POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM"

Transkrypt

1 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie. Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka i zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw). Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie i umie je zaklasyfikować do właściwego królestwa. jest Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu i zna cechy żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką roślinną i zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw) i wie, kim był Karol Linneusz. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw i umie podać ich charakterystyczne cechy. Uczeń zna cechy żywego organizmu, umie wymienić czynności życiowe i wykazać ich znaczenie dla organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką bakteryjną a komórką roślinną i komórką zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw), wie, kim był Karol Linneusz i na czym polega binominalne nazewnictwo. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw, umie podać ich charakterystyczne cechy i znaczenie w przyrodzie. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

2 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ IV: ROŚLINY Uczeń zna funkcje korzenia, łodygi, liścia i kwiatu. Uczeń umie wymienić podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń zna rodzaje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje korzenia, łodygi, liścia i kwiatu. Uczeń umie wymienić podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę niektórych grup roślin. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu i owocu. Uczeń umie opisać podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli niektórych grup roślin. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń wie, że łodyga i korzeń mogą przyrastać na grubość. Uczeń umie opisać wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych oraz umie wykazać związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń umie opisać przyrost łodygi i korzenia na grubość. Uczeń umie opisać i wyjaśnić wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin i ich znaczenie dla człowieka. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

3 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁY V i VI: ZWIERZĘTA Uczeń zna rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. Uczeń zna rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce. Uczeń zna podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców. Uczeń umie opisać podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz przykłady zwierząt z tych grup. Uczeń umie opisać cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych oraz umie wyjaśnić związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup i przykłady zwierząt z poszczególnych grup. Uczeń umie opisać i wyjaśnić cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

4 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ VII: ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (DO KAŻDEGO UKŁADU) Uczeń ma podstawowe wiadomości o budowie organizmu człowieka. Uczeń ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczeń zna nazwy pospolitych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń ma podstawowe wiadomości o budowie organizmu człowieka. Uczeń ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczeń zna nazwy pospolitych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów. Uczeń wie jak funkcjonują poszczególne narządy i układy w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy i skutki niektórych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie, czym grozi złe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkohol, zażywanie jest Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów, ich budowę makroskopową oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka oraz umie wyjaśnić ich rolę w życiu człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i umie im zapobiegać. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić działanie i obsługiwać mikroskop świetlny.

5 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁY VIII i IX: GENETYKA oraz EWOLUCJA ŻYCIA Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja. Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń zna mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja. Uczeń umie wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy. Uczeń wie, co to jest zmienność i od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie i zna prawa nim rządzące. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki i ich znaczenie dla człowieka. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka i podać odpowiednie przykłady. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać pochodzenie człowieka. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne i wie jak przebiega synteza białek. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy oraz podać ich znaczenie dla organizmów. Uczeń wie, co to jest zmienność i umie wyjaśnić od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie, zna prawa nim rządzące i umie je wykorzystać do rozwiązywania krzyżówek genetycznych. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki, ich znaczenie dla człowieka i wynikające z tego zagrożenia. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka, podać odpowiednie przykłady i rozpisać krzyżówki genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać i wyjaśnić pochodzenie człowieka.

6 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁY X i XI: EKOLOGIA oraz CZŁOWIEK l ŚRODOWISKO Uczeń zna podstawowe pojęcia ekologiczne. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem. Uczeń zna podstawowe pojęcia ekologiczne. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem. Uczeń zna przykłady oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe, Uczeń umie opisać niektóre oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie opisać krążenie materii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń zna formy ochrony przyrody. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych i ich wzajemne zależności. Uczeń umie opisać kilka ekosystemów i występujące w nich interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie wymienić biomy Ziemi. Uczeń umie opisać krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko oraz ich konsekwencje dla przyrody i człowieka. Uczeń zna formy ochrony przyrody i umie wyjaśnić potrzebę jej ochrony.

7 DZIAŁY I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie. Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka i zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw). Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie i umie je zaklasyfikować do właściwego królestwa. jest Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu i zna cechy żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką roślinną i zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw) i wie, kim był Karol Linneusz. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw i umie podać ich charakterystyczne cechy. Uczeń zna cechy żywego organizmu, umie wymienić czynności życiowe i wykazać ich znaczenie dla organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką bakteryjną a komórką roślinną i komórką zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw), wie, kim był Karol Linneusz i na czym polega binominalne nazewnictwo. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw, umie podać ich charakterystyczne cechy i znaczenie w przyrodzie. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń zna cechy żywego organizmu, umie wymienić czynności życiowe i wykazać ich znaczenie dla organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między tymi komórkami. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw również po łacinie), wie, kim był Karol Linneusz i na czym polega binominalne nazewnictwo. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw, umie podać ich charakterystyczne cechy oraz znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

8 DZIAŁ IV: ROŚLINY Uczeń zna rodzaje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje korzenia, łodygi, liścia i kwiatu. Uczeń umie wymienić podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę niektórych grup roślin. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu i owocu. Uczeń umie opisać podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli niektórych grup roślin. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń wie, że łodyga i korzeń mogą przyrastać na grubość. Uczeń umie opisać wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych oraz umie wykazać związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń umie opisać przyrost łodygi i korzenia na grubość. Uczeń umie opisać i wyjaśnić wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin i ich znaczenie dla człowieka. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych oraz umie wykazać związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje i przyczyny ich powstania. Uczeń umie opisać i wyjaśnić proces przyrostu korzenia i łodygi na grubość. Uczeń umie opisać i wyjaśnić znaczenie wszystkich czynności życiowych roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin i ich znaczenie dla człowieka. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

9 DZIAŁY V i VI: ZWIERZĘTA Uczeń zna rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce. Uczeń zna podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców. Uczeń umie opisać podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz przykłady zwierząt z tych grup. Uczeń umie opisać cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych oraz umie wyjaśnić związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup i przykłady zwierząt z poszczególnych grup. Uczeń umie opisać i wyjaśnić cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych oraz umie wyjaśnić związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup i przykłady zwierząt z poszczególnych grup. Uczeń umie opisać i wyjaśnić znaczenie cech budowy i czynności życiowych robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

10 DZIAŁ VII: ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (DO KAŻDEGO UKŁADU) Uczeń ma podstawowe wiadomości o budowie organizmu człowieka. Uczeń ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczeń zna nazwy pospolitych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów. Uczeń wie jak funkcjonują poszczególne narządy i układy w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy i skutki niektórych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie, czym grozi złe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkohol, zażywanie jest Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów, ich budowę makroskopową oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka oraz umie wyjaśnić ich rolę w życiu człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i umie im zapobiegać. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić działanie i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów, ich budowę makroskopową i mikroskopową oraz potrafi je zlokalizować na schemacie, modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka, umie wyjaśnić ich wzajemne powiązania i współdziałanie oraz wyjaśnić ich rolę w życiu człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i umie im zapobiegać. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

11 DZIAŁY VIII i IX: GENETYKA oraz EWOLUCJA ŻYCIA Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń zna mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja. Uczeń umie wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy. Uczeń wie, co to jest zmienność i od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie i zna prawa nim rządzące. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki i ich znaczenie dla człowieka. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka i podać odpowiednie przykłady. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać pochodzenie człowieka. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne i wie jak przebiega synteza białek. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy oraz podać ich znaczenie dla organizmów. Uczeń wie, co to jest zmienność i umie wyjaśnić od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie, zna prawa nim rządzące i umie je wykorzystać do rozwiązywania krzyżówek genetycznych. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki, ich znaczenie dla człowieka i wynikające z tego zagrożenia. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka, podać odpowiednie przykłady i rozpisać krzyżówki genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać i wyjaśnić pochodzenie człowieka. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne i opisać przebieg syntezy białek. Uczeń umie opisać budowę kwasów nukleinowych i budowę chromosomu. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy oraz podać ich znaczenie dla organizmów. Uczeń wie, co to jest zmienność, umie wyjaśnić od czego zależy i podać przykłady zmienności dziedzicznej i niedziedzicznej. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie, zna prawa nim rządzące i umie je wykorzystać do rozwiązywania krzyżówek genetycznych. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki, ich znaczenie dla człowieka i wynikające z tego zagrożenia. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka, podać odpowiednie przykłady i rozpisać krzyżówki genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać i wyjaśnić pochodzenie człowieka.

12 DZIAŁY X i XI: EKOLOGIA oraz CZŁOWIEK l ŚRODOWISKO Uczeń zna podstawowe pojęcia ekologiczne. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem. Uczeń zna przykłady oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe, Uczeń umie opisać niektóre oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie opisać krążenie materii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń zna formy ochrony przyrody. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych i ich wzajemne zależności. Uczeń umie opisać kilka ekosystemów i występujące w nich interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie wymienić biomy Ziemi. Uczeń umie opisać krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko oraz ich konsekwencje dla przyrody i człowieka. Uczeń zna formy ochrony przyrody i umie wyjaśnić potrzebę jej ochrony. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych i ich wzajemne zależności. Uczeń umie opisać kilka ekosystemów i występujące w nich interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie wymienić i scharakteryzować biomy Ziemi. Uczeń umie opisać krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko oraz ich konsekwencje dla przyrody i człowieka. Uczeń zna formy ochrony przyrody i umie wyjaśnić potrzebę jej ochrony oraz wie, na czym polega ekorozwój.

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza PLN WYNIKOWY klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: gnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING,

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: Agnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Nr i temat lekcji Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii 2. Źródła wiedzy biologicznej 3. Obserwacje 4. Klasyfikacja 5. Oznaczanie wymienia

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. PSO Biologia klasa I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Nr i temat Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badań pięciu dziedzin

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania BIOLOGIA KL.I Nr i temat lekcji

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

ocena celująca, uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz umie: wykorzystywać atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów

ocena celująca, uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz umie: wykorzystywać atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA I Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Małgorzatę Jefimow i Mariana Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I Rozdział I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność konieczny (stopień dopuszczający) określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY: II zakres rozszerzony NAUCZYCIEL: Anna Jasztal PODRĘCZNIK: Biologia na czasie1 Nowa Era, 564/1/2012; Biologia na czasie2 Nowa Era, 564/2/2013 PROGRAM NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania.

Rozkład treści nauczania. Rozkład treści. Numer Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU 1. Biologia jako nauka 1. Przejawy życia. Cechy istot żywych. 2. Potrzeby życiowe organizmów. 3. Biologia jako nauka o życiu. Dyscypliny biologii.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry potrafi korzystać z

Bardziej szczegółowo

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum podręcznik Puls życia 1 oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2016/2017 ) Dział programu I.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Dział programu Temat Ocena dopuszczająca Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH BIOLOGIA KL. II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I PÓŁROCZE Ocena niedostateczna - jest z reguły nieobecny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie I gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I D z i a ł : B I O L O G I A N A U K A O Ż Y C I U zalicza biologię do nauk przyrodniczych, określa przedmiot badań biologii, wymienia nazwy przyrządów optycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy pierwszej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy pierwszej gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy pierwszej gimnazjum. OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe wyróżnia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą BIOLOGIA klasa I 1 I semestr Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami BHP na lekcjach biologii. 2. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I a i I b Gimnazjum w Mogilanach oparte na programie nauczania biologii Puls życia I Nowa Era z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciel biologii: Barbara

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 2011/2012 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. )

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. ) II. Jedność i różnorodność I. Biologia nauka o życiu Dział Temat 1.Biologia jako nauka (III.4, V.1) Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. ) wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM oparty na Programie nauczania biologii w gimnazjum Puls życia Anna Zdziennicka Dziiał programu Lp Temat Wymagania Konieczne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać

Uczeń: potrafi korzystać Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii. mgr Anna Kwaśniak

Wymagania edukacyjne z biologii. mgr Anna Kwaśniak Wymagania edukacyjne z biologii mgr Anna Kwaśniak Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls Dział Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać. wiedzy. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: potrafi korzystać. wiedzy. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Konieczny-dopuszczający Podstawowy-dostateczny Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017 I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych Wymagania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Uczniowie są zapoznawani z nimi na pierwszej

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Temat lekcji treści nauczania 1. Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. I. Zasady BHP w czasie zajęć. Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy. rozróżnia próbę. podaje funkcje poszczególnych organelli. posługuje się. mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: wiedzy. rozróżnia próbę. podaje funkcje poszczególnych organelli. posługuje się. mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot potrafi

Bardziej szczegółowo

Biologia nauka o życiu

Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Barbara Kuska, Beata Jaronik Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Dział

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu 1. Biologia jako nauka biologia jako nauka wybrane dziedziny biologii główne źródła Informacji biologicznej poziomy organizacji życia - metodologia badań naukowych poznanie zakresu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Treści nauczania Cele edukacyjne Proponowane procedury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania na poszczególne oceny ocena

Bardziej szczegółowo

Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14

Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14 Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14 milionów gatunków organizmów żywych. Inne źródła podają,

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat lekcji i materiał nauczania Wymagania podstawowe (na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY I mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu Biologia

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA Uczeń poprawnie planuje eksperyment biologiczny, dokumentuje spostrzeżenia i formułuje wnioski.

OCENA CELUJĄCA Uczeń poprawnie planuje eksperyment biologiczny, dokumentuje spostrzeżenia i formułuje wnioski. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( wydawnictwo Nowa Era) DZIAŁ : BIOLOGIA NAUKA O ZYCIU określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Dział programu. L.g. I. Biologia nauka o życiu

Uwagi. Dział programu. L.g. I. Biologia nauka o życiu Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej. Nauczyciel- Ewa Baran- układ godzin 1-2-1 Dział programu I. Biologia

Bardziej szczegółowo

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia?

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Dr inż. Krzysztof Klimaszewski Warszawa, 10.09.2014 r. Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Dział I. BIOLOGIA - NAUKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - GIMNAZJUM

BIOLOGIA - GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH BIOLOGIA - GIMNAZJUM Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Biologia nauka o życiu określa przedmiot badań biologii jako nauki wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Temat i treść nauczania Termin Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania (zapis w nowej podstawie programowej)

Bardziej szczegółowo

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych Biologia- kl. 3 TŻ1, 3TŻ-2, 3 TA Numer Temat Zakres treści lekcji 1 1.Rośliny pierwotnie wodne cechy królestwa roślin formy organizacji budowy roślin pierwotnie wodnych sposoby rozmnażania się roślin pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania (zapis w nowej podstawie programowej)

Bardziej szczegółowo