SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE"

Transkrypt

1

2 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA /zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane/ do projektu budowlanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa formalna opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Zakres opracowania 4. Podstawa merytoryczna opracowania II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 1. Opis techniczny istniejących rozwiązań projektowych zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN 1.1. Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia 1.2. Płyty przekrycia 1.3. Świetliki w dachu 1.4. Warstwy dachowe 2. Opis stanu technicznego zadaszenia 2.1. Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia 2.2. Płyty przekrycia 2.3. Pokrycie i warstwy podnawierzchniowe 2.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 3. Wnioski ogólne z oceny stanu technicznego 4. Opis projektowanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca 4.1. Prace rozbiórkowe 4.2. Wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych 4.3. Prace naprawcze i montaŝowe Płatwie dachowe Istniejące płyty dachowe MontaŜ nowych płyt dachowych 4.4. Prace wykończeniowe i zabezpieczające

3 Wykonanie nowych warstw dachowych, obróbki blacharskie 5. Wytyczne wykonawcze 6. Zalecenia końcowe III. IV. INFORMACJA BIOZ OBLICZENIA STATYCZNE V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Usytuowanie zadaszenia Rys. 2. Rzut dachu rysunek archiwalny :100 Rys. 3. Przekrój A-A przez zadaszenie - rysunek archiwalny..1:50 Rys. 4. Fragment przekroju przez zadaszenie istniejące warstwy dachowe...1:10 Rys. 5. Rzut konstrukcji zadaszenia, projektowany zakres demontaŝu istniejących płyt dachowych szczegół wzmocnienia płatwi dachowych.1:100, 1:5 Rys. 6. Prefabrykowana płyta dachowa Rys. 7. Rzut konstrukcji zadaszenia, usytuowanie prefabrykowanych płyt dachowych, szczegół montaŝu płyt dachowych 1:100, 1:5 Rys. 8. Rzut zmodernizowanego zadaszenia...1:50 Rys. 9. Przekrój 1-1, projektowane warstwy dachowe...1:10 Rys. 10. Detale 1-5.1:5 Wykaz stali zbrojeniowej i profilowej dla płyty stropowej VII. ZAŁĄCZNIKI 1. Zalecenia konserwatorskie Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczące koncepcji remontu modernizacji wewnętrznego zadaszenia dziedzińca PKiN z r. 2. Instrukcja techniczna stosowania preparatu Cerinol MK 3. Instrukcja techniczna stosowania preparatu Cerinol ZH 4. Instrukcja techniczna stosowania preparatu Cerinol RM

4 3 OŚWIADCZENIE do projektu budowlanego do projektu budowlanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1 /zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane/ Oświadczam, Ŝe opracowanie projektowe zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletne z punktu widzenia celów, którym ma słuŝyć i moŝe być skierowane do realizacji, pod warunkiem zapewnienia właściwego nadzoru technicznego nad tą realizacją. Projektant

5 4 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania Podstawą formalną opracowania jest umowa o numerze TA/575/23/2009, zawarta między Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o. o Warszawa, Pl. Defilad 1, a Biurem Usług Budowlano-Architektonicznych BUBA, Warszawa, ul. Grzybowska 39/ Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje opis techniczny istniejącego zadaszenia wewnętrznego dziedzińca z uwzględnieniem jego stanu technicznego, opis rozwiązań projektowych remontu zadaszenia, obejmującego w wzmocnienie konstrukcji nośnej i wymianę części pyt dachowych oraz wykonanie nowych warstw dachowych wraz z dokumentacją fotograficzną i częścią graficzną oraz informacją BIOZ. 4. Podstawa merytoryczna opracowania Podstawą merytoryczną opracowania są: 4.1. Archiwalna dokumentacja techniczna Projekt zadaszenia dziedzińca wewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, opracowane przez PPBM Miastoprojekt Warszawa Śródmieście w sierpniu 1965 r.

6 Projekt podstawowy architektoniczny zadaszenia dziedzińca wewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie opis techniczny, protokoły i uzgodnienia Zadaszenie dziedzińca PKiN Opis montaŝu Projekt podstawowy odwodnienia zadaszenia PKiN w Warszawie wykonany przez PPBM Miastoprojekt Warszawa Śródmieście w sierpniu 1965 r Projekt koncepcyjny modernizacji zadaszenia wewnętrznego dziedzińca pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, opracowany przez firmę BUBA w październiku 2009 r Zalecenia konserwatorskie Stołecznego Konserwatora Zabytków, dotyczące remontu zadaszenia z dnia r Ocena techniczna stanu konstrukcji przekrycia oraz warstw izolacyjnych i wykończeniowych zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN w Warszawie, wykonana przez firmę BUBA we wrześniu 2009 r Zalecenia dotyczące tymczasowego zabezpieczenia dziedzińca przed upadkiem odspojonych fragmentów konstrukcji zadaszenia opracowane przez firmę BUBA w sierpniu 2009 r Informacje i uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego. II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 1. Opis techniczny istniejących rozwiązań projektowych zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN Wewnętrzny dziedziniec Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie usytuowany jest w obszarze pomiędzy Salą Kongresową ( K ), a trzonem głównym budynku ( A ); wjazd na dziedziniec prowadzi przez dwa prześwity bramne, dostępne dla pojazdów od strony ulicy Emilii Plater, rys. 1. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wykonano zadaszenie dziedzińca, pełniące funkcję ochrony przed opadami atmosferycznymi i zabezpieczenia przed przedmiotami zrzucanymi z tarasów

7 6 widokowych części wysokiej ( A ) oraz fragmentami okładzin, odrywającymi się od elewacji; osłabienie siły uderzenia w załoŝeniu projektantów zapewniać miały płyty wiórowo-cementowe, ułoŝone w warstwach podnawierzchniowych zadaszenia [4.1.]. Zadaszenie nad dziedzińcem zaprojektowano w kształcie prostokąta o bokach 37.9 m x 18.0 m z dwoma "wycięciami" o wymiarach 3.0 x 4.0 m w naroŝnikach od strony części A (rys. 2), w późniejszym okresie podwyŝszono północno-zachodnią część budynku PKiN, dotychczas przekrytą zadaszeniem, wyprowadzając ją ponad poziom świetlików, fot. 1, 3. Doświetlenie dziedzińca oraz pomieszczeń niŝszych kondygnacji PKiN, usytuowanych od strony dziedzińca, gwarantuje dziewięć rzędów pilastych świetlików, rys. 3, szklonych na trzech płaszczyznach (frontowej i bocznych), fot. 2, 3. Dla umoŝliwienia działania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach PKiN (czerpnie powietrza usytuowane są pod poziomem zadaszenia) oraz przewietrzania przestrzeni dziedzińca, zadaszenie zaprojektowano i wykonano z trzema aŝurowymi przegrodami z siatki w ramach stalowych, wykonanymi między powierzchnią projektowanego dachu i otaczającymi ścianami attykowymi budynku, rys. 3, fot. 3, 4. Odprowadzenie wody deszczowej z pokrytego blachą cynkową zadaszenia odbywa się poprzez kosze miedzy świetlikami bezpośrednio do rynny z blachy ocynkowanej o profilu kwadratowym o boku 20 cm, usytuowanej przy zachodniej krawędzi dachu i dwie rury spustowe z Ŝeliwnymi przykanalikami, podłączonymi do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, rys. 2. Dla umoŝliwienia wykonywania prac konserwacyjnych i kontrolnych zadaszenia zaprojektowano wózek z rur stalowych z pomostem z desek (obecnie zdemontowanych), poruszający się po szynie z [ 80, zamocowanej do boku górnego pasa dźwigarów Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia Konstrukcję nośną przekrycia tworzy 10 stalowych spawanych dźwigarów przestrzennych o rozpiętości 18.0 m, wykonanych z rur o średnicy

8 7 102 mm (pas dolny) i 95 mm (dwa pasy górne), ze skratowaniem z rur o róŝnych średnicach; kratownice usytuowano w podstawowym osiowym rozstawie co 3.60 m; skrajne dźwigary usytuowano co 3.05 i 3.30 m. Stalowe dźwigary zadaszenia, zamontowane ze spadkiem 5%, zostały wsparte na istniejących murach attykowym budynku: w części wysokiej ( A ) - za pośrednictwem blach stalowych na wieńcu, wykonanym na poziomie , od strony Sali Kongresowej ( K ) - na słupach stalowych, przekazujących obciąŝenia na wieniec, wykonany w poziomie Płatwie dachowe, wykonane z profili walcowanych [ 120, usytuowanych w rozstawie co 2.40 m, oparto na górnym pasie dźwigarów; w części północnej i południowej dziedzińca w przęsłach bez świetlików stalowe płatwie oparto na dźwigarach oraz na stalowych słupkach, przenoszących obciąŝenie na wieniec, wykonany na murze attykowym, rys. 3. Podwójne profile [120 stanowią odparcie prefabrykowanych płyt stropowych w częściach poziomych (skrajne pola zadaszenia oraz obszar na dźwigarach), na pojedynczych płatwiach oparto płyty stropowe na pochyłej części świetlików. Konstrukcję stalową zabezpieczono antykorozyjnie przez naniesienie powłok malarskich Płyty przekrycia Pokrycie zadaszenia wykonano z prefabrykowanych płyt o wymiarach 239 x 30 x 7, zaprojektowanych na przeniesienie dynamicznych obciąŝeń uŝytkowych o wielkości 500 kg/m 2 (5 kn/m 2 ). Obie krótsze krawędzie prefabrykatów okuto kątownikami L 45, kaŝdą z płyt w miejscu oparcia przyspawano do płatwi dwoma spoinami pachwinowymi o długości 30 mm: na płaszczyznach poziomych - jedną krawędź płyty, na płaszczyznach pochyłych (na świetlikach) - obie krawędzie. Po zamontowaniu płyt szczeliny miedzy płytami wypełniono zaprawą cementową.

9 Świetliki w dachu Konstrukcję szedowych świetlików tworzą stalowe profile [ 120, usytuowane w rozstawie co 2.40 m, oparte na górnych pasach dźwigarów oraz, w najwyŝszych punktach, na pionowej ramie, przenoszącej obciąŝenia na dźwigar, rys. 3, 4. Dolną część świetlików wypełnia pas blachy stalowej o grubości 3 mm i szerokości 300 mm, przyspawanej do płatwi i elementów kątowych, rys. 4. Czołowe płaszczyzny świetlików wypełniono trzema szybami grubości 7 mm ze szkła zbrojonego o wymiarach 75 x 100 cm szybami, boki świetlików wypełniono szybami o kształcie trójkątnym. Wszystkie obróbki blacharskie świetlików wykonano z blachy cynkowej, częściowo wymienionej na blachę stalową ocynkowaną Warstwy dachowe Według projektu archiwalnego, arkusze blachy cynkowej o wymiarach 100 x 60 cm przymocowano do zaimpregnowanych drewnianych listew o wymiarach 10 x 2 cm, zatopionych w warstwie wyrównawczej z betonu o grubości 2 cm i pokrytej papą, rys. 4, 5. Na częściach pochyłych krawędzie blachy równoległe do spadku połączono na zwoje, krawędzie poziome świetlików oraz wszystkie krawędzie arkuszy w koszach miedzy świetlikami połączono przez lutowanie; w skrajnych polach zadaszenia wykonano połączenia arkuszy blachy na rąbek stojący, fot. 6, 7. Na wierzchu prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych ułoŝono płyty wiórowo-cementowe o grubości 5 cm, mające za zadanie zmniejszenie siły uderzeniowej działającej na płytę dachową od spadających z duŝej wysokości elewacyjnych płytek okładzinowych, a takŝe ochronę dziedzińca przed nadmiernym nagrzaniem. W odkrywce, wykonanej na poziomej części zadaszenia od strony południowej, pod blachą i warstwą papy stwierdzono wilgotną, wykruszającą się zaprawę o grubości około 2 cm oraz płytę supremy o grubości 5 cm, potwierdzające projektowany układ warstw zadaszenia.

10 9 Łączna grubość warstw podnawierzchniowych wynosi około 8 cm. 2. Opis i ocena stanu technicznego zadaszenia w świetle przeprowadzonych badań 2.1. Stalowa konstrukcja nośna zadaszenia W trakcie oględzin stalowej konstrukcji, w obszarach koszy przy zachodniej części zadaszenia oraz na obu poziomych płaszczyznach w północnej i południowej jego części stwierdzono następujące uszkodzenia: - zniszczenia korozyjne płatwi dachowych, miejscowe rozwarstwienia górnych półek [ 120, spowodowane korozją, rdzawe zacieki i ślady wysoleń, - ogniska powierzchniowej korozji na elementach dźwigarów, - zniszczenie powłok malarskich na płatwiach i dźwigarach dachowych Płyty przekrycia Na spodzie płyt dachowych w obszarach zaznaczonych na rys. 2 kolorem pomarańczowym stwierdzono następujące imperfekcje: - ubytki i odspojenia betonu w miejscach oparcia płyt na płatwiach, odsłonięte zbrojenie płyt, - podłuŝne rysy i spękania betonu w obszarze styków prefabrykatów w miejscach przebiegu zbrojenia dolnego, fot. 18, 24, 26, - zniszczenia korozyjne okuć płyt przy oparciu na płatwiach, - ogniska korozji i rdzawe zacieki w miejscach styku sąsiednich płyt, - punktowa korozja na spodzie płyt, - zniszczenia powłok malarskich, zacieki. Na całej powierzchni zadaszenia płyty wykazują bardzo niską jakość wykonania i montaŝu: - brak równej płaszczyzny spodu płyt na powierzchniach poziomych i ukośnych, nieprawidłowe umieszczenie okuć - nierówne krawędzie, ubytki betonu na krawędziach płyt, - ubytki kruszywa, złe zawibrowanie mieszanki betonowej.

11 10 Na dolnych powierzchniach płyt dachowych nie stwierdzono rys poprzecznych i pęknięć a takŝe ugięć, świadczących o przekroczeniu stanów granicznych nośności i uŝytkowalności Pokrycie i warstwy podnawierzchniowe Pokrycie dachu, wykonane z arkuszy blachy cynkowej, na całej powierzchni wykazuje następujące uszkodzenia: - dziury, pęknięcia, ubytki materiału, - zniszczenie połączeń na stykach lutowanych, na zwojach i rąbkach, - odkształcenie powierzchni blachy i zapadliska w koszach i na płaszczyznach poziomych w północnej i południowej części zadaszenia, - na płaszczyznach poziomych widoczne są tymczasowe naprawy nieszczelności i uszkodzeń nawierzchni taśmami, łatami z blachy i innych materiałów oraz masami plastycznymi, Drewniane łaty, słuŝące do mocowania arkuszy blachy cynkowej, widoczne przy okapie, uległy rozkładowi brunatnemu w wyniku działania grzybów domowych. Warstwa gładzi cementowej o grubości 2 cm, stanowiąca podłoŝe papy asfaltowej i blachy cynkowej, widoczna w wykonanej odkrywce, uległa zniszczeniu na skutek zawilgocenia i działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu i rury spustowe, wykonane z arkuszy blachy cynkowej łączonej przez lutowanie, uległy juŝ zniszczeniom korozyjnym. Część obróbek blacharskich została w przeszłości wymienione na obróbki z blachy ocynkowanej, wymieniono takŝe rynnę, montując w miejsce pierwotnej rynnę o przekroju kwadratowym o boku 20 cm z blachy ocynkowanej, zawieszona na obecnie skorodowanych rynhakach. Rury spustowe, wykonane z blachy cynkowej, są podkształcane i pogięte, widoczne są szczeliny w miejscu połączeń segmentów rynny.

12 11 3. Wnioski ogólne z oceny stanu technicznego Oględziny stalowych i Ŝelbetowych elementów konstrukcji zadaszenia wykonano od strony dziedzińca z kosza podnośnika koszowego typ 24 T/J mercedes 1117 o wysokości roboczej 24 m i wysięgu bocznym 17.5 m; oględzin pokrycia dachu i świetlików dokonano od strony zewnętrznej. W świetle przeprowadzonych własnych badań,,in situ elementów konstrukcji, opisanych szczegółowo w [4.3], stan techniczny zadaszenia, z uwagi liczne uszkodzenia i postępującą korozję chemiczną stali, betonu i pokrycia oraz zniszczenia warstw podnawierzchniowych oceniono jako niezadowalający. 4. Opis projektowanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Prace remontowe zadaszenia zaprojektowano przy następujących załoŝeniach: 1) pozostawienie obecnego kształtu zadaszenia oraz jego funkcji, przewidzianych w projekcie z 1965 r., tj. ochrona dziedzińca przed deszczem, ochrona przed spadającymi płytkami elewacyjnymi i innymi przedmiotami, zrzucanymi z tarasu widokowego przez turystów oraz izolacja termiczna, zabezpieczająca dziedziniec przed nagrzaniem, 2) zapewnienie doświetlenia powierzchni dziedzińca oraz pomieszczeń uŝytkowych, usytuowanych na kondygnacjach pod zadaszeniem. 3) odtworzenie warstwy tłumiącej uderzenia od spadających przedmiotów (obecnie wykonana z płyt supremy). 4) wysokie wymagania, dotyczące izolacji przeciwwodnej na płaskich i pochyłych płaszczyznach, obecne pokrycie z płaskiej blachy cynkowej zostało zaprojektowane przy zbyt małym pochyleniu w skrajnych polach dachu (pochylenie 5%) 5) umoŝliwienie komunikacji dla ekip konserwatorskich dachów innych części PKiN w skrajnym polu zadaszenia od strony południowej (od strony Alej Jerozolimskich) 6) łączny cięŝar projektowanych warstw nawierzchniowych nie moŝe przewyŝszać cięŝaru istniejących warstw dachowych, tj. 0.7 kn/m 2.

13 12 Projektowane prace remontowe w objętym opracowaniem zadaszeniu dziedzińca podzielono na trzy fazy: prace rozbiórkowe wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych prace naprawcze i montaŝowe wykonanie nowych warstw dachowych 4.1. Prace rozbiórkowe Prace rozbiórkowe zadaszenia dziedzińca obejmą demontaŝ całej nawierzchni zadaszenia wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz warstw podnawierzchniowych, aŝ do poziomu wierzchu Ŝelbetowych płyt przekrycia. po usunięciu pokrycia dachu naleŝy poddać oględzinom górną powierzchnię wszystkich płyt dachowych typując uszkodzone płyty do demontaŝu lub naprawy, demontaŝ uszkodzonych płyt stropowych w obszarach zaznaczonym na rys. 5 oraz dodatkowych, wytypowanych po usunięciu warstw nawierzchniowych; płyty naleŝy zdemontować po usunięciu zaprawy, wypełniającej pachwiny między płytami oraz po wycięciu spoin montaŝowych, po demontaŝu płyt dachowych naleŝy poddać oględzinom odkryte płatwie dachowe pod kątem konieczności wzmocnienia profili stalowych, zniszczonych przez korozję. Wszelkie prace rozbiórkowe naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością, wykorzystując ewentualnie urządzenia do cięcia betonu, ograniczające drgania. Zdemontowane elementy Ŝelbetowe oraz gruz naleŝy usuwać z obszaru zadaszenia dziedzińca, nie dopuszcza się składowania materiału rozbiórkowego na powierzchni przylegających dachów.

14 Wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych W miejsce zdemontowanych płyt dachowych zaprojektowano prefabrykowane płyty jednokierunkowo zbrojone o wymiarach 239 x 29 x 7 cm, o kształcie zgodnym z istniejącymi płytami przekrycia, rys. 6. Płyty zaprojektowano z betonu B-25 dla obciąŝeń uŝytkowych o wielkości 5 kn/m 2, ze względu na niekorzystne warunki pracy konstrukcji (środowisko klasy 2b elementy zewnętrzne naraŝone na mróz) naleŝy zwrócić uwagę na: - wymagane wielkości otulenia prętów zbrojeniowych, wynoszące dla siatki dolnej 3 cm, - wymagany maksymalny stosunek w/c = 0.55, - minimalną zawartość cementu: 280 kg/m³. Zbrojenie płyt przewidziano z dwóch siatek (górą i dołem) z prętów nośnych ze stali klasy A0 o średnicy 10 mm (dołem) i 6 mm (górą) usytuowanych w rozstawie co 6 cm, pręty rozdzielcze o średnicy 4.5 mm naleŝy rozstawić co około 19.6 cm. Obie krótsze krawędzie prefabrykatów okuto kątownikami L 45 z przyspawanymi prętami Ø 4.5, zatopionymi w betonie Prace naprawcze i montaŝowe Płatwie dachowe Prace naprawcze, dotyczące stalowych płatwi dachowych obejmować będą: oczyszczenie mechaniczne z rdzy i zanieczyszczeń z odkrytych po demontaŝu płyt powierzchni płatwi dachowych, wzmocnienie przekroju zniszczonych przez korozje płatwi dachowych przyspawanymi nakładkami stalowymi z blachy o grubości 6 mm, w sposób przedstawiony na rys Istniejące płyty dachowe Istniejące płyty dachowe naleŝy poddać remontowi, obejmującemu:

15 14 usunięcie zobojętnianej, skarbonatyzowanej warstwy betonu konstrukcyjnego spodu i wierzchu płyt dachowych aŝ do miejsca, gdzie odczyn ph materiału konstrukcyjnego, badany bezpośrednio przed planowaną rekonstrukcją, jest większy od 11,8. oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia płyt i okuć krawędzi do stopnia St 2 wg PN-ISO (gruntowne czyszczenie ręczne), odtłuszczenie oczyszczonych elementów stalowych, ewentualne uzupełnienie zbrojenia przez dowiązanie prętów, zastępujących zniszczone jego odcinki; ubytki zbrojenia nie przekraczające 10% pierwotnego przekroju nie wymagają uzupełnień, wykonanie powłoki antykorozyjnej z modyfikowanej polimerami zaprawy cementowej systemu PCC II, np. Cerinol MK firmy Weber Deitermann, wykonanie mineralnej warstwy sczepnej systemu PCC II, np. z preparatu Cerinol ZH, uzupełnienie ubytków betonu płyt zaprawą naprawczą systemu PCC II, np. Cerinol RM MontaŜ nowych płyt dachowych W miejscu usuniętych płyt dachowych naleŝy zamontować wykonane wg rys. 7 prefabrykaty, kaŝdą z płyt w miejscu oparcia naleŝy zabezpieczyć przed przesunięciem poprzez przyspawanie do płatwi jednej jej krawędzi w miejscu okucia dwoma spoinami pachwinowymi o długości 30 mm Prace wykończeniowe i zabezpieczające Prace wykończeniowe i zabezpieczające obejmować będą: zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich widocznych elementów stalowych zadaszenia, obejmujące oczyszczenie stali ze starej łuszczącej się, odspojonej powłoki malarskiej, odtłuszczenie powierzchni, uzupełnienie powłok malarskich farbą podkładową i farbą nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze identycznym z istniejącym (jasny beŝ),

16 15 naprawa uszkodzonych aŝurowych segmentów bocznego zamknięcia zadaszenia od strony dachu, wykonanych z siatki w ramach stalowych, wymiana uszkodzonego szklenia świetlików, wykonanego ze szkła zbrojonego o grubości 7 mm, oczyszczenie wszystkich szyb świetlików, usunięcie całego istniejącego okitowania szyb, wykonanie uszczelnienia i okitowania według rys Wykonanie nowych warstw dachowych, obróbki blacharskie Na odkrytej, uzupełnionej, naprawionej i wyrównanej powierzchni nośnej płyt dachowych naleŝy ułoŝyć warstwę tłumiącą i termoizolacyjną z płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm, przeznaczonych na podłogi i stropy, np. Stroprock firmy Rockwool. Nawierzchnię zadaszenia zaprojektowano z dwóch warstw wysokiej jakości termozgrzewalnej papy bitumicznej: podkładowej, mocowanej na łączniki mechaniczne, np. VIVADACH PM GLASBIT G200 S40 firmy ICOPAL oraz papy wierzchniego krycia, np. POLBIT WF SZYKI PROFIL firmy ICOPAL. Papy Polbit WF Szybki Profil SBS naleŝą do grupy Zgrzewalnych Pap Wierzchniego Krycia SBS PREMIUM, posiadają wkładkę - kalandrowaną włókninę poliestrową nowej generacji - podwyŝszającą parametry wytrzymałościowe oraz gwarancję jakości i szczelności pokrycia dachu. Warstwę nawierzchniową zadaszenia naleŝy wykonać z papy w kolorze szarym. Dla zabezpieczenie konstrukcji płyt zadaszenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych oraz dla poprawy estetyki zadaszenia, dolną powierzchnię wszystkich płyt na płaszczyznach poziomych i pochyłych naleŝy pokryć cienkowarstwową wyprawą akrylową w kolorze białym, z uzyskaniem pełnej faktury tynku, wykonaną w technologii lekkiej mokrej na płytach styropianu grubości 2 cm, mocowanych do spodu płyt. Wszystkie obróbki blacharskie dachu, rynnę i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0.6 mm. Projektowany układ warstw dachowych przedstawiono na rys. nr 9.

17 16 Na trasie komunikacji słuŝb konserwatorskich w południowej, poziomej części zadaszenia, naleŝy ułoŝyć płyty chodnikowe. 5. Wytyczne wykonawcze Wszelkie prace rozbiórkowe naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością, wykorzystując urządzenia do cięcia betonu, eliminującego drgania, sukcesywne rozbierając poszczególne obszary stropodachu, unikając uszkodzenia konstrukcji stalowej zadaszenia. Ze względu na rozległy zakres rozbiórek przed przystąpieniem do prac demontaŝowych naleŝy: - wyłączyć z uŝytkowania obszar dziedzińca w obszarach prowadzonych prac, - wymianę płyt dachowych naleŝy przeprowadzać przy uŝyciu tymczasowych pomostów, opartych na stalowej konstrukcji zadaszenia, - prace przygotowawcze, naprawcze i wykończeniowe, prowadzone od strony dziedzińca, naleŝy prowadzić z wykorzystaniem istniejącego wózka do prac konserwacyjnych i kontrolnych, zaprojektowanego z rur stalowych z pomostem z desek (obecnie zdemontowanych), poruszającego się po szynach, zamocowanych do górnego pasa dźwigarów, ewentualnie z podnośników koszowych lub z wykorzystaniem technik alpinistycznych, - wykorzystanie istniejącego wózka jezdnego poprzedzone być musi stwierdzeniem jego przydatności pod względem bezpieczeństwa przez odpowiednie słuŝby techniczne. Ze względu na stwierdzone uszkodzenia elementów konstrukcji i wykończenia zadaszenia do czasu wykonania remontu naleŝy niezwłocznie zabezpieczyć obszar pod zadaszeniem przed upadkiem fragmentów o róŝnych gabarytach, takich jak okruchy betonu, części blachy obróbczej, okitowanie, odłamki szkła, pył. Sposób zabezpieczenia przedstawiono w [4.2].

18 17 6. Zalecenia końcowe Projektowane prace remontowe zadaszenia wewnętrznego dziedzińca PKiN wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo i komfort uŝytkowników dziedzińca oraz estetykę otoczenia. Wszelkie prace rozbiórkowe i montaŝowe naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością, wykorzystując urządzenia do cięcia betonu, ograniczające drgania oraz zapewniając ochronę przestrzeni pod zadaszeniem przed niebezpieczeństwem związanym z wykonywaniem prac na wysokościach. W razie stwierdzenia innych, niŝ załoŝono w projekcie, warunków wykonania prac lub jakichkolwiek wątpliwości, występujących w trakcie prowadzenia robót, naleŝy niezwłocznie porozumieć się z autorem niniejszego opracowania. Wszystkie prace naleŝy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych materiałów, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych" i wymaganiami obowiązujących Polskich Norm, obowiązującymi przepisami BHP i pod nadzorem technicznym uprawnionej osoby. Prace przy wykonywaniu remontu naleŝy powierzyć firmie posiadającej udokumentowane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu prac i we współpracy z doradcami technicznymi firmy, których produkty zostały zastosowane oraz z autorką projektu.

19 18 III. INFORMACJA BIOZ I. Zakres robót budowlanych Projektowane prace budowlane przy remoncie i modernizacji zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1, podzielono na: prace rozbiórkowe wykonanie prefabrykowanych płyt dachowych prace naprawcze i montaŝowe prace wykończeniowe i zabezpieczające prace obejmujące wykonanie nowych warstw dachowych. Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów prac przedstawiono w p. 4 niniejszego opracowania. II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Objęte niniejszym projektem prace budowlane, dotyczące remont i modernizację zadaszenia, prowadzone będą w obszarze dziedzińca wewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1. Opis i usytuowanie strefy miejsca prowadzonych prac przedstawiono w p. 1 opracowania oraz na rys. nr 1. III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzające zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Prace budowlane związane z remontem zadaszenia nie kolidują z urządzeniami i elementami zagospodarowania działki, stwarzającymi zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. IV. Przewidywane zagroŝenia występujące w trakcie prowadzenia robót Podczas wykonywania prac robót demontaŝowych, montaŝowych i wykończeniowych naleŝy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach

20 19 budowlano - montaŝowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr13 z 10 kwietnia 1972 r.) oraz przepisów zawartych w Dz.U.Nr129 poz.844 z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na konieczność transportu materiałów rozbiórkowych z dachu budynku i dostawę elementów montaŝowych na poziom dachu naleŝy zapewnić bezpieczeństwo przechodniom wokół strefy prowadzenia prac budowlanych. Ze względu na rozległy zakres rozbiórek przed przystąpieniem do prac demontaŝowych naleŝy: - wyłączyć z uŝytkowania obszar dziedzińca w obszarach prowadzonych prac, - wymianę płyt dachowych naleŝy przeprowadzać przy uŝyciu tymczasowych pomostów, opartych na stalowej konstrukcji zadaszenia, - wykorzystanie istniejącego wózka jezdnego poprzedzone być musi stwierdzeniem jego przydatności pod względem bezpieczeństwa przez odpowiednie słuŝby techniczne. Teren wokół obszaru prowadzonych prac musi być zabezpieczony, np. za pomocą daszków i przegród, przed niebezpieczeństwem upadku jakichkolwiek materiałów budowlanych (fragmentu tynku i muru, zaprawy, skrawków blach, itp.) na chodnik i jezdnię, stwarzającym zagroŝenie dla przechodniów i samochodów. V. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników Wszystkie osoby, uczestniczące w wykonywaniu robót budowlanych w budynku być przeszkolone pod względem przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub kierownik robót winien przeprowadzić instruktaŝ pracowników, w czasie którego naleŝy omówić: zakres robót przewidziany do realizacji zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagroŝenia i sposoby ich uniknięcia

21 20 omówić sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia VI. Środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Wszystkie prace budowlano-montaŝowe naleŝy prowadzić zgodnie z wytycznymi wykonywania robot przy zastosowaniu pił do betonu oraz sprzętu i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz obowiązującymi przepisami i pod nadzorem uprawnionych osób. Firma dokonująca robót winna wykazać się legalnym wskazaniem miejsca wywozu gruzu i elementów porozbiórkowych.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl

00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl 1 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl egz. nr 3 PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZESTRZENI ŚRODKOWEGO DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór.

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór. Przedmiotem zamówienia jest remont mostów: Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmy Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik ul. Dworcowa Łaziska Górne

... pieczęć firmy Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik ul. Dworcowa Łaziska Górne Łaziska Górne, dnia...... Oferta na wykonanie prac remontowych eksploatacyjnych w zasobach S.M. HUTNIK w zakresie: Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan., c.o. i gazowych Oferuję wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

W I K K. WRÓBEL I W. KUBISZYN

W I K K. WRÓBEL I W. KUBISZYN W I K K. WRÓBEL I W. KUBISZYN 35-083 RZESZÓW ZWIĘCZYCA ul. Jarowa 12c tel./fax (0-17) 87-13-612, tel. kom. (0-603) 587-200; (0-695) 620-740 email: k.wrobel@interia.pl; WiesKu@poczta.fm; www.wik.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5

WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /SST 00.01/ WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5 1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH TEMAT: MODERNIZACJA SCHODÓW I ZADASZENIA BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a

MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : D.S. KREDKA - naprawa balustrad betonowych,posadzek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siostrzanej 2-8 we Wrocławiu

OPINIA TECHNICZNA Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siostrzanej 2-8 we Wrocławiu OPINIA TECHNICZNA Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siostrzanej 2-8 we Wrocławiu Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Siostrzana 2-8 ul. Siostrzana 2, 53-029 Wrocław Przedmiot opracowania: Określenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej Numer Podstawa Opis STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys Wymiana pokrycia dachu 1 Element Izolacja pozioma tarasu nad werandą oraz nad podestem wejściowym 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy w branŝy konstrukcyjno budowlanej

Projekt wykonawczy w branŝy konstrukcyjno budowlanej Projekt wykonawczy w branŝy konstrukcyjno budowlanej do projektu budowlanego Rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Wiązowie CZĘŚĆ 5 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH Dane inwestora: Gmina Wiązów Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 01/09/2015

PROJEKT WYKONAWCZY nr 01/09/2015 mgr inż. Szymon Hotała ul. Kazimierska 13/18, 51-657 WROCŁAW tel.513 556 481 www.hoska.pl www.ekspertyzybudowlane.eu PROJEKT WYKONAWCZY nr 01/09/2015 remontu dachów papowych i obróbek blacharskich w budynkach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : Data opracowania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 4560-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45443000-4 Roboty elewacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA OBIEKT HALA D nawa I, II, III, Inwestor : KOFAMA KOŹLE S.A. Lokalizacja : 47-205 Kędzierzyn Kożle, ul. Portowa 47, Podstawa Opracowania Oraz

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./fax (0 18)

Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./fax (0 18) Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich KONSPROJEKT 33-300 Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./fax (0 18) 443 59 12 EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt: Parterowe budynki gospodarczo składowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU

III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU VI.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na remont balkonów i loggii w budynku nr 5 przy ul. Podgórnej w Katowicach

Przedmiar robót na remont balkonów i loggii w budynku nr 5 przy ul. Podgórnej w Katowicach Przedmiar robót na remont balkonów i loggii w budynku nr 5 przy ul. Podgórnej w Katowicach Balkony na I, II piętrze nad wejściem głównym Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze Rozdział 1 CPV 45100000-8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

REMONT MOSTU NA OSIEDLU ZAGRODY W JORDANOWIE W CIĄGU DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 5188/2.

REMONT MOSTU NA OSIEDLU ZAGRODY W JORDANOWIE W CIĄGU DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 5188/2. Zał nr 7 do SIWZ zadanie nr 2 Adres do korespondencji: Kokotów 437, 32-002 Węgrzce Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MOSTU NA OSIEDLU ZAGRODY W JORDANOWIE W CIĄGU DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 5188/2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI.

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI. 71-051 Szczecin ul. ZabuŜańska 53 a tel./fax. +48 91 483 51 34; + kom. +48 501 148 223; e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: DATA: MIEJSCOWOŚĆ: (miesiąc, rok) Szczecin Styczeń 2009 TEMAT / OBIEKT WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA SP. Z O.O. UL. UŁANÓW 5/27 20-554 LUBLIN TEL./FAX 081-527-28-07 NIP 712-310-94-71 REGON 060330558 KONTO 86116022020000000107845602 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna wraz z kosztorysem remontu

Opinia techniczna wraz z kosztorysem remontu mgr inż. Szymon Hotała ul.kazimierska 13/18, 51-657 WROCŁAW tel.513 556 481 www.hoska.pl www.ekspertyzybudowlane.eu Opinia techniczna wraz z kosztorysem remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD - PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25/26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 kom. 0-502-591-757 0-505-023-305 email: arbud@wp.pl lub

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania. Opis techniczny projektu opracowanego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki SPIS TREŚCI

Projekt remontu kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. STAN ISTNIEJĄCY... 2 3. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE... 3 4. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

REMONT BUDYNKU PLYWALNI W MYSZKOWIE

REMONT BUDYNKU PLYWALNI W MYSZKOWIE REMONT BUDYNKU PLYWALNI W Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W 42-300 MYSZKÓW, UL. MIEDZIANA 3 Obiekt: Budynek pływalni - WYMIANA ALUMINIOWEJ ŚCIANY FASADOWEJ POMIESZCZENIA NIECKI BASENU 42-300

Bardziej szczegółowo

Kościół Parafialny p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni

Kościół Parafialny p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni JAK-BUD mgr inż. Andrzej Prostak 59-700 BOLESŁAWIEC, ul. Góralska 54 PROJEKT REMONTU DACHU NAD DOBUDÓWKĄ PRAWĄ (kaplica mała i duża) PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM p.w. Św. Ap. PIOTRA i PAWŁA W BOGATYNI OBIEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO POITECHNIKA WARSZAWSKA PAC POITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1) Strona tytułowa. 2) Opis techniczny. 3) Obliczenia statyczne (egz. archiwalny). 4) Rysunki: -K-1 rzut więźby dachowej; -K-2 przekrój pionowy 1-1, 1A-1A; -K-3 przekrój pionowy 2-2, 3-3;

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM ,

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM , PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL 31-465 KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) 410-48-20, TEL. KOM. 0508-329-905, E-MAIL:bwazl@ppbw.com.pl Projekt nr: 0583 Inwestor: Zakład Walcowni PROFIL SA 31-752

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo