POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM"

Transkrypt

1 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie. Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka i zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw). Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie i umie je zaklasyfikować do właściwego królestwa. jest Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu i zna cechy żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką roślinną i zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw) i wie, kim był Karol Linneusz. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw i umie podać ich charakterystyczne cechy. Uczeń zna cechy żywego organizmu, umie wymienić czynności życiowe i wykazać ich znaczenie dla organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką bakteryjną a komórką roślinną i komórką zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw), wie, kim był Karol Linneusz i na czym polega binominalne nazewnictwo. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw, umie podać ich charakterystyczne cechy i znaczenie w przyrodzie. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

2 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ IV: ROŚLINY Uczeń zna funkcje korzenia, łodygi, liścia i kwiatu. Uczeń umie wymienić podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń zna rodzaje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje korzenia, łodygi, liścia i kwiatu. Uczeń umie wymienić podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę niektórych grup roślin. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu i owocu. Uczeń umie opisać podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli niektórych grup roślin. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń wie, że łodyga i korzeń mogą przyrastać na grubość. Uczeń umie opisać wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych oraz umie wykazać związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń umie opisać przyrost łodygi i korzenia na grubość. Uczeń umie opisać i wyjaśnić wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin i ich znaczenie dla człowieka. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

3 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁY V i VI: ZWIERZĘTA Uczeń zna rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. Uczeń zna rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce. Uczeń zna podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców. Uczeń umie opisać podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz przykłady zwierząt z tych grup. Uczeń umie opisać cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych oraz umie wyjaśnić związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup i przykłady zwierząt z poszczególnych grup. Uczeń umie opisać i wyjaśnić cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

4 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ VII: ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (DO KAŻDEGO UKŁADU) Uczeń ma podstawowe wiadomości o budowie organizmu człowieka. Uczeń ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczeń zna nazwy pospolitych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń ma podstawowe wiadomości o budowie organizmu człowieka. Uczeń ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczeń zna nazwy pospolitych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów. Uczeń wie jak funkcjonują poszczególne narządy i układy w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy i skutki niektórych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie, czym grozi złe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkohol, zażywanie jest Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów, ich budowę makroskopową oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka oraz umie wyjaśnić ich rolę w życiu człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i umie im zapobiegać. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić działanie i obsługiwać mikroskop świetlny.

5 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁY VIII i IX: GENETYKA oraz EWOLUCJA ŻYCIA Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja. Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń zna mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja. Uczeń umie wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy. Uczeń wie, co to jest zmienność i od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie i zna prawa nim rządzące. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki i ich znaczenie dla człowieka. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka i podać odpowiednie przykłady. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać pochodzenie człowieka. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne i wie jak przebiega synteza białek. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy oraz podać ich znaczenie dla organizmów. Uczeń wie, co to jest zmienność i umie wyjaśnić od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie, zna prawa nim rządzące i umie je wykorzystać do rozwiązywania krzyżówek genetycznych. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki, ich znaczenie dla człowieka i wynikające z tego zagrożenia. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka, podać odpowiednie przykłady i rozpisać krzyżówki genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać i wyjaśnić pochodzenie człowieka.

6 DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁY X i XI: EKOLOGIA oraz CZŁOWIEK l ŚRODOWISKO Uczeń zna podstawowe pojęcia ekologiczne. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem. Uczeń zna podstawowe pojęcia ekologiczne. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem. Uczeń zna przykłady oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe, Uczeń umie opisać niektóre oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie opisać krążenie materii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń zna formy ochrony przyrody. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych i ich wzajemne zależności. Uczeń umie opisać kilka ekosystemów i występujące w nich interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie wymienić biomy Ziemi. Uczeń umie opisać krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko oraz ich konsekwencje dla przyrody i człowieka. Uczeń zna formy ochrony przyrody i umie wyjaśnić potrzebę jej ochrony.

7 DZIAŁY I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie. Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka i zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw). Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie i umie je zaklasyfikować do właściwego królestwa. jest Uczeń umie wymienić czynności życiowe organizmu i zna cechy żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką roślinną i zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw) i wie, kim był Karol Linneusz. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw i umie podać ich charakterystyczne cechy. Uczeń zna cechy żywego organizmu, umie wymienić czynności życiowe i wykazać ich znaczenie dla organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między komórką bakteryjną a komórką roślinną i komórką zwierzęcą. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw), wie, kim był Karol Linneusz i na czym polega binominalne nazewnictwo. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw, umie podać ich charakterystyczne cechy i znaczenie w przyrodzie. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń zna cechy żywego organizmu, umie wymienić czynności życiowe i wykazać ich znaczenie dla organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka, zna budowę komórki bakteryjnej, roślinnej, grzybowej i zwierzęcej oraz umie podać różnice między tymi komórkami. Uczeń zna taksonomię organizmów (nazwy królestw również po łacinie), wie, kim był Karol Linneusz i na czym polega binominalne nazewnictwo. Uczeń zna przykłady wirusów i organizmów o prostej budowie z poszczególnych królestw, umie podać ich charakterystyczne cechy oraz znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

8 DZIAŁ IV: ROŚLINY Uczeń zna rodzaje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje korzenia, łodygi, liścia i kwiatu. Uczeń umie wymienić podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę niektórych grup roślin. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu i owocu. Uczeń umie opisać podstawowe czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli niektórych grup roślin. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń wie, że łodyga i korzeń mogą przyrastać na grubość. Uczeń umie opisać wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy niektórych grup roślin. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych oraz umie wykazać związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje. Uczeń umie opisać przyrost łodygi i korzenia na grubość. Uczeń umie opisać i wyjaśnić wszystkie czynności życiowe roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin i ich znaczenie dla człowieka. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek roślinnych oraz umie wykazać związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna funkcje i budowę korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu oraz ich modyfikacje i przyczyny ich powstania. Uczeń umie opisać i wyjaśnić proces przyrostu korzenia i łodygi na grubość. Uczeń umie opisać i wyjaśnić znaczenie wszystkich czynności życiowych roślin. Uczeń umie opisać budowę i cykl życiowy mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Uczeń umie podać nazwy przedstawicieli poszczególnych grup roślin i ich znaczenie dla człowieka. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

9 DZIAŁY V i VI: ZWIERZĘTA Uczeń zna rodzaje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce. Uczeń zna podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. Uczeń zna rodzaje i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców. Uczeń umie opisać podstawowe cechy budowy i czynności życiowe bezkręgowców i kręgowców. jest Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz przykłady zwierząt z tych grup. Uczeń umie opisać cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych oraz umie wyjaśnić związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup i przykłady zwierząt z poszczególnych grup. Uczeń umie opisać i wyjaśnić cechy budowy i czynności życiowe robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń zna rodzaje, budowę i funkcje tkanek zwierzęcych oraz umie wyjaśnić związek budowy tkanki z pełnioną przez nią funkcją. Uczeń zna taksonomię bezkręgowców i kręgowców oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup i przykłady zwierząt z poszczególnych grup. Uczeń umie opisać i wyjaśnić znaczenie cech budowy i czynności życiowych robaków, mięczaków, stawonogów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

10 DZIAŁ VII: ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (DO KAŻDEGO UKŁADU) Uczeń ma podstawowe wiadomości o budowie organizmu człowieka. Uczeń ma podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczeń zna nazwy pospolitych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów. Uczeń wie jak funkcjonują poszczególne narządy i układy w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy i skutki niektórych chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie, czym grozi złe odżywianie się, palenie papierosów, nadużywanie alkohol, zażywanie jest Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i wie jak im zapobiegać. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów, ich budowę makroskopową oraz potrafi je zlokalizować na modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka oraz umie wyjaśnić ich rolę w życiu człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i umie im zapobiegać. biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić działanie i obsługiwać mikroskop świetlny. Uczeń wie jak zbudowany jest organizm człowieka, zna nazwy narządów i układów, ich budowę makroskopową i mikroskopową oraz potrafi je zlokalizować na schemacie, modelu i własnym ciele. Uczeń umie opisać funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka, umie wyjaśnić ich wzajemne powiązania i współdziałanie oraz wyjaśnić ich rolę w życiu człowieka. Uczeń zna nazwy, przyczyny i skutki chorób człowieka i umie im zapobiegać. Uczeń umie opisać i wyjaśnić co to jest metoda naukowa, wykonać i opisać obserwacje i doświadczenia biologiczne oraz wie jak jest zbudowany, umie wyjaśnić zasadę działania i obsługiwać mikroskop świetlny.

11 DZIAŁY VIII i IX: GENETYKA oraz EWOLUCJA ŻYCIA Uczeń zna podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń zna mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja. Uczeń umie wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne. Uczeń wie, co to jest zmienność i dziedziczenie. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy. Uczeń wie, co to jest zmienność i od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie i zna prawa nim rządzące. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki i ich znaczenie dla człowieka. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka i podać odpowiednie przykłady. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać pochodzenie człowieka. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne i wie jak przebiega synteza białek. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy oraz podać ich znaczenie dla organizmów. Uczeń wie, co to jest zmienność i umie wyjaśnić od czego zależy. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie, zna prawa nim rządzące i umie je wykorzystać do rozwiązywania krzyżówek genetycznych. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki, ich znaczenie dla człowieka i wynikające z tego zagrożenia. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka, podać odpowiednie przykłady i rozpisać krzyżówki genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać i wyjaśnić pochodzenie człowieka. Uczeń umie wyjaśnić poznane pojęcia genetyczne i opisać przebieg syntezy białek. Uczeń umie opisać budowę kwasów nukleinowych i budowę chromosomu. Uczeń umie opisać przebieg mitozy i mejozy oraz podać ich znaczenie dla organizmów. Uczeń wie, co to jest zmienność, umie wyjaśnić od czego zależy i podać przykłady zmienności dziedzicznej i niedziedzicznej. Uczeń wie, co to jest dziedziczenie, zna prawa nim rządzące i umie je wykorzystać do rozwiązywania krzyżówek genetycznych. Uczeń umie podać przykłady praktycznego wykorzystania genetyki, ich znaczenie dla człowieka i wynikające z tego zagrożenia. Uczeń umie wyjaśnić mechanizm dziedziczenia cech u człowieka, podać odpowiednie przykłady i rozpisać krzyżówki genetyczne. Uczeń wie, co to jest ewolucja i potrafi podać dowody na jej istnienie oraz opisać i wyjaśnić pochodzenie człowieka.

12 DZIAŁY X i XI: EKOLOGIA oraz CZŁOWIEK l ŚRODOWISKO Uczeń zna podstawowe pojęcia ekologiczne. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem. Uczeń zna przykłady oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe, Uczeń umie opisać niektóre oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych. Uczeń umie opisać wybrany ekosystem i występujące w nim interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie opisać krążenie materii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko. Uczeń zna formy ochrony przyrody. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych i ich wzajemne zależności. Uczeń umie opisać kilka ekosystemów i występujące w nich interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie wymienić biomy Ziemi. Uczeń umie opisać krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko oraz ich konsekwencje dla przyrody i człowieka. Uczeń zna formy ochrony przyrody i umie wyjaśnić potrzebę jej ochrony. Uczeń umie wyjaśnić znaczenie poznanych pojęć ekologicznych i ich wzajemne zależności. Uczeń umie opisać kilka ekosystemów i występujące w nich interakcje międzygatunkowe. Uczeń umie wymienić i scharakteryzować biomy Ziemi. Uczeń umie opisać krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. Uczeń umie opisać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko oraz ich konsekwencje dla przyrody i człowieka. Uczeń zna formy ochrony przyrody i umie wyjaśnić potrzebę jej ochrony oraz wie, na czym polega ekorozwój.

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza PLN WYNIKOWY klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: gnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: Agnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I PÓŁROCZE wskazuje biologię jako określa przedmiot naukę o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V Program PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Podręcznik do biologii opracowany przez: Joanna Stawarz i Marian Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Nr i temat lekcji Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii 2. Źródła wiedzy biologicznej 3. Obserwacje 4. Klasyfikacja 5. Oznaczanie wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Biologia (klasa piąta)

Przedmiot: Biologia (klasa piąta) Przedmiot: Biologia (klasa piąta) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy piątej szkoły

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. PSO Biologia klasa I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Uczeń: wskazuje biologię jako naukę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje biologię jako naukę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Dział I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe dziedzin

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA DLA KASY V. Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

BIOLOGIA DLA KASY V. Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca BIOLOGIA DLA KASY V 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe dziedzin biologii Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki opisuje wskazane

Bardziej szczegółowo

Dział 1: Biologia jako nauka

Dział 1: Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii klasa VA szkoły podstawowej Liczba godzin tygodniowo 1 Nauczyciel: Piotr Nerkowski Dział 1: Biologia jako nauka Ocena dopuszczająca uczeń: wskazuje biologię jako naukę o

Bardziej szczegółowo

Dział 1: Biologia jako nauka

Dział 1: Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii klasa VC szkoły podstawowej Liczba godzin tygodniowo 1 Nauczyciel: Piotr Nerkowski Dział 1: Biologia jako nauka Ocena dopuszczająca uczeń: wskazuje biologię jako naukę o

Bardziej szczegółowo

Dział 1: Biologia jako nauka

Dział 1: Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii klasa VB szkoły podstawowej Liczba godzin tygodniowo 1 Nauczyciel: Piotr Nerkowski Dział 1: Biologia jako nauka Ocena dopuszczająca uczeń: wskazuje biologię jako naukę o

Bardziej szczegółowo

harmonogram lekcji online opracowała Anna Gajos

harmonogram lekcji online opracowała Anna Gajos harmonogram lekcji online 2018-2019 opracowała Anna Gajos Poniżej przedstawiam ramowy plan dwugodzinnych lekcji online, które będą odbywać się we wtorki i środy o godzinie 19:00. W te dni będą przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2019/2020 I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako

Bardziej szczegółowo

Biologia klasa V. Wymagania do działów na poszczególne oceny

Biologia klasa V. Wymagania do działów na poszczególne oceny Biologia klasa V Wymagania do działów na poszczególne oceny Dział 1. Biologia nauka o życiu Wymagania konieczne Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna) wskazuje biologię jako naukę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Biologia jako nauka Kryteria ocen z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2018/2019 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. V

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. V Wymagania edukacyjne z biologii w kl. V Dział /tematyka Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca (1) (1+2) (1+2+3) (1+2+3+4) (1+2+3+4+5) I Biologia

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Nr i temat Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badań pięciu dziedzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 oparte są na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej / 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE. Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

I PÓŁROCZE. Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej obowiązujące w SP 340, oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I PÓŁROCZE I. Biologia jako nauka 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka Uczeń:

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania BIOLOGIA KL.I Nr i temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej. Rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje biologię jako

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II w Dobroniu oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki opisuje wskazane cechy organizmów wyjaśnia, czym zajmuje się wskazana dziedzina biologii

Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki opisuje wskazane cechy organizmów wyjaśnia, czym zajmuje się wskazana dziedzina biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej- rok szkolny 2018/2019 I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - BIOLOGIA - klasa 5

Wymagania edukacyjne - BIOLOGIA - klasa 5 Wymagania edukacyjne - BIOLOGIA - klasa 5 D z i a ł : B i o l o g i a j a k o n a u k a. wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe podaje przykłady dziedzin biologii wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie 5 Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

ocena celująca, uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz umie: wykorzystywać atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów

ocena celująca, uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz umie: wykorzystywać atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA I Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Małgorzatę Jefimow i Mariana Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I półrocze

Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I półrocze Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat I. Biologia jako nauka Poziom wymagań I półrocze 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Puls życia Ocenie podlegają: a) Prace klasowe, które są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Dział I Powitanie biologii

Dział I Powitanie biologii Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Dział I Powitanie biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. określa podstawowe zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Temat 1. Biologia jako nauka Uczeń: wskazuje biologię jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I Rozdział I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność konieczny (stopień dopuszczający) określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY: II zakres rozszerzony NAUCZYCIEL: Anna Jasztal PODRĘCZNIK: Biologia na czasie1 Nowa Era, 564/1/2012; Biologia na czasie2 Nowa Era, 564/2/2013 PROGRAM NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Dział I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Jak poznawać biologię? 3. Obserwacje mikroskopowe Poziom wymagań ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry potrafi korzystać z

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I D z i a ł : B I O L O G I A N A U K A O Ż Y C I U zalicza biologię do nauk przyrodniczych, określa przedmiot badań biologii, wymienia nazwy przyrządów optycznych

Bardziej szczegółowo

podaje przykłady zastosowania wiedzy biologicznej w życiu człowieka

podaje przykłady zastosowania wiedzy biologicznej w życiu człowieka Klasa 5 DZIAŁ 1. PODSTAWYBIOLOGII. STRUKTURA KOMÓRKI 1. Powitanie biologii podaje cechy odróżniające organizmy od materii nieożywionej określa, czym zajmuje się biologia jako nauka oraz jej wybrane działy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 5 DZIAŁ 1. PODSTAWYBIOLOGII. STRUKTURA KOMÓRKI 1. Powitanie biologii podaje cechy odróżniające organizmy od materii nieożywionej określa, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

zasady oceniania zajmuje się biologia jest komórka, tkanka, narząd i układ narządów z uwzględnieniem przykładów wiedzy biologicznej wybrane działy

zasady oceniania zajmuje się biologia jest komórka, tkanka, narząd i układ narządów z uwzględnieniem przykładów wiedzy biologicznej wybrane działy Klasa 5 Numer i temat lekcji 1. Powitanie biologii podaje cechy odróżniające organizmy od materii nieożywionej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA OCENY BIOLOGIA KLASA

KRYTERIA NA OCENY BIOLOGIA KLASA KRYTERIA NA OCENY BIOLOGIA KLASA Dział I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Jak poznawać biologię? 3. Obserwacje mikroskopowe Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Klasa 5

Przedmiotowy system oceniania Klasa 5 Przedmiotowy system oceniania Klasa 5 Numer i temat lekcji 1. Powitanie biologii podaje cechy odróżniające organizmy od materii nieożywionej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Klasa 5

Plan wynikowy Klasa 5 Klasa 5 Numer i temat lekcji 1. Powitanie biologii podaje cechy odróżniające organizmy od materii nieożywionej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, w szczególności: wykazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLAS VA, VB, V`C Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu w Swarzędzu rok szkolny 2018/2019 nauczyciel uczący: Katarzyna Fabrowska Autorzy podręcznika: Marian Sęktas,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy V Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy V Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy V Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Rzeszowie Dział I. Biologia jako nauka 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania.

Rozkład treści nauczania. Rozkład treści. Numer Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU 1. Biologia jako nauka 1. Przejawy życia. Cechy istot żywych. 2. Potrzeby życiowe organizmów. 3. Biologia jako nauka o życiu. Dyscypliny biologii.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGO LNYCH S RO DROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z BIOLOGII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGO LNYCH S RO DROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z BIOLOGII W KLASIE V 24 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGO LNYCH S RO DROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z BIOLOGII W KLASIE V Dział I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Jak poznawać biologię?

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Dział programu Temat Ocena dopuszczająca Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Biologia jako nauka wskazuje biologię jako naukę o organizmach

Bardziej szczegółowo