PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODGROMOWEJ DACHU KAMIENICY PRZY UL. TUMSKIEJ 9A DZ. NR 547/1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODGROMOWEJ DACHU KAMIENICY PRZY UL. TUMSKIEJ 9A DZ. NR 547/1"

Transkrypt

1 K O S Z T O R Y S O W A N I E, P R O J E K T O W A N I E, S P E C Y F I K A C J E INWESTOR: GMINA MIASTO PŁOCK PŁOCK, STARY RYNEK 1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODGROMOWEJ DACHU KAMIENICY PRZY UL. TUMSKIEJ 9A DZ. NR 547/1 NR PROJEKTU: P07311 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel PROJEKTANT : mgr inż. Mirosław Konca upr. Cie 13/86, MAZ/IE/2566/02 Opracowujący: mgr inż. Sławomir Radziszewski, branża elektryczna Listopad 2011

2 PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1.Charakterystyka budynku Przedmiot projektu Zakres projektu Podstawa wykonania projektu Wprowadzenie teoretyczne Charakterystyka obiektu i jego otoczenie... 4 Szczegółowa charakterystyka obiektu i poszczególnych stref została przedstawiona w tablicach Analiza komponentów ryzyka i dobór środków ochrony Opis montażowy instalacji odgromowej Zwody Przewody odprowadzające i uziemiające Uziom BIOZ Plan sytuacyjny Oświadczenie i uprawnienia projektanta CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut instalacji Odgromowej E 1 1

3 1.Charakterystyka budynku Obiekt: Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, pomieszczenia MDK oraz lokale mieszkalne Lokalizacja: Płock, ul. Tumska 9a dz. Nr 547/1 Inwestor: Gmina Miasto Płock, Płock, Stary Rynek 1 Rodzaj działalności: kulturalno - mieszkaniowa 2. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego projektu jest nowa instalacja odgromowa. Projekt obejmuje zewnętrzne urządzenia ochrony odgromowej: zwody, przewody odprowadzające oraz wykonanie złącz kontrolnych oraz uziomów szpilkowych. 3. Zakres projektu Instalacja odgromowa zewnętrzna budynku. 4. Podstawa wykonania projektu Projekt opracowano na podstawie : 1.Zlecenia Inwestora 2.Wytycznych branżowych 3.Obowiązujących norm i przepisów. -Zakres opracowania -Normy i przepisy związane 1.PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 2.PN-86/E-05003/02- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 3.PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady Ogólne. 4.PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 5.PN-IEC :2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 6. Zestaw norm PN-EN

4 5. Wprowadzenie teoretyczne Doziemne wyładowania atmosferyczne mogą prowadzid do utraty życia istot żywych, przerw w świadczeniu usług publicznych oraz poważnych strat ekonomicznych. W celu zredukowania strat piorunowych należy stosowad odpowiednie środki ochrony zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony odgromowej serii PN-EN O potrzebie stosowania środków ochrony, lub czy stosowane w danej chwili środki są wystarczające, należy zdecydowad na podstawie oszacowania ryzyka zgodnie z PN-EN Ochrona odgromowa. Częśd 2: Zarządzanie ryzykiem [2]. Celem oszacowania ryzyka jest skuteczne projektowanie i dobór odpowiednich środków ochrony obiektu, aby ryzyko wystąpienia danej straty nie przekraczało wartości dopuszczalnych RT. Główna klasyfikacja ryzyka uzależniona jest od typu prawdopodobnych strat: R1 ryzyko utraty życia ludzkiego lub trwałego porażenia, R2 ryzyko utraty usług publicznych, R3 ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego, R4 ryzyko poniesienia strat materialnych. Dopuszczalne wartości ryzyka tolerowanego przedstawione są w Tablicy 1. Ryzyko (R1, R2, R3 lub R4) jest sumą komponentów Rx zależnych od źródła zagrożenia: - bezpośrednie wyładowanie w obiekt (S1), - wyładowanie w pobliżu obiektu (S2), - wyładowanie w urządzenie usługowe (S3), - wyładowanie w pobliżu urządzenia usługowego (S4), oraz od typu wywołanej szkody: - porażenie istot żywych (D1), - uszkodzenie fizyczne (D2), - awaria układów elektrycznych i elektronicznych (D3). 3

5 Przez urządzenie usługowe należy rozumied zewnętrzne systemy dochodzące do obiektu, takie jak linie energetyczne lub linie telekomunikacyjne. Każdy komponent ryzyka Rx jest iloczynem: - rocznej liczby groźnych zdarzeo związanych z wyładowaniami piorunowymi Nx, - prawdopodobieostwa wywołania szkody przez jedno z oddziałujących wyładowao PX, - średniej wartości pośrednich strat Lx. Rx = Nx PX LX (1) Liczba wyładowao atmosferycznych, które mogą oddziaływad na obiekt zależy od gęstości wyładowao w danym regionie, rozmiarów i charakterystyki obiektu z przyłączonymi urządzeniami usługowymi i charakterystyki otaczającego środowiska. Prawdopodobieostwo strat zależne jest od charakterystyki obiektu i stosowanych środków ochrony odgromowej i przed przepięciami. Roczna średnia wartośd strat zależy od rozmiaru szkody jaka może wystąpid w następstwie wyładowania piorunowego i pośrednich skutków jakie może ona wywoład. Niniejsza analiza dotyczy remontowanej kamienicy znajdującej się przy ul. Tumskiego 9a w Płocku. Oszacowanie ryzyka przeprowadzono zgodnie z PN-EN :2008. Analizowane jest ryzyko utraty życia ludzkiego R1, a także, ze względu na wartośd historyczną budynku, ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego R3. Analizy ryzyka dokonano na podstawie dokumentacji przebudowy kamienicy. 6. Charakterystyka obiektu i jego otoczenie Przyjmuje się, że gęstość wyładowań doziemnych NG dla obszaru, w którym znajduje się obiekt poddawany analizie, określona na podstawie średniej liczby dni burzowych Td, jest równa: NG = 0,1 Td = 2,5 [1/km2/rok]. Budynek położony jest w środowisku miejskim otoczony innymi obiektami lub drzewami o mniejszej wysokości. Analizowana kamienica stanowi część ciągu budynków, jednak ze względu na nieprzenikanie instalacji wewnętrznych między sąsiednimi budynkami, oraz różnice w wysokości sąsiednich budynków, liczba groźnych zdarzeń wyznaczona została jedynie na podstawie wymiarów samej kamienicy. Powierzchnia zbierania wyładowań trafiających w obiekt Ad/b wyznaczona została metodą graficzną na podstawie wymiarów podanych w dokumentacji projektu budowlanego przebudowy dachu. 4

6 Do kamienicy doprowadzone są urządzenia usługowe w postaci podziemnych linii zasilającej i telekomunikacyjnej. Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących urządzeo usługowych w analizie przyjęto typowe wartości sugerowane w normie. Założono brak trasowania i ekranowania przewodów wewnętrznych oraz typową wytrzymałośd przyłączonych rządzeo. W analizie wyróżniono następujące strefy obiektu: - Z0: zewnętrzna, obejmująca otoczenie budynku; - Z1: mieszkalna, obejmująca lokale handlowe znajdujące się na poddaszu; - Z2: kulturowa, obejmująca Młodzieżowy Dom Kultury oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Podział wynika z charakterystyki poszczególnych stref i ze zróżnicowania stopnia zagrożenia dla życia ludzkiego związanego z przeznaczeniem obiektu. 5

7 Szczegółowa charakterystyka obiektu i poszczególnych stref została przedstawiona w tablicach

8 7. Analiza komponentów ryzyka i dobór środków ochrony W tablicach 5-8 przedstawiono obliczone wartości poszczególnych komponentów ryzyka oraz wartości całkowitego ryzyka utraty życia ludzkiego oraz dziedzictwa kulturowego dla dwóch przypadków: - brak instalacji odgromowej i środków ochrony przed przepięciami (tablice 5 i 7), - budynek wyposażony w instalację odgromową klasy IV oraz środki ochrony przed przepięciami w postaci układu skoordynowanych SPD klasy III lub IV (tablice 6 i 8). Ryzyko utraty życia ludzkiego Ryzyko utraty życia ludzkiego w przypadku braku środków ochrony wynosi R1 = 1, (tablica 5). Dopuszczalna wartośd ryzyka tolerowanego, zgodnie z zaleceniami podanymi w normie, wynosi RT = 10-5, w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie obiektu. Decydujące komponenty ryzyka R1 stanowią: ryzyko RB utraty życia ludzkiego w skutek uszkodzenia fizycznego wywołanego bezpośrednim wyładowaniem w obiekt, oraz ryzyko RV, związane z władowaniem w urządzenia usługowe. W celu minimalizacji wartości komponentu RB należy zredukowad prawdopodobieostwo PB uszkodzenia fizycznego wskutek bezpośredniego wyładowania w obiekt. Wartośd PB zależy od klasy instalacji odgromowej, przy jej braku PB = 1. Zastosowanie instalacji odgromowej klasy IV powoduje redukcję prawdopodobieostwa PB do wartości 0,2 (skutecznośd instalacji odgromowej 80%). W celu redukcji komponentu RV, na wejściu do budynku linii zasilającej i telekomunikacyjnej konieczne jest zastosowanie środków ochrony przed przepięciami SPD klasy III lub IV pozwalających na redukcję prawdopodobieostwa strat (PU i PV) do poziomu 0,03. Zastosowanie wymienionych środków ochrony zapewnia redukcję ryzyka całkowitego R1 do wartości 6, (R1 < RT, tablica 6). Opisany wariant ochrony jest rozwiązaniem wystarczającym, redukującym wartośd ryzyka poniżej poziomu tolerowanego, jednak ze względu na przeznaczenie obiektu oraz jego wartośd historyczną zaleca się zastosowanie instalacji odgromowej klasy III, pozwalającej na dodatkową redukcję prawdopodobieostwa PB do wartości 0,1. Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego Przyjmując sugerowane w normie typowe wartości względnej utraty dziedzictwa kulturowego, ryzyko R3 nie przekracza wartości ryzyka tolerowanego (RT = 10-3) nawet w przypadku braku środków ochrony (tablica 7). 7

9 Zaleca się zastosowanie układów do ochrony przed przepięciami (np. firmy Leutron) na wejściu linii zasilającej i telekomunikacyjnej stosownie do przyjętej klasy instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa powinna byd wykonana zgodnie z PN-EN przy następujących założeniach, dla IV poziomu ochrony: - maksymalne wymiary oka siatki zwodów poziomych powinny wynosid nie więcej niż 20 m 20 m; - maksymalny promieo toczącej się kuli nie powinien przekraczad 60 m; - przewody odprowadzające prąd piorunowy należy ułożyd z odstępem nie przekraczającym 20 m; lub dla III poziomu ochrony: - maksymalne wymiary oka siatki zwodów poziomych powinny wynosid nie więcej niż 15 m 15 m; - maksymalny promieo toczącej się kuli nie powinien przekraczad 45 m; - przewody odprowadzające prąd piorunowy należy ułożyd z odstępem nie przekraczającym 15 m. 8

10 8. Opis montażowy instalacji odgromowej 8.1 Zwody Jako zwód poziomy wykorzystać należy blaszane pokrycie dachowe. Grubość blachy nie może być mniejsza niż 0,5mm, bez względu na rodzaj materiału pokrycia dachowego (wg. PN-IEC ). Uwzględniając powyższe informacje, wynika że metalowe pokrycie dachowe można wykorzystać przy spełnieniu poniższych wytycznych: - musi być zapewniona ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami pokrycia dachowego - pod powierzchnią dachu nie może występować warstwa materiału łatwo palnego - metalowe elementy nie są pokryte materiałami izolacyjnymi (nie jest uznawane za izolację pokrycie blachy cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu o grubości do 0,5mm lub warstwą folii o grubości do 1mm) Prąd piorunowy będzie więc odprowadzany do ziemi przy pomocy przewodów odprowadzających połączonych z blachą. 9

11 Przykład takiego połączenia zamieszczony został poniżej: Ochrona przewodów kominowych murowanych Kominy murowane osłonić przez zastosowanie zwodów pionowych oraz wokół czap kominowych po ich obwiedni wykonać zwody (drutem FeZn Ø8mm) na wspornikach szpilkowych. Długość zwodu wystającego ponad komin powinna wynosić min. 0,5m. Metalowe i żeliwne wywietrzniki dachowe przyłączyć do zwodów poziomych, na wywietrznikach zamontować obejmy. Podesty kominowe i bariery przeciwśniegowe należy uziemić do pokrycia dachowego. 8.2 Przewody odprowadzające i uziemiające Prowadzenie przewodów odprowadzających Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu FeZn Ø8mm. Przewody należy prowadzić wzdłuż rynien mocując się do nich za pomocą obejm zakończonych uchwytami do mocowania drutu 10

12 Złącze kontrolne Złącze kontrolne należy zamontować w skrzynce podtynkowej na wysokości 0,3m. Przewód uziemiający należy umieścić w rurze osłonowej (bezhalogenowej, samogasnącej). 8.3 Uziom Z uwagi na to że nie ma uziomu budynku, jako uziemienie należy zastosować uziomy szpilkowe. Należy zwrócić uwagę na to żeby uziomy nie były montowane w pobliżu wejść do budynku. Połączenia do uziomu należy wykonać w rurze osłonowej niepalnej. Wymagana wartość uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10 om. Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 9. BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Podstawa wykonania opracowania a) -Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718, z 2003r Nr 120, poz. 1126). b) -Przepisy bhp branżowe. c) -Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką budowy obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych /póz. Ia-pktr8/. 11

13 Zakres robót i kolejność realizacji obiektów W zakres robot wchodzi: Instalacja odgromowa zewnętrzna Wykaz istniejących obiektów Budynek dwukondygnacyjny Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Prace na wysokości Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp. podczas prac ziemnych stosować oznaczenie wykopów taśmą biało-czerwoną a w miejscach skrzyżowań z przejściami zabezpieczyć wykopy przykryciem lub kładkami; wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w kaski ochronne; budowę zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP; przy użytkowaniu sprzętu mechanicznego należy przeprowadzić próbę techniczną i sprawdzić czy spełnia on wymagania BHP; wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, spawarki, itp.) oraz środki ochrony pracy powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa; użytkując sprzęt mechaniczny, pomocniczy oraz urządzenie nie objęte dozorem technicznym wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzić kontrole bieżące i okresowe; na placu budowy powinno być wyznaczone miejsce do składowania materiałów; składowisko materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów; prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinno być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. 12

14 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych: prace prowadzić przy dziennym oświetleniu prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane branżowe prace wykonywane winny być koordynowane z przedstawicielem inwestora Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na projektowanej budowie. a. Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak: elektronarzędzia, b. Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano-montażowo- instalacyjnych i przepisów związanych. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Należy zastosować się do przepisów: 1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 2. Tekst. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje Elektryczne. 13

15 10. Plan sytuacyjny 14

16 11. Oświadczenie i uprawnienia projektanta Konca Mirosław Płońsk ul. Grunwaldzka 68 upr.cie 13/86 MAZ/IE/2566/02 Płońsk Oświadczenie Stosownie do zapisów art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst jedn.dz.u.z 2003 rnr 207 poz2016 z późn.zm.) oświadczam iż Projekt Instalacji odgromowej OBIEKT: Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem ADRES: Płock, ul. Tumska 9a dz. Nr 547/1, INWESTOR: Gmina Miasto Płock, Płock, Stary Rynek 1 opracowany w listopadzie 2010 r. Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 15

17 16

18 17

19

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: Poznań,Styczeń 2015r Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE 2 CZĘŚĆ CLCKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NAZWA I KODY CPV: GRUPA - 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria - 45311000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo