SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator ul. Łaska Zduńska Wola tel. (43) , fax. (43) Sekretariat Spółdzielni tel.(43) Dział Techniczny Spółdzielni. 2. Opis przedmiotu zamówienia. A/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z realizacją robót docieplenia ściany podłużnej (od strony balkonów), wymianą okien piwnicznych oraz wymianą domofonów na cyfrowe budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli budynek V-kondygnacyjny, 4 klatkowy, 40 mieszkań, wykonany w technologii OWT 75. Projekt budowlany robót powinien zawierać kolorystykę docieplenia, nawiązującą do kolorystyki docieplonej wcześniej ściany. Kolorystykę należy uzgodnić ze Spółdzielnią. B/ Docieplenie ściany należy zrealizować w technologii lekkiej mokrej z tynkiem mineralnym 2 mm malowanym dwukrotnie farbą silikonową, z zastosowaniem styropianu wyprodukowanego z dodatkiem grafitu, o współczynniku przewodności cieplnej λ nie większej niż 0,032 W/mK, o grubości nie przekraczającej 11 cm spełniającej wymagane parametry cieplne. W zakresie robót należy uwzględnić dodatkowe docieplenie styropianem EPS70 grubości 5 cm w miejscach filarków międzyokiennych dla wyrównania powierzchni ściany przed jej dociepleniem oraz docieplenie ościeży okiennych styropianem z dodatkiem grafitu o podanych wyżej parametrach cieplnych o grubości 3 cm. W zakresie prac należy przewidzieć następujące roboty: - Wykonanie wszystkich robót docieplenia przewidzianych w wybranym systemie dociepleniowym. - Przygotowanie podłoża wraz z naprawą ubytków i pęknięć. - Ocieplenie ściany budynku styropianem mocowanym na klej i dyble. - Montaż listew cokołowych. - Montaż listew kątowych metalowych dla ochrony wszystkich narożników. - Montaż siatki na docieplanych powierzchniach oraz dodatkowej warstwy siatki w poziomie parteru pasem o wysokości 2 m, mierzonym od dolnej krawędzi ocieplenia. - Ocieplenie ościeży. - Wykonanie izolacji szczeliny dylatacyjnej na docieplanej ścianie poprzez uszczelnienie całej grubości szczeliny styropianem z dodatkiem grafitu o wymaganych parametrach, na całej wysokości budynku i szerokości 1 m. - Montaż i demontaż rusztowań, zabrania się ustawienia rusztowań wiszących. - W zakresie robót należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne, gwarantujące prawidłowe wykonanie zamówienia art. roboty przygotowawcze, zabezpieczające transportowe i inne elementy nieprzewidziane ale konieczne do wykonania robót,

2 2 w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty prac porządkowych i zagospodarowania placu budowy (w tym ogrodzenie i oznaczenie budowy, dozorowanie zaplecza, kontenery na odpady, dostęp do WC, pokrycie kosztów dostarczenia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody, a także w przypadku takiej konieczności liczników wody i energii punkty poboru wody i energii wskaże Spółdzielnia). Wykonawca zobowiązany jest do oględzin budynku przed złożeniem oferty i uwzględnienia w wycenie robót, wszystkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu dla prawidłowego wykonania zlecenia, a które nie są wymienione w specyfikacji. - Zabezpieczenie okien (oklejenie folią) na czas prowadzenia robót. Skrzydła okienne należy oklejać odrębnie. - Przy dociepleniu należy zwrócić szczególną uwagę na roboty przewidziane w systemie docieplenia, polegające na wykonaniu szczelnego połączenia warstwy docieplenia z gzymsem lub z obróbką blacharską zabezpieczającą połączenie docieplenia ściany z dachem budynku, poprzez zastosowanie wypełnienia zalecanymi systemem materiałami uszczelniającymi. - Wykonanie nowych tynków mineralnych na cokole od strony docieplanej oraz na cokołach twierane h wcześniej szczytów łącznie z dwukrotnym malowaniem cokołu całego budynku farbą silikonową. - Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych docieplenia farbą silikonową (wszystkich docieplanych powierzchni). - Malowanie ocieplonych wcześniej ścian szczytowych budynku. UWAGA! malowanie ścian prowadzone będzie tylko w przypadku podjęcia takiej decyzji przez mieszkańców, w ankiecie przekazanej im po przetargu (w ofercie należy przedstawić odrębnie ceny malowania każdego ze szczytów). - Malowanie farbą olejną wszystkich elementów metalowych n.p. kraty, balustrady, rury. - Docieplenie powinno rozpoczynać się na wysokości dostosowanej do istniejącego docieplenia ścian szczytowych - Wymianę okien piwnicznych w całym budynku. Należy wymienić okna na stolarkę PCV, białą o współczynniku przenikania ciepła przez okna równym minimum: dla okien 1,8 W/m²K, dla szyby 1,1 W/m²K. Okna należy wymienić w podziale sprzed wymiany. Okna piwniczne powinny mieć wszystkie skrzydła uchylne, a skrzydła okien w pralniach i w klatkach schodowych powinny być także twierane. Przy wymianie okien należy uwzględnić wyrównanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych poprzez nałożenie tynków gładkich od wewnątrz i mrozoodpornych od strony zewnętrznej wraz z ich pomalowaniem. - Wywóz złomu, gruzu i innych nieczystości na wysypisko. - Rozebranie istniejącej opaski, wyrównanie terenu i ułożenie nowej opaski wokół całego budynku z płyt wibroprasowanych betonowych o wymiarach 50x50 cm wraz z wykonaniem obrzeży. - Wymianę domofonów na nowe cyfrowe, wraz z montażem nowych aparatów w mieszkaniach i podłączeniem instalacji. Tablica domofonowa powinna być czytelna, podświetlona, wywołanie nr mieszkania powinno następować poprzez wybranie jego numeru (bez konieczności dodatkowych funkcji). Wymianę domofonów należy przeprowadzić w możliwie krótkim czasie. - Wymianę obróbek blacharskich parapetów okiennych, parapety powinny być wykonane z jednego elementu blachy. Parapety muszą zostać zamontowane

3 3 (wpięte) pod dolny ramiak ościeżnic okiennych, uszczelnione masą silikonową i pianą uszczelniającą z zachowanym spadkiem na zewnątrz. - Demontaż wszystkich zbędnych obróbek blacharskich, obróbki nie mogą być zakrywane. - Demontaż płyt azbestowych na ekranach międzyokiennych i zastąpienie ich płytą OSB-3 grubości 18 mm. UWAGA! Roboty docieplenia prowadzone będą z demontażem płyt azbestowych i zastąpieniem ich płytami OSB tylko w przypadku podjęcia takiej decyzji przez mieszkańców budynku, w ankiecie przekazanej po przetargu. - Wywóz zdemontowanych płyt azbestowych na uprawnione do przyjmowania tego rodzaju odpadów wysypisko. - Wykonanie napraw wylewek balkonowych w budynku, polegających na skuciu starych wylewek i wykonaniu nowych wylewek betonowych o gr.6cm zatartych na gładko wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich w tym obróbek krawędzi balkonu i progu drzwi balkonowych. Na wykonane wylewki należy nałożyć powłokę wodoszczelną zabezpieczającą w formie pomalowania emulsją do tego przeznaczoną. Materiał, którym będą pomalowane wylewki nie powinien wykluczać możliwości ułożenia na nich płytek ceramicznych. Naprawa wylewek odbywać się będzie według potrzeb i protokółu konieczności spisanego ze Spółdzielnią. - Malowanie obróbek blacharskich balkonów, na których nie będą wykonywane nowe wylewki farbą dostosowaną dla blach ocynkowanych, w kolorze szarym. - Przełożenie rur spustowych od docieplanej strony. - Przy połączeniu rynien z rurami spustowymi należy zastosować kosze z blachy ocynkowanej, które umożliwiają wyprowadzenie obróbek poza docieplenie wraz z uzupełnieniem obróbek pasa podrynnowego przy koszach. - Montaż czujników ruchu z funkcją zmierzchową przy oprawach oświetleniowych nad wejściami do klatek schodowych. - Wymianę zwodów pionowych instalacji odgromowej, uziomy instalacji odgromowej (bednarka) nie mogą być zakrywane dociepleniem. - Zapewnienie kierownika budowy. C/ Projekt budowlany dla wykonania docieplenia budynku powinien być wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr 120 z 2003r., poz. 1133/. Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach i dostarczyć do siedziby Spółdzielni. Gotowy projekt Spółdzielnia załączy do wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku odmowy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonawca dokona wymaganych poprawek dokumentacji w maksymalnym terminie 7 dni. D/ Roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Materiały dla potrzeb wykonania robót w całości zapewnia Wykonawca. Materiały muszą być w pierwszym gatunku, powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi art.10 Ustawy z r. Prawo budowlane i Ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych. Dla dostarczonych materiałów wykonawca przedstawi dokumenty wymagane w/w przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania procedur zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

4 4 E/ Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania mieszkańców budynku, poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczne dojście do budynku. F/ Warunki odbioru robót. a/ Roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór będzie przeprowadzony przez spółdzielnię, która oceni jakość i ilość robót, maksymalnie w ciągu trzech dni od wpisu wykonawcy do dziennika budowy i jednoczesnego powiadomienia spółdzielni. b/ Odbiór częściowy i ostateczny. Gotowość do odbioru częściowego lub ostatecznego następuje poprzez wpis wykonawcy do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie spółdzielni. Odbioru dokonuje spółdzielnia w obecności wykonawcy: odbiór częściowy maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia, odbiór ostateczny maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości odbioru przez spółdzielnię i dostarczenia spółdzielni dokumentów odbiorowych, t.j. dokumentacji projektowej z ewentualnymi naniesionymi zmianami, dziennika budowy, deklaracjami zgodności wbudowanych materiałów. 3. Opis przygotowania oferty. Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu - Oferta na wykonanie robót docieplenia budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy i powinna zawierać: Dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania, NIP, telefon). Datę sporządzenia. Określenie przedmiotu oferty oraz nazwy i producenta i opisu proponowanego systemu docieplenia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Spółdzielnia zastrzega, że przy prowadzonych robotach dociepleniowych należy stosować materiały dociepleniowe (tynk, klej, siatka, farba, materiały gruntujące) od jednego systemodawcy. Informację o cenie oferty zawierającą: - Cenę ryczałtową netto wykonania dokumentacji budowlanej. - Cenę ryczałtową netto wykonania całości robót (materiały, robocizna, sprzęt) objętych przetargiem bez robót demontażu płyt azbestowych, ich zastąpienia płytą OSB i wywozem płyt azbestowych na wysypisko oraz bez malowania ścian szczytowych. Cena powinna być ustalona na podstawie kosztorysu budowlanego robót, który należy dołączyć do oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do przedstawienia Spółdzielni pełnego, szczegółowego kosztorysu robót (jeśli oferent złoży w ofercie kosztorys skrócony). - Cenę ryczałtową netto demontażu płyt azbestowych na ekranach międzyokiennych wraz z ich zastąpieniem płytą OSB-3 grubości 18 mm i wywozem płyt na wysypisko. Roboty docieplenia prowadzone będą z demontażem płyt azbestowych tylko w przypadku podjęcia decyzji o demontażu przez mieszkańców budynku (w ankietach przekazanych po wyborze wykonawcy robót). - Cenę ryczałtową netto malowania ścian szczytowych (odrębnie dla każdej ściany). - Cenę ryczałtową netto wykonania 1m 2 wylewki balkonowej. - Parametry do kosztorysowania robót: koszt roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu materiałów i pracy sprzętu. Koszt pracy sprzętu oraz ceny materiałów nie

5 5 mogą być wyższe niż średnie stawki krajowe dla danego rodzaju sprzętu i danego rodzaju materiałów, publikowane w zeszytach SEKOCENBUD przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa w Warszawie dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym prowadzone będą roboty. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym robót sporządzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. nr 80 z dnia r., poz.867) w oparciu o katalogi KNR, które obowiązywały przy kosztorysowaniu robót budowlanych w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie metod kosztorysowania robót budowlanych. Dowód wniesienia wadium. Zaświadczenia i oświadczenia według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. Termin wykonania dokumentacji i robót. Preferowane przez Spółdzielnię terminy wykonania: dokumentacji budowlanej 21 dni licząc od daty podpisania umowy, robót r. Spółdzielnia zastrzega prowadzenie robót przy temperaturze nie mniejszej niż 5 o C. Warunki gwarancji na roboty. Spółdzielnia zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. Informację o fakturowaniu robót. Spółdzielnia zastrzega zapłatę wynagrodzenia w dwóch częściach - jedna faktura za projekt po jego wykonaniu potwierdzonym protokółem i druga faktura po wykonaniu całości robót potwierdzonych protokółem odbioru końcowego. Faktury płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Termin ważności oferty. Deklarację kwoty jaka oferent przeznaczy na reklamę swojej firmy w publikatorach Spółdzielni (gazeta, TV). 4. Wymagania wobec oferentów: a) Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenia i zaświadczenia: Oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi na zakup materiałów i posiada wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonywania robót objętych przetargiem oraz informację o posiadanym sprzęcie. Aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż w listopadzie 2012r.) z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek oraz z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi. Zaświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (należy załączyć, KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację firmy), a jeśli działalność wykonawcy została wpisana do ewidencji gospodarczej, należy załączyć oświadczenie o posiadanym wpisie z datą rejestracji firmy i datą rozpoczęcia działalności. Oświadczenie, że wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata, należy załączyć referencje z tego okresu oraz wykaz wykonanych w tym okresie robót. Oświadczenie o ubezpieczeniu firmy i robót realizowanych przez tą firmę. Ubezpieczenie robót będzie warunkiem podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. W przypadku gdy ubezpieczenie będzie posiadało franszyzę uzależniającą wypłatę odszkodowania od kwoty poniesionej szkody, oferent powinien złożyć oświadczenie o poniesieniu szkody do wysokości franszyzy z własnych środków finansowych.

6 6 b) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych na konto Spółdzielni w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. nr w terminie składania ofert. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadku gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji, odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane. 5. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 11 lutego 2013r. do godz. 10 oo. 6. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Spółdzielni, sala nr 7 w dniu 11 lutego 2013r. o godz O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. 7. Formalności po zakończeniu przetargu. Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy ze Spółdzielnią na realizację robót objętych przetargiem, zgodnie ze złożona ofertą oraz ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. Warunkiem podpisania umowy będzie wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania robót w kwocie 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych, oraz przedstawienie umowy ubezpieczenia firmy i robót przez nią realizowanych. 8. Ogólne warunki umowy. W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą postanowienia dotyczące: Zakresu rzeczowego i wartości robot. Zapisu, że cena robót nie ulegnie zmianie. Kar umownych: 1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Spółdzielnię z przyczyn od Nich zależnych - 10% całkowitej wartości robót brutto. 2. Za przekroczenie umownego terminu wykonania dokumentacji budowlanej lub robót 0,2% całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. 3. Za niedotrzymanie terminu usuwania usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 0,2 % całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. Zobowiązania wykonawcy do naprawy usterek w ramach gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia usterki. Zobowiązania wykonawcy do udzielenia gwarancji dla robót objętych przetargiem. Zobowiązania wykonawcy, poza karami umownymi, do naprawienia wszystkich szkód poniesionych przez spółdzielnię i osoby trzecie, związanych z nienależytym wykonaniem robót i ewentualnymi wadami ujawnionymi w okresie późniejszym. Zobowiązania wykonawcy do powiadomienia mieszkańców budynku o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót.

7 7 Terminu wykonania dokumentacji i robót. Fakturowania robót wg zasad opisanych w niniejszej specyfikacji. Zasad wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania robót. 9. Szczegółowych informacji n.t. przetargu udzielają pracownicy Działu Technicznego Spółdzielni, ul.osmolińska 6, pokój nr 1 tel. / 043/ Zatwierdzono dnia r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. GETTA ŻYDOWSKIEGO 31 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. KRĘTEJ 6 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2014 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem przetargu są roboty polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ścian podłużnych oraz szczytowych budynku przy ul. POMORSKIEJ 19 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony klatek schodowych, dwóch ścian szczytowych oraz dwóch uskoków budynku przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ścian podłużnych oraz szczytowych budynku przy ul. POMORSKIEJ 19 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót malowania elewacji ściany podłużnej od strony klatek schodowych oraz budowy ścianek bocznych przy wejściach do klatek budynku przy ul. ŁÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2016 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. INŻYNIERSKIEJ 1/3 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów, uskoków oraz stropodachu budynku przy ul. SPACEROWEJ 95 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej i uskoku od strony klatek schodowych oraz prac powiązanych w budynku przy ul. SIERADZKIEJ 44/46 w Zduńskiej Woli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony wejść do klatek schodowych, szczytu od strony południowej oraz prac powiązanych w budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej (ściana bez balkonów), docieplenia stropodachu oraz prac powiązanych w budynku przy ul. GIERYMSKIEGO 1 w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla przetargu nieograniczonego na roboty drogowe.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla przetargu nieograniczonego na roboty drogowe. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na roboty drogowe. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są następujące roboty: 1. Remont drogi osiedlowej przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów oraz prac powiązanych w budynku przy ul. OGRODOWEJ 6 A w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych, ścianek wiatrołapów, lamp oświetleniowych, domofonów w budynkach Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA NR 57A W LUBLINIE.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA NR 57A W LUBLINIE. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA NR 57A W LUBLINIE. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie: Regulaminu organizowania

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JAGODOWEJ NR 9E W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JAGODOWEJ NR 9E W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JAGODOWEJ NR 9E W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie: Regulaminu organizowania przetargów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JAGODOWEJ NR 7E W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JAGODOWEJ NR 7E W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. JAGODOWEJ NR 7E W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie: Regulaminu organizowania przetargów i

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska r.

Ruda Śląska r. Ruda Śląska 04.01.2017r. Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2017 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Rudzie Śląskiej I. Oferta winna

Bardziej szczegółowo

Kod: Zabrze, dnia r.

Kod: Zabrze, dnia r. Kod: 050-00824 Zabrze, dnia 19.05.2016r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 171/2016 REB V Nr 2/2016 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... 2007 roku pomiędzy: Zespołem..., z siedzibą przy ul...., 88-200 Radziejów reprezentowanym przez Dyrektora Pana przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Kod: Zabrze, dnia r.

Kod: Zabrze, dnia r. Kod: 050-01149 Zabrze, dnia 27.04.2016r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 131/2016 REB V Nr 17/2016 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Nazwa i adres Zamawiającego I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 tel./fax 043 827-14-25 www.lojagiellonczyk.pl e-mail

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa

Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa Ruda Śląska 30.12.2010r. Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa 1. Oferta winna zawierać: a) imię,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

ofertowego nieograniczonego na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż)

ofertowego nieograniczonego na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż) - - REGULAMIN PRZETARGU ofertowego nieograniczonego na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż). Przedmiotem przetargu ofertowego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Trzebnica Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Trzebnica, ul. Obornicka 1

Trzebnica Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Trzebnica, ul. Obornicka 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 55-100 Trzebnica, ul. Obornicka 1 Trzebnica 2017-03-09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Docieplenie ścian budynków w zasobach S.M.L.W. -Trzebnica

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13 Ogłasza Przetarg pisemny niegraniczony na Docieplenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg dnia 24-02-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki nr 11 w Nowej Dębie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT PN: Docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Faks*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję... * na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję...

FORMULARZ OFERTOWY. Faks*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję...  * na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*... NIP*... REGON*... Telefon*... Faks*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję... e-mail* na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Termomodernizacja budynku Budynek mieszkalny budowlana. 11-610 Pozezdrze

Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Termomodernizacja budynku Budynek mieszkalny budowlana. 11-610 Pozezdrze Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana Inwestycja Teroodernizacja budynku Budynek ieszkalny budowlana Adres: Podleśna -0 Pozezdrze y CPV: 000-7 - Roboty reontowe i renowacyjne Inwestor: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykaz załączników do Specyfikacji: 1. Formularz ofertowy; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wybór wykonawcy. I NAZWA ZADANIA : 1.

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ , , fax: 077/ OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ , , fax: 077/ OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-16/08 Turawa, 31-10-2008r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM : Remont klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku w budynku mieszkalnym : Olsztyńska 10, 12, 14, 16 INWESTOR : 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

O g ł o s z e n i e. Termin wykonania robót (nie później niż do r.) należy podać w ofercie.

O g ł o s z e n i e. Termin wykonania robót (nie później niż do r.) należy podać w ofercie. Stalowa Wola, 16.07.2014 r. O g ł o s z e n i e Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie robót termomodernizacyjnych w zakresie docieplenia ścian tynkiem silikonowym

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro Płońsk, dnia 01.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Zamawiający: Gimnazjum nr 1 w Płońsku,

Bardziej szczegółowo

Kod: Zabrze, dnia r.

Kod: Zabrze, dnia r. Kod: 050-01428 Zabrze, dnia 14.03.2016r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 71/2016 REB V Nr 9/2016 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Projekt -UMOWA Nr.../14

Projekt -UMOWA Nr.../14 Projekt -UMOWA Nr.../14 zawarta w dniu...2014 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Dolna Odra w Gryfinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008

UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008 UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008 zawarta w dniu...2008 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1) Powiatem Kołobrzeskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI ROZLICZANIA KOSZTÓW C.O. I USŁUGAMI SERWISOWYMI DLA POTRZEB SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATOR

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta dnia... w Lublinie, pomiędzy Gminą Lublin, mającą siedzibę w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: OCIEPLENIE ŚCIAN Kraków, dnia 01.03.2016r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy

Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Kowalewo Pomorskie, dnia 11.06.2015 roku GKiM.271.11.2015 Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r.

Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r. Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 198/2015 REB IV Nr 29/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80789-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 80789-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Elbląg: Zakup, dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 (obiekt zabytkowy - wpis do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 lipca 2007 r. nr rej.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA UMOWY

TERMIN WYKONANIA UMOWY U M O W A zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Miejkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizxacji sp. z o.o. w Ciechoxinku, ul. Nieszawska 21 zwaną w dalszej treści Zamawiającym reprezentowaną przez: Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmiec termomodernizacja budynków Zespołu Szkół przy ul. Marcinkowickiej

Bardziej szczegółowo

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich UMOWA NR.../... (wzór) zawarta w dniu...2012 r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1 reprezentowaną przez: Sławomira Błażewskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Kod: Zabrze, dnia r.

Kod: Zabrze, dnia r. Kod: 030-01646 Zabrze, dnia 03.11.2016r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 270/2016 REB III Nr 83/2016 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo