USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY"

Transkrypt

1 USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna Chrzypsko Wielkie NIP REGON PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA INWESTOR : ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie ADRES : CHARCICE NR 12, CHRZYPSKO WIELKIE dz. nr ewid. 19, 20, 87 OPRACOWAŁ : Krzysztof Bartkowiak Uwaga: Spis treści na następnej stronie upr.bud. 17/83/Pw Czerwiec 2012 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU wraz z wykazem załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń i opinii 1. Oświadczenie projektanta str. nr Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie nr 10/2012 z dnia r. str. nr Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. nr Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniem o członkostwie W.O.I.I.B. str. nr Uzgodnienia, pozwolenia, opinie: a. uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu str. nr Projekt architektoniczno budowlany ogrodzenia str. nr...

3 O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz z późn. zm.) oświadczam, że: - projekt techniczny modernizacja/wymiana ogrodzenia; - przewidziany do realizacji na terenie działki nr 20 w Charcicach gm. Chrzypsko Wielkie - u Inwestora : Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... Projektant

4 OPIS TECHNICZNY 1. Dane wyjściowe do opracowania projektu 1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania Podstawa opracowania Umowa zlecenie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie informacji bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003r. Nr 47, poz.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego ogrodzenia Wizja w terenie Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, działki o nr ew. 19 i 20 w Charcicach dla potrzeb wykonania ogrodzenia terenu Zakładu Leczenia Uzależnień Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu modernizacji / wymiany ogrodzenia terenu Zakładu. Istniejące ogrodzenie będzie wymienione ze względu na swój stan techniczny Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - wykonanie projektu ogrodzenia; - sporządzenie informacji BIOZ 1.3. Wykorzystane materiały - Mapa sytuacyjna Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno wysokościowej (do celów projektowych) w skali 1 : 500. ; - Oględziny i badania wizualne obiektu 2.1. Położenie Ogrodzenie będące przedmiotem opracowania zlokalizowane jest na działce nr ewid. 19, 20 i częściowo nr 87 w Charcicach nr 12, gm. Chrzypsko Wielkie, na terenie Parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem Rejestru : 1680/A z dnia r Dane ogólne o obiekcie podlegającym wymianie Ogrodzenie wybudowane zostało na początku lat 70 XX w. (brak danych dot. numeru i daty pozwolenia na budowę)

5 Składa się z sześciu części : Ogrodzenie od strony utwardzonej drogi gminnej oraz od strony drogi powiatowej, z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątownika 25x25 mm. Ramy o wymiarach 2,50x1,50 m na fundamencie betonowym i podmurówce o szer. 20 cm i wysokości od 10 do 40 cm. (Fot. nr 1do 13). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A -A 1 5,00 Odcinek projektowanego ogrodzenia w miejscu Portierni przewidzianej do rozbiórki A 1 -B 2, B -B 1 2, B 1 -C 26, ,10x0,40 C-D 39, ,10x0,45 D-E 39, ,00x0,25 E-F 34, ,80x0,50 F-G 112, ,00x0,45 G-H 2,70 1 2,70x0,30 H-I 4, Brama wjazdowa (p.poż) I-J 8,00 3 8,00x0,30 J-K 86, ,00x0,40 K-L 11, ,70x0,50 L-L 1 33, ,20x0,50 L 1- Ł 2, Brama wjazdowa do garaży Ł-Ł 1 28, ,50x0,50 RAZEM 431, Długość ogrodzenia bez bram wjazdowych Ogrodzenie betonowe od strony północnej, wzdłuż drogi gruntowej gminnej, o wysokości 200 cm 4 płyty o szer. 50 cm. Rozstaw słupów betonowych co 250 cm ( Fot. nr. 14 do 18). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek Ł 1 -M 51, M-N 2, N-N 1 5, Brama wjazdowa N 1 -O 2, O-P 92, P-R 16, Tylko słupki betonowe RAZEM 165, Długość ogrodzenia bez bram wjazdowych Ogrodzenie od strony północnej, wzdłuż drogi gruntowej gminnej z siatki stalowej na słupach drewnianych (Fot. nr 19 do 21). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Przęsło i słupek Cokół R-S 166, RAZEM 166, Uwagi

6 Ogrodzenie przy budynku magazynowym z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątownika 25x25 mm. Ramy o wymiarach 2,50x1,50 m na fundamencie betonowym i podmurówce o szer. 20 cm i wysokości od 10 do 40 cm. (Fot. nr 22 do 23). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A I -A II 13, ,40x0,35 A II -B I 13, ,60x0,20 B I -C I 11, ,40x0,35 RAZEM 38, Ogrodzenie przy budynku administracyjnym, z siatki stalowej na słupach z rur stalowych (Fot. nr 24 do 25) oraz ogrodzenie mur gr. 1 c i wys. 1,35 m. Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A II -D I 16, W tym furtka o wym. 0,80x1,50 D I -E I 15,30 Ogrodzenie murowane z cegły wapienno piaskowej wys. 1,35 gr. 0,25 m RAZEM 31, Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzdłuż utwardzonej drogi gminnej, drewniane na podmurówce (Fot. nr 26 do 28). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek F I -G I 27, ,30x0,30 G I -F I 7,00 2 7,00x0,30 F I -H I 27, ,60x0,40 H I -I I 16, ,60x0,38 RAZEM 78, Dane ogólne o terenie wokół obiektów Zagospodarowanie terenu - Teren Zakładu Leczenia Uzależnień jest zagospodarowany. Na terenie działek znajduje się budynek Pałacu, Pawilon łóżkowy, budynki administracyjne, mieszkalne, garaże oraz portiernia; - chodniki i dojazdy częściowo utwardzone elementami betonowymi ; - zieleń parkowa oraz zieleń dziko rosnąca Warunki gruntowo-wodne Na omawianych działkach w miejscu lokalizacji inwestycji zalegają grunty o niewielkiej zmienności, nie stwierdzono gruntów słabonośnych, nie stwierdzono również do badanej głębokości (1,50m) niekorzystnych zjawisk geologicznych ani też zwierciadła wody gruntowej. W trakcie wykonywania prac budowlanych nie będzie wymagane odwodnienie Inwentaryzacja budowlana obiektu fotograficzna ( w załączeniu) 2.5. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów

7 Wnioski Obiekt jest zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastąpiła na skutek starzenia się materiałów oraz korozji w wyniku nie przeprowadzania koniecznych remontów. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji nie występuje. 3. Opis techniczny przedstawiający formę architektoniczną oraz sposób wykonania ogrodzenia na działce numer ewidencyjny 19 i 20 oraz częściowo 87 w miejscowości Charcice gm. Chrzypsko Wielkie Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposób rozwiązań materiałowych dla potrzeb budowy ogrodzenia terenu Zakładu Leczenia Uzależnień Projektowane ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi ma na celu zabezpieczenie istniejącego terenu oraz jego infrastruktury przed osobami postronnymi. Dla zapewnienia komunikacji przewiduje się wykonanie dwóch bram wjazdowych oraz furtki na teren Zakładu. Przebieg istniejącego ogrodzenia nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi działek nr 19 i 20 będących własnością Inwestora. Inwestor uzyskał zgodę Gminy Chrzypsko Wielkie - właściciela działki nr 87 na lokalizację ogrodzenia po istniejącej trasie 3.1.Dane liczbowe Ogrodzenie terenu a. wysokość ogrodzenia 150,00 cm ( bez cokołu) b. długość ogrodzenia do rozbiórki 911,55 mb c. długość nowego ogrodzenia z siatki 651,05 mb Bramy wjazdowe brama awaryjna p.poż szerokość 5m brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) furtka przy wejściu głównym na teren Zakładu 3.2. Dane konstrukcyjne i materiałowe 1. Ogrodzenie terenu Projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej plecionej ślimakowej wg PN-EN : Wysokość siatki 1,50 m, z trzema rzędami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami. Ø drutu min. 2,8 mm/ Ø drutu z otuliną pcv min. 3,8 mm Wymiar oczka 50x50 mm Słupki ogrodzeniowe Długość słupka 2,50 m ( ze względu na uskoki terenu) Słupek pośredni Ø 42,4 x 1,5 mm Słupek podporowy Ø 42,4 x 1,5 mm Słupek narożny Ø 48,3 x 2,0 mm Odległość miedzy słupkami to 250cm.

8

9 W związku z tym, że inwestycja będzie realizowana w miejscu o zróżnicowanej nawierzchni, przewiduje się dwa rodzaje montażu słupków. W miejscu gdzie występuje nawierzchnia ziemna, przewiduje się wykonanie pod każdy słupek fundament betonowy, natomiast w miejscu gdzie występuje nawierzchnia betonowa, należy zastosować pod każdy słupek podstawy systemowe. Fundamenty słupków mają wymiary 35/35/80cm. Na fundamencie należy wykonać podwalinę systemową o wysokości 30 cm w tym ca 15 cm pod gruntem. Podstawy systemowe mocować do podłoża betonowego przy pomocy kotw np. Hilty HY150. Szpilki fi14 mm zakotwić na głębokości 12 cm. z uwagi na występujące w linii ogrodzenie różnice w wysokości terenu, ogrodzenie należy prowadzić uskokami, z możliwością zastosowania podmurówek gładkich o zróżnicowanej wysokości Przewiduje się zastosowanie łączników systemowych, betonowych gładkich jak przedstawiono poniżej lub alternatywnych

10 Projektowane bramy wjazdowe. Przewiduje się wykonanie dwóch bram wjazdowych w zależności od ich przeznaczenia. Brama awaryjna p.poż. Wymiar bramy: szerokość: 5,30 m wysokość: 1,80 m światło wjazdu: 5,00 m Brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) Wymiar bramy: szerokość: 2,80 m wysokość: 1,50 m światło wjazdu: 2,50 m Ponadto przewiduje się wykonanie 1 furtki w linii bramy przesuwnej, we wjeździe głównym na teren Zakładu Leczenia Uzależnień. Wymiar furtki: szerokość: 1,10 m wysokość: 1,60 m światło przejścia:1,00 m Wytyczne dotyczące wykonania bram wjazdowych i furtki : 1. Rama Rama wykonana z profili zamkniętych o wymiarze 60x60 mm z wypełnieniem z pionowych prętów o wymiarze 25x25 mm, umieszczonych co 110 mm 2. Słupy Słupy o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wyposażone w kapturek i specjalna listwę do montażu ogrodzenia 3. Akcesoria Zawiasy : regulowane umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180 o Zamek : dostarczany z klamką, wkładka patentową i trzema kluczami 4. Technika powlekania Bramy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ( minimalna grubość powłoki 275g/m 2 z dwóch stron), a następnie malowana proszkiem poliestrowym (min. 120 mm ) 5. Kolor Zielony RAL Znak CE Bramy winny posiadać znak CE zgodny dyrektywą o wyrobach budowlanych oraz spełniać wymagania normy EN dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych. Uwaga! Na odcinku F I -I I przewiduje się rozbiórkę istniejącej podmurówki ( do poziomu -0,20 cm) wraz z płotkiem drewnianym oraz wykończenie powstałej krawędzi : - drogi wewnętrznej odcinek F I -G I krawężnikiem drogowym 100x30x15 w kolorze szarym roboty wykonać w trakcie projektowanej modernizacji drogi wewnętrznej; - przy istniejącym chodniku odcinek G I -I I obrzeżem chodnikowym o wym. 100x20x6 w kolorze szarym. 4. Opis technologii prac rozbiórkowych Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r.w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.z 1995r. Nr 10 poz. 47) Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez osoby postronne. Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). W szczególności zapisy: kolejność i sposób wykonywania robot, opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z

11 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie. Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - roboty przygotowawcze - rozbiórka elementów metalowych ogrodzenia, - rozbiórka elementów podłogowych (podmurówka i fundamenty), - uporządkowanie placu rozbiórki Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół ogrodzenia: - wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno- biurowe placu rozbiórki nie zachodzi konieczność z uwagi na niewielki zakres robót oraz znajdujące się pomieszczenia w sąsiedztwie; - ustawienie toalet przenośnych nie zachodzi konieczność j.w.; - zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami; - wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej; - wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki Rozbiórka elementów metalowych Elementy metalowe ogrodzenia ramy z kątownika oraz słupki metalowe winny być wycinane przy użyciu szlifierek kątowych lub palnika acetylenowego Rozbiórka fundamentów i elementów murowanych Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu (ca 0,30 m poniżej poziomu terenu), odkładając urobek na obkład; - ściany fundamentowe i żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. ewentualne pręty zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami praz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: Gruz betonowy; Gruz ceglany; Żelazo i stal; Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 5. Infrastruktura towarzysząca - zasilanie w energię elektryczną nie dotyczy - zaopatrzenie w wodę nie dotyczy - odprowadzenie ścieków sanitarnych nie dotyczy - zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy

12 - gromadzenie odpadów stałych nie dotyczy - komunikacja wjazd na teren odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy z drogi publicznej 6. Ochrona środowiska Planowane zamierzenie nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213 z 2010 r. poz.1397 ze zmianami). 7. Charakterystyka ekologiczna Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje,że jest on ekologiczny w budowie i eksploatacji. Projektowana lokalizacja nie powoduje konieczność wycinki drzewostanu, nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe Nie występuje związana z eksploatacją obiektu emisja hałasu, wibracji ani promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 8. Uwagi końcowe Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane posiadają wymagane atesty i odpowiadają odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonane zostaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. OPRACOWAŁ:

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Modernizacja/wymiana ogrodzenia Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie dz. nr ewid. 19,20,87 2. IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES : Zakład leczenia Uzależnień Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie 3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ : Krzysztof Bartkowiak ul. Leśna 1, Chrzypsko Wielkie...Czerwiec 2012 r Data sporządzenia Informacji Podpis sporządzającego Informację

14 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Ogrodzenie terenu a. wysokość ogrodzenia 150,00 cm ( bez cokołu) b. długość ogrodzenia do rozbiórki 911,55 mb c. długość nowego ogrodzenia z siatki 651,05 mb Bramy wjazdowe brama awaryjna p.poż szerokość 5m brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) furtka przy wejściu głównym na teren Zakładu Zakres robót i kolejność realizacji budowy został przedstawiony w opisie technicznym do projektu budowlanego rozbiórki. II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren wokół budynków jest zagospodarowany. Oprócz ogrodzenia przeznaczonego do wymiany, na działce znajduje się budynek Pałacu, Pawilon łóżkowy, budynki administracyjne, mieszkalne, garaże oraz portiernia; Jest uzbrojona w energię elektryczną NN,wodę i kanalizacje (do szamba). III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Działka nie ma elementów stwarzających zagrożenie. IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Przewiduje się rozbiórki ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż. Najczęściej występujące zagrożenia to: podrażnienia błon śluzowych - W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne i maski ochronne; uszkodzenia głowy - W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach uszkodzenia rąk i nóg V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach. Rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie (analogia) 2. Przy wykonywaniu stropów : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w

15 sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach. Rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie(analogia) 3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne(analogia) 4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia mechaniczne. VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające uprawnienia budowlane; - Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników; - Przed dopuszczeniem pracowników do robót, Zakład/Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne); - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń; - Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone; - Wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnie budowlane muszą posiadać badania skuteczności zerowania, wyłączniki szybkiego wyłączania. - Teren budowy należy wygrodzić. - Należy zwrócić uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych, uwzględniając bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń - Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej i policji; - Na budowie winna znajdować się apteczka wyposażona w środki zgodnie z przepisami szczegółowymi; - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. Niniejsza Informacja sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r. poz. 1126) Nie jest wymagane sporządzenie Planu BIOZ Sporządził :...

16 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

17 Fot. 1 Ogrodzenie przy wjeździe głównym Odcinek B 1 -C Fot. 2 Ogrodzenie przy Portierni Odcinek A 1 -B i B-B 1

18 Fot. 3 Ogrodzenie Odcinek C-D Fot. 4 Ogrodzenie Odcinek D-E (uszkodzenie podmurówki)

19 Fot. 5 Ogrodzenie Odcinek D-E Fot. 6 Ogrodzenie Odcinek E-F

20 Fot. 7 Ogrodzenie Odcinek F-G Fot. 8 Ogrodzenie Odcinek F-G

21 Fot. 9 Ogrodzenie Odcinek F-G (uszkodzenie podmurówki) Fot. 10 Brama wjazdowa ppoż i Odcinek I-J

22 Fot. 11 Ogrodzenie Odcinek J-K Fot. 12 Ogrodzenie Odcinek L-K

23 Fot. 13 Ogrodzenie przy drodze powiatowej Odcinek L-Ł 1 z bramą wjazdową do garaży Fot. 14 Ogrodzenie Odcinek Ł 1 -M

24 Fot. 15 Ogrodzenie Odcinek Ł 1 -M Fot. 16 Ogrodzenie M-O z bramą wjazdową

25 Fot. 17 Ogrodzenie Odcinek O-P Fot. 18 Ogrodzenie Odcinek P-R

26 Fot. 19 Ogrodzenie Odcinek R-S Fot. 20 Ogrodzenie Odcinek R-S

27 Fot. 21 Ogrodzenie Odcinek R-S Fot. 22 Ogrodzenie przy budynku magazynowym Odcinek A I -A II

28 Fot. 23 Ogrodzenie przy budynku magazynowym Odcinek A II -C I Fot. 24 Ogrodzenie przy budynku administracyjnym Odcinek D I -E I

29 Fot. 25. Ogrodzenie ślady korozji Fot. 26 Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym Odcinek F I -H I

30 Fot. 27 Ogrodzenie przy wjeździe głównym Odcinek F I -G I

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROJEWO

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROJEWO PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROJEWO Nazwa przedsięwzięcia: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo