SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator ul. Łaska Zduńska Wola tel. (43) , fax. (43) Sekretariat Spółdzielni tel.(43) Dział Techniczny Spółdzielni. 2. Opis przedmiotu zamówienia. A/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z realizacją robót docieplenia ściany podłużnej (od strony balkonów), wymianą okien piwnicznych oraz wymianą domofonów na cyfrowe budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli budynek V-kondygnacyjny, 4 klatkowy, 40 mieszkań, wykonany w technologii OWT 75. Projekt budowlany robót powinien zawierać kolorystykę docieplenia, nawiązującą do kolorystyki docieplonej wcześniej ściany. Kolorystykę należy uzgodnić ze Spółdzielnią. B/ Docieplenie ściany należy zrealizować w technologii lekkiej mokrej z tynkiem mineralnym 2 mm malowanym dwukrotnie farbą silikonową, z zastosowaniem styropianu wyprodukowanego z dodatkiem grafitu, o współczynniku przewodności cieplnej λ nie większej niż 0,032 W/mK, o grubości nie przekraczającej 11 cm spełniającej wymagane parametry cieplne. W zakresie robót należy uwzględnić dodatkowe docieplenie styropianem EPS70 grubości 5 cm w miejscach filarków międzyokiennych dla wyrównania powierzchni ściany przed jej dociepleniem oraz docieplenie ościeży okiennych styropianem z dodatkiem grafitu o podanych wyżej parametrach cieplnych o grubości 3 cm. W zakresie prac należy przewidzieć następujące roboty: - Wykonanie wszystkich robót docieplenia przewidzianych w wybranym systemie dociepleniowym. - Przygotowanie podłoża wraz z naprawą ubytków i pęknięć. - Ocieplenie ściany budynku styropianem mocowanym na klej i dyble. - Montaż listew cokołowych. - Montaż listew kątowych metalowych dla ochrony wszystkich narożników. - Montaż siatki na docieplanych powierzchniach oraz dodatkowej warstwy siatki w poziomie parteru pasem o wysokości 2 m, mierzonym od dolnej krawędzi ocieplenia. - Ocieplenie ościeży. - Wykonanie izolacji szczeliny dylatacyjnej na docieplanej ścianie poprzez uszczelnienie całej grubości szczeliny styropianem z dodatkiem grafitu o wymaganych parametrach, na całej wysokości budynku i szerokości 1 m. - Montaż i demontaż rusztowań, zabrania się ustawienia rusztowań wiszących. - W zakresie robót należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne, gwarantujące prawidłowe wykonanie zamówienia art. roboty przygotowawcze, zabezpieczające transportowe i inne elementy nieprzewidziane ale konieczne do wykonania robót,

2 2 w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty prac porządkowych i zagospodarowania placu budowy (w tym ogrodzenie i oznaczenie budowy, dozorowanie zaplecza, kontenery na odpady, dostęp do WC, pokrycie kosztów dostarczenia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody, a także w przypadku takiej konieczności liczników wody i energii punkty poboru wody i energii wskaże Spółdzielnia). Wykonawca zobowiązany jest do oględzin budynku przed złożeniem oferty i uwzględnienia w wycenie robót, wszystkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu dla prawidłowego wykonania zlecenia, a które nie są wymienione w specyfikacji. - Zabezpieczenie okien (oklejenie folią) na czas prowadzenia robót. Skrzydła okienne należy oklejać odrębnie. - Przy dociepleniu należy zwrócić szczególną uwagę na roboty przewidziane w systemie docieplenia, polegające na wykonaniu szczelnego połączenia warstwy docieplenia z gzymsem lub z obróbką blacharską zabezpieczającą połączenie docieplenia ściany z dachem budynku, poprzez zastosowanie wypełnienia zalecanymi systemem materiałami uszczelniającymi. - Wykonanie nowych tynków mineralnych na cokole od strony docieplanej oraz na cokołach twierane h wcześniej szczytów łącznie z dwukrotnym malowaniem cokołu całego budynku farbą silikonową. - Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych docieplenia farbą silikonową (wszystkich docieplanych powierzchni). - Malowanie ocieplonych wcześniej ścian szczytowych budynku. UWAGA! malowanie ścian prowadzone będzie tylko w przypadku podjęcia takiej decyzji przez mieszkańców, w ankiecie przekazanej im po przetargu (w ofercie należy przedstawić odrębnie ceny malowania każdego ze szczytów). - Malowanie farbą olejną wszystkich elementów metalowych n.p. kraty, balustrady, rury. - Docieplenie powinno rozpoczynać się na wysokości dostosowanej do istniejącego docieplenia ścian szczytowych - Wymianę okien piwnicznych w całym budynku. Należy wymienić okna na stolarkę PCV, białą o współczynniku przenikania ciepła przez okna równym minimum: dla okien 1,8 W/m²K, dla szyby 1,1 W/m²K. Okna należy wymienić w podziale sprzed wymiany. Okna piwniczne powinny mieć wszystkie skrzydła uchylne, a skrzydła okien w pralniach i w klatkach schodowych powinny być także twierane. Przy wymianie okien należy uwzględnić wyrównanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych poprzez nałożenie tynków gładkich od wewnątrz i mrozoodpornych od strony zewnętrznej wraz z ich pomalowaniem. - Wywóz złomu, gruzu i innych nieczystości na wysypisko. - Rozebranie istniejącej opaski, wyrównanie terenu i ułożenie nowej opaski wokół całego budynku z płyt wibroprasowanych betonowych o wymiarach 50x50 cm wraz z wykonaniem obrzeży. - Wymianę domofonów na nowe cyfrowe, wraz z montażem nowych aparatów w mieszkaniach i podłączeniem instalacji. Tablica domofonowa powinna być czytelna, podświetlona, wywołanie nr mieszkania powinno następować poprzez wybranie jego numeru (bez konieczności dodatkowych funkcji). Wymianę domofonów należy przeprowadzić w możliwie krótkim czasie. - Wymianę obróbek blacharskich parapetów okiennych, parapety powinny być wykonane z jednego elementu blachy. Parapety muszą zostać zamontowane

3 3 (wpięte) pod dolny ramiak ościeżnic okiennych, uszczelnione masą silikonową i pianą uszczelniającą z zachowanym spadkiem na zewnątrz. - Demontaż wszystkich zbędnych obróbek blacharskich, obróbki nie mogą być zakrywane. - Demontaż płyt azbestowych na ekranach międzyokiennych i zastąpienie ich płytą OSB-3 grubości 18 mm. UWAGA! Roboty docieplenia prowadzone będą z demontażem płyt azbestowych i zastąpieniem ich płytami OSB tylko w przypadku podjęcia takiej decyzji przez mieszkańców budynku, w ankiecie przekazanej po przetargu. - Wywóz zdemontowanych płyt azbestowych na uprawnione do przyjmowania tego rodzaju odpadów wysypisko. - Wykonanie napraw wylewek balkonowych w budynku, polegających na skuciu starych wylewek i wykonaniu nowych wylewek betonowych o gr.6cm zatartych na gładko wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich w tym obróbek krawędzi balkonu i progu drzwi balkonowych. Na wykonane wylewki należy nałożyć powłokę wodoszczelną zabezpieczającą w formie pomalowania emulsją do tego przeznaczoną. Materiał, którym będą pomalowane wylewki nie powinien wykluczać możliwości ułożenia na nich płytek ceramicznych. Naprawa wylewek odbywać się będzie według potrzeb i protokółu konieczności spisanego ze Spółdzielnią. - Malowanie obróbek blacharskich balkonów, na których nie będą wykonywane nowe wylewki farbą dostosowaną dla blach ocynkowanych, w kolorze szarym. - Przełożenie rur spustowych od docieplanej strony. - Przy połączeniu rynien z rurami spustowymi należy zastosować kosze z blachy ocynkowanej, które umożliwiają wyprowadzenie obróbek poza docieplenie wraz z uzupełnieniem obróbek pasa podrynnowego przy koszach. - Montaż czujników ruchu z funkcją zmierzchową przy oprawach oświetleniowych nad wejściami do klatek schodowych. - Wymianę zwodów pionowych instalacji odgromowej, uziomy instalacji odgromowej (bednarka) nie mogą być zakrywane dociepleniem. - Zapewnienie kierownika budowy. C/ Projekt budowlany dla wykonania docieplenia budynku powinien być wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr 120 z 2003r., poz. 1133/. Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach i dostarczyć do siedziby Spółdzielni. Gotowy projekt Spółdzielnia załączy do wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku odmowy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonawca dokona wymaganych poprawek dokumentacji w maksymalnym terminie 7 dni. D/ Roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Materiały dla potrzeb wykonania robót w całości zapewnia Wykonawca. Materiały muszą być w pierwszym gatunku, powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi art.10 Ustawy z r. Prawo budowlane i Ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych. Dla dostarczonych materiałów wykonawca przedstawi dokumenty wymagane w/w przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania procedur zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

4 4 E/ Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania mieszkańców budynku, poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczne dojście do budynku. F/ Warunki odbioru robót. a/ Roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór będzie przeprowadzony przez spółdzielnię, która oceni jakość i ilość robót, maksymalnie w ciągu trzech dni od wpisu wykonawcy do dziennika budowy i jednoczesnego powiadomienia spółdzielni. b/ Odbiór częściowy i ostateczny. Gotowość do odbioru częściowego lub ostatecznego następuje poprzez wpis wykonawcy do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie spółdzielni. Odbioru dokonuje spółdzielnia w obecności wykonawcy: odbiór częściowy maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia, odbiór ostateczny maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości odbioru przez spółdzielnię i dostarczenia spółdzielni dokumentów odbiorowych, t.j. dokumentacji projektowej z ewentualnymi naniesionymi zmianami, dziennika budowy, deklaracjami zgodności wbudowanych materiałów. 3. Opis przygotowania oferty. Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu - Oferta na wykonanie robót docieplenia budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy i powinna zawierać: Dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania, NIP, telefon). Datę sporządzenia. Określenie przedmiotu oferty oraz nazwy i producenta i opisu proponowanego systemu docieplenia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Spółdzielnia zastrzega, że przy prowadzonych robotach dociepleniowych należy stosować materiały dociepleniowe (tynk, klej, siatka, farba, materiały gruntujące) od jednego systemodawcy. Informację o cenie oferty zawierającą: - Cenę ryczałtową netto wykonania dokumentacji budowlanej. - Cenę ryczałtową netto wykonania całości robót (materiały, robocizna, sprzęt) objętych przetargiem bez robót demontażu płyt azbestowych, ich zastąpienia płytą OSB i wywozem płyt azbestowych na wysypisko oraz bez malowania ścian szczytowych. Cena powinna być ustalona na podstawie kosztorysu budowlanego robót, który należy dołączyć do oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do przedstawienia Spółdzielni pełnego, szczegółowego kosztorysu robót (jeśli oferent złoży w ofercie kosztorys skrócony). - Cenę ryczałtową netto demontażu płyt azbestowych na ekranach międzyokiennych wraz z ich zastąpieniem płytą OSB-3 grubości 18 mm i wywozem płyt na wysypisko. Roboty docieplenia prowadzone będą z demontażem płyt azbestowych tylko w przypadku podjęcia decyzji o demontażu przez mieszkańców budynku (w ankietach przekazanych po wyborze wykonawcy robót). - Cenę ryczałtową netto malowania ścian szczytowych (odrębnie dla każdej ściany). - Cenę ryczałtową netto wykonania 1m 2 wylewki balkonowej. - Parametry do kosztorysowania robót: koszt roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu materiałów i pracy sprzętu. Koszt pracy sprzętu oraz ceny materiałów nie

5 5 mogą być wyższe niż średnie stawki krajowe dla danego rodzaju sprzętu i danego rodzaju materiałów, publikowane w zeszytach SEKOCENBUD przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa w Warszawie dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym prowadzone będą roboty. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym robót sporządzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. nr 80 z dnia r., poz.867) w oparciu o katalogi KNR, które obowiązywały przy kosztorysowaniu robót budowlanych w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie metod kosztorysowania robót budowlanych. Dowód wniesienia wadium. Zaświadczenia i oświadczenia według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. Termin wykonania dokumentacji i robót. Preferowane przez Spółdzielnię terminy wykonania: dokumentacji budowlanej 21 dni licząc od daty podpisania umowy, robót r. Spółdzielnia zastrzega prowadzenie robót przy temperaturze nie mniejszej niż 5 o C. Warunki gwarancji na roboty. Spółdzielnia zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. Informację o fakturowaniu robót. Spółdzielnia zastrzega zapłatę wynagrodzenia w dwóch częściach - jedna faktura za projekt po jego wykonaniu potwierdzonym protokółem i druga faktura po wykonaniu całości robót potwierdzonych protokółem odbioru końcowego. Faktury płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Termin ważności oferty. Deklarację kwoty jaka oferent przeznaczy na reklamę swojej firmy w publikatorach Spółdzielni (gazeta, TV). 4. Wymagania wobec oferentów: a) Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenia i zaświadczenia: Oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi na zakup materiałów i posiada wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonywania robót objętych przetargiem oraz informację o posiadanym sprzęcie. Aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż w listopadzie 2012r.) z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek oraz z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi. Zaświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (należy załączyć, KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację firmy), a jeśli działalność wykonawcy została wpisana do ewidencji gospodarczej, należy załączyć oświadczenie o posiadanym wpisie z datą rejestracji firmy i datą rozpoczęcia działalności. Oświadczenie, że wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata, należy załączyć referencje z tego okresu oraz wykaz wykonanych w tym okresie robót. Oświadczenie o ubezpieczeniu firmy i robót realizowanych przez tą firmę. Ubezpieczenie robót będzie warunkiem podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. W przypadku gdy ubezpieczenie będzie posiadało franszyzę uzależniającą wypłatę odszkodowania od kwoty poniesionej szkody, oferent powinien złożyć oświadczenie o poniesieniu szkody do wysokości franszyzy z własnych środków finansowych.

6 6 b) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych na konto Spółdzielni w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. nr w terminie składania ofert. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadku gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji, odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane. 5. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 11 lutego 2013r. do godz. 10 oo. 6. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Spółdzielni, sala nr 7 w dniu 11 lutego 2013r. o godz O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. 7. Formalności po zakończeniu przetargu. Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy ze Spółdzielnią na realizację robót objętych przetargiem, zgodnie ze złożona ofertą oraz ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. Warunkiem podpisania umowy będzie wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania robót w kwocie 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych, oraz przedstawienie umowy ubezpieczenia firmy i robót przez nią realizowanych. 8. Ogólne warunki umowy. W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą postanowienia dotyczące: Zakresu rzeczowego i wartości robot. Zapisu, że cena robót nie ulegnie zmianie. Kar umownych: 1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Spółdzielnię z przyczyn od Nich zależnych - 10% całkowitej wartości robót brutto. 2. Za przekroczenie umownego terminu wykonania dokumentacji budowlanej lub robót 0,2% całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. 3. Za niedotrzymanie terminu usuwania usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 0,2 % całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. Zobowiązania wykonawcy do naprawy usterek w ramach gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia usterki. Zobowiązania wykonawcy do udzielenia gwarancji dla robót objętych przetargiem. Zobowiązania wykonawcy, poza karami umownymi, do naprawienia wszystkich szkód poniesionych przez spółdzielnię i osoby trzecie, związanych z nienależytym wykonaniem robót i ewentualnymi wadami ujawnionymi w okresie późniejszym. Zobowiązania wykonawcy do powiadomienia mieszkańców budynku o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót.

7 7 Terminu wykonania dokumentacji i robót. Fakturowania robót wg zasad opisanych w niniejszej specyfikacji. Zasad wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania robót. 9. Szczegółowych informacji n.t. przetargu udzielają pracownicy Działu Technicznego Spółdzielni, ul.osmolińska 6, pokój nr 1 tel. / 043/ Zatwierdzono dnia r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia): Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01/03/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 11-12 w Oleśnicy z dnia 28 lutego 2014 r. na robotę budowlaną: remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY 30 CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY 31 UNIA U M O W A Nr.. O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez: - zwanym

Bardziej szczegółowo

Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY

Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY załącznik Nr 1 ( oznaczenie Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 TRYB PRZETARGU: Przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo