Nadzory i Doradztwo Budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzory i Doradztwo Budowlane"

Transkrypt

1 tel , tel. kom Biuro w Gniewie: ul. Wislana 1a/9, Gniew Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski Kolonia Ostrowicka 43, Mała Karczma Nr egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym Inwestor: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym ul. Gdańska Smętowo Graniczne Opracował: inż. Piotr Łopatowski Lipiec 2010

2 Zawartość opracowania: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Środki transportu 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Sposób rozliczenia 10. Przepisy związane II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Dach 2. Elewacja

3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu, umowy i realizacji robót obejmujących zadanie: Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania, wspólne dla poszczególnych robót budowlanych, wynikających z dokumentacji kosztorysowej opracowanej przez Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski. Dach - kod CPV wykonanie termoizolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej, Elewacja kod CPV przygotowanie rusztowań, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek dachu które należy poszerzyć ze względu na warstwę docieplenia, - rozbiórka rur spustowych i rynien, przedłużenie haków mocujących, ponowne zamocowanie, - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - montaż obróbek blacharskich dachu, - montaż nowych kratek wentylacyjnych stropodachu, - malowanie elewacji farbą silikonową, - malowanie elementów metalowych farbą olejną,

4 1.4 Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką budowaną, SST oraz poleceniami Kierownika Budowy Działy, grupy, klasy oraz kategorie dotyczące zamówienia. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte w: Dział: Roboty budowlane Grupa: Roboty budowlane w zakresie budynków Klasa i kategoria robót: Izolowanie dachu Roboty elewacyjne 1.6. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji. Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Zamawiający udzielający zamówienia Wykonawcy Wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie robót Nadzór techniczny osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego Umowa oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wskazane w Akcie Umowy. Kierownik robót osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona, do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Roboty budowlane roboty demontażowe, montażowe oraz wykończeniowe w obiekcie budowlanym, wpływające na jego walory użytkowe oraz wygląd Miejsce wykonywania teren, na którym wykonywane są roboty budowlane lub czynności pomocnicze związane z Umową Sprzęt zmechanizowany maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym Sprzęt pomocniczy elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego a niezbędne przy wykonywaniu robót

5 Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 2. MATERIAŁY dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną Źródła uzyskiwania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty oraz aprobaty techniczne zgodne z wymogami jakościowymi określonymi Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST. Wszystkie roboty, w których znajdą się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne tak, aby zabezpieczone były przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, a także były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Pomieszczenia do przechowywania farb i impregnatów powinny być dobrze wentylowane, zaopatrzone w sprzęt ppoż. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość o właściwość i były dostępne do kontroli. Środki impregnacyjne, zaprawy, farby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, o dobrej wentylacji w opakowaniach zamkniętych. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania.

6 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków ST nie zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do robót. 4. ŚRODKI TRANSPORTU Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe na teren robót. 5. WYKONYWANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej, za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5.1 Warunki bezpieczeństwa prac Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obejmują: Urządzenia zabezpieczające i ochronne Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia Zatrudnieni robotnicy powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak: kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien poinformować pracowników o sposobie wykonania robót i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót

7 Podczas wykonywania robót należy zwracać szczególną uwagę na istniejące warunki atmosferyczne deszcz, mróz, wiatr, odwilż i nie prowadzić robót w wypadku wystąpienia wymienionych warunków. Zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny zostać zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wszelkie prace przy przygotowywaniu roztworów do impregnacji powinny być prowadzone w sposób nie zatruwający środowiska, szczególnie wód gruntowych. Wszelkie odpady powinny być zneutralizowane lub wywiezione na składowisko. Rozbiórka ręczna Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,0 [m] powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio zamocowanych do trwałych elementów konstrukcji danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonane szczególnie ostrożnie, pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stasować pochylnie lub zsypy (rynny). Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami ochronnymi. Uwagi dodatkowe

8 Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie aby zapewnić bezpieczeństwo pracującym robotnikom. 5.3 Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych na szatnie i magazyn. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapewnienia pracownikom zaplecza socjalno magazynowego (dostęp do pomieszczeń WC). Istnieje możliwość podczas prowadzenia robót wydzielenie miejsca na terenie Zamawiającego na postawienie zaplecza socjalnomagazynowego. 5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby nie dopuścić do ruchu pieszych na obszarze objętym modernizacją w trakcie wykonywania robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.

9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy program zapewnienia jakości zawierający: organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prac wraz z oznakowaniem robót i bhp, sposób i procedurę kontroli jakości robót, sposób gromadzenia certyfikatów, aprobat, i świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, sposób zabezpieczenia i ochrony przewożonych materiałów Zasady kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrole i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań Zamawiającego a także Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegać będą: materiały przed wbudowaniem, w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną oraz warunkami ST, roboty budowlane w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, roboty wykończeniowe w zakresie zgodności z projektem i normami Certyfikaty i aprobaty Zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 114 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może dopuścić do użycia te materiały które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

10 Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikację techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7.3 Czas przeprowadzania pomiarów Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 7.4 Zasady określania ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz katalogach kosztorysowych. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w metrach [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m 3 ], powierzchnie w metrach kwadratowych [m 2 ]. Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą określane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. 8. ODBIÓR ROBÓT Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, szczególnie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

11 odbiór częściowy, odbiór końcowy. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy i końcowy Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Przejęcia końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 9. SPOSÓB ROZLICZENIA Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa.

12 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami Dz.U , Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z dnia r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Ustawa z dnia r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dach Kategoria robót Kod CPV Izolowanie dachu Przedmiot opracowania Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Zakres stosowania Warunki techniczne obejmują: - wykonanie termoizolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej, 1. Materiały Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. - granulat z wełny mineralnej Niepalny granulat ze skalnej wełny mineralnej przeznaczony do izolacji termicznej poziomych przestrzeni stropodachów wentylowanych. 2. Sprzęt Wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas remontu dachu wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace mogą odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 3. Transport Wymagania dotyczące środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej.

14 Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta dla poszczególnych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności ( spadaniem i przesuwaniem). 4. Wykonanie robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. Docieplenie stropodachu Wykonanie w połaci dachu otworów technologicznych, przy braku bezpośredniego wejścia do stropodachu (ilość otworów jest uzależniona od możliwości dotarcia do każdego miejsca stropodachu). Granulat podawany jest maszyną która przygotowuje jego strukturę następnie dostarcza do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym z maszyną montażową wytwarzającą silny strumień powietrza umożliwający wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce. Po zakończeniu prac otwory technologiczne zabezpiecza się blachą ocynkowaną o gr. 2 [mm] z przygotowanym otworem pod kominek wentylacyjny, oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2 [mm]. Dla poprawienia wentylacji na zamkniętym otworze montuje się kominek wentylacyjny. 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4 Wykonanie robot. 6. Obmiar robót Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla robót związanych z remontem dachu są: metry sześcienne [m 3 ], metry kwadratowe [m 2 ], Zasada obmiaru Zasady wymiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót związanych z remontem dachu. 7. Podstawa płatności

15 Cena jednostkowa obejmuje: Przygotowanie stanowiska roboczego, Zabezpieczenie terenu budowy, Dostarczenie materiałów i sprzętu, Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny. Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora Nadzoru. 8. Przepisy związane - PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. - PN-80/B Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

16 Elewacja Kategoria robót Kod CPV Roboty elewacyjne Przedmiot opracowania Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z kompleksowym remontem elewacji. Zakres stosowania Warunki techniczne obejmują: - przygotowanie rusztowań, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek dachu które należy wydłużyć ze względu na warstwę docieplenia, - rozbiórka rur spustowych i rynien, przedłużenie haków mocujących, ponowne zamocowanie, - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - montaż obróbek blacharskich dachu, - montaż nowych kratek wentylacyjnych stropodachu, - malowanie elewacji farbą silikonową, - malowanie elementów metalowych farbą olejną, 1. Materiały Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. - płyty styropianowe

17 Płyty styropianowe samogasnące EPS płyty o formacie 1000x500 gr. 120, 50 [mm], powinny posiadać strukturę zwartą, spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń. - klej do siatki i styropianu Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoży oraz tworzenia wraz z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej. Występuje w postaci suchej mieszanki. - siatka zbrojeniowa Tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki 145 g/m2. Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 [mm] lub 4 x 5 [mm]. Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 [cm] siłą nie mniejszą niż 1250 N. - łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych Łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości 18 [cm], Ø 8 lub 10 [mm] (zaleca się stosowanie średnicy 10 mm) oraz średnicy talerzyka 60 [mm]. Przewidywane zużycie kołków na 1 m 2 ściany to 4 sztuk. - profile aluminiowe Zostać zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania dolnych krawędzi ocieplenia oraz profile narożnikowe z siatką. - preparat gruntujący Służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnią przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. - parapety zewnętrzne Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze nawiązującym do nowej elewacji. Szerokość parapetów wynosi 0,34 [m] - obróbki blacharskie Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej min 0,55 [mm]. Mocowanie obróbek wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących do blach. - tynk elewacyjny

18 Elewacje należy wykonać stosując tynk mineralny cienkowarstwowy o właściwościach paroprzepuszczalnych, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynk biały przeznaczony do malowania. - farba do wymalowań elewacyjnych Farba elewacyjna silikonowa, paroprzepuszczalna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Proponowana kolorystyka elewacji została przedstawiona na dołączonym załączniku. 2. Sprzęt Wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas remontu elewacji wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace mogą odbywać się ręcznie i mechanicznie. 3. Transport Wymagania dotyczące środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta dla poszczególnych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności ( spadaniem i przesuwaniem). 4. Wykonanie robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe polegać będą na demontażu istniejących parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych oraz obróbek dachu. Prace termomodernizacyjne Prace polegać będą na ociepleniu ścian od zewnątrz izolacją termiczną (styropian grubości 12 [cm] ściany, 5 [cm] ościeża), którą mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni tynku ścian. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia

19 mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki, a narożniki i gzymsy zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatka. Gotową i wyschniętą warstwą zbrojącą należy zagruntować podkładem tynkarskim. Montaż parapetów zewnętrznych Parapety montować za pomocą pianki poliuretanowej. Dla prawidłowego zamocowaniu parapetu i zapobieżeniu ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego nachylenia parapetu. Po zamontowaniu wykonać uszczelnienie w miejscu zetknięcia parapetu z oknem oraz ościeżem (np.silikonem). Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze nawiązującym do nowej elewacji. Szerokość parapetów wynosi 0,34 [m]. Gruntowanie Powłokę gruntującą należy nanosić ręcznie na powierzchnie ściany. Gruntowanie całej powierzchni ścian należy przeprowadzić przed wykonaniem tynku elewacyjnego. Wykonanie tynku strukturalnego Tynk strukturalny należy nakładać na odpowiednio zagruntowane podłoże. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencje materiału poprzez ponowne wymieszanie wiertarką, nie przez dodanie wody. Należy pamiętać o tym aby na jednej płaszczyźnie pracować bez przerwy, zachowując jednakowe dozowanie wody. Elewacje należy wykonać stosując tynk mineralny cienkowarstwowy o właściwościach paroprzepuszczalnych, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynk biały przeznaczony do malowania. Malowanie elewacji farbą silikonową Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać farbę. Elewacje należy malować dwukrotnie z zachowaniem co najmniej 12 godzinnej przerwy technologicznej. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza od +5 C do +25 C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Do malowania należy użyć farbę elewacyjna silikonowa, paroprzepuszczalna, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Kolor jasny piaskowy (detale architektoniczne ciemniejsze od ścian). 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4 Wykonanie robot.

20 6. Obmiar robót Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla robót związanych z remontem elewacji są: metry kwadratowe [m 2 ], metry bieżące [mb], Zasada obmiaru Zasady wymiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót związanych z remontem elewacji. 7. Podstawa płatności Cena jednostkowa obejmuje: Przygotowanie stanowiska roboczego, Zabezpieczenie terenu budowy, Dostarczenie materiałów i sprzętu, Wykonanie kompleksowego remontu elewacji. Montaż i demontaż rusztowań, Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora Nadzoru. 8. Przepisy związane - PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. - PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Usuwanie gruzu ST 2.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Usuwanie gruzu ST 2.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Usuwanie gruzu ST 2.0 1 1. Dane ogólne Opis wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla inwestycji: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAD ZALEWEM 59-540 ŚWIERZAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 1. WSTĘP. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA Zakres stosowania S.T. Specyfikacja Techniczna stosowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE INWESTOR: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE, OS.BROŻKA 14, 29-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INWESTOR: GMINA RZĄŚNIK UL. JESIONOWA 3 07-205 RZĄŚNIK OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 9 do SIWZ Część 2 4/DA/13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU PRZY UL. KETLINGA 13 ORAZ NAPRAWA TYNKÓW ELEWACJI UL. NAWROT 18/20 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu.

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu. Załącznik C do SIWZ WOA/271-12/11 roboty budowlane 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8 ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 1. Wstęp 2. Materiały 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Spis treści 1. 1.WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot SST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45321000-3-Izolacja cieplna 45410000-4-Tynkowanie Nazwa inwestycji: Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji, oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie usuwania azbestu CPV - 45262660-5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE ul. Wrocławska 6/7 44-100 Gliwice tel./fax: (0-32) 331 40 85 kom: 602 352 705 e-mail: aglazer@interia.pl. NIP: 631-102-90-03 TEMAT: REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ROZBIÓRCE CZĘŚCI KOMINA STALOWEGO PRZY KOTŁOWNI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE CPV 45 11 11 00-09

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH Obiekt : Jaz Tykocin, gm. Tykocin Inwestor : WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo