Nadzory i Doradztwo Budowlane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzory i Doradztwo Budowlane"

Transkrypt

1 tel , tel. kom Biuro w Gniewie: ul. Wislana 1a/9, Gniew Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski Kolonia Ostrowicka 43, Mała Karczma Nr egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym Inwestor: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym ul. Gdańska Smętowo Graniczne Opracował: inż. Piotr Łopatowski Lipiec 2010

2 Zawartość opracowania: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Środki transportu 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Sposób rozliczenia 10. Przepisy związane II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Dach 2. Elewacja

3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu, umowy i realizacji robót obejmujących zadanie: Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania, wspólne dla poszczególnych robót budowlanych, wynikających z dokumentacji kosztorysowej opracowanej przez Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski. Dach - kod CPV wykonanie termoizolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej, Elewacja kod CPV przygotowanie rusztowań, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek dachu które należy poszerzyć ze względu na warstwę docieplenia, - rozbiórka rur spustowych i rynien, przedłużenie haków mocujących, ponowne zamocowanie, - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - montaż obróbek blacharskich dachu, - montaż nowych kratek wentylacyjnych stropodachu, - malowanie elewacji farbą silikonową, - malowanie elementów metalowych farbą olejną,

4 1.4 Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką budowaną, SST oraz poleceniami Kierownika Budowy Działy, grupy, klasy oraz kategorie dotyczące zamówienia. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte w: Dział: Roboty budowlane Grupa: Roboty budowlane w zakresie budynków Klasa i kategoria robót: Izolowanie dachu Roboty elewacyjne 1.6. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji. Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Zamawiający udzielający zamówienia Wykonawcy Wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie robót Nadzór techniczny osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego Umowa oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wskazane w Akcie Umowy. Kierownik robót osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona, do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Roboty budowlane roboty demontażowe, montażowe oraz wykończeniowe w obiekcie budowlanym, wpływające na jego walory użytkowe oraz wygląd Miejsce wykonywania teren, na którym wykonywane są roboty budowlane lub czynności pomocnicze związane z Umową Sprzęt zmechanizowany maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym Sprzęt pomocniczy elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego a niezbędne przy wykonywaniu robót

5 Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 2. MATERIAŁY dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną Źródła uzyskiwania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty oraz aprobaty techniczne zgodne z wymogami jakościowymi określonymi Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST. Wszystkie roboty, w których znajdą się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne tak, aby zabezpieczone były przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, a także były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Pomieszczenia do przechowywania farb i impregnatów powinny być dobrze wentylowane, zaopatrzone w sprzęt ppoż. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość o właściwość i były dostępne do kontroli. Środki impregnacyjne, zaprawy, farby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, o dobrej wentylacji w opakowaniach zamkniętych. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania.

6 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków ST nie zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do robót. 4. ŚRODKI TRANSPORTU Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe na teren robót. 5. WYKONYWANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej, za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5.1 Warunki bezpieczeństwa prac Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obejmują: Urządzenia zabezpieczające i ochronne Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia Zatrudnieni robotnicy powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak: kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien poinformować pracowników o sposobie wykonania robót i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót

7 Podczas wykonywania robót należy zwracać szczególną uwagę na istniejące warunki atmosferyczne deszcz, mróz, wiatr, odwilż i nie prowadzić robót w wypadku wystąpienia wymienionych warunków. Zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny zostać zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wszelkie prace przy przygotowywaniu roztworów do impregnacji powinny być prowadzone w sposób nie zatruwający środowiska, szczególnie wód gruntowych. Wszelkie odpady powinny być zneutralizowane lub wywiezione na składowisko. Rozbiórka ręczna Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,0 [m] powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio zamocowanych do trwałych elementów konstrukcji danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonane szczególnie ostrożnie, pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stasować pochylnie lub zsypy (rynny). Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami ochronnymi. Uwagi dodatkowe

8 Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie aby zapewnić bezpieczeństwo pracującym robotnikom. 5.3 Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych na szatnie i magazyn. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapewnienia pracownikom zaplecza socjalno magazynowego (dostęp do pomieszczeń WC). Istnieje możliwość podczas prowadzenia robót wydzielenie miejsca na terenie Zamawiającego na postawienie zaplecza socjalnomagazynowego. 5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby nie dopuścić do ruchu pieszych na obszarze objętym modernizacją w trakcie wykonywania robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.

9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy program zapewnienia jakości zawierający: organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prac wraz z oznakowaniem robót i bhp, sposób i procedurę kontroli jakości robót, sposób gromadzenia certyfikatów, aprobat, i świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, sposób zabezpieczenia i ochrony przewożonych materiałów Zasady kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrole i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań Zamawiającego a także Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegać będą: materiały przed wbudowaniem, w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną oraz warunkami ST, roboty budowlane w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, roboty wykończeniowe w zakresie zgodności z projektem i normami Certyfikaty i aprobaty Zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 114 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może dopuścić do użycia te materiały które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

10 Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikację techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7.3 Czas przeprowadzania pomiarów Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 7.4 Zasady określania ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz katalogach kosztorysowych. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w metrach [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m 3 ], powierzchnie w metrach kwadratowych [m 2 ]. Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą określane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. 8. ODBIÓR ROBÓT Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, szczególnie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

11 odbiór częściowy, odbiór końcowy. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy i końcowy Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Przejęcia końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 9. SPOSÓB ROZLICZENIA Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa.

12 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami Dz.U , Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z dnia r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Ustawa z dnia r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dach Kategoria robót Kod CPV Izolowanie dachu Przedmiot opracowania Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Zakres stosowania Warunki techniczne obejmują: - wykonanie termoizolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej, 1. Materiały Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. - granulat z wełny mineralnej Niepalny granulat ze skalnej wełny mineralnej przeznaczony do izolacji termicznej poziomych przestrzeni stropodachów wentylowanych. 2. Sprzęt Wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas remontu dachu wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace mogą odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 3. Transport Wymagania dotyczące środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej.

14 Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta dla poszczególnych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności ( spadaniem i przesuwaniem). 4. Wykonanie robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. Docieplenie stropodachu Wykonanie w połaci dachu otworów technologicznych, przy braku bezpośredniego wejścia do stropodachu (ilość otworów jest uzależniona od możliwości dotarcia do każdego miejsca stropodachu). Granulat podawany jest maszyną która przygotowuje jego strukturę następnie dostarcza do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym z maszyną montażową wytwarzającą silny strumień powietrza umożliwający wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce. Po zakończeniu prac otwory technologiczne zabezpiecza się blachą ocynkowaną o gr. 2 [mm] z przygotowanym otworem pod kominek wentylacyjny, oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2 [mm]. Dla poprawienia wentylacji na zamkniętym otworze montuje się kominek wentylacyjny. 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4 Wykonanie robot. 6. Obmiar robót Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla robót związanych z remontem dachu są: metry sześcienne [m 3 ], metry kwadratowe [m 2 ], Zasada obmiaru Zasady wymiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót związanych z remontem dachu. 7. Podstawa płatności

15 Cena jednostkowa obejmuje: Przygotowanie stanowiska roboczego, Zabezpieczenie terenu budowy, Dostarczenie materiałów i sprzętu, Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny. Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora Nadzoru. 8. Przepisy związane - PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. - PN-80/B Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

16 Elewacja Kategoria robót Kod CPV Roboty elewacyjne Przedmiot opracowania Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z kompleksowym remontem elewacji. Zakres stosowania Warunki techniczne obejmują: - przygotowanie rusztowań, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek dachu które należy wydłużyć ze względu na warstwę docieplenia, - rozbiórka rur spustowych i rynien, przedłużenie haków mocujących, ponowne zamocowanie, - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - montaż obróbek blacharskich dachu, - montaż nowych kratek wentylacyjnych stropodachu, - malowanie elewacji farbą silikonową, - malowanie elementów metalowych farbą olejną, 1. Materiały Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. - płyty styropianowe

17 Płyty styropianowe samogasnące EPS płyty o formacie 1000x500 gr. 120, 50 [mm], powinny posiadać strukturę zwartą, spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń. - klej do siatki i styropianu Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoży oraz tworzenia wraz z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej. Występuje w postaci suchej mieszanki. - siatka zbrojeniowa Tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki 145 g/m2. Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 [mm] lub 4 x 5 [mm]. Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 [cm] siłą nie mniejszą niż 1250 N. - łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych Łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości 18 [cm], Ø 8 lub 10 [mm] (zaleca się stosowanie średnicy 10 mm) oraz średnicy talerzyka 60 [mm]. Przewidywane zużycie kołków na 1 m 2 ściany to 4 sztuk. - profile aluminiowe Zostać zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania dolnych krawędzi ocieplenia oraz profile narożnikowe z siatką. - preparat gruntujący Służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnią przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. - parapety zewnętrzne Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze nawiązującym do nowej elewacji. Szerokość parapetów wynosi 0,34 [m] - obróbki blacharskie Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej min 0,55 [mm]. Mocowanie obróbek wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących do blach. - tynk elewacyjny

18 Elewacje należy wykonać stosując tynk mineralny cienkowarstwowy o właściwościach paroprzepuszczalnych, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynk biały przeznaczony do malowania. - farba do wymalowań elewacyjnych Farba elewacyjna silikonowa, paroprzepuszczalna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Proponowana kolorystyka elewacji została przedstawiona na dołączonym załączniku. 2. Sprzęt Wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas remontu elewacji wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace mogą odbywać się ręcznie i mechanicznie. 3. Transport Wymagania dotyczące środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta dla poszczególnych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności ( spadaniem i przesuwaniem). 4. Wykonanie robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe polegać będą na demontażu istniejących parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych oraz obróbek dachu. Prace termomodernizacyjne Prace polegać będą na ociepleniu ścian od zewnątrz izolacją termiczną (styropian grubości 12 [cm] ściany, 5 [cm] ościeża), którą mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni tynku ścian. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia

19 mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki, a narożniki i gzymsy zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatka. Gotową i wyschniętą warstwą zbrojącą należy zagruntować podkładem tynkarskim. Montaż parapetów zewnętrznych Parapety montować za pomocą pianki poliuretanowej. Dla prawidłowego zamocowaniu parapetu i zapobieżeniu ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego nachylenia parapetu. Po zamontowaniu wykonać uszczelnienie w miejscu zetknięcia parapetu z oknem oraz ościeżem (np.silikonem). Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze nawiązującym do nowej elewacji. Szerokość parapetów wynosi 0,34 [m]. Gruntowanie Powłokę gruntującą należy nanosić ręcznie na powierzchnie ściany. Gruntowanie całej powierzchni ścian należy przeprowadzić przed wykonaniem tynku elewacyjnego. Wykonanie tynku strukturalnego Tynk strukturalny należy nakładać na odpowiednio zagruntowane podłoże. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencje materiału poprzez ponowne wymieszanie wiertarką, nie przez dodanie wody. Należy pamiętać o tym aby na jednej płaszczyźnie pracować bez przerwy, zachowując jednakowe dozowanie wody. Elewacje należy wykonać stosując tynk mineralny cienkowarstwowy o właściwościach paroprzepuszczalnych, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynk biały przeznaczony do malowania. Malowanie elewacji farbą silikonową Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać farbę. Elewacje należy malować dwukrotnie z zachowaniem co najmniej 12 godzinnej przerwy technologicznej. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza od +5 C do +25 C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Do malowania należy użyć farbę elewacyjna silikonowa, paroprzepuszczalna, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Kolor jasny piaskowy (detale architektoniczne ciemniejsze od ścian). 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4 Wykonanie robot.

20 6. Obmiar robót Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla robót związanych z remontem elewacji są: metry kwadratowe [m 2 ], metry bieżące [mb], Zasada obmiaru Zasady wymiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót związanych z remontem elewacji. 7. Podstawa płatności Cena jednostkowa obejmuje: Przygotowanie stanowiska roboczego, Zabezpieczenie terenu budowy, Dostarczenie materiałów i sprzętu, Wykonanie kompleksowego remontu elewacji. Montaż i demontaż rusztowań, Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora Nadzoru. 8. Przepisy związane - PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. - PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Usuwanie gruzu ST 2.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Usuwanie gruzu ST 2.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Usuwanie gruzu ST 2.0 1 1. Dane ogólne Opis wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla inwestycji: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAD ZALEWEM 59-540 ŚWIERZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M Wymagania ogólne pkt. 3. PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE JEZIORCE gm. Piaseczno SST. D.01.02.03. D.01.02.03. Wyburzenie obiektu inżynierskiego 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE INWESTOR: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE, OS.BROŻKA 14, 29-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INWESTOR: GMINA RZĄŚNIK UL. JESIONOWA 3 07-205 RZĄŚNIK OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I. NAZWA ZADANIA: Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz ostatniego stropu tj. termomodernizacji budynku Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót Załącznik Nr 5 Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem remontu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH Remont dachu budynku komunalnego położonego w Rumi przy ul. Kombatantów 15 INWESTOR: Gmina Miejska Rumia reprezentowana przez Administrację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 11 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...12 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 9 do SIWZ Część 2 4/DA/13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU PRZY UL. KETLINGA 13 ORAZ NAPRAWA TYNKÓW ELEWACJI UL. NAWROT 18/20 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI w Budynku Dydaktyczno-Laboratoryjnym L 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8 ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 1. Wstęp 2. Materiały 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu.

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu. Załącznik C do SIWZ WOA/271-12/11 roboty budowlane 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 1. WSTĘP. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA Zakres stosowania S.T. Specyfikacja Techniczna stosowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt Budynek 5/3121 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 2090 39-460 Nowa Dęba ul. A Krzywoń Zamawiający Jednostka Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Żymierskiego 77-78 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane.

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane CeDIR Sp. z o.o. Koszty zakupu Koszalin marzec 2009 rok Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Wykonał : Bogdan Wołowicz

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Wykonał : Bogdan Wołowicz SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE Wykonał : Bogdan Wołowicz Lipiec 2009 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Spis treści 1. 1.WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot SST...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie usuwania azbestu CPV - 45262660-5

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Remont nawierzchni tarasu w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Remont nawierzchni tarasu w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a. P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni tarasu w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a. Data: 2014-04-22 Kody CPV: CPV: 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZY: REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SYRACH Z PRZEZNACZENIEM NA WIEJSKI DOM KULTURY W SYRACH ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIONKA UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod CPV )

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod CPV ) Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo