SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE"

Transkrypt

1

2 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA /zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane/ do projektu budowlanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa formalna opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Zakres opracowania 4. Podstawa merytoryczna opracowania II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 1. Opis techniczny istniejących rozwiązań projektowych zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN 1.1. Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia 1.2. Płyty przekrycia 1.3. Świetliki w dachu 1.4. Warstwy dachowe 2. Opis stanu technicznego zadaszenia 2.1. Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia 2.2. Płyty przekrycia 2.3. Pokrycie i warstwy podnawierzchniowe 2.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 3. Wnioski ogólne z oceny stanu technicznego 4. Opis projektowanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca 4.1. Prace rozbiórkowe 4.2. Wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych 4.3. Prace naprawcze i montaŝowe Płatwie dachowe Istniejące płyty dachowe MontaŜ nowych płyt dachowych 4.4. Prace wykończeniowe i zabezpieczające

3 Wykonanie nowych warstw dachowych, obróbki blacharskie 5. Wytyczne wykonawcze 6. Zalecenia końcowe III. IV. INFORMACJA BIOZ OBLICZENIA STATYCZNE V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Usytuowanie zadaszenia Rys. 2. Rzut dachu rysunek archiwalny :100 Rys. 3. Przekrój A-A przez zadaszenie - rysunek archiwalny..1:50 Rys. 4. Fragment przekroju przez zadaszenie istniejące warstwy dachowe...1:10 Rys. 5. Rzut konstrukcji zadaszenia, projektowany zakres demontaŝu istniejących płyt dachowych szczegół wzmocnienia płatwi dachowych.1:100, 1:5 Rys. 6. Prefabrykowana płyta dachowa Rys. 7. Rzut konstrukcji zadaszenia, usytuowanie prefabrykowanych płyt dachowych, szczegół montaŝu płyt dachowych 1:100, 1:5 Rys. 8. Rzut zmodernizowanego zadaszenia...1:50 Rys. 9. Przekrój 1-1, projektowane warstwy dachowe...1:10 Rys. 10. Detale 1-5.1:5 Wykaz stali zbrojeniowej i profilowej dla płyty stropowej VII. ZAŁĄCZNIKI 1. Zalecenia konserwatorskie Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczące koncepcji remontu modernizacji wewnętrznego zadaszenia dziedzińca PKiN z r. 2. Instrukcja techniczna stosowania preparatu Cerinol MK 3. Instrukcja techniczna stosowania preparatu Cerinol ZH 4. Instrukcja techniczna stosowania preparatu Cerinol RM

4 3 OŚWIADCZENIE do projektu budowlanego do projektu budowlanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1 /zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane/ Oświadczam, Ŝe opracowanie projektowe zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletne z punktu widzenia celów, którym ma słuŝyć i moŝe być skierowane do realizacji, pod warunkiem zapewnienia właściwego nadzoru technicznego nad tą realizacją. Projektant

5 4 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania Podstawą formalną opracowania jest umowa o numerze TA/575/23/2009, zawarta między Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o. o Warszawa, Pl. Defilad 1, a Biurem Usług Budowlano-Architektonicznych BUBA, Warszawa, ul. Grzybowska 39/ Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje opis techniczny istniejącego zadaszenia wewnętrznego dziedzińca z uwzględnieniem jego stanu technicznego, opis rozwiązań projektowych remontu zadaszenia, obejmującego w wzmocnienie konstrukcji nośnej i wymianę części pyt dachowych oraz wykonanie nowych warstw dachowych wraz z dokumentacją fotograficzną i częścią graficzną oraz informacją BIOZ. 4. Podstawa merytoryczna opracowania Podstawą merytoryczną opracowania są: 4.1. Archiwalna dokumentacja techniczna Projekt zadaszenia dziedzińca wewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, opracowane przez PPBM Miastoprojekt Warszawa Śródmieście w sierpniu 1965 r.

6 Projekt podstawowy architektoniczny zadaszenia dziedzińca wewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie opis techniczny, protokoły i uzgodnienia Zadaszenie dziedzińca PKiN Opis montaŝu Projekt podstawowy odwodnienia zadaszenia PKiN w Warszawie wykonany przez PPBM Miastoprojekt Warszawa Śródmieście w sierpniu 1965 r Projekt koncepcyjny modernizacji zadaszenia wewnętrznego dziedzińca pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, opracowany przez firmę BUBA w październiku 2009 r Zalecenia konserwatorskie Stołecznego Konserwatora Zabytków, dotyczące remontu zadaszenia z dnia r Ocena techniczna stanu konstrukcji przekrycia oraz warstw izolacyjnych i wykończeniowych zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN w Warszawie, wykonana przez firmę BUBA we wrześniu 2009 r Zalecenia dotyczące tymczasowego zabezpieczenia dziedzińca przed upadkiem odspojonych fragmentów konstrukcji zadaszenia opracowane przez firmę BUBA w sierpniu 2009 r Informacje i uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego. II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 1. Opis techniczny istniejących rozwiązań projektowych zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN Wewnętrzny dziedziniec Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie usytuowany jest w obszarze pomiędzy Salą Kongresową ( K ), a trzonem głównym budynku ( A ); wjazd na dziedziniec prowadzi przez dwa prześwity bramne, dostępne dla pojazdów od strony ulicy Emilii Plater, rys. 1. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wykonano zadaszenie dziedzińca, pełniące funkcję ochrony przed opadami atmosferycznymi i zabezpieczenia przed przedmiotami zrzucanymi z tarasów

7 6 widokowych części wysokiej ( A ) oraz fragmentami okładzin, odrywającymi się od elewacji; osłabienie siły uderzenia w załoŝeniu projektantów zapewniać miały płyty wiórowo-cementowe, ułoŝone w warstwach podnawierzchniowych zadaszenia [4.1.]. Zadaszenie nad dziedzińcem zaprojektowano w kształcie prostokąta o bokach 37.9 m x 18.0 m z dwoma "wycięciami" o wymiarach 3.0 x 4.0 m w naroŝnikach od strony części A (rys. 2), w późniejszym okresie podwyŝszono północno-zachodnią część budynku PKiN, dotychczas przekrytą zadaszeniem, wyprowadzając ją ponad poziom świetlików, fot. 1, 3. Doświetlenie dziedzińca oraz pomieszczeń niŝszych kondygnacji PKiN, usytuowanych od strony dziedzińca, gwarantuje dziewięć rzędów pilastych świetlików, rys. 3, szklonych na trzech płaszczyznach (frontowej i bocznych), fot. 2, 3. Dla umoŝliwienia działania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach PKiN (czerpnie powietrza usytuowane są pod poziomem zadaszenia) oraz przewietrzania przestrzeni dziedzińca, zadaszenie zaprojektowano i wykonano z trzema aŝurowymi przegrodami z siatki w ramach stalowych, wykonanymi między powierzchnią projektowanego dachu i otaczającymi ścianami attykowymi budynku, rys. 3, fot. 3, 4. Odprowadzenie wody deszczowej z pokrytego blachą cynkową zadaszenia odbywa się poprzez kosze miedzy świetlikami bezpośrednio do rynny z blachy ocynkowanej o profilu kwadratowym o boku 20 cm, usytuowanej przy zachodniej krawędzi dachu i dwie rury spustowe z Ŝeliwnymi przykanalikami, podłączonymi do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, rys. 2. Dla umoŝliwienia wykonywania prac konserwacyjnych i kontrolnych zadaszenia zaprojektowano wózek z rur stalowych z pomostem z desek (obecnie zdemontowanych), poruszający się po szynie z [ 80, zamocowanej do boku górnego pasa dźwigarów Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia Konstrukcję nośną przekrycia tworzy 10 stalowych spawanych dźwigarów przestrzennych o rozpiętości 18.0 m, wykonanych z rur o średnicy

8 7 102 mm (pas dolny) i 95 mm (dwa pasy górne), ze skratowaniem z rur o róŝnych średnicach; kratownice usytuowano w podstawowym osiowym rozstawie co 3.60 m; skrajne dźwigary usytuowano co 3.05 i 3.30 m. Stalowe dźwigary zadaszenia, zamontowane ze spadkiem 5%, zostały wsparte na istniejących murach attykowym budynku: w części wysokiej ( A ) - za pośrednictwem blach stalowych na wieńcu, wykonanym na poziomie , od strony Sali Kongresowej ( K ) - na słupach stalowych, przekazujących obciąŝenia na wieniec, wykonany w poziomie Płatwie dachowe, wykonane z profili walcowanych [ 120, usytuowanych w rozstawie co 2.40 m, oparto na górnym pasie dźwigarów; w części północnej i południowej dziedzińca w przęsłach bez świetlików stalowe płatwie oparto na dźwigarach oraz na stalowych słupkach, przenoszących obciąŝenie na wieniec, wykonany na murze attykowym, rys. 3. Podwójne profile [120 stanowią odparcie prefabrykowanych płyt stropowych w częściach poziomych (skrajne pola zadaszenia oraz obszar na dźwigarach), na pojedynczych płatwiach oparto płyty stropowe na pochyłej części świetlików. Konstrukcję stalową zabezpieczono antykorozyjnie przez naniesienie powłok malarskich Płyty przekrycia Pokrycie zadaszenia wykonano z prefabrykowanych płyt o wymiarach 239 x 30 x 7, zaprojektowanych na przeniesienie dynamicznych obciąŝeń uŝytkowych o wielkości 500 kg/m 2 (5 kn/m 2 ). Obie krótsze krawędzie prefabrykatów okuto kątownikami L 45, kaŝdą z płyt w miejscu oparcia przyspawano do płatwi dwoma spoinami pachwinowymi o długości 30 mm: na płaszczyznach poziomych - jedną krawędź płyty, na płaszczyznach pochyłych (na świetlikach) - obie krawędzie. Po zamontowaniu płyt szczeliny miedzy płytami wypełniono zaprawą cementową.

9 Świetliki w dachu Konstrukcję szedowych świetlików tworzą stalowe profile [ 120, usytuowane w rozstawie co 2.40 m, oparte na górnych pasach dźwigarów oraz, w najwyŝszych punktach, na pionowej ramie, przenoszącej obciąŝenia na dźwigar, rys. 3, 4. Dolną część świetlików wypełnia pas blachy stalowej o grubości 3 mm i szerokości 300 mm, przyspawanej do płatwi i elementów kątowych, rys. 4. Czołowe płaszczyzny świetlików wypełniono trzema szybami grubości 7 mm ze szkła zbrojonego o wymiarach 75 x 100 cm szybami, boki świetlików wypełniono szybami o kształcie trójkątnym. Wszystkie obróbki blacharskie świetlików wykonano z blachy cynkowej, częściowo wymienionej na blachę stalową ocynkowaną Warstwy dachowe Według projektu archiwalnego, arkusze blachy cynkowej o wymiarach 100 x 60 cm przymocowano do zaimpregnowanych drewnianych listew o wymiarach 10 x 2 cm, zatopionych w warstwie wyrównawczej z betonu o grubości 2 cm i pokrytej papą, rys. 4, 5. Na częściach pochyłych krawędzie blachy równoległe do spadku połączono na zwoje, krawędzie poziome świetlików oraz wszystkie krawędzie arkuszy w koszach miedzy świetlikami połączono przez lutowanie; w skrajnych polach zadaszenia wykonano połączenia arkuszy blachy na rąbek stojący, fot. 6, 7. Na wierzchu prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych ułoŝono płyty wiórowo-cementowe o grubości 5 cm, mające za zadanie zmniejszenie siły uderzeniowej działającej na płytę dachową od spadających z duŝej wysokości elewacyjnych płytek okładzinowych, a takŝe ochronę dziedzińca przed nadmiernym nagrzaniem. W odkrywce, wykonanej na poziomej części zadaszenia od strony południowej, pod blachą i warstwą papy stwierdzono wilgotną, wykruszającą się zaprawę o grubości około 2 cm oraz płytę supremy o grubości 5 cm, potwierdzające projektowany układ warstw zadaszenia.

10 9 Łączna grubość warstw podnawierzchniowych wynosi około 8 cm. 2. Opis i ocena stanu technicznego zadaszenia w świetle przeprowadzonych badań 2.1. Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia W trakcie oględzin stalowej konstrukcji, w obszarach koszy przy zachodniej części zadaszenia oraz na obu poziomych płaszczyznach w północnej i południowej jego części stwierdzono następujące uszkodzenia: - zniszczenia korozyjne płatwi dachowych, miejscowe rozwarstwienia górnych półek [ 120, spowodowane korozją, rdzawe zacieki i ślady wysoleń, - ogniska powierzchniowej korozji na elementach dźwigarów, - zniszczenie powłok malarskich na płatwiach i dźwigarach dachowych Płyty przekrycia Na spodzie płyt dachowych w obszarach zaznaczonych na rys. 2 kolorem pomarańczowym stwierdzono następujące imperfekcje: - ubytki i odspojenia betonu w miejscach oparcia płyt na płatwiach, odsłonięte zbrojenie płyt, - podłuŝne rysy i spękania betonu w obszarze styków prefabrykatów w miejscach przebiegu zbrojenia dolnego, fot. 18, 24, 26, - zniszczenia korozyjne okuć płyt przy oparciu na płatwiach, - ogniska korozji i rdzawe zacieki w miejscach styku sąsiednich płyt, - punktowa korozja na spodzie płyt, - zniszczenia powłok malarskich, zacieki. Na całej powierzchni zadaszenia płyty wykazują bardzo niską jakość wykonania i montaŝu: - brak równej płaszczyzny spodu płyt na powierzchniach poziomych i ukośnych, nieprawidłowe umieszczenie okuć - nierówne krawędzie, ubytki betonu na krawędziach płyt, - ubytki kruszywa, złe zawibrowanie mieszanki betonowej.

11 10 Na dolnych powierzchniach płyt dachowych nie stwierdzono rys poprzecznych i pęknięć a takŝe ugięć, świadczących o przekroczeniu stanów granicznych nośności i uŝytkowalności Pokrycie i warstwy podnawierzchniowe Pokrycie dachu, wykonane z arkuszy blachy cynkowej, na całej powierzchni wykazuje następujące uszkodzenia: - dziury, pęknięcia, ubytki materiału, - zniszczenie połączeń na stykach lutowanych, na zwojach i rąbkach, - odkształcenie powierzchni blachy i zapadliska w koszach i na płaszczyznach poziomych w północnej i południowej części zadaszenia, - na płaszczyznach poziomych widoczne są tymczasowe naprawy nieszczelności i uszkodzeń nawierzchni taśmami, łatami z blachy i innych materiałów oraz masami plastycznymi, Drewniane łaty, słuŝące do mocowania arkuszy blachy cynkowej, widoczne przy okapie, uległy rozkładowi brunatnemu w wyniku działania grzybów domowych. Warstwa gładzi cementowej o grubości 2 cm, stanowiąca podłoŝe papy asfaltowej i blachy cynkowej, widoczna w wykonanej odkrywce, uległa zniszczeniu na skutek zawilgocenia i działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu i rury spustowe, wykonane z arkuszy blachy cynkowej łączonej przez lutowanie, uległy juŝ zniszczeniom korozyjnym. Część obróbek blacharskich została w przeszłości wymienione na obróbki z blachy ocynkowanej, wymieniono takŝe rynnę, montując w miejsce pierwotnej rynnę o przekroju kwadratowym o boku 20 cm z blachy ocynkowanej, zawieszona na obecnie skorodowanych rynhakach. Rury spustowe, wykonane z blachy cynkowej, są podkształcane i pogięte, widoczne są szczeliny w miejscu połączeń segmentów rynny.

12 11 3. Wnioski ogólne z oceny stanu technicznego Oględziny stalowych i Ŝelbetowych elementów konstrukcji zadaszenia wykonano od strony dziedzińca z kosza podnośnika koszowego typ 24 T/J mercedes 1117 o wysokości roboczej 24 m i wysięgu bocznym 17.5 m; oględzin pokrycia dachu i świetlików dokonano od strony zewnętrznej. W świetle przeprowadzonych własnych badań,,in situ elementów konstrukcji, opisanych szczegółowo w [4.3], stan techniczny zadaszenia, z uwagi liczne uszkodzenia i postępującą korozję chemiczną stali, betonu i pokrycia oraz zniszczenia warstw podnawierzchniowych oceniono jako niezadowalający. 4. Opis projektowanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Prace remontowe zadaszenia zaprojektowano przy następujących załoŝeniach: 1) pozostawienie obecnego kształtu zadaszenia oraz jego funkcji, przewidzianych w projekcie z 1965 r., tj. ochrona dziedzińca przed deszczem, ochrona przed spadającymi płytkami elewacyjnymi i innymi przedmiotami, zrzucanymi z tarasu widokowego przez turystów oraz izolacja termiczna, zabezpieczająca dziedziniec przed nagrzaniem, 2) zapewnienie doświetlenia powierzchni dziedzińca oraz pomieszczeń uŝytkowych, usytuowanych na kondygnacjach pod zadaszeniem. 3) odtworzenie warstwy tłumiącej uderzenia od spadających przedmiotów (obecnie wykonana z płyt supremy). 4) wysokie wymagania, dotyczące izolacji przeciwwodnej na płaskich i pochyłych płaszczyznach, obecne pokrycie z płaskiej blachy cynkowej zostało zaprojektowane przy zbyt małym pochyleniu w skrajnych polach dachu (pochylenie 5%) 5) umoŝliwienie komunikacji dla ekip konserwatorskich dachów innych części PKiN w skrajnym polu zadaszenia od strony południowej (od strony Alej Jerozolimskich) 6) łączny cięŝar projektowanych warstw nawierzchniowych nie moŝe przewyŝszać cięŝaru istniejących warstw dachowych, tj. 0.7 kn/m 2.

13 12 Projektowane prace remontowe w objętym opracowaniem zadaszeniu dziedzińca podzielono na trzy fazy: prace rozbiórkowe wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych prace naprawcze i montaŝowe wykonanie nowych warstw dachowych 4.1. Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe zadaszenia dziedzińca obejmą demontaŝ całej nawierzchni zadaszenia wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz warstw podnawierzchniowych, aŝ do poziomu wierzchu Ŝelbetowych płyt przekrycia. po usunięciu pokrycia dachu naleŝy poddać oględzinom górną powierzchnię wszystkich płyt dachowych typując uszkodzone płyty do demontaŝu lub naprawy, demontaŝ uszkodzonych płyt stropowych w obszarach zaznaczonym na rys. 5 oraz dodatkowych, wytypowanych po usunięciu warstw nawierzchniowych; płyty naleŝy zdemontować po usunięciu zaprawy, wypełniającej pachwiny między płytami oraz po wycięciu spoin montaŝowych, po demontaŝu płyt dachowych naleŝy poddać oględzinom odkryte płatwie dachowe pod kątem konieczności wzmocnienia profili stalowych, zniszczonych przez korozję. Wszelkie prace rozbiórkowe naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością, wykorzystując ewentualnie urządzenia do cięcia betonu, ograniczające drgania. Zdemontowane elementy Ŝelbetowe oraz gruz naleŝy usuwać z obszaru zadaszenia dziedzińca, nie dopuszcza się składowania materiału rozbiórkowego na powierzchni przylegających dachów.

14 Wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych W miejsce zdemontowanych płyt dachowych zaprojektowano prefabrykowane płyty jednokierunkowo zbrojone o wymiarach 239 x 29 x 7 cm, o kształcie zgodnym z istniejącymi płytami przekrycia, rys. 6. Płyty zaprojektowano z betonu B-25 dla obciąŝeń uŝytkowych o wielkości 5 kn/m 2, ze względu na niekorzystne warunki pracy konstrukcji (środowisko klasy 2b elementy zewnętrzne naraŝone na mróz) naleŝy zwrócić uwagę na: - wymagane wielkości otulenia prętów zbrojeniowych, wynoszące dla siatki dolnej 3 cm, - wymagany maksymalny stosunek w/c = 0.55, - minimalną zawartość cementu: 280 kg/m³. Zbrojenie płyt przewidziano z dwóch siatek (górą i dołem) z prętów nośnych ze stali klasy A0 o średnicy 10 mm (dołem) i 6 mm (górą) usytuowanych w rozstawie co 6 cm, pręty rozdzielcze o średnicy 4.5 mm naleŝy rozstawić co około 19.6 cm. Obie krótsze krawędzie prefabrykatów okuto kątownikami L 45 z przyspawanymi prętami Ø 4.5, zatopionymi w betonie Prace naprawcze i montaŝowe Płatwie dachowe Prace naprawcze, dotyczące stalowych płatwi dachowych obejmować będą: oczyszczenie mechaniczne z rdzy i zanieczyszczeń z odkrytych po demontaŝu płyt powierzchni płatwi dachowych, wzmocnienie przekroju zniszczonych przez korozje płatwi dachowych przyspawanymi nakładkami stalowymi z blachy o grubości 6 mm, w sposób przedstawiony na rys Istniejące płyty dachowe Istniejące płyty dachowe naleŝy poddać remontowi, obejmującemu:

15 14 usunięcie zobojętnianej, skarbonatyzowanej warstwy betonu konstrukcyjnego spodu i wierzchu płyt dachowych aŝ do miejsca, gdzie odczyn ph materiału konstrukcyjnego, badany bezpośrednio przed planowaną rekonstrukcją, jest większy od 11,8. oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia płyt i okuć krawędzi do stopnia St 2 wg PN-ISO (gruntowne czyszczenie ręczne), odtłuszczenie oczyszczonych elementów stalowych, ewentualne uzupełnienie zbrojenia przez dowiązanie prętów, zastępujących zniszczone jego odcinki; ubytki zbrojenia nie przekraczające 10% pierwotnego przekroju nie wymagają uzupełnień, wykonanie powłoki antykorozyjnej z modyfikowanej polimerami zaprawy cementowej systemu PCC II, np. Cerinol MK firmy Weber Deitermann, wykonanie mineralnej warstwy sczepnej systemu PCC II, np. z preparatu Cerinol ZH, uzupełnienie ubytków betonu płyt zaprawą naprawczą systemu PCC II, np. Cerinol RM MontaŜ nowych płyt dachowych W miejscu usuniętych płyt dachowych naleŝy zamontować wykonane wg rys. 7 prefabrykaty, kaŝdą z płyt w miejscu oparcia naleŝy zabezpieczyć przed przesunięciem poprzez przyspawanie do płatwi jednej jej krawędzi w miejscu okucia dwoma spoinami pachwinowymi o długości 30 mm Prace wykończeniowe i zabezpieczające Prace wykończeniowe i zabezpieczające obejmować będą: zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich widocznych elementów stalowych zadaszenia, obejmujące oczyszczenie stali ze starej łuszczącej się, odspojonej powłoki malarskiej, odtłuszczenie powierzchni, uzupełnienie powłok malarskich farbą podkładową i farbą nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze identycznym z istniejącym (jasny beŝ),

16 15 naprawa uszkodzonych aŝurowych segmentów bocznego zamknięcia zadaszenia od strony dachu, wykonanych z siatki w ramach stalowych, wymiana uszkodzonego szklenia świetlików, wykonanego ze szkła zbrojonego o grubości 7 mm, oczyszczenie wszystkich szyb świetlików, usunięcie całego istniejącego okitowania szyb, wykonanie uszczelnienia i okitowania według rys Wykonanie nowych warstw dachowych, obróbki blacharskie Na odkrytej, uzupełnionej, naprawionej i wyrównanej powierzchni nośnej płyt dachowych naleŝy ułoŝyć warstwę tłumiącą i termoizolacyjną z płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm, przeznaczonych na podłogi i stropy, np. Stroprock firmy Rockwool. Nawierzchnię zadaszenia zaprojektowano z dwóch warstw wysokiej jakości termozgrzewalnej papy bitumicznej: podkładowej, mocowanej na łączniki mechaniczne, np. VIVADACH PM GLASBIT G200 S40 firmy ICOPAL oraz papy wierzchniego krycia, np. POLBIT WF SZYKI PROFIL firmy ICOPAL. Papy Polbit WF Szybki Profil SBS naleŝą do grupy Zgrzewalnych Pap Wierzchniego Krycia SBS PREMIUM, posiadają wkładkę - kalandrowaną włókninę poliestrową nowej generacji - podwyŝszającą parametry wytrzymałościowe oraz gwarancję jakości i szczelności pokrycia dachu. Warstwę nawierzchniową zadaszenia naleŝy wykonać z papy w kolorze szarym. Dla zabezpieczenie konstrukcji płyt zadaszenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych oraz dla poprawy estetyki zadaszenia, dolną powierzchnię wszystkich płyt na płaszczyznach poziomych i pochyłych naleŝy pokryć cienkowarstwową wyprawą akrylową w kolorze białym, z uzyskaniem pełnej faktury tynku, wykonaną w technologii lekkiej mokrej na płytach styropianu grubości 2 cm, mocowanych do spodu płyt. Wszystkie obróbki blacharskie dachu, rynnę i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0.6 mm. Projektowany układ warstw dachowych przedstawiono na rys. nr 9.

17 16 Na trasie komunikacji słuŝb konserwatorskich w południowej, poziomej części zadaszenia, naleŝy ułoŝyć płyty chodnikowe. 5. Wytyczne wykonawcze Wszelkie prace rozbiórkowe naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością, wykorzystując urządzenia do cięcia betonu, eliminującego drgania, sukcesywne rozbierając poszczególne obszary stropodachu, unikając uszkodzenia konstrukcji stalowej zadaszenia. Ze względu na rozległy zakres rozbiórek przed przystąpieniem do prac demontaŝowych naleŝy: - wyłączyć z uŝytkowania obszar dziedzińca w obszarach prowadzonych prac, - wymianę płyt dachowych naleŝy przeprowadzać przy uŝyciu tymczasowych pomostów, opartych na stalowej konstrukcji zadaszenia, - prace przygotowawcze, naprawcze i wykończeniowe, prowadzone od strony dziedzińca, naleŝy prowadzić z wykorzystaniem istniejącego wózka do prac konserwacyjnych i kontrolnych, zaprojektowanego z rur stalowych z pomostem z desek (obecnie zdemontowanych), poruszającego się po szynach, zamocowanych do górnego pasa dźwigarów, ewentualnie z podnośników koszowych lub z wykorzystaniem technik alpinistycznych, - wykorzystanie istniejącego wózka jezdnego poprzedzone być musi stwierdzeniem jego przydatności pod względem bezpieczeństwa przez odpowiednie słuŝby techniczne. Ze względu na stwierdzone uszkodzenia elementów konstrukcji i wykończenia zadaszenia do czasu wykonania remontu naleŝy niezwłocznie zabezpieczyć obszar pod zadaszeniem przed upadkiem fragmentów o róŝnych gabarytach, takich jak okruchy betonu, części blachy obróbczej, okitowanie, odłamki szkła, pył. Sposób zabezpieczenia przedstawiono w [4.2].

18 17 6. Zalecenia końcowe Projektowane prace remontowe zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo i komfort uŝytkowników dziedzińca oraz estetykę otoczenia. Wszelkie prace rozbiórkowe i montaŝowe naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością, wykorzystując urządzenia do cięcia betonu, ograniczające drgania oraz zapewniając ochronę przestrzeni pod zadaszeniem przed niebezpieczeństwem związanym z wykonywaniem prac na wysokościach. W razie stwierdzenia innych, niŝ załoŝono w projekcie, warunków wykonania prac lub jakichkolwiek wątpliwości, występujących w trakcie prowadzenia robót, naleŝy niezwłocznie porozumieć się z autorem niniejszego opracowania. Wszystkie prace naleŝy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych materiałów, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych" i wymaganiami obowiązujących Polskich Norm, obowiązującymi przepisami BHP i pod nadzorem technicznym uprawnionej osoby. Prace przy wykonywaniu remontu naleŝy powierzyć firmie posiadającej udokumentowane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu prac i we współpracy z doradcami technicznymi firmy, których produkty zostały zastosowane oraz z autorką projektu.

19 18 III. INFORMACJA BIOZ I. Zakres robót budowlanych Projektowane prace budowlane przy remoncie i modernizacji zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1, podzielono na: prace rozbiórkowe wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych prace naprawcze i montaŝowe prace wykończeniowe i zabezpieczające prace obejmujące wykonanie nowych warstw dachowych. Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów prac przedstawiono w p. 4 niniejszego opracowania. II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Objęte niniejszym projektem prace budowlane, dotyczące remont i modernizację zadaszenia, prowadzone będą w obszarze dziedzińca wewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1. Opis i usytuowanie strefy miejsca prowadzonych prac przedstawiono w p. 1 opracowania oraz na rys. nr 1. III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzające zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Prace budowlane związane z remontem zadaszenia nie kolidują z urządzeniami i elementami zagospodarowania działki, stwarzającymi zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. IV. Przewidywane zagroŝenia występujące w trakcie prowadzenia robót Podczas wykonywania prac robót demontaŝowych, montaŝowych i wykończeniowych naleŝy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach

20 19 budowlano - montaŝowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr13 z 10 kwietnia 1972 r.) oraz przepisów zawartych w Dz.U.Nr129 poz.844 z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na konieczność transportu materiałów rozbiórkowych z dachu budynku i dostawę elementów montaŝowych na poziom dachu naleŝy zapewnić bezpieczeństwo przechodniom wokół strefy prowadzenia prac budowlanych. Ze względu na rozległy zakres rozbiórek przed przystąpieniem do prac demontaŝowych naleŝy: - wyłączyć z uŝytkowania obszar dziedzińca w obszarach prowadzonych prac, - wymianę płyt dachowych naleŝy przeprowadzać przy uŝyciu tymczasowych pomostów, opartych na stalowej konstrukcji zadaszenia, - wykorzystanie istniejącego wózka jezdnego poprzedzone być musi stwierdzeniem jego przydatności pod względem bezpieczeństwa przez odpowiednie słuŝby techniczne. Teren wokół obszaru prowadzonych prac musi być zabezpieczony, np. za pomocą daszków i przegród, przed niebezpieczeństwem upadku jakichkolwiek materiałów budowlanych (fragmentu tynku i muru, zaprawy, skrawków blach, itp.) na chodnik i jezdnię, stwarzającym zagroŝenie dla przechodniów i samochodów. V. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników Wszystkie osoby, uczestniczące w wykonywaniu robót budowlanych w budynku być przeszkolone pod względem przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub kierownik robót winien przeprowadzić instruktaŝ pracowników, w czasie którego naleŝy omówić: zakres robót przewidziany do realizacji zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagroŝenia i sposoby ich uniknięcia

21 20 omówić sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia VI. Środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Wszystkie prace budowlano-montaŝowe naleŝy prowadzić zgodnie z wytycznymi wykonywania robot przy zastosowaniu pił do betonu oraz sprzętu i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz obowiązującymi przepisami i pod nadzorem uprawnionych osób. Firma dokonująca robót winna wykazać się legalnym wskazaniem miejsca wywozu gruzu i elementów porozbiórkowych.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo