AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. EGZ. NR mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA. OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA o OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr 258 INWESTOR: PROJEKTANT: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice mgr inŝ. arch. ANNA BARAN AUTORZY OPRACOWNIA: ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA: mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran upr. konserw. Nr 1/94 z upr. arch. UNF 2/47/84 W-ch z upr. Nr UAN.VI-f/3/13/85 upr. Nr UAN.VI-6/3/127/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA: AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 NIP PAŹDZIERNIK 2008 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

2 2. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON) 2 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (TEREN) ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ 3 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY) ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ 4 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ 5 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON) INSTALACJE SANITARNE 6 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON) INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z wymogami Art. 20, ust. 4, PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWA z dnia r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz 888). OŚWIADCZAMY, Ŝe PROJEKT BUDOWLANY został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inz. arch. Anna Baran upr. konserw. Nr 1/94 z upr. arch. UNF 2/47/84 W-ch z mgr inŝ. Witold Baran upr.nr UAN.VI-f/3/13/85, upr.nr UAN.VI-6/3/127/90

3 3. PROJEKT ZAWIERA TECZKA 4 PROJEKT WYKONAWCZY ILOŚĆ STRON NR RYS. 1. STRONA TYTUŁOWA 1 2. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 1 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT ZAWIERA 1 5. CZĘŚĆ OPISOWA 1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 RZUT PARTERU 1a RZUT STROPU NAD PARTEREM 2a RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 3a RZUT DACHU 4a PRZEKRÓJ A - A 5a PRZEKRÓJ B -B 6a ELEWACJE 7a P1, P2 PODŁOGI NA GRUNCIE 8a S3 - STROP WPS 9a ZESTAWIENIE STOLARKI 10a

4 4. CZĘŚĆ OPISOWA

5 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

6 - 1 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) (ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA) 1. DANE EWIDENCYJNE 1.1 OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) 1.2 ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr INWESTOR: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice 1.4 FAZA DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY 1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Autorskie Biuro Projektów a s.c Świdnica, pl. Św. Małgorzaty PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Anna Baran 1.7 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 1.9 TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI: październik 2008 rok 1. DANE TECHNICZNE PAWILON: POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82.5m 2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA 62,7 m 2 KUBATURA 429,0 m 3 2. CHARAKTERYSTYKA I OPIS OBIEKTU PAWILON: Dawny budynek garaŝowy. Jednoprzestrzenny o konstrukcji tradycyjnej, przekryty płaskim stropodachem z płyt korytkowych, o pokryciu papowym. 3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO PAWILON - PROGAM Sala fizykoterapii i rehabilitacji wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem dla terapeuty.

7 OPIS ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Przewiduje się wykonanie rozbiórki fragmentów konstrukcji ścian, stropodachu, podłóg i posadzek - przewidzianych do przebudowy. Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy uŝyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz obiektu. Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy pomocy wyciągów lub zrzucać w specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren wokół obiektu odgrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprawdzić i ewentualnie odłączyć wszystkie media i instalacje w tym naleŝy zwrócić uwagę na instalację elektryczną, zwisające druty itp. Uwagi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn r.) Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych powyŝej przyjęto wg ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie kierownik budowy moŝe wg. posiadanych uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, Wykonywanie prac przy w/w obiekcie moŝe być powierzone firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu prac przy rozbiórkach budynków i pod nadzorem osoby uprawnionej, Wszelkie wątpliwości mogące wystąpić w trakcie prowadzenia prac naleŝy wyjaśnić z autorem projektu lub inspektorem nadzoru FUNDAMENTY Nie zmienia się istniejących fundamentów obiektu. Ławy fundamentowe części dobudowywanej wykonać jako Ŝelbetonowe grubości 40cm w poziomie ław istniejących. Układ nowych fundamentów pokazano na rys. nr 1a ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH Nowe ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na zaprawie cem.-wap. M3; filarki z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5. Część podziemną nowych ścian wykonać z bloczków betonowych M6. Ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pęknięcia szerokości do 4 mm, wypełnić naleŝy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na szerokość ponad 5 mm naleŝy dokonać ich przemurowania nowymi cegłami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy naleŝy rozebrać na szerokość nie mniejszą niŝ jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niŝ pół cegły, zostawiając strzępia przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonać naleŝy równieŝ strzępia poprzeczne poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru.

8 4.4. STROPY W pawilonie, nad parterem, zaprojektowano nowy strop WPS na dwuteowych belkach stalowych NP140 opieranych na istniejących ścianach poprzecznych (wewnętrznych i zewnętrznych). Oparcie belek stalowych w wykutych uprzednio gniazdach. Belki opierać za pośrednictwem podlewki betonowej długość oparcia minimum 15cm. Belki stropowe naleŝy układać w rozstawie zgodnym z rysunkami nr 2a. Przed ułoŝeniem prefabrykowanych płyt WPS osiatkować dolne stopki dwuteowników siatką Rabitza. Po zamontowaniu wszystkich płyt górną część belek stalowych obetonować. Na płytach WPS ułoŝyć wełnę mineralną tak by górna płaszczyzna wełny mineralnej była 2cm poniŝej górnego poziomu belek stalowych. Wełnę mineralna pokryć folią zabezpieczającą. Strop zabetonować betonem B-20. Grubość płyty 4-5cm NADPROśA Nad nowymi otworami w istniejących ścianach zaprojektowano nadproŝa stalowe z dwóch belek dwuteowych montowanych etapowo w bruzdach po obu stronach ściany. Zanim przystąpi się do wybijania otworu w ścianie konstrukcyjnej, naleŝy dokładnie sprawdzić, czy występują w niej spękania lub rysy, w jakim stanie są cegły i zaprawa. Trzeba teŝ określić sposób obciąŝenia. Badania są niezbędne w celu ustalenia środków zabezpieczających na czas wykonywania otworu. Wybijanie otworów szerokości do 1,2 m w murach z cegły ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moŝe odbywać się bez specjalnych zabezpieczeń, gdy nad projektowanym otworem znajduje się warstwa muru wysokości równej 2/3 szerokości otworu i na tym odcinku nie działa Ŝadne obciąŝenie skupione, np. podciąg lub belka stropowa. JeŜeli obciąŝenie skupione jest umiejscowione nad otworem w odległości większej niŝ 2/3 szerokości otworu, to takŝe moŝna go wybijać bez zabezpieczenia. Dotyczy to murów nie popękanych i nie zwietrzałych. W murach popękanych i zwietrzałych bez uprzedniego ich wzmocnienia Ŝadnych otworów wykonywać nie wolno. W murze ceglanym na zaprawie cementowo-wapiennej wybija się otwory bez zabezpieczenia, gdy warstwa muru nad powiększonym otworem wynosi przynajmniej połowę szerokości wybijanego otworu lub wybijany otwór znajduje się bezpośrednio pod juŝ istniejącym. Przystępując do wybijania otworów szerokości większej niŝ 1,2 m w murach z cegły palonej, niezaleŝnie od rodzaju uŝytej zaprawy, trzeba stosować wzmocnienie. Prace wykonuje się w podanej niŝej kolejności. Najpierw naleŝy podstemplować belki lub podciągi, które wywierają obciąŝenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Następnie nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuwa się bruzdę poziomą do połowy grubości muru, wstawia i zaklinowuje belkę nadproŝa, podbijając klinami miejsca zetknięcia się górnej płaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze. Z kolei wykuwa się otwór na całą projektowaną szerokość. Sposób ten znajduje zastosowanie przy nadproŝu opartym na jednej belce stalowej. JeŜeli nadproŝe składa się z dwóch lub więcej belek stalowych, to naleŝy postępować ostroŝniej. Najpierw wykuwa się bruzdę tak jak poprzednio i wstawia belki po jednej stronie muru, lecz bliŝej jego krawędzi, zaklinowując ją i wypełniając zaprawą cementową przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości wykonanej części nadproŝa wykuwa się bruzdę po drugiej stronie muru i wstawia kolejne belki. W połowie wysokości belek wierci się otwory, przez które po ustawieniu belek przeprowadza się nagwintowane sworznie i łączy nimi belki, ściągając śruby nakrętkami. Belki naleŝy związać" śrubami na obu końcach i w środku ich długości. Po wykonaniu całości nadproŝa moŝna przystąpić do wykucia projektowanego, nowego otworu w ścianie. Oparcie belek stalowych Nad otworami w nowych ścianach wykonać nadproŝa z prefabrykowanych belek

9 Ŝelbetowych typu L DACH Nad całością pawilonu zaprojektowano nową, drewnianą więźbę dachową z krokwiami opartymi na płatwiach i murłatrach. Układ elementów więźby pokazano na rysunku nr 3a. Przed przystąpieniem do montowania nowego dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Poszczególne elementy więźby naleŝy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. MontaŜ elementów wymaga odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Montowane elementy naleŝy niezwłocznie łączyć stałymi łącznikami i tymczasowymi tęŝnikami. Elementy więźby stykające się z murem lub betonem naleŝy odizolować co najmniej jedną warstwą papy. Po wykonaniu prac montazowych przystąpić naleŝy do impregnacji wszystkich elementów drewnianych środkiem zapewniającym zabezpieczenie ogniowe oraz zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Środek zabezpieczający stosować zgodnie z zaleceniem producenta. Po zakończeniu montaŝu konstrukcji więźby i wykonaniu łacenia przystąpić naleŝy do wykonania nowego pokrycia podwójnie dachówką ceramiczną, karpiówką. W trakcie wykonywania pokrycia dachowego wykonać naleŝy odpowiednie obróbki blacharskie i elementy wyposaŝenia dachu (ławy i stopnie kominiarskie, drabinki śniegowe itp.). UWAGA: Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 5. OPIS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ŚCIANKI DZIAŁOWE: ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 12cm ścianki z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 6cm, zbrojone bednarką, co cztery warstwy TRZONY WENTYLACYJNE Wentylacja pomieszczeń projektowanymi przewodami. Projektowane przewody wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych (z lekkiego betonu) firmy SCHIEDEL - grubość ścianek i przegród pustaka 4cm - przekrój pojedynczego kanału wentylacyjnego 12x17cm Kominy ustawiać na ścianach konstrukcyjnych, montować zgodnie z instrukcją systemową firmy Schiedel. Wloty do kartek wentylacyjnych 30cm pod stropem. Wyloty nad dachem, pod czapkami kominowymi (wg oznaczenia na rzucie dachu); poziom wylotów kominowych minimum 60cm nad połacią dachową. UWAGA:

10 w pomieszczeniach sanitarnych oznaczonych na rzutach gwiazdką (ws) wentylacja mechaniczna, włączana w momencie zapalania światła - w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach gwiazdką (wm) wentylacja wspomagana mechanicznie 5.3. STROPY I PODŁOGI P1 podłoga na gruncie w pomieszczeniach suchych: płytki terracota 1cm wylewka betonowa 4cm folia zabezpieczająca wełnę wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK 4cm (do izolacji podłóg na gruncie) lub styropian twardy 4cm folia izolacyjna papa termozgrzewalna chudy beton 5cm piasek 15cm (min) istniejące podłoŝe P2 podłoga na gruncie(piwnice) w pomieszczeniach mokrych płytki terracota - 1cm klej MONOFLEX SANIFLEX trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm na ściany pod tynk wylewka betonowa 4cm folia zabezpieczająca wełnę wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK 4cm (do izolacji podłóg na gruncie) lub styropian twardy 4cm folia izolacyjna papa termozgrzewalna chudy beton 5cm piasek 15cm (min) istniejące podłoŝe S3 proj. strop WPS w pawilonie: pomost roboczy, deski 3cm wełna mineralna ROCKMIN 20cm folia paroizolacyjna ROCKWOOL podłoŝe betonowe zbrojone 4cm folia zabezpieczająca styropian twardy lub wełna mineralna płyta Ŝelbetowa WPS na belkach stalowych dźwigary stalowe obetonowane (2cm betonu nad stopką dźwigara) tynk cementowo-wapienny na siatce Rabitza 2cm sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF (2x1,25cm) D1 układ warstw dachu stromego dachówka ceramiczna karpiówka łaty drewniane 3,5cm kontrłaty 3,5cm

11 - 6 - wiatroizolacja folia paroprzepuszczalna TYVEK wełna mineralna ROCKMIN 15cm folia paroizolacyjna ROCKWOOL ruszt: łaty drewniane 40x60mm 2 warstwy płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF (2 x 1,25cm) mocowanych do rusztu 5.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, izolacja przeciwwilgociowa pozioma AQUAFIN 2K trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm na ściany pod tynk - w podłogach parteru izolacja przeciwwilgociowa pozioma AQUAFIN 2K - izolacja ścian fundamentowych folią drenaŝową IZOLACJE CIEPLNE - docieplenie ścian zewnętrznych dobudowanej klatki schodowej w budynku głównym oraz ścian pawilonu z zastosowaniem metody lekkiej mokrej. Warstwa izolacji cieplnej wełna mineralna grubości 10cm, tynk cienkopowłokowy mineralny - w projektowanych podłogach na gruncie warstwa wełny mineralnej lub styropianu grubości 4cm - docieplenie stropów nad uŝytkowym poddaszem wełną mineralną ROCKMIN, układaną warstwowo (na ruszcie) 25cm - w połaci dachowej, między krokwiami, warstwa wełny mineralnej ROCKMIN 15cm, 5.6. TYNKI WEWNĘTRZNE Ze względu na bardzo zły stan techniczny naleŝy skuć całość istniejących tynków wewnętrznych. Do w2ysokości 1.20m, wykonać tynki renowacyjne do wilgotnych i zasolonych murów. Technologia tynków: - obrzutka tynkarska - CAPATECT Vorspritz WTA - tynk komorowy - CAPATECT Porengrundputz WTA - warstwa wierzchnia - CAPATECT Sanierputz WTA TYNKI RENOWACYJNE WEWNĘTRZNE SPOSÓB WYKONANIA - W wypadku stwierdzenia (po zbiciu istniejącego tynku) pleśni, lub grzyba przed nałoŝeniem tynku renowacyjnego powierzchnię muru pokryć preparatem grzybobójczym Caparol Capatox. - Spoiny wydrapać na głębokość 2cm., oczyścić mur szczotką lub spręŝonym powietrzem i pozostawić na czas pozwalający odparować wilgoci skondensowanej w murze - Następnie nanieść obrzutkę tynkarską CAPATECT Vorspritz z systemu tynków renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol. CAPATECT -Vorspritz nanosić sieciowo (bez zakrywania całej powierzchni).

12 - 7 - CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schnięcia wynosi przynajmniej 24 godz. - Następnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanieść tynk komorowy CAPATECT Porengrudputz. NawilŜanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chłonących podłoŝy. Stosując CAPATECT Porengrundputz WTA zniwelować nierówności muru, puste spoiny, otwory itp. nawet do szerokości 4 cm w jednym cyklu roboczym. Obróbkę przeprowadzić ręcznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej. Częściowo stwardniały tynk przeczesać pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnięcia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na kaŝdy 1 cm grubości warstwy. - Po upływie karencji na wystarczająco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA nanieść ręcznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstała warstwa o grubości przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Po nałoŝeniu warstwy powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej i zatrzeć packą. Na pozostałych ścianach i sufitach tynk cementowo-wapienny kategorii III-ej, grubości 1.5cm, zatarty gładzią gipsową 5.7. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wykonać okładziny z płytek glazurowanych do pełnej wysokości (minimalna wysokość okładziny 2.05m), w pomieszczeniach tych mur podokienny oraz ościeŝa okien wykończyć płytkami ROBOTY MALARSKIE WE WNĘTRZACH - pomieszczenia sanitarne malować farbami LATEXOWYMI PÓŁMAT np. SAMTEX 7 (CAPAROL) - pozostałe pomieszczenia, malować farbami silikatowymi wewnętrznymi np. SILITOL BIO-INNEN FARBE (CAPAROL) 5.9. STOLARKA OKIENNA W pawilonie wykonać okna zgodnie z rysunkiem elewacji. Okna wyposaŝyć w listwy wentylacyjne z czujnikami higroskopijnymi. Stolarkę okienną malować dwukrotnie farbami laserunkowymi SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN na biało STOLARKA DRZWIOWA W drzwiach wejściowych wykonać nową stolarkę drzwiową. Stolarkę drzwi wykonać z drewna twardego (dopuszczalnie sosna) lub klejonego. Forma drzwi według rysunku na elewacjach i według projektu wykonawczego. Malować 2-krotnie farbą laserunkową SIGMALIVE firmy "Sigma" (BECKERS lub SADOLIN). Kolor określi projektant po wyborze farby. Drzwi zewnętrzne szklić szybami zespolonymi, ze szkłem bezpiecznym (antywłamaniowym lub z folią antywłamaniową) np.: w stolarce osadzić szybę zespoloną: 2x4mm+pustka powietrzna+2x4mm=22mm (szyba bezpieczna).

13 - 8 - PROJEKTOWANE drzwi wewnętrzne pełne lub szklone wg oznaczeń: P - drzwi pełne, X drzwi szklone, Y - drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami nawiewnymi w dolnej części. Zestawienie stolarki z dokładnym podaniem rysunku drzwi zostanie ujęte w projekcie wykonawczym. 6. PRACE ELEWACYJNE 6.1 PRACE OSUSZENIOWE W związku z tym, Ŝe prowadzone będą prace ziemne oraz pogłębianie piwnic zaleca się osuszenie zewnętrznych ścian budynku. W tym celu naleŝy: - Okopać ściany budynku do poziomu ław fundamentowych. Starannie oczyścić (zmyć wodą pod ciśnieniem) powierzchnie ścian. Ewentualne ubytki murów uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu Asoplast-MZ - Wykonać pionową izolację zewnętrzną ścian folią drenaŝową - Wykonać opaskę wokół budynku oraz prawidłowo ukształtować spadki terenu ROBOTY MUROWE Ewentualne, ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pęknięcia szerokości do 4 mm, wypełnić naleŝy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na szerokość ponad 5 mm naleŝy dokonać ich przemurowania nowymi cegłami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy naleŝy rozebrać na szerokość nie mniejszą niŝ jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niŝ pół cegły, zostawiając strzępia przynajmniej, w co czwartej warstwie. Wykonać naleŝy równieŝ strzępia poprzeczne poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru. 7. PRACE ELEWACYJNE - DOCIEPLENIE PRZYKŁADOWE SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA W SYSTEMIE CAPAROL. UWAGA: w przypadku zastosowania innego, zbliŝonego systemu o tych samych parametrach naleŝy prace przeprowadzić zgodnie z wybraną technologią. OPIS PRAC DOCIEPLENIOWYCH Prace ociepleniowe naleŝy rozpocząć od skucia istniejących tynków (pawilon). Następnie naleŝy zagruntować elewację koncentratem CT 111rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1 ( 2 części koncentratu, 1 część wody).po wyschnięciu wykonać obrzut wyrównawczy z tynku wapienno cementowego na grubość ok. 1-1,5 cm. Po wyschnięciu, na tak przygotowane podłoŝa naleŝy wykonać ocieplenie rozpoczynając od zamontowania listwy startowej Capatect 6700/10, nierówności podłoŝa naleŝy zniwelować podkładkami dystansowymi. Na połączenia listew startowych naleŝy umieszczać łączniki znajdujące się w zestawie montaŝowym Capatect. W celu polepszenia właściwości szczepnych płyt z wełny mineralnej naleŝy przed naniesieniem kleju Capatect 190, rozprowadzić cienką warstwę tegoŝ kleju na powierzchni klejonej płyty. Podczas przyklejania pierwszego rzędu płyt Fasrock z wełny mineralnej naleŝy zwrócić uwagę na to, by płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy. Klej na płytę nanosić w następujący sposób; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki wielkości dłoni. Ilość masy klejowej powinna być

14 - 9 - tak dobrana, aby płyta była przyklejona 40 % swojej powierzchni. Płyty przyklejać z przesuniętymi pionowymi spoinami. Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych. Przy ocieplaniu ościerza drzwi i okien naleŝy zwrócić uwagę, aby szerokość ramy okna była jednakowa z obu stron. Przewody, kable itp. Znajdujące się na powierzchni ścian ocieplanych naleŝy oznaczyć na płytach izolacyjnych, aby nie uszkodzić ich podczas mocowania kołkami. Nie naleŝy wprowadzać kleju w połączenia płyt. Powstające szczeliny naleŝy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki, która znajduje się w ofercie firmy Caparol. Podczas mocowania kołkami stalowymi wkręcanymi z plastikowym trzpieniem o długości 200 mm naleŝy zwrócić uwagę na minimalne zakotwienie w podłoŝu, które wynosi ok. 5 cm ( średnica kołków 10 mm ), zuŝycie kołków na płaszczyźnie powinno wynosić 5 szt/m², a w pasie krawędziowym 10,7 szt/m² Rozkład kołków podczas mocowania powinien uchwycić pionowe i poziome połączenia płyt. Dodatkowo kaŝdą płytę przymocować dwoma kołkami w środku. W celu wzmocnienia naroŝników zewnętrznych oraz kantów naleŝy zastosować naroŝnik wraz z siatką Capatect - Gewebe - Eckschutz. Naroznik ten przyklejać do płyt izolacyjnych przy pomocy masy klejowej CAPATECT 190, miejsca łączenia profili muszą zachodzić na siebie ok. 10 cm. Przy pomocy tego naroŝnika naleŝy zazbroić wszystkie ościeŝa okienne i naroŝniki. Na krawędzi elewacji wysuniętej poza lico podcienia naleŝy zastosować specjalną listwę kapinosową Capatect Tropfkantenprofil. W takim przypadku nanosi się warstwę masy szpachlowej na płytę izolacyjną w obrębie kantu i pasa siatki o szerokości 25 cm. Listwę dokładnie ustawić i wcisnąć. Masę szpachlową usunąć z siatki. Przy późniejszym nanoszeniu masy zbrojącej na powierzchni płyt z wełny mineralnej, siatki zbrojące muszą na siebie odpowiednio nachodzić. Przed szpachlowaniem całej powierzchni masą szpachlową do siatki CAPATECT 190 naleŝy wszpachlować diagonalną siatkę z włókna szklanego na otworach elewacyjnych DIAGONAL ARMIERUNG. Na płyty izolacyjne nakładać masę szpachlowa na szerokość pasma siatki CAPATECT GEWEBE 650.Siatkę układać z 10 cm zakładem i lekko wcisnąć w szpachlówkę. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię metodą mokre na mokre tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki Nie wygładzać nadmiernie siatki powodując gromadzenie się mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć szpachelką po wyschnięciu. Optymalna grubość warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka -masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm. W miejscach szczególnie naraŝonych na mechaniczne uszkodzenia, np. cokoły zastosować siatkę pancerną CAPATECT PANZERGEWEBE. Siatkę pancerną zakłada się przed montaŝem naroŝników i warstwy zbrojonej. Siatkę pancerną układa się na styk. Przed nałoŝeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta. Czas schnięcia uzaleŝniony jest od warunków atmosferycznych podczas podwyŝszonej wilgotności powietrza okres ten moŝe się wydłuŝyć. Warstwę wierzchnią naleŝy wykonać przy uŝyciu tynku silikatowego CAPATECT 128 SI ziarno 2 mm. Tynk nanosić na całą powierzchnię przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiał nanosić metodą "mokre na mokre", w tym celu naleŝy obrabiać zamknięte płaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracowników. W czasie procesu wiązania i schnięcia chronić warstwę tynku przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak: nadmierne nasłonecznienie, silny wiatr, deszcz. W razie konieczności rusztowania osłonić plandekami ochronnymi. W czasie chłodnych pór roku oraz przy duŝej wilgotności powietrza naleŝy liczyć się z wydłuŝonym okresem wysychania. Po około 3 dniach malować 1x farbą silikatową CAPATECT 130 SI FINISH

15 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT Roboty naleŝy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami BHP. W szczególności naleŝy: - wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niŝ 1/10 wysokości, na której wykonywane Będą roboty i istnieje zagroŝenie spadania przedmiotów, lecz nie mniejszą niŝ 6,0 m. - w czasie wykonywania prac na dachu wykonać daszki ochronne nad wejściami do obiektu o szerokości, co najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia, odporne na przebicie, zamocowane na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagroŝenia. - zapewnić uŝywanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości /np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem/ przez pracowników wykonujących roboty, jak równieŝ pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. - zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa B", będących w dobrym stanie technicznym. - wykonywanie i montowanie rusztowań prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR), dopuszczenie do uŝytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez nadzór budowy. - stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR. - do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. Opracowali: mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET 1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych PodłoŜe, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na. IV piętrze Budynku C Szpitala Bielańskiego W Warszawie

TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na. IV piętrze Budynku C Szpitala Bielańskiego W Warszawie TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na IV piętrze Budynku C Szpitala Bielańskiego W Warszawie ZAMAWIAJĄCY: Szpital Bielański im. J. Popiełuszki Samodzielny Zakład

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL. 693-592-489 TEL /FAX 032 230 59 37 michalwalkuski@wp.pl PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY PROJEKTY BRANśOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965 DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. Projekt przebudowy pomieszczenia nr 1/5 na parterze w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu z przeznaczeniem na serwerownię 1 POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE...3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1/3 Elewacje: frontowa, lewa Rys. 2/3 Elewacje: frontowa, prawa Rys.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU C F G 1 494 27 3 510 540 27 954 501 24 15 646 94 94 261 274 89 48 744 48 1 2 3 4 5 1 630 27 646 240 0 27 15 24 7 840 24 51 375 274 113 94 94 267 114

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie 27 530 OŜarów Os. Wzgórze nr 56

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie 27 530 OŜarów Os. Wzgórze nr 56 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przebudowa węzła cieplnego na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół w OŜarowie ADRES

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu Adres : ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Roboty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 348/07/2010

Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Obiekt Zmiana sposobu uŝytkowania budynku fitness klubu na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - roboty budowlane - ETAP I, aktualizacja kosztorysu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Projekt ocieplenia stropodachu w niskiej części obiektu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Projektanci BRANŻA: Imię i Nazwisko: Nr. Upr.: Data: Podpis: Mgr inż. arch. Mariola Trzeciak Inż.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień

Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień Branża: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Remont elewacji budynku wieży ciśnień KOSZTORYS: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo