Nadzory i Doradztwo Budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzory i Doradztwo Budowlane"

Transkrypt

1 tel , tel. kom Biuro w Gniewie: ul. Wislana 1a/9, Gniew Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski Kolonia Ostrowicka 43, Mała Karczma Nr egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym Inwestor: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym ul. Gdańska Smętowo Graniczne Opracował: inż. Piotr Łopatowski Lipiec 2010

2 Zawartość opracowania: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Środki transportu 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Sposób rozliczenia 10. Przepisy związane II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Dach 2. Elewacja

3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu, umowy i realizacji robót obejmujących zadanie: Termomodernizacja elewacji i dachu na budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania, wspólne dla poszczególnych robót budowlanych, wynikających z dokumentacji kosztorysowej opracowanej przez Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski. Dach - kod CPV wykonanie termoizolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej, Elewacja kod CPV przygotowanie rusztowań, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek dachu które należy poszerzyć ze względu na warstwę docieplenia, - rozbiórka rur spustowych i rynien, przedłużenie haków mocujących, ponowne zamocowanie, - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - montaż obróbek blacharskich dachu, - montaż nowych kratek wentylacyjnych stropodachu, - malowanie elewacji farbą silikonową, - malowanie elementów metalowych farbą olejną,

4 1.4 Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką budowaną, SST oraz poleceniami Kierownika Budowy Działy, grupy, klasy oraz kategorie dotyczące zamówienia. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte w: Dział: Roboty budowlane Grupa: Roboty budowlane w zakresie budynków Klasa i kategoria robót: Izolowanie dachu Roboty elewacyjne 1.6. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji. Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Zamawiający udzielający zamówienia Wykonawcy Wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie robót Nadzór techniczny osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego Umowa oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wskazane w Akcie Umowy. Kierownik robót osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona, do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Roboty budowlane roboty demontażowe, montażowe oraz wykończeniowe w obiekcie budowlanym, wpływające na jego walory użytkowe oraz wygląd Miejsce wykonywania teren, na którym wykonywane są roboty budowlane lub czynności pomocnicze związane z Umową Sprzęt zmechanizowany maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym Sprzęt pomocniczy elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego a niezbędne przy wykonywaniu robót

5 Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 2. MATERIAŁY dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną Źródła uzyskiwania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty oraz aprobaty techniczne zgodne z wymogami jakościowymi określonymi Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia w/w świadectw, certyfikatów i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskano z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania ST. Wszystkie roboty, w których znajdą się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne tak, aby zabezpieczone były przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, a także były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Pomieszczenia do przechowywania farb i impregnatów powinny być dobrze wentylowane, zaopatrzone w sprzęt ppoż. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość o właściwość i były dostępne do kontroli. Środki impregnacyjne, zaprawy, farby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, o dobrej wentylacji w opakowaniach zamkniętych. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego stosowania.

6 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków ST nie zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do robót. 4. ŚRODKI TRANSPORTU Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe na teren robót. 5. WYKONYWANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej, za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5.1 Warunki bezpieczeństwa prac Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obejmują: Urządzenia zabezpieczające i ochronne Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia Zatrudnieni robotnicy powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak: kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien poinformować pracowników o sposobie wykonania robót i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót

7 Podczas wykonywania robót należy zwracać szczególną uwagę na istniejące warunki atmosferyczne deszcz, mróz, wiatr, odwilż i nie prowadzić robót w wypadku wystąpienia wymienionych warunków. Zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny zostać zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, elementy zabezpieczające konstrukcję dachu, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wszelkie prace przy przygotowywaniu roztworów do impregnacji powinny być prowadzone w sposób nie zatruwający środowiska, szczególnie wód gruntowych. Wszelkie odpady powinny być zneutralizowane lub wywiezione na składowisko. Rozbiórka ręczna Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,0 [m] powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio zamocowanych do trwałych elementów konstrukcji danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonane szczególnie ostrożnie, pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stasować pochylnie lub zsypy (rynny). Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami ochronnymi. Uwagi dodatkowe

8 Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie aby zapewnić bezpieczeństwo pracującym robotnikom. 5.3 Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych na szatnie i magazyn. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapewnienia pracownikom zaplecza socjalno magazynowego (dostęp do pomieszczeń WC). Istnieje możliwość podczas prowadzenia robót wydzielenie miejsca na terenie Zamawiającego na postawienie zaplecza socjalnomagazynowego. 5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy Wykonawca zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia chodników dojść oraz oznakowania obejść, aby nie dopuścić do ruchu pieszych na obszarze objętym modernizacją w trakcie wykonywania robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.

9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy program zapewnienia jakości zawierający: organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac, organizację ruchu na terenie prac wraz z oznakowaniem robót i bhp, sposób i procedurę kontroli jakości robót, sposób gromadzenia certyfikatów, aprobat, i świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, sposób zabezpieczenia i ochrony przewożonych materiałów Zasady kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrole i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań Zamawiającego a także Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegać będą: materiały przed wbudowaniem, w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną oraz warunkami ST, roboty budowlane w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, roboty wykończeniowe w zakresie zgodności z projektem i normami Certyfikaty i aprobaty Zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 114 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może dopuścić do użycia te materiały które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

10 Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikację techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7.3 Czas przeprowadzania pomiarów Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 7.4 Zasady określania ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz katalogach kosztorysowych. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w metrach [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m 3 ], powierzchnie w metrach kwadratowych [m 2 ]. Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą określane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. 8. ODBIÓR ROBÓT Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, szczególnie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

11 odbiór częściowy, odbiór końcowy. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy i końcowy Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Przejęcia końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 9. SPOSÓB ROZLICZENIA Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa.

12 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami Dz.U , Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z dnia r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Ustawa z dnia r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dach Kategoria robót Kod CPV Izolowanie dachu Przedmiot opracowania Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Zakres stosowania Warunki techniczne obejmują: - wykonanie termoizolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej, 1. Materiały Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. - granulat z wełny mineralnej Niepalny granulat ze skalnej wełny mineralnej przeznaczony do izolacji termicznej poziomych przestrzeni stropodachów wentylowanych. 2. Sprzęt Wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas remontu dachu wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace mogą odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 3. Transport Wymagania dotyczące środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej.

14 Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta dla poszczególnych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności ( spadaniem i przesuwaniem). 4. Wykonanie robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. Docieplenie stropodachu Wykonanie w połaci dachu otworów technologicznych, przy braku bezpośredniego wejścia do stropodachu (ilość otworów jest uzależniona od możliwości dotarcia do każdego miejsca stropodachu). Granulat podawany jest maszyną która przygotowuje jego strukturę następnie dostarcza do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym z maszyną montażową wytwarzającą silny strumień powietrza umożliwający wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce. Po zakończeniu prac otwory technologiczne zabezpiecza się blachą ocynkowaną o gr. 2 [mm] z przygotowanym otworem pod kominek wentylacyjny, oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2 [mm]. Dla poprawienia wentylacji na zamkniętym otworze montuje się kominek wentylacyjny. 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4 Wykonanie robot. 6. Obmiar robót Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla robót związanych z remontem dachu są: metry sześcienne [m 3 ], metry kwadratowe [m 2 ], Zasada obmiaru Zasady wymiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót związanych z remontem dachu. 7. Podstawa płatności

15 Cena jednostkowa obejmuje: Przygotowanie stanowiska roboczego, Zabezpieczenie terenu budowy, Dostarczenie materiałów i sprzętu, Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny. Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora Nadzoru. 8. Przepisy związane - PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. - PN-80/B Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

16 Elewacja Kategoria robót Kod CPV Roboty elewacyjne Przedmiot opracowania Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z kompleksowym remontem elewacji. Zakres stosowania Warunki techniczne obejmują: - przygotowanie rusztowań, - rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbek dachu które należy wydłużyć ze względu na warstwę docieplenia, - rozbiórka rur spustowych i rynien, przedłużenie haków mocujących, ponowne zamocowanie, - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - montaż obróbek blacharskich dachu, - montaż nowych kratek wentylacyjnych stropodachu, - malowanie elewacji farbą silikonową, - malowanie elementów metalowych farbą olejną, 1. Materiały Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. - płyty styropianowe

17 Płyty styropianowe samogasnące EPS płyty o formacie 1000x500 gr. 120, 50 [mm], powinny posiadać strukturę zwartą, spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń. - klej do siatki i styropianu Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoży oraz tworzenia wraz z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej. Występuje w postaci suchej mieszanki. - siatka zbrojeniowa Tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. Gramatura siatki 145 g/m2. Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 [mm] lub 4 x 5 [mm]. Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 [cm] siłą nie mniejszą niż 1250 N. - łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych Łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości 18 [cm], Ø 8 lub 10 [mm] (zaleca się stosowanie średnicy 10 mm) oraz średnicy talerzyka 60 [mm]. Przewidywane zużycie kołków na 1 m 2 ściany to 4 sztuk. - profile aluminiowe Zostać zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania dolnych krawędzi ocieplenia oraz profile narożnikowe z siatką. - preparat gruntujący Służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnią przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. - parapety zewnętrzne Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze nawiązującym do nowej elewacji. Szerokość parapetów wynosi 0,34 [m] - obróbki blacharskie Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej min 0,55 [mm]. Mocowanie obróbek wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących do blach. - tynk elewacyjny

18 Elewacje należy wykonać stosując tynk mineralny cienkowarstwowy o właściwościach paroprzepuszczalnych, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynk biały przeznaczony do malowania. - farba do wymalowań elewacyjnych Farba elewacyjna silikonowa, paroprzepuszczalna, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Proponowana kolorystyka elewacji została przedstawiona na dołączonym załączniku. 2. Sprzęt Wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas remontu elewacji wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace mogą odbywać się ręcznie i mechanicznie. 3. Transport Wymagania dotyczące środków transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami producenta dla poszczególnych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności ( spadaniem i przesuwaniem). 4. Wykonanie robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe polegać będą na demontażu istniejących parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych oraz obróbek dachu. Prace termomodernizacyjne Prace polegać będą na ociepleniu ścian od zewnątrz izolacją termiczną (styropian grubości 12 [cm] ściany, 5 [cm] ościeża), którą mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni tynku ścian. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia

19 mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki, a narożniki i gzymsy zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatka. Gotową i wyschniętą warstwą zbrojącą należy zagruntować podkładem tynkarskim. Montaż parapetów zewnętrznych Parapety montować za pomocą pianki poliuretanowej. Dla prawidłowego zamocowaniu parapetu i zapobieżeniu ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego nachylenia parapetu. Po zamontowaniu wykonać uszczelnienie w miejscu zetknięcia parapetu z oknem oraz ościeżem (np.silikonem). Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze nawiązującym do nowej elewacji. Szerokość parapetów wynosi 0,34 [m]. Gruntowanie Powłokę gruntującą należy nanosić ręcznie na powierzchnie ściany. Gruntowanie całej powierzchni ścian należy przeprowadzić przed wykonaniem tynku elewacyjnego. Wykonanie tynku strukturalnego Tynk strukturalny należy nakładać na odpowiednio zagruntowane podłoże. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencje materiału poprzez ponowne wymieszanie wiertarką, nie przez dodanie wody. Należy pamiętać o tym aby na jednej płaszczyźnie pracować bez przerwy, zachowując jednakowe dozowanie wody. Elewacje należy wykonać stosując tynk mineralny cienkowarstwowy o właściwościach paroprzepuszczalnych, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Tynk biały przeznaczony do malowania. Malowanie elewacji farbą silikonową Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać farbę. Elewacje należy malować dwukrotnie z zachowaniem co najmniej 12 godzinnej przerwy technologicznej. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza od +5 C do +25 C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Do malowania należy użyć farbę elewacyjna silikonowa, paroprzepuszczalna, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Kolor jasny piaskowy (detale architektoniczne ciemniejsze od ścian). 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 4 Wykonanie robot.

20 6. Obmiar robót Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla robót związanych z remontem elewacji są: metry kwadratowe [m 2 ], metry bieżące [mb], Zasada obmiaru Zasady wymiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót związanych z remontem elewacji. 7. Podstawa płatności Cena jednostkowa obejmuje: Przygotowanie stanowiska roboczego, Zabezpieczenie terenu budowy, Dostarczenie materiałów i sprzętu, Wykonanie kompleksowego remontu elewacji. Montaż i demontaż rusztowań, Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora Nadzoru. 8. Przepisy związane - PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. - PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48 655202698 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 2 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Strona tytułowa Spis treści Temat, zakres i podstawa opracowania Założenia wyjściowe do kosztorysowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław ETAP / ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo