18/2011 [697] Aktualizacja projektu technicznego Remont stopnia Rakowiec dotyczy jazu. PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18/2011 [697] Aktualizacja projektu technicznego Remont stopnia Rakowiec dotyczy jazu. PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1.0. Dane ogólne 1.1.Cel i zakres opracowania 1.2.Lokalizacja 1.3. Uwarunkowania formalne 1.4. Warunki hydrologiczne Opis systemu wodnego Charakterystyka stanów i przepływów 1.5. Dane geotechniczne 1.6. Materiały wykorzystane 2.Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Konstrukcja jazu 2.2. Komunikacja 2.3. Zieleń istniejąca 2.4. Opis uszkodzeń Uszkodzenia konstrukcji betonowej Uszkodzenia umocnień i ostróg Uszkodzenia wyposaŝenia technologicznego i komunikacyjnego 3.0. Projektowane zagospodarowanie 3.1. Roboty tymczasowe grodza 3.2. Roboty naprawcze betonów Prace odwodnieniowe Naprawa płyty jazu Naprawa ścian jazu Naprawa głębokich szczelin Naprawa przepławki Wykonanie szykan na płycie wypadowej Naprawa powierzchni schodów i powierzchni poziomych i zabezpieczenie końcowe 3.5. Naprawa wyposaŝenia technologicznego i komunikacyjnego Okucia betonów i prowadnice zasuw Zasuwy i mechanizmy zasuw WyposaŜenie komunikacyjne i zabezpieczające 3.6.Umocnienia dna i skarp Stanowisko górne Stanowisko dolne 4. Ogólne uwarunkowania realizacji inwestycji 4.1. Uwarunkowania środowiskowe 4.2.Ogólne uwagi dotyczące wykonawstwa 5. Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 6. Instrukcja gospodarowania woda w okresie budowy 6.1. Normalne warunki eksploatacyjne 6.2. Warunki awaryjne 7.0. Wpływ inwestycji na środowisko i tereny przylegle 7.1. Dane ogólne 7.2. Zieleń 8.0. Stosunki własnościowe 9. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich 10. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ PROJEKT INSTRUKCJI EKSPLOATACJI BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 1

2 ZAŁĄCZNIKI Z1. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody rzeki Nogat na stopniach rzeki Nogat z dnia r nr OŚ-VI-6210/68/97 wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Z2. Postanowienie Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu sprostowujące w.w. decyzję wodnoprawną z dnia r nr OŚ-VI-6210/68/97 Z3. Postanowienie Starostwa Powiatowego w Malborku sprostowujące w.w. decyzję wodnoprawną z dnia r nr OŚ-6223-P-2/01 Z4. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wody rzeki Nogat na stopniu wodnym Rakowiec do celów energetycznych z dnia r nr OŚ-VI /3/10-5 wydana przez Starostwo Powiatowe w Malborku na rzecz ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie. Z5. Wypisy z ewidencji gruntów + mapa ewidencyjna Z6. Atest nurkowy Z7. Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia nr RG-III-7332/7/h/2011 wydana przez Wójta Gminy Malbork RYSUNKI 1.Plan zagospodarowania terenu1: Przekroje jazu. Rzut poziomy 2.2. Przekroje jazu. Przekroje podłuŝne Przekroje jazu. Przekrój poprzeczny 3.1. Konstrukcje betonowe. Schemat remontu ścian i płyty dennej 3.2. Konstrukcje betonowe. Naprawa skrzydełka prawego od WD Konstrukcje betonowe. Remont płyty nad przepławką 3.4. Konstrukcje betonowe. Konstrukcja szykan WyposaŜenie technologiczne. Ścianka działowa i okucie przepławki WyposaŜenie technologiczne. Barierki 4.3. WyposaŜenie technologiczne. Schemat montaŝowy zasuw WyposaŜenie technologiczne. Uszczelnienie zasuw Grodza. Plan sytuacyjno-wysokościowy 1: Grodza górna. Technologia Grodza górna. Szczegóły konstrukcyjne 5.4. Grodza dolna. Technologia. Zabudowa wyboju Grodza dolna. Szczegóły konstrukcyjne Grodza. Przekrój przez zaporę 6.1. Przekroje. Lokalizacja 6.2. Przekroje. Stanowisko górne 6.3. Przekroje Stanowisko dolne BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 2

3 UZGODNIENIA 1. ENERGA HYDRO Sp. z o.o. Straszyn z dnia r. 2. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Elblągu. Rejon Dystrybucji w Malborku nr 292/11 z dnia r (plus załącznik mapowy) 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. nr 2239 z dnia r (plus załącznik mapowy) 4. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim nr GD.SGZ DG z dnia Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu nr OW/40/11 z dnia r 6. Rzeczoznawca BiHP nr 455/2011 z dnia r BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 3

4 1.0. Dane ogólne Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację projektu budowlanego, z elementami operatu wodnoprawnego i wykonane zostało na podstawie umowy nr 18/2011 z dnia r pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk jako Zamawiającym, a Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego Hydroprojekt w Gdańsku sp. z o.o., ul. Wassowskiego 12, Gdańsk Pierwotny projekt obejmował następujące elementy stopnia śluzę, jaz i zaporę. Nie obejmował elektrowni. Obecna aktualizacja ogranicza się do remontu jazu, 1.1. Cel i zakres opracowania Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa uŝytkowania. W zakres robót wchodzi: - wykonanie grodzy z grodzic stalowych na stanowisku górnym i dolnym jazu - odwodnienie przestrzeni pomiędzy ściankami - naprawa betonów przyczółków, filara oraz płyty dennej: rozbiórka na grubość ok. 15 cm ściany i 30 cm płyta denna, dozbrojenie i odtworzenie w pierwotnych gabarytach - wykonanie na płycie dennej od strony wody dolnej elementów do rozpraszania energii wody w postaci 2 rzędów zębów (szykan) - naprawa betonów przepławki zlokalizowanej w lewym przyczółku jazu - konserwacja elementów wyposaŝenia technologicznego o oczyszczenie oraz konserwacja krat nad przepławka (cynkowanie, malowanie) o oczyszczenie oraz konserwacja zasuw (cynkowanie, malowanie) z wymianą uszczelnień poziomych i pionowych oraz łańcuchów i lin zawiesia o oczyszczenie oraz konserwacja konstrukcji nośnej zasuw oraz konstrukcji nośnej kładki komunikacyjnej i roboczej (cynkowanie, malowanie) - wymiana elementów wyposaŝenie komunikacyjnego (barierki, drewniany pokład pomostu) - uzupełnienie umocnień dennych na stanowisku górnym i dolnym stopnia - ubezpieczenie główki ostrogi pomiędzy jazem a elektrownią od strony wody górnej - ubezpieczenie lewego brzegu na stanowisku dolnym opaską brzegową na dł. ok. 30 m - likwidacja wyboju poniŝej jazu w obrębie grodzy materacami faszynowokamiennymi - odbudowa i ubezpieczenie dolnej ostrogi pomiędzy jazem i elektrownią - zalanie wykopu i likwidacja grodzy budowlanej 1.2 Lokalizacja Stopień wodny Rakowiec zlokalizowany jest na rzece Nogat w km: , w Malborku przy drodze wyjazdowej w kierunku Elbląga. Jaz leŝy przy lewy brzegu Nogatu. Jaz znajduje się na działce 139/2 obręb Kamienica, właścicielem jest Skarb Państwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19 Od strony wody dolnej, do połowy jazu, sięga działka 120/4 obręb Kamienica, właścicielem jest Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Malbork, ul. Wołyńska 19 Współrzędne geograficzne: N E BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 4

5 1.3. Uwarunkowania formalne INWESTOR: REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/ Warunki hydrologiczne. Dane hydrologiczne przyjęto na podstawie opracowania Instrukcja gospodarki wodą w kaskadzie Nogatu HydroEco S.C., kwiecień 2010 r Opis systemu wodnego Rzeka Nogat jest prawostronnym odgałęzieniem rzeki Wisły z ujściem do Zalewu Wiślanego. Długość cieku 62 km. Powierzchnia zlewni 1325 km 2. Poprzez zabudowę stopniami uzyskano moŝliwość wykorzystania Nogatu do celów Ŝeglugowych oraz energetycznych. Kaskada rzeki Nogat składa się z czterech stopni wodnych: - Biała Góra km: poniŝej połączenia z Wisłą, umoŝliwia uzupełnianie w Nogacie niedoborów wody poprzez pobór z Wisły - Szonowo km: Rakowiec km: Michałowo km: Stopnie Szonowo, Rakowiec i Michałowo mają funkcję piętrzenia wody do celów Ŝeglugi oraz wykorzystują piętrzenie do celów energetycznych. Oprócz wód z Wisły Nogat zasilany jest wodami ze zlewni własnej. Główne dopływy to znajdują się poniŝej stopnia Rakowiec i są to: rzeka Liwa km:0+500, Kanał Uśnicki km:8+000, Kanał Juranda km:19+650, Kanał Ulgi km: Stopień wodny Rakowiec ma moŝliwość przeprowadzania wody poprzez jaz, elektrownię oraz śluzę. Maksymalne przepustowości kształtują się następująco: - jaz 30 m 3 /s przy przepuszczaniu wody oboma przęsłami - elektrownia - 30 m 3 /s przy górnym przy maksymalnym spiętrzeniu wody na stanowisku górnym i minimalnym na stanowisku dolnym. Przy średnich warunkach eksploatacji ok. 25 m 3 /s - śluza ok.3.5 m 3 /s naleŝy zaznaczyć, Ŝe wykorzystanie śluzy co celów przepuszczania wód powinno się obywać tylko w warunkach wyjątkowych uniemoŝliwiających wykorzystania jazu i elektrowni Charakterystyka stanów i przepływów Stany w rzece Nogat są utrzymywane na poziomach wynikających z potrzeb Ŝeglugowych oraz energetycznych. Charakterystyczne poziomy wody na GÓRNYM stanowisku: - maksymalny poziom piętrzenia 4,72 mnkr (WWś Wysoka Woda śeglugowa) - minimalny poziom piętrzenia 4,52 mnkr (NWś Niska Woda śeglugowa) Charakterystyczne poziomy wody na DOLNYM stanowisku: BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 5

6 - wysoka woda Ŝeglugowa 2,24 mnkr (WWś) - niska woda Ŝeglugowa 1,87 mnkr (NWś) Dopuszczalna prędkość zmiany poziomu wody w trakcie eksploatacji nie powinny przekraczać 2 cm/godz. Gospodarka wodna zakłada przepływ w korycie Q inst =30 m 3 /s z uwzględnieniem uzupełnienia niedoborów z Wisły. Przepływ nienaruszalny wynosi 1.41 m 3 /s. W przypadku braku moŝliwości poboru wody z Wisły cały przepływ pochodzi ze zlewni własnej Nogatu. Zgodnie z Instrukcją... bilans dopływów i poborów ze zlewni do przekroju stopnia Rakowiec w [m 3 /s] przedstawia się jak w tabeli: ELEMENT BILANSU WODNEGO Z uwzględnieniem zrzutu wód opadowych Bez uwzględnienia zrzutu wód opadowych Bilans z odcinka powyŝej Szonowa 4,0933 4,0933 Dopływ SSQ z Kanałów Juranda i Ulgi 0,874 0,874 Dopływ SSQ z bezpośredniej zlewni Nogatu 0,226 0,226 Zrzuty ścieków 15,856 0,138 Pobory wody (-)0.118 (-) BILANS 20,933 5, Dane geotechniczne Od powierzchni występuje nasyp o miąŝszości 0.3 do 0.4 m. PoniŜej występują grunty rodzime: - holoceńskie utwory aluwialno-bagienne wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin pylastych humusowych, glin humusowych oraz piasków drobnych i średnich - plejstoceńskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych oraz piasków drobnych, średnich i pospółek Wodę gruntową nawiercono na głębokości 0.7 do 1.0 m p.p.t. Zwierciadło napięte stabilizuje się na poziomie 4.6 mnkr od strony stanowiska górnego i na poziomie 2.07 mnkr od strony stanowiska dolnego stopnia co odpowiadało poziomom w rzece w dniu pomiaru W przekroju wydzielono 4 podstawowe warstwy geotechniczne: I. Piaski gliniaste, gliny humusowe, gliny pylaste humusowe I L = 0.3 ρ = 1.75 t/m 3 Cu = MPa Ф = 12º II.Gliny piaszczyste, piaski gliniaste I L = 0.2 ρ = 2.15 t/m 3 Cu = MPa Ф = 18.3º BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 6

7 IIIa. Piaski średnie I D = 0.45 ρ = 1.7 t/m 3 Ф = 30.5º IIIa. Piaski drobne i piaski średnie I D = 0.70 ρ = 1.85 t/m 3 Ф = 31.5º IV. Pospółka I D = 0.4 ρ = 1.90 t/m 3 Ф = 37.5º 1.6. Materiały wykorzystane 1. Mapa do celów projektowych 1: Instrukcja gospodarki wodą w kaskadzie Nogatu. HydroEco S.C. kwiecień Projekt Rzeka Nogat. Remont stopnia Rakowiec. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku 2004 r. 4. Certyfikat nurkowy z dnia: (AQUATECH) 5. Dokumentacja geotechniczna dla projektu remontu jazu w Rakowcu. PUP FUNDA- MENT. Czerwiec Materiały róŝne z archiwum RZGW (rysunki konstrukcyjne mechanizmów i zasuw) BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 7

8 2.Istniejące zagospodarowanie terenu Stopień wodny Rakowiec składa się jazu, elektrowni wodnej, śluzy Ŝeglugowej oraz zapory ziemnej łącząca poszczególne elementy stopnia. Jaz znajduje się przy lewym brzegu rzeki Konstrukcja jazu Jaz jest budowlą dwuprzęsłową o konstrukcji betonowej. KaŜde z dwóch przęseł jazu o szerokości ok. 4.5 m wyposaŝone jest w podwójne stalowe zasuwy. Zasuwa dolna podnoszona jest przez drabinki-wciągarkę, zaś dolna podnoszona jest na linie stalowej nawijanej na bęben. Przepuszczanie wody jest moŝliwe przez podniesienie zasuwy dolnej (pod zasuwą ) lub opuszczenie górnej (nad zasuwą). Przepławka dla ryb zlokalizowana w konstrukcji lewego przyczółka jazu. Stanowi ona kanał o szerokości ok m z zastawkami drewnianymi co ok m. Woda w przepławce przepływy otworami w zastawkach przy dnie. Przepławka przykryta jest kratą stalową uniemoŝliwiająca nieuprawniony dostęp do komór. Rzędna góry filara 6.04 mnkr, przyczółka prawego 6.03 mnkr, przyczółka lewego 5.99 mnkr 2.2. Komunikacja Jaz nie posiada dojazdu od strony prawego brzegu. Przez śluzę oraz elektrownię prowadzi jedynie dojście piesze. Na lewym brzegu w rejon jazu dochodzi droga gruntowa. Jej usytuowanie nie pozwala na bezpośredni dostęp do strefy robót. W związku z powyŝszym przewiduje się wodny transport zarówno sprzętu jak i materiałów na plac budowy Zieleń istniejąca Od strony wody górnej bezpośrednio przy skrzydełku filara rośnie krzaczasta forma bzu lilaka. Przy skrzydełku dolnym znajduje się ogrodzenie sadu owocowego. A w odległości ok. 10 m w dół rzeki na brzegu rośnie kasztanowiec. 2.4 Opis uszkodzeń Opis uszkodzeń dokonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie, atestu podwodnego oraz dostępnej dokumentacji. Podczas wizji lokalnej jaz był eksploatowany i w związku z tym nie był odwodniony. Atest nurkowy nie daje pełnego rozeznania uszkodzeń w strefie podwodnej szczególnie jeśli chodzi o wyposaŝenie technologiczne czyli zasuwy i okucia. Ostateczną weryfikację zakresu uszkodzeń naleŝy dokonać po wykonaniu grodzy i odwodnieniu obszaru robót. Dotyczy to takŝe wykonania umocnień poniŝej i powyŝej płyty jazu Uszkodzenia konstrukcji betonowej Betony jazu wykazują liczne drobne spękania a takŝe większe szczeliny na długości kilku metrów. Na końcówkach przyczółków od strony wody dolnej widoczne są skośne pęknięcia wskazujące na moŝliwe osiadanie na skutek podmycia. Na prawym przyczółku od strony wody dolnej widoczne uszkodzenie naroŝnika zgodnie z informacją obsługi elektrowni powstałe mechanicznie przy dogęszczeniu zapory. Na ścianach widoczne są takŝe ślady lokalnych napraw, szczególnie na filarze. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 8

9 Atest nurkowy (zał.4) stwierdza: - Stanowisko Górne zamulenie uniemoŝliwiające ocenę umocnienia wyczuwalnego przy szpilowaniu. Skarpy umocnione kamieniem łamanym do d=50 cm i otoczakami. Płyta denna zamulona w części wlotowej. Płyta w stanie dobrym bez widocznych ubytków. Przyczółki w stanie dobrym z mikropęknięciami biegnącymi do dna. Ściana prawego przyczółka mocno porośnięta. Przy dnie filara, po lewej stronie podłuŝny ubytek 120x35 cm o głębokości do 60 cm. Uszczelnienia progowe i pionowe (przylgowe) bez widocznych uszkodzeń. Wnęki szandorowe w stanie dobrym. - Stanowisko Dolne bezpośrednio poniŝej zasuw do ok. 1 m poniŝej filara widoczne ubytki o głębokości do 10 cm, a w dalszej części mniejsze ubytki 1 do 5 cm. PoniŜej płyty narzut kamienny o średnicach 60 do 120 cm. Na ścianach przyczółków od strefy wahań wody do dna widoczne ubytki o głębokości 1 cm na lewym przyczółku i 3 do 4 cm na prawym Uszkodzenia umocnień i ostróg Od strony wody górnej występują stosunkowo niewielkie ubytki, co wynika zarówno z sondowania jak i atestu nurkowego. Występuje tu natomiast lokalne zamulenie szczególnie przed wlotem na płytę jazu Od strony wody dolnej umocnienie dna z niewielkimi ubytkami bezpośrednio poniŝej płyty jazu. Około 20 m poniŝej jazu w części nurtowej występuje rozmycie sięgające ok. 1.5 poniŝej rzędnej wynikającej z naturalnego spadku dna. Na brzegu widoczne ubytki narzutu kamiennego. Znaczne ubytki na prawym brzegu, który stanowi ostrogę pomiędzy wylotem z jazu a wylotem z elektrowni Uszkodzenia wyposaŝenia technologicznego i komunikacyjnego WyposaŜenie technologicznie generalnie jest w dobrym stanie. Odnośnie stanu technicznego mechanizmów nie zauwaŝono Ŝadnych uszkodzeń. Obsługa sygnalizowała zwiększone opory szczególnie w przęśle prawym, od strony elektrowni. Spowodowane to jest prawdopodobnie tarciem koła zębatego o bęben linowy. Dodatkowo łańcuchy pierścieniowe (odciąŝające liny podczas spoczynku) wykazują zuŝycie oraz są róŝnych rodzajów (trzy rodzaje). Po odwodnieniu mechanizmy napędowe naleŝy rozebrać i umyć dla umoŝliwienia ostatecznej weryfikacji uszkodzeń. W stanie kwalifikującym do wymiany są natomiast elementy wyposaŝenia komunikacyjnego tzn. barierki oraz pokrycie pomostu (bale drewniane). Pomost roboczy od strony wody górnej oraz kraty przykrywające kanał przepławki są w stanie dobrym wymagają jedynie oczyszczenia i konserwacji. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 9

10 3.0. Projektowane zagospodarowanie 3.1. Roboty tymczasowe grodza W celu wykonania robót konieczne jest wykonanie grodzy budowlanej umoŝliwiającej odwodnienie strefy robót i wykonanie robót na sucho Grodza od strony wody górnej jak i dolnej wykonana zostanie w postaci ścianki szczelnej z grodzic stalowych G-62. Dopuszcza się zastosowanie innych grodzic o parametrach wytrzymałościowych nie gorszych od przyjętych. Ze względu na występowanie w podłoŝu gruntów o duŝych współczynnikach filtracji (piaski średnie, pospółka), grodzice powinny przebić warstwę gliny, której spąg znajduje się na stanowisku górnym na rzędnej ok mnkr, a na stanowisku dolnym na rzędnej -4.3 mnkr. Dla bezpieczeństwa grodzice naleŝy dobić na minimum. 1 m poniŝej tych rzędnych. Rzędne projektowe dołu grodzy to dla stanowiska górnego 4.2 mnkr w korycie i 3.2 mnkr w strefie brzegowej, a dla stanowiska dolnego 5.26 mnkr na całej długości. Od strony WG ze względów wytrzymałościowych zaprojektowano podparcie ścianki Ŝebrami w postaci poprzecznych ścianek ze stęŝeniami kleszczami z ceowników C220. Na ściance od strony WD przewidziano stęŝenie góry dwustronnie ceownikiem C220 połączonych trzpieniami D= 20 mm 3.2. Roboty naprawcze betonów Prace odwodnieniowe Po wykonaniu grodzy naleŝy obszar robót odwodnić. Czas odwodnienia nie mniej niŝ 48 godz celem uniknięcia powstania w skarpach wysokiego nadciśnienia na skutek gwałtownego obniŝenia zwierciadła wody. Na stanowisku dolnym i górnym wzdłuŝ grodzy wykonać drenaŝ DN110 PCW ze studniami czerpnymi, umoŝliwiającymi odpompowanie przesiąków wody. Dno studni zabetonować, aby przy pompowaniu nie spowodować zassania podłoŝa i przebicia hydraulicznego. Otwór studni zabezpieczyć pokrywą drewnianą Naprawa płyty jazu Przewiduje się skucie płyty jazu na średnią głębokość 30 cm. Powierzchnie skutego betonu naleŝy oczyścić ze skruszonego betonu i innych zanieczyszczeń. Płytę dozbroić prętami zbrojeniowymi d=12 mm ze stali A-II w dwóch warstwach. Dolna warstwa w rozstawie 30x30 cm a górna 20x20 cm (rys.3.1). Powierzchnię starego betonu pokryć środkiem adhezyjnym a następnie zabetonować betonem B30 (C25/30) do pierwotnego poziomu. Uwaga: Zgodnie z posiadanymi informacjami zarówno ściany jak i płyta wykonane są w konstrukcji betonowej, niezbrojonej. W przypadku odkrycia zbrojenia podczas kucia naleŝy je oczyścić przez piaskowanie a następnie przed betonowaniem pokryć środkiem zabezpieczającym Naprawa ścian jazu Przewiduje się skucie odpowietrznych i odwodnych części przyczółków i filara na średnią głębokość 15 cm. Zachować ostroŝność przy odkuwaniu okuć zasuw przeznaczonych do ponownego uŝycia. Powierzchnie skutego betonu naleŝy oczyścić przez piaskowanie mocnym materiałem ciernym lub metodą hydromechaniczną. Przyczepność podłoŝe nie moŝe być mniejsza niŝ 1.5 N/mm 2.Następnie przewidziano dozbrojenie powierzchni siatkami zbroje- BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 10

11 niowymi z prętów 6 mm w rozstawie 10 x 10 cm w 2 warstwach. Po zazbrojeniu naleŝy wykonać betonowanie metodą suchego natrysku (torkret), odtwarzając pierwotne gabaryty ścian. Beton B37 (C30/37) stal st-500-b. Torkretowanie naleŝy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. Przy naprawie ścian wykonać uzupełnienie naroŝnika prawego skrzydełka od strony wody dolnej przez usunięcie odłamanego bloku, oczyszczenie powierzchni odłamu oraz zabetonowanie przed wykonaniem torkretu. Ścianę od strony gruntu dozbroić siatką d=6 mm, 10x10 cm, beton B30 (C25/30) Naprawa głębokich szczelin. W przypadku wystąpienia głębszych szczelin (np. na szwach roboczych), na ścianach lub w płycie dennej naleŝy je rozkuć na głębokość ok. 5 cm i uszczelnić powierzchniowo. Następnie co ok. 40 cm nawiercić otwory iniekcyjne do wprowadzenia uszczelnienia iniekcyjnego do rys betonowych (Ŝywica poliuretanowa) pod kątem 45, sięgając do środka elementu. Minimalna odległość otworu od rysy ok. 15 cm. Następnie przez otwory zaaplikować Ŝywicę uszczelniającą. Po wypełnieniu ubytków zamknąć otwory iniekcyjne zaprawą Naprawa przepławki W przepławce dno przewiduje się wykonać analogicznie jak płytę jazu z róŝnicą skucia na 15 cm i zbrojeniu 1 warstwą z prętów d=12 mm w rozstawie 20x20 cm. Beton B30 (C25/30) lub zaprawa naprawcza modyfikowana polimerami, stal st-500-b. Ściany ze względu na szerokość ok m uniemoŝliwiają zastosowanie typowych urządzeń do wykonania torkretu. Z tego powodu przewidziano wykonanie metodą tradycyjną z betonu B30 (C25/30) ) lub zaprawa naprawcza modyfikowana polimerami, siatki zbrojeniowe z prętów d=6 mm w rozstawie 10 x 10 cm ze stali st-500-b. W przypadku gdy wykonawca będzie dysponował urządzeniami umoŝliwiającymi wykonanie torkretu w wąskiej przestrzeni naleŝy przyjąć tę technologię jako preferowaną przy zastosowaniu betonu B37 (C30/37) Wykonanie szykan na płycie wypadowej Na płycie jazu poniŝej filara zgodnie z rys. 3.4 przewidziano wykonanie 2 rzędów szykan do rozpraszania energii wody. Szykany w 2 rzędach ustawione mijankowo względem siebie. Szykany I rzędu o wymiarach h=55 cm, b=35 cm, l=70 cm. Rozstaw 55 cm. Szykany II rzędu o wymiarach h=35 cm, b=35 cm, l=60 cm. Rozstaw 55 cm. Szykany wykonane, analogicznie jak płyta jazu, z betonu B30 (C25/30), kotwione w płycie prętami d=12 cm i zbrojone powierzchniowo siatkami z prętów d=6 mm w rozstawie 10x10 cm ze stali st-500-b Naprawa powierzchni schodów i powierzchni poziomych Powierzchnie schodów oraz powierzchnie poziome i skośne przyczółków i filara nale- Ŝy oczyścić przez piaskowanie. Usunąć zwietrzały beton i inne zanieczyszczenia. Krawędzie BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 11

12 ubytków sfazować pod kątem 45. Ubytki po pokryciu środkiem adhezyjnym uzupełnić zaprawą naprawczą Zabezpieczenie końcowe Po zakończeniu prac betonowych i uzupełnieniu ubytków wszystkie powierzchnie nowych betonów ścian przyczółków i filara, płyty jazu, ścian i dna przepławki oraz schodów i powierzchni poziomych i skośnych pokryć epoksydową powłoką ochronną na beton do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym Naprawa wyposaŝenia technologicznego i komunikacyjnego Okucia betonów i prowadnice zasuw Okucia betonów oraz prowadnice zasuw po ewentualnych naprawach w części podwodnej naleŝy oczyścić przez piaskowanie oraz zabezpieczyć przez wykonanie metalizacji natryskowej oraz wykonanie pokryć malarskich. Przygotowanie podłoŝa: Sa 2 ½ wg. PN-ISO Farba epoksydowa do gruntowania szybkoschnąca, grubopowłokowa na wilgotne podłoŝe ze śladami rdzy, na powierzchnię ocynkowaną 1 x 130 µm Farba epoksydowa międzywarstwowa szybkoschnąca grubopowłokowa 1 x 150 µm Emalia poliuretanowa 2 x 60 µm Razem: 400 µm Ze względu na moŝliwość uszkodzeń podczas odkuwania przyjęto wymianę 25% okuć na nowe. Przy ponownym montaŝu prowadnic zasuw zachować rozstaw zgodny z rozstawem kół tocznych zasuw oraz ustawienie prowadnic w pionie. Sprawdzenie rozstawu oraz pionu dokonać pod nadzorem geodezyjnym. Elementy znajdujące się ponad wodą: balustrady, elementy nośne pomostów, kraty pomostów, oraz kratę nad przepławką oraz zabezpieczające panele ramowe z siatką przy mechanizmach zabezpieczyć jak wyŝej lecz z 1 warstwą nawierzchniową, łączna grubość warstw malarskich 340 µm Zasuwy i mechanizmy zasuw Po demontaŝu i umyciu zasuw naleŝy dokonać ewentualnych napraw oraz wykonać prace konserwacyjne: czyszczenie przez piaskowanie oraz zabezpieczenie przez wykonanie metalizacji natryskowej oraz wykonanie pokryć malarskich. Przygotowanie podłoŝa: Sa 2 ½ wg. PN-ISO , metalizowanie natryskowe i malowanie o łącznej grubości 400 µm. Mechanizmy zasuw naleŝy rozmontować, umyć. W przypadku stwierdzenia uszkodzenie naleŝy uszkodzony element naprawić lub wymienić. Dotyczy to demontaŝu całości mechanizmów z regeneracja łoŝyskowań kół jezdnych i mechanizmów wyciągowych. Przewiduje się takŝe wymianę elementów mocujących uszczelnienia takich jak kątowniki oraz BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 12

13 płaskownika uszczelnienia bocznego (rys.4.4). Następnie wykonać czynności konserwacyjne jak dla zasuw przy łącznej grubości malowania jak dla elementów nadwodnych 340 µm. Po wykonaniu powyŝszych czynności zamontować na zasuwach dębowe elementy uszczelniające zgodnie z rys. 4.2 Łańcuchy ogniwowe naleŝy wymienić. NaleŜy je zastąpić nowymi łańcuchami technicznymi N-20 wg. PN-75/M Do kaŝdej zasuwy jazu przymocować 2 łańcuchy o długości 5 m kaŝdy. Dolne końce łańcucha połączyć z zasuwami za pomocą szakli E2 wg.pn- 76/W-89184, natomiast górne końce za pomocą szakli E2 z ogniwami zbieŝnymi E3,2 wg. PN-84/M Wymianie podlegają takŝe liny stalowe do podnoszenia zasuwy dolnej. Na długości łańcuchów począwszy od zasuw do górnych ogniw na łańcuchu naleŝy przymocować szaklami po 3 ogniwa zbieŝne wg. rozstawu istniejących ogniw duŝych. Łańcuchy naleŝy zakonserwować środkiem biodegradowalnym. PrzybliŜone masy podstawowych elementów: - mechanizmy wyciągowe 1350 kg - zasuwa górna 1900 kg - zasuwa dolna 2600 kg WyposaŜenie komunikacyjne i zabezpieczające W skład wyposaŝenia komunikacyjnego oraz zabezpieczającego wchodzą: - pomost komunikacyjny o konstrukcji nośnej stalowej i pokładzie z bali drewnianych - pomost roboczy od strony wody górnej o konstrukcji nośnej stalowej i pokładzie ze stalowych kratek pomostowych - barierki zabezpieczające oba pomosty z kątowników z łańcuchowymi przęsłami otwieralnymi - krata zabezpieczająca od góry kanał przepławki Przewiduje się wymianę bali w pomoście komunikacyjnym oraz barierek przy obu pomostach i na przyczółkach. Nowe barierki wykonane zostaną z rur kwadratowych. Słupki z rur 50x50x4 mm, poręcze z rur 60x60 mm gr. ścianki 4 mm, poprzeczki 30 x 30 mm gr. ścianki 4 mm. W miejsce zabezpieczeń łańcuchowych przewidziano wykonanie przęseł otwieralnych z rur kwadratowych oraz barier demontowalnych na przyczółkach. Konstrukcję nośną obu pomostu oraz kraty pomostowe pomostu roboczego i kratę nad przepławką przewiduje się oczyścić oraz zakonserwować (grubość malowania 340 µm). Czyszczenie przez piaskowanie oraz zabezpieczenie przez wykonanie metalizacji natryskowej oraz wykonanie pokryć malarskich. Przygotowanie podłoŝa: Sa 2 ½ wg. PN-ISO Umocnienia dna i skarp Stanowisko górne Stanowisko górne wymaga głównie odmulenia. Przewidziano odmulenie w obrębie grodzy przy pomocy koparki oraz powyŝej grodzy, na długości 15 m (kanał wlotowy na jaz) oraz dalszych ok. 10 m wzdłuŝ lewego brzegu przy pomocy koparki na pontonie. Urobek przewidziano wywieźć transportem wodnym do portu przeładunkowego w Malborku i następnie dalej transportem lądowym na uprawnione składowisko odpadów. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 13

14 Lokalne uzupełnienie narzutu kamiennego dna i skarp wykonać kamieniem o d=30 do 50 cm Stanowisko dolne Na stanowisku dolnym w obrębie grodzy przewidziano likwidację wyboju w zakresie 0.5 do 1,5 m przy pomocy materacy faszynowo-kamiennych układanych na sucho (rys. 5.4). Ubytki poniŝej 0.5 m przewidziano uzupełniać narzutem kamiennym na geowłókninie. Kamień w narzucie d= 30 do 50 cm. Brzegi poniŝej płyty jazu na długości 10 m, łącznie z 2 m pasem u podstawy skarpy, przewidziano umocnić materacem siatkowo-kamiennym h=23 cm układanym na geowłókninie. W tym celu naleŝy rozebrać istniejący narzut kamienny, wyrównać podłoŝe podsypką z piasku grubego z pospółką. Na tak przygotowanym podłoŝu rozścielić geowłókninę o wytrzymałości >15 kn/m i ułoŝyć na niej materace. Na dalszej części brzegu ubytki w istniejącym narzucie na skarpach naleŝy uzupełnić kamieniem d=30 do 50 cm. Ostrogę pomiędzy jazem a elektrownią przewidziano odbudować zgodnie z przekrojami (rys.6.2). Umocnienie narzutem grubości 50 cm na geowłókninie. Kamień d= 30 do 50 cm. Braki w przekroju uzupełnić piaskiem lub piaskiem gliniastym zagęszczanym do Is= Ogólne uwarunkowania realizacji inwestycji 4.1. Uwarunkowania środowiskowe Inwestycja spowoduje czasowe naruszenie sposobu spływu wód powierzchniowych przez częściowe przegrodzenie koryta rzeki. W okresie tym wody przepuszczane będą głównie przez elektrownię wodną i okazjonalnie w przypadkach zwiększonego napływu częściowo przez śluzę. Inwestycja prawie w całości odbywać się będzie na sucho w obszarze zamkniętym grodzą budowlaną. Poza grodzą przewiduje się wykonać jedynie odmulenie na stanowisku górnym przy pomocy koparek na pontonie w ilości ok. 220 m 3, oraz uzupełnienie narzutu na ostrodze pomiędzy elektrownią a jazem od strony wody górnej. Odmulenie moŝe spowodować czasowe zmętnienie wody i musi być wykonywane poza okresami tarła ryb. Prace wykonywane w obrębie grodzy wymagały będą uŝycia sprzętu mechanicznego co wiązać się będzie z takich uciąŝliwości jak podwyŝszony poziom hałasu i zanieczyszczeniem spalinami w wyniku pracy sprzętu mechanicznego. Wpływ hałasu: Pomimo dość wysokiej mocy akustycznej maszyn na poziomie sięgającej ok. 95 db dla koparek nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 55 db poza strefą robót w 8 godzinnym okresie referencyjnym. W trakcie realizacji roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. NaleŜy przy tym zastosować odpowiednią organizację oraz technologię prac (unikania nakładania się robót o wysokim poziomie hałasu) oraz zastosowanie sprzętu minimalizującego uciąŝliwość hałasu. Wpływ emisji do powietrza: Prowadzenie robót przyczyni się do wystąpienia okresowych uciąŝliwości związanych z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowanych przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, rozładunkiem materiałów budowlanych i pracami rozbiórkowymi. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 14

15 W/w uciąŝliwości mają charakter czasowy i przemijający, jednakŝe naleŝy podjąć wszelkie niezbędne i moŝliwe do wykonania działania minimalizujące emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza np. stosować sprawny i nowoczesny sprzęt o niskiej emisji spalin, zraszać powierzchni rozbieranych, ładować odpady zawierających substancje lotne i pyły do worków foliowych itp. Wpływ na wody powierzchniowe i gruntowe W czasie prowadzenia robót budowlanych istnieje moŝliwość wystąpienia krótkotrwałych, niewielkich rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na budowie. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi prawdopodobieństwo skaŝenia wód naleŝy zabezpieczyć powierzchnie wody przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenie i w miarę moŝliwości bezzwłocznie usunąć zanieczyszczenie unikając ich rozprzestrzeniania się. Wpływ na powierzchnię ziemi W przypadku skaŝenia gruntu przez rozlanie substancji niebezpiecznych naleŝy zlecić usunięcie skaŝonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Inwestycja nie zmienia ukształtowania powierzchni terenu. 4.2.Ogólne uwagi dotyczące wykonawstwa Prace budowlano-montaŝowe naleŝy wykonywać zgodnie z istniejącymi przepisami i normami oraz Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi odrębne opracowanie niniejszego projektu. Główne materiały stosowane na budowie: Stal: - pręty zbrojeniowe AII - siatki zbrojeniowe st-500-b - stal konstrukcyjna St3S Beton: - B30 (C25/30) hydrotechniczny W-4 M-100 płyta jazu, dno i ściany przepławki, płyta nad przepławką - torkret B37 (C30/37) ściany przyczółków i filara Geowłóknina: - >12 kn/m drenaŝe i roboty tymczasowe - >15 kn/m pod umocnienia Kosze siatkowo-kamienne h=23 cm zabezpieczenie siatki powłoką cynkowo-aluminiową o grubości 240 g/m 2 i pokryta powłoką PCW (min 0.5 mm). Oczka siatki 6x8 cm, kosze skręcane podwójnym lub potrójnym splotem. Grubość drutu 2.7 mm. Grubość drutu z izolacją PCW 3.7 mm. Kamień w koszach niezwietrzały i odporny na działanie mrozu. Minimalny rozmiar większy od oczka siatki, maksymalny 20 cm. CięŜar objętościowy kamienia 2.6 do 2.9 kg/dm 3 (granit). Kamień materacu faszynowo-kamiennym i w narzutach luzem niezwietrzały i odporny na działanie mrozu. Minimalny rozmiar 30 cm, maksymalny 50 cm. CięŜar objętościowy kamienia 2.6 do 2.9 kg/dm 3 (granit). BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 15

16 Pokrycia antykorozyjne: wg. punktu 3 Zwraca się uwagę na trudności związane z dojazdem do budowy. Ze względu na trudności z dostępem drogą lądową naleŝy przyjąć, Ŝe transport materiałów i elementów wyposaŝenia odbywać się będzie drogą wodną. Szczególnie utrudniony będzie transport największego ładunku jaki stanowią zasuwy, przewidziane do przewozu na warsztat i wykonania tam napraw i konserwacji. Ze względu na odległość zasuw od grodzy proponuje się następującą kolejność robót: - wykonanie brzegowej części grodzy umoŝliwiające swobodne dopłyniecie do zasuw - montaŝ zamknięć remontowych od strony wody górnej - demontaŝ zasuw - dokończenie grodzy górnej - demontaŝ zamknięć remontowych wyrównanie poziomu wody ze stanowiskiem dolnym - wykonanie grodzy dolnej (lub jej zamknięcie, częściowe wykonanie grodzy jest moŝliwe równolegle do robót poprzednich z pozostawieniem przerwy umoŝliwiającej odpływ nadwyŝki wody po zdjęciu zamknięć remontowych). - odwodnienie wykopu Dopuszcza się inną kolejność wykonania robót z zachowaniem bezpieczeństwa poruszania się i pracy sprzętu z wysięgnikami, ze względu na przebiegające ponad górnym i dolnym stanowiskiem linie energetyczne 15 kv. MontaŜ zasuw powinien się odbywać w kolejności odwrotnej po załoŝeniu zamknięć remontowych, przy czym moŝliwe jest załoŝenie zamknięć od strony wody górnej i dolnej a następnie likwidacja gródz na obu stanowiskach jednocześnie. Materiał z rozbiórek oraz urobek z odmulenia i korekty skarp wywieźć do portu przeładunkowego w Malborku i następnie transportem lądowym na uprawnione wysypisko odpadów łącznie z utylizacją. Uwaga: Grodze nie są przewidziane do cumowania lub opierania się o nie jednostek pływających. Uwaga: Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczny dostęp obsługi elektrowni do budynku znajdującym się na lewym brzegu przy jazie 5. Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Przy realizacji projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, naleŝy spełnić następujące wymagania: - teren zaplecza ogrodzić - przewidzieć całodobowy nadzór i kontrolę wstępu na budowę - przewidzieć miejsce na zaplecze budowy - zapewnić pracownikom przebieralnie, pomieszczenia do spoŝywania posiłków, pomieszczenia sanitarne - przewidzieć miejsca na magazyny i pomieszczenia biurowe - zapewnić ubrania i sprzęt ochrony osobistej i rygorystycznie przestrzegać korzystania z niego przez pracowników i osoby z zewnątrz (inspektor nadzoru, nadzór autorski) BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 16

17 - dbać o bezawaryjna pracę sprzętu przez właściwą konserwacje i przeglądy - szczególnej ostroŝności, właściwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga praca przy wpędzaniu ścianki szczelnej (grodze budowlane), szczegółowe przepisy zaleŝą od rodzaju uŝytego sprzętu i wybranej technologii robót. Dotyczy to szczególnie grodzy górnej gdzie roboty wykonywane są w pobliŝu napowietrznej linii energetycznej - zwraca się uwagę na problemy związane z demontaŝem zasuw, ich transportem do wykonania prac konserwacyjnych oraz ponownym transportem i montaŝem. - prace budowlano-montaŝowe powinni wykonywać pracownicy z uprawnieniami 6. Instrukcja gospodarowania woda w okresie budowy 6.1. Normalne warunki eksploatacyjne Jak podano w p-kcie maksymalne przepustowości elementów stopnia Rakowiec wynoszą: - jaz 30 m 3 /s - elektrownia - 30 m 3 /s. Przy średnich warunkach eksploatacji ok. 25 m 3 /s - śluza ok.3.5 m 3 /s W okresie budowy wykonanie grodzy budowlanej uniemoŝliwi przepuszczanie wody przez jaz. W okresie tym wody budowlane w całości przepuszczane będą przez elektrownię. Zgodnie z uzgodnieniem eksploatatora elektrowni, firmy ENERGA HYDRO z siedzibą w Straszynie, do czasu uzyskania pełnej sprawności elektrowni Michałowo dopuszczalna przepustowość elektrowni Rakowiec została ograniczona do 25 m 3 /s, w związku z czym w okresie budowy zrzuty z elektrowni Szonowo będącej w eksploatacji RZGW nie mogą przekroczyć tej wartości. Zwiększenie przepustowości elektrowni do 30 m 3 /s jest moŝliwe po uzyskaniu przez jej eksploatatora zmiany pozwolenia wodnoprawnego Warunki awaryjne ZagroŜenie budowy stanowi ewentualna awaria elektrowni. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe zawiadomienie operatorów stopnia Szonowo oraz Białagóra o zaistniałej awarii i podjęcie następujących kroków: - odcięcia dopływu wody z Wisły w Białej Górze - ograniczenie przepływu przez stopień Szonowo do spływu ze zlewni własnej określonego w Instrukcji gospodarki wodnej w kaskadzie Nogatu na poziomie 4.09 m 3 /s Na stopniu Rakowiec naleŝy jednocześnie otworzyć kanały obiegowe śluzy umoŝliwiając odpływ 3.5 m 3 /s. Dodatkowo wykonawca powinien na budowie posiadać pompy o łącznej wydajności Q= 6 m 3 /s co umoŝliwi przerzut naturalnego spływu wód w okresie suchym 5,213 m 3 /s bez uŝycia śluzy. Na okoliczność wystąpienia awarii w okresie intensywnych opadów Wykonawca musi mieć zabezpieczoną moŝliwość szybkiego (do 3 godz.) sprowadzenia dodatkowych pomp o wydajności 6 m 3 /s. Da to moŝliwość przeprowadzenia przez stopień 12 m 3 przy pomocy pomp oraz 3.5 m 3 przez śluzę. Łącznie 15.5 m 3 /s Dopuszczalne spiętrzenie wody na stanowisku górnym stopnia nie moŝe przekroczyć rzędnej 5.02 mnkr. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 17

18 7.0. Wpływ inwestycji na środowisko i tereny przylegle 7.1. Dane ogólne Inwestycja leŝy poza obszarami chronionymi Natura 2000 NajbliŜszy obszar chroniony Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB Dolina Dolnej Wisły znajduje się w odległości ok. 14 km. Inwestycja znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Nogat Zieleń W trakcie robót nie przewiduje się wycinania drzew i krzewów 8.0. Stosunki własnościowe Inwestycja odbywać się będzie na działkach Skarbu Państwa zestawionych w tabeli poniŝej: Lp Nr dział ki Obręb Właściciel/UŜytkownik adres Funkcja terenu/rodzaj uŝytku F działki [ha] /2 Kamienica [0004] Ark /4 Kamienica [0004] Ark.1. Działki inwestycyjne Skarb Państwa 1/1 UŜytk.: Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdański Gdańsk, ul Rogaczewskiego 9/19 Skarb Państwa 1/1 UŜytk.: Agencja Nieruchomości Rolnych, Malbork, ul. Wołyńska 19 Rzeka Nogat Uwagi 18,0300 Jaz i stanowisko górne jazu -- 45,6915 Stanowisko dolne: lewy brzeg i rzeka do połowy jazu 9. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich Jak podano w pk-cie 4.2 wykonawca w czasie budowy ma obowiązek zapewnić bezpieczny dostęp obsługi elektrowni do budynku znajdującego się na lewym brzegu przy jazie. Obowiązki eksploatacyjne Inwestora ujęte zostały w pozwoleniu wodnoprawnym na eksploatację stopni wodnych na Nogacie, w tym stopnia Rakowiec, udzielonego Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Urząd Wojewódzki w Elblągu z dnia r nr. OŚ-VI-6210/68/97. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 18

19 10. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk jako inwestor składa wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115 poz z późn. zm) na: Wykonanie prac budowlanych związanych z remontem jazu 1. Wykonanie grodzy budowlanej na stanowisku górnym i dolnym jazu i odwodnienie przestrzeni pomiędzy grodzami 2. Wykonanie prac remontowych - demontaŝ zasuw wraz z napędami celem napraw i konserwacji - rozbiórka (skucie powierzchniowe) uszkodzonych elementów betonowych - zbrojenie prętami i siatkami zbrojeniowymi oraz odtworzenie elementów betonowych w pierwotnym kształcie. - wykonanie szykan do rozpraszania energii wody na płycie jazu poniŝej filara - montaŝ zasuw po konserwacji - - naprawa umocnień: a) odmulenie stanowiska górnego na długości ok. 30 m b) uzupełnienie narzutów kamiennych na górnym stanowisku c) uzupełnienie ubytków umocnienia w dnie na stanowisku dolnym: - narzutem kamiennym dla ubytków do 50 cm - materacem faszynowo-kamiennym dla ubytków 0.5 do 1.5 m d) odbudowa ostrogi pomiędzy jazem a elektrownią na stanowisku dolnym e) umocnienia brzegów materacami siatkowo-kamiennymi i uzupełnienie narzutem kamiennym na stanowisku dolnym 3. Likwidacja wykopu i gródz budowlanych. BPiDT Hydroprojekt w Gdańsku, Sp. z o.o. 19

Część III SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Lokalizacja

Część III SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Lokalizacja Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Lokalizacja Stopień wodny Rakowiec zlokalizowany jest na rzece Nogat w km: 24+000, w Malborku przy drodze wyjazdowej w kierunku Elbląga. Jaz leży na lewym brzegu

Bardziej szczegółowo

2. Ogólna charakterystyka techniczna stopnia Biała Góra Opis funkcji

2. Ogólna charakterystyka techniczna stopnia Biała Góra Opis funkcji Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lokalizacja Stopień wodny Biała Góra znajduje się w km 0,4 rzeki Nogat.. Ogólna charakterystyka techniczna stopnia Biała Góra Opis funkcji Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Część opracowania: Obiekt: Województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina, miejscowość Czasław INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Strona SYKAL

PRZEDMIAR Strona SYKAL PRZEDMIAR 187-00-000 Strona 3 01-10-2007 1 460 KNR 712-01-11-01-00-9 Piaskowanie powierzchni metalowych zamknięć jazu (konserwacja zamknięć) m² 50,575 10 Powierzchnia (4*4,25*2)*1,4+0,35*2*4,25 50,575

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa str. 1 II. Oświadczenie projektantów str. 2 III. Zawartość opracowania str. 3 IV. Opis techniczny zagospodarowania str. 4-5 1. Przedmiot inwestycji str. 4 2. Istniejący

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. Opis techniczny 1. Podstawy opracowania 1.1. Podstawy formalne 1.2. Podstawy techniczne 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejące zagospodarowanie terenu 4. Projektowane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór.

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór. Przedmiotem zamówienia jest remont mostów: Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr...

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr... Przedmiar robót Załącznik nr... UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012 Przedmiar robót dotyczy zakresu przewidzianego do realizacji w ciągu 1 roku Lp. Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M.01.02.04 M.01.02.06 M.01.02.07 M.01.02.10

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlany i Wykonawczy PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 - KM 6 + 492 W M. CZARNOWĄSY (DOBUDOWA ZASTAWKI NA WYLOCIE PRZEPUSTU) Przepust Czarnowąsy km

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. Wł. Broniewskiego 15 58-400 KAMIENNA GÓRA Opracował:... Jelenia Góra, Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kierownicy wschodniej

Przebudowa kierownicy wschodniej KOSZTORYS OFERTOWY Strona 1 z 8 Lp. Przebudowa kierownicy wschodniej Wykopy i rozbiórki 1 Wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych o masie 30 t sprzętem Holowanie barek - za następny 1 km

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: DOKUMENTACJA TECHNICZNA zadanie: REMONTU PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI UL. BOCZNA W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD obiekt: nr działek: Chruszczobród, ul. Boczna, gm. Łazy działki nr 6041, obręb

Bardziej szczegółowo

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska.

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska. HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ Hydrowęzeł Bydgoszcz, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej (drogi wodnej Wisła - Odra). Hydrowęzeł Bydgoszcz położony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA I OPIS TECHNICZNY. 1.0 Podstawa opracowania 1.1 Ustalenia z Zamawiającym zakresu prac do wykonania. 1.2 Opis stanu rzeczywistego.

OPRACOWANIE ZAWIERA I OPIS TECHNICZNY. 1.0 Podstawa opracowania 1.1 Ustalenia z Zamawiającym zakresu prac do wykonania. 1.2 Opis stanu rzeczywistego. OPRACOWANIE ZAWIERA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 1.1 Ustalenia z Zamawiającym zakresu prac do wykonania. 1.2 Opis stanu rzeczywistego. 2.0 Zakres prac projektowych remontowych. 2.1. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki

Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki Strona 1 z 8 KOSZTORYS OFERTOWY Lp Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Przebudowa kierownicy wchodniej Wykopy i rozbiórki 1 Wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych o masie 30 t sprzętem pływającym

Bardziej szczegółowo

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych, rurociągi, rowy odwadniające Lubosz Nowy, gm. Kościan operat wodno - prawny.

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych, rurociągi, rowy odwadniające Lubosz Nowy, gm. Kościan operat wodno - prawny. SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU. 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, jego siedziby i adresu. 2. Wyszczególnienie. 2.A. Cel i zakres zamierzonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu ulic G. Narutowicza i Zwycięskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Ogrodowej w Radzyminie

Projekt remontu ulic G. Narutowicza i Zwycięskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Ogrodowej w Radzyminie WYKONAWCA: Biuro Usług InŜynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: Projekt remontu ulic G. Narutowicza i Zwycięskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Strona tytułowa Zawartość opracowania Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny rys.0 Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu Etap 1 rys.1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: WYKAZ RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI: WYKAZ RYSUNKÓW: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW: 1. Budowa przepustu nr 1 rys. 1.0 1.3 2. Budowa przepustu nr 2 rys. 2.0 2.3 3. Budowa przepustu nr 3 rys. 3.0 3.3 4. Budowa przepustu nr 4 rys. 4.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Remont kładki dla pieszych nad ul. Pocztową w Legnicy. elementów rozliczeniowych

PRZEDMIAR ROBÓT Remont kładki dla pieszych nad ul. Pocztową w Legnicy. elementów rozliczeniowych Numer Wyszczególnienie Jedn SST elementów rozliczeniowych Nazwa 2 3 4 DM 00.00.00 I. DZIAŁ OGÓLNY DM 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3 Dostosowanie się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Odbudowa publicznej drogi gminnej nr 113264 w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Obiekt: Gminna Droga Publiczna Adres: obręb 0008 Rybnica działka nr ewid. 505/8 oraz 508 Inwestor: Gmina Stara Kamienica Stara

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny o projektu wykonawczego remontu chodnika w u l. Kościuszki w SkarŜysku - Kam.

Opis Techniczny o projektu wykonawczego remontu chodnika w u l. Kościuszki w SkarŜysku - Kam. 1 Opis Techniczny zał. nr 1 do projektu wykonawczego remontu chodnika w ul. Kościuszki w SkarŜysku - Kam. na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Limanowskiego /obustronnie/. I. Podstawa opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. nr 235/5 Inwestor: MPK w Radomiu spółka z o.o. ul. Wjazdowa 4 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr 179/6), nad potokiem Czerwionka w km 9+070, w m. Czerwieńczyce 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa PPHU AdEko s.c. 30-612 Kraków ul. Witosa 35/4 tel/fax 0-12-659-90-75 Dokumentacja projektowa konserwacji rowu melioracyjnego na długości ~110 m od wylotu z przepustu pod drogą powiatową 2045K przy ul.

Bardziej szczegółowo

Radom, ul. śeromskiego 31 tel./fax (48)

Radom, ul. śeromskiego 31 tel./fax (48) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600 Radom, ul. śeromskiego 31 tel./fax (48) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Przebudowa płyty boiska stadionu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn: Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn: Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480-9+910 Martwej Wisły -Etap I. 1. Podstawowe parametry techniczne nabrzeża Nabrzeże zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Pogorzela OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Pogorzela OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY INWESTOR: Gmina Olszanka Olszanka 16 49-332 Olszanka OBIEKT: Zbiornik wodny w miejscowości Pogorzela TEMAT: Dokumentacja wykonawcza do Projektu koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne techniczne dla wykonania powłok malarskich na stalowych balustradach i elementach konstrukcyjnych mostów i kładek znajduj

Szczegółowe wytyczne techniczne dla wykonania powłok malarskich na stalowych balustradach i elementach konstrukcyjnych mostów i kładek znajduj Szczegółowe wytyczne techniczne dla wykonania powłok malarskich na stalowych balustradach i elementach konstrukcyjnych mostów i kładek znajdujących się w administracji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

do końca września br. zrealizowano oraz kontynuowano n/w prace.

do końca września br. zrealizowano oraz kontynuowano n/w prace. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. 1 OPIS TECHNICZNY Zał. nr 1 DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. I. Podstawa opracowania. Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROPONTIS. I. Opis techniczny. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m.

PROPONTIS. I. Opis techniczny. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m. I. Opis techniczny 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km 4+930 m. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Istniejący drewniany most na

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Autor projektu Specjalność

Autor projektu Specjalność Inwestycja budowlana Obiekt budowlany Adres obiektu Inwestor Rodzaj projektu BranŜa Przebudowa schodów, tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Schody zewnętrzne, taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

- 7 - SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Wiadomości ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Lokalizacja inwestycji 2. Ogólny opis stanu technicznego 3. Rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot inwestycji

2. Przedmiot inwestycji OPIS TECHNICZNY do projektu budowy drogi leśnej gruntowej ścieŝki rowerowej w leśnictwie Koszalin, zlokalizowanej na dz. nr 307/10 w obrębie nr 34 Miasta Koszalin 1.Podstawa opracowania i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT Biuro InŜynierskie BTB tel.: +48/12/294 52 79 ul. Rzemieślnicza 1 tel/fax: +48/12/294 52 78 30 363 KRAKÓW e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA Niniejsze wytyczne zawierają zbiór wymagań wykonawczych i eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

BYSTRA tel BYSTRA 210 (033) REGON konto mbank

BYSTRA tel BYSTRA 210 (033) REGON konto mbank OPRACOWAŁ: BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 (033) 4759682 NIP 553-135-99-14 budoprojekt@poczta.onet.pl REGON 070763172 konto mbank

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : Komory ATSO Ob. Nr. 15.1, 15.2 Instalacja do dezodoryzacji Ob. Nr. 18.1 Stacja dmuchaw

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. MIASTO USTROŃ ul. Rynek Ustroń. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Jerzy Szklorz ul. Bukowa 1A, Wisła

OPERAT WODNOPRAWNY. MIASTO USTROŃ ul. Rynek Ustroń. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Jerzy Szklorz ul. Bukowa 1A, Wisła ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU MOSTOWEGO NA POTOKU LIPOWIECKIM W KM 1+200 W CIĄGU UL. KRZYWANIEC - BERNADKA W USTRONIU NAZWA I ADRES INWESTORA MIASTO USTROŃ ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 5. Działki: 224/1;488 Karnkowo gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarne tłocznej

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 5. Działki: 224/1;488 Karnkowo gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarne tłocznej Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek ul. Mikołaja Reja 7/9/5 OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 5 Stadium: Projekt Działki: 224/1;488 Karnkowo gmina Lipno Obiekt: Temat: Sieć kanalizacji sanitarne tłocznej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

M.S.M. PONTEX Sp. z o. o.

M.S.M. PONTEX Sp. z o. o. 41-400 MYSŁOWICE PL.MIEROSZEWSKICH 1 M.S.M. PONTEX Sp. z o. o. Tel. / fax.: 223-41-25; 223-87-04, 223-91-04 e-mail:pontex@pontex.com.pl Projekt modernizacji mostu Bronisław na rzece Wiśle, w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2. Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2. Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek ul. Mikołaja Reja 7/9/5 OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2 Stadium: Projekt Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno Obiekt: Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 68-200 śary Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-630 OBIEKT: ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ NR. 180/2. LOKALIZACJA: GÓRKA GM. LIPINKI ŁUśYCKIE dz. nr 180/2. BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PYLON Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 20/18 tel Tabela Elementów Rozliczeniowych (Druk Kosztorysu Ofertowego)

PYLON Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 20/18 tel Tabela Elementów Rozliczeniowych (Druk Kosztorysu Ofertowego) P r z e d s i ę b i o r s t w o P r o j e k t o w o - W y k o n a w c z e PYLON 80-506 Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 20/18 tel 602 507 845 email: ppw_pylon@wp.pl (Druk Kosztorysu Ofertowego) OBIEKT : Kładki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Pracownia Projektowo Wykonawcza Termo- Kompleks Krystyna Szczekarewicz. ul. Granitowa 47, Szczecin

KOSZTORYS. Pracownia Projektowo Wykonawcza Termo- Kompleks Krystyna Szczekarewicz. ul. Granitowa 47, Szczecin Pracownia Projektowo Wykonawcza Termo- Kompleks Krystyna Szczekarewicz ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Remont przepompowni ścieków przy ul. SpiŜowej w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Jankowice Wielkie OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Jankowice Wielkie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY INWESTOR: Gmina Olszanka Olszanka 16 49-332 Olszanka OBIEKT: Zbiornik wodny w miejscowości Jankowice Wielkie TEMAT: Dokumentacja wykonawcza do Projektu koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE TEMAT OPRACOWANIA: NUMERY DZIAŁEK: Gmina Głuszyca ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca MK-PROJEKT ul. Śliwkowa 113 55-080 Smolec Tel.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Odtworzenie rowu na terenie Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie Inwestor: Adres budowy: Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 Żerków Teren MCT

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM OBIEKT: INWESTOR: ADRES INWESTORA: ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Uzgodnienia 4. Warunki gruntowo - wodne 5. Opis ogólny stan istniejący 5.1. Opis konstrukcji 5.2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo