SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości do euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Sprawa nr R-III r.... Data, pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej dokument. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości do euro Przedmiot zamówienia : Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim CPV: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z : Rozdział 1 - Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 - Przedmiot zamówienia Rozdział 3 - Termin wykonania zamówienia Rozdział 4 Istotne warunki umowy Rozdział 5 - Załączniki

2 Rozdział 1 - Instrukcja dla Wykonawcy. 1. Przygotowanie ofert 1.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na kwestie związane z przetargiem w/g kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy oraz zawierać wymagane ustawą załączniki i oświadczenia, a także informacje żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednocześnie, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę W przypadku wystąpienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych i innych omyłek, Zamawiający dokona ich poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci złożoną przez niego ofertę Ofertę należy włożyć do koperty oznaczonej następująco: Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim nie otwierać przed r. godz. 11:15 i zawierającej nazwę i adres wykonawcy Dane ogólne : a) nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pow. bialski woj. lubelskie tel. (0-83) fax (0-83) b) nazwa zadania: Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta powinna zostać oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Zamawiający nie zamierza zwoływać odrębnego spotkania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, 2

3 zamieszcza ją także na tej stronie. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty oraz odpowiedzialności z tym związanych, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona wykonawcom w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski i również w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, Międzyrzec Podlaski pok. 4 w dniach poniedziałek piątek w godz. 9:00 14:00 w cenie 10 PLN (brutto) Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nadkładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Formularz oferty (zał. nr 1). 2) Specyfikację techniczną wraz z ilustracjami oferowanej toalety Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jak również spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 3

4 dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 4. Wadium Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium. 5. Kryteria oceny. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Wartość brutto oferty - waga 100 % Punkty za koszt wykonania (wartość brutto ) oblicza się wg wzoru cena najniższa x 100 = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo badania jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz z późn. zm.). 6. Sposób obliczania ( sporządzania ) ceny ofertowej Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 6.2. Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad, powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie i powinna wynikać z kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Miejsce i termin składanie ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia r. godz. 11:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr Miejsce i termin otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pocztowej 8 pok. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia r. 12. Uprawnieni do udzielania informacji Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec tel

5 12.2. Zamawiający nie dopuszcza innej formy porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym jak pisemna Zauważone ewentualne nieścisłości i błędy w specyfikacji oraz załączonej dokumentacji, powinny być niezwłocznie zgłoszone przez wykonawców, celem umożliwienia innym wykonawcom wprowadzenia wynikających z nich poprawek. Rozdział 2 - Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim o następujących parametrach: 1. Liczba toalet 1 szt. 2. Obiekt przenośny o podstawie kolistej o średnicy zewnętrznej 2,10-2,50 m posadowiony bezpośrednio na utwardzonej nawierzchni. 3. Wysokość min. 2,5 m. wysokość max. 4,0 m ( z daszkiem) 4. Powierzchnia użytkowa 3,2-3,5 m 5. Konstrukcja szkieletowa, stalowa spawana z kształtowników i wykończeniem stalą szlachetną. 6. Ściany i podsufitka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ocieplone wełną mineralną. 7. Ściany zewnętrzne pokryte specjalnym tynkiem barankiem koloru zielonego. 8. Podłoga z kształtowników z nawierzchnią z nierdzewnej blachy stalowej ryflowanej lub aluminiowej antypoślizgowej. 9. Podsufitka z blachy nierdzewnej grub. 0,8-1,0 mm gładkiej. 10. Ocieplenie ścian i podsufitki matami z wełny mineralnej półtwardej na włókninie grubości min. 12 cm 11. Dach o konstrukcji z kształtowników stalowych, symetryczny, o nachyleniu połaci Pokrycie gontem bitumicznym karpiówka. 12. Drzwi stalowe, o wymiarach min. 90x200cm, z samozamykaczem, ocieplone, z przylgami, wyposażone w zamki patentowe. Naświetle nad drzwiami typu FIX, w ramie stalowej, bez podziałów, szklone szybą zespoloną przeciwwłamaniową. 13. Muszla WC wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spłuk Geberit na dotyk, ukryty w ścianie. 14. Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bateria dozująca wodę na dotyk. 15. Złączka do pobory wody dostępna tylko dla obsługi toalety 16. Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 17. Podajniki do papieru, ręczników wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 18. Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 19. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 20. Przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem. 21. Wodomierz ukryty w ścianie z okienkiem do odczytu. 22. Wentylacja grawitacyjna oraz dodatkowo wyciąg w daszku uruchamiany wraz z wejściem do toalety 23. System umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety (odblokowywanie drzwi na przycisk). 24. System alarmowy wraz z instrukcją użycia. 25. Kosz ze stali nierdzewnej, przytwierdzony do podłogi. 26. Rozdzielnica elektryczna z wyłącznikami różnicowoprądowymi wewnątrz toalety (ukryta w ścianie). 27. Ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy z termostatem. 28. Oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu. 29. Okno dzienne podwójnie przeszklone poliwęglanem hartowanym, umieszczone nad drzwiami. 30. Wyświetlacz LED automatycznie informujący o zajęciu pomieszczenia. 5

6 31. Zamek monetowy elektroniczny z wyświetlaczem informujący o wniesionej opłacie. Uiszczenie opłaty powoduje odblokowanie drzwi. 32. Lustro ze stali nierdzewnej. 33. Wieszak ze stali na garderobę. 34. Elektryczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej. 35. Podświetlany napis informacyjny TOALETA. Rozdział 3- Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia lipca 2014 r. Rozdział 4 Istotne warunki umowy. Istotne warunki umowy. 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe po wykonaniu całości zadania. 3. Termin płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku dłużnika. 4. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zakazuje się zmieniania postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i w takim przypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 8. Kary umowne: Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne określone w 11 umowy stanowiącej załącznik Nr 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 10. Zawarcie umowy - umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Rozdział 5 Załączniki : załączniki od nr 1 do 2 1) Formularz oferty zał. Nr 1 2) Wzór umowy. zał. Nr 2 6

7 (pieczątka nagłówkowa wykonawcy) OFERTA Załącznik Nr 1 Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa Międzyrzec Podlaski (Zamawiający) (pełna nazwa wykonawcy, adres siedziba) Adres Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim oferujemy wykonanie zamówienia: za cenę netto (bez podatku VAT ):... zł (słownie złotych:......) za cenę brutto (z podatkiem VAT )... zł (słownie złotych:......) w terminie lipca 2014 r. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy 36 miesięcznej gwarancji. 5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Specyfikacja techniczna wraz z ilustracjami oferowanej toalety Podpisano:.. dnia (upoważniony przedstawiciel) 7

8 Załącznik Nr 2 Umowa (wzór) zawarta w dniu...w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski z siedzibą Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 w którego imieniu występują : Artur Grzyb - Burmistrz Miasta stroną zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Ewy Stachnik-Kaźmierczak Skarbnika Miasta a z siedzibą w... reprezentowanym przez :. stroną zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia (Numer sprawy R-III ) zostaje zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Zamawiający nabywa a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwer Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim 2. Przedmiotem sprzedaży jest toaleta w ilości 1 szt. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia umowy ustala specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca zał. nr 1 do niniejszej umowy. 4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Międzyrzec Podlaski, Skwer Armii Krajowej 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia lipca 2014 r. 3 Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie zł (słownie złotych:.) Powyższa kwota obejmuje wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy 4 1. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki płatnicze na finansowanie robót objętych niniejszą umową. 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 3. Faktura za realizację przedmiotu zamówienia będzie wystawiana na Miasto Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, Międzyrzec Podlaski Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru końcowego. 6 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2) nastąpi upadłość Wykonawcy, 3) Wykonawca przystąpi do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolnej likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji). 7 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy, a w szczególności, gdy: 1) Odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu zdawczo-odbiorczego 8

9 2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania. W wymienionych wyżej przypadkach Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia swoich robót przy realizacji umowy, w terminie 14 dni po zawiadomieniu pisemnym przez Zamawiającego. 2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do wypełnienia postanowień i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi do umowy. 8 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wadliwie wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za: 1) z tytułu nieterminowej zapłaty faktury w wysokości odsetek ustawowych. 2) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część robót Wykonawca za dostarczony przedmiot zamówienia zobowiązuje się udzielić 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru towaru. 2. Zamawiającemu przysługują dodatkowo uprawnienia z tytułu rękojmi za wady jeżeli są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia jakościowo dobre zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość przedmiotu zamówienia lub czynią nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe w skutek rozwiązań, których wprowadzania zażądał. 6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy. 7. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 7 dni prze dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno organizacyjne Wykonawcy. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Usuniecie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd. 13 9

10 Integralną częścią umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 i Oferta stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 14 Umowę niniejszą z załącznikami sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 10

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

540 szt. x 5 litrów. 160 szt. x 10 litrów

540 szt. x 5 litrów. 160 szt. x 10 litrów Znak: DP/2311/33/15 Kielce, dnia 02.04.2015r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny. Bielsk Podlaski, 10-01-2014 r. Ok.042.1.2014 Rozpoznanie cenowe na Wydruk materiałów doradczych pn. Portfolio IPDE-Z ramach projektu pn. Bielskie gimnazja dobry start i pewna przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BGO/.../2015

UMOWA nr BGO/.../2015 UMOWA nr BGO/.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Dębicy zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: IRŚ.271.2.16.2015 UMOWA NR../2015 zawarta w dniu... 2015r. w Przedborzu pomiędzy: Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór umowy UMOWA

Załącznik nr 1 wzór umowy UMOWA Załącznik nr 1 wzór umowy UMOWA 04/ /08 zawarta w dniu... w Busku Zdroju pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK sp. z o.o. w Zblewie, ul. Kościerska 37 C. Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Płońsk, dnia 21.07.2014 roku Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk tel: 23 662 21 45 fax: 23 662 26 85 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 10.09.2009r. ZDM - 79/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5 WZÓR UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ŚMIELINIE W dniu.. roku w Szubinie, pomiędzy: Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo