USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY"

Transkrypt

1 USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna Chrzypsko Wielkie NIP REGON PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA INWESTOR : ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie ADRES : CHARCICE NR 12, CHRZYPSKO WIELKIE dz. nr ewid. 19, 20, 87 OPRACOWAŁ : Krzysztof Bartkowiak Uwaga: Spis treści na następnej stronie upr.bud. 17/83/Pw Czerwiec 2012 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU wraz z wykazem załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń i opinii 1. Oświadczenie projektanta str. nr Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie nr 10/2012 z dnia r. str. nr Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. nr Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniem o członkostwie W.O.I.I.B. str. nr Uzgodnienia, pozwolenia, opinie: a. uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu str. nr Projekt architektoniczno budowlany ogrodzenia str. nr...

3 O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz z późn. zm.) oświadczam, że: - projekt techniczny modernizacja/wymiana ogrodzenia; - przewidziany do realizacji na terenie działki nr 20 w Charcicach gm. Chrzypsko Wielkie - u Inwestora : Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... Projektant

4 OPIS TECHNICZNY 1. Dane wyjściowe do opracowania projektu 1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania Podstawa opracowania Umowa zlecenie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie informacji bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003r. Nr 47, poz.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego ogrodzenia Wizja w terenie Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, działki o nr ew. 19 i 20 w Charcicach dla potrzeb wykonania ogrodzenia terenu Zakładu Leczenia Uzależnień Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu modernizacji / wymiany ogrodzenia terenu Zakładu. Istniejące ogrodzenie będzie wymienione ze względu na swój stan techniczny Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - wykonanie projektu ogrodzenia; - sporządzenie informacji BIOZ 1.3. Wykorzystane materiały - Mapa sytuacyjna Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno wysokościowej (do celów projektowych) w skali 1 : 500. ; - Oględziny i badania wizualne obiektu 2.1. Położenie Ogrodzenie będące przedmiotem opracowania zlokalizowane jest na działce nr ewid. 19, 20 i częściowo nr 87 w Charcicach nr 12, gm. Chrzypsko Wielkie, na terenie Parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem Rejestru : 1680/A z dnia r Dane ogólne o obiekcie podlegającym wymianie Ogrodzenie wybudowane zostało na początku lat 70 XX w. (brak danych dot. numeru i daty pozwolenia na budowę)

5 Składa się z sześciu części : Ogrodzenie od strony utwardzonej drogi gminnej oraz od strony drogi powiatowej, z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątownika 25x25 mm. Ramy o wymiarach 2,50x1,50 m na fundamencie betonowym i podmurówce o szer. 20 cm i wysokości od 10 do 40 cm. (Fot. nr 1do 13). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A -A 1 5,00 Odcinek projektowanego ogrodzenia w miejscu Portierni przewidzianej do rozbiórki A 1 -B 2, B -B 1 2, B 1 -C 26, ,10x0,40 C-D 39, ,10x0,45 D-E 39, ,00x0,25 E-F 34, ,80x0,50 F-G 112, ,00x0,45 G-H 2,70 1 2,70x0,30 H-I 4, Brama wjazdowa (p.poż) I-J 8,00 3 8,00x0,30 J-K 86, ,00x0,40 K-L 11, ,70x0,50 L-L 1 33, ,20x0,50 L 1- Ł 2, Brama wjazdowa do garaży Ł-Ł 1 28, ,50x0,50 RAZEM 431, Długość ogrodzenia bez bram wjazdowych Ogrodzenie betonowe od strony północnej, wzdłuż drogi gruntowej gminnej, o wysokości 200 cm 4 płyty o szer. 50 cm. Rozstaw słupów betonowych co 250 cm ( Fot. nr. 14 do 18). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek Ł 1 -M 51, M-N 2, N-N 1 5, Brama wjazdowa N 1 -O 2, O-P 92, P-R 16, Tylko słupki betonowe RAZEM 165, Długość ogrodzenia bez bram wjazdowych Ogrodzenie od strony północnej, wzdłuż drogi gruntowej gminnej z siatki stalowej na słupach drewnianych (Fot. nr 19 do 21). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Przęsło i słupek Cokół R-S 166, RAZEM 166, Uwagi

6 Ogrodzenie przy budynku magazynowym z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątownika 25x25 mm. Ramy o wymiarach 2,50x1,50 m na fundamencie betonowym i podmurówce o szer. 20 cm i wysokości od 10 do 40 cm. (Fot. nr 22 do 23). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A I -A II 13, ,40x0,35 A II -B I 13, ,60x0,20 B I -C I 11, ,40x0,35 RAZEM 38, Ogrodzenie przy budynku administracyjnym, z siatki stalowej na słupach z rur stalowych (Fot. nr 24 do 25) oraz ogrodzenie mur gr. 1 c i wys. 1,35 m. Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A II -D I 16, W tym furtka o wym. 0,80x1,50 D I -E I 15,30 Ogrodzenie murowane z cegły wapienno piaskowej wys. 1,35 gr. 0,25 m RAZEM 31, Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzdłuż utwardzonej drogi gminnej, drewniane na podmurówce (Fot. nr 26 do 28). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek F I -G I 27, ,30x0,30 G I -F I 7,00 2 7,00x0,30 F I -H I 27, ,60x0,40 H I -I I 16, ,60x0,38 RAZEM 78, Dane ogólne o terenie wokół obiektów Zagospodarowanie terenu - Teren Zakładu Leczenia Uzależnień jest zagospodarowany. Na terenie działek znajduje się budynek Pałacu, Pawilon łóżkowy, budynki administracyjne, mieszkalne, garaże oraz portiernia; - chodniki i dojazdy częściowo utwardzone elementami betonowymi ; - zieleń parkowa oraz zieleń dziko rosnąca Warunki gruntowo-wodne Na omawianych działkach w miejscu lokalizacji inwestycji zalegają grunty o niewielkiej zmienności, nie stwierdzono gruntów słabonośnych, nie stwierdzono również do badanej głębokości (1,50m) niekorzystnych zjawisk geologicznych ani też zwierciadła wody gruntowej. W trakcie wykonywania prac budowlanych nie będzie wymagane odwodnienie Inwentaryzacja budowlana obiektu fotograficzna ( w załączeniu) 2.5. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów

7 Wnioski Obiekt jest zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastąpiła na skutek starzenia się materiałów oraz korozji w wyniku nie przeprowadzania koniecznych remontów. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji nie występuje. 3. Opis techniczny przedstawiający formę architektoniczną oraz sposób wykonania ogrodzenia na działce numer ewidencyjny 19 i 20 oraz częściowo 87 w miejscowości Charcice gm. Chrzypsko Wielkie Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposób rozwiązań materiałowych dla potrzeb budowy ogrodzenia terenu Zakładu Leczenia Uzależnień Projektowane ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi ma na celu zabezpieczenie istniejącego terenu oraz jego infrastruktury przed osobami postronnymi. Dla zapewnienia komunikacji przewiduje się wykonanie dwóch bram wjazdowych oraz furtki na teren Zakładu. Przebieg istniejącego ogrodzenia nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi działek nr 19 i 20 będących własnością Inwestora. Inwestor uzyskał zgodę Gminy Chrzypsko Wielkie - właściciela działki nr 87 na lokalizację ogrodzenia po istniejącej trasie 3.1.Dane liczbowe Ogrodzenie terenu a. wysokość ogrodzenia 150,00 cm ( bez cokołu) b. długość ogrodzenia do rozbiórki 911,55 mb c. długość nowego ogrodzenia z siatki 651,05 mb Bramy wjazdowe brama awaryjna p.poż szerokość 5m brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) furtka przy wejściu głównym na teren Zakładu 3.2. Dane konstrukcyjne i materiałowe 1. Ogrodzenie terenu Projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej plecionej ślimakowej wg PN-EN : Wysokość siatki 1,50 m, z trzema rzędami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami. Ø drutu min. 2,8 mm/ Ø drutu z otuliną pcv min. 3,8 mm Wymiar oczka 50x50 mm Słupki ogrodzeniowe Długość słupka 2,50 m ( ze względu na uskoki terenu) Słupek pośredni Ø 42,4 x 1,5 mm Słupek podporowy Ø 42,4 x 1,5 mm Słupek narożny Ø 48,3 x 2,0 mm Odległość miedzy słupkami to 250cm.

8

9 W związku z tym, że inwestycja będzie realizowana w miejscu o zróżnicowanej nawierzchni, przewiduje się dwa rodzaje montażu słupków. W miejscu gdzie występuje nawierzchnia ziemna, przewiduje się wykonanie pod każdy słupek fundament betonowy, natomiast w miejscu gdzie występuje nawierzchnia betonowa, należy zastosować pod każdy słupek podstawy systemowe. Fundamenty słupków mają wymiary 35/35/80cm. Na fundamencie należy wykonać podwalinę systemową o wysokości 30 cm w tym ca 15 cm pod gruntem. Podstawy systemowe mocować do podłoża betonowego przy pomocy kotw np. Hilty HY150. Szpilki fi14 mm zakotwić na głębokości 12 cm. z uwagi na występujące w linii ogrodzenie różnice w wysokości terenu, ogrodzenie należy prowadzić uskokami, z możliwością zastosowania podmurówek gładkich o zróżnicowanej wysokości Przewiduje się zastosowanie łączników systemowych, betonowych gładkich jak przedstawiono poniżej lub alternatywnych

10 Projektowane bramy wjazdowe. Przewiduje się wykonanie dwóch bram wjazdowych w zależności od ich przeznaczenia. Brama awaryjna p.poż. Wymiar bramy: szerokość: 5,30 m wysokość: 1,80 m światło wjazdu: 5,00 m Brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) Wymiar bramy: szerokość: 2,80 m wysokość: 1,50 m światło wjazdu: 2,50 m Ponadto przewiduje się wykonanie 1 furtki w linii bramy przesuwnej, we wjeździe głównym na teren Zakładu Leczenia Uzależnień. Wymiar furtki: szerokość: 1,10 m wysokość: 1,60 m światło przejścia:1,00 m Wytyczne dotyczące wykonania bram wjazdowych i furtki : 1. Rama Rama wykonana z profili zamkniętych o wymiarze 60x60 mm z wypełnieniem z pionowych prętów o wymiarze 25x25 mm, umieszczonych co 110 mm 2. Słupy Słupy o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wyposażone w kapturek i specjalna listwę do montażu ogrodzenia 3. Akcesoria Zawiasy : regulowane umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180 o Zamek : dostarczany z klamką, wkładka patentową i trzema kluczami 4. Technika powlekania Bramy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ( minimalna grubość powłoki 275g/m 2 z dwóch stron), a następnie malowana proszkiem poliestrowym (min. 120 mm ) 5. Kolor Zielony RAL Znak CE Bramy winny posiadać znak CE zgodny dyrektywą o wyrobach budowlanych oraz spełniać wymagania normy EN dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych. Uwaga! Na odcinku F I -I I przewiduje się rozbiórkę istniejącej podmurówki ( do poziomu -0,20 cm) wraz z płotkiem drewnianym oraz wykończenie powstałej krawędzi : - drogi wewnętrznej odcinek F I -G I krawężnikiem drogowym 100x30x15 w kolorze szarym roboty wykonać w trakcie projektowanej modernizacji drogi wewnętrznej; - przy istniejącym chodniku odcinek G I -I I obrzeżem chodnikowym o wym. 100x20x6 w kolorze szarym. 4. Opis technologii prac rozbiórkowych Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r.w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.z 1995r. Nr 10 poz. 47) Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez osoby postronne. Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). W szczególności zapisy: kolejność i sposób wykonywania robot, opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z

11 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie. Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - roboty przygotowawcze - rozbiórka elementów metalowych ogrodzenia, - rozbiórka elementów podłogowych (podmurówka i fundamenty), - uporządkowanie placu rozbiórki Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół ogrodzenia: - wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno- biurowe placu rozbiórki nie zachodzi konieczność z uwagi na niewielki zakres robót oraz znajdujące się pomieszczenia w sąsiedztwie; - ustawienie toalet przenośnych nie zachodzi konieczność j.w.; - zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami; - wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej; - wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki Rozbiórka elementów metalowych Elementy metalowe ogrodzenia ramy z kątownika oraz słupki metalowe winny być wycinane przy użyciu szlifierek kątowych lub palnika acetylenowego Rozbiórka fundamentów i elementów murowanych Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu (ca 0,30 m poniżej poziomu terenu), odkładając urobek na obkład; - ściany fundamentowe i żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. ewentualne pręty zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami praz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: Gruz betonowy; Gruz ceglany; Żelazo i stal; Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 5. Infrastruktura towarzysząca - zasilanie w energię elektryczną nie dotyczy - zaopatrzenie w wodę nie dotyczy - odprowadzenie ścieków sanitarnych nie dotyczy - zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy

12 - gromadzenie odpadów stałych nie dotyczy - komunikacja wjazd na teren odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy z drogi publicznej 6. Ochrona środowiska Planowane zamierzenie nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213 z 2010 r. poz.1397 ze zmianami). 7. Charakterystyka ekologiczna Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje,że jest on ekologiczny w budowie i eksploatacji. Projektowana lokalizacja nie powoduje konieczność wycinki drzewostanu, nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe Nie występuje związana z eksploatacją obiektu emisja hałasu, wibracji ani promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 8. Uwagi końcowe Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane posiadają wymagane atesty i odpowiadają odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonane zostaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. OPRACOWAŁ:

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Modernizacja/wymiana ogrodzenia Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie dz. nr ewid. 19,20,87 2. IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES : Zakład leczenia Uzależnień Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie 3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ : Krzysztof Bartkowiak ul. Leśna 1, Chrzypsko Wielkie...Czerwiec 2012 r Data sporządzenia Informacji Podpis sporządzającego Informację

14 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Ogrodzenie terenu a. wysokość ogrodzenia 150,00 cm ( bez cokołu) b. długość ogrodzenia do rozbiórki 911,55 mb c. długość nowego ogrodzenia z siatki 651,05 mb Bramy wjazdowe brama awaryjna p.poż szerokość 5m brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) furtka przy wejściu głównym na teren Zakładu Zakres robót i kolejność realizacji budowy został przedstawiony w opisie technicznym do projektu budowlanego rozbiórki. II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren wokół budynków jest zagospodarowany. Oprócz ogrodzenia przeznaczonego do wymiany, na działce znajduje się budynek Pałacu, Pawilon łóżkowy, budynki administracyjne, mieszkalne, garaże oraz portiernia; Jest uzbrojona w energię elektryczną NN,wodę i kanalizacje (do szamba). III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Działka nie ma elementów stwarzających zagrożenie. IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Przewiduje się rozbiórki ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż. Najczęściej występujące zagrożenia to: podrażnienia błon śluzowych - W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne i maski ochronne; uszkodzenia głowy - W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach uszkodzenia rąk i nóg V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach. Rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie (analogia) 2. Przy wykonywaniu stropów : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w

15 sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach. Rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie(analogia) 3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne(analogia) 4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia mechaniczne. VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające uprawnienia budowlane; - Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników; - Przed dopuszczeniem pracowników do robót, Zakład/Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne); - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń; - Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone; - Wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnie budowlane muszą posiadać badania skuteczności zerowania, wyłączniki szybkiego wyłączania. - Teren budowy należy wygrodzić. - Należy zwrócić uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych, uwzględniając bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń - Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej i policji; - Na budowie winna znajdować się apteczka wyposażona w środki zgodnie z przepisami szczegółowymi; - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. Niniejsza Informacja sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r. poz. 1126) Nie jest wymagane sporządzenie Planu BIOZ Sporządził :...

16 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

17 Fot. 1 Ogrodzenie przy wjeździe głównym Odcinek B 1 -C Fot. 2 Ogrodzenie przy Portierni Odcinek A 1 -B i B-B 1

18 Fot. 3 Ogrodzenie Odcinek C-D Fot. 4 Ogrodzenie Odcinek D-E (uszkodzenie podmurówki)

19 Fot. 5 Ogrodzenie Odcinek D-E Fot. 6 Ogrodzenie Odcinek E-F

20 Fot. 7 Ogrodzenie Odcinek F-G Fot. 8 Ogrodzenie Odcinek F-G

21 Fot. 9 Ogrodzenie Odcinek F-G (uszkodzenie podmurówki) Fot. 10 Brama wjazdowa ppoż i Odcinek I-J

22 Fot. 11 Ogrodzenie Odcinek J-K Fot. 12 Ogrodzenie Odcinek L-K

23 Fot. 13 Ogrodzenie przy drodze powiatowej Odcinek L-Ł 1 z bramą wjazdową do garaży Fot. 14 Ogrodzenie Odcinek Ł 1 -M

24 Fot. 15 Ogrodzenie Odcinek Ł 1 -M Fot. 16 Ogrodzenie M-O z bramą wjazdową

25 Fot. 17 Ogrodzenie Odcinek O-P Fot. 18 Ogrodzenie Odcinek P-R

26 Fot. 19 Ogrodzenie Odcinek R-S Fot. 20 Ogrodzenie Odcinek R-S

27 Fot. 21 Ogrodzenie Odcinek R-S Fot. 22 Ogrodzenie przy budynku magazynowym Odcinek A I -A II

28 Fot. 23 Ogrodzenie przy budynku magazynowym Odcinek A II -C I Fot. 24 Ogrodzenie przy budynku administracyjnym Odcinek D I -E I

29 Fot. 25. Ogrodzenie ślady korozji Fot. 26 Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym Odcinek F I -H I

30 Fot. 27 Ogrodzenie przy wjeździe głównym Odcinek F I -G I

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE 1. Wstęp. 1.l. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany ogrodzenia na terenie Zakładu Leczenia

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, SZAMBA I OGRODZENIA PRZY ULICY JANA III SOBIESKIEGO W SKIERNIEWICACH strona nr 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Lp Nazwa strony Skala rys. Nr rysunku Nr strony 1 2 3 4 5 Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora: Gmina Skoroszyce - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali l : 500 dz. nr 228/42 - wytyczne inwestora

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa: dobudowa szybu windy do istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA DOMAR Budownictwo Architektura architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl OPRACOWANIE INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DANE INWESTYCJI temat/nazwa obiektu:

Bardziej szczegółowo

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS mgr inż.marek Kozioł ul. Chopina 29 63-600 Kępno tel. 602-320-549 PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU REMONTU OPŁOTOWANIA NA KTÓRY UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 554/08 z dnia 10.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA 3 2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 4

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA 3 2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONWACZY ROZBIÓRKI ZABUDOWY GOSPODARCZEJ I POMOCNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W GLIWICACH PRZY UL.DWORSKIEJ 10D 1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4.

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. ui. św. Antoniego 41 OPIS SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. Dotyczy Rozbiórki budynku murowanego ( komórki lokatorskie) zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

: Budowa sieci cieplnych od źródła ciela i chłodu do budynków na terenie SPZZOZ w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27

: Budowa sieci cieplnych od źródła ciela i chłodu do budynków na terenie SPZZOZ w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Budowa sieci cieplnych od źródła ciela i chłodu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o. o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Nr umowy PL-1079/67 TOM 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. POZNAŃ, ul.olszynka 9/6, 60-303 POZNAŃ, tel.:601 862 875, 512 577 666 PROJEKT TRYBUN ZEWNĘTRZNYCH DWURZĘDOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY. POZNAŃ, ul.olszynka 9/6, 60-303 POZNAŃ, tel.:601 862 875, 512 577 666 PROJEKT TRYBUN ZEWNĘTRZNYCH DWURZĘDOWYCH PROJEKT BUDOWLANY A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Smólska POZNAŃ, ul.olszynka 9/6, 60-303 POZNAŃ, tel.:601 862 875, 512 577 666 PROJEKT TRYBUN ZEWNĘTRZBYCH DWURZĘDOWYCH PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM NAZWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA

CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA BUDOWY OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOŻONEGO WE WSI GÓROWYCHY, ORAZ BUDOWY PIŁKOCHWYTU BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOZONEGO WE WSI STAŃKOWO. LOKALIZACJA: GMINA PRABUTY 82-550 PRABUTY,

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK GOSPODARCZY NR INW 104/000049 ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa działka ewidencyjna nr 3/4, obręb 7-02-02

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy Urzędzie Skarbowym na działce oznaczonej nr ewid. 711 obręb 7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 37 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 BIURO PROJEKTOWE e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo