SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator ul. Łaska Zduńska Wola tel. (43) , fax. (43) Sekretariat Spółdzielni tel.(43) Dział Techniczny Spółdzielni. 2. Opis przedmiotu zamówienia. A/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z realizacją robót docieplenia ściany podłużnej (od strony balkonów), wymianą okien piwnicznych oraz wymianą domofonów na cyfrowe budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56 w Zduńskiej Woli budynek V-kondygnacyjny, 4 klatkowy, 40 mieszkań, wykonany w technologii OWT 75. Projekt budowlany robót powinien zawierać kolorystykę docieplenia, nawiązującą do kolorystyki docieplonej wcześniej ściany. Kolorystykę należy uzgodnić ze Spółdzielnią. B/ Docieplenie ściany należy zrealizować w technologii lekkiej mokrej z tynkiem mineralnym 2 mm malowanym dwukrotnie farbą silikonową, z zastosowaniem styropianu wyprodukowanego z dodatkiem grafitu, o współczynniku przewodności cieplnej λ nie większej niż 0,032 W/mK, o grubości nie przekraczającej 11 cm spełniającej wymagane parametry cieplne. W zakresie robót należy uwzględnić dodatkowe docieplenie styropianem EPS70 grubości 5 cm w miejscach filarków międzyokiennych dla wyrównania powierzchni ściany przed jej dociepleniem oraz docieplenie ościeży okiennych styropianem z dodatkiem grafitu o podanych wyżej parametrach cieplnych o grubości 3 cm. W zakresie prac należy przewidzieć następujące roboty: - Wykonanie wszystkich robót docieplenia przewidzianych w wybranym systemie dociepleniowym. - Przygotowanie podłoża wraz z naprawą ubytków i pęknięć. - Ocieplenie ściany budynku styropianem mocowanym na klej i dyble. - Montaż listew cokołowych. - Montaż listew kątowych metalowych dla ochrony wszystkich narożników. - Montaż siatki na docieplanych powierzchniach oraz dodatkowej warstwy siatki w poziomie parteru pasem o wysokości 2 m, mierzonym od dolnej krawędzi ocieplenia. - Ocieplenie ościeży. - Wykonanie izolacji szczeliny dylatacyjnej na docieplanej ścianie poprzez uszczelnienie całej grubości szczeliny styropianem z dodatkiem grafitu o wymaganych parametrach, na całej wysokości budynku i szerokości 1 m. - Montaż i demontaż rusztowań, zabrania się ustawienia rusztowań wiszących. - W zakresie robót należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne, gwarantujące prawidłowe wykonanie zamówienia art. roboty przygotowawcze, zabezpieczające transportowe i inne elementy nieprzewidziane ale konieczne do wykonania robót,

2 2 w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty prac porządkowych i zagospodarowania placu budowy (w tym ogrodzenie i oznaczenie budowy, dozorowanie zaplecza, kontenery na odpady, dostęp do WC, pokrycie kosztów dostarczenia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody, a także w przypadku takiej konieczności liczników wody i energii punkty poboru wody i energii wskaże Spółdzielnia). Wykonawca zobowiązany jest do oględzin budynku przed złożeniem oferty i uwzględnienia w wycenie robót, wszystkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu dla prawidłowego wykonania zlecenia, a które nie są wymienione w specyfikacji. - Zabezpieczenie okien (oklejenie folią) na czas prowadzenia robót. Skrzydła okienne należy oklejać odrębnie. - Przy dociepleniu należy zwrócić szczególną uwagę na roboty przewidziane w systemie docieplenia, polegające na wykonaniu szczelnego połączenia warstwy docieplenia z gzymsem lub z obróbką blacharską zabezpieczającą połączenie docieplenia ściany z dachem budynku, poprzez zastosowanie wypełnienia zalecanymi systemem materiałami uszczelniającymi. - Wykonanie nowych tynków mineralnych na cokole od strony docieplanej oraz na cokołach twierane h wcześniej szczytów łącznie z dwukrotnym malowaniem cokołu całego budynku farbą silikonową. - Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych docieplenia farbą silikonową (wszystkich docieplanych powierzchni). - Malowanie ocieplonych wcześniej ścian szczytowych budynku. UWAGA! malowanie ścian prowadzone będzie tylko w przypadku podjęcia takiej decyzji przez mieszkańców, w ankiecie przekazanej im po przetargu (w ofercie należy przedstawić odrębnie ceny malowania każdego ze szczytów). - Malowanie farbą olejną wszystkich elementów metalowych n.p. kraty, balustrady, rury. - Docieplenie powinno rozpoczynać się na wysokości dostosowanej do istniejącego docieplenia ścian szczytowych - Wymianę okien piwnicznych w całym budynku. Należy wymienić okna na stolarkę PCV, białą o współczynniku przenikania ciepła przez okna równym minimum: dla okien 1,8 W/m²K, dla szyby 1,1 W/m²K. Okna należy wymienić w podziale sprzed wymiany. Okna piwniczne powinny mieć wszystkie skrzydła uchylne, a skrzydła okien w pralniach i w klatkach schodowych powinny być także twierane. Przy wymianie okien należy uwzględnić wyrównanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych poprzez nałożenie tynków gładkich od wewnątrz i mrozoodpornych od strony zewnętrznej wraz z ich pomalowaniem. - Wywóz złomu, gruzu i innych nieczystości na wysypisko. - Rozebranie istniejącej opaski, wyrównanie terenu i ułożenie nowej opaski wokół całego budynku z płyt wibroprasowanych betonowych o wymiarach 50x50 cm wraz z wykonaniem obrzeży. - Wymianę domofonów na nowe cyfrowe, wraz z montażem nowych aparatów w mieszkaniach i podłączeniem instalacji. Tablica domofonowa powinna być czytelna, podświetlona, wywołanie nr mieszkania powinno następować poprzez wybranie jego numeru (bez konieczności dodatkowych funkcji). Wymianę domofonów należy przeprowadzić w możliwie krótkim czasie. - Wymianę obróbek blacharskich parapetów okiennych, parapety powinny być wykonane z jednego elementu blachy. Parapety muszą zostać zamontowane

3 3 (wpięte) pod dolny ramiak ościeżnic okiennych, uszczelnione masą silikonową i pianą uszczelniającą z zachowanym spadkiem na zewnątrz. - Demontaż wszystkich zbędnych obróbek blacharskich, obróbki nie mogą być zakrywane. - Demontaż płyt azbestowych na ekranach międzyokiennych i zastąpienie ich płytą OSB-3 grubości 18 mm. UWAGA! Roboty docieplenia prowadzone będą z demontażem płyt azbestowych i zastąpieniem ich płytami OSB tylko w przypadku podjęcia takiej decyzji przez mieszkańców budynku, w ankiecie przekazanej po przetargu. - Wywóz zdemontowanych płyt azbestowych na uprawnione do przyjmowania tego rodzaju odpadów wysypisko. - Wykonanie napraw wylewek balkonowych w budynku, polegających na skuciu starych wylewek i wykonaniu nowych wylewek betonowych o gr.6cm zatartych na gładko wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich w tym obróbek krawędzi balkonu i progu drzwi balkonowych. Na wykonane wylewki należy nałożyć powłokę wodoszczelną zabezpieczającą w formie pomalowania emulsją do tego przeznaczoną. Materiał, którym będą pomalowane wylewki nie powinien wykluczać możliwości ułożenia na nich płytek ceramicznych. Naprawa wylewek odbywać się będzie według potrzeb i protokółu konieczności spisanego ze Spółdzielnią. - Malowanie obróbek blacharskich balkonów, na których nie będą wykonywane nowe wylewki farbą dostosowaną dla blach ocynkowanych, w kolorze szarym. - Przełożenie rur spustowych od docieplanej strony. - Przy połączeniu rynien z rurami spustowymi należy zastosować kosze z blachy ocynkowanej, które umożliwiają wyprowadzenie obróbek poza docieplenie wraz z uzupełnieniem obróbek pasa podrynnowego przy koszach. - Montaż czujników ruchu z funkcją zmierzchową przy oprawach oświetleniowych nad wejściami do klatek schodowych. - Wymianę zwodów pionowych instalacji odgromowej, uziomy instalacji odgromowej (bednarka) nie mogą być zakrywane dociepleniem. - Zapewnienie kierownika budowy. C/ Projekt budowlany dla wykonania docieplenia budynku powinien być wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr 120 z 2003r., poz. 1133/. Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach i dostarczyć do siedziby Spółdzielni. Gotowy projekt Spółdzielnia załączy do wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku odmowy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonawca dokona wymaganych poprawek dokumentacji w maksymalnym terminie 7 dni. D/ Roboty należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Materiały dla potrzeb wykonania robót w całości zapewnia Wykonawca. Materiały muszą być w pierwszym gatunku, powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi art.10 Ustawy z r. Prawo budowlane i Ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych. Dla dostarczonych materiałów wykonawca przedstawi dokumenty wymagane w/w przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania procedur zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

4 4 E/ Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania mieszkańców budynku, poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczne dojście do budynku. F/ Warunki odbioru robót. a/ Roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór będzie przeprowadzony przez spółdzielnię, która oceni jakość i ilość robót, maksymalnie w ciągu trzech dni od wpisu wykonawcy do dziennika budowy i jednoczesnego powiadomienia spółdzielni. b/ Odbiór częściowy i ostateczny. Gotowość do odbioru częściowego lub ostatecznego następuje poprzez wpis wykonawcy do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie spółdzielni. Odbioru dokonuje spółdzielnia w obecności wykonawcy: odbiór częściowy maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia, odbiór ostateczny maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości odbioru przez spółdzielnię i dostarczenia spółdzielni dokumentów odbiorowych, t.j. dokumentacji projektowej z ewentualnymi naniesionymi zmianami, dziennika budowy, deklaracjami zgodności wbudowanych materiałów. 3. Opis przygotowania oferty. Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu - Oferta na wykonanie robót docieplenia budynku przy ul. SIERADZKIEJ 56. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy i powinna zawierać: Dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania, NIP, telefon). Datę sporządzenia. Określenie przedmiotu oferty oraz nazwy i producenta i opisu proponowanego systemu docieplenia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Spółdzielnia zastrzega, że przy prowadzonych robotach dociepleniowych należy stosować materiały dociepleniowe (tynk, klej, siatka, farba, materiały gruntujące) od jednego systemodawcy. Informację o cenie oferty zawierającą: - Cenę ryczałtową netto wykonania dokumentacji budowlanej. - Cenę ryczałtową netto wykonania całości robót (materiały, robocizna, sprzęt) objętych przetargiem bez robót demontażu płyt azbestowych, ich zastąpienia płytą OSB i wywozem płyt azbestowych na wysypisko oraz bez malowania ścian szczytowych. Cena powinna być ustalona na podstawie kosztorysu budowlanego robót, który należy dołączyć do oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do przedstawienia Spółdzielni pełnego, szczegółowego kosztorysu robót (jeśli oferent złoży w ofercie kosztorys skrócony). - Cenę ryczałtową netto demontażu płyt azbestowych na ekranach międzyokiennych wraz z ich zastąpieniem płytą OSB-3 grubości 18 mm i wywozem płyt na wysypisko. Roboty docieplenia prowadzone będą z demontażem płyt azbestowych tylko w przypadku podjęcia decyzji o demontażu przez mieszkańców budynku (w ankietach przekazanych po wyborze wykonawcy robót). - Cenę ryczałtową netto malowania ścian szczytowych (odrębnie dla każdej ściany). - Cenę ryczałtową netto wykonania 1m 2 wylewki balkonowej. - Parametry do kosztorysowania robót: koszt roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu materiałów i pracy sprzętu. Koszt pracy sprzętu oraz ceny materiałów nie

5 5 mogą być wyższe niż średnie stawki krajowe dla danego rodzaju sprzętu i danego rodzaju materiałów, publikowane w zeszytach SEKOCENBUD przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa w Warszawie dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym prowadzone będą roboty. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym robót sporządzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. nr 80 z dnia r., poz.867) w oparciu o katalogi KNR, które obowiązywały przy kosztorysowaniu robót budowlanych w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie metod kosztorysowania robót budowlanych. Dowód wniesienia wadium. Zaświadczenia i oświadczenia według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. Termin wykonania dokumentacji i robót. Preferowane przez Spółdzielnię terminy wykonania: dokumentacji budowlanej 21 dni licząc od daty podpisania umowy, robót r. Spółdzielnia zastrzega prowadzenie robót przy temperaturze nie mniejszej niż 5 o C. Warunki gwarancji na roboty. Spółdzielnia zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. Informację o fakturowaniu robót. Spółdzielnia zastrzega zapłatę wynagrodzenia w dwóch częściach - jedna faktura za projekt po jego wykonaniu potwierdzonym protokółem i druga faktura po wykonaniu całości robót potwierdzonych protokółem odbioru końcowego. Faktury płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Termin ważności oferty. Deklarację kwoty jaka oferent przeznaczy na reklamę swojej firmy w publikatorach Spółdzielni (gazeta, TV). 4. Wymagania wobec oferentów: a) Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenia i zaświadczenia: Oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi na zakup materiałów i posiada wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonywania robót objętych przetargiem oraz informację o posiadanym sprzęcie. Aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż w listopadzie 2012r.) z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek oraz z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi. Zaświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (należy załączyć, KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację firmy), a jeśli działalność wykonawcy została wpisana do ewidencji gospodarczej, należy załączyć oświadczenie o posiadanym wpisie z datą rejestracji firmy i datą rozpoczęcia działalności. Oświadczenie, że wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata, należy załączyć referencje z tego okresu oraz wykaz wykonanych w tym okresie robót. Oświadczenie o ubezpieczeniu firmy i robót realizowanych przez tą firmę. Ubezpieczenie robót będzie warunkiem podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. W przypadku gdy ubezpieczenie będzie posiadało franszyzę uzależniającą wypłatę odszkodowania od kwoty poniesionej szkody, oferent powinien złożyć oświadczenie o poniesieniu szkody do wysokości franszyzy z własnych środków finansowych.

6 6 b) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych na konto Spółdzielni w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. nr w terminie składania ofert. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadku gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji, odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane. 5. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 11 lutego 2013r. do godz. 10 oo. 6. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Spółdzielni, sala nr 7 w dniu 11 lutego 2013r. o godz O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. 7. Formalności po zakończeniu przetargu. Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy ze Spółdzielnią na realizację robót objętych przetargiem, zgodnie ze złożona ofertą oraz ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. Warunkiem podpisania umowy będzie wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania robót w kwocie 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych, oraz przedstawienie umowy ubezpieczenia firmy i robót przez nią realizowanych. 8. Ogólne warunki umowy. W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą postanowienia dotyczące: Zakresu rzeczowego i wartości robot. Zapisu, że cena robót nie ulegnie zmianie. Kar umownych: 1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Spółdzielnię z przyczyn od Nich zależnych - 10% całkowitej wartości robót brutto. 2. Za przekroczenie umownego terminu wykonania dokumentacji budowlanej lub robót 0,2% całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. 3. Za niedotrzymanie terminu usuwania usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 0,2 % całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. Zobowiązania wykonawcy do naprawy usterek w ramach gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia usterki. Zobowiązania wykonawcy do udzielenia gwarancji dla robót objętych przetargiem. Zobowiązania wykonawcy, poza karami umownymi, do naprawienia wszystkich szkód poniesionych przez spółdzielnię i osoby trzecie, związanych z nienależytym wykonaniem robót i ewentualnymi wadami ujawnionymi w okresie późniejszym. Zobowiązania wykonawcy do powiadomienia mieszkańców budynku o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót.

7 7 Terminu wykonania dokumentacji i robót. Fakturowania robót wg zasad opisanych w niniejszej specyfikacji. Zasad wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania robót. 9. Szczegółowych informacji n.t. przetargu udzielają pracownicy Działu Technicznego Spółdzielni, ul.osmolińska 6, pokój nr 1 tel. / 043/ Zatwierdzono dnia r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów budynku przy ul. KRĘTEJ 6 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2014 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem przetargu są roboty polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ścian podłużnych oraz szczytowych budynku przy ul. POMORSKIEJ 19 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ściany podłużnej od strony klatek schodowych, dwóch ścian szczytowych oraz dwóch uskoków budynku przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania projektu budowlanego oraz robót docieplenia ścian podłużnych oraz szczytowych budynku przy ul. POMORSKIEJ 19 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania robót docieplenia ściany podłużnej od strony balkonów, uskoków oraz stropodachu budynku przy ul. SPACEROWEJ 95 w Zduńskiej Woli. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla przetargu nieograniczonego na roboty drogowe.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla przetargu nieograniczonego na roboty drogowe. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na roboty drogowe. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są następujące roboty: 1. Remont drogi osiedlowej przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych, ścianek wiatrołapów, lamp oświetleniowych, domofonów w budynkach Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... 2007 roku pomiędzy: Zespołem..., z siedzibą przy ul...., 88-200 Radziejów reprezentowanym przez Dyrektora Pana przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Nazwa i adres Zamawiającego I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 tel./fax 043 827-14-25 www.lojagiellonczyk.pl e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEGRANICZONYM Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczucinie 33 230 Szczucin, ul. Świerczewskiego 13 Ogłasza Przetarg pisemny niegraniczony na Docieplenie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Termomodernizacja budynku Budynek mieszkalny budowlana. 11-610 Pozezdrze

Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Termomodernizacja budynku Budynek mieszkalny budowlana. 11-610 Pozezdrze Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana Inwestycja Teroodernizacja budynku Budynek ieszkalny budowlana Adres: Podleśna -0 Pozezdrze y CPV: 000-7 - Roboty reontowe i renowacyjne Inwestor: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wybór wykonawcy. I NAZWA ZADANIA : 1.

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008

UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008 UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008 zawarta w dniu...2008 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1) Powiatem Kołobrzeskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r.

Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r. Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 198/2015 REB IV Nr 29/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy

Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy Kowalewo Pomorskie, dnia 11.06.2015 roku GKiM.271.11.2015 Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zamówienia: wymiana okien i parapetów w mieszkaniowym zasobie gminy 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU

POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU REGULAMIN przeprowadzania przetargów na roboty remontowo-budowlane, dostawy i usługi wykonywane na terenie LWSM Zaspa, zawierania umów na te roboty, ich realizacja, odbiór techniczny i sposób rozliczania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80789-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 80789-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Elbląg: Zakup, dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 (obiekt zabytkowy - wpis do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 lipca 2007 r. nr rej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 3 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia.

UMOWA. 3 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia. UMOWA W dniu.. r. we Wrocławiu, pomiędzy WROCŁAWSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r.

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn.: BUDOWA PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA GORLIC WRAZ Z DOSTĘPEM DO GORLICKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2015. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2015. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2015 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

3.1 Przetarg: dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV

3.1 Przetarg: dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV 3.1 Przetarg: dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV 1. Informacje podstawowe Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w 2016 r. wykonać wymianę starych okien i drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Prezesa Zarządu - Mirosława Kędzia, a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA NR... Prezesa Zarządu - Mirosława Kędzia, a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści: Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR... zawarta dnia... w Kielcach, pomiędzy Świętokrzyską Spółdzielnią Mieszkaniową w Kielcach, ul. Warszawska 155, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000149862

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska, dnia 10.12.2015 r.

Ruda Śląska, dnia 10.12.2015 r. Ruda Śląska, a 10.12.2015 r. Specyfikacja przetargowa na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w roku 2016 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Rudzie Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Część III przetargu. U M O W A Nr ZP\U-07\11 ZP.272.07.2011

Załącznik Nr 2 do SIWZ Część III przetargu. U M O W A Nr ZP\U-07\11 ZP.272.07.2011 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Kod: 030-01159 Zabrze, dnia 09.12.2015r.

Kod: 030-01159 Zabrze, dnia 09.12.2015r. Kod: 030-01159 Zabrze, dnia 09.12.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 309/2015 REB III Nr 83/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZP.273.1...2013 ZP.271.1.9.2013

U M O W A Nr ZP.273.1...2013 ZP.271.1.9.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ U M O W A Nr ZP.273.1...2013 ZP.271.1.9.2013 zawarta w dniu..08.2013 roku, w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl 1 of 6 2015-10-08 13:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl Żary: REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ WARSZTATU

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15 Żary, dnia 24.07.2012 r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7 adres do korespondencji w postępowaniu: email:zgmzary@zgmzary.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE Remont ekranów osłonowych i stropów loggii budynków Spółdzielni przy: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka ul. M.C. Skłodowskiej 12, 58-400 Kamienna Góra Izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy

UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA W dniu... r. w Łomży pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160 reprezentowanym przez: 1. Mariana Jana Czerskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ul. Na Błonie 7, 2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ul. Na Błonie 7, 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok Ul. Na Błonie 7 30-147 Kraków Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Wymiana dźwigów osobowych w budynkach jedenastokondygnacyjnych w istniejących

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. złożona przez: ... (nazwa i siedziba wykonawcy) na kwotę brutto: zł. w tym VAT..%

O F E R T A. złożona przez: ... (nazwa i siedziba wykonawcy) na kwotę brutto: zł. w tym VAT..% O F E R T A złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca.. na:..... (nazwa zamówienia) na kwotę brutto: zł słownie:....... w tym VAT..% termin realizacji zamówienia: od... r. do... r. okres

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej w budynku

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kod: 010-00095 Zabrze, dnia 18.01.2016r.

Kod: 010-00095 Zabrze, dnia 18.01.2016r. Kod: 010-00095 Zabrze, dnia 18.01.2016r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 2/2016 REB I Nr 1/2016 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

4 w formie ryczałtu .. zł brutto 5

4 w formie ryczałtu .. zł brutto 5 Załącznik nr 6 - WZÓR umowy ryczałtowej - z zabezpieczeniem gwarancyjnym UMOWA NR /rok Zawarta w dniu.... r. w Katowicach pomiędzy... zamieszkałym. prowadzącym działalność pod nazwą: z siedzibą w (dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33. - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33. Zamawiający: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC w Zespole Szkół Nr 14 przy ulicy Szanajcy 5 w Warszawie CPV 454200 CPV 454100 CPV 454400 CPV 451100 INWESTOR Miasto

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli przewodów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie na roboty remontowe (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Ogłoszenie na roboty remontowe (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Łódź, dnia 1.5.213 r. Nr spr. 16/PU/213 Ogłoszenie na roboty remontowe (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie Zielony Rynek, zaprasza

Bardziej szczegółowo