PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 3"

Transkrypt

1 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 3 ISSN Rok II Warszawa Opole 2009

2 JERZY WITEK * ROMAN KLECAN ** ANDRZEJ KLETA *** ANDRZEJ ŒLIWA **** Opracowanie nowych technologii wykonywania cieplnych w energetyce Opracowano nowe ognioodporne materia³y termoizolacyjne wielokrotnego u ycia, s³u ¹ce do cieplnej turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej w energetyce zawodowej. Wyroby te pozwalaj¹ zmieniæ technologiê izolowania turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej, a w efekcie obni yæ koszty remontów, zdecydowanie poprawiæ warunki pracy ekip remontowych oraz wyeliminowaæ problem powstawania, stwarzaj¹cych du e zagro enie ekologiczne, odpadów w³óknistych. 1. Technologie aktualnie stosowane nieodnawialne i ekologicznie uci¹ liwe Zadaniem cieplnej jest zmniejszenie strat ciep³a oraz poprawa sprawnoœci energetycznej urz¹dzeñ. W przypadku turbiny izolacja cieplna ma równie inne, istotne znaczenie. Brak lub jej wady mog¹ byæ Ÿród³em zak³óceñ w prawid³owej pracy turbiny, wynikaj¹cych z niejednakowej temperatury w ró nych jej czêœciach, jak równie zwi¹zanych z ogrzewaniem siê ³o ysk od fragmentów korpusu turbiny, których izolacja jest np. uszkodzona. Z tego wzglêdu izolacja cieplna korpusu turbiny powinna byæ zawsze trwa³a i skuteczna, zw³aszcza w jej czêœciach czo³owych, s¹siaduj¹cych z obsadami ³o ysk. Stosowana tradycyjnie technologia izolowania korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej jest technologi¹ nieodnawialn¹ u ywane do jej realizacji ma- * Mgr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach. ** Dr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach. *** Mgr in., Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach. **** Mgr in., Kadet Izolacje Ogniotrwa³e w Gliwicach.

3 102 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA teria³y s¹ jednorazowego u ytku. Po ich demonta u, ca³kowitym czy czêœciowym, nie nadaj¹ siê ju do powtórnej zabudowy. Tradycyjnie wykonana izolacja sk³ada siê z dwu podstawowych warstw: w³aœciwej, wykonanej z materia³u o ma³ej przewodnoœci cieplnej, przylegaj¹cej bezpoœrednio do chronionej powierzchni oraz p³aszcza ochronnego, który jest pow³ok¹ na³o on¹ na zewnêtrzn¹ powierzchniê w³aœciwej, w celu jej ochrony przed oddzia³ywaniem czynników zewnêtrznych (woda, olej, itp.). Do wykonania w³aœciwej korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej metod¹ tradycyjn¹ stosuje siê zazwyczaj we³nê mineraln¹ w postaci luzem (korpusy turbin) lub w postaci elastycznych mat (ruroci¹gi). W przypadku korpusów turbin we³na mineralna upychana jest pod specjaln¹ konstrukcj¹ wsporcz¹ wykonan¹ z siatki stalowej rozci¹gniêtej nad korpusem turbiny, na przyspawanych do korpusu kotwach. Na ruroci¹gach izolacja wykonywana jest metod¹ ich owijania elastycznymi matami w³óknistymi. Pow³okê zewnêtrzn¹ (p³aszcz ochronny) na korpusach turbin wykonuje siê z zaprawy cementowo-klejowej, na ruroci¹gach jest ni¹ ocynkowana blacha. Inny, stosowany czasem, sposób wykonywania p³aszcza ochronnego polega na nak³adaniu na izolacjê w³aœciw¹ elastycznej pow³oki polimerowej, utwardzanej nadmuchem gor¹cego powietrza. W przypadku izolowania korpusów turbin znana i wykorzystywana jest równie technologia natryskowa. Jest to tak e technologia nieodnawialna. Demonta powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Polega ona na bezpoœrednim natryskiwaniu materia³u izolacyjnego na korpus turbiny. Materia³ izolacyjny stanowi mieszaninê we³ny mineralnej z roztworami specjalnych spoiw nieorganicznych. Podobnie jak w metodzie opisanej uprzednio, warstwa izolacyjna kotwiona jest do korpusu turbiny za pomoc¹ specjalnej konstrukcji wsporczej. W tym przypadku, przed na³o eniem p³aszcza ochronnego (podobnego jak w metodzie opisanej powy ej), musi byæ przeprowadzony proces suszenia. Jak ju wspomniano, w odniesieniu do wszystkich technologii nieodnawialnych ka dorazowy demonta wy³o enia izolacyjnego, spowodowany prowadzonymi pracami remontowymi, usuwaniem przyczyn awarii czy dokonywaniem okresowych przegl¹dów, wi¹ e siê z koniecznoœci¹ wymiany zdemontowanego fragmentu na nowy. Pracom demonta owym towarzyszy w tym przypadku du e ska enie powietrza szkodliwym dla zdrowia py³em w³óknistym. Py³ ten, z uwagi na swój w³óknisty charakter, uwa any jest za bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Wymaga to stosowania w trakcie prac rozbiórkowych specjalnych zabezpieczeñ, chroni¹cych otoczenie i ludzi w nim pracuj¹cych przed rozprzestrzenianiem i wdychaniem tego szkodliwego py³u. Wyd³u a to czas i zwiêksza koszty prowadzonych remontów. Innym zagro eniem ekologicznym zwi¹zanym z aktualnie stosowanymi technologiami wykonywania wy³o eñ izolacyjnych jest powstawanie du ej iloœci odpadów w³óknistych, zaliczanych do grupy szczególnie uci¹ liwych i niebezpiecznych. Du ym problemem jest deponowa-

4 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 103 nie takich odpadów na sk³adowiskach, co zwi¹zane jest z ich nisk¹ gêstoœci¹ pozorn¹ (ok. 100 kg/m! ), du ¹ objêtoœci¹, któr¹ w zwi¹zku z tym zajmuj¹, oraz luÿn¹ struktur¹ powoduj¹c¹, i s¹ one bardzo podatne na rozwiewanie. Przeróbka tych odpadów do postaci umo liwiaj¹cej ich bezpieczne sk³adowanie jest procesem bardzo kosztownym. Kolejn¹ wad¹ wykorzystywanych obecnie rozwi¹zañ jest koniecznoœæ stosowania konstrukcji noœnej, która wymaga spawania do korpusu turbiny kotew monta owych. Mo e to byæ Ÿród³em defektów korpusu turbiny, co bior¹c pod uwagê warunki, w jakich ten korpus pracuje, mo e stanowiæ przyczynê powa nych awarii. 2. Technologia nowa odnawialna i ekologicznie bezpieczna Ide¹ odnawialnej technologii izolowania korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej jest mo liwoœæ wielokrotnego u ywania tych samych materia³ów izolacyjnych. Mo liwoœæ tak¹ daje zastosowanie tzw. materacyków termoizolacyjnych, w których podstawowym materia³em izolacyjnym pozostaj¹, podobnie jak w technologiach tradycyjnych, maty z ró nego rodzaju w³ókien nieorganicznych: ceramicznych, mineralnych i szklanych, wzmacniane siatk¹ stalow¹ i foli¹ aluminiow¹. Maty te s¹ jednak w tym przypadku obszyte tkaninami i niæmi termoodpornymi z w³ókien ceramicznych lub szklanych. Podobnie jak same maty, materacyki charakteryzuj¹ siê nisk¹ gêstoœci¹ pozorn¹ (ok. 150 kg/m! ) i niskim wspó³czynnikiem przewodnoœci cieplnej (w temperaturze 300 C 0,10 W/mK). Schemat materacyka i sposób jego monta u przedstawiono na rycinie 1. Na ry- % $ & 1, 5 tkanina z w³ókien termoodpornych, 2 siatka z drutu stalowego, 3 folia aluminiowa, 4 wype³nienie materia³em termoizolacyjnym (mata w³óknista), #! " 6, 7 elementy monta owe, 8 nici z w³ókien termoodpornych. Ryc. 1. Schemat materacyka termoizolacyjnego

5 104 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA cinie 2 zobrazowano natomiast przyk³ad turbiny zaizolowanej now¹ technologi¹, a w tabeli 1 charakterystykê porównawcz¹ dotychczas stosowanych oraz nowo opracowan¹ technologiê cieplnej korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej. r ó d ³ o: [www.sumltd.com]. Ryc. 2. Turbina po zaizolowaniu materacykami termoizolacyjnymi Opracowana, odnawialna i ekologiczna technologia izolowania turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej oparta jest, jak ju wspomniano, na zastosowaniu elastycznych materacy. S¹ to wyroby wielokrotnego u ycia. Mog¹ byæ kilka razy montowane i demontowane bez utraty w³asnoœci u ytkowych, zwiêkszaj¹c, minimum dwukrotnie, trwa³oœæ wy³o enia izolacyjnego, przyczyniaj¹c siê do obni enia kosztów oraz przyspieszenia prac remontowych. Ich monta jest zdecydowanie szybszy, nie wymaga konstrukcji wsporczej i spawania kotew do korpusu turbiny. Wyk³adzina izolacyjna nie potrzebuje równie suszenia, wykonywania pow³oki ochronnej czy zabezpieczania blach¹ os³onow¹. Wdro enie opracowanych wyrobów do izolowania korpusów turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej radykalnie poprawia warunki, w jakich prowadzone s¹ prace izolacyjne. Obszycie mat tkaninami powoduje radykalne zredukowanie wystêpuj¹cych aktualnie zagro eñ ekologicznych zwi¹zanych z du ym zapyleniem miejsca prac remontowych oraz sk³adowaniem, powstaj¹cych w ich trakcie niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Bezpieczne sk³adowanie tych odpadów nie wymaga ju w zwi¹zku z tym wczeœniejszego, kosztownego ich unieszkodliwiania. Wiêksza trwa³oœæ materacyków skutkuje te tym, e odpadów tych jest zdecydowanie mniej. Nale y przypuszczaæ, e polska energetyka niebawem rozpocznie systematyczne wdra anie nowej technologii. W chwili obecnej zakres jej stosowania jest bardzo niewielki i w ca³oœci oparty na materia³ach importowanych. W krajach

6 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 105 wysoko rozwiniêtych stosowanie tej technologii jest ju powszechne. Z przeprowadzonych szacunkowych kalkulacji wynika, e wyroby produkowane w kraju bêd¹ tañsze od importowanych, co przy porównywalnych parametrach technicznych stanowiæ bêdzie zachêtê dla krajowego przemys³u energetycznego do zmiany technologii izolowania turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej. T a b e l a 1 Charakterystyka porównawcza technologii wykonywania cieplnej turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej Technologie stosowane dotychczas Technologia nowo opracowana Metoda tradycyjna Technologia nieodnawialna We³na mineralna luzem i maty z we³ny mineralnej na siatce z drutu stalowego lub pokryte foli¹ aluminiow¹. Zaprawa cementowo-klejowa lub elastyczna pow³oka polimerowa. Os³ona z blachy ocynkowanej. Wymagana konstrukcja noœna z siatki stalowej rozci¹gniêtej nad korpusem turbiny, na szpilkach spawanych do korpusu. Pracoch³onny monta i demonta. Remont turbiny i zwi¹zana z tym koniecznoœæ czêœciowego lub ca³kowitego demonta u powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Trudne warunki BHP w trakcie monta u i demonta u. Du e zapylenie stanowisk pracy i powstawanie niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Problemy zwi¹zane z utylizacj¹ niebezpiecznych odpadów w³óknistych, powstaj¹cych w trakcie demonta u, i z ich deponowaniem na sk³adowiskach odpadów. Metoda natryskowa Technologia nieodnawialna Mieszanina we³ny mineralnej luzem ze spoiwami nieorganicznymi. Zaprawa cementowo-klejowa lub elastyczna pow³oka polimerowa. Wymagana konstrukcja noœna, podobna jak w metodzie tradycyjnej. Szybki monta, ale konieczne d³ugie suszenie wyk³adziny izolacyjnej. Podobnie jak przy metodzie tradycyjnej, demonta powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Bardzo trudne warunki BHP w trakcie demonta u. Du e zapylenie stanowisk pracy i powstawanie niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Problemy jak w metodzie tradycyjnej zwi¹zane z utylizacj¹ i deponowaniem niebezpiecznych odpadów w³óknistych. Technologia odnawialna Materace, które stanowi¹ maty z w³ókien nieorganicznych obszyte tkaninami i niæmi termoodpornymi. W ostatniej warstwie strona zewnêtrzna materaca obszyta tkanin¹ wodo- i olejoodporn¹. Materac wyposa ony w elementy umo liwiaj¹ce ich ³¹czenie i monta. Niewymagana konstrukcja noœna. Szybki monta i demonta. Niepotrzebne suszenie. Demonta nie powoduje jej zniszczenia. Materia³y, które j¹ stanowi¹ mog¹ byæ wielokrotnie montowane i demontowane bez utraty w³asnoœci u ytkowych. Zdecydowanie korzystniejsze warunki BHP w trakcie monta u i demonta u. Ni - sze zapylenie i zdecydowanie mniejsza iloœæ powstaj¹cych odpadów w³óknistych. Zdecydowanie mniejsze zagro enia ekologiczne zwi¹zane z deponowaniem powstaj¹cych odpadów w³óknistych.

7 106 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA 3. Dotychczasowe doœwiadczenia stosowania nowej technologii We wspó³pracy z Zak³adami Remontowymi Energetyki Katowice S.A. zaizolowano korpus turbiny przeciwprê nej 1,5 MW w firmie Energomedia przy Rafinerii Nafty w Trzebini. Turbinê t¹ przedstawiono na rycinie 3. Ryc. 3. Turbina przeciwprê na w trakcie izolowania Przed zaprojektowaniem wyk³adziny izolacyjnej przeprowadzono obliczenia cieplne, których celem by³o wyznaczenie optymalnej gruboœci. Wykonano je opieraj¹c siê na oznaczonej wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a ( ) materacy izolacyjnych: 0,09 W/mK 150 C, 0,10 W/mK 300 C. Przyjêto, e gruboœæ powinna zapewniæ temperaturê na zewnêtrznej powierzchni na poziomie nieprzekraczaj¹cym 50 C. Do obliczeñ wykorzystano program komputerowy, a ich wyniki przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4. Wykaza³y one, e przy temperaturze roboczej 550 C gruboœæ warstwy izolacyjnej powinna wynosiæ 200 mm, przy temperaturze roboczej 450 C 150 mm, natomiast przy temperaturze roboczej 275 C 100 mm. Przy takich gruboœciach temperatura na jej powierzchni zewnêtrznej nie powinna przekraczaæ 50 C.

8 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 107 Wyniki obliczeñ cieplnych dla temperatury roboczej 275 C T a b e l a 2 Materia³ wyk³adziny izolacyjnej Gruboœæ [mm] Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a [W/m K] Opór cieplny [m K/W] Straty ciep³a do otoczenia [W/m ] Temperatura powierzchni zewnêtrznej [ C] Materac termoizolacyjny 100 0,09 1, ,61 42 Wyniki obliczeñ cieplnych dla temperatury roboczej 450 C T a b e l a 3 Materia³ wyk³adziny izolacyjnej Gruboœæ [mm] Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a [W/m K] Opór cieplny [m K/W] Straty ciep³a do otoczenia [W/m ] Temperatura powierzchni zewnêtrznej [ C] Materac termoizolacyjny 150 0,10 1, ,37 47 Wyniki obliczeñ cieplnych dla temperatury roboczej 550 C T a b e l a 4 Materia³ wyk³adziny izolacyjnej Gruboœæ [mm] Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a [W/m K] Opór cieplny [m K/W] Straty ciep³a do otoczenia [W/m ] Temperatura powierzchni zewnêtrznej [ C] Materac termoizolacyjny 200 0,10 2, ,42 47 Decyzje o rodzajach zastosowanych tkanin, mat i nici podjêto bior¹c pod uwagê obci¹ enie termiczne miejsc zabudowy materacyków na korpusie turbiny. W warstwach wewnêtrznych (wysoka temperatura) zastosowano maty z w³ókien ceramicznych, które obszyto wysoko odporn¹ termicznie (1000 C) tkanin¹, równie z w³ókien ceramicznych. W warstwie zewnêtrznej, gdzie temperatura jest ju ni sza, zastosowano maty z w³ókien mineralnych obszyte tkanin¹ z w³ókien szklanych (500 C). Na obszycie strony zewnêtrznej ostatniej warstwy u yto tkaninê impregnowan¹, gwarantuj¹c¹ ochronê ca³ej wyk³adziny przed oddzia³ywaniem wody i oleju. W sumie wykonano ok. 40 materacy izolacyjnych o ró nych kszta³tach, zaprojektowanych do kszta³tu i wymiarów korpusu turbiny. Gruboœæ warstwy izolacyjnej 200, 150 lub 100 mm uzyskano stosuj¹c dwie, trzy lub cztery warstwy

9 108 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA materacy wykonanych z mat o gruboœci 50 mm. Materace na korpusie turbiny po³¹czone zosta³y ze sob¹ za pomoc¹ drutu ocynkowanego i specjalnych, stalowych haczyków zamontowanych na ich krawêdziach. Pomiary temperaturowe turbiny przeprowadzone po jej uruchomieniu i wykonywane regularnie w ca³ym okresie jej eksploatacji wykaza³y, e temperatura powierzchni zewnêtrznej nie przekracza 45 C, jest wiêc zgodna z wynikami obliczeñ cieplnych. Turbina ta pracuje ju ok. 5 lat i pomimo przeprowadzonego w tym czasie kilkukrotnego demonta u i powtórnego monta u wyk³adziny izolacyjnej, jej stan techniczny uznaje siê wci¹ jako bardzo dobry. Oprócz opisanej uprzednio korpusu turbiny, opracowan¹ technologiê testowano równie w trakcie wykonywania innych elementów eksploatowanych w przemyœle energetycznym. Najwa niejsze z nich przedstawiono na rycinach 4, 5, 6, 7 i 8: Elektrownia Rybnik izolacja klapy zwrotnej (ryc. 4), Elektrociep³ownia Kraków izolacja przewodów py³owych (ryc. 5), Elektrownia Rybnik izolacja czwórnika (ryc. 6), Elektrownia Rybnik izolacja kolan py³owych (ryc. 7), Rafineria Trzebinia izolacja ruroci¹gu ³¹czeniowego kot³a OR-50 z kolektorem (ryc. 8), Elektrociep³ownia Kraków kurtyny ciep³ochronne na w³azach rewizyjnych kot³a, Elektrownia Opole izolacja dÿwiêkoch³onna komory zaworowej. Ryc. 4. Izolacja klapy zwrotnej na ruroci¹gu parowym

10 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 109 Ryc. 5. Izolacja przewodów py³owych Ryc. 6. Izolacja czwórnika

11 110 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA Ryc. 7. Izolacja kolan py³owych Ryc. 8. Porównanie starej i nowej wyk³adziny izolacyjnej na ruroci¹gu ³¹czeniowym kot³a OR-50 z kolektorem W ka dym z przedstawionych powy ej przypadku, dotychczasowa kilkumiesiêczna eksploatacja potwierdzi³a wszystkie, zarówno techniczne, jak i ekologiczne, zalety stosowania materacykowej technologii wykonywania cieplnych. Planowane s¹ kolejne próby eksploatacyjne, tym razem na turbinach wiêkszej mocy, gdzie do badañ porównawczych skutecznoœci izolacyjnej wyk³adziny wykonanej wed³ug nowej i starej technologii, wykorzystana zostanie kamera termowizyjna.

12 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE Nowe tworzywo izolacyjne NOVOSIL W przypadku ruroci¹gów, szczególnie tych o mniejszych œrednicach, materacyki termoizolacyjne mog¹ byæ zast¹pione specjalnymi kszta³tkami, tzw. otulinami. Otuliny takie wytwarzane s¹ przez niektórych producentów we³ny mineralnej. We³na mineralna wi¹zana jest w nich szkodliwymi dla zdrowia spoiwami organicznymi, takimi jak ywica fenolowo-formaldehydowa. W wy szych temperaturach spoiwa te ulegaj¹ spaleniu, os³abiaj¹c strukturê, pogarszaj¹c ich w³asnoœci i zanieczyszczaj¹c œrodowisko toksycznymi substancjami. W opracowanych w ISCMOiB, Oddziale Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach, wspólnie z firm¹ Kadet, otulinach NOVOSIL, w³ókna wi¹zane s¹, w przeciwieñstwie do dotychczas stosowanych spoiw organicznych, spoiwami nieorganicznymi. W efekcie uzyskano tworzywo charakteryzuj¹ce siê stabilnoœci¹ cech strukturalnych w szerokim zakresie temperatur: od 20 do 900 C. Wykonane z niego otuliny maj¹ postaæ pó³pierœcienia o wymiarach odpowiadaj¹cych œrednicy izolowanego ruroci¹gu i s¹ montowane parami na jego obwodzie. Powierzchnie zewnêtrzne otulin NOVOSIL impregnowane s¹ substancjami olejo- i wodoodpornymi. Mog¹ byæ wykonywane z w³ókien bazaltowych, szklanych i ceramicznych. O wyborze rodzaju w³ókna decyduje obci¹ enie termiczne miejsca, w którym kszta³tki s¹ zabudowywane. W porównaniu z materacykami cechuje je wy sza gêstoœæ pozorna (do 350 kg/m! ) i nieco ni szy wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej (w temperaturze 300 C 0,09 W/mK). Materacyki s¹ wyrobem elastycznym, natomiast otuliny NOVOSIL to produkt twardy (sztywny) o wytrzyma³oœæ na œciskanie wynosz¹cej ok.1,5 MPa. Podobnie jak materacyki, s¹ wyrobami wielokrotnego u ytku, ³atwymi w monta u i demonta u. Ich przyk³ad przedstawiono na rycinie 9. Mocowanie otulin na ruroci¹gach mo e byæ wykonane w ró nych wariantach. Zobrazowano je na rycinie 10. Temperatura stosowania tworzywa NOVOSIL wynosi, jak ju wspomniano, 900 C. Jego sk³ad chemiczny jest natomiast nastêpuj¹cy: SiO 45,5% wag., Al O! 15,3% wag., CaO 15,8% wag., MgO 10,1% wag., Fe O! 4,7% wag., Na O + K O 5,2% wag. Tworzywo NOVOSIL posiada aprobatê techniczn¹ AT /2005 wydan¹ przez Instytut Techniki Budowlanej oraz atest techniczny PZH HK/B/1395/01/2005 wydany przez Polski Zak³ad Higieny.

13 112 JERZY WITEK, ROMAN KLECAN, ANDRZEJ KLETA, ANDRZEJ ŒLIWA Ryc. 9. Model ruroci¹gu otulinami NOVOSIL Ryc. 10. Warianty mocowania otulin NOVOSIL na ruroci¹gach

14 OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH W ENERGETYCE 113 Literatura [1] Patent P312084: 1995 Sposób wytwarzania zewnêtrznej pow³oki termicznej i akustycznej, BUP 1997, nr 14 (614). [2] Patent GB : 1995 Thermal insulation materials, BUP 1993, nr 4 (500). [3] Patent PL : 1996 Izolacja maszyn cieplnych, BUP 1994, nr 1 (523). [4] Norma BS 3958/3: 1985 British Standard specification for thermal insulating materials. Part 3. Metal mesh faced man-made mineral fibre mattresses. [5] Zg³oszenie patentowe nr P357197: 2002 Sposób izolowania turbin i ci¹gów ciep³owniczych oraz ekran do tego celu. [6] W i t e k J., Œ l i w a A., B a r a ñ s k i J., K l e t a A., Sprawozdanie IMO nr 3481/ROW /040490/BT/2005. [7] Norma PN-77/M (nowela 2001) Izolacja cieplna urz¹dzeñ energetycznych wymagania i badania. JERZY WITEK ROMAN KLECAN ANDRZEJ KLETA ANDRZEJ ŒLIWA NEW, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES OF THERMAL INSULATION FOR POWER INDUSTRY New, fireproof insulation materials of the repeated use for thermal insulation of power station turbines and superheated steam pipelines were developed. This products allow to change the technology of turbines and superheated steam pipelines insulations and consequently to lower costs of repairs, improvement of repair teams working conditions and elimination the problem of generation of dangerous fibrous waste materials.

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Publikacja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Wstêp Wraz ze wzrostem poziomu ycia, narastaj¹cym problemem staj¹ siê odpady powstaj¹ce w wyniku dzia³alnoœci przemys³owej

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik planowania

Podrêcznik planowania Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE) 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( 1835-1910 ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151 Tadeusz Leppert KSZTA TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Ireneusz SOLIÑSKI*, Bartosz SOLIÑSKI**, Mieczys³awa SOLIÑSKA*** Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko

Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/3 DOROTA POLAK* Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko Wprowadzenie Sk³adowanie odpadów pochodz¹cych z poszukiwania lub

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 99 118 ISSN 1429-6675

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 99 118 ISSN 1429-6675 POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 99 118 ISSN 1429-6675 Aneta SAPIÑSKA-ŒLIWA*, Jacek HENDEL**, Pawe³ DURDZIÑSKI***, ukasz URUSKI****, Tomasz ŒLIWA*****, Andrzej GONET******

Bardziej szczegółowo