ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI..."

Transkrypt

1 INŻYNIERIA Wytyczne do planu BHP Identyfikator: INZ/INZ/09/0045 Załącznik 2.5 Stron: 16 Rev: AA Spis treści 1 WSTĘP ZASTOSOWANIE ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI HIGIENA BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU UTRZYMANIE TERENU PROWADZENIA PRAC OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I ZWALCZANIE POŻARÓW PROCEDURY W NAGŁYCH WYPADKACH INSTRUKCJE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRACAMI ELEKTRYCZNYMI PRACE NA WYSOKOŚCIACH BEZPIECZNY TRANSPORT I PODNOSZENIE SPAWANIE / PRACA Z UŻYCIEM PALNIKÓW PRACE W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH PRODUKTY NIEBEZPIECZNE/ŁATWOPALNE NARZĘDZIA RĘCZNE BADANIA RADIOGRAFICZNE POZWOLENIE NA WYKONANIE PRAC MATERIAŁY WYBUCHOWE ZAGROŻENIE WYBUCHEM MINY LUB BOMBY PRACE PROWADZONE NA ZBIORNIKACH WODNYCH... 15

2 Wstęp. Niniejsze wytyczne dotyczące BHP zawierają Ogólne Zasady i Politykę które wszystkie Spółki (Inżynieria, Kierownictwo, Dostawcy, Wykonawcy a także ich Podwykonawcy) winny przestrzegać i stosować jak również ogólne zasady Organizacji jakie winny zostać ustalone w celu zapewnienia dostosowania tych zasad. Do wytycznych zostaną załączone szczególne instrukcje do zastosowania na miejscu zawierające wszelkie szczegóły odnośnie ich zastosowania. Celem planu jest przedstawienie zasad ochrony zdrowia i zasad zapobiegania wypadkom. Celem nadrzędnym dokumentu jest ochrona zdrowia pracowników i zapobieganie wypadkom jakie mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu lub mieniu na placu budowy. 1 ZASTOSOWANIE. Wytyczne mają zastosowanie do: - Wszelkich prac prowadzonych przez Inżynierię (koordynacja prac prowadzonych na miejscu przez dostawców oraz wykonawców), przez osoby nadzorujące wyznaczone w Inżynierii do nadzoru prac, Dostawców, Wykonawców i ich Podwykonawców. - Całego personelu i wszystkich stron biorących udział w pracach podlegających nadzorowi przez Inżynierię. Niniejszy dokument przedstawia: - Wytyczne jakie winny być stosowane przez Wykonawców wykonujących prace dla lub w imieniu Inżynierii (koordynowane przez Inżynierię), - Strukturę Organizacyjną w której znajdują się Zamawiający, Inżynieria i Wykonawcy dotyczącą bezpieczeństwa w ramach projektu prowadzonego przez Inżynierię. Oczywiste jest to, aby plan BHP w pierwszej kolejności respektował wszelkie wymogi prawne (zarówno krajowe jak i lokalne) co oznacza, że plan BHP musi przede wszystkim być zgodny z przepisami prawa pracy. Jednak dodatkowo zawiera on ogólne zasady jakie wszystkie Spółki winny stosować. Niniejszy plan może ulec zmianom lub uzupełnieniu podczas prowadzenia prac. 2 ORGANIZACJA 2.1 DEFINICJE Lokalny Oddział Inżynierii EDF Polska działający jako Inżynier Architekt dla projektu realizowanego na miejscu dla którego głównymi sektorami działania jest koordynacja prac budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i AKPiA (wraz z instalacją i naprawami) dla Kotła, Turbiny, Generatora, Stacji Uzdatniania Wody, Instalacji Pozablokowych (sprężarkownia, Klimatyzacja, nawęglanie, itd), itd. Pozostałe Strony prowadzące prace w ramach Projektu prowadzonego przez Inżynierię to:. Zamawiający,. Wykonawca i jego Podwykonawcy,. Inni wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przez Zamawiającego. Strona jest jedną ze wszystkich spółek pracującą na miejscu. 2.2 PLAN BHP Przed datą rozpoczęciem prac, każdy Wykonawca winien przygotować i przesłać do Lokalnego Oddziału Inżynierii (Kierownikowi Prac lub Kierownikowi Projektu na miejscu) plan BHP dla miejsca prowadzenia prac, obejmujący: - obowiązujące przepisy, zasady, regulaminy natury ogólnej; - przepisy, zasady i regulaminy szczególne obowiązujące dla specyfiki prac; - doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu tego typu prac i specyfiki miejsca prac w ramach projektu;

3 - wymagania BHP Zamawiającego, - Instrukcje BHP zaproponowane przez Oddział Inżynierii EDF Polska. Po akceptacji przez Oddział Inżynierii EDF Polska, wdrożenie Planu BHP staje się obowiązkowe i winno być wdrożone i monitorowane przez Wykonawcę. 2.3 KOMISJA BHP Lokalny Oddział Inżynierii (Kierownik budowy lub Kierownik Projektu) odpowiedzialny za miejsce prowadzenia prac zorganizuje prace Komisji BHP na miejscu składającą się z Kierownika Prac z Inżynierii lub jego przedstawiciela, Inżyniera d/s BHP z Elektrowni, Kierownika ze strony Wykonawcy lub jego przedstawiciela oraz Osoby Nadzorujące sprawy BHP lub Kierownicy BHP jeśli takie funkcje istnieją. Celem Komisji BHP jest: - prowadzenie wdrażania Planu BHP; - instruowanie o podjęciu działań naprawczych w przypadku nie przestrzegania Planu BHP; - wprowadzenie zmian w przypadku braków pojawiających się w Planie BHP. Lokalny Oddział Inżynierii (Kierownik budowy lub Kierownik Projektu) odpowiedzialny za miejsce prowadzenia prac zorganizuje spotkania Komisji BHP każdego miesiąca. 2.4 COTYGODNIOWE PATROLE ZESPOŁU BHP I COTYGODNIOWE SPOTKANIA BHP Cotygodniowy Patrol Zespołu BHP będzie prowadzony na miejscu prowadzenia prac przez członków Komisji BHP co tydzień lub jeśli zajdzie taka konieczność. Patrol Zespołu BHP będzie dokonywał inspekcji i sprawdzał wszelkie naruszenia przyjętego Planu BHP. Szczególna uwaga zostanie poświecona identyfikacji wszelkich niebezpieczeństw lub krytycznych warunków pracy spowodowanych brakiem świadomości wśród niedoświadczonych pracowników. Spotkania BHP będą prowadzone pod przewodnictwem Kierownika Prac Lokalnego Oddziału Inżynierii EDF Polska i będą odbywać się co tydzień. W spotkaniach uczestniczyć będą wszyscy członkowie Komisji BHP. W celu zapewnienia efektywności spotkań, spotkania BHP odbywać się będą natychmiast po dokonaniu inspekcji przez Patrol Zespołu BHP. Ustalenia Cotygodniowego Patrolu Zespołu BHP i przegląd planów prac etc, zostaną omówione podczas cotygodniowych spotkań BHP. Sprawozdania ze spotkań: Kierownik Prac z Lokalnego Oddziały Inżynierii lub jego przedstawiciel wprowadza wszelkie komentarze i zalecenia w Cotygodniowym Raporcie z Patroli BHP. Przewodniczący Komisji BHP na ich podstawie przedstawia wnioski Wykonawcom. Dokumentacja dotycząca Raportów z Cotygodniowych Patroli BHP winna być przechowywana w miejscu prowadzenia prac przez cały okres budowy. 2.5 INNE SPOTKANIA Na wniosek albo Lokalnego Oddziału EDF Polska lub Kierownika Prac ze strony Wykonawcy lub przedstawiciela którejkolwiek ze stron, spotkania takie można inicjować w celu rozwiązania konkretnego problemu związanego z bezpieczeństwem lub w celu przeprowadzenia inspekcji i poprawie niebezpiecznych warunków. 2.6 RAPORTOWANIE WYPADKÓW Każda ze stron winna w formie pisemnej sporządzić raport, w przeciągu jednego dnia, z wypadku, zdarzenia wypadkowego lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych kierownikowi prac z Lokalnego Oddziału Inżynierii EDF Polska oraz Specjaliście BHP ze Spółki Zamawiającego. Kierownik Prac Lokalnego Oddziału Inżynierii EDF Polska prowadzić będzie dziennik takich zdarzeń w celach statystycznych oraz w celu ustalenia działań naprawczych. Dziennik o którym mowa powyżej będzie dostępny dla Wykonawcy i Zamawiającego w celu jego przeglądu.

4 3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 3.1 KIEROWNIK PRAC Kierownik Prac Lokalnego Oddziału Inżynierii EDF Polska odpowiedzialny jest za BHP na miejscu prowadzenia prac w ramach realizacji projektu. Swoje kierownictwo w sprawach BHP winien sprawować z takim samym zaangażowaniem i aktywnością z jaką wykonuje pozostałe aspekty swojego zakresu odpowiedzialności. Będzie on organizował i przewodniczył Komisji BHP w celu zapewnienia prowadzenia prac w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie on mógł wskazać przedstawiciela Lokalnego Oddziału Inżynierii EDF Polska d/s BHP który mógłby zostać przeznaczony do prowadzenia tych prac pod nadzorem Zamawiającego. 3.2 PRZEDSTAWICIEL D/S BHP wyznaczony przez lokalny Oddział Inżynierii EDF Polska: Przedstawiciel ds. BHP przy Kierowniku Prac z Lokalnego Oddziału Inżynierii będzie sprawował nadzór nad sprawami bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia prac i wykonywać inne zadania zależnie od okoliczności. Będzie on wspomagał Kierownika Prac, Osobę Nadzorującą Bezpieczeństwo ze strony Wykonawcy w promowaniu zasad bezpieczeństwa wśród brygad pracowniczych w oparciu o Plan BHP. Sprawdzi on każdy Plan BHP przekazany Kierownikowi Prac Lokalnego Oddziału Inżynierii w celu przedstawienia komentarzy przed rozpoczęciem prac. Sprawdzi on każdy uaktualniony Plan BHP monitorowany przez Wykonawców. Przedstawiciel ds. BHP przy Kierowniku Prac Inżynierii dokonuje inspekcji miejsca prowadzenia prac jak najczęściej i bada wszelkie niebezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia niebezpiecznych warunków pracy lub naruszenia BHP, Przedstawiciel ds. BHP przy Kierowniku Prac Inżynierii winien zalecić lub przekazać dyspozycje co do ich naprawy Kierownikom/ Osobom Nadzorującym BHP ze strony Wykonawcy. Wyniki jego inspekcji wraz z zaleceniami lub podjętymi działaniami naprawczymi zostaną odnotowane i zawarte w dokumentacji podczas prowadzenia budowy. Będzie on odpowiedzialny za organizację i prowadzenie Cotygodniowych Spotkań BHP i opracowanie sprawozdań ze spotkań. Będzie on koordynował, wraz z Kierownikiem Prac i innymi członkami, plany spotkań Komisji BHP i opracowywał sprawozdania ze spotkań. Będzie badał zaistniałe wypadki i przekazywał raporty Kierownikowi Prac Lokalnego Oddziału Inżynierii i/lub odpowiednim Władzom. Będzie on wykonywał wszelkie różne prace związane z bezpieczeństwem, ruchem pojazdów, sprawami p- poż, środowiska, sanitarnymi jak również szkoleniami dla personelu Lokalnej Inżynierii. 3.3 OSOBY NADZORUJĄCE ZE STRONY SPÓŁKI WYZNACZONE DO PROJEKTU (w koordynacji z Kierownikiem Prac lub Kierownikiem Projektu Lokalnego Oddziału Inżynierii) Osoby odpowiedzialne za nadzór winny sprawdzać i potwierdzać procedury prac dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do prac. Będą one nadzorować prace dotyczące bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z Brygadzistą Wykonawcy. W przypadku wykrycia naruszenia lub niebezpiecznych warunków pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór winny niezwłocznie przekazać zalecenia Osobom Nadzorującym/Kierownikom BHP Wykonawcy, i/lub Przedstawicielom ds. BHP ze strony Inżynierii Lokalnej i/lub Kierownikowi Prac lub Kierownikowi Projektu ze strony Inżynierii. 3.4 KIEROWNIK PRAC ZE STRONY WYKONAWCY Kierownik Prac ze strony Wykonawcy winien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy i promować świadomość BHP wśród pracowników przy każdej sposobności. Zobowiązany on jest do: - Zaznajomienia swoich pracowników i pracowników Podwykonawców z Planem BHP przyjętym przez Inżynierię. - zapewnienia bezpiecznego sprzętu budowlanego, narzędzi i środków ochrony osobistej w ilości wystarczającej do wykonania prac i ich specyfiki. - wydania instrukcji BHP zgodnie z Planem BHP.

5 - wykonania i koordynacji prac budowlanych w najbardziej bezpieczny sposób w oparciu o szczegółowy harmonogram prac i w porozumieniu z innymi Wykonawcami którzy stosują instrukcje Kierownika Prac Inżynierii Lokalnej. - Kontroli całego terenu prowadzenia prac co najmniej raz dziennie w celu upewnienia się, że wszystkie operacje prowadzone są w sposób bezpieczny. - zwrócenia się do Kierowników/Osób Nadzorujących ze strony Wykonawcy o podjęcie działań naprawczych w przypadku wykrycia warunków lub działań niebezpiecznych. - raportowania wypadków mających miejsce na Miejscu prowadzenia prac Kierownikowi Prac Inżynierii Lokalnej - zapewnienia wypełniania rejestru w celu uzyskania danych statystycznych odnośnie obrażeń i wypadków. 3.5 KIEROWNICY/OSOBY NADZORUJĄCE BHP ZE STRONY WYKONAWCY Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy wspomagają Kierowników Prac Wykonawcy i Podwykonawców w realizacji Planu BHP. Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy będą współpracować z Przedstawicielem Inżyniera ds. BHP wyznaczonego do Projektu i Komisją BHP w celu prowadzenia prac w sposób bezpieczny w całym okresie budowy. Odpowiedzialność Kierowników/Osób Nadzorujących BHP ze strony Wykonawcy polega na sprawdzaniu przestrzegania Planu BHP przez wszystkich pracowników i Podwykonawców. Będzie on sprawdzał i potwierdzał procedury prac związanych z bezpieczeństwem przed przystąpieniem do prac. Będzie on nadzorował prace dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z planem BHP. Upewni się, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni i środki ostrożności dla danej pracy i terenu ich wykonywania. Będzie on prowadził dochodzenie w sprawie wypadków i prześle raporty Kierownikowi Prac ze strony Wykonawcy, Przedstawicielowi ds. BHP przy Kierowniku Prac Inżynierii i/lub odpowiednim Władzom. W przypadku naruszenia BHP lub wykrycia niebezpiecznych warunków pracy, Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy niezwłocznie zalecą lub przekażą instrukcje pracownikom lub personelowi Podwykonawców w celu naprawy takich warunków. Do chwili poprawy niebezpiecznych warunków pracy lub naruszenia BHP praca zostanie wstrzymana. Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy winny zawsze działać w ścisłej współpracy z odpowiednimi zespołami pracowników. Kierownicy/Osoby Nadzorujące BHP ze strony Wykonawcy będą wykonywać wszelkie różne prace związane z ruchem pojazdów, p-poż i ochroną środowiska. 3.6 ROBOTNICY Robotnicy każdego Wykonawcy i Podwykonawcy wyznaczeni do prowadzenia prac przejdą, przed ich podjęciem, szczegółowy kurs bezpieczeństwa w celu zapoznania ich z podstawowymi informacjami dotyczącymi Planu BHP i innych obowiązujących zasad i regulaminów. Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mogą być dostarczone przez Kierownika Prac Lokalnej Inżynierii w późniejszym okresie dla prac niebezpiecznych lub wcześniej nie wykonywanych. Każdy z robotników jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich zasad ostrożności w zależności od wykonywanej pracy i terenu jej prowadzenia. 4 - HIGIENA - Biura : należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, dobrą wentylację oraz częste sprzątanie, - Urządzenia sanitarne: winny być zapewnione w odpowiedniej ilości i regularnie czyszczone (zwyczajowo 1 sanitariat na 25 pracowników), - każda strona winna zapewnić swoim pracownikom wodę pitną, - Pierwsza pomoc: rozpoczynając działalność na miejscu należy zapewnić środki pierwszej pomocy dla drobnych wypadków i nagłych przypadków jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia działalności na placu budowy, - Każda ze stron winna zapewnić i zarządzać swoją opieką pielęgniarską (za wyjątkiem szczególnych umów z Elektrownią). - Każda ze stron przeprowadzi inspekcję w celu ustalenia wszelkich punktów opieki medycznej w razie wypadków lub zdarzeń oraz procedury ewakuacji personelu. - Czystość: regularne sprzątanie terenu prac w celu zapewnienia higieny oraz dostępu wolnego od przeszkód. 5 BEZPIECZEŃSTWO 5.1 OCHRONA MIEJSCA PROWADZENIA PRAC

6 Poruszanie się i obecność personelu wykonawcy winny ograniczać się do ich terenu pracy. Wykonawca winien zapewnić ochronę swoich działań i działań prowadzonych przez swoich podwykonawców. 5.2 DOSTĘP DO MIEJSCA PRAC Jedynie wyznaczonym pracownikom i pojazdom wolno wjechać na teren prowadzenia prac. Wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy winni przedstawić Lokalnej Inżynierii następujące dane w celu wydania zezwolenia na wjazd : - Listę pojazdów które wymagają dojazdu do miejsca podając ich rodzaj, funkcję i numer rejestracyjny, - Dane osobowe personelu i pełnione funkcje, - Szczegóły wszelkich dostaw na miejsce według uzgodnionej procedury wraz ze wcześniejszym powiadomieniem o dostawach wielkogabarytowych lub ciężkich, - Szczegóły materiałów opuszczających miejsce prac. W każdym przypadku z miejsca prowadzenia prac wolno wywozić materiały jedynie za pozwoleniem odpowiedniego Przedstawiciela Inżynierii (który mógłby być osobą odpowiedzialną za nadzór w Elektrowni w ramach projektu prowadzonego przez Kierownika Prac lub Kierownika Projektu. 5.3 ZASADY NA MIEJSCU PROWADZENIA PRAC Zabrania się (lecz nie ograniczając się do) : - wnoszenia broni, alkoholu, narkotyków na miejsce prac, - mieszkania i jedzenia na miejscu prac, - hazardu, spania, prowadzenia aktywności politycznej, niewłaściwej postawy wobec innych osób, - przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, - ingerencji w prace lub urządzenia innych bez uprzedniej zgody, - wchodzenia i wychodzenia poza teren w określonych godzinach bez powodu, - nieuprawnionego zbierania pieniędzy, - palenia w miejscach zakazanych, - polowania, łowienia ryb lub zastawiania pułapek, ZASADY RUCHU DROGOWEGO Zgodnie z zapisami opisanymi szczegółowo w punkcie 6.2 wszystkie pojazdy uprawnione do wjazdu na teren prac winny stosować się do następujących zasad : - Urządzenia silnikowe winny być obsługiwane jedynie przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia, - Na miejscu prac obowiązują przepisy ruchu drogowego, - kierowcom wolno poruszać się jedynie po wyznaczonych stałych lub tymczasowych drogach, - kierowcy winni stosować się znaków drogowych, - kierowcy winni zapewnić stabilność ładunku podczas transportu i podczas postoju, - pojazdy wolno parkować jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, - ograniczenie prędkości wynosi 15 km/h, - używanie sygnałów dźwiękowych jest zabronione z wyjątkiem sytuacji powstania niebezpieczeństwa. - wszystkie osoby pracujące na budowie winny korzystać z jedynie z wyznaczonych wejść i w żadnym wypadku nie powinni poruszać się po terenie istniejącej elektrowni lub jej części. Wszelkie naruszenie zasad będzie skutkować wydaniem zakazu wjazdu dla kierowcy na miejsce prac PORZĄDEK Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia powinny być przechowywane w należytym porządku w wyznaczonych miejscach. Wszelkie śmieci odpady i szmaty zabrudzone olejami należy co najmniej raz dziennie zebrać i przechowywać oddzielnie WYKOPY Należy uzyskać pozwolenie na wykopy prowadzone w pobliżu istniejących budynków przed przystąpieniem do prac w celu uniknięcia naruszenia podziemnych linii energetycznych i rurociągów. Wykonawcy winni przekazać zgłoszenie przedstawicielowi ds. BHP w Inżynierii który musi nająć w tym celu Inspektora Budowlanego przekazując wszelkie niezbędne informacje. Nazwisko osoby odpowiedzialnej winno znaleźć się na tablicy na terenie prowadzenia wykopów. Znaki ostrzegawcze takie jak żółto-czarne taśmy winny być umieszczone w miejscach przebiegu podziemnych linii energetycznych i rurociągów.

7 Wykopy, doły itd. Winny być bezwzględnie chronione aby nie powodować zagrożenia dla robotników. 6 BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU 6.1 IDENTYFIKACJA PERSONELU NA TERENIE PRAC Wszyscy pracownicy pracujący na terenie prowadzenia prac winni nosić w widoczny sposób naklejkę z nazwą firmy na przedniej stronie kasku i/lub identyfikator na ubraniu zewnętrznym z nazwiskiem i numerem służbowym za każdym razem gdy przebywają na terenie prowadzenia prac. 6.2 ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ Wszyscy pracownicy winni nosić odpowiednie ubrania robocze: - Kask i obuwie ochronne: obowiązkowe we wszystkich miejscach prac, - Ochronę uszu: obowiązkowe w każdym miejscu narażenia na hałas (powyżej 90 dba), - okulary ochronne: obowiązkowe na miejscu prac - gogle ochronne: obowiązkowe dla działań niebezpiecznych dla oczu (np. szlifowanie), - Maska spawalnicza: obowiązkowa przy spawaniu i szlifowaniu, - Szelki: obowiązkowe przy pracach na wysokości, w przypadku braku barierek ochronnych, - pełne maski i rękawice: obowiązkowe przy pracach z cieczami niebezpiecznymi (chemikalia, gazy pod ciśnieniem), - Rękawice: obowiązkowe przy pracach które mogą prowadzić do oparzeń i ran dłoni. Przed przystąpieniem do prac, Brygadziści danej załogi winni sprawdzić czy środki ochrony są odpowiednie i jeśli to konieczne zalecić niezbędne zmiany. 6.3 BARIERKI I ZNAKI STREF NIEBEZPIECZNYCH Wykopy, doły, rowy, strefy prowadzenia prac elektrycznych i wszelkie inne niebezpieczne strefy winny być otoczone odpowiednimi barierkami lub taśmami bezpieczeństwa zgodnie z charakterem niebezpieczeństwa. Po ustąpieniu niebezpieczeństwa, należy niezwłocznie usunąć barierki. Jeśli to konieczne, teren zagrożenia można dodatkowo oznaczyć światłem ostrzegawczym (na przykład podczas prowadzenia prac z promieniowaniem gamma). 6.4 OCHRONA PRZED HAŁASEM Narażenie pracowników na poziom hałasu przekraczający 85 db(a) może prowadzić do stałego niedosłuchu, w szczególności przy wartościach przekraczających 90 db(a). Właściwie założone ochraniacze uszu należy nosić w przypadku narażenia na powyższe wartości hałasu np. w pobliżu dużych maszyn szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach przy korzystaniu ze ściernic na sprężone powietrze, młoty pneumatyczne, itd. Wszystkie sprężarki do dostaw powietrza lub generatory elektryczne winny być przeciwdźwiękowe. 7 UTRZYMANIE TERENU PROWADZENIA PRAC 7.1 OŚWIETLENIE Ponieważ stopień światła jest zbyt niski lub zbyt intensywny, oczy łatwo się męczą dlatego też Wykonawca winien zapewnić odpowiednie oświetlenie przy pracach w budynku, nocą, w przejściach oraz miejscach wejścia/wyjścia przez które przechodzi wielu pracowników. 7.2 GOSPODARKA SPRZĘTEM Sprzęt należy odłożyć na miejsce po jego użyciu. Narzędzia i urządzenia nie mogą pozostawać bez opieki gdy są włączone. Miejscowe obwody elektryczne należy wyłączyć poza godzinami pracy. Wszelki sprzęt należy regularnie sprawdzać. Niektóre urządzenia, takie jak dźwigi czy urządzenia dźwigowe winny posiadać własne procedury sprawdzania. Składowanie niebezpiecznych i łatwopalnych materiałów winno odbywać się w kontrolowanych miejscach a ich wydawania winno odpowiadać dziennemu zużyciu a nadwyżki należy zwrócić do miejsca przechowywania z dala od innych miejsc przechowywania pod koniec dnia pracy. 7.3 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK Każda ze stron odpowiada za czystość i porządek w miejscu prowadzenia przez siebie prac oraz na instalacjach i konstrukcjach tymczasowych. Drogi należy regularnie sprzątać, polewać i utrzymywać w porządku. Materiały budowlane i sprzęt winny być przechowywane w bezpieczny sposób.

8 Odpady, śmieci i plamy oleju należy szybko usunąć. Każda ze stron odpowiada za transport i wywóz swoich odpadów i olejów zgodnie z lokalnym prawem i regulaminami. Jeśli to konieczne, Kierownik Prac w Inżynierii zleci uprzątnięcie terenu i obciąży kosztami stronę która dopuściła się zaniedbań. Wszelkie zniszczenia obiektów i dróg spowodowane przez Wykonawcę zostaną naprawione a Wykonawca zostanie obciążony kosztami. 7.4 ZNAKI Znaki należy umieszczać w celu ostrzeżenia personelu o wszelkich zagrożeniach i informowaniu o zagrożeniu pożarowym na miejscu prac, w szczególności, lecz nie ograniczając się do : - Wykopów, - Materiałów niebezpiecznych, - terenów prowadzenia testów. Oznakowanie winno być sporządzone w języku miejscowym i w języku angielskim. 8 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I ZWALCZANIE POŻARÓW 8.1 ZASADY OGÓLNE Lokalny oddział Inżynierii ma świadomość iż ochrona przeciwpożarowa i zwalczanie pożarów jest przede wszystkim zadaniem odpowiednich służb. Co więcej, powołanie zespołu przeciwpożarowego jest trudnym obowiązkiem i wymaga przeszkolonych i przebadanych ochotników. Dlatego też, pierwotnym założeniem jest niezakładanie takiego zespołu przez Inżynierię Lokalną. Jednakże, wiele może być zrobione przez Wykonawców i poszczególne osoby w szczególności w celu aktywnego zapobiegania pożarom i ich wczesnego gaszenia. Stąd, Plan Ochrony P-Poż zostanie opracowany przez każdego z Wykonawców i przekazany do zatwierdzenia Kierownikowi Pracz Inżynierii lub Kierownikowi Projektu i będzie odzwierciedlał : - zaangażowanie Wykonawcy w aktywną ochronę przeciwpożarową i wczesne gaszenie pożarów zgodnie z warunkami umowy, - uczestnictwo Wykonawcy w kompletowaniu zespołu zadaniowego złożonego z przeszkolonych ochotników jaki mógłby zostać utworzony na wniosek i zorganizowany przez Elektrownię (we współpracy z Inżynierią), jeśli zajdzie konieczność, - uczestnictwo Wykonawcy w ćwiczeniach z lokalną strażą pożarną, jeśli będzie to wykonalne. W zależności od wagi ryzyka i lokalizacji miejsca prac, na miejscu można zainstalować chronioną przestrzeń zawierającą łatwo dostępne materiały dla miejscowej Straży Pożarnej. Kolejność interwencji w celu zwalczenia pożaru jest następująca : 1. osoba znajdująca się w pobliżu miejsca, 2. połączony zespół zadaniowy, i jeśli zajdzie potrzeba, 3. Straż Pożarna Wszelki standardowy sprzęt przeciwpożarowy taki jak wykrywacze dymu, przenośne gaśnice, hydranty itd. Do użytku przez każdego z Wykonawców winien spełniać i być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi kodami państwowymi oraz prawodawstwem. 8.2 KLASYFIKACJA POŻARÓW W celu wybrania środka jakiego należy użyć na miejscu, Inżynieria przyjęła następującą klasyfikacje pożarów : Kategoria A : Pożary palnych ciał stałych tworzących głęboko osadzony ogień. Przykłady: drewno, węgiel, papier, tekstylia, twarde plastiki, kable. Kategoria B : Pożary cieczy i roztopionych ciał stałych. Przykłady: benzyna, żywice, farba, smoła, miękkie plastiki, kable. Kategoria C : Pożary substancji gazowych. Przykłady: acetylen, metan, propan, butan, gaz koksowniczy, wodór. Kategoria D : Pożary metali. Przykłady: Aluminium, magnez, itd Kategoria E : Pożary instalacji elektrycznych pod napięciem 8.3 ZAPOBIEGANIE POŻAROM

9 Należy odwołać się do właściwego dokumentu dostarczonego przez Elektrownię. Podstawową zasadą ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia oraz dymu poprzez stosowanie podłóg, ścian, drzwi ognioodpornych oraz gazo- i dymo-szczelnych. Na miejscu prac i podczas faz budowy, instalacji oraz uruchomienia, kanały przewodowe pomiędzy ścianami muszą być ognioodporne w takim samym stopniu jak sama ściana na podstawie ustalonej metody. Ocena rozprowadzania ładunek kaloryczności tzn. Ilości ciepła jaka może zostać wytworzona przez materiały palne zainstalowane/składowane w pomieszczeniu/ na terenie będzie dokonana przez Wykonawcę i przedstawiona przedstawicielowi Inżynierii. Podczas okresu budowy, tereny, pomieszczenia, biura nie mające ognioodporności co najmniej 30 min. Lub mające duże ładunki kaloryczności winny być zidentyfikowane. Przedstawiciel Inżynierii oceni ryzyko i podejmie decyzję, które z nich winny zostać wyposażone przez Wykonawcę w urządzenia ochronne i wykrywające takie jak wykrywacze ognia, regulatory temperatury, automatyczne odcięcie cieczy łatwopalnych itd. Jeśli to możliwe, instalacje na miejscu prac winny być wykonane z materiałów niepalnych a sprzęt i meble powinny być tak ułożone aby zminimalizować zagrożenie pożarowe. Zabrania się używania otwartego ognia chyba że uzyskano wcześniejszą zgodę od przedstawiciela Inżynierii. Więcej informacji na temat produktów łatwopalnych znajduje się w punkcie 17 niniejszego dokumentu. W żadnym razie nie wolno blokować dostępu do urządzeń gaśniczych. Hydranty i gaśnice wolno wykorzystywać jedynie w przypadku pożaru. Procedury alarmowe, pożarowe oraz ewakuacyjne winny zostać ustalone przez Strony w oparciu o dostępne obiekty w pobliżu miejsca prowadzenia prac. 8.4 ZEZWOLENIE OGNIOWE Zezwolenie ogniowe to dokument przygotowany w celu zapobiegania pożarom i niebezpieczeństwom związanym z wybuchami w gorących miejscach takich jak : szlifowani, cięcie, wytwarzające iskry lub gorące elementy; spawanie elektryczne, acetylenowe, plazmowe lub cięcie; podgrzewanie lampami lutowniczymi lub lancami propanowymi. O zezwolenie to wnioskuje Wykonawca a uprawniony przedstawiciel Inżynierii wydaje takie zezwolenie na każdą pracę prowadzoną przez uprawnioną osobę na miejscu prac. Osoba wykonujące te prace musi okazać takie Zezwolenie Ogniowe podczas całego okresu prowadzenia prac PALENIE Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach pod kontrolą. Zabrania się palenia w pojazdach na terenie prowadzenia prac. 8.6 ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE - GAŚNICE Każda strona zapewni odpowiednią ilość gaśnic i wiader z piaskiem w celu zabezpieczenia ryzyk powstałych w wyniku prowadzonych działalności oraz ryzyk ich otaczających (przechowywanie materiałów łatwopalnych itd). Ilość i lokalizacja urządzeń gaśniczych zostanie określona i uzgodniona z przedstawicielem Inżynierii zgodnie z charakterem prac. Każdy z Wykonawców przeszkoli w odpowiednim zakresie swój personel aby prawidłowo korzystał z tych urządzeń. Przedstawiciel Inżynierii winien zapoznać personel ze środkami przeciwpożarowymi stosowanymi w gaśnicach jak to przedstawiono poniżej: Środek gaśniczy Kategoria pożaru Bezpieczna A (ciała stałe) B (ciecze) D (Metal) E (Elektr) odległość =< 1000 V Strumień wody Bardzo dobra Niedobra Niedobra 5 m Mgiełka wodna Bardzo dobra Użyteczna Niedobra Dobra 3 m Piana Dobra Dobra Użyteczna 1 m Proszek B Niedobra Bardzo dobra Niedobra Użyteczna 1 m Proszek AB Dobra Dobra Niedobra Dobra 1 m Środki D Niedobra Niedobra Bardzo dobra Niedobra Nie dotyczy Dwutlenek węgla Niedobra Dobra Niedobra Użyteczna 1 m Halon 1211 Użyteczna Dobra Niedobra Bardzo dobra 1 m

10 Uwaga : gaśnic nie wolno wykorzystywać do gaszenia pożarów kategorii C (pożary gazów) Legenda : Proszek B...= (wodorowęglan sodu, NaCO3) Proszek AB...= (fosforan jednoamonowy, NH4H2PO4) Środki D...= (może składać się z chlorku sodu, NaCl ; grafitu i/lub innych proszków w specjalnych mieszankach dla danego metalu) SPRZĄTANIE Wszystkie tereny budowy, poczekalnie, biura, warsztaty, place składowe winny być sprzątane codziennie. Wszelkie śmieci, odpady oraz papier i trociny należy usuwać codziennie z placu budowy i wywozić na wyznaczony teren składowania. Wszelkie szmaty, odpady itd. zabrudzone farbą lub olejem winny być przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach i regularnie wywożone na wyznaczone składowiska. Wszelkie odpady metalowe/drewniane, śmieci izolacyjne, puste puszki po farbie itd. Winny być odpowiednio zebrane (segregacja śmieci) i umieszczone w wyznaczonym miejscu. W miejscach z dostępem do elektryczności kurz należy usunąć odkurzaczem. 8.8 PODGRZEWANIE I/LUB CHŁODZENIE Urządzenia służące do podgrzewania takie jak naczynia na kawę i/lub urządzenia do chłodzenia winny być trzymywane w bezpiecznych warunkach. W żadnym razie nie wolno korzystać z urządzeń przeznaczonych do gotowania FARBY I MALOWANIE Opakowania z farbami, lakierami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami lotnymi winny być szczelnie zamknięte jeśli nie są w użyciu. Nierozpakowane pojemniki z farbami, lakierami, rozpuszczalnikami i innymi łatwopalnymi substancjami winny być przechowywane w miejscach z dobrą wentylacją, z dala od źródeł nadmiernego ciepła, iskier, płomieni lub bezpośrednich promieni słonecznych. Zdartą farbę lub gruz nasiąknięty farbą, jeśli taki jest, nie może być składowany na terenie prac, w magazynach lub budowanych obiektach. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach gdzie odbywa się malowanie. Zabrania się palenia, używania otwartego ognia, elementów grzewczych, lub innych źródeł zapłonu w miejscach gdzie odbywa się malowanie farbami w rozpylaczach. 9 PROCEDURY W NAGŁYCH WYPADKACH W nagłych wypadkach: - należy niezwłocznie wstrzymać prowadzenie prac, - należy odłączyć cały sprzęt i odizolować rozdzielnie elektryczne, - personel należy ewakuować w bezpieczne miejsce, należy sprawdzić listę pracowników w celu sprawdzenia, czy nie brakuje żadnego z pracowników, - W przypadku braku któregoś z pracowników, zespół ds. nagłych wypadków odpowiedzialny za zagrożony teren winien natychmiast dokonać próby ich zlokalizowania - Nikomu nie wolno wrócić do pracy do czasu ogłoszenia przez uprawniony personel ds. BHP, że wszystkie miejsca są bezpieczne. Przedstawiciel Inżynierii winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich nagłych sytuacjach takich jak poważne obrażenia pracowników, pożar, krytyczna awaria urządzenia. Wszystkie strony winny przekazać Inżynierii i Pracownikowi BHP Elektrowni dane osobowe i lokalizację ich przedstawiciela z którym należy się skontaktować po godzinach pracy w sytuacji wystąpienia nagłego wypadku na terenie prowadzenia prac. 10 INSTRUKCJE Wszystkie strony winny poinstruować swój personel w celu zapobiegania: - wypadkom (sprzęt BHP, procedury BHP, środki pierwszej pomocy, ) i stratom materiałów, - Pożarom, ryzykom elektrycznym i radioaktywnym, Wszystkie strony winny poinstruować swój uprawniony personel ds. BHP jak postępować w razie : - obrażeń, - pożarów, - zagrożenia elektrycznego (reanimacja), - zagrożenia radioaktywnego.

11 Wszystkie strony winny sporządzić raport ze wszystkich wypadków i/lub obrażeń, niezależnie od ich stopnia i przekazać go przedstawicielowi ds. BHP w Inżynierii i Pracownikowi ds. BHP w Elektrowni. Co miesiąc należy sporządzić statystykę dotyczącą wypadków i/lub obrażeń. Wszelkie wypadki i/lub obrażenia winny być natychmiast zbadane przez Komisję BHP w celu wyjaśnienia przyczyn i podjęcia niezbędnych kroków w celu zapobiegania ich ponownego wystąpienia. 11 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRACAMI ELEKTRYCZNYMI 11.1 PRACE ELEKTRYCZNE Wykorzystanie prądu wiąże się z dwoma podstawowymi zagrożeniami: bezpośrednimi obrażeniami w wyniku porażenia i/lub poparzenia a także źródłem zapłonu jakie może prowadzić do powstania pożaru lub eksplozji. Jedynie wykwalifikowanym i uprawnionym pracownikom wolno pracować przy instalacjach elektrycznych. Winni oni pracować zgodnie z zawodowymi i prawnymi zasadami bezpieczeństwa. Instalacje elektryczne muszą spełniać miejscowe standardy bezpieczeństwa. Powszechne wymagania można podsumować w sposób następujący : - Urządzenia elektryczne muszą być bezwzględnie uziemione - Kable elektryczne mają być zabezpieczone i oznaczone, - Skrzynki elektryczne muszą być masywne, zamykane na klucz i uziemione, - Obwody elektryczne muszą posiadać system zabezpieczeń centralnych i odpowiednie bezpieczniki, - Układy elektryczne i urządzenia winny posiadać urządzenia odcinające dopływ prądu. - Prace elektryczne: urządzenia winny być zamykane lub chronione przed włączeniem przez osoby nieuprawnione. - Zasilanie i urządzenia wykorzystywane w zamkniętych lub wilgotnych pomieszczeniach winny być o "niskim napięciu" z dobrze izolowanymi lub zdalnymi transformatorami SIECI ELEKTRYCZNE Ogólne środki bezpieczeństwa: wszystkie przewody i urządzenia winny być uznawane za pozostające pod napięciem chyba, że istnieje absolutna pewność że jest inaczej. Miejsce prowadzenia prac jest poprzecinane różnymi kablami i rurociągami które znajdują się pod ziemią. Wszelkie uszkodzenia kabli i rurociągów podczas prac należy zgłosić Przedstawicielowi Inżynierii. Miejsca przecięcia drogi przez przewody wysokiego napięcia są zamknięte w obudowach ochronnych. Położenie wszelkich sieci podziemnych winno być zapisane przed ich zasypaniem. Kable elektryczne winny być osłonięte zwykłą siatką ochronną umieszczoną 0,2 m nad nimi i czerwonymi znakami na powierzchni wskazującymi ich przebieg. Wykonawcy wykonujący wykopy winien wydać pozwolenie na wykonywanie prac przed przystąpieniem do nich i sprawdzić przebieg sieci podziemnych. Każda strona odpowiedzialna za uszkodzenie kabli lub rur winna je naprawić poprzez połączenie z najbliżej połączonymi węzłami. 12 PRACE NA WYSOKOŚCIACH Należy zapewnić rusztowania, rampy, drabiny oraz podesty dla wszystkich prac wykonywanych na wysokości 2 metrów nad ziemią. Osobom nieupoważnionym zabrania się wchodzenia na rusztowania, rampy i podesty znajdujące się na terenie budowy. Typ rusztowania winien być zgodny z miejscowym regulaminem. Rusztowania mogą być wznoszone jedynie przez wykwalifikowany personel i wolno z nich korzystać wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez osobę kompetentną. Zatwierdzenie należy w widoczny sposób umieścić na tablicy umieszczonej w dolnej części rusztowania: - Drabiny należy właściwie zamontować, szczeble nie mogą być śliskie i jeśli to wskazane należy je wyposażyć w klatki ochronne, - Klatki schodowe nie mogą posiadać śliskich stopni i barierek, - windy dla pracowników należy właściwie konserwować i regularnie sprawdzać, - kładki nad rowami winny posiadać barierki,

12 - Nie wolno blokować przejść do miejsc gdzie odbywa się praca na wysokościach, nawet tymczasowa, i przejścia te mają zapewnić dostęp w nagłych wypadkach w celu udzielenia pierwszej pomocy, ewakuacji czy też podczas pożaru, - Zabrania się usuwania barierek, krat itd., bez zapewnienia tymczasowych zabezpieczeń lub barier ochronnych dla personelu, - Prace na wysokościach muszą być zabezpieczone, o ile to możliwe, barierkami i bortnicami. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy zamocować siatki zabezpieczające przed spadnięciem materiałów na teren, gdzie prowadzone są inne prace. Rusztowania, rampy i podesty należy chronić przed zabrudzeniem substancjami tłustymi, błotem oraz nie wolno ich zastawiać materiałami i sprzętem. Zabrania się wykonywania wszelkich prac na poziomie powyżej 2 m bez pasów i siatki bezpieczeństwa. 13 BEZPIECZNY TRANSPORT I PODNOSZENIE WSTĘP Działalność związana z transportem i podnoszeniem często przyczynia się do powstania stosunkowo dużej liczby wypadków. W tym dziale opisano główne zagrożenia i środki bezpieczeństwa jakie należy podjąć przy transportowaniu i podnoszeniu materiałów na miejscu prac ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Transport i podnoszenie wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Osoby nadzorujące musza zwracać uwagę na wszelkie przypadki niewłaściwego sposobu pracy spowodowane możliwymi awariami powstałymi w elektrowni. Pracownicy wykonujący prace związane z podnoszeniem muszą stosować się do ustalonych procedur BHP i wolno im korzystać jedynie z urządzeń atestowanych w odpowiednich do pracy warunkach WÓZKI WIDŁOWE Operator musi codziennie sprawdzać sterowanie, ruchome części i koła. Uszkodzone hamulce, sterowanie, oświetlenie, akumulatory, system podnoszenia, mechanizmy sterujące i sygnalizacja winny zostać naprawione przed dalszym korzystaniem z wózka widłowego. Należy podjąć następujące istotne środki ostrożności: - nigdy nie korzystać z wózka w celu innym niż jego przeznaczenia (w szczególności nie wolno go wykorzystywać jako windy dla pracowników); - nigdy nie próbować podnosić większego ładunku niż maksymalnego określonego dla wózka, - nigdy nie przenosić ładunków niezabezpieczonych, - nigdy nie umieszczać rąk, dłoni, nóg, głowy pomiędzy elementami masztu. - nigdy nie pozwalać na przebywanie lub pracę pod podniesionymi widełkami, bez względu na to czy jest na nich ładunek, czy nie, - unikać gwałtownego ruszania, gwałtownego hamowania lub szybkich skrętów, szczególnie gdy na wysokości podwieszone są materiały, - zawsze jeździć wózkiem na biegu wstecznym jeśli widok do przodu ograniczony jest ładunkiem, - zwalniać i zatrzymywać się przy drzwiach, wejściach do ślepych zaułków i pozwolić innemu pracownikowi się kierować; - sprawdzać, czy przestrzeń nad głową jest wystarczająco duża na wykonanie manewru ; - zawsze jeździć z widełkami na najniższym możliwym poziomie, tzn cm nad ziemią, - unikać powodowania nagromadzenia się spalin i gazów poprzez pozostawianie na biegu jałowym pojazdów benzynowych lub na olej napędowy przez dłuższy okres czasu w zamkniętych lub częściowo zamkniętych pomieszczeniach URZĄDZENIA DŹWIGOWE Instalacja Dźwigi i inne urządzenia dźwigowe muszą być tak zaprojektowane i wyposażone aby być odpornym na najsilniejsze burze występujące na danym terenie. Mogą być montowane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników i można z nich korzystać jedynie po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez osobę kompetentną. Kopia z odpowiednią informacją winna być przekazana przedstawicielowi Inżynierii przed wykorzystaniem urządzenia przez Wykonawcę. Dźwig lub urządzenie dźwigowe musi mieć uziemienie.

13 Utrzymanie i konserwacja Dźwigi i urządzenia dźwigowe: dźwigi, wielokrążki, kable, łańcuchy, zawiesia, haki, należy sprawdzić przed użyciem. Należy je konserwować zgodnie z instrukcją producenta, sprawdzić przed pierwszym użyciem i regularnie sprawdzać co jest zadaniem osoby kompetentnej za którą odpowiada właściciel urządzenia. Rejestr przeglądów i testów winien być udostępniony przez Wykonawcę na miejscu prac. Wszelkie uszkodzone kable, zawiesia, wielokrążki lub inne elementy należy natychmiast wycofać z miejsca prac i wyrzucić jeśli nie ma możliwości ich bezpiecznej naprawy Eksploatacja Urządzenia dźwigowe mogą być eksploatowane jedynie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione. Posiadane przez nich świadectwa kwalifikacyjne mogą zostać anulowane w przypadku poważnego zaniedbania zawodowego. Teren znajdujący sie pod urządzeniami dźwigowymi należy uprzątnąć i zainstalować na nim barierki w celu uniemożliwienia dostępu dla osób postronnych. Maszty dźwigów nie mogą pracować w odległości bliższej niż trzy (3) metry od nadziemnych linii energetycznych 50 kv lub mniej, lub bliższej niż osiem (8) metrów od wszelkich linii od 220 kv do 50 kv. Jeśli praca w bliższej odległości jest absolutnie konieczna, należy zwrócić się do Wykonawcy o wyłączenie linii przed przystąpieniem do takiej pracy. Zabrania się komukolwiek przebywać na ładunkach lub pod ładunkiem podczas podnoszenia. Należy podjąć kroki w celu zapobiegania upadkom przedmiotów poprzez: - regularne sprzątanie, - właściwe praktyki podnoszenia i zawieszania, - ochronę poziomów roboczych zaplombowane podesty i bortnice. Każda z osób odpowiedzialnych za prace dźwigowe winna uczestniczyć w kursach szkoleniowych. 14 SPAWANIE / PRACA Z UŻYCIEM PALNIKÓW 14.1 MASZYNY SPAWALNICZE Przed użyciem maszyn spawalniczych należy sprawdzić i potwierdzić, że izolacja jest bezpieczna. Wszystkie maszyny spawalnicze należy wyposażyć w automatyczne urządzenia przeciwporażeniowe i należy je sprawdzać codziennie przed przystąpieniem do pracy. Wszystkie odkryte zaciski winny być zabezpieczone osłonami lub taśmą izolacyjną. Do maszyny należy przymocować naklejkę z nazwiskiem osoby odpowiedzialnej i firmy która maszynę spawalnicza dostarczyła. Maszyny spawalnicze należy instalować ponad 30 cm od przełącznika INSTRUKCJE - pracę można rozpocząć po zezwoleniu wydanym przez osobę nadzorującą, - przed spawaniem sprawdzić że nie ma zagrożenia pożarowego w miejscu prowadzenia prac, - prace należy prowadzić w taki sposób aby iskry lub roztopiony metal nie miał styczności z materiałami łatwopalnymi, jeśli zajdzie konieczność należy użyć koca spawalniczego lub innego zabezpieczenia, - obowiązkowe jest używanie maski spawalniczej lub okularów, - palniki muszą być wyposażone w wygaszacz płomienia. - Korzystać wolno jedynie z uchwytów do elektrod które przeszły kontrolę PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA GAZÓW - Butle muszą być rejestrowane i przechowywane osobno w wystarczająco odizolowanym i zacienionym miejscu, - Butle należy pogrupować według rodziny gazów, - Ścianka lub panel izolacyjny musi rozdzielać gazy palne od tlenu jeśli są składowane w bliskiej odległości. 15 PRACE W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH Prace prowadzone w zamkniętych przestrzeniach takich jak kanały, zbiorniki, rury, wymienniki, kotły, kondensatory mogą się rozpocząć wyłącznie po wydaniu pozwolenia na prace i po wypełnieniu następujących środków ostrożności: - zapewnienie dobrego dostępu, - sprawdzenie czy w pomieszczeniach nie znajdują się niebezpieczne lub mogące spowodować uduszenie substancje,

14 - sprawdzenie czy wentylacja i temperatura otoczenia jest odpowiednia, - sprawdzenie czy części w których są ciecze są szczelne i nie są pod ciśnieniem, - zawory cieczy są zamknięte na kłódkę, - sporządzona została lista produktów jakich nie wolno używać w pomieszczeniach zamkniętych i zabroniono ich użycia, - stały pracownik poza zamkniętym pomieszczeniem zapewnia kontrolę i dostęp do środków pierwszej pomocy, - oświetlenie i narzędzia elektryczne są zasilane niskim napięciem (24 V). Pracownik musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa przytwierdzone do liny o odpowiedniej długości, bez względu na to czy asystuje mu inny pracownik, na wypadek gdyby potrzebował pomocy w przypadku zasłabnięcia lub/i odniesienia obrażeń. 16 PRODUKTY NIEBEZPIECZNE/ŁATWOPALNE Niebezpieczne i/lub łatwopalne produkty należy przechowywać, obchodzić się z nimi, oznaczyć i wyrzucać ostrożnie i zgodnie z miejscowym prawodawstwem. Należy z nich korzystać pod nadzorem kompetentnych osób. Przywóz i wywóz z miejsca należy zarejestrować zgodnie z charakterem, ilością i miejscem przechowywania. Miejsce przechowywania zostanie określone po uzgodnieniu tego z przedstawicielem Inżynierii. Zabrania się używania źródeł zapłonu w miejscach przechowywania, wykorzystywania lub przeróbki łatwopalnych cieczy lub gazów. Śmieci, szczotki, trawy lub inne palne materiały winny być przechowywane z dala od miejsc przechowywania łatwopalnych cieczy. Wszystkie budynki i pomieszczenia, gdzie przechowuje się, wykorzystuje lub przerabia łatwopalne ciecze lub gazy muszą być prawidłowo wietrzone i należy w nich umieścić tabliczkę z napisem Zakaz Palenia. Beczki i pojemniki z łatwopalnymi cieczami należy trzymać szczelnie zamknięte. Należy usunąć natychmiast wszelkie przeciekające pojemniki. 17 NARZĘDZIA RĘCZNE Wszystkie narzędzia ręczne należy utrzymywać w należytym stanie i korzystać z nich jedynie w celach do których są przeznaczone. Przed użyciem, narzędzia elektryczne należy skontrolować i sprawdzić w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Nie wolno korzystać z uszkodzonych narzędzi. Po wykonaniu pracy, narzędzia należy zabezpieczyć lub umieścić w odpowiednich uchwytach. 18 BADANIA RADIOGRAFICZNE 18.1 PROMIENIOWANIE X, GAMMA Badania radiograficzne można prowadzić poza godzinami pracy, chyba że ustalono inaczej z przedstawicielem Inżynierii i zainteresowanymi stronami. Teren chroniony, gdzie prace takie są wykonywane winien być otoczony taśmą i oznaczony w widoczny sposób tablicami oznaczającymi prowadzenie prac przy użyciu promieniowania gamma. Personel odpowiedzialny za ochronę/bhp winien sprawować ścisłą kontrolę w celu zapewnienia bezpiecznej pracy pracownikom oraz stronom trzecim. W żadnym wypadku pracownik nie może sam wykonywać badań radiograficznych. Powinien mu pomagać co najmniej jeden pomocnik. Pracownik wykonujący badania powinien określić harmonogram badania w formie pisemnej na standardowym druku w którym określi rodzaj badania, godzinę, lokalizację i dany element urządzenia. Harmonogram badania należy przesłać do Przedstawiciela Inżynierii i wszystkich pozostałych stron z odpowiednim wyprzedzeniem. Każda ze stron przekaże informacje swoim pracownikom, na przykład poprzez wystawienie harmonogramu badań PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA ELEMENTÓW RADIOLOGICZNYCH Źródła promieniowania X lub Gamma nie będą przechowywane na miejscu prac lecz będą transportowane na miejsce w celu przeprowadzenia danej interwencji. Jeśli prace radiologiczne wymagają dłuższego czasu a źródło radioaktywne wykorzystywane jest codziennie, Wykonawca zwróci się do przedstawiciela Inżynierii o udzielenie zgody na ich przechowywanie. Wcześniejsze powiadomienie na piśmie o prowadzeniu badań zostanie przekazane w celu zapewnienia udzielenia niezbędnej zgody. Minimalny czas wcześniejszego powiadomienia wynosi 24 godziny.

15 Wszelkie urządzenia i materiały promieniotwórcze winny być przechowywane, wykorzystywane transportowane lub wywożone w taki sposób aby żadna z osób nie była narażona na niepotrzebną dawkę promieniowania. Osoba odpowiedzialna za badania radiologiczne powiadomi natychmiast przedstawiciela Inżynierii o wszelkich zdarzeniach związanych z promieniowaniem na miejscu prac. 19 POZWOLENIE NA WYKONANIE PRAC Procedury związane z prowadzeniem testów i pozwolenie na wykonanie prac winny być formalnie uzgodnione pomiędzy stronami ETAP BUDOWY Różne regulaminy wymagają wydania pozwolenia na wykonanie prac przed rozpoczęciem określonych działań. Pozwolenie na wykonanie prac wydaje się dla wykopów, prac w zamkniętych przestrzeniach i prac przyłączeniowych do obwodów będących pod napięciem (elektrycznych, wodnych, parowych, gazowych, powietrznych, paliwowych) ETAP URUCHOMIENIA Uruchomienie rozdzielni elektrycznych i pewnych części elektrowni nastąpi przed zakończeniem ogólnych prac budowlanych. Będzie to wymagało podłączenie napięcia do wielu obwodów elektrycznych oraz napełnienia rur i pojemników potencjalnie niebezpiecznymi cieczami i gazami pod ciśnieniem. Przed uruchomieniem urządzeń i układów elektrowni, Wykonawca zwróci się do Przedstawiciela Inżynierii o wydanie Świadectwa Bezpieczeństwa (SRCC). W szczególności, procedura ta obejmie: - określenie wymagań przed podłączeniem napięcia do układu elektrycznego i napełnienia ciśnieniowo układu mechanicznego, - przekazanie Danych Rejestru Pracy urządzeń wymaganych w oficjalnym rejestrze, - przeprowadzenie kontroli, - umieszczenie ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, szczególnie:. na przewodach elektrycznych, kabinach i na urządzeniach ciśnieniowych,. otoczenie stref zagrożenia i ochrona przed nieuprawnionym dostępem. 20 MATERIAŁY WYBUCHOWE Jeśli podczas prac budowlanych lub utrzymaniowych niezbędne jest użycie materiałów wybuchowych, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki wraz z władzami lokalnymi w celu ich transportu na miejsce prac. Wykonawca powiadomi o tym wszystkie strony. Wcześniejsze powiadomienie na piśmie o prowadzeniu takich działań zostanie przekazane w celu zapewnienia udzielenia niezbędnych pozwoleń. Minimalny czas wcześniejszego powiadomienia wynosi 24 godziny. 21 ZAGROŻENIE WYBUCHEM MINY LUB BOMBY Wykonawca podejmie właściwe ustalenia ze swoimi pracownikami w przypadku wystąpienia zagrożenia wybuchem miny lub bomby. Plan BHP Wykonawcy winien jasno wskazywać środki jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. W przypadku wykrycia wszelkich podejrzanych przedmiotów, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inżynierii który zwróci się do Zamawiającego o rozwiązanie takiej kwestii. 22 PRACE PROWADZONE NA ZBIORNIKACH WODNYCH Osoba znajdująca się w wodzie będzie uznawana za osobę za burtą i podjęte zostaną odpowiednie kroki. Pływająca barka która znajdzie się w warunkach niebezpiecznych zostanie wycofana z użytku i korzystanie z niej będzie zabronione do momentu przywrócenia warunków bezpiecznych. Jeśli barka znajdzie się na terenie prowadzenia prac, przed jej wykorzystaniem wykwalifikowany pracownik sprawdzi ją i określi że jest bezpieczna do eksploatacji. Należy zabezpieczyć wszystkie wejścia i nie dopuścić do zagrożenia poślizgiem lub potknięciem. Pracownicy na pokładzie winni nosić kamizelki ratunkowe w trudnych warunkach pogodowych bez względu na zastosowane inne środki ochrony. Należy zapewnić i przestrzegać środków bezpieczeństwa podczas wchodzenia na pokład lub opuszczania barki aby zapobiec upadkowi lub ześlizgnięciu się z niej.

16 Każdy członek załogi otrzyma pisemny opis, z którym winien się zapoznać, obowiązków w razie nagłych wypadków i winien zapoznać się z sygnałami ratunkowymi na łodzi. Należy zapewnić barierki ochronne na otwartych pokładach, podwyższeniach i tego typu miejscach z których pracownicy mogli by spaść lub poślizgnąć się. Barierki ochronne i liny zabezpieczające winny odpowiadać wymogom standardowych barierek ochronnych. Zabrania się pływania pracownikom znajdującym się na barce. Obciążenie pokładu będzie ograniczone do bezpiecznego minimum. Ładunek zostanie zabezpieczony i zapewni się wsporniki lub pierścienie do zabezpieczenia luźnego sprzętu podczas złej pogody. Przejścia i rampy będą: - zabezpieczone na jednym końcu w co najmniej jednym punkcie po każdej stronie linami lub łańcuchami w celu zabezpieczenia przed przewróceniem, - wsparte na drugim końcu w taki sposób aby je i ich normalne obciążenie podpierać w przypadku ześlizgnięcia się ze wsporników.

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Wydanie 3 EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Data wydania: 2013-10-23 Zastępuje: W06.01.07 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY 2011 http://szkolawyszki.edupage.org Spis treści I. Informacje ogólne... 2 II. Lokalizacja... 2 III. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. + 48 61 864 93 00, fax + 48 61 864 93 01 e-mail: biuro@grontmij.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SEGMENTU STABILIZACJI/ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.SPRZĘT 4.TRANSPORT 5.WYKONANIE ROBÓT 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.OBMIAR ROBÓT 8.ODBIÓR ROBÓT 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo