AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. EGZ. NR mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA. OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA o OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr 258 INWESTOR: PROJEKTANT: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice mgr inŝ. arch. ANNA BARAN AUTORZY OPRACOWNIA: ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA: mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran upr. konserw. Nr 1/94 z upr. arch. UNF 2/47/84 W-ch z upr. Nr UAN.VI-f/3/13/85 upr. Nr UAN.VI-6/3/127/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA: AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 NIP PAŹDZIERNIK 2008 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

2 2. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON) 2 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (TEREN) ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ 3 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY) ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ 4 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ 5 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON) INSTALACJE SANITARNE 6 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON) INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z wymogami Art. 20, ust. 4, PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWA z dnia r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz 888). OŚWIADCZAMY, Ŝe PROJEKT BUDOWLANY został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inz. arch. Anna Baran upr. konserw. Nr 1/94 z upr. arch. UNF 2/47/84 W-ch z mgr inŝ. Witold Baran upr.nr UAN.VI-f/3/13/85, upr.nr UAN.VI-6/3/127/90

3 3. PROJEKT ZAWIERA TECZKA 4 PROJEKT WYKONAWCZY ILOŚĆ STRON NR RYS. 1. STRONA TYTUŁOWA 1 2. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 1 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT ZAWIERA 1 5. CZĘŚĆ OPISOWA 1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 RZUT PARTERU 1a RZUT STROPU NAD PARTEREM 2a RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 3a RZUT DACHU 4a PRZEKRÓJ A - A 5a PRZEKRÓJ B -B 6a ELEWACJE 7a P1, P2 PODŁOGI NA GRUNCIE 8a S3 - STROP WPS 9a ZESTAWIENIE STOLARKI 10a

4 4. CZĘŚĆ OPISOWA

5 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

6 - 1 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) (ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA) 1. DANE EWIDENCYJNE 1.1 OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (PAWILON) 1.2 ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr INWESTOR: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice 1.4 FAZA DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY 1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Autorskie Biuro Projektów a s.c Świdnica, pl. Św. Małgorzaty PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Anna Baran 1.7 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 1.9 TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI: październik 2008 rok 1. DANE TECHNICZNE PAWILON: POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82.5m 2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA 62,7 m 2 KUBATURA 429,0 m 3 2. CHARAKTERYSTYKA I OPIS OBIEKTU PAWILON: Dawny budynek garaŝowy. Jednoprzestrzenny o konstrukcji tradycyjnej, przekryty płaskim stropodachem z płyt korytkowych, o pokryciu papowym. 3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO PAWILON - PROGAM Sala fizykoterapii i rehabilitacji wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem dla terapeuty.

7 OPIS ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Przewiduje się wykonanie rozbiórki fragmentów konstrukcji ścian, stropodachu, podłóg i posadzek - przewidzianych do przebudowy. Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy uŝyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz obiektu. Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy pomocy wyciągów lub zrzucać w specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren wokół obiektu odgrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprawdzić i ewentualnie odłączyć wszystkie media i instalacje w tym naleŝy zwrócić uwagę na instalację elektryczną, zwisające druty itp. Uwagi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn r.) Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych powyŝej przyjęto wg ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie kierownik budowy moŝe wg. posiadanych uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, Wykonywanie prac przy w/w obiekcie moŝe być powierzone firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu prac przy rozbiórkach budynków i pod nadzorem osoby uprawnionej, Wszelkie wątpliwości mogące wystąpić w trakcie prowadzenia prac naleŝy wyjaśnić z autorem projektu lub inspektorem nadzoru FUNDAMENTY Nie zmienia się istniejących fundamentów obiektu. Ławy fundamentowe części dobudowywanej wykonać jako Ŝelbetonowe grubości 40cm w poziomie ław istniejących. Układ nowych fundamentów pokazano na rys. nr 1a ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH Nowe ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na zaprawie cem.-wap. M3; filarki z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5. Część podziemną nowych ścian wykonać z bloczków betonowych M6. Ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pęknięcia szerokości do 4 mm, wypełnić naleŝy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na szerokość ponad 5 mm naleŝy dokonać ich przemurowania nowymi cegłami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy naleŝy rozebrać na szerokość nie mniejszą niŝ jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niŝ pół cegły, zostawiając strzępia przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonać naleŝy równieŝ strzępia poprzeczne poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru.

8 4.4. STROPY W pawilonie, nad parterem, zaprojektowano nowy strop WPS na dwuteowych belkach stalowych NP140 opieranych na istniejących ścianach poprzecznych (wewnętrznych i zewnętrznych). Oparcie belek stalowych w wykutych uprzednio gniazdach. Belki opierać za pośrednictwem podlewki betonowej długość oparcia minimum 15cm. Belki stropowe naleŝy układać w rozstawie zgodnym z rysunkami nr 2a. Przed ułoŝeniem prefabrykowanych płyt WPS osiatkować dolne stopki dwuteowników siatką Rabitza. Po zamontowaniu wszystkich płyt górną część belek stalowych obetonować. Na płytach WPS ułoŝyć wełnę mineralną tak by górna płaszczyzna wełny mineralnej była 2cm poniŝej górnego poziomu belek stalowych. Wełnę mineralna pokryć folią zabezpieczającą. Strop zabetonować betonem B-20. Grubość płyty 4-5cm NADPROśA Nad nowymi otworami w istniejących ścianach zaprojektowano nadproŝa stalowe z dwóch belek dwuteowych montowanych etapowo w bruzdach po obu stronach ściany. Zanim przystąpi się do wybijania otworu w ścianie konstrukcyjnej, naleŝy dokładnie sprawdzić, czy występują w niej spękania lub rysy, w jakim stanie są cegły i zaprawa. Trzeba teŝ określić sposób obciąŝenia. Badania są niezbędne w celu ustalenia środków zabezpieczających na czas wykonywania otworu. Wybijanie otworów szerokości do 1,2 m w murach z cegły ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moŝe odbywać się bez specjalnych zabezpieczeń, gdy nad projektowanym otworem znajduje się warstwa muru wysokości równej 2/3 szerokości otworu i na tym odcinku nie działa Ŝadne obciąŝenie skupione, np. podciąg lub belka stropowa. JeŜeli obciąŝenie skupione jest umiejscowione nad otworem w odległości większej niŝ 2/3 szerokości otworu, to takŝe moŝna go wybijać bez zabezpieczenia. Dotyczy to murów nie popękanych i nie zwietrzałych. W murach popękanych i zwietrzałych bez uprzedniego ich wzmocnienia Ŝadnych otworów wykonywać nie wolno. W murze ceglanym na zaprawie cementowo-wapiennej wybija się otwory bez zabezpieczenia, gdy warstwa muru nad powiększonym otworem wynosi przynajmniej połowę szerokości wybijanego otworu lub wybijany otwór znajduje się bezpośrednio pod juŝ istniejącym. Przystępując do wybijania otworów szerokości większej niŝ 1,2 m w murach z cegły palonej, niezaleŝnie od rodzaju uŝytej zaprawy, trzeba stosować wzmocnienie. Prace wykonuje się w podanej niŝej kolejności. Najpierw naleŝy podstemplować belki lub podciągi, które wywierają obciąŝenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Następnie nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuwa się bruzdę poziomą do połowy grubości muru, wstawia i zaklinowuje belkę nadproŝa, podbijając klinami miejsca zetknięcia się górnej płaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze. Z kolei wykuwa się otwór na całą projektowaną szerokość. Sposób ten znajduje zastosowanie przy nadproŝu opartym na jednej belce stalowej. JeŜeli nadproŝe składa się z dwóch lub więcej belek stalowych, to naleŝy postępować ostroŝniej. Najpierw wykuwa się bruzdę tak jak poprzednio i wstawia belki po jednej stronie muru, lecz bliŝej jego krawędzi, zaklinowując ją i wypełniając zaprawą cementową przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości wykonanej części nadproŝa wykuwa się bruzdę po drugiej stronie muru i wstawia kolejne belki. W połowie wysokości belek wierci się otwory, przez które po ustawieniu belek przeprowadza się nagwintowane sworznie i łączy nimi belki, ściągając śruby nakrętkami. Belki naleŝy związać" śrubami na obu końcach i w środku ich długości. Po wykonaniu całości nadproŝa moŝna przystąpić do wykucia projektowanego, nowego otworu w ścianie. Oparcie belek stalowych Nad otworami w nowych ścianach wykonać nadproŝa z prefabrykowanych belek

9 Ŝelbetowych typu L DACH Nad całością pawilonu zaprojektowano nową, drewnianą więźbę dachową z krokwiami opartymi na płatwiach i murłatrach. Układ elementów więźby pokazano na rysunku nr 3a. Przed przystąpieniem do montowania nowego dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Poszczególne elementy więźby naleŝy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. MontaŜ elementów wymaga odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Montowane elementy naleŝy niezwłocznie łączyć stałymi łącznikami i tymczasowymi tęŝnikami. Elementy więźby stykające się z murem lub betonem naleŝy odizolować co najmniej jedną warstwą papy. Po wykonaniu prac montazowych przystąpić naleŝy do impregnacji wszystkich elementów drewnianych środkiem zapewniającym zabezpieczenie ogniowe oraz zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Środek zabezpieczający stosować zgodnie z zaleceniem producenta. Po zakończeniu montaŝu konstrukcji więźby i wykonaniu łacenia przystąpić naleŝy do wykonania nowego pokrycia podwójnie dachówką ceramiczną, karpiówką. W trakcie wykonywania pokrycia dachowego wykonać naleŝy odpowiednie obróbki blacharskie i elementy wyposaŝenia dachu (ławy i stopnie kominiarskie, drabinki śniegowe itp.). UWAGA: Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 5. OPIS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ŚCIANKI DZIAŁOWE: ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 12cm ścianki z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 6cm, zbrojone bednarką, co cztery warstwy TRZONY WENTYLACYJNE Wentylacja pomieszczeń projektowanymi przewodami. Projektowane przewody wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych (z lekkiego betonu) firmy SCHIEDEL - grubość ścianek i przegród pustaka 4cm - przekrój pojedynczego kanału wentylacyjnego 12x17cm Kominy ustawiać na ścianach konstrukcyjnych, montować zgodnie z instrukcją systemową firmy Schiedel. Wloty do kartek wentylacyjnych 30cm pod stropem. Wyloty nad dachem, pod czapkami kominowymi (wg oznaczenia na rzucie dachu); poziom wylotów kominowych minimum 60cm nad połacią dachową. UWAGA:

10 w pomieszczeniach sanitarnych oznaczonych na rzutach gwiazdką (ws) wentylacja mechaniczna, włączana w momencie zapalania światła - w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach gwiazdką (wm) wentylacja wspomagana mechanicznie 5.3. STROPY I PODŁOGI P1 podłoga na gruncie w pomieszczeniach suchych: płytki terracota 1cm wylewka betonowa 4cm folia zabezpieczająca wełnę wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK 4cm (do izolacji podłóg na gruncie) lub styropian twardy 4cm folia izolacyjna papa termozgrzewalna chudy beton 5cm piasek 15cm (min) istniejące podłoŝe P2 podłoga na gruncie(piwnice) w pomieszczeniach mokrych płytki terracota - 1cm klej MONOFLEX SANIFLEX trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm na ściany pod tynk wylewka betonowa 4cm folia zabezpieczająca wełnę wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK 4cm (do izolacji podłóg na gruncie) lub styropian twardy 4cm folia izolacyjna papa termozgrzewalna chudy beton 5cm piasek 15cm (min) istniejące podłoŝe S3 proj. strop WPS w pawilonie: pomost roboczy, deski 3cm wełna mineralna ROCKMIN 20cm folia paroizolacyjna ROCKWOOL podłoŝe betonowe zbrojone 4cm folia zabezpieczająca styropian twardy lub wełna mineralna płyta Ŝelbetowa WPS na belkach stalowych dźwigary stalowe obetonowane (2cm betonu nad stopką dźwigara) tynk cementowo-wapienny na siatce Rabitza 2cm sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF (2x1,25cm) D1 układ warstw dachu stromego dachówka ceramiczna karpiówka łaty drewniane 3,5cm kontrłaty 3,5cm

11 - 6 - wiatroizolacja folia paroprzepuszczalna TYVEK wełna mineralna ROCKMIN 15cm folia paroizolacyjna ROCKWOOL ruszt: łaty drewniane 40x60mm 2 warstwy płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF (2 x 1,25cm) mocowanych do rusztu 5.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, izolacja przeciwwilgociowa pozioma AQUAFIN 2K trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm na ściany pod tynk - w podłogach parteru izolacja przeciwwilgociowa pozioma AQUAFIN 2K - izolacja ścian fundamentowych folią drenaŝową IZOLACJE CIEPLNE - docieplenie ścian zewnętrznych dobudowanej klatki schodowej w budynku głównym oraz ścian pawilonu z zastosowaniem metody lekkiej mokrej. Warstwa izolacji cieplnej wełna mineralna grubości 10cm, tynk cienkopowłokowy mineralny - w projektowanych podłogach na gruncie warstwa wełny mineralnej lub styropianu grubości 4cm - docieplenie stropów nad uŝytkowym poddaszem wełną mineralną ROCKMIN, układaną warstwowo (na ruszcie) 25cm - w połaci dachowej, między krokwiami, warstwa wełny mineralnej ROCKMIN 15cm, 5.6. TYNKI WEWNĘTRZNE Ze względu na bardzo zły stan techniczny naleŝy skuć całość istniejących tynków wewnętrznych. Do w2ysokości 1.20m, wykonać tynki renowacyjne do wilgotnych i zasolonych murów. Technologia tynków: - obrzutka tynkarska - CAPATECT Vorspritz WTA - tynk komorowy - CAPATECT Porengrundputz WTA - warstwa wierzchnia - CAPATECT Sanierputz WTA TYNKI RENOWACYJNE WEWNĘTRZNE SPOSÓB WYKONANIA - W wypadku stwierdzenia (po zbiciu istniejącego tynku) pleśni, lub grzyba przed nałoŝeniem tynku renowacyjnego powierzchnię muru pokryć preparatem grzybobójczym Caparol Capatox. - Spoiny wydrapać na głębokość 2cm., oczyścić mur szczotką lub spręŝonym powietrzem i pozostawić na czas pozwalający odparować wilgoci skondensowanej w murze - Następnie nanieść obrzutkę tynkarską CAPATECT Vorspritz z systemu tynków renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol. CAPATECT -Vorspritz nanosić sieciowo (bez zakrywania całej powierzchni).

12 - 7 - CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schnięcia wynosi przynajmniej 24 godz. - Następnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanieść tynk komorowy CAPATECT Porengrudputz. NawilŜanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chłonących podłoŝy. Stosując CAPATECT Porengrundputz WTA zniwelować nierówności muru, puste spoiny, otwory itp. nawet do szerokości 4 cm w jednym cyklu roboczym. Obróbkę przeprowadzić ręcznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej. Częściowo stwardniały tynk przeczesać pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnięcia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na kaŝdy 1 cm grubości warstwy. - Po upływie karencji na wystarczająco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA nanieść ręcznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstała warstwa o grubości przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Po nałoŝeniu warstwy powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej i zatrzeć packą. Na pozostałych ścianach i sufitach tynk cementowo-wapienny kategorii III-ej, grubości 1.5cm, zatarty gładzią gipsową 5.7. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wykonać okładziny z płytek glazurowanych do pełnej wysokości (minimalna wysokość okładziny 2.05m), w pomieszczeniach tych mur podokienny oraz ościeŝa okien wykończyć płytkami ROBOTY MALARSKIE WE WNĘTRZACH - pomieszczenia sanitarne malować farbami LATEXOWYMI PÓŁMAT np. SAMTEX 7 (CAPAROL) - pozostałe pomieszczenia, malować farbami silikatowymi wewnętrznymi np. SILITOL BIO-INNEN FARBE (CAPAROL) 5.9. STOLARKA OKIENNA W pawilonie wykonać okna zgodnie z rysunkiem elewacji. Okna wyposaŝyć w listwy wentylacyjne z czujnikami higroskopijnymi. Stolarkę okienną malować dwukrotnie farbami laserunkowymi SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN na biało STOLARKA DRZWIOWA W drzwiach wejściowych wykonać nową stolarkę drzwiową. Stolarkę drzwi wykonać z drewna twardego (dopuszczalnie sosna) lub klejonego. Forma drzwi według rysunku na elewacjach i według projektu wykonawczego. Malować 2-krotnie farbą laserunkową SIGMALIVE firmy "Sigma" (BECKERS lub SADOLIN). Kolor określi projektant po wyborze farby. Drzwi zewnętrzne szklić szybami zespolonymi, ze szkłem bezpiecznym (antywłamaniowym lub z folią antywłamaniową) np.: w stolarce osadzić szybę zespoloną: 2x4mm+pustka powietrzna+2x4mm=22mm (szyba bezpieczna).

13 - 8 - PROJEKTOWANE drzwi wewnętrzne pełne lub szklone wg oznaczeń: P - drzwi pełne, X drzwi szklone, Y - drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami nawiewnymi w dolnej części. Zestawienie stolarki z dokładnym podaniem rysunku drzwi zostanie ujęte w projekcie wykonawczym. 6. PRACE ELEWACYJNE 6.1 PRACE OSUSZENIOWE W związku z tym, Ŝe prowadzone będą prace ziemne oraz pogłębianie piwnic zaleca się osuszenie zewnętrznych ścian budynku. W tym celu naleŝy: - Okopać ściany budynku do poziomu ław fundamentowych. Starannie oczyścić (zmyć wodą pod ciśnieniem) powierzchnie ścian. Ewentualne ubytki murów uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu Asoplast-MZ - Wykonać pionową izolację zewnętrzną ścian folią drenaŝową - Wykonać opaskę wokół budynku oraz prawidłowo ukształtować spadki terenu ROBOTY MUROWE Ewentualne, ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pęknięcia szerokości do 4 mm, wypełnić naleŝy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na szerokość ponad 5 mm naleŝy dokonać ich przemurowania nowymi cegłami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy naleŝy rozebrać na szerokość nie mniejszą niŝ jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niŝ pół cegły, zostawiając strzępia przynajmniej, w co czwartej warstwie. Wykonać naleŝy równieŝ strzępia poprzeczne poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru. 7. PRACE ELEWACYJNE - DOCIEPLENIE PRZYKŁADOWE SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA W SYSTEMIE CAPAROL. UWAGA: w przypadku zastosowania innego, zbliŝonego systemu o tych samych parametrach naleŝy prace przeprowadzić zgodnie z wybraną technologią. OPIS PRAC DOCIEPLENIOWYCH Prace ociepleniowe naleŝy rozpocząć od skucia istniejących tynków (pawilon). Następnie naleŝy zagruntować elewację koncentratem CT 111rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1 ( 2 części koncentratu, 1 część wody).po wyschnięciu wykonać obrzut wyrównawczy z tynku wapienno cementowego na grubość ok. 1-1,5 cm. Po wyschnięciu, na tak przygotowane podłoŝa naleŝy wykonać ocieplenie rozpoczynając od zamontowania listwy startowej Capatect 6700/10, nierówności podłoŝa naleŝy zniwelować podkładkami dystansowymi. Na połączenia listew startowych naleŝy umieszczać łączniki znajdujące się w zestawie montaŝowym Capatect. W celu polepszenia właściwości szczepnych płyt z wełny mineralnej naleŝy przed naniesieniem kleju Capatect 190, rozprowadzić cienką warstwę tegoŝ kleju na powierzchni klejonej płyty. Podczas przyklejania pierwszego rzędu płyt Fasrock z wełny mineralnej naleŝy zwrócić uwagę na to, by płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy. Klej na płytę nanosić w następujący sposób; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki wielkości dłoni. Ilość masy klejowej powinna być

14 - 9 - tak dobrana, aby płyta była przyklejona 40 % swojej powierzchni. Płyty przyklejać z przesuniętymi pionowymi spoinami. Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych. Przy ocieplaniu ościerza drzwi i okien naleŝy zwrócić uwagę, aby szerokość ramy okna była jednakowa z obu stron. Przewody, kable itp. Znajdujące się na powierzchni ścian ocieplanych naleŝy oznaczyć na płytach izolacyjnych, aby nie uszkodzić ich podczas mocowania kołkami. Nie naleŝy wprowadzać kleju w połączenia płyt. Powstające szczeliny naleŝy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki, która znajduje się w ofercie firmy Caparol. Podczas mocowania kołkami stalowymi wkręcanymi z plastikowym trzpieniem o długości 200 mm naleŝy zwrócić uwagę na minimalne zakotwienie w podłoŝu, które wynosi ok. 5 cm ( średnica kołków 10 mm ), zuŝycie kołków na płaszczyźnie powinno wynosić 5 szt/m², a w pasie krawędziowym 10,7 szt/m² Rozkład kołków podczas mocowania powinien uchwycić pionowe i poziome połączenia płyt. Dodatkowo kaŝdą płytę przymocować dwoma kołkami w środku. W celu wzmocnienia naroŝników zewnętrznych oraz kantów naleŝy zastosować naroŝnik wraz z siatką Capatect - Gewebe - Eckschutz. Naroznik ten przyklejać do płyt izolacyjnych przy pomocy masy klejowej CAPATECT 190, miejsca łączenia profili muszą zachodzić na siebie ok. 10 cm. Przy pomocy tego naroŝnika naleŝy zazbroić wszystkie ościeŝa okienne i naroŝniki. Na krawędzi elewacji wysuniętej poza lico podcienia naleŝy zastosować specjalną listwę kapinosową Capatect Tropfkantenprofil. W takim przypadku nanosi się warstwę masy szpachlowej na płytę izolacyjną w obrębie kantu i pasa siatki o szerokości 25 cm. Listwę dokładnie ustawić i wcisnąć. Masę szpachlową usunąć z siatki. Przy późniejszym nanoszeniu masy zbrojącej na powierzchni płyt z wełny mineralnej, siatki zbrojące muszą na siebie odpowiednio nachodzić. Przed szpachlowaniem całej powierzchni masą szpachlową do siatki CAPATECT 190 naleŝy wszpachlować diagonalną siatkę z włókna szklanego na otworach elewacyjnych DIAGONAL ARMIERUNG. Na płyty izolacyjne nakładać masę szpachlowa na szerokość pasma siatki CAPATECT GEWEBE 650.Siatkę układać z 10 cm zakładem i lekko wcisnąć w szpachlówkę. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię metodą mokre na mokre tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki Nie wygładzać nadmiernie siatki powodując gromadzenie się mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć szpachelką po wyschnięciu. Optymalna grubość warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka -masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm. W miejscach szczególnie naraŝonych na mechaniczne uszkodzenia, np. cokoły zastosować siatkę pancerną CAPATECT PANZERGEWEBE. Siatkę pancerną zakłada się przed montaŝem naroŝników i warstwy zbrojonej. Siatkę pancerną układa się na styk. Przed nałoŝeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta. Czas schnięcia uzaleŝniony jest od warunków atmosferycznych podczas podwyŝszonej wilgotności powietrza okres ten moŝe się wydłuŝyć. Warstwę wierzchnią naleŝy wykonać przy uŝyciu tynku silikatowego CAPATECT 128 SI ziarno 2 mm. Tynk nanosić na całą powierzchnię przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiał nanosić metodą "mokre na mokre", w tym celu naleŝy obrabiać zamknięte płaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracowników. W czasie procesu wiązania i schnięcia chronić warstwę tynku przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak: nadmierne nasłonecznienie, silny wiatr, deszcz. W razie konieczności rusztowania osłonić plandekami ochronnymi. W czasie chłodnych pór roku oraz przy duŝej wilgotności powietrza naleŝy liczyć się z wydłuŝonym okresem wysychania. Po około 3 dniach malować 1x farbą silikatową CAPATECT 130 SI FINISH

15 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT Roboty naleŝy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami BHP. W szczególności naleŝy: - wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niŝ 1/10 wysokości, na której wykonywane Będą roboty i istnieje zagroŝenie spadania przedmiotów, lecz nie mniejszą niŝ 6,0 m. - w czasie wykonywania prac na dachu wykonać daszki ochronne nad wejściami do obiektu o szerokości, co najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia, odporne na przebicie, zamocowane na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagroŝenia. - zapewnić uŝywanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości /np. szelek bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem/ przez pracowników wykonujących roboty, jak równieŝ pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. - zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa B", będących w dobrym stanie technicznym. - wykonywanie i montowanie rusztowań prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR), dopuszczenie do uŝytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez nadzór budowy. - stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR. - do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. Opracowali: mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo