizolacyjny 100 0,09 1, ,61 42 Wyniki obliczeñ cieplnych dla temperatury roboczej 450 C T a b e l a 3 Materia³ wyk³adziny izolacyjnej Gruboœæ [mm] Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a [W/m K] Opór cieplny [m K/W] Straty ciep³a do otoczenia [W/m ] Temperatura powierzchni zewnêtrznej [ C] Materac termoizolacyjny 150 0,10 1, ,37 47 Wyniki obliczeñ cieplnych dla temperatury roboczej 550 C T a b e l a 4 Materia³ wyk³adziny izolacyjnej Gruboœæ [mm] Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a [W/m K] Opór cieplny [m K/W] Straty ciep³a do otoczenia [W/m ] Temperatura powierzchni zewnêtrznej [ C] Materac termoizolacyjny 200 0,10 2, ,42 47 Decyzje o rodzajach zastosowanych tkanin, mat i nici podjêto bior¹c pod uwagê obci¹ enie termiczne miejsc zabudowy materacyków na korpusie turbiny. W warstwach wewnêtrznych (wysoka temperatura) zastosowano maty z w³ókien ceramicznych, które obszyto wysoko odporn¹ termicznie (1000 C) tkanin¹, równie z w³ókien ceramicznych. W warstwie zewnêtrznej, gdzie temperatura jest ju ni sza, zastosowano maty z w³ókien mineralnych obszyte tkanin¹ z w³ókien szklanych (500 C). Na obszycie strony zewnêtrznej ostatniej warstwy u yto tkaninê impregnowan¹, gwarantuj¹c¹ ochronê ca³ej wyk³adziny przed oddzia³ywaniem wody i oleju. W sumie wykonano ok. 40 materacy izolacyjnych o ró nych kszta³tach, zaprojektowanych do kszta³tu i wymiarów korpusu turbiny. Gruboœæ warstwy izolacyjnej 200, 150 lub 100 mm uzyskano stosuj¹c dwie, trzy lub cztery warstwy

9 108 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA materacy wykonanych z mat o gruboœci 50 mm. Materace na korpusie turbiny po³¹czone zosta³y ze sob¹ za pomoc¹ drutu ocynkowanego i specjalnych, stalowych haczyków zamontowanych na ich krawêdziach. Pomiary temperaturowe turbiny przeprowadzone po jej uruchomieniu i wykonywane regularnie w ca³ym okresie jej eksploatacji wykaza³y, e temperatura powierzchni zewnêtrznej nie przekracza 45 C, jest wiêc zgodna z wynikami obliczeñ cieplnych. Turbina ta pracuje ju ok. 5 lat i pomimo przeprowadzonego w tym czasie kilkukrotnego demonta u i powtórnego monta u wyk³adziny izolacyjnej, jej stan techniczny uznaje siê wci¹ jako bardzo dobry. Oprócz opisanej uprzednio korpusu turbiny, opracowan¹ technologiê testowano równie w trakcie wykonywania innych elementów eksploatowanych w przemyœle energetycznym. Najwa niejsze z nich przedstawiono na rycinach 4, 5, 6, 7 i 8: Elektrownia Rybnik izolacja klapy zwrotnej (ryc. 4), Elektrociep³ownia Kraków izolacja przewodów py³owych (ryc. 5), Elektrownia Rybnik izolacja czwórnika (ryc. 6), Elektrownia Rybnik izolacja kolan py³owych (ryc. 7), Rafineria Trzebinia izolacja ruroci¹gu ³¹czeniowego kot³a OR-50 z kolektorem (ryc. 8), Elektrociep³ownia Kraków kurtyny ciep³ochronne na w³azach rewizyjnych kot³a, Elektrownia Opole izolacja dÿwiêkoch³onna komory zaworowej. Ryc. 4. Izolacja klapy zwrotnej na ruroci¹gu parowym

10 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 109 Ryc. 5. Izolacja przewodów py³owych Ryc. 6. Izolacja czwórnika

11 110 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA Ryc. 7. Izolacja kolan py³owych Ryc. 8. Porównanie starej i nowej wyk³adziny izolacyjnej na ruroci¹gu ³¹czeniowym kot³a OR-50 z kolektorem W ka dym z przedstawionych powy ej przypadku, dotychczasowa kilkumiesiêczna eksploatacja potwierdzi³a wszystkie, zarówno techniczne, jak i ekologiczne, zalety stosowania materacykowej technologii wykonywania cieplnych. Planowane s¹ kolejne próby eksploatacyjne, tym razem na turbinach wiêkszej mocy, gdzie do badañ porównawczych skutecznoœci izolacyjnej wyk³adziny wykonanej wed³ug nowej i starej technologii, wykorzystana zostanie kamera termowizyjna.

12 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE Nowe tworzywo izolacyjne NOVOSIL W przypadku ruroci¹gów, szczególnie tych o mniejszych œrednicach, materacyki termoizolacyjne mog¹ byæ zast¹pione specjalnymi kszta³tkami, tzw. otulinami. Otuliny takie wytwarzane s¹ przez niektórych producentów we³ny mineralnej. We³na mineralna wi¹zana jest w nich szkodliwymi dla zdrowia spoiwami organicznymi, takimi jak ywica fenolowo-formaldehydowa. W wy szych temperaturach spoiwa te ulegaj¹ spaleniu, os³abiaj¹c strukturê, pogarszaj¹c ich w³asnoœci i zanieczyszczaj¹c œrodowisko toksycznymi substancjami. W opracowanych w ISCMOiB, Oddziale Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach, wspólnie z firm¹ Kadet, otulinach NOVOSIL, w³ókna wi¹zane s¹, w przeciwieñstwie do dotychczas stosowanych spoiw organicznych, spoiwami nieorganicznymi. W efekcie uzyskano tworzywo charakteryzuj¹ce siê stabilnoœci¹ cech strukturalnych w szerokim zakresie temperatur: od 20 do 900 C. Wykonane z niego otuliny maj¹ postaæ pó³pierœcienia o wymiarach odpowiadaj¹cych œrednicy izolowanego ruroci¹gu i s¹ montowane parami na jego obwodzie. Powierzchnie zewnêtrzne otulin NOVOSIL impregnowane s¹ substancjami olejo- i wodoodpornymi. Mog¹ byæ wykonywane z w³ókien bazaltowych, szklanych i ceramicznych. O wyborze rodzaju w³ókna decyduje obci¹ enie termiczne miejsca, w którym kszta³tki s¹ zabudowywane. W porównaniu z materacykami cechuje je wy sza gêstoœæ pozorna (do 350 kg/m! ) i nieco ni szy wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej (w temperaturze 300 C 0,09 W/mK). Materacyki s¹ wyrobem elastycznym, natomiast otuliny NOVOSIL to produkt twardy (sztywny) o wytrzyma³oœæ na œciskanie wynosz¹cej ok.1,5 MPa. Podobnie jak materacyki, s¹ wyrobami wielokrotnego u ytku, ³atwymi w monta u i demonta u. Ich przyk³ad przedstawiono na rycinie 9. Mocowanie otulin na ruroci¹gach mo e byæ wykonane w ró nych wariantach. Zobrazowano je na rycinie 10. Temperatura stosowania tworzywa NOVOSIL wynosi, jak ju wspomniano, 900 C. Jego sk³ad chemiczny jest natomiast nastêpuj¹cy: SiO 45,5% wag., Al O! 15,3% wag., CaO 15,8% wag., MgO 10,1% wag., Fe O! 4,7% wag., Na O + K O 5,2% wag. Tworzywo NOVOSIL posiada aprobatê techniczn¹ AT /2005 wydan¹ przez Instytut Techniki Budowlanej oraz atest techniczny PZH HK/B/1395/01/2005 wydany przez Polski Zak³ad Higieny.

13 112 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA Ryc. 9. Model ruroci¹gu otulinami NOVOSIL Ryc. 10. Warianty mocowania otulin NOVOSIL na ruroci¹gach

14 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 113 Literatura [1] Patent P312084: 1995 Sposób wytwarzania zewnêtrznej pow³oki termicznej i akustycznej, BUP 1997, nr 14 (614). [2] Patent GB : 1995 Thermal insulation materials, BUP 1993, nr 4 (500). [3] Patent PL : 1996 Izolacja maszyn cieplnych, BUP 1994, nr 1 (523). [4] Norma BS 3958/3: 1985 British Standard specification for thermal insulating materials. Part 3. Metal mesh faced man-made mineral fibre mattresses. [5] Zg³oszenie patentowe nr P357197: 2002 Sposób izolowania turbin i ci¹gów ciep³owniczych oraz ekran do tego celu. [6] W i t e k J., Œ l i w a A., B a r a ñ s k i J., K l e t a A., Sprawozdanie IMO nr 3481/ROW /040490/BT/2005. [7] Norma PN-77/M (nowela 2001) Izolacja cieplna urz¹dzeñ energetycznych wymagania i badania. JERZY WITEK ROMAN KLECAN ANDRZEJ KLETA ANDRZEJ ŒLIWA NEW, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES OF THERMAL INSULATION FOR POWER INDUSTRY New, fireproof insulation materials of the repeated use for thermal insulation of power station turbines and superheated steam pipelines were developed. This products allow to change the technology of turbines and superheated steam pipelines insulations and consequently to lower costs of repairs, improvement of repair teams working conditions and elimination the problem of generation of dangerous fibrous waste materials.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

www.mtinsulations.com +48 725 384 323 M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81

www.mtinsulations.com +48 725 384 323 M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81 www.mtinsulations.com M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81 Spis treści Taśmy 4 Taśma aluminiowa. 5 Taśma aluminiowa zbrojona. 5 Taśma z włókna szklanego. 6 Taśma z włókna szklanego samoprzylepna.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10.

PL 213344 B1. JAŁYŃSKI JERZY JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI TECHNICZNYCH I KOOPERACJI, Poznań, PL 25.10. PL 213344 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387791 (51) Int.Cl. B66F 9/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA Mandat 22 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE i WYROBY POMOCNICZE DO STOSOWANIA W: 07/33 DACHACH 09/33 ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH, OKNACH I LUKACH (OTWORACH)

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388

EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589. @ Intel7: @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1. (2\J Numer zgłoszenia: 105388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCRMLW 9 OPIS OCHRONNY PL 58589 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\J Numer zgłoszenia: 105388 @ Data zgłoszenia: 03.10.1996 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230 PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials Nr 6 ISSN 1899-3230 Rok III WarszawaOpole 2010 JÓZEF BARAŃSKI * JERZY WITEK ** IZABELA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP "NSL"

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP NSL 2 48 1. PRZEZNACZENIE Nawiewniki sufitowe z wyp³ywem laminarnym typu NSL zwane równie stropami laminarnymi przeznaczone s¹ do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeñ o wysokich wymaganiach czystoœci.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ZAMOCOW TECHNIKA ZAMOCOW

TECHNIKA ZAMOCOW TECHNIKA ZAMOCOW kaszerowanie, r TECHNIKA ZAMOCOW TECHNIKA ZAMOCOW Obejma zimnochronna Typ 70 Epress Oznaczenie Ø Grubo Szeroko Gwint Ma. - wewn trzna izolacji Nawiert monta owy Obci enie Szt./Op. 76/0 76,0 0,0 M 0 M 0,6

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 2 ISSN 1899-3230 Rok I Warszawa Opole 2008

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61498 WZORU UŻYTKOWEGO r2l) Numer zgłoszenia: 110985 @ Data zgłoszenia: 18.05.2000 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL

PL 205090 B1 SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,GLIWICE,PL 29.12.2003 BUP 26/03. Jacek Kuc,Zielonka,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205090 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354598 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2002 (51) Int.Cl. E04C 2/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA NAWADNIANIE TERENÓW ZIELONYCH Dlaczego warto nawadniaæ z mat¹ nawadniaj¹c¹ ECO Rain? Zagospodarowanie zieleni¹ wiêkszoœci torowisk jest stosunkowo podobne do umiejscowienia zielonego

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 6. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230 PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials Nr 6 ISSN 1899-3230 Rok III Warszawa Opole 2010 T e m a t: 3654/BT/2010 WITEK JERZY,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (13) B1 PL 187221 B1 A47B 85/00 A47C 17/52 A47D 9/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187221 (21) Numer zgłoszenia: 333214 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1999 (13) B1 (51) IntCl7 A47B 85/00 A47C

Bardziej szczegółowo

Grzejnictwo elektryczne

Grzejnictwo elektryczne Janusz Strzy ewski Grzejnictwo elektryczne ogrzewanie pomieszczeñ przygotowanie ciep³ej wody u ytkowej instalacje specjalne: ochrony budynku podgrzewania rynien i dachów ci¹gów kanalizacyjnych itp. Sp.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65109 Y1 B60Q 1/26 (2006.01) F21W 101/00 (2006.01) Frieske Tomasz, Bydgoszcz, PL 26.10.2009 BUP 22/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117442 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2008 (19) PL (11) 65109 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 2 ISSN 1899-3230 Rok I Warszawa Opole 2008

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo