SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości do euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Sprawa nr R-III r.... Data, pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej dokument. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości do euro Przedmiot zamówienia : Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim CPV: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z : Rozdział 1 - Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 - Przedmiot zamówienia Rozdział 3 - Termin wykonania zamówienia Rozdział 4 Istotne warunki umowy Rozdział 5 - Załączniki

2 Rozdział 1 - Instrukcja dla Wykonawcy. 1. Przygotowanie ofert 1.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na kwestie związane z przetargiem w/g kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy oraz zawierać wymagane ustawą załączniki i oświadczenia, a także informacje żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednocześnie, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę W przypadku wystąpienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych i innych omyłek, Zamawiający dokona ich poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci złożoną przez niego ofertę Ofertę należy włożyć do koperty oznaczonej następująco: Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim nie otwierać przed r. godz. 11:15 i zawierającej nazwę i adres wykonawcy Dane ogólne : a) nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pow. bialski woj. lubelskie tel. (0-83) fax (0-83) b) nazwa zadania: Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta powinna zostać oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Zamawiający nie zamierza zwoływać odrębnego spotkania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, 2

3 zamieszcza ją także na tej stronie. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty oraz odpowiedzialności z tym związanych, a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona wykonawcom w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski i również w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, Międzyrzec Podlaski pok. 4 w dniach poniedziałek piątek w godz. 9:00 14:00 w cenie 10 PLN (brutto) Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nadkładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Formularz oferty (zał. nr 1). 2) Specyfikację techniczną wraz z ilustracjami oferowanej toalety Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jak również spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 3

4 dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 4. Wadium Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium. 5. Kryteria oceny. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Wartość brutto oferty - waga 100 % Punkty za koszt wykonania (wartość brutto ) oblicza się wg wzoru cena najniższa x 100 = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo badania jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz z późn. zm.). 6. Sposób obliczania ( sporządzania ) ceny ofertowej Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 6.2. Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad, powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie i powinna wynikać z kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Miejsce i termin składanie ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia r. godz. 11:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr Miejsce i termin otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pocztowej 8 pok. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia r. 12. Uprawnieni do udzielania informacji Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Krzysztof Krawiec tel

5 12.2. Zamawiający nie dopuszcza innej formy porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym jak pisemna Zauważone ewentualne nieścisłości i błędy w specyfikacji oraz załączonej dokumentacji, powinny być niezwłocznie zgłoszone przez wykonawców, celem umożliwienia innym wykonawcom wprowadzenia wynikających z nich poprawek. Rozdział 2 - Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim o następujących parametrach: 1. Liczba toalet 1 szt. 2. Obiekt przenośny o podstawie kolistej o średnicy zewnętrznej 2,10-2,50 m posadowiony bezpośrednio na utwardzonej nawierzchni. 3. Wysokość min. 2,5 m. wysokość max. 4,0 m ( z daszkiem) 4. Powierzchnia użytkowa 3,2-3,5 m 5. Konstrukcja szkieletowa, stalowa spawana z kształtowników i wykończeniem stalą szlachetną. 6. Ściany i podsufitka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ocieplone wełną mineralną. 7. Ściany zewnętrzne pokryte specjalnym tynkiem barankiem koloru zielonego. 8. Podłoga z kształtowników z nawierzchnią z nierdzewnej blachy stalowej ryflowanej lub aluminiowej antypoślizgowej. 9. Podsufitka z blachy nierdzewnej grub. 0,8-1,0 mm gładkiej. 10. Ocieplenie ścian i podsufitki matami z wełny mineralnej półtwardej na włókninie grubości min. 12 cm 11. Dach o konstrukcji z kształtowników stalowych, symetryczny, o nachyleniu połaci Pokrycie gontem bitumicznym karpiówka. 12. Drzwi stalowe, o wymiarach min. 90x200cm, z samozamykaczem, ocieplone, z przylgami, wyposażone w zamki patentowe. Naświetle nad drzwiami typu FIX, w ramie stalowej, bez podziałów, szklone szybą zespoloną przeciwwłamaniową. 13. Muszla WC wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spłuk Geberit na dotyk, ukryty w ścianie. 14. Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bateria dozująca wodę na dotyk. 15. Złączka do pobory wody dostępna tylko dla obsługi toalety 16. Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 17. Podajniki do papieru, ręczników wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 18. Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 19. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 20. Przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem. 21. Wodomierz ukryty w ścianie z okienkiem do odczytu. 22. Wentylacja grawitacyjna oraz dodatkowo wyciąg w daszku uruchamiany wraz z wejściem do toalety 23. System umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety (odblokowywanie drzwi na przycisk). 24. System alarmowy wraz z instrukcją użycia. 25. Kosz ze stali nierdzewnej, przytwierdzony do podłogi. 26. Rozdzielnica elektryczna z wyłącznikami różnicowoprądowymi wewnątrz toalety (ukryta w ścianie). 27. Ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy z termostatem. 28. Oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu. 29. Okno dzienne podwójnie przeszklone poliwęglanem hartowanym, umieszczone nad drzwiami. 30. Wyświetlacz LED automatycznie informujący o zajęciu pomieszczenia. 5

6 31. Zamek monetowy elektroniczny z wyświetlaczem informujący o wniesionej opłacie. Uiszczenie opłaty powoduje odblokowanie drzwi. 32. Lustro ze stali nierdzewnej. 33. Wieszak ze stali na garderobę. 34. Elektryczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej. 35. Podświetlany napis informacyjny TOALETA. Rozdział 3- Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia lipca 2014 r. Rozdział 4 Istotne warunki umowy. Istotne warunki umowy. 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe po wykonaniu całości zadania. 3. Termin płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku dłużnika. 4. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zakazuje się zmieniania postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i w takim przypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 8. Kary umowne: Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne określone w 11 umowy stanowiącej załącznik Nr 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 10. Zawarcie umowy - umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Rozdział 5 Załączniki : załączniki od nr 1 do 2 1) Formularz oferty zał. Nr 1 2) Wzór umowy. zał. Nr 2 6

7 (pieczątka nagłówkowa wykonawcy) OFERTA Załącznik Nr 1 Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa Międzyrzec Podlaski (Zamawiający) (pełna nazwa wykonawcy, adres siedziba) Adres Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwerze Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim oferujemy wykonanie zamówienia: za cenę netto (bez podatku VAT ):... zł (słownie złotych:......) za cenę brutto (z podatkiem VAT )... zł (słownie złotych:......) w terminie lipca 2014 r. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy 36 miesięcznej gwarancji. 5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji w terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Specyfikacja techniczna wraz z ilustracjami oferowanej toalety Podpisano:.. dnia (upoważniony przedstawiciel) 7

8 Załącznik Nr 2 Umowa (wzór) zawarta w dniu...w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski z siedzibą Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 w którego imieniu występują : Artur Grzyb - Burmistrz Miasta stroną zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Ewy Stachnik-Kaźmierczak Skarbnika Miasta a z siedzibą w... reprezentowanym przez :. stroną zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia (Numer sprawy R-III ) zostaje zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Zamawiający nabywa a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie Dostawa i montaż toalety publicznej wolnostojącej na Skwer Armii Krajowej w Międzyrzecu Podlaskim 2. Przedmiotem sprzedaży jest toaleta w ilości 1 szt. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia umowy ustala specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca zał. nr 1 do niniejszej umowy. 4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Międzyrzec Podlaski, Skwer Armii Krajowej 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia lipca 2014 r. 3 Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie zł (słownie złotych:.) Powyższa kwota obejmuje wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy 4 1. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki płatnicze na finansowanie robót objętych niniejszą umową. 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 3. Faktura za realizację przedmiotu zamówienia będzie wystawiana na Miasto Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, Międzyrzec Podlaski Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru końcowego. 6 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2) nastąpi upadłość Wykonawcy, 3) Wykonawca przystąpi do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolnej likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji). 7 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy, a w szczególności, gdy: 1) Odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu zdawczo-odbiorczego 8

9 2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania. W wymienionych wyżej przypadkach Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia swoich robót przy realizacji umowy, w terminie 14 dni po zawiadomieniu pisemnym przez Zamawiającego. 2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do wypełnienia postanowień i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi do umowy. 8 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wadliwie wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za: 1) z tytułu nieterminowej zapłaty faktury w wysokości odsetek ustawowych. 2) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część robót Wykonawca za dostarczony przedmiot zamówienia zobowiązuje się udzielić 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru towaru. 2. Zamawiającemu przysługują dodatkowo uprawnienia z tytułu rękojmi za wady jeżeli są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia jakościowo dobre zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość przedmiotu zamówienia lub czynią nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe w skutek rozwiązań, których wprowadzania zażądał. 6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy. 7. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 7 dni prze dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno organizacyjne Wykonawcy. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Usuniecie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd. 13 9

10 Integralną częścią umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 i Oferta stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 14 Umowę niniejszą z załącznikami sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 10

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 203. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo